Prospekt. k profil Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum og maksimum NOK 12,8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8"

Transkript

1 Antall aksjer Minimum og maksimum Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl til 30. november 2011 kl k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. november 2011 Distribuert av: Tilrettelagt av: Forvaltet av:

2 Sammendrag Sammendrag UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. november 2011

3 DEL 1: SAMMENDRAG Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Hvorfor investere i eiendom? Beskrivelse av UNION Eiendomsinvest Norge ASA UNION Eiendomskapital UEN AS UENs styre og ledelse Eiendomsselskapets portefølje Beskrivelse av emisjonen Finansiell informasjon Skatt og formueseffekt Risiko Øvrige forhold

4 DEL 1: SAMMENDRAG Sammendrag 1.1 Innledning Sammendraget skal leses som en innledning til Prospektet, og enhver beslutning om å tegne aksjer bør baseres på investors vurdering av Prospektet som helhet. Sammendraget har til hensikt å gi en oppsummering av Prospektets hovedområder og er således ikke uttømmende. Investorer oppfordres derfor til å lese hele Prospektet. Det gjøres oppmerksom på at ord som i dette sammendraget er skrevet med stor bokstav skal ha den betydning disse har i henhold til definisjonslister som er inntatt i Verdipapirdokumentet og Registreringsdokumentet. 1.2 Hvorfor investere i eiendom? Eiendom har i et historisk perspektiv gitt en god risikojustert avkastning. I tillegg har eiendom samvariasjonsegenskaper som gjør at denne aktivaklassen passer godt sammen med andre investeringer i en portefølje. Investeringsmarkedet for eiendom har de siste årene gjennomgått en betydelig profesjonalisering, både av markedet for kjøp/salg av eiendom samt av forvaltere av eiendom. Eiendom er blitt etablert som en aktivaklasse på linje med aksjer og obligasjoner. De siste årene har svingningene i leiepriser og verdien av næringseiendom vært større enn vi det vi har observert i tidligere år. I årene økte avkastningskravet på næringseiendom med i størrelsesorden punkter, noe som førte til et kraftig verdifall i eiendomsmarkedet. Eiendomsverdiene steg i år 2010, og denne utviklingen har fortsatt i 1. halvår Norsk økonomi forventes å ha en normalisert vekst i årene som kommer, og dette sannsynliggjør at eiendomsmarkedet vil gi en attraktiv avkastning i årene som kommer sammenlignet med andre aktivaklasser. 1.3 Beskrivelse av UNION Eiendomsinvest Norge ASA UNION Eiendomsinvest Norge ASA (heretter UEN) ble stiftet den 9. desember 2009 i Oslo, Norge. UEN er etablert for å legge tilrette for investering i fast eiendom fra private investorer, bedrifter og private investeringsselskaper. UEN har en aksjekapital på NOK ,- og en samlet egenkapital (aksjekapital med tillegg overkursfond og annen egenkapital) på NOK ,- per dato for Prospektet. Per dato for Prospektet eier UEN fire eiendommer som er verdivurdert til NOK 564,7 millioner. Vedtektene for UEN er basert på alminnelige vedtekter for Allmennaksjeselskap. Selskapets styre skal bestå av 3 medlemmer, og Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg. Styret kan meddele prokura. Styret velges iht. Allmennaksjeloven 6-6 og velges således for en periode på 2 år. Styret skal godkjenne nye aksjonærer, og skal nekte godkjennelse dersom aksjonæren ikke har tiltrådt foreliggende aksjonæravtale. Det er 3

5 DEL 1: SAMMENDRAG videre tatt inn en bestemmelse om at UEN kan bruke elektronisk kommunikasjon til å gi meldinger og varsler mv., herunder å innkalle til generalforsamling, jfr. Allmennaksjeloven 18-5 (1). Vedtektene er vedlagt Verdipapirdokumentet som vedlegg 3. Figuren nedenfor viser dagens selskapsstruktur i UEN. Selskapsstrukturen gjenspeiler at den enkelte eiendomsinvestering skjer gjennom single purpose selskaper dvs. selskaper hvis eneste formål vil være å eie fast eiendom. Det er sannsynlig at fremtidige eiendomskjøp vil organiseres på tilsvarende måte: Nedenstående redegjørelse knytter seg til UEN: Formål UEN sitt formål er å gjøre eiendomsinvesteringer tilgjengelig for investorer som ønsker å investere i en diversifisert portefølje av eiendommer Målsetning UEN skal søke å etablere en diversifisert eiendomsportefølje på NOK 0,5 til NOK 2,0 milliarder fordelt på 5 til 15 eiendommer i ulike eiendomssegmenter, og UEN skal i hovedsak investere i eiendommer som gir en løpende kontantstrøm. Investorer i UEN vil gjennom sin investering delta i en diversifisert portefølje av eiendommer, og få tilgang til en profesjonell forvaltning av eiendommene. Investorene forventes i tillegg å få en fordel av lavere lånekostnad relatert til belåning av UEN sine eiendomsinvesteringer, sammenlignet med hva investorene normalt ville fått på egenhånd. Dette vil bidra til å øke forventet avkastning og utbytte sammenlignet med de fleste alternative eiendomsplasseringer investorene har tilgang til. 4

6 DEL 1: SAMMENDRAG Avkastningsmål Målsettingen for UEN er å skape best mulig avkastning for investorene, og avkastningsmålet er en totalkapitalavkastning på ca. 8,0 9,5 % 1. Med en belåning av eiendomsporteføljen på ca. 65 % i UEN gir dette en egenkapitalavkastning på ca. 8,0 12,0 % 2. UEN sin målsetting er å gi en løpende utdeling på i gjennomsnitt ca. 4,0-6,0 % i Selskapets levetid. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at ovennevnte tall ikke innebærer noen form for garanti for at slik avkastning blir oppnådd Investeringsstrategi UEN vil primært investere i næringseiendom med god kvalitet og moderat risikoprofil i de største byene i Norge. Eiendomsporteføljen vil i hovedsak bestå av kontor-, handel/kjøpesenter- og lager/logistikk/industrieiendom. UEN vil i liten grad ha utviklingsprosjekter i porteføljen. Selskapets styre skal godkjenne investeringsstrategien som utarbeides av Forvalter Finansieringsstrategi Det legges opp til at UEN skal ha en belåningsgrad på 60 til 75 %, og at belåningsgraden i snitt skal være ca. 65 % i UEN sin levetid. Gjennom bruk av rentesikringsinstrumenter, vil UEN redusere renterisikoen på en slik måte at minimum 50 % av gjelden i UEN er sikret mot en renteoppgang Verdivurdering av eiendomsporteføljen og fastsettelse av emisjonskurs UEN sin eiendomsportefølje vil bli kvartalsvis verdivurdert av inntil 2 uavhengige og anerkjent sakkyndige i forbindelse med emisjoner i Selskapet. Verdivurderingen av eiendommene er grunnlaget for beregning av verdijustert egenkapital i UEN i forbindelse med fastsettelse av emisjonskurs i fremtidige emisjoner, avkastningsberegninger mv. Etter utløpet av 31.desember 2011 vil UEN sin eiendomsportefølje bli verdivurdert halvårlig Fremtidige emisjoner Det tas sikte på at det i UEN skal gjennomføres kvartalsvise emisjoner frem til 31. desember 2011, og det utelukkes ikke at det også vil gjennomføres ytterligere emisjon(er) i Formålet med emisjonen er å øke 1 Eksklusive skatt, tegnings- og tilretteleggingshonorar samt forvaltningshonorar. 2 Eksklusive tegnings- og tilretteleggingshonorar, men inklusive skatt og forvaltningshonorar i UEN. 5

7 DEL 1: SAMMENDRAG Selskapets kapitalbase slik at Selskapet kan gjennomføre ytterligere erverv av næringseiendom og derigjennom få en diversifisert portefølje av eiendommer Levetid UEN løper til 31. desember 2016 hvoretter Selskapet skal avvikles. Det er lagt opp til en avviklingsfase på inntil 2 år slik at Selskapet avvikles senest 31. desember Investorene i UEN kan imidlertid på dette tidspunkt vedta å forlenge Selskapets levetid med inntil to år til 31. desember Dersom investorene vedtar å forlenge Selskapets levetid med 2 år som beskrevet ovenfor, vil avviklingen starte 1. januar 2019 og avsluttes senest 31. desember Forvaltning UEN og dets investeringer forvaltes av UNION Eiendomskapital UEN AS (UEK). Alle kjøp og salg av eiendom som UEN gjennomfører skal fremlegges av UEK for UEN sin investeringskomité, som eventuelt innstiller på erverv av den relevante eiendommen overfor styret. Investeringskomiteen kan bestå av inntil 6 medlemmer, og består per dato for Prospektet av 2 representanter fra UEK, 1 representant fra Harbarn AS v/ Harald S. Astrup, 1 representant for øvrige investorer samt 1 representant fra Storebrand Finansiell Rådgivning AS. Styret i Selskapet skal, etter innstilling fra investeringskomiteen, godkjenne eller forkaste erverv eller avhendelse av fast eiendom Honorar UEK vil motta et engangshonorar ved kjøp av eiendom på 0,60 % av eiendomsverdien på de enkelte eiendommer som erverves. UEK vil i tillegg motta et årlig forvaltningshonorar på 0,60 % av Totalkapitalen, og er berettiget til et suksesshonorar ved oppnådd egenkapitalavkastning knyttet til UEN. Ved oppnåelse av en årlig egenkapitalavkastning utover 8 % skal UEK motta 20 % av meravkastningen. Suksesshonoraret skal utbetales ved avviklingen av UEN. UEK skal i tillegg motta et salgshonorar fra UEN tilsvarende 0,25 % poeng av realiserte eiendommers eiendomsverdi. Øvrige omkostninger knyttet til Selskapets emisjoner er nærmere beskrevet i Diverse Harbarn AS eier per Prospektets dato 37,1 % og UNION Gruppen AS 12,1 % av aksjene i Selskapet. Styret i UEN er for øvrig ikke kjent med at noen aksjonærer/investorer har til hensikt å tegne seg for en eierandel som overstiger 5,0 % av aksjene i Selskapet i forbindelse med emisjonen. 6

8 DEL 1: SAMMENDRAG Det er inngått en forvaltningsavtale mellom UEK og UEN. Forvaltningsavtalen er inngående beskrevet i Registreringsdokumentets kapittel 7. Styret i UEN er for øvrig ikke kjent med at det er foretatt transaksjoner med nærstående parter. Kjelstrup & Wiggen AS er revisor for UEN Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS er juridisk rådgiver for UEN Aksjonæravtaler, firmaattester og vedtekter for UEN fremkommer i Registreringsdokumentets vedlegg 1-3. Følgende dokumenter både for UEN kan besiktiges på Selskapets kontor: o Stiftelsesprotokoll og vedtekter o Alle regnskaper, revisorbekreftelser, rapporter m.v. som det er henvist til i Prospektet o Alle vedlegg til Prospektet o All annen historisk finansiell informasjon fra og med stiftelsesåret UNION Eiendomskapital UEN AS UEK driver aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer, og fokuserer på å skape meravkastning for investor i alle deler av verdikjeden innenfor eiendom. UEK er eiet av UNION Gruppen AS som består av: UNION GRUPPEN UNION NORSK NÆRINGSMEGLING UNION CORPORATE UNION CAPITAL UNION EIENDOMSKAPITAL UNION MANAGEMENT UNION INVESTORSERVICE TRANSAKSJONS- RÅDGIVNING / UTLEIE STRATEGISK RÅDGIVNING KAPITALINNHENTING KAPITALFORVALTNING TEKNISK DRIFT INVESTOR SERVICE l Rådgiver i transaksjoner med et volum på NOK 45 mrd. siden 2002 l Utleie- og søksmegling l Verdivurdering av eiendom og selskaper l Kapitalmarkedstransaksjoner (M&A) l Private og offentlige emisjoner l Restrukturering l Int. institusjonelle investorer l Norske private investorer l Retail investorer via ekstern distribusjon l Forvalter NOK 8,6 milliarder l Eiendomsfond og syndikater l Fokus på aktiv forvaltning l Teknisk forvaltning og adm. av underleverandører på teknisk drift l Teknisk DD ifm. kjøp og salg l Byggeadministrasjon og prosjektoppfølging l Forretningsførsel l Økonomisk forvaltning l Syndikater etablert av UNION l Eksterne profesjonelle investorer 1.5 UENs styre og ledelse Styrets hovedoppgave er, for uten å godkjenne erverv og avhendelse av fast eiendom, å forestå gjennomføring av fremtidige kapitalforhøyelser samt påse at UEN forvaltes forvarlig i henhold til lovpålagte krav og i henhold til Forvaltningsavtalen som er vedlagt Registreringsdokumentet i vedlegg 4. Styret i UEN består i dag av følgende personer: John A. Rein (styrets leder) Hege Bømark (styremedlem) Lars Even Moe (styremedlem) 7

9 DEL 1: SAMMENDRAG UEK er ansvarlig for forvaltningen av UEN. Den formelle posisjon som daglig leder i UEN har Bjørn Henningsen som også er daglig leder i UNION Eiendomskapital AS og partner i UNION Gruppen AS. UEN har ingen ansatte per i dag og det skal heller ikke være ansatte utover det som måtte være nødvendig iht. lover og forskrifter. UEK sin rolle som forvalter er nærmere beskrevet i Registreringsdokumentets vedlegg Eiendomsselskapets portefølje UEN eier per utløpet av 30. september 2011 følgende eiendommer: Brutto leie Verdivektet Overtagelses- (MNOK) gjenværende dato Adresse Beliggenhet Segment Areal m 2 leietid (år) 1) Jogstadveien 5 Hvam Kontor/prod./lager ,0 9, Østervåg 7 Stavanger Kontor/handel ,6 1, Aslakveien 20 Oslo Kontor/lager/handel ,6 2, Liamyrane 8 2) Bergen Kontor/handel ,4 3, Sum ,6 4,7 1) Økonomisk vektet leietid vektet iht. areal. 2) Nøkkeltall basert på 100 % basis. UNION Eiendomsinvest Norge ASA eier 51 % av denne eiendommen. Ovennevnte portefølje er per 30. september 2011 verdsatt av Akershus Eiendom AS til NOK 564,7 millioner som beskrevet i Verdipapirdokumentet kapittel Beskrivelse av emisjonen Hovedvilkår for emisjonen Aksjeemisjonens størrelse (antall aksjer som emitteres) Tegningskurs Minimum 1,0 millioner og maksimum 4 millioner aksjer Tegningskursen for emisjonen er fastsatt til NOK 12,8 per aksje Samlet brutto emisjonsproveny Minimum NOK 12,8 millioner og maksimum NOK 51,2 millioner. Minste Investert Kapital NOK (NOK 0,05 millioner) i Investert Kapital. Periode for innsendelse av tegningblankett Tegningssted Fra 1. november 2011 kl til 30. november 2011 kl UNION Corporate AS Bolette Brygge 1 Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo 8

10 DEL 1: SAMMENDRAG Tildeling Betaling Beskjed om tildeling sendes så snart som mulig etter 30. november Selskapets styre står fritt til å stryke eller forkaste tegning. Tilrettelegger gis fullmakt til å trekke Investert Kapital med tillegg av tegningshonorar som beskrevet på tegningsblanketten fra tegners konto. Dette vil skje umiddelbart etter utløpet av tegningsperioden ca. den 1. desember Emisjonen antas å være registrert i Foretaksregisteret senest 16. desember Umiddelbart etter at Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret vil aksjene overføres til den enkelte tegners VPS-konto, og dette forventes gjennomført senest 30. desember Det presiseres at tilbudet er angitt i norske kroner og at tilbudet henvender seg til investorer i Norge Vedtak om aksjeemisjon Generalforsamlingen fattet 28. oktober 2011 vedtak med de hovedbetingelser som er angitt i ovennevnte punkt I overensstemmelse med fullmakt fra generalforsamlingen, besluttet styret endelig tegningskurs i styremøte den 28. oktober Øvrige vilkår er beskrevet i Verdipapirdokumentets punkt Fastsettelse av fremtidig emisjonskurs Den endelige emisjonskursen ved eventuelle fremtidige emisjoner vil baseres på en beregning av verdijustert egenkapital i UEN ved starten av tegningsperioden, herunder hører en verdivurdering av underliggende aktiva. Verdivurderingen vil også ta hensyn til en eventuell overkurs/underkurs knyttet til UEN sin gjeld og historiske etableringskostnader og kjøpskostnader Formålet med emisjonen Formålet med emisjonen er å øke Selskapets egenkapital slik at Selskapet får en utvidet kapitalbase til å gjennomføre erverv av fast eiendom og derigjennom få en diversifisert portefølje av eiendommer Emisjonskostnader Kostnader som er direkte relatert til Emisjonen dekkes av UEN. De totale emisjonsomkostninger utgjør anslagsvis minimum ca. NOK ,- og maksimum ca. NOK ,-. Tegningshonorar som angitt i punkt 7.1 er ikke medtatt i ovenstående beregning. Det vises for øvrig til øvrige omkostninger beskrevet i punkt

11 DEL 1: SAMMENDRAG Tegning av aksjer Tegning skal skje på tegningsblankett som er utarbeidet i forbindelse med Emisjonen. Ved overtegning vil tegnerne som har tegnet tidlig prioriteres og tildeling vil for øvrig skje på en slik måte at aksjonærsammensetningen, etter styrets oppfatning, er optimal for Selskapet Eksisterende aksjekapital og utvanning Forut for Emisjonen har UEN en aksjekapital på NOK ,- fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 1,00. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. En aksje i UEN forut for Emisjonen utgjør 1/ av Selskapets verdi. Etter at nærværende emisjon er gjennomført i UEN vil aksjekapitalen utgjøre minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-. Dersom det utstedes nye aksjer, vil én aksje utgjøre 1/ av Selskapets verdi, hvilket tilsvarer en utvanning på ca. 4,6 prosent. Dersom det utstedes nye aksjer, vil én aksje utgjøre 1/ av Selskapets verdi, hvilket tilsvarer en utvanning på ca. 16,0 prosent Betaling for tildelte aksjer Tegningsblanketten inneholder en fullmakt for Tilrettelegger til å trekke Investert Kapital direkte fra tegnerens bankkonto og det presiseres at det må være dekning for hele beløpet på den oppgitte konto fra og med 1. desember 2011 og inntil belastning skjer Aksjenes rettigheter Det foreligger kun én aksjeklasse i UEN og alle aksjer har like rettigheter i Selskapet. Ved tegning av de nye aksjene tiltrer investoren gjeldende aksjonæravtale. I henhold til aksjonæravtalen vedlagt i Registreringsdokumentet i vedlegg 1 fraskriver aksjonærer i UEN seg sin fortrinnsrett til tegning av nye aksjer. Videre er aksjonærene forpliktet til å stemme for fremtidige kapitalendringer og avvikling av selskapet i overensstemmelse med aksjonæravtalens bestemmelser og i henhold til styrets forslag. Aksjonærene har begrenset innflytelse på styrets sammensetning. For øvrig har alle aksjonærer aksjonærrettigheter i overensstemmelse med vedtektenes og allmennaksjelovens bestemmelser Annenhåndsomsetning Aksjene i UEN er fritt omsettelige. Ved ønske om kjøp eller salg av aksjer kan UNION Corporate AS (heretter UC) kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at UC har inngått en avtale med Storebrand Finansiell Rådgivning AS hvoretter dette selskapet i tillegg til UC, vil bidra med informasjon om mulighetene for omsetning i annenhåndsmarkedet. UC vil ved annenhåndsomsetning beregne seg et honorar på inntil 3,0 % av aksjenes 10

12 DEL 1: SAMMENDRAG transaksjonsverdi fra henholdsvis både kjøper og selger. Kjøp og salg som skjer uten bistand fra UC vil UC ikke beregne seg honorar av. UC og Storebrand Finansiell Rådgivning AS kan ikke garantere for omsetning av aksjene, og det presiseres at investorer som investerer i UEN bør ha en langsiktig tidshorisont som tilsvarer UEN sin løpetid Omkostninger Investorer som ønsker å tegne aksjer i UEN blir belastet et tegningshonorar som kommer i tillegg til Investert Kapital. Tegningshonoraret skal maksimalt utgjøre 1,0 % - 4,0 % av Investert Kapital som beskrevet i Vedlegg 6 i Verdipapirdokumentet. Tilrettelegger beregner seg videre et tilretteleggingshonorar på 0,25 % av Total Investert Kapital som investeres og belånes i UEN. Kostnader som er direkte relatert til Emisjonen dekkes av UEN, jfr. punkt Finansiell informasjon UEN ble opprettet 9. desember 2009 og har som eneste formål å investere i næringseiendom i Norge. Årsregnskap for år 2010, herunder balanse, kontantstrømsoppstilling med noter og revisjonsberetning er inntatt som vedlegg 8 til Verdipapirdokumentet Finansiell informasjon Resultat - konsern Urevidert Urevidert Tall i NOK Driftsinntekter Leieinntekt Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnad Sum driftskostnader Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Periodens resultat før skattekostnad Betalbar skatt Endring utsatt skatt Periodens resultat etter skattekostnad

13 DEL 1: SAMMENDRAG Kontantstrømoppstilling - konsern Urevidert Urevidert Tall i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens resultat før skatt Betalbar skatt Endring i andre tidsavgreningsposter Netto kontantstrøm Netto endring i likvider i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per utgående Resultat per kvartal Konsern Tall i NOK 1000 urevidert Q2 Q1 Driftsinntekter Leieinntekt Øvrige inntekter 0 0 Sum driftsinntekter Driftskostnad Sum driftskostnader Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Periodens resultat før skattekostnad Betalbar skatt 0 0 Endring utsatt skatt Periodens resultat etter skattekostnad

14 DEL 1: SAMMENDRAG Kontantstrømoppstilling - konsern Urevidert Urevidert Tall i NOK 1000 Q1 Q2 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens resultat før skatt Betalbar skatt 0 0 Endring i andre tidsavgreningsposter Netto kontantstrøm Netto endring i likvider i perioden Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd per utgående Selskapets resultat og kontantstrøm per er høyere enn som følge av at størstedelen av Selskapets eiendommer ble overtatt i desember Balanse - konsern Urevidert Urevidert Tall i NOK Pr Pr EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger mv Eiendom under oppføring Sum varige driftsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Krav på kapitalinnskudd Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Ikke registrert kapitalforhøyelse Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL

15 DEL 1: SAMMENDRAG Likvide midler, fordringer og gjeld Selskapet hadde per NOK ,- i egenkapital. UNION Eiendomsinvest Norge ASA Urevidert Urevidert Tall i NOK Pr Pr A. Kontanter B. Kontantekvivalenter C. Verdipapirer D. Totale likvide midler (A)+(B)+(C) E. Fordringer F. Kortsiktig bankgjeld G. Kortsiktig andel av langsiktig gjeld H. Annen kortsiktig gjeld I. Total kortsiktig gjeld (F)+(G)+(H) J. Netto kortsiktig finansiell gjeld (I)-(E)-(D) K. Langsiktig bankgjeld L. Obligasjonslån M. Annen langsiktig gjeld N. Total langsiktig finansiell gjeld (K)+(L)+(M) O. Netto finansiell gjeld (J)+(N) Nedenunder følger en kortfattet oversikt over gjeld og egenkapital for UEN. Tallene er á jour per , og det gjøres oppmerksom på at tallene per og ikke er revidert. 14

16 DEL 1: SAMMENDRAG UNION Eiendomsinvest Norge ASA Urevidert Urevidert Tall i NOK Pr Pr Kortsiktig gjeld Garantier Sikret gjeld Usikret gjeld Sum Langsiktig gjeld Garantier Sikret gjeld 1) Usikret gjeld Sum Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalforhøyelse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum Totalt gjeld og egenkapital ) Långiver har førsteprioritets pant i eiendommene som er finansiert Hovedårsaken til endringen av Selskapets kontantbeholdning er at det er gjennomført 2 emisjoner i 1. halvår Dato Antall aksjer Pålydende Aksjekapital Overkurs Sum kapitalforhøyelse Emisjon , Emisjon , Emisjon , Emisjon , Sum per dato for Prospektet ,

17 DEL 1: SAMMENDRAG 1.9 Skatt og formueseffekt For investorer som er omfattet av fritaksmodellen, vil aksjeutbytte og aksjegevinst (ved realisasjon eller likvidasjon) være skattefri inntekt, med unntak av en skatt på 0,84 prosent. Fritaksmodellens anvendelsesområde omfatter også tilfeller der et aksjeselskap realiserer andel i et deltakerliknet selskap, eksempelvis et ansvarlig selskap. For investorer som ikke er omfattet av fritaksmodellen, herunder fysiske personer, er utbytte og aksjegevinster med virkning fra 1. januar 2006 skattepliktig med 28 % utover et skjermingsfradrag. Aksjegevinster beregnes som differansen mellom salgssum/likvidasjonsvederlag og inngangsverdi. Ubenyttet skjermingsfradrag tillegges aksjens inngangsverdi. Formuesaktiva i UEN vil i hovedsak være aksjer i underliggende eiendomsaksjeselskaper. Et underliggende eiendomsaksjeselskap som kun eier fast eiendom, vil ha en formuesverdi lik eiendommen(e)s likningsverdi, som ikke skal settes høyere enn til 60 % av eiendommens markedsverdi. UENs gjeld vil anslagsvis utgjøre 65 % av UENs totalkapital. Denne gjelden vil komme til fradrag når UENs skattemessige formuesverdi skal beregnes. På bakgrunn av den antatte gjeldsgraden og den relativt lave skattemessig verdsettelsen av eiendelene, vil aksjene i UEN mest sannsynlig få en likningsverdi lik null Risiko Erverv av aksjer i UEN vil være forbundet med ulike former for risiko, jfr. kapittel 1 om Risiko i Registreringsdokumentet. Enhver investor må derfor være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte tegners Investerte Kapital med tillegg av tegningshonorar. Ved vurdering av spørsmålet om å tegne aksjer, bør de risikoelementer som er beskrevet nedenfor vurderes i sammenheng med den øvrige informasjonen i Prospektet; risiko knyttet til fremtidig utvikling og avkastning i eiendomsmarkedet risiko knyttet til generell utvikling i økonomien (makroøkonomiske forhold) risiko knyttet til utviklingen i rentenivå og inflasjon risiko knyttet til leietaker og leieinntekt risiko knyttet til eiendommenes beliggenhet risiko knyttet til teknisk drift av eiendommene/driftskostnader oppfyllelse av låneforpliktelser m.v. risikoøkning ved finansiering likviditetsmessig risiko risiko knyttet til endringer i skatte- og avgiftsreglene juridisk risiko risiko knyttet til aksjene forholdet til forvalter 16

18 DEL 1: SAMMENDRAG risiko ved bruk av hjemmelsselskaper 1.11 Øvrige forhold Prospektet og vedlegg til dette inneholder viktig informasjon som bør leses før man treffer beslutning om å tegne aksjer i UEN. Prospektets uttalelser om fremtiden er usikker, men gjenspeiler det syn styret i UEN etter beste skjønn har per dags dato. Prospektet er et EØS- prospekt som er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i medhold av Verdipapirhandelloven 5-7. Utenlandske investorer må selv vurdere investeringen i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne aksjer i UEN vil ikke bli markedsført i jurisdiksjoner der dette er ulovlig eller medfører krav til registrering eller godkjennelse. Eventuelle tvister vedrørende dette Prospektet er undergitt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Dersom det skulle oppstå rettstvist knyttet til opplysninger som fremkommer av Prospektet, kan en saksøkende investor i henhold til nasjonal lovgivning være forpliktet til å dekke kostnader som er forbundet med oversetting av Prospektet forut for behandling av saken. Styret kan holdes erstatningsansvarlige for opplysninger som gis i sammendraget, men kun dersom sammendraget er misvisende, ikke er korrekt eller selvmotsigende når dette leses i sammenheng med resten av Prospektet. 17

19

20 Verdipapirdokument Verdipapirdokument UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. november 2011

21 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 1 Meddelelse Dette Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Sammendrag og Registreringsdokumentet datert 1. november 2011 et prospekt ( Prospektet ). Prospektet er utarbeidet i forbindelse med en aksjeemisjon i UNION Eiendomsinvest Norge ASA ( UEN ). Prospektet og vedlegg til dette inneholder viktig informasjon som bør leses før man treffer beslutning om å tegne aksjer i UEN. Investeringer i aksjer vil alltid være forbundet med risiko, og de risikofaktorer som antas å være mest aktuelle er det redegjort for i kapittel 2. Investorer oppfordres til å konsultere egne rådgivere før investeringsbeslutninger fattes. Prospektets uttalelser om fremtiden er usikker, men gjenspeiler det syn styret i UEN etter beste skjønn har per Prospektets dato. Prospektet er et EØS-prospekt som er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Eventuelle vesentlige nye omstendigheter, unøyaktigheter eller vesentlig feil som kan få betydning for vurderingen av UEN og som fremkommer mellom tidspunktet for godkjennelsen av Prospektet og tidspunktet for akseptperiodens utløp vil offentliggjøres i overensstemmelse med Verdipapirhandellovens Prospektet er basert på norsk lovgivning og utenlandske investorer må selv vurdere investeringen i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne aksjer i UEN vil ikke bli markedsført i jurisdiksjoner der dette er ulovlig eller medfører krav om registrering eller godkjennelse. For ordens skyld understrekes det at det ikke utelukkes å rette tilbudet om å tegne aksjer i UEN til andre jurisdiksjoner innen EØS-området. Eventuelle tvister vedrørende dette Prospektet er undergitt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Oslo, den 1. november

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 545 455 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

REGISTRERINGSPROSPEKT

REGISTRERINGSPROSPEKT REGISTRERINGSPROSPEKT Emisjon Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 103 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK 41.2 millioner Tegningsperiode Fra 9. mars

Detaljer

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer