Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity"

Transkript

1 Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Investeringsselskap med ett eller flere delfond société d investissement à capitale variable i samsvar med lov og rett i Storhertugdømmet Luxembourg Dette forenklede salgsprospektet er kun et sammendrag av informasjon som er viktig for aksjonæren om Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity. Mer utførlig informasjon om Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity er tilgjengelig i det nyeste gyldige salgsprospektet (med tillegg), og i vedtektene til investeringsselskapet. I tillegg til det nevnte delfondet finnes det flere delfond i Partners Group Listed Investments SICAV. Rettsgrunnlaget for tegning av aksjer er de nevnte dokumentene i samsvar med den siste publiserte årsrapporten, hvis basisdag ikke må ligge lenger enn seksten måneder tilbake i tid. Hvis basisdagen for årsrapporten ligger lenger enn åtte måneder tilbake i tid, kommer halvårsrapporten i tillegg som rettsgrunnlag ved tegning av aksjer. Ved aksjetegning anerkjenner aksjonæren saksdokumentene, samt tilsvarende godkjente og offentliggjorte endringer. 1. Målet med investeringer Målet med investeringspolitikken til Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity (delfond) er å ta sikte på en rimelig verdiøkning i form av kapitalvekst og utbytte i fondsvaluta, sett i henhold til investeringsrisikoen. Det finnes ingen garanti for at målet med investeringspolitikken kan bli nådd. 2. Risikohenvisning Ved om mulig å konsentrere seg om bestemte investeringstendenser i økonomisk utvikling, bransjer eller temaer, kan plasseringene i delfondskapitalen bli utsatt for sterkere kurssvingninger enn det som eksempelvis er tilfelle ved mer utpregede markedsforhold. På basis av den spesielle investeringspolitikken henviser delfondet til en høyere sjanse-risiko-sammenheng. Aksjer, aksjesertifikat og øvrige verdipapirer fra emittenter kan underligge betydelige kurssvingninger. Resultatet av investeringene i delfondet kan dermed så vel positivt som negativt bli sterkere påvirket enn det som normalt sett antas ved en mer likevektig spredning av verdikapital på totalmarkedet. I tillegg kan en mer målbevisst fokusering på fortrinnsvis børsnoterte foretak på private equity-sektoren føre til en verdiutvikling som avviker fra den generelle markedstendensen. Generell risiko med investeringskapital i private equity: Ved investeringer kan det i perspektivet til det ønskede objektet for oppkjøp (dvs. målrettede investeringer som blir realisert av emittenter) dreie seg om enhver form for egen-, hybrid- eller fremmedkapital. Alt etter finansieringsmåte kan det skilles mellom venture capital, special situations og buyout-plasseringer. Under venture capital forstår man kapitalinvesteringer til finansiering av nyetablerte foretak eller selskaper som ønsker å realisere en produkt- eller forretningsidé. Special situations er finansiering av foretak som i regelen allerede er etablerte, og som befinner seg i en særstilling. Det dreier seg eksempelvis om finansieringsrunder umiddelbart før eller etter en børsgang, i en foretakskrise eller en restruktureringsprosess. Under buyoutinvesteringer må man forstå kapitalinvesteringer til finansiering av en strategi, som har til hensikt å overta kontrollen over de ønskede objektene for oppkjøp. Prinsipielt skilles det mellom management buyout, hvorved management av egenkapitalen i selskapet kommer inn i bildet, og leverage buyout, som medfører kontroll over objektet for oppkjøp ved å trekke inn fremmedkapital. Verdipapirer som utstedes av selskaper som er engasjert innen private equity og som erverves av fondet, er riktignok overveiende børsnoterte, mens disse selskapene på sin side likevel investerer direkte eller indirekte i verdikapital, som stort sett hverken er offisielt børsnoterte eller omsettes på et annet regulært marked. Den indirekte verdikapitalen til delfondet i henhold til målrettede investeringsobjekter i selskaper som er engasjerte på private equity-området, viser tydelig usikkerhet, som ikke består på samme måte ved konvensjonelle investeringer i verdipapirer eller rentebærende papirer til noterte selskaper. Verdikapitalen til selskaper på private equity-området påfølger multippel i målselskapene, som bare har bestått i kort tid, og som har et management som fortsatt disponerer tilsvarende liten erfaring, og som heller ikke har etablert et marked for sine produkter, men befinner seg i en spent finansiell tilstand med en organisasjonsgrad under gjennomsnittet, eller som står foran en omstrukturering etc. Stand: august

2 2. Risikohenvisning (fortsettelse) Standarder som kan benyttes av målselskapene i henhold til regnskapsføring, revisjon, rapportering og publisering, stiller lavere krav enn det som tilsvarer retningslinjene til virksomheter som er børsnoterte eller omsettes på regulære markeder. Målselskapene underligger ofte ingen eller bare innskrenket statlig oppsyn, eller overvåking gjennom lignende institusjoner. Prognoser om fremtidig verdiutvikling av kapitalobjekter i fondet, samt den daglige verdifastsettelsen, er derfor ofte forbundet med mer usikkerhet enn det som er vanlig for andre verdipapirer og kapitalgjenstander. Usikkerheten omkring verdiutviklingen ved kapitalinvesteringer kan bli tilsvarende synlige i verdifastsettelsen og prognosene om verdiutvikling av fondets verdikapital. Spesielle risiko faktorer på basis av langsiktig og innskrenket likviditet: Kapitalinvesteringer som er realiserte av virksomheter på private equity-området, er av regelmessig og langsiktig natur, samt mindre likvide, ettersom de ofte avhendes på kort varsel, og det i regelen ikke, eller bare er mulig med et betydelig prisavslag. Størrelsen og investorstrukturen til målselskapene kan så vel positivt som negativt ha en avgjørende innflytelse på forholdene. Spesielle risikofaktorer med private equity investeringer i utlandet: Virksomheter på private equity-området, hvis verdipapirer kan erverves, samt målselskapene som de investerer i, har stort sett sete utenfor Storhertugdømmet Luxembourg. Rettskrav og utenlandske standarder kan i henhold til regnskapsføring, revisjon, og finansrapportering være lavere i utlandet enn i Luxembourg. Verdikapital som er ervervet i fondets favør i utlandet, kan leveres og betales utenfor anerkjente regnskapsorganismer. Enn videre kan det ved erverving av verdipapirer og verdikapital i utlandet ikke utelukkes at fondet underligger en lavere investorbeskyttelsesstandard enn i Luxembourg. I slike tilfeller, samt spesielt i henhold til de av utenlandske målselskaper emitterte verdipapirer kan resultere i en tilleggsrisiko. 3. Kostnader i delfondet Kostnader som må bæres av investor Aksjeklasse: I P USD GBP Salgstillegg: Inntil 5 % av aksjeverdien Innløsningsrabatt: Inntil 1 % Vekslingsprovisjon: ingen Aksjeklasse: I P USD GBP Tilbakevendende kostnader som må trekkes fra i delfondet (De nevnte kostnadene belastes fondskapitalen, eller henholdsvis delfondskapitalen, som de fullt ut faller inn under med tillegg av eventuell merverdiavgift.) Forvaltningsgodtgjørelse, inkludert provisjon til finansrådgiver Provisjon til depotmottaker Godtgjørelse for ytelser fra sentralforvaltningen Godtgjørelser til register- og overføringsavdelingen Inntil 2,20 % p.a, minimum per måned Inntil 0,1 % p.a, minimum EUR per måned Inntil 0,025 % p.a. med tillegg på inntil euro pr. måned. Fast årsavgift på inntil euro Stand: august

3 4. Skattemessige vurderinger I Storhertugdømmet Luxembourg faller aktiva eller henholdsvis fondskapitalen inn under den såkalte taxe d'abonnement, en skatt som for tiden beløper seg på 0,05 % p.a, og som kvartalsvis og ved utgangen av hvert kvartal kan innbetales til den respektive netto fondskapitalen. I den grad fondskapitalen eller en andel i fondet er plassert i andre Luxembourgske investeringsfonds som på sin side allerede retter seg etter taxe d'abonnement, bortfaller denne skatten for den delen av fondskapitalen som er plassert i slike luxembourgske investeringsfond. Inntektene i investeringsselskapet eller henholdsvis i delfondet som skriver seg fra investeringer i verdikapital, er ikke underlagt beskatning i Storhertugdømmet Luxembourg. Riktignok kan disse inntektene legges inn under kildebeskatning i de respektive land som fondskapitalen er plassert i. I slike sammenhenger er hverken depotmottakeren eller investeringsselskapet forpliktet til å innhente Ligningsattester. Beskatning av inntekter fra andeler i investeringsfond hos aksjonæren Etter 1. juli 2005 heves det en kildeskatt i Storhertugdømmet Luxembourg som belastes renteinntekter i samsvar med retningslinjene ( Richtlinie ) 2003/48/EG. Denne kildeskatten gjelder bestemte renteinntekter som betales til naturlige personer i Luxembourg som er skattemessig bosatt i en annen medlemsstat. Denne kildeskatten gjøres også under bestemte betingelser gjeldende for renteinntekter i investeringsfond. Med retningslinjene 2003/48/EG ble EU-medlemsstatene enige om at alle renter skal skattlegges i overensstemmelse med forskriftene i bopelstaten. Her ble det utarbeidet en overenskomst om automatisk informasjonsutveksling mellom de nasjonale skattemyndighetene. Som avvik hersket det enighet om at Luxembourg i en overgangsperiode ikke skulle være med i den automatiske informasjonsutvekslingen mellom de andre statene. I stedet ble det i Luxembourg innført en kildeskatt på renteinntekter. Denne kildeskatten beløper seg på 20 % frem til 30. juni 2008, og fra 1. juli 2011 på 35 % av rentene. Skatten overføres anonymt til skattemyndighetene i Luxembourg, og det utstedes en tilsvarende bekreftelse til aksjonæren. Med denne bekreftelsen kan overført kildeskatt fullt ut legges til skyldskatten til den skattepliktige personen. Kildeskatten kan unngås ved tildeling av en fullmakt om frivillig deltagelse i informasjonsutvekslingen mellom skattemyndighetene, eller ved at finansmyndighetene i bopelstaten utferdiger bekreftelse som gjør det mulig å ta avstand fra kildeskatten. Aksjonærer som ikke er fastboende i Storhertugdømmet Luxembourg, og som henholdsvis ikke negotierer en markedsavdeling der, må hverken betale inntekts-, arve-, eller formuesskatt på aksjer eller aksjeutbytte i Storhertugdømmet Luxembourg. For dem er det de respektive nasjonale skatteforskriftene som gjøres gjeldende. Naturlige personer med fast bopel i Storhertugdømmet Luxembourg som ikke er skattemessig bosatt i en annen stat, måtte fra 1. januar 2006 under henvisning til luxembourgsk lov om realisering av retningslinjene betale en kildeskatt på 10 % av de nevnte renteinntektene. Denne kildeskatten omfatter under visse forutsetninger også renteinntekter fra Investeringsfonds. Samtidig ble formuesskatten i Storhertugdømmet Luxembourg avskaffet. Interesserte aksjonærer bør la seg informere om lovene og vedtektene som får anvendelse på aksjetegning, eiendom og innløsing av andeler, og i så tilfelle la seg rådføre. 5. Publisering av andelsverdien, samt salgs- og innløsningsprisen Den respektive gyldige nettoinventarverdien, salgsprisen og innløsningsprisen, samt all øvrig informasjon til aksjonærene kan man få når som helst ved å henvende seg til setet for investeringsselskapet, forvaltningsselskapet, depotmottakeren, forretningskontorene, eller en eventuell markedsavdeling. Dessuten blir salgs- og innløsningsprisen daglig publisert i børsbladet Tageblatt på børsen i Storhertugdømmet Luxembourg. I tillegg blir salgs- og innløsningsprisen publisert på internettsidene til forvaltningsselskapet (www.ipc.lu). 6. Salg, innløsing og utbytting av andeler I Luxembourg kan man på alle evalueringsdager tegne aksjer i delfond, innløse dem eller foreta utbytting. Tilsvarende tegningssøknader kan leveres til forvaltningsselskapet, depotmottakeren, register- og overføringsavdelingen og forretningskontorene. Søknader som kommer inn før kl på dagen for verdifastsettelse, innløses med nettoinventarverdien per aksje påfølgende dag for verdifastsettelse (eventuelt under hensyn til salgstillegg, innløsningsrabatt eller henholdsvis vekslingsprovisjon). Søknader som kommer inn senere avregnes dagen etter verdifastsettelsen med nettoinventarverdien per aksje (eventuelt med hensyn til salgstillegg, innløsningsrabatt, eller henholdsvis vekslingsprovisjon). I tilfeller med navneaksjer er innleveringen ved register- og overføringsavdelingen avgjørende; i tilfeller med ihendehaveraksjer er det innleveringen ved depotbanken som er avgjørende. Investeringsselskapet garanterer i alle fall at salg, innløsing eller innbytting av aksjer avregnes på basis av nettoinventarverdien per aksje som var tidligere ukjent for investoren. Stand: august

4 7. Andre viktige bemerkninger Rettstruktur: SICAV i samsvar med luxembourgsk lov av 17. desember 2010 (fondet ble etablert den 19. august 2004 som fonds commun de placement, og omdisponert den 30. desember 2008 i et société d investissement à capital variable) Fondsvaluta: Investeringsselskapets varighet: Forvaltningsselskap og promotor: euro Delfondet er etablert på ubestemt tid. IPConcept Fund Management S.A. (DZ BANK-Gruppe) Oppsynsmyndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110 route d Arlon, L-2991 Luxemburg Depotmottaker, Sentralforvaltning, Registerog overføringsavdeling: Finansrådgiver: Revisor: Forretningskontor i Luxembourg: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen Partners Group AG, Zugerstrasse 57, CH-6341 Baar-Zug PricewaterhouseCoopers S.àr.l., 400, route d Esch, L-1471 Luxemburg DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen 8. Annen informasjon Annen informasjon samt det utførlige salgsprospektet (med tillegg), forvaltningsreglementet, det forenklede salgsprospektet, samt års- og halvårsrapporten, er kostnadsfritt tilgjengelig for aksjonærene ved setet til forvaltningsselskapet, depotmottakeren, en eventuell markedsavdeling og ved ethvert forretningskontor. Opplysninger vedrørende delfond Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity 9. Investeringspolitikk i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity For å nå målene med investeringene blir minst to tredjedeler av den totale delfondskapitalen plassert på verdensbasis i børsnoterte aksjer, aksjesertifikat, utbyttebevis, faste og variable rentebærende verdipapirer, konverterbare obligasjoner og opsjonsobligasjoner med opsjonsbevis som lyder på verdipapirer, samt zerobonds, som blir lagt ut av emittenter, som hovedsakelig realiserer private equity-plasseringer. Selskaper som realiserer private equity-plasseringer, dvs. som på sin side hovedsakelig direkte eller indirekte investerer i verdikapital som i regelen hverken er offentlig notert på børsen eller omsettes på andre regulære markeder, investerer minst 51 % av delfondskapitalen i børsnotert venture capital. Det påfølger ingen direkte investeringer. Samtidig kan man holde verdipapirer fra andre emittenter, samt øvrig tillatt verdiformue eller likviditeter i samsvar med del 1 i Lov av 17. desember 2010, og benytte seg av avledede finansinstrumenter (derivater) til sikring av verdiutvikling og til optimering av avkastning i delfondet, og innen rammebetingelsene i artikkel 4 i forvaltningsreglementet. Andeler i OGAW eller andre OGA blir bare ervervet inntil en øvre grense på 10 % av netto delfondskapitalen. Mer presise data om grensene i henhold til andeler er tilgjengelige i artikkel 4 i forvaltningsreglementet. Stand: august

5 10. Risikoprofilen i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity På basis av sammensetningen i fondskapitalen består det en høy totalrisiko med tilsvarende høye sjanser for utbytte. Risikoen består hovedsakelig av kursendringer på aksje-, rente- og valutamarkedet, samt av ovennevnte spesifikke risikoer med tilsvarende kapitalinvesteringer i private equity. I den utstrekning det i henhold til delfondet spres aksjeklasser som lyder på en annen valuta enn fondsvalutaen, kan det bestå en vekslingsrisiko. For å sikre og optimere avkastningen av netto delfondskapitalen kan delfondet innen rammebetingelsene i artikkel 4 i forvaltningsreglementet også ta i bruk avledede finansinstrumenter (derivater). De nevnte derivatene kan erverves såfremt det i henhold til basisverdien dreier seg om verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, finansindisier, rentesatser, vekslingskurser eller valuta. Fondet kan på denne måten aktivere opsjonshandelen, finansterminkontrakter, valutaterminkontrakter, swaps og instrumenter til styring av kredittrisiko eller verdipapirhandel. Andre retningslinjer om teknikkene og instrumentene er tilgjengelige i salgsprospektet i kapittelet om Retningslinjer for teknikker og instrumenter. Stand: august

6 11. Utvikling i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Delfondet har i etterkant av lanseringen nådd følgende utvikling pr. aksjeklasse: Verdiutviklingen beregnes med følgende BVI-beregningsmetode (formel): Andelsverdien ved utgangen av driftsåret* 100 Utvikling = Andelsverdien ved utgangen av foregående driftsår (Ved fondsutdelinger kan man fiktivt anta at beløpet som deles ut til andelsprisen til fastsatt tid, vil bli gjeninvestert.) Aksjeklasse I: - 1. januar 2008 til 31. desember 2008: -62,17 % - 1. januar 2009 til 31. desember ,43 % - 1. januar 2010 til 31. desember 2010: 38,51 % Perfo rmanceentw icklung der Aktienklasse I 40,00% 20,00% 37,43% 38,51% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% -80,00% -62,17% Stand: august

7 11. Utvikling i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity (fortsettelse) Aksjeklasse P: - 1. januar 2008 til 31. desember 2008: -62,45 % - 1. januar 2009 til 31. desember 2009: 36,32 % - 1. januar 2010 til 31. desember 2010: 37,38 % Perfo rmanceentw icklung der Aktienklas s e P 40,00% 20,00% 36,32% 37,38% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% -80,00% -62,45% Aksjeklasse USD: - 1. januar 2008 til 31. desember 2008: -63,32 % - 1. januar 2009 til 31. desember 2009: 38,45 % - 1. januar 2010 til 31. desember 2010: 25,09 % Perfo rmanceentw icklung der Aktienklass e U SD 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% 38,45% 25,09% -60,00% -80,00% -63,32% Aksjeklasse GBP: Ved utgangen av driftsåret ( ) er det ingen historisk utvikling å vise til for aksjeklassen GBP. Stand: august

8 12. Risikoprofilen til den typiske aksjonæren i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Fondet er spesielt egnet for risikobevisste aksjonærer med langsiktig investeringshorisont, som har inntektsforventninger utover det vanlige rentemarkedsnivået. På basis av fondets orientering bør aksjonærenes investeringer i delfondet, sett i henhold til den totale andelskapitalen, bare ha karakter av en tilsetning. 13. Anvendelse av utbyttet i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Utbyttet i delfondet blir samlet opp i aksjeklassene I-T og P, mens utbyttet i aksjeklassen I-A deles ut. Utdelingen av overskuddet påfølger fra tid til annen i bestemte avstander i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsreglementet. Aksjeutbyttet kan bestå av den reelle netto omsetningen, samt annen realisert gevinst. Dessuten kan man foreta en utdeling av utbytte og øvrige aktiva som tidligere ikke er blitt realisert, under forutsetning av at nettofondsformuen i fondet på basis av utdelingen ikke synker under et beløp på totalt euro. 14. Andre viktige bemerkninger vedrørende Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Fondsvaluta euro Delfondets varighet ubegrenset Aksjeklasse I P Første tegningsfrist 27. august 2004 til 03. september 2004 Første utgavepris 100,- EURO 100,- EURO Betaling av første utgavepris 07. september 2004 Minste førsteinvestering ,- EURO ingen Minste påfølgende investering Aksjeklassevaluta Beregning av aksjeverdien Kapitalsikring Oppdeling Anvendelse av utbyttet Bare ved utdeling: rente- og dividendeavkastning som inngår i fondet, samt øvrig ordentlig utbytte med tillegg av kostnader, deles ut ca. 3 måneder etter avsluttet driftsår og i samsvar med bestemmelsene i investeringsselskapet. Beløpene som deles ut blir godskrevet i depotet. WKN ISIN Regnskapsår Første regnskapsår Rapporter ingen euro På alle arbeidsdager i Luxemburg med unntak av den 24. og 31. desember hvert år Innehaveraksjer kapitalsikres i kraft av i globalsertifikat. Navneaksjer blir registrert i aksjeregisteret. Innehaveraksjer og navneaksjer angis i opptil tre desimaler. Oppsamling A0B61A LU januar 31. desember 31. desember 2004 Oppsamling A0B61B LU halvårsrapport: 30. juni årsrapport: 31. desember 2004 Rapporten per 30. juni 2004 er den første publiserte rapporten. Publisering av vedtektene 19. desember 2008 Stand: august

9 14. Andre viktige bemerkninger vedrørende Partners Group Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Aksjeklasse USD GBP Første tegningsfrist 27. august 2004 til april 2009 til september : mai 2009 Første utgavepris 100,- USD 100,- GBP Betaling av første utgavepris 07. september mai 2009 Minste første investering ,- EURO ,- GBP Minste påfølgende investering Aksjeklassevaluta USD GBP Beregning av aksjeverdi Kapitalsikring Oppdeling Anvendelse av utbyttet Bare ved utdeling: Rente- og dividendeavkastning som inngår i fondet, samt øvrige ordentlige utbytte med tillegg av kostnader, deles ut ca. 6 uker etter avsluttet driftsår i samsvar med bestemmelsene i investeringsselskapet. Beløpene som deles ut blir godskrevet av depotmottakeren. WKN ISIN Regnskapsår Første regnskapsår Rapporter ingen På alle arbeidsdager i Luxemburg med unntak av den 24. og 31. desember hvert år Innehaveraksjer kapitalsikres i kraft av i globalsertifikat. Navneaksjer blir registrert i aksjeregisteret. Innehaveraksjer og navneaksjer angis i opptil tre desimaler. Oppsamling A0B61C LU januar 31. desember 31. desember 2004 Utdeling A0RMTL LU halvårsrapport: 30. juni årsrapport: 31. desember 2004 Rapporten per 30. juni 2004 er den første publiserte rapporten. Publisering av vedtektene 19. desember 2008 Stand: august

Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Infrastructure Investeringsselskap med ett eller flere delfond société d investissement à

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST AGRICULTURE (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Agriculture (USD) ble lansert den 2. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Europe LS ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital PARVEST Absolute Return Multi Assets 4 (USD) ble lansert den 16. april 2008. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 1 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 2 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP)

Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP) Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP) 1. nov 2013 Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse til Sentralskattekontoret for Storbedrifter datert 21. oktober 2013 1 avklart

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Nyhetsbrev. Januar 2016

Nyhetsbrev. Januar 2016 Nyhetsbrev Nye regler om skattemessig behandling av investeringer i verdipapirfond Endring i beskatningen og skatterapporteringen for norske investorer 1. januar 2016 trådte nye regler om beskatning av

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund 18. februar 2015 gav Finanstilsynet i Estland (Finanstilsynet) tillatelse til fusjon av LHV Persian Gulf Fund (det overdragende fondet)

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON

PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund

MELDING TIL ANDELSEIERNE I. Nordea 1 European Opportunity Fund. Nordea 1 European Value Fund MELDING TIL ANDELSEIERNE I Opportunity Fund OG Andelseiere i Opportunity Fund og gjøres oppmerksom på at styret i ( Styret ) har vedtatt å fusjonere eiendelene og gjelden til Opportunity Fund (det fusjonerende

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer