NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar Avgitt til Finansdepartementet 18. desember Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Oslo 2003

2 ISSN ISBN Sats/Trykk: AIT Trondheim AS/AIT Otta AS

3 Til Finansdepartementet Ved kongelig resolusjon 11. januar 2002 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere ulike løsninger som gjør at merverdiavgiften virker nøytral for kommunenes beslutninger. Utvalget legger med dette fram sin utredning. Oslo, 18. desember 2002 Jørn Rattsø leder Brita Bye Trond Christensen Trine Beate Groven Liv Kristine Hammer Tor S. Kildal Tor Lande Gerd Leira Torill Lønningdal Tom Rådahl Ole Jørgen Wilberg Erik Vassnes Erik Mæhlen Larsen Lars Einar Legernes Jan Erik Mardal Åsne Hana Torgersen

4

5 Innhold 1 Utvalgets mandat og sammensetning Utvalgets mandat Utvalgets sammensetning Utvalgets tolkning av mandatet Utvalgets arbeid Leserveiledning Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn Sammendrag av utredningen... Beskrivende kapitler... Utvalgets kriterier for vurdering av løsninger... Utvidet merverdiavgiftsplikt for kommunale virksomheter... Generell kompensasjonsordning... Begrenset utvidelse av dagens kompensasjonsordning... Utvidet fradragsrett for kommunene... Utvalgets konklusjoner... Økonomiske og administrative konsekvenser Generelt om merverdiavgiftssystemet Innledning Grunnprinsipper bak merverdiavgiftssystemet Kort omtale av Merverdiavgiftsreformen Nærmere om merverdiavgiftsplikten og en kort omtale av enkelte begreper... Generelt... Omsetning... Næring... Uttak... Import og eksport... Fradragsretten... Unntak og fritak Nærmere om offentlige virksomheters merverdiavgiftsplikt... Generelt... Merverdiavgiftsloven 11 første og annet ledd... Nærmere om omfanget av offentlige institusjoners merverdiavgiftsplikt - avgiftssubjekter... Det rådgivende utvalg for saker om konkurransevridning Merverdiavgiftsloven 11 tredje ledd... Avgiftsfritaket for offentlig vei Merverdiavgiftsloven 16 første ledd nr Kommunal tjenesteproduksjon Innledning Ivaretakelse av kommunale oppgaver... Gruppering av kommunale oppgaver... Nye styringsformer i kommunesektoren... Om konkurranseeksponering og nye finansieringsformer... Konkurranseeksponering og privatisering... Nye finansieringsformer Nærmere om organisering av kommunal tjenesteproduksjon... Innledning... Noen rettslige rammer for kommunenes virksomhet... Organisasjonsformer når kommunen produserer tjenesten selv... Kommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon... Nærmere om organisasjonsformer når kommunen produserer tjenester sammen med andre Kommunene og merverdiavgiftsregelverket... Innledning... Konkurransevridninger når kommunen har rollen som bestiller... Konkurransevridninger når kommunen har rollen som tilbyder... Konkurransevridninger mellom ulike kommunale samarbeidsformer Oppsummering Tidligere vurderinger av konkurransevridningsproblemet 5.1 Innledning Utvalgsinnstillingen fra 1970 og oppfølgningen av denne St.meld. nr. 54 ( ) Om merverdiavgiftssystemet og NOU 1991:30 Forbedret merverdiavgiftslov

6 5.4 St.meld. nr. 21 ( ) Merverdiavgift og offentlig sektor. Konkurransevridning mellom offentlig og privat virksomhet og Innst. S. nr. 94 ( ) Innføring av en begrenset kompensasjonsordning utenfor merverdiavgiftssystemet Senere vurderinger og endringer av gjeldende kompensasjonsordning. 5.7 Utvalgets egen delrapport... 6 Konkurransevridninger i merverdiavgiftssystemet Innledning Samfunnsøkonomisk effektivitet og konkurransevridninger... Skatter og samfunnsøkonomisk effektivitet... Effektivitet når det offentlige tar ansvaret for tjenesteproduksjonen Konkurransevridninger og kommunenes rolle... Konkurransevridninger mellom egenproduksjon og kjøp fra andre. Konkurransevridninger mellom kommunal og privat produsent ved salg i et marked Konkurransevridninger og de alternative løsningene... Konkurransevridninger i markeder uten brukerfinansiering... Markedet for en merverdiavgiftspliktig tjeneste (for eksempel advokattjeneste)... Markedet for en ikke-avgiftspliktig tjeneste (for eksempel omsorgstjenester på sykehjem)... Konkurransevridninger i markeder med delvis brukerfinansiering... Markedet for en merverdiavgiftspliktig tjeneste... Markedet for en ikke-avgiftspliktig tjeneste (for eksempel barnehage) Omfanget av konkurransevridninger... Innledning... Spørreundersøkelse fra NHO... SNF-rapporten... Datagrunnlag... Hovedtall fra KOSTRA... Beregninger av økonomiske konsekvenser av ulike løsninger... Merverdiavgift og effektiviseringsgevinst Utvalgets konklusjoner om merverdiavgiften og konkurransevridninger Oppsummering... 7 Dagens begrensede kompensasjonsordning Generelt Nærmere om kompensasjonsordningen... Subjektkretsen... Omfang... Kompensasjonskravet og kontroll Finansieringen av ordningen Svakheter i dagens begrensede kompensasjonsordning Løsninger på konkurransevridninger i andre land Innledning Merverdiavgiftsplikten... Generelt EU... Sverige... Danmark Løsninger på konkurransevridninger kompensasjonsordninger... Generelt EU... Sverige... Generelt... Tidligere ordninger... Gjeldende kompensasjonsordning Kommunkontosystemet... Danmark... Generelt... Tidligere ordning - avgiftspålegg... Dagens ordning utligningsordningen Systemet i New Zealand Utvalgets kriterier for vurdering av løsninger Innledning Utgangspunktet for utvalgets vurderinger Kriterier for vurdering av løsninger Innledning... Bidrar modellen til å redusere konkurransevridninger mellom kommunenes egenproduksjon og kjøp fra andre?... Medfører modellen nye konkurransevridninger mellom kommunale og private produsenter av samme type tjenester?

7 9.3.4 Gir modellen nøytrale regler for ulike kommunale samarbeidsformer? Sikrer modellen prinsippene om merverdiavgiften som en generell skatt på innenlands forbruk av varer og tjenester?... Er modellen robust over tid?... Medfører modellen økte administrative kostnader?... Er modellen i samsvar med prinsippet om lokalt selvstyre og lovgivningen som ivaretar dette?... Er modellen i strid med forpliktelser i EØS-avtalen?... Generelt om statsstøtteregelverket Avgrensning av problemstillingen. Krav til økonomisk aktivitet... Må påvirke samhandelen... Er modellen i strid med EUs regelverk på merverdiavgiftsområdet?.. Annet Utvidet mer verdiavgiftsplikt for kommunale virksomheter Beskrivelse av utvidet merverdiavgiftsplikt for kommunale virksomheter Innledning... Generelt... Dagens merverdiavgiftsplikt for kommunale virksomheter... Utforming av en modell med utvidet merverdiavgiftsplikt for kommunale virksomheter... Innledning Beregningsgrunnlag... Andre betingelser for en modell med utvidet merverdiavgiftsplikt - avgiftssubjekter... Konkurransevridninger som følge av unntak fra merverdiavgiftsplikten... Tekniske forutsetninger for å motvirke konkurransevridninger Beskrivelse i forhold til kriteriene Motvirker konkurransevridninger mellom kommunal produksjon og kjøp fra andre Kommunale samarbeidsformer... Sikrer prinsippet om merverdiavgiften som en generell skatt på forbruk Robust over tid Administrative kostnader Kommunelovgivningen... EØS-avtalen og forholdet til statsstøtteregelverket... EUs merverdiavgiftsregelverk Utvalgets vurderinger... Generelt... Forutsetninger for utvidet merverdiavgiftsplikt beregningsgrunnlag... Utvalgets konklusjoner om modellen Generellkompensasjonsordning Beskrivelse av en generell kompensasjonsordning... Generelt om utformingen... Nye konkurransevridninger på tjenesteområder som ikke er avgiftspliktige... Beskrivelse av nye konkurransevridninger... Mulige løsninger som kan motvirke nye konkurransevridninger... Nye konkurransevridninger på området for fast eiendom... Beskrivelse av nye konkurransevridninger... Mulige løsninger som kan motvirke nye konkurransevridninger... Innrettingen av en kompensasjonsordning Beskrivelse av modellen i forhold til utvalgets kriterier... Motvirker konkurransevridninger mellom kommunal produksjon og kjøp fra andre... Medfører nye konkurransevridninger... Kommunale samarbeidsformer... Sikrer prinsippet om merverdiavgiften som en generell skatt på forbruk... Robust over tid... Administrative kostnader... Kommunelovgivningen... EØS-avtalen og forholdet til statsstøtteregelverket... EUs-merverdiavgiftsregelverk Utvalgets vurderinger... Generelt om omfang og innretting av en kompensasjonsordning... Utvalgets vurdering av modellen i forhold til kriteriene... Motvirker dagens konkurransevridninger

8 Skaper nye konkurransevridninger Om konkurransevridninger for fast eiendom... Utvalgets vurdering av modellen i forhold til de øvrige kriteriene... Utvalgets konklusjon om modellen Begrenset utvidelse av dagens kompensasjonsordning Beskrivelse av en begrenset utvidelse av dagens kompensasjonsordning Generelt om utformingen... Om en begrenset kompensasjonsordning... Hvilke tjenester skal det kompenseres for?... Nye konkurransevridninger på tjenesteområder som ikke er avgiftspliktige... Nye konkurransevridninger på området for fast eiendom... Innretting av en kompensasjonsordning... Generelt Innsendelses- og utbetalingsrutiner Beslutningstakerne i kommunen må se bort ifra merverdiavgiften Beskrivelse av modellen i forhold til kriteriene... Motvirker konkurransevridninger mellom kommunal produksjon og kjøp fra andre... Medfører nye konkurransevridninger Kommunale samarbeidsformer... Sikrer prinsippet om merverdiavgiften som en generell skatt på forbruk Robust over tid... Administrative kostnader... Kommunelovgivningen... EØS-avtalen og forholdet til statsstøtteregelverket... EUs merverdiavgiftsregelverk Utvalgets vurderinger... Utvalgets vurdering av modellen i forhold til kriteriene... Utvalgets forslag til endringer i innretning av en kompensasjonsordning Utvalgets konklusjon om modellen Utvidet fradragsrett for kommunene Beskrivelse av en utvidet fradragsrett for kommunene... Generelt om utformingen... Nye konkurransevridninger på tjenesteområder som ikke er merverdiavgiftspliktige... Beskrivelse av nye konkurransevridninger... Mulige løsninger som kan motvirke nye konkurransevridninger... Nye konkurransevridninger på området for fast eiendom... Beskrivelse av nye konkurransevridninger... Mulige løsninger som kan motvirke nye konkurransevridninger... Innrettingen av en utvidet fradragsrett Beskrivelse av modellen i forhold til utvalgets kriterier... Motvirker konkurransevridninger mellom kommunal egenproduksjon og kjøp fra andre... Medfører nye konkurransevridninger... Kommunale samarbeidsformer... Sikrer prinsippet om merverdiavgiften som en generell skatt på forbruk Robust over tid... Administrative kostnader... Kommunelovgivningen... EØS-avtalen og forholdet til statsstøtteregelverket... EUs merverdiavgiftsregelverk Utvalgets vurderinger... Utvalgets vurderinger av modellen i forhold til kriteriene... Utvalgets konklusjon om modellen Utvalgets konklusjoner Utvalgets mandat Utvalgets vurderinger av løsninger innenfor merverdiavgiftssystemet. Utvidet merverdiavgiftsplikt... Utvidet fradragsrett Utvalgets vurderinger av løsninger utenfor merverdiavgiftssystemet... Utvalgets vurderinger av forholdet mellom en begrenset og en generell kompensasjonsordning... Konkurransevridninger for fast eiendom

9 Utvalgets forslag til endringer i innretningen av en kompensasjonsordning Utvalgets anbefaling av løsning Økonomiske og administrative konsekvenser Innledning Økonomiske virkninger av ordningen Administrative kostnader av de enkelte forslag til endringer... En generell kompensasjonsordning Innrettingen av ordningen... Endrede regnskapsrutiner mv... Kortere terminer... Forenklede krav til dokumentasjon Administrative konsekvenser for de som blir berørt Samlede administrative konsekvenser for kommunene Samlede administrative konsekvenser for næringsdrivende Samlede administrative konsekvenser for skatteetaten Finansiering av ordningen... Referanser og litteratur... Vedlegg 1 Modell for å beskrive konkurransevridninger... 2 Juridiske konsekvenser i forhold til kommunelovgivningen... 3 Merverdiavgiftsløsninger for kommunesektoren Økonomiske anslag

10

11 NOU 2003: 3 11 Kapittel 1 Kapittel 1 Utvalgets mandat og sammensetning 1.1 Utvalgets mandat Ved kongelig resolusjon 11. januar 2002 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger. I resolusjonen er mandatet fastsatt slik: Spørsmålet om konkurransevridninger i merverdiavgiftssystemet er tidligere blitt vurdert av bl.a. Merverdiavgiftsutvalget (NOU 1991: 30 Forbedret merverdiavgiftslov). Problemstillingen er knyttet til at virksomheter som er utenfor merverdiavgiftssystemet ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift. For slike virksomheter vil merverdiavgiften gi økonomisk motiv til å produsere tjenesten med egne ansatte. Merverdiavgiftsreformen fra 1. juli 2001 har aktualisert problemstillingen. Ved at avgiftsgrunnlaget er blitt bredere, vil flere virksomheter bli avgiftspliktige og oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift. Færre virksomheter vil dermed få motiv til egenproduksjon som følge av merverdiavgiften. De virksomheter som fremdeles er utenfor merverdiavgiftssystemet, slik som offentlig sektor, vil imidlertid få større økonomisk motiv til egenproduksjon av flere tjenester. I det politiske grunnlaget for Samarbeidsregjeringen heter det bl.a. at en vil sørge for at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger. Med dette utgangspunkt skal utvalget på prinsipielt grunnlag vurdere løsninger som likestiller kommunal egenproduksjon og kjøp av tjenester i forhold til merverdiavgiften. Aktuelle løsninger kan enten finnes innenfor eller utenfor merverdiavgiftssystemet. Utvalget bes vurdere om hele eller deler av kommunenes virksomhet bør komme innenfor merverdiavgiftssystemet, og dermed få fradragsrett for inngående merverdiavgift. Utvalget bes også vurdere om det kan utformes egnede kompensasjonsordninger utenfor merverdiavgiftssystemet. Løsningene bør dessuten kunne gjennomføres uten at balansen i statsbudsjettet blir endret. Også regelverket om offentlig virksomhet som drives i fellesskap og tjenesteomsetning mellom kommunene bør vurderes i denne sammenheng. Utvalget bes også vurdere hvilke tjenester som er aktuelle for kommunal egenproduksjon, og der merverdiavgiften kan føre til at private tilbydere får en konkurranseulempe. Utvalget bes om å redegjøre for tilsvarende tiltak i enkelte andre land som det er naturlig å sammenlikne seg med, for eksempel enkelte andre nordiske land. Det bes i tillegg om at en gjør rede for regelverket i land som har et svært bredt merverdiavgiftssystem hvor også kommunal forvaltning er inkludert. Utvalgets innstilling skal deles i to ved at det avgis en delinnstilling hvor det skisseres enkelte løsninger som synes mest aktuelle for å likebehandle kjøp fra private og andre kommuner med kommunal egenproduksjon. Det vil være en fordel om de løsningene som utvalget skisserer i delinnstillingen også vil egne seg for statsforvaltningen. Utvalgets delinnstilling skal senest foreligge innen utgangen av mars I utvalgets endelige innstilling skal en eller flere av løsningene utredes nærmere med sikte på forslag som kan gjennomføres i praksis. De økonomiske og administrative konsekvenser av disse løsningene skal vurderes nærmere. Utvalget skal levere sin endelige innstilling innen utgangen av I foredraget til resolusjonen har Finansdepartementet gitt følgende kommentar: Merverdiavgiftssystemet gir offentlig virksomhet økonomisk motivasjon til egenproduksjon av en del tjenester fremfor å kjøpe tjenestene fra private aktører. Dette skyldes at store deler av offentlig sektor er utenfor merverdiavgiftssystemet og dermed ikke får trekke fra inngående merverdiavgift på sine innkjøp. Offentlige virksomheter vil dermed kunne spare merverdiavgiften ved å produsere tjenestene selv. Merverdiavgiftsreformen 2001 innebar en generell avgiftsplikt ved omsetning av tjenester. Et bredere avgiftsgrunnlag innebærer også at flere virksomheter er avgiftspliktige, og dermed får fradragsrett for inngående merverdiavgift. Færre virksomheter vil dermed ha et avgiftsmotiv for å produsere tjenestene selv. For de virksomheter som fortsatt er utenfor merverdiavgiftssystemet, slik som offentlig sektor,

12 12 Kapittel 1 NOU 2003: 3 er imidlertid flere tjenester som anskaffes blitt omfattet av merverdiavgiften. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2002 er det vedtatt at renholdstjenester inkluderes i den eksisterende kompensasjonsordningen fra 1. januar Det er imidlertid flere svakheter knyttet til den eksisterende ordningen. Det anbefales derfor at det gjøres en ny vurdering av ulike løsninger i tråd med vedlagte mandat. Det vises også til at Regjeringen i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ) Om endring av St. prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002 varslet at en vil sette ned et hurtigarbeidende utvalg som skal legge fram en innstilling i løpet av Utvalgets sammensetning Utvalget har hatt følgende sammensetning: Professor Jørn Rattsø, Trondheim, NTNU, leder Forskningsleder Brita Bye, Bærum, Statistisk sentralbyrå Underdirektør Trond Christensen, Ski, Kommunal- og regionaldepartementet Spesialrådgiver Trine Beate Groven, Asker, Bærum kommune Rådgiver Liv Kristine Hammer, Oslo, Konkurransetilsynet Statsautorisert revisor Tor S. Kildal, Oslo, Handelshøyskolen BI Avdelingsdirektør Tor Lande, Oslo, Finansdepartementet Statsautorisert revisor Gerd Leira, Ålesund, KPMG Prosjektleder Torill Lønningdal, Re, Stokke kommune Ekspedisjonssjef Tom Rådahl, Oslo, Sosialdepartementet Spesialrådgiver Ole Jørgen Wilberg, Asker, NKK (Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving) Utvalgets sekretariat har vært lagt til Finansdepartementet. Underdirektør Erik Vassnes (sekretariatsleder), lovrådgiver Erik Mæhlen Larsen, seniorrådgiver Elisabeth Berge, rådgiver Lars Einar Legernes, rådgiver Åsne Hana Torgersen (alle Finansdepartementet) og rådgiver Jan Erik Mardal (Kommunal- og regionaldepartementet) har vært utvalgets sekretærer. Seniorrådgiver Elisabeth Berge ble erstattet av rådgiver Åsne Hana Torgersen i august Utvalgets tolkning av mandatet Utvalget oppfatter mandatet slik at det er bedt om en vurdering av løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger. I tilknytning til begrepet nøytralitet er det i mandatet vist til at merverdiavgiften gir opphav til konkurransevridninger mellom kommunal egenproduksjon og kjøp fra andre. Dette skyldes at de fleste kommunale virksomheter ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift. I forhold til ønsket om at merverdiavgiften skal virke nøytralt, anser utvalget at unntak og særordninger i merverdiavgiftssystemet gir opphav til konkurransevridninger også på andre måter enn i forholdet mellom egenproduksjon og kjøp fra andre. Utvalget viser særlig til at det kan oppstå konkurransevridninger som følge av ulike merverdiavgiftsregler for omsetning av samme tjeneste avhengig av om den ytes fra kommunal eller privat virksomhet. I utvalgets vurderinger er det lagt vekt på at nøytralitet ikke oppnås så lenge merverdiavgiften gir opphav til konkurransevridninger. I utvalgets valg av anbefalinger har det derfor vært lagt vekt på at løsningene som foreslås ikke skal gi nye konkurransevridninger, for eksempel mellom kommunal virksomhet og private som omsetter samme tjeneste til brukerne. I mandatet er det presisert at løsningene bør kunne gjennomføres uten at balansen i statsbudsjettet blir endret. Utvalget tolker dette slik at alle løsninger som vil innebære provenytap for staten, skal dekkes inn slik at det ikke endrer statsbudsjettets balanse. Utvalget legger derfor til grunn at eventuelle endringer i merverdiavgiftsbelastningen for kommunene må motvirkes gjennom tilsvarende budsjettiltak overfor kommunene. Utvalget ble bedt om å dele sin utredning i to ved at det innen utgangen av mars 2002 avgis en delutredning hvor det skisseres enkelte løsninger som synes mest aktuelle for å likebehandle kommunal egenproduksjon med kjøp fra private og fra andre kommuner. Utvalget har avlevert en delrapport med foreløpige konklusjoner på hvilke aktuelle løsninger en ville vurdere nærmere. I utvalgets endelige utredning har en vurdert de tre skisserte løsningene nærmere og kommet med sin anbefaling på bakgrunn av dette. Utvalget delrapport er tilgjengelig i elektronisk form på Finansdepartementets hjemmesider (http://odin.dep.no/fin/), eller ved å kontakte Finansdepartementet. Mandatet uttrykker videre at det vil være en fordel om løsningene som skisseres i delrapporten, også vil egne seg for statsforvaltningen. På denne bakgrunn har utvalget i sin delrapport drøftet i hvil-

13 NOU 2003: 3 13 Kapittel 1 ken grad de ulike løsningene som utvalget mener er aktuelle alternativer for kommunale virksomheter, også er egnet for statsforvaltningen. Utvalget har ikke tolket det som sitt mandat å vurdere løsninger for staten nærmere. I henhold til mandatet skal utvalget i sin endelige utredning utrede nærmere en eller flere av de løsningene som skisseres med sikte på forslag som kan gjennomføres i praksis. De økonomiske og administrative konsekvensene av disse løsningene skal vurderes nærmere. Utvalget har i utredningen vurdert flere modeller. Administrative kostnader er satt opp som et av kriteriene som utvalget har vurdert de ulike modellene etter. Utvalget har i kapittel 15 begrenset vurderingene av økonomiske og administrative konsekvenser til å gjelde den løsning som utvalget foreslår. 1.4 Utvalgets arbeid Fra utvalget startet sitt arbeid har det hatt 9 møter. Etter tre møter i utvalget ble det avlevert en delrapport 22. mars 2002, hvor utvalget skisserte tre mulige løsninger som en ville vurdere nærmere i den endelige utredningen. I forbindelse med vurderingene av de tre alternative løsningene har utvalget fått utført to utredninger. Disse følger vedlagt utvalgets utredning. Den ene utredningen er gjennomført av KLUGE Advokatfirma ans v/høyesterettsadvokat Per Sandvik. Her er de løsningene som utvalget har skissert i delrapporten vurdert i forhold til kommunelovgivningen. Den andre utredningen er gjennomført av forsker Tom Eldegard ved Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF-Bergen) og gir på empirisk grunnlag en beskrivelse av omfanget av konkurransevridninger i dag. Det er også gitt en beskrivelse av hvilke konkurransevridninger en eventuelt kan få ved ulike løsninger og en vurdering av omfanget av disse. Resultatene fra utredningene er gjenspeilet blant annet i utvalgets vurderinger i kapitlene Utvalget har vurdert de alternative løsningene i forhold til administrative kostnader for blant annet skatteetaten. I forbindelse med dette har utvalget innhentet vurderinger og beregninger av administrative kostnader fra Skattedirektoratet. Utvalget har også vurdert om de alternative løsningene kan være i strid med EØS-avtalen. Denne vurderingen er basert på innspill fra Nærings- og handelsdepartementet. Utvalget er informert om at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har engasjert ECON Senter for økonomisk analyse (ECON) og førsteamanuensis dr. juris. Olav Kolstad ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo for å gjennomføre utredninger som er relevante for utvalgets arbeide. Utvalgets sekretariat har i denne sammenheng hatt møter med NHO, ECON og førsteamanuensis dr. juris. Olav Kolstad for å diskutere utredninger som eventuelt kunne være av interesse i forbindelse med utvalgets arbeid. Utredningene fra ECON og førsteamanuensis dr. juris. Olav Kolstad er gjort tilgjengelige for utvalget. NHO har også gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemsbedrifter om konkurransevridninger som følge av merverdiavgift i forhold til offentlige virksomheter. Resultater fra undersøkelsen er oppsummert i kapittel 6. Utvalgslederen har, sammen med representanter fra sekretariatet, deltatt på et seminar i NHO for å redegjøre for utvalgets arbeid og diskutere problemstillingene. Utvalget har videre hatt møte med representanter fra det svenske Finansdepartementet. I møtet ble utvalget orientert om den svenske kompensasjonsordningen og de erfaringer en har hatt med ordningen. 1.5 Leserveiledning I kapittel 2 gis det et sammendrag av utredningen. Kapittel 3 inneholder en kort beskrivelse av merverdiavgiftssystemet i Norge. Her beskrives grunnprinsippene bak systemet og Merverdiavgiftsreformen Det gis en redegjørelse for enkelte av de viktigste begrepene i merverdiavgiftssystemet. Det gis deretter en beskrivelse av reglene for offentlige virksomheters merverdiavgiftsplikt. Kapittel 4 omhandler kommunal tjenesteproduksjon. Det gis en beskrivelse av organiseringsog finansieringsformer for kommunal tjenesteproduksjon. Det gis også en oversikt over organisasjonsformer for kommunalt samarbeid. Det gis en redegjørelse for hvordan merverdiavgiften kan påvirke ulike samarbeidsformer. I kapittel 5 gis en oversikt over tidligere vurderinger av alternative løsninger for å motvirke konkurransevridninger i merverdiavgiftssystemet. Det gis også et kort sammendrag av utvalgets delrapport. I kapittel 6 gis en beskrivelse av konkurransevridninger i merverdiavgiftssystemet. Innledningsvis gjøres det rede for begrepene samfunnsøkonomisk effektivitet og konkurransevridninger, og forholdet til merverdiavgiftssystemet. Det gis også en kort begrunnelse for at det offentlige tar ansvaret for produksjon av en del typer tjenester. I denne

14 14 Kapittel 1 NOU 2003: 3 sammenheng gjøres det kort rede for kommunenes rolle. Deretter gjøres det rede for konkurransevridninger som følge av merverdiavgiften. Det gis en forenklet fremstilling av konsekvensene i forhold til konkurransevridninger for de ulike løsningene som utvalget har vurdert. Her gjennomgås konkurransevridninger for de ulike løsningene både på markeder for avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige tjenester. I denne sammenheng fremstilles både vridninger når tjenestene bestilles av kommunen og når tjenestene omsettes direkte til brukerne. Utvalget gir avslutningsvis en beskrivelse av omfanget av konkurransevridninger i dagens merverdiavgiftssystem. I denne forbindelse presenteres også rapporten fra SNF som er vedlagt utvalgets utredning. I kapittel 7 gis en beskrivelse av den eksisterende kompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner. Det gjøres rede for hvilke subjekter ordningen omfatter, omfanget av tjenester det kompenseres for samt finansieringen av ordningen. Utvalget beskriver også en del svakheter ved dagens ordning. På bakgrunn av de svakhetene som her beskrives, har utvalget vurdert endringer i kompensasjonsordningen i kapittel 12. I kapittel 8 er merverdiavgiftsreglene for offentlig virksomheter og de kompensasjonsordningene som gjelder i Sverige og Danmark beskrevet nærmere. Det er også gitt en beskrivelse av merverdiavgiftssystemet i New-Zealand, hvor offentlig forvaltning er innenfor merverdiavgiftssystemet. I kapittel 9 har utvalget satt opp enkelte kriterier som gir uttrykk for hvilke hensyn utvalget har ansett som viktige ved vurdering av de alternative løsningene. I kapittel 10 vurderer utvalget en utvidet merverdiavgiftsplikt for kommunene. I kapittel 11 vurderer utvalget en generell kompensasjonsordning utenfor merverdiavgiftssystemet. Det gis også her en vurdering av alternative løsninger på nye konkurransevridninger som kan oppstå ved innføring av en generell kompensasjonsordning. Det gis dessuten en vurdering av løsninger som kan motvirke konkurransevridninger som oppstår ved utleie av fast eiendom i forbindelse med innføring av en generell kompensasjonsordning. I kapittel 12 vurderer utvalget en begrenset utvidelse av dagens kompensasjonsordning til å gjelde flere tjenester. Utvalget presenterer her vurderinger av hvilke tjenester hvor det kan være konkurransevridninger mellom kommune og privat produksjon, og som det kan være aktuelt å inkludere i en begrenset kompensasjonsordning. Utvalget vurderer hvilke forbedringer som kan gjøres i innrettingen av en kompensasjonsordning. Utvalget fremmer forslag om enkelte endringer som kan gjennomføres i forbindelse med innføring av en kompensasjonsordning. I kapittel 13 vurderer utvalget en utvidet fradragsrett for inngående merverdiavgift for kommunene. I kapittel 14 presenteres utvalgets konklusjoner. I kapittel 15 gjøres det rede for de økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag.

NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private

NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private Innholdsfortegnelse NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private...1

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger NOU 2008: 7

NOU Norges offentlige utredninger NOU 2008: 7 NOU Norges offentlige utredninger NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. desember

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Skrifter fra Konkurransetilsynet 3/2001 Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Forord 1. juli 2001 trådte merverdiavgiftsreformen i kraft. Reformen innebar at merverdiavgiften

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

vurdere om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet (bokføringen)

vurdere om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet (bokføringen) Foreningen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref 07/3054 FM GKB.--r,35 s -2e og Arkivnr. NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak Vi viser til Finansdepartementets brev av 2. juli

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

NOUNorges offentlige utredninger 2003: 6

NOUNorges offentlige utredninger 2003: 6 NOUNorges offentlige utredninger 2003: 6 Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten Innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. september 2001. Avgitt til Finansdepartementet 27.

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Særfradrag for store sykdomsutgifter. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe

Særfradrag for store sykdomsutgifter. Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe Særfradrag for store sykdomsutgifter Rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe 20. april 2010 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG...8 2. ARBEIDSGRUPPENS MANDAT, SAMMENSETNING OG ARBEID...11

Detaljer

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET RAPPORT FRA EN ARBEIDSGRUPPE FRA DE NORDISKE KONKURRANSEMYNDIGHETER 1. AUGUST 1998 1 INNHOLD.DSLWWHO,QQOHGQLQJ...3 $UEHLGVJUXSSHQVPDQGDW...4 $UEHLGVJUXSSHQVVDPPHQVHWQLQJRJDUEHLG...4

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g Les mer om: Årsoppgjørsrevisjon Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet Nye avgiftsregler for fast eiendom konsekvenser

Detaljer