Prospekt. k profil Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum og maksimum NOK 12,8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8"

Transkript

1 Antall aksjer Minimum og maksimum Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl til 30. november 2011 kl k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. november 2011 Distribuert av: Tilrettelagt av: Forvaltet av:

2 Sammendrag Sammendrag UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. november 2011

3 DEL 1: SAMMENDRAG Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Hvorfor investere i eiendom? Beskrivelse av UNION Eiendomsinvest Norge ASA UNION Eiendomskapital UEN AS UENs styre og ledelse Eiendomsselskapets portefølje Beskrivelse av emisjonen Finansiell informasjon Skatt og formueseffekt Risiko Øvrige forhold

4 DEL 1: SAMMENDRAG Sammendrag 1.1 Innledning Sammendraget skal leses som en innledning til Prospektet, og enhver beslutning om å tegne aksjer bør baseres på investors vurdering av Prospektet som helhet. Sammendraget har til hensikt å gi en oppsummering av Prospektets hovedområder og er således ikke uttømmende. Investorer oppfordres derfor til å lese hele Prospektet. Det gjøres oppmerksom på at ord som i dette sammendraget er skrevet med stor bokstav skal ha den betydning disse har i henhold til definisjonslister som er inntatt i Verdipapirdokumentet og Registreringsdokumentet. 1.2 Hvorfor investere i eiendom? Eiendom har i et historisk perspektiv gitt en god risikojustert avkastning. I tillegg har eiendom samvariasjonsegenskaper som gjør at denne aktivaklassen passer godt sammen med andre investeringer i en portefølje. Investeringsmarkedet for eiendom har de siste årene gjennomgått en betydelig profesjonalisering, både av markedet for kjøp/salg av eiendom samt av forvaltere av eiendom. Eiendom er blitt etablert som en aktivaklasse på linje med aksjer og obligasjoner. De siste årene har svingningene i leiepriser og verdien av næringseiendom vært større enn vi det vi har observert i tidligere år. I årene økte avkastningskravet på næringseiendom med i størrelsesorden punkter, noe som førte til et kraftig verdifall i eiendomsmarkedet. Eiendomsverdiene steg i år 2010, og denne utviklingen har fortsatt i 1. halvår Norsk økonomi forventes å ha en normalisert vekst i årene som kommer, og dette sannsynliggjør at eiendomsmarkedet vil gi en attraktiv avkastning i årene som kommer sammenlignet med andre aktivaklasser. 1.3 Beskrivelse av UNION Eiendomsinvest Norge ASA UNION Eiendomsinvest Norge ASA (heretter UEN) ble stiftet den 9. desember 2009 i Oslo, Norge. UEN er etablert for å legge tilrette for investering i fast eiendom fra private investorer, bedrifter og private investeringsselskaper. UEN har en aksjekapital på NOK ,- og en samlet egenkapital (aksjekapital med tillegg overkursfond og annen egenkapital) på NOK ,- per dato for Prospektet. Per dato for Prospektet eier UEN fire eiendommer som er verdivurdert til NOK 564,7 millioner. Vedtektene for UEN er basert på alminnelige vedtekter for Allmennaksjeselskap. Selskapets styre skal bestå av 3 medlemmer, og Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg. Styret kan meddele prokura. Styret velges iht. Allmennaksjeloven 6-6 og velges således for en periode på 2 år. Styret skal godkjenne nye aksjonærer, og skal nekte godkjennelse dersom aksjonæren ikke har tiltrådt foreliggende aksjonæravtale. Det er 3

5 DEL 1: SAMMENDRAG videre tatt inn en bestemmelse om at UEN kan bruke elektronisk kommunikasjon til å gi meldinger og varsler mv., herunder å innkalle til generalforsamling, jfr. Allmennaksjeloven 18-5 (1). Vedtektene er vedlagt Verdipapirdokumentet som vedlegg 3. Figuren nedenfor viser dagens selskapsstruktur i UEN. Selskapsstrukturen gjenspeiler at den enkelte eiendomsinvestering skjer gjennom single purpose selskaper dvs. selskaper hvis eneste formål vil være å eie fast eiendom. Det er sannsynlig at fremtidige eiendomskjøp vil organiseres på tilsvarende måte: Nedenstående redegjørelse knytter seg til UEN: Formål UEN sitt formål er å gjøre eiendomsinvesteringer tilgjengelig for investorer som ønsker å investere i en diversifisert portefølje av eiendommer Målsetning UEN skal søke å etablere en diversifisert eiendomsportefølje på NOK 0,5 til NOK 2,0 milliarder fordelt på 5 til 15 eiendommer i ulike eiendomssegmenter, og UEN skal i hovedsak investere i eiendommer som gir en løpende kontantstrøm. Investorer i UEN vil gjennom sin investering delta i en diversifisert portefølje av eiendommer, og få tilgang til en profesjonell forvaltning av eiendommene. Investorene forventes i tillegg å få en fordel av lavere lånekostnad relatert til belåning av UEN sine eiendomsinvesteringer, sammenlignet med hva investorene normalt ville fått på egenhånd. Dette vil bidra til å øke forventet avkastning og utbytte sammenlignet med de fleste alternative eiendomsplasseringer investorene har tilgang til. 4

6 DEL 1: SAMMENDRAG Avkastningsmål Målsettingen for UEN er å skape best mulig avkastning for investorene, og avkastningsmålet er en totalkapitalavkastning på ca. 8,0 9,5 % 1. Med en belåning av eiendomsporteføljen på ca. 65 % i UEN gir dette en egenkapitalavkastning på ca. 8,0 12,0 % 2. UEN sin målsetting er å gi en løpende utdeling på i gjennomsnitt ca. 4,0-6,0 % i Selskapets levetid. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at ovennevnte tall ikke innebærer noen form for garanti for at slik avkastning blir oppnådd Investeringsstrategi UEN vil primært investere i næringseiendom med god kvalitet og moderat risikoprofil i de største byene i Norge. Eiendomsporteføljen vil i hovedsak bestå av kontor-, handel/kjøpesenter- og lager/logistikk/industrieiendom. UEN vil i liten grad ha utviklingsprosjekter i porteføljen. Selskapets styre skal godkjenne investeringsstrategien som utarbeides av Forvalter Finansieringsstrategi Det legges opp til at UEN skal ha en belåningsgrad på 60 til 75 %, og at belåningsgraden i snitt skal være ca. 65 % i UEN sin levetid. Gjennom bruk av rentesikringsinstrumenter, vil UEN redusere renterisikoen på en slik måte at minimum 50 % av gjelden i UEN er sikret mot en renteoppgang Verdivurdering av eiendomsporteføljen og fastsettelse av emisjonskurs UEN sin eiendomsportefølje vil bli kvartalsvis verdivurdert av inntil 2 uavhengige og anerkjent sakkyndige i forbindelse med emisjoner i Selskapet. Verdivurderingen av eiendommene er grunnlaget for beregning av verdijustert egenkapital i UEN i forbindelse med fastsettelse av emisjonskurs i fremtidige emisjoner, avkastningsberegninger mv. Etter utløpet av 31.desember 2011 vil UEN sin eiendomsportefølje bli verdivurdert halvårlig Fremtidige emisjoner Det tas sikte på at det i UEN skal gjennomføres kvartalsvise emisjoner frem til 31. desember 2011, og det utelukkes ikke at det også vil gjennomføres ytterligere emisjon(er) i Formålet med emisjonen er å øke 1 Eksklusive skatt, tegnings- og tilretteleggingshonorar samt forvaltningshonorar. 2 Eksklusive tegnings- og tilretteleggingshonorar, men inklusive skatt og forvaltningshonorar i UEN. 5

7 DEL 1: SAMMENDRAG Selskapets kapitalbase slik at Selskapet kan gjennomføre ytterligere erverv av næringseiendom og derigjennom få en diversifisert portefølje av eiendommer Levetid UEN løper til 31. desember 2016 hvoretter Selskapet skal avvikles. Det er lagt opp til en avviklingsfase på inntil 2 år slik at Selskapet avvikles senest 31. desember Investorene i UEN kan imidlertid på dette tidspunkt vedta å forlenge Selskapets levetid med inntil to år til 31. desember Dersom investorene vedtar å forlenge Selskapets levetid med 2 år som beskrevet ovenfor, vil avviklingen starte 1. januar 2019 og avsluttes senest 31. desember Forvaltning UEN og dets investeringer forvaltes av UNION Eiendomskapital UEN AS (UEK). Alle kjøp og salg av eiendom som UEN gjennomfører skal fremlegges av UEK for UEN sin investeringskomité, som eventuelt innstiller på erverv av den relevante eiendommen overfor styret. Investeringskomiteen kan bestå av inntil 6 medlemmer, og består per dato for Prospektet av 2 representanter fra UEK, 1 representant fra Harbarn AS v/ Harald S. Astrup, 1 representant for øvrige investorer samt 1 representant fra Storebrand Finansiell Rådgivning AS. Styret i Selskapet skal, etter innstilling fra investeringskomiteen, godkjenne eller forkaste erverv eller avhendelse av fast eiendom Honorar UEK vil motta et engangshonorar ved kjøp av eiendom på 0,60 % av eiendomsverdien på de enkelte eiendommer som erverves. UEK vil i tillegg motta et årlig forvaltningshonorar på 0,60 % av Totalkapitalen, og er berettiget til et suksesshonorar ved oppnådd egenkapitalavkastning knyttet til UEN. Ved oppnåelse av en årlig egenkapitalavkastning utover 8 % skal UEK motta 20 % av meravkastningen. Suksesshonoraret skal utbetales ved avviklingen av UEN. UEK skal i tillegg motta et salgshonorar fra UEN tilsvarende 0,25 % poeng av realiserte eiendommers eiendomsverdi. Øvrige omkostninger knyttet til Selskapets emisjoner er nærmere beskrevet i Diverse Harbarn AS eier per Prospektets dato 37,1 % og UNION Gruppen AS 12,1 % av aksjene i Selskapet. Styret i UEN er for øvrig ikke kjent med at noen aksjonærer/investorer har til hensikt å tegne seg for en eierandel som overstiger 5,0 % av aksjene i Selskapet i forbindelse med emisjonen. 6

8 DEL 1: SAMMENDRAG Det er inngått en forvaltningsavtale mellom UEK og UEN. Forvaltningsavtalen er inngående beskrevet i Registreringsdokumentets kapittel 7. Styret i UEN er for øvrig ikke kjent med at det er foretatt transaksjoner med nærstående parter. Kjelstrup & Wiggen AS er revisor for UEN Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS er juridisk rådgiver for UEN Aksjonæravtaler, firmaattester og vedtekter for UEN fremkommer i Registreringsdokumentets vedlegg 1-3. Følgende dokumenter både for UEN kan besiktiges på Selskapets kontor: o Stiftelsesprotokoll og vedtekter o Alle regnskaper, revisorbekreftelser, rapporter m.v. som det er henvist til i Prospektet o Alle vedlegg til Prospektet o All annen historisk finansiell informasjon fra og med stiftelsesåret UNION Eiendomskapital UEN AS UEK driver aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer, og fokuserer på å skape meravkastning for investor i alle deler av verdikjeden innenfor eiendom. UEK er eiet av UNION Gruppen AS som består av: UNION GRUPPEN UNION NORSK NÆRINGSMEGLING UNION CORPORATE UNION CAPITAL UNION EIENDOMSKAPITAL UNION MANAGEMENT UNION INVESTORSERVICE TRANSAKSJONS- RÅDGIVNING / UTLEIE STRATEGISK RÅDGIVNING KAPITALINNHENTING KAPITALFORVALTNING TEKNISK DRIFT INVESTOR SERVICE l Rådgiver i transaksjoner med et volum på NOK 45 mrd. siden 2002 l Utleie- og søksmegling l Verdivurdering av eiendom og selskaper l Kapitalmarkedstransaksjoner (M&A) l Private og offentlige emisjoner l Restrukturering l Int. institusjonelle investorer l Norske private investorer l Retail investorer via ekstern distribusjon l Forvalter NOK 8,6 milliarder l Eiendomsfond og syndikater l Fokus på aktiv forvaltning l Teknisk forvaltning og adm. av underleverandører på teknisk drift l Teknisk DD ifm. kjøp og salg l Byggeadministrasjon og prosjektoppfølging l Forretningsførsel l Økonomisk forvaltning l Syndikater etablert av UNION l Eksterne profesjonelle investorer 1.5 UENs styre og ledelse Styrets hovedoppgave er, for uten å godkjenne erverv og avhendelse av fast eiendom, å forestå gjennomføring av fremtidige kapitalforhøyelser samt påse at UEN forvaltes forvarlig i henhold til lovpålagte krav og i henhold til Forvaltningsavtalen som er vedlagt Registreringsdokumentet i vedlegg 4. Styret i UEN består i dag av følgende personer: John A. Rein (styrets leder) Hege Bømark (styremedlem) Lars Even Moe (styremedlem) 7

9 DEL 1: SAMMENDRAG UEK er ansvarlig for forvaltningen av UEN. Den formelle posisjon som daglig leder i UEN har Bjørn Henningsen som også er daglig leder i UNION Eiendomskapital AS og partner i UNION Gruppen AS. UEN har ingen ansatte per i dag og det skal heller ikke være ansatte utover det som måtte være nødvendig iht. lover og forskrifter. UEK sin rolle som forvalter er nærmere beskrevet i Registreringsdokumentets vedlegg Eiendomsselskapets portefølje UEN eier per utløpet av 30. september 2011 følgende eiendommer: Brutto leie Verdivektet Overtagelses- (MNOK) gjenværende dato Adresse Beliggenhet Segment Areal m 2 leietid (år) 1) Jogstadveien 5 Hvam Kontor/prod./lager ,0 9, Østervåg 7 Stavanger Kontor/handel ,6 1, Aslakveien 20 Oslo Kontor/lager/handel ,6 2, Liamyrane 8 2) Bergen Kontor/handel ,4 3, Sum ,6 4,7 1) Økonomisk vektet leietid vektet iht. areal. 2) Nøkkeltall basert på 100 % basis. UNION Eiendomsinvest Norge ASA eier 51 % av denne eiendommen. Ovennevnte portefølje er per 30. september 2011 verdsatt av Akershus Eiendom AS til NOK 564,7 millioner som beskrevet i Verdipapirdokumentet kapittel Beskrivelse av emisjonen Hovedvilkår for emisjonen Aksjeemisjonens størrelse (antall aksjer som emitteres) Tegningskurs Minimum 1,0 millioner og maksimum 4 millioner aksjer Tegningskursen for emisjonen er fastsatt til NOK 12,8 per aksje Samlet brutto emisjonsproveny Minimum NOK 12,8 millioner og maksimum NOK 51,2 millioner. Minste Investert Kapital NOK (NOK 0,05 millioner) i Investert Kapital. Periode for innsendelse av tegningblankett Tegningssted Fra 1. november 2011 kl til 30. november 2011 kl UNION Corporate AS Bolette Brygge 1 Postboks 1715 Vika, 0121 Oslo 8

10 DEL 1: SAMMENDRAG Tildeling Betaling Beskjed om tildeling sendes så snart som mulig etter 30. november Selskapets styre står fritt til å stryke eller forkaste tegning. Tilrettelegger gis fullmakt til å trekke Investert Kapital med tillegg av tegningshonorar som beskrevet på tegningsblanketten fra tegners konto. Dette vil skje umiddelbart etter utløpet av tegningsperioden ca. den 1. desember Emisjonen antas å være registrert i Foretaksregisteret senest 16. desember Umiddelbart etter at Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret vil aksjene overføres til den enkelte tegners VPS-konto, og dette forventes gjennomført senest 30. desember Det presiseres at tilbudet er angitt i norske kroner og at tilbudet henvender seg til investorer i Norge Vedtak om aksjeemisjon Generalforsamlingen fattet 28. oktober 2011 vedtak med de hovedbetingelser som er angitt i ovennevnte punkt I overensstemmelse med fullmakt fra generalforsamlingen, besluttet styret endelig tegningskurs i styremøte den 28. oktober Øvrige vilkår er beskrevet i Verdipapirdokumentets punkt Fastsettelse av fremtidig emisjonskurs Den endelige emisjonskursen ved eventuelle fremtidige emisjoner vil baseres på en beregning av verdijustert egenkapital i UEN ved starten av tegningsperioden, herunder hører en verdivurdering av underliggende aktiva. Verdivurderingen vil også ta hensyn til en eventuell overkurs/underkurs knyttet til UEN sin gjeld og historiske etableringskostnader og kjøpskostnader Formålet med emisjonen Formålet med emisjonen er å øke Selskapets egenkapital slik at Selskapet får en utvidet kapitalbase til å gjennomføre erverv av fast eiendom og derigjennom få en diversifisert portefølje av eiendommer Emisjonskostnader Kostnader som er direkte relatert til Emisjonen dekkes av UEN. De totale emisjonsomkostninger utgjør anslagsvis minimum ca. NOK ,- og maksimum ca. NOK ,-. Tegningshonorar som angitt i punkt 7.1 er ikke medtatt i ovenstående beregning. Det vises for øvrig til øvrige omkostninger beskrevet i punkt

11 DEL 1: SAMMENDRAG Tegning av aksjer Tegning skal skje på tegningsblankett som er utarbeidet i forbindelse med Emisjonen. Ved overtegning vil tegnerne som har tegnet tidlig prioriteres og tildeling vil for øvrig skje på en slik måte at aksjonærsammensetningen, etter styrets oppfatning, er optimal for Selskapet Eksisterende aksjekapital og utvanning Forut for Emisjonen har UEN en aksjekapital på NOK ,- fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 1,00. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. En aksje i UEN forut for Emisjonen utgjør 1/ av Selskapets verdi. Etter at nærværende emisjon er gjennomført i UEN vil aksjekapitalen utgjøre minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-. Dersom det utstedes nye aksjer, vil én aksje utgjøre 1/ av Selskapets verdi, hvilket tilsvarer en utvanning på ca. 4,6 prosent. Dersom det utstedes nye aksjer, vil én aksje utgjøre 1/ av Selskapets verdi, hvilket tilsvarer en utvanning på ca. 16,0 prosent Betaling for tildelte aksjer Tegningsblanketten inneholder en fullmakt for Tilrettelegger til å trekke Investert Kapital direkte fra tegnerens bankkonto og det presiseres at det må være dekning for hele beløpet på den oppgitte konto fra og med 1. desember 2011 og inntil belastning skjer Aksjenes rettigheter Det foreligger kun én aksjeklasse i UEN og alle aksjer har like rettigheter i Selskapet. Ved tegning av de nye aksjene tiltrer investoren gjeldende aksjonæravtale. I henhold til aksjonæravtalen vedlagt i Registreringsdokumentet i vedlegg 1 fraskriver aksjonærer i UEN seg sin fortrinnsrett til tegning av nye aksjer. Videre er aksjonærene forpliktet til å stemme for fremtidige kapitalendringer og avvikling av selskapet i overensstemmelse med aksjonæravtalens bestemmelser og i henhold til styrets forslag. Aksjonærene har begrenset innflytelse på styrets sammensetning. For øvrig har alle aksjonærer aksjonærrettigheter i overensstemmelse med vedtektenes og allmennaksjelovens bestemmelser Annenhåndsomsetning Aksjene i UEN er fritt omsettelige. Ved ønske om kjøp eller salg av aksjer kan UNION Corporate AS (heretter UC) kontaktes. Det gjøres oppmerksom på at UC har inngått en avtale med Storebrand Finansiell Rådgivning AS hvoretter dette selskapet i tillegg til UC, vil bidra med informasjon om mulighetene for omsetning i annenhåndsmarkedet. UC vil ved annenhåndsomsetning beregne seg et honorar på inntil 3,0 % av aksjenes 10

12 DEL 1: SAMMENDRAG transaksjonsverdi fra henholdsvis både kjøper og selger. Kjøp og salg som skjer uten bistand fra UC vil UC ikke beregne seg honorar av. UC og Storebrand Finansiell Rådgivning AS kan ikke garantere for omsetning av aksjene, og det presiseres at investorer som investerer i UEN bør ha en langsiktig tidshorisont som tilsvarer UEN sin løpetid Omkostninger Investorer som ønsker å tegne aksjer i UEN blir belastet et tegningshonorar som kommer i tillegg til Investert Kapital. Tegningshonoraret skal maksimalt utgjøre 1,0 % - 4,0 % av Investert Kapital som beskrevet i Vedlegg 6 i Verdipapirdokumentet. Tilrettelegger beregner seg videre et tilretteleggingshonorar på 0,25 % av Total Investert Kapital som investeres og belånes i UEN. Kostnader som er direkte relatert til Emisjonen dekkes av UEN, jfr. punkt Finansiell informasjon UEN ble opprettet 9. desember 2009 og har som eneste formål å investere i næringseiendom i Norge. Årsregnskap for år 2010, herunder balanse, kontantstrømsoppstilling med noter og revisjonsberetning er inntatt som vedlegg 8 til Verdipapirdokumentet Finansiell informasjon Resultat - konsern Urevidert Urevidert Tall i NOK Driftsinntekter Leieinntekt Øvrige inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnad Sum driftskostnader Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Periodens resultat før skattekostnad Betalbar skatt Endring utsatt skatt Periodens resultat etter skattekostnad

13 DEL 1: SAMMENDRAG Kontantstrømoppstilling - konsern Urevidert Urevidert Tall i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens resultat før skatt Betalbar skatt Endring i andre tidsavgreningsposter Netto kontantstrøm Netto endring i likvider i perioden Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per utgående Resultat per kvartal Konsern Tall i NOK 1000 urevidert Q2 Q1 Driftsinntekter Leieinntekt Øvrige inntekter 0 0 Sum driftsinntekter Driftskostnad Sum driftskostnader Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Periodens resultat før skattekostnad Betalbar skatt 0 0 Endring utsatt skatt Periodens resultat etter skattekostnad

14 DEL 1: SAMMENDRAG Kontantstrømoppstilling - konsern Urevidert Urevidert Tall i NOK 1000 Q1 Q2 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens resultat før skatt Betalbar skatt 0 0 Endring i andre tidsavgreningsposter Netto kontantstrøm Netto endring i likvider i perioden Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd per utgående Selskapets resultat og kontantstrøm per er høyere enn som følge av at størstedelen av Selskapets eiendommer ble overtatt i desember Balanse - konsern Urevidert Urevidert Tall i NOK Pr Pr EIENDELER Anleggsmidler Tomter, bygninger mv Eiendom under oppføring Sum varige driftsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Krav på kapitalinnskudd Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Ikke registrert kapitalforhøyelse Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL

15 DEL 1: SAMMENDRAG Likvide midler, fordringer og gjeld Selskapet hadde per NOK ,- i egenkapital. UNION Eiendomsinvest Norge ASA Urevidert Urevidert Tall i NOK Pr Pr A. Kontanter B. Kontantekvivalenter C. Verdipapirer D. Totale likvide midler (A)+(B)+(C) E. Fordringer F. Kortsiktig bankgjeld G. Kortsiktig andel av langsiktig gjeld H. Annen kortsiktig gjeld I. Total kortsiktig gjeld (F)+(G)+(H) J. Netto kortsiktig finansiell gjeld (I)-(E)-(D) K. Langsiktig bankgjeld L. Obligasjonslån M. Annen langsiktig gjeld N. Total langsiktig finansiell gjeld (K)+(L)+(M) O. Netto finansiell gjeld (J)+(N) Nedenunder følger en kortfattet oversikt over gjeld og egenkapital for UEN. Tallene er á jour per , og det gjøres oppmerksom på at tallene per og ikke er revidert. 14

16 DEL 1: SAMMENDRAG UNION Eiendomsinvest Norge ASA Urevidert Urevidert Tall i NOK Pr Pr Kortsiktig gjeld Garantier Sikret gjeld Usikret gjeld Sum Langsiktig gjeld Garantier Sikret gjeld 1) Usikret gjeld Sum Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Ikke registrert kapitalforhøyelse Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum Totalt gjeld og egenkapital ) Långiver har førsteprioritets pant i eiendommene som er finansiert Hovedårsaken til endringen av Selskapets kontantbeholdning er at det er gjennomført 2 emisjoner i 1. halvår Dato Antall aksjer Pålydende Aksjekapital Overkurs Sum kapitalforhøyelse Emisjon , Emisjon , Emisjon , Emisjon , Sum per dato for Prospektet ,

17 DEL 1: SAMMENDRAG 1.9 Skatt og formueseffekt For investorer som er omfattet av fritaksmodellen, vil aksjeutbytte og aksjegevinst (ved realisasjon eller likvidasjon) være skattefri inntekt, med unntak av en skatt på 0,84 prosent. Fritaksmodellens anvendelsesområde omfatter også tilfeller der et aksjeselskap realiserer andel i et deltakerliknet selskap, eksempelvis et ansvarlig selskap. For investorer som ikke er omfattet av fritaksmodellen, herunder fysiske personer, er utbytte og aksjegevinster med virkning fra 1. januar 2006 skattepliktig med 28 % utover et skjermingsfradrag. Aksjegevinster beregnes som differansen mellom salgssum/likvidasjonsvederlag og inngangsverdi. Ubenyttet skjermingsfradrag tillegges aksjens inngangsverdi. Formuesaktiva i UEN vil i hovedsak være aksjer i underliggende eiendomsaksjeselskaper. Et underliggende eiendomsaksjeselskap som kun eier fast eiendom, vil ha en formuesverdi lik eiendommen(e)s likningsverdi, som ikke skal settes høyere enn til 60 % av eiendommens markedsverdi. UENs gjeld vil anslagsvis utgjøre 65 % av UENs totalkapital. Denne gjelden vil komme til fradrag når UENs skattemessige formuesverdi skal beregnes. På bakgrunn av den antatte gjeldsgraden og den relativt lave skattemessig verdsettelsen av eiendelene, vil aksjene i UEN mest sannsynlig få en likningsverdi lik null Risiko Erverv av aksjer i UEN vil være forbundet med ulike former for risiko, jfr. kapittel 1 om Risiko i Registreringsdokumentet. Enhver investor må derfor være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte tegners Investerte Kapital med tillegg av tegningshonorar. Ved vurdering av spørsmålet om å tegne aksjer, bør de risikoelementer som er beskrevet nedenfor vurderes i sammenheng med den øvrige informasjonen i Prospektet; risiko knyttet til fremtidig utvikling og avkastning i eiendomsmarkedet risiko knyttet til generell utvikling i økonomien (makroøkonomiske forhold) risiko knyttet til utviklingen i rentenivå og inflasjon risiko knyttet til leietaker og leieinntekt risiko knyttet til eiendommenes beliggenhet risiko knyttet til teknisk drift av eiendommene/driftskostnader oppfyllelse av låneforpliktelser m.v. risikoøkning ved finansiering likviditetsmessig risiko risiko knyttet til endringer i skatte- og avgiftsreglene juridisk risiko risiko knyttet til aksjene forholdet til forvalter 16

18 DEL 1: SAMMENDRAG risiko ved bruk av hjemmelsselskaper 1.11 Øvrige forhold Prospektet og vedlegg til dette inneholder viktig informasjon som bør leses før man treffer beslutning om å tegne aksjer i UEN. Prospektets uttalelser om fremtiden er usikker, men gjenspeiler det syn styret i UEN etter beste skjønn har per dags dato. Prospektet er et EØS- prospekt som er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i medhold av Verdipapirhandelloven 5-7. Utenlandske investorer må selv vurdere investeringen i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne aksjer i UEN vil ikke bli markedsført i jurisdiksjoner der dette er ulovlig eller medfører krav til registrering eller godkjennelse. Eventuelle tvister vedrørende dette Prospektet er undergitt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Dersom det skulle oppstå rettstvist knyttet til opplysninger som fremkommer av Prospektet, kan en saksøkende investor i henhold til nasjonal lovgivning være forpliktet til å dekke kostnader som er forbundet med oversetting av Prospektet forut for behandling av saken. Styret kan holdes erstatningsansvarlige for opplysninger som gis i sammendraget, men kun dersom sammendraget er misvisende, ikke er korrekt eller selvmotsigende når dette leses i sammenheng med resten av Prospektet. 17

19

20 Verdipapirdokument Verdipapirdokument UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. november 2011

21 DEL 2: VERDIPAPIRDOKUMENT 1 Meddelelse Dette Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Sammendrag og Registreringsdokumentet datert 1. november 2011 et prospekt ( Prospektet ). Prospektet er utarbeidet i forbindelse med en aksjeemisjon i UNION Eiendomsinvest Norge ASA ( UEN ). Prospektet og vedlegg til dette inneholder viktig informasjon som bør leses før man treffer beslutning om å tegne aksjer i UEN. Investeringer i aksjer vil alltid være forbundet med risiko, og de risikofaktorer som antas å være mest aktuelle er det redegjort for i kapittel 2. Investorer oppfordres til å konsultere egne rådgivere før investeringsbeslutninger fattes. Prospektets uttalelser om fremtiden er usikker, men gjenspeiler det syn styret i UEN etter beste skjønn har per Prospektets dato. Prospektet er et EØS-prospekt som er kontrollert og godkjent av Finanstilsynet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Eventuelle vesentlige nye omstendigheter, unøyaktigheter eller vesentlig feil som kan få betydning for vurderingen av UEN og som fremkommer mellom tidspunktet for godkjennelsen av Prospektet og tidspunktet for akseptperiodens utløp vil offentliggjøres i overensstemmelse med Verdipapirhandellovens Prospektet er basert på norsk lovgivning og utenlandske investorer må selv vurdere investeringen i henhold til den lovgivningen disse er underlagt. Tilbudet om å tegne aksjer i UEN vil ikke bli markedsført i jurisdiksjoner der dette er ulovlig eller medfører krav om registrering eller godkjennelse. For ordens skyld understrekes det at det ikke utelukkes å rette tilbudet om å tegne aksjer i UEN til andre jurisdiksjoner innen EØS-området. Eventuelle tvister vedrørende dette Prospektet er undergitt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Oslo, den 1. november

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 NOK 12,5

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 NOK 12,5 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 Tegningskurs NOK 12,5 Tegningsperiode Fra 12. mai 2011 kl. 12.00 til 16. juni 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge ASA

Detaljer

Antall aksjer: Tegningskurs: Tegningsperiode: Prospekt 22. oktober 2010 - Tilbud om tegning av aksjer. Minimum 2 500 000 og maksimum 40 000 000

Antall aksjer: Tegningskurs: Tegningsperiode: Prospekt 22. oktober 2010 - Tilbud om tegning av aksjer. Minimum 2 500 000 og maksimum 40 000 000 UNION Eiendomsinvest Norge ASA Prospekt 22. oktober 2010 - Tilbud om tegning av aksjer Antall aksjer: Minimum 2 500 000 og maksimum 40 000 000 Tegningskurs: NOK 10,0 Tegningsperiode: Fra 22. oktober 2010

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS RAPPORT 1. HALVÅR 2008 (IFRS - IAS 34) Halvårsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Regnskapsprinsipper Segmentinformasjon Avstemming egenkapital STOREBRAND EIENDOMSFOND AS HALVÅRSBERETNING FOR

Detaljer

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedlegg til sak 7 Storebrand Privat Investor ASAs levetid Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPII ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen 2015. Det er muligheter for forlengelse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 15.325.367 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL

STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2011 www.northbridge.no VEK PR. 30.06.2011 North Bridge Management AS (Manager) har beregnet verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS TILLEGGSPROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 390.625 og maksimum 5.108.523 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000,00 og

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Dronning Mauds gate 3, 10. etg,

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon IV) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428

Prospekt. SR EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 992 056 428 PRE II Prospekt SR EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer