Innkalling til styremøte desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661"

Transkript

1 Innkalling til styremøte desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi, Pia Sandvik Wiklund, Elin Wood. Kopi med vedlegg: Prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Begge dager: Avdeling for lærerutdanning og naturfag, Biohuset, rom desember Styremøte kl Middag kl 19.00, hotell Astoria 12. desember Tid: Styremøte kl eventuell forlengelse til Lunsj kl Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør

2 Saksliste desember HS 2008/84 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2008/85 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. november 2008 HS 2008/86 Strategisk plan De strategiske målene innenfor utdanning og læringsmiljø HS 2008/87 Status for arbeidet med evaluering av finansieringssystemet for UHsektoren (muntlig presentasjon) HS 2008/88 Datoer for styremøter studieåret HS 2008/89 Styrets selvevaluering (lukket) HS 2008/90 Status for omstilling og kostnadsreduksjoner HS 2008/91 Budsjett 2009 HS 2008/92 Endring i interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og gjennomgang av krav innen randsonesamarbeid HS 2008/93 Status Terningen Arena HS 2008/94 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2008/95 Eventuelt HS 2008/84 ark. sak: 2008/1763 Godkjenning av innkalling og saksliste Administrerende direktørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes HS 2008/85 Godkjenning av protokoll fra møtet 12. november 2008 ark. sak: 2008/1763 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Protokollen fra 12. november godkjennes. Side 2 av 26

3 HS 2008/86 Strategisk plan De strategiske målene innenfor utdanning og læringsmiljø ark. sak: 2008/1235 Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Strategiske mål om utdanning og læringsmiljø i HHs strategiske plan Vedlegg 2: Gjennomgang av resultatmål i HHs strategiske plan Vedlegg 3: Kvalitative styringsparametere, Sektormål 1i Orientering om forslag til statsbudsjett 2009 for universiteter og høgskoler Administrerende direktørs forslag til vedtak: Saken ble drøftet i styret og viderebehandles i tråd med styrets kommentarer. Saksframlegg: Om progresjonen i arbeidet Det vises til tidligere styresaker om arbeid med justering og oppdatering av høgskolens strategier (HS-2008/52, 70 og 81). Høstens arbeid med den økonomiske situasjonen har forsinket prosessen slik at den per i dag er ett styremøte på etterskudd. Det vil si at et fullstendig utkast nå planlegges lagt fram til diskusjon i februarmøte, etterfulgt av en høringsrunde før forslag om endelig vedtak legges fram for styret på aprilmøtet. På styremøtet nå i desember er det de strategiske målene innenfor områdene utdanning og læringsmiljø som legges fram til diskusjon. Saken legges fram av rektor i samråd med administrasjonen. Om det strategiske arbeidet med utdanningsområdet I løpet av det siste året har styret gjennomført flere strategiske diskusjoner innenfor utdanningsområdet. Det har blant annet skjedd i forbindelse med HS 2008/18: Oppfølginger fra etatstyringsmøtet, HS 2008/19: Status og den videre prosessen for studieprogrammet , HS 2008/45: Resultatrapportering, HS 2008/63: Status for nasjonalt og lokalt opptak, HS 2008/64: Høgskolens studieprogram på kort og lang sikt og HS 2008/79: Studieprogrammet for Videre har strategiske diskusjoner om studieprogrammet også skjedd i forbindelse med høstens styresaker om kostnadsreduksjoner. I vedtaket i HS 2008/61 understreker styret at administrasjonen må se på muligheten for å avvikle hele fagområder vurdert i forhold til økonomisk gevinst, strategisk målsetting og virkninger for øvrig og vedtaket i sak HS 2008/76 understreker betydningen av å vurdere nødvendig innsparing for å skape et strategisk handlingsrom. Plan for det videre arbeidet med oppfølging av disse styrevedtakene er gitt i HS 2008/90. Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget har arbeidet med strategiene på to av høstens møter. Strategiene har videre vært diskutert i høgskolens strategiske ledergruppe (HSL). Det er også kommet innspill fra de internasjonale koordinatorene og fra mangfolds- og likestillingsutvalget. Disse diskusjonene og innspillene danner grunnlaget for den innledningen til diskusjon rektor og prorektor for utdanning utarbeider til styremøtet. Side 3 av 26

4 Om det strategiske arbeidet med læringsmiljø Når det gjelder læringsmiljø, slår UH-loven fast at styret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø, og videre at styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet ( 4.-3). Høgskolen har et viktig utvalg og samarbeidsorgan for dette området i Læringsmiljøutvalget. I dette utvalget har Studentsamskipnaden i Hedmark (SIH) to representanter med møte- og talerett. På høstens møter der strategisk plan har vært behandlet, har SIH ikke vært representert. På høgskolestyremøtet i september var det enighet om at SIH skulle inviteres til en felles strategisk diskusjon om studentvelferdsspørsmål på høgskolestyrets desembermøte. SIH har meldt at de ikke har anledning til å møte verken 11. eller 12. desember. Samskipnaden er derfor invitert til å være med i en slik diskusjon på høgskolestyrets februarmøte. Om vedleggene Vedlegg 1 er kopi av de eksisterende målområdene i inneværende strategiske plan. Vedlegg 2 inneholder en gjennomgang av måloppnåelsen for områdene utdanning og læringsmiljø slik disse er formulert i resultatmålene for de aktuelle strategiene: Side 4 av 26 Inspirerende læringsmiljø på attraktive campus Målrettet studieutvikling I oppstillingen i vedlegget er det også tatt med de tilsvarende sektor- og virksomhetsmålene som Kunnskapsdepartementet har fastsatt for området. Også tilhørende styringsparametere er tatt med (jf. HS-2008/45 med rapportering i henhold til mål- og resultatstyringen). Vedlegg 3 er en kopi av KDs nye kvalitative styringsparametere for de statlige høgskolene. Gjennomgangen av resultatmålene i vedlegg 2 viser at høgskolen langt på vei har nådd de aktuelle resultatmålene, med noen få unntak. Ikke minst er det gledelig å konstatere at seks masterstudier er godkjente og igangsatte og at ytterligere to er i prosess. Fire av de igangsatte masterne legger grunnlaget for rekruttering til høgskolens to planlagte doktorgradsområder. Det viktige arbeidet med utviklingen av høgskolens studieprogram har i løpet av perioden fått et godt grunnlag i campusprosjektene som tematiserte avdelingenes studie- og forskningsprofil, i satsingen gjennom Prosjekt Innlandsuniversitetet og for det siste årets vedkommende gjennom prosjektet Bachelor-ifokus. I kommende strategiske periode må arbeidet med å spisse profilene og skape robuste, bærekraftige studieprogram på hver avdeling styrkes. Det må arbeides med beskrivelsen av sammenhengende studieløp, studienes relevans for arbeidslivet og med kandidatproduksjon (gjennomstrømning), jf. også HS 2008/90. Kvalitetskonferansen og studenttilfredshetsundersøkelsen har i løpet av inneværende strategiske periode etablert seg som to sentrale årlige stopp-punkter for det systematiske arbeidet med oppfølging av studiekvalitet og læringsmiljøet. I løpet av inneværende periode har arbeidet med læringsmiljø på campusene også involvert samarbeid med ulike regionale aktører, blant annet i Biohuset på Hamar og samarbeid om sivilt-militært utdanningssenter med forsvaret og kommunen på Rena. Forsvarssamarbeidet utvikles nå også mot Elverum. To andre sentrale samarbeidsprosjekter som er påbegynt, men som vil utvikles i neste periode, er landbrukssenteret på Blæstad og samarbeidet om Terningen Arena. Høgskolen har lykkes godt med å være en attraktiv studieplass dersom vi ser på de årlige søkertallene i perioden. Imidlertid er det en stor utfordring å legge forholdene til rette for studentene

5 slik at de lykkes med å fullføre studiene på tilnærmet normert tid. Studiekvalitetsarbeid og et fokus på gjennomstrømning og dermed studiepoeng og kandidattall vil derfor være blant de viktigste utfordringene innenfor utdanningsområdet også neste strategiske periode. I strategiene for neste periode må internasjonalisering og høgskolens samarbeid med Studentorganisasjonen i Hedmark om studentmedvirkning beskrives tydeligere enn i forrige plan. HS 2008/87 Status for arbeidet med evaluering av finansieringssystemet for UH-sektoren Muntlig presentasjon på møtet HS 2008/88 Datoer for styremøter studieåret ark. sak: 2008/1779 Saksdokumenter: Saksframlegg Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret vedtar følgende møtedatoer for studieåret : Høst 2009: Torsdag 1. oktober Torsdag 12. november Onsdag 16. desember: Vår 2010 Torsdag og fredag 25. og 26. Februar Onsdag 28. april Onsdag 16. juni Saksframlegg: Møteplan for styret inneholder forslag til møtedatoer for hele studieåret. Det foreslås 3 møter hvert semester. Dette er en justering i forhold til tidligere praksis med 4 møter i høstsemesteret. Det er lagt inn ett todagersmøte i februar. Forslagene til møtedatoer er valgt av hensyn til frister som stilles til høgskolen. Side 5 av 26

6 HS 2008/89 Styrets selvevaluering Muntlig, behandles lukket. HS 2008/90 ark. sak: 2008/1520 Det videre arbeidet med omstilling ved HH Saksframstilling Vi viser til styresak 2008/76. Vedtaket i sin helhet: 1. Høgskolestyret tar fremlagte oversikt over kostnadsreduserende tiltak til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen følge opp de angitte kostnadsreduserende tiltakene og effektuere disse med sikte på at virksomheten snarest kommer ned på et varig lavere kostnadsnivå, tilpasset høgskolens budsjettramme 3. Høgskolestyret ber administrasjonen om å igangsette nødvendige omstillingstiltak for ytterligere å redusere de samlede kostnadene for den enkelte avdeling og høgskoleadministrasjonen. Budsjettene må bringes ned på et nivå som gir et større handlingsrom for fremtidig aktivitet enn det som ligger i de foreslåtte budsjettreduksjonene i punkt Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om den videre omstillingsprosessen der det gjøres en vurdering av nødvendig innsparing for å skape et strategisk handlingsrom, jfr styresak 2008/61. Videre ber styret om at det gjøres en vurdering av hvilke strategiske tiltak som det må skapes rom for på sikt. Styret mener videre at omstillingsprosessen må gjøres til en kontinuerlig og integrert del av strategisk plan for høgskolen de kommende årene. Status for de kostnadsreduserende tiltakene Som grunnlag for Høgskolestyresak 2008/76 viste administrasjonen til en tabell som tilsa en innsparing med en netto økonomisk effekt på ca kr 20,3 mill. innen I dette ligger det en forutsetning om at de angitte innsparingstiltakene skal føre til at virksomheten stabiliserer seg på et tilsvarende lavere driftskostnadsnivå. For reduksjon av midlertidige stillinger og overgangen til AFP-avtaler følges den planen som lå til grunn for styresak 2008/76. Denne vil bli fulgt opp gjennom jevnlig rapportering av status til høgskolestyret gjennom Veien videre For å nå de nødvendige innsparingsmålene for og fremover konkluderer administrasjonen og rektoratet med at det er nødvendig å gå videre på vedtakspunkt nr. 4 i HS 2008/76: å legge frem en egen sak om den videre omstillingsprosessen der det gjøres en vurdering av nødvendig innsparinger for å skape et strategisk handlingsrom, jfr. også styresak 2008/61, og at det gjøres en vurdering av hvilke strategiske tiltak som det må skapes rom for på sikt. Side 6 av 26

7 Avklaring av begrepet omstilling Med omstilling forstås her den definisjon som partene (arbeidstaker- og arbeidsgiversiden) er enige om ifølge Omstillingsavtale ved Høgskolen i Hedmark : Med omstilling menes endringer i høgskolens interne og/eller eksterne forhold som fører til forandringer i organisasjons- og styringsformer, mål og/eller arbeidsoppgaver. Endringene kan føre til omdisponeringer eller overtallighet, krav til ny og/eller påbygget kompetanse eller at arbeidsoppgaver faller bort eller blir endret. En inndeling av den videre omstillingsprosessen ved HH Det er administrasjonens og rektoratets vurdering at den videre omstillingen av høgskolen kan deles to faser; i en kort sikt (frem til ) og i en mellomlang sikt (frem til ). På kort sikt Med henvisning til styrevedtakets punkt 2: Høgskolestyret ber administrasjonen følge opp de angitte kostnadsreduserende tiltakene og effektuere disse med sikte på at virksomheten snarest kommer ned på et varig lavere kostnadsnivå, tilpasset høgskolens budsjettramme. Ytterligere innsparinger gjennom reduksjon i midlertidige tilsatte og avganger på AFP Det må gjøres en ny gjennomgang og vurdering av alle midlertidige tilsettinger ved HH. Ettersom HH ytterligere må ned på antallet stillinger for å spare penger, vil valget fremover være hvorvidt innsparingene skal skje gjennom ikke å videreføre midlertidige tilsettingsforhold, eller alternativt at en påbegynner en prosess med oppsigelser av fast tilsatte. Det er administrasjonens klare holdning at en prosess med oppsigelser av fast tilsatte vil være forbundet med større menneskelige og økonomiske omkostninger, og det vil være en reell fare for at virksomheten, i hvert fall på kort sikt, går inn i en prosess med usikre utfall hva angår de reelle økonomiske innsparingene (grunnet store kostnader forbundet med oppsigelser av tilsatte). Administrasjonen legger derfor til grunn at det søkes å finne ytterligere innsparinger innenfor de eksisterende midlertidige stillingene, eventuelt også gjennom nye AFP-avtaler, før en starter prosessene med oppsigelser av fast tilsatte. Det er pr i dag et betydelig antall midlertidig tilsatte ved HH (se senere oversikt i saksfremlegget). Som grunnlag for å gjennomføre en nedbemanning av fast tilsatte må det ligge til grunn en faglig-strategisk plan for hvilke prioriteringer som skal gjøres innen HHs ulike fag- og forskningsområder. Prosessen i forhold til å gjennomføre en eventuell nedbemanning er beskrevet i vedlegg til styresaken. På mellomlang sikt Med henvisning til styrevedtakets punkt 4 (2008/76): Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om den videre omstillingsprosessen der det gjøres en vurdering av nødvendig innsparing for å skape et strategisk handlingsrom, jfr styresak 2008/61. Videre ber styret om at det gjøres en vurdering av hvilke strategiske tiltak som det må skapes rom for på sikt. Styret mener videre at omstillingsprosessen må gjøres til en kontinuerlig og integrert del av strategisk plan for høgskolen de kommende årene. Administrasjonens og rektoratets overordnede tilnærming til oppfølgingen av styresak 2008/76, punkt 4 er som følger: det må gjøres en gjennomgang av HHs fagområder (studieprogram og tilhørende FoUvirksomhet) der det vurderes hvilke studietilbud som skal videreføres, og hvilke som helt eller delvis skal avvikles Side 7 av 26

8 det legges opp til enten å innarbeide et eget strategisk mål om Omstilling i Strategisk plan for , eller å utarbeide et punkt om omstilling som legges innunder de eksisterende strategiske målene en faglig-strategisk gjennomgang av HHs kjernevirksomhet med klare prioriteringer vil legge grunnlaget for arbeidet med å definere eventuell overtallighet innen de områdene som HH ikke definerer som satsingsområder for fremtiden. Plan for arbeidet med strategisk gjennomgang av HHs fagområder på kort og mellomlang sikt i lys av den økonomiske situasjonen Den strategiske gjennomgangen som nå må gjøres av HHs fagområder, er hjemlet i flere vedtak fra de siste møtene i høgskolestyret. Oppdraget kan beskrives som å spisse og videreutvikle profilen på HHs studieprogram som ledd i arbeidet med å vurdere nødvendig innsparing for å skape strategisk handlingsrom (HS 2008/76) og som ledd i arbeidet med å se på muligheten for å avvikle hele fagområder vurdert i forhold til økonomisk gevinst, strategisk målsetting og virkninger for øvrig (HS 2008/61). Hensikten er å skape en plattform for utvikling og vekst i retning av å realisere universitetsambisjonen (HS 2008/61). Det er et mål i seg selv å redusere antallet studietilbud på bachelor-nivå, jf. også det følgende vedtaket: Høgskolestyret forventer at det i neste års studieprogram er en ytterligere reduksjon av antall enkelttilbud som erstattes av bachelorløp med bredere innganger (HS 2008/79). Arbeidet må gjøres i lys av målet om å utvikle et robust studieprogram ved hver campus med tydelig profil og høy studiekvalitet, et program som rekrutterer godt, har fornøyde studenter og høy grad av gjennomstrømning, som tilbyr studentene påbygningsmuligheter, har tydelig arbeidslivsprofil, der internasjonalisering er del av studiene fra BA-nivå og der studentene møter et robust fagmiljø med høy kompetanse og aktiv FoUvirksomhet som studentene får del i på ulike måter. Styremøter i 2009 som milepæler i prosessen Det er tre møter i høgskolestyret i vårsemesteret. Det foreslås følgende milepæler i arbeidet i lys av disse tre møtene: februar: Underveisrapportering om arbeidet med vurdering av HHs fagområder 23. april: Studieprogrammet på kort (dvs ) og mellomlang sikt (dvs ) 11. juni: Konklusjon: HHs fagområder i lys av den økonomiske situasjonen. Faseinndeling av arbeidet med å fastsette HHs studieprogram med tilhørende FoU-virksomhet Ut fra de angitte milepælene kan arbeidet i høgskolen (institusjons- og avdelingsnivået) beskrives i følgende faser med ledermøtene (HSL Høgskolens strategiske ledermøte) som rapporterings- og diskusjonspunkter: Fase 1: (Til 9.12.) o Strategisk beskrivelse av studieprogrammet i fagområder avdelingsvis (jf. høstens strategisk arbeid i kjølvannet av prosjektet BA-i-fokus). o Beslutning om framdriftsplan og verktøy for videre prosess Fase 2: ( ) o Hvor robuste er studieprogrammene innenfor fagområdene? Fase 3: ( ) o Studieprogrammet på kort og mellomlang sikt o Fortsatt arbeid med fagområdenes robusthet Fase 4: ( ) Side 8 av 26

9 o Strategisk vurdering av fagområdene i lys av høgskolens økonomiske situasjon. Konklusjon. Fase 1: På HSL er temaet Strategisk beskrivelser av fagområdene. Framdriftsplan og verktøy i videre prosess. Utgangspunktet er avdelingenes beskrivelse av studieløpene innenfor sine fagområder, basert på tabellen i HS og med en klassifisering etter følgende matrise: Studieløp År BA- MA PhD Om BA-løpene spesielt: Begrunne bredesmale innganger jf. HS 2008/64 og vedtak i HS 2008/79 Studie- og forskningsprofil på campusene Antall studenter Fagområde A Fagområde B Fagområde C osv. Fase 2: Beskrivelse og vurdering av robustheten til de ulike studieløpene innenfor hvert fagområde fra uke 50/2008 til uke 6/2009 Verktøy og metodikk for det videre arbeidet vil bli diskutert på HSL 9.12, men utgangspunktene er oppdraget fra styret, HHs strategiske mål og visjon om en universitetsetablering. Verktøyene som velges bør omfatte statistikk og analyser samt kriterier som vi har brukt tidligere i høst, i BA-i-fokus samt NOKUTs kriterier for studieakkreditering. Dermed sikrer vi også at denne gjennomgangen kan utnyttes i arbeidet med studiekvalitet. Kriteriene som er brukt i høstens arbeid, jf. bl.a. HS 2008/64: Side 9 av 26 antall program, studiekvalitet, rekruttering, kandidatproduksjon, økonomi, strategisk betydning: o studie- og forskningsprofil ved campus o nasjonal og/eller regional betydning o strategiske-markedsrettede studier o profesjonsutdanninger-yrkesutdanninger-teoretiske studier, o del av et helhetlig løp ved høgskolen o grad av overlappinger mellom beslektede bachelorgrader. Et forslag til kvantitative styringsparametere, som ledd i vurdering av studieløpene innenfor fagområdene, er: 1. Søkere (søkerinteresse) 2. Opptak 3. Møtt per Studiepoengproduksjon 5. Kandidatproduksjon 6. Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende) 7. Studenter pr. undervisnings- og forskningsstilling 8. Forholdet mellom vitenskapelig og administrativt ansatte 9. Andel førstestillinger

10 10. Driftsutgifter per avlagte 60-studiepoengsenhet 11. Studietilbud i samarbeid med andre institusjoner 12. Studenttilfredshet (avdelingsnivå) 1. Ved bruk av de nevnte styringsparameterne bør tallene fremstilles for de tre siste årene. Det må vurderes hvordan fagmiljøet skal avgrenses (per studium, per studieløp, per fagområde eller andre måte). Fagmiljøets kompetanse og FoU-arbeid vurderes i henhold til NOKUTs krav, andre aktuelle kriterier er ut fra styringsparametrene i MRS. Et spørsmål som vil bli vurdert i HSL er spørsmålet om hvorvidt vi skal bruke eksterne, eventuelt avdelingseksterne vurderinger av enkelte områder. Dagens status på antall tilsatte ved HH Pr 30. november 2008 er det i HHs lønnssystem registrert følgende antall årsverk ved HH: Fast 387 Midlertidig 66 Åremål 29 BOA 18 Totalt 500 Brutt ned på avdelingsnivå gir dette følgende fordeling for årsverkene ved HH: Fast Midlertidig Åremål BOA fast BOA midl Totalt HA 78 5 LUNA HI ØSIR SUE Sum Avdelingsvis oversikt dersom en legger alle teknisk-administrative årsverk innunder Høgskoleadministrasjonen og rendyrker avdelingsoversiktene med kun undervisnings- og forskningsårsverkene 3 1 De angitte styringsparameterne er i overensstemmelse med målstrukturen i Tildelingsbrevet for Dekaner og stipendiater. Herav er det 3 (ved hhv LUNA, HI og SUE) som har et fast tilsettingsforhold bak åremålstilsettingen. Instituttledere er definert som fast tilsatte. 3 Forklaring datauttrekk: De som er ute i lønnet permisjon (eksempelvis svangerskapspermisjon) er inkludert, tilsvarende de med fast stilling som er i ulønnet permisjon, lærlinger er inkludert, timelønnede (lønnet over c-tabellen) er ikke inkludert. Side 10 av 26

11 Fast Midlertidig BOA Totalt HA adm HA faglige 3 3 LUNA HI ØSIR SUE Sum Hvilken stillingsramme er HH i stand til å bære økonomisk med de budsjettmessige BFV- rammene for 2009 Alternativ 1: med en målsetting om å komme ned på 150 teknisk-administrative stillinger samlet for HH innen : Basert på en BFV-budsjettramme på kr 366 mill og en fastsatt samlet stillingsramme for alle tekniskadministrative årsverk ved HH på 150, vil HH kunne bære følgende antall undervisnings- og forskningsstillinger ved de respektive avdelingene (basert på at hhv 80% og 90% av avdelingenes ramme medgår til direkte lønnskostnader 4 ): Avdelingsvis andel faste faglige stillinger 80 % 90 % HA LUNA HI ØSIR SUE SUM (med 150 i HA) Her er det beregnet et antall stillinger i den samlede Høgskoleadministrasjonen (HA) på 150 årsverk, som er felles for alternativene ved at hhv 80% og 90% av BFV-midlene ved avdelingene medgår til direkte lønn. Dersom en legger 90% lønnsandel for avdelingene til grunn, medgår 68% av den samlede BFV-bevilgningen til lønn samlet sett ved HH. Tilsvarende vises det en kolonne for antallet stillinger som følge av 80% lønnsandel for avdelingene. Alternativ 2: med en målsetting om å komme ned på 142 teknisk-administrative stillinger samlet for HH innen : Avdelingsvis andel faste faglige stillinger 80 % 90 % HA LUNA HI ØSIR SUE SUM (med 150 i HA) Her er det beregnet et antall stillinger i den samlede Høgskoleadministrasjonen (HA) på 142 årsverk, som er felles for alternativene ved at hhv 80% og 90% av BFV-midlene ved avdelingene medgår til direkte lønn. Som en ser vil en i dette alternativet kunne øke med tilsvarende 8 årsverk innenfor undervisnings- og forskningsstillingene, både i alternativet med 391 årsverk totalt og med alternativet med 420 årsverk totalt. Sammenlikning mellom en lønnsrammestyrt stillingsramme og dagens faktiske stillingsramme 4 Gjennomsnittslønn på kr for teknisk-administrativt tilsatte og kr for undervisnings- og forskningstilsatte. Satsene er beregnet på basis av dagens antall ansatte og de samlede lønnsutgiftene ved HH, fordelt på kategoriene undervisnings- og forskningstilsatte og teknisk-administrativt tilsatte. Side 11 av 26

12 Sammenlikning mellom antall årsverk pr 30. november 2008 og det beregnede antallet årsverk som HH økonomisk er i stand til å bære basert på 2009-bevilgningen, og med alternativet der de teknisk-administrative årsverkene til sammen utgjør 142 årsverk: Enhet 90% lønnsandel avdelingene Faktisk antall årsverk pr (alle finansieringskilder) Avvik årsverk pr HA LUNA HI ØSIR SUE SUM Det er viktig å understreke at den gitte oversikten over de 500 årsverkene som HH har pr er finansiert gjennom alle tilgjengelige økonomiske kilder som høgskolen har tilgang til: de ordinære bevilgningsfinansierte midlene fra Kunnskapsdepartementet og midler fra kilder som NFR, EU og UNISKA mv. Også stipendiatstillingene er inkludert i tallene. Videre arbeid med fastsetting av stillingsrammene Det må, på bakgrunn av den gitte oversikten over faktisk antall årsverk ved de enkelte enhetene ved høgskolen settes opp en oversikt over hvilke årsverk som pr i dag er finansiert gjennom BFV-midler og hvilke som er finansiert gjennom andre kilder. Som en styringsparameter fremover ønsker administrasjonen å legge til grunn en oppfølging av finansieringen av årsverk innenfor to sett av rammer: det antallet stillinger som er finansiert gjennom BFV-bevilgninger det antallet stillinger som er finansiert gjennom andre finansielle kilder (eksterne). For det antallet stillinger som faller utenfor 90% av avdelingens BFV-finansierte ramme for stillinger, bør/skal det legges frem oversikter som viser at stillingene er fullfinansierte gjennom andre eksterne kilder. Dette innebærer at stillinger som finansieres på annen måte enn av BFV-andelen primært bør knyttes til prosjekter, der grunnlaget for stillingen bortfaller idet den alternative finansieringen opphører. Det antallet stillinger som fastslås innen det teknisk-administrative område og for undervisnings- og forskningsområdet skal kun benyttes som én av flere styringsparametere fremover. Herunder vil vi følge opp forholdet mellom antallet teknisk-administrative stillinger og antallet undervisnings- og forskningsstillinger. Å skape en riktig balanse mellom disse stillingskategoriene vil bli svært vesentlig fremover med hensyn på å skape en best mulig balanse mellom kvalitet og produktivitet. Det er ikke hensikten å benytte stillingsrammene ved enhetene som noe absolutt mål, men som et grunnlag for internkontroll og som basis for en løpende dialog med avdelingene. Side 12 av 26

13 HS 2008/91 Budsjett 2009 ark. sak: 2008/607 Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1: Brev fra KD, saldert budsjett 2008 av Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret vedtar forslag til budsjett tildeling til avdelingene og høgskoleadministrasjonen for , og fatter vedtak om fordeling av bevilgning for saldert budsjett Tabell 1 BUDSJETT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK MA- og PhDsatsning Basis komponent Undervisn komponent Forsknings komponent Kompens praksis Tildeling 2009 LUNA HI SUE ØSIR Ufordelte stipendiatstillinger Summer Sum HA/FK IT investeringer Tilskudd avdelingene Omst.kost /TerningenA Sum total Tall i 1000 Tabell 2 5 Forklaring til kolonnene i tabellen. Alle tallstørrelser er beskrevet i saksgrunnlaget. Master og P.hd satsing gjelder høgskolens egenandel for dekning av PIU programmet Basiskomponenten inneholder fordeling til avdeling etter antall studenter, (størrelse) Undervisnings- og forskningskomponenten fordeles uavkortet til avdeling på bakgrunn av innrapportert produksjon i DBH, unntaket er omfordeling LUNA- HI etter omorganisering. Kompensasjon for praksis er beregnet etter kalkyle benyttet de forutgående årene i HH med justerte satser i 2009 Side 13 av 26

14 Saldert bevilgning 2008, til fordeling i HH 2009 Investering Ekstra.komp praksiskostnader Udisponert (dekning inv. 2008) Ekstra tildeling LUNA ØSIR HA SUM Saksframstilling Årets budsjettprosess Budsjettprosessen for 2009 startet i begynnelsen i april/mai med gjennomgang av prognoser for den økonomiske utviklingen for 2009 men bakgrunn i den innrapporterte produksjonen og konsekvenser for inntektspotensialet de kommende årene. Regnskapsrapportering for 1.tertial og ekstrarapporteringen pr viste tendenser til et stabilisert utgiftsnivå som var høyere enn inntektsgrunnlaget for 2008, samt en prognose som viste at utgiftsnivået ville øke utover inntektspotensialet for Administrasjonen varslet om behov for kostnadsreduserende tiltak for å kunne levere et budsjett i balanse. Budsjettarbeidet ble igangsatt i august, og lønnsbudsjettet (før kutt-tiltak) ble presentert Det beregnede lønnsbudsjettet for 2009 har vært et viktig element i framdriften med budsjettarbeidet og har vært med på å underbygge påliteligheten av prognosene for Styret har vært løpende orientert om den økonomiske statusen for regnskapet 2008 og prognoser for budsjett 2009 på styremøtene. ( 04.09, og 12.11). Høgskolens strategiske ledergruppe har hatt budsjettarbeid på agendaen på samtlige møter siden august og arbeidet målrettet med kostnadsreduserende tiltak. Avdelingenes ledergrupper har bidratt i arbeidet med beregning av alternative kostnadsreduserende tiltak, og gjennomført informasjonsmøter for ansatte og studenter ved egen avdeling hvor det er orientert om de alternative kuttforslagene De hovedtillitsvalgte har vært orientert om budsjettarbeid/økonomisk status og forslag til kostnadsreduserende tiltak, ved alle medbestemmelsesmøtene i høst. Endelig drøfting av budsjettet i møte Arbeidet med fordeling av bevilgningen i HH skjer etter høgskolens budsjettmodell, og den interne modellen bygger på tildelingskriteriene i finansieringsmodellen fra Kunnskapsdepartementet. Avdelingene mottar uavkortet bevilgning i forhold til innrapportert produksjon, og ved fordeling av basiskomponenten blir det utarbeidet kriteriesett til fordeling mellom avdelingene og høgskoleadministrasjonen. Kriterier til fordeling av basis utarbeides i høgskolens budsjettgruppe, budsjettgruppen består av stabsledere fra hver avdeling, økonomidirektør, og i år ble den i tillegg utvidet med økonomikonsulentene ved de respektive avdelingene. Budsjettgruppen foreslo fordeling av basis etter samme grunnprinsipp som tidligere år, PIU-egenandel, kompensasjon for praksis, økonomisk ramme for felleskostnader (høgskoleadministrasjonen) og en fellessats til fordeling pr. student på avdeling. Side 14 av 26

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Foreløpig budsjettutkast 2013

Foreløpig budsjettutkast 2013 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev)

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Vår ref.: 2009/1396 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren, Morten Lang Ree, Torstein Storaas Kopi med vedlegg: 1. varamedlem,

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet Innhold 1. Virkeområde... 1 2. Styrets ansvar... 1 3. Definisjoner... 2 4. Budsjett... 2 5. Forpliktende samarbeid med andre virksomheter... 3 5.1. Kriterier

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena.

Sted: Campus Elverum, klasserom 4, 3. etg. Terningen Arena. Innkalling Innkalling til styremøte 28. mars 2012 Til: Kaia Therese Bredvold, Petter Dyndahl, Tormod Hermansen, Åmund K. Lekve, Atle Hauge, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper

Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Nord universitet Policy for eierskap i aksjeselskaper Vedtatt av universitetsstyret 22. juni 2017 Innhold 1. Reglement og retningslinjer... 1 1.1 Overordnet reglement og retningslinjer... 1 1.2 Nord universitets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN 28.11.12 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 31.10.12 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 31.10.12. Vedlegg: Møtebok fra møtet 31.10.12 Bergen, den 20.11.12

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12 Virksomhetsrapport pr 31.07.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.07.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer Notat Vår saksbehandler Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, arve.sletten@hist.no 1 av 6 Vår dato Vår referanse O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

krav til rapportering om planer og resultater

krav til rapportering om planer og resultater krav til rapportering om planer og resultater Krav til omtale i Rapport og planer (2008-2009) I tillegg til kravene til rapportering gitt i tildelingsbrevet for 2008, ber vi om at styret omtaler følgende:

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer