Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity"

Transkript

1 Partners Group Listed Investments SICAV Forenklet salgsprospekt Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Investeringsselskap med ett eller flere delfond société d investissement à capitale variable i samsvar med lov og rett i Storhertugdømmet Luxembourg Dette forenklede salgsprospektet er kun et sammendrag av informasjon som er viktig for aksjonæren om Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity. Mer utførlig informasjon om Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity er tilgjengelig i det nyeste gyldige salgsprospektet (med tillegg), og i vedtektene til investeringsselskapet. I tillegg til det nevnte delfondet finnes det flere delfond i Partners Group Listed Investments SICAV. Rettsgrunnlaget for tegning av aksjer er de nevnte dokumentene i samsvar med den siste publiserte årsrapporten, hvis basisdag ikke må ligge lenger enn seksten måneder tilbake i tid. Hvis basisdagen for årsrapporten ligger lenger enn åtte måneder tilbake i tid, kommer halvårsrapporten i tillegg som rettsgrunnlag ved tegning av aksjer. Ved aksjetegning anerkjenner aksjonæren saksdokumentene, samt tilsvarende godkjente og offentliggjorte endringer. 1. Målet med investeringer Målet med investeringspolitikken til Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity (delfond) er å ta sikte på en rimelig verdiøkning i form av kapitalvekst og utbytte i fondsvaluta, sett i henhold til investeringsrisikoen. Det finnes ingen garanti for at målet med investeringspolitikken kan bli nådd. 2. Risikohenvisning Ved om mulig å konsentrere seg om bestemte investeringstendenser i økonomisk utvikling, bransjer eller temaer, kan plasseringene i delfondskapitalen bli utsatt for sterkere kurssvingninger enn det som eksempelvis er tilfelle ved mer utpregede markedsforhold. På basis av den spesielle investeringspolitikken henviser delfondet til en høyere sjanse-risiko-sammenheng. Aksjer, aksjesertifikat og øvrige verdipapirer fra emittenter kan underligge betydelige kurssvingninger. Resultatet av investeringene i delfondet kan dermed så vel positivt som negativt bli sterkere påvirket enn det som normalt sett antas ved en mer likevektig spredning av verdikapital på totalmarkedet. I tillegg kan en mer målbevisst fokusering på fortrinnsvis børsnoterte foretak på private equity-sektoren føre til en verdiutvikling som avviker fra den generelle markedstendensen. Generell risiko med investeringskapital i private equity: Ved investeringer kan det i perspektivet til det ønskede objektet for oppkjøp (dvs. målrettede investeringer som blir realisert av emittenter) dreie seg om enhver form for egen-, hybrid- eller fremmedkapital. Alt etter finansieringsmåte kan det skilles mellom venture capital, special situations og buyout-plasseringer. Under venture capital forstår man kapitalinvesteringer til finansiering av nyetablerte foretak eller selskaper som ønsker å realisere en produkt- eller forretningsidé. Special situations er finansiering av foretak som i regelen allerede er etablerte, og som befinner seg i en særstilling. Det dreier seg eksempelvis om finansieringsrunder umiddelbart før eller etter en børsgang, i en foretakskrise eller en restruktureringsprosess. Under buyoutinvesteringer må man forstå kapitalinvesteringer til finansiering av en strategi, som har til hensikt å overta kontrollen over de ønskede objektene for oppkjøp. Prinsipielt skilles det mellom management buyout, hvorved management av egenkapitalen i selskapet kommer inn i bildet, og leverage buyout, som medfører kontroll over objektet for oppkjøp ved å trekke inn fremmedkapital. Verdipapirer som utstedes av selskaper som er engasjert innen private equity og som erverves av fondet, er riktignok overveiende børsnoterte, mens disse selskapene på sin side likevel investerer direkte eller indirekte i verdikapital, som stort sett hverken er offisielt børsnoterte eller omsettes på et annet regulært marked. Den indirekte verdikapitalen til delfondet i henhold til målrettede investeringsobjekter i selskaper som er engasjerte på private equity-området, viser tydelig usikkerhet, som ikke består på samme måte ved konvensjonelle investeringer i verdipapirer eller rentebærende papirer til noterte selskaper. Verdikapitalen til selskaper på private equity-området påfølger multippel i målselskapene, som bare har bestått i kort tid, og som har et management som fortsatt disponerer tilsvarende liten erfaring, og som heller ikke har etablert et marked for sine produkter, men befinner seg i en spent finansiell tilstand med en organisasjonsgrad under gjennomsnittet, eller som står foran en omstrukturering etc. Stand: august

2 2. Risikohenvisning (fortsettelse) Standarder som kan benyttes av målselskapene i henhold til regnskapsføring, revisjon, rapportering og publisering, stiller lavere krav enn det som tilsvarer retningslinjene til virksomheter som er børsnoterte eller omsettes på regulære markeder. Målselskapene underligger ofte ingen eller bare innskrenket statlig oppsyn, eller overvåking gjennom lignende institusjoner. Prognoser om fremtidig verdiutvikling av kapitalobjekter i fondet, samt den daglige verdifastsettelsen, er derfor ofte forbundet med mer usikkerhet enn det som er vanlig for andre verdipapirer og kapitalgjenstander. Usikkerheten omkring verdiutviklingen ved kapitalinvesteringer kan bli tilsvarende synlige i verdifastsettelsen og prognosene om verdiutvikling av fondets verdikapital. Spesielle risiko faktorer på basis av langsiktig og innskrenket likviditet: Kapitalinvesteringer som er realiserte av virksomheter på private equity-området, er av regelmessig og langsiktig natur, samt mindre likvide, ettersom de ofte avhendes på kort varsel, og det i regelen ikke, eller bare er mulig med et betydelig prisavslag. Størrelsen og investorstrukturen til målselskapene kan så vel positivt som negativt ha en avgjørende innflytelse på forholdene. Spesielle risikofaktorer med private equity investeringer i utlandet: Virksomheter på private equity-området, hvis verdipapirer kan erverves, samt målselskapene som de investerer i, har stort sett sete utenfor Storhertugdømmet Luxembourg. Rettskrav og utenlandske standarder kan i henhold til regnskapsføring, revisjon, og finansrapportering være lavere i utlandet enn i Luxembourg. Verdikapital som er ervervet i fondets favør i utlandet, kan leveres og betales utenfor anerkjente regnskapsorganismer. Enn videre kan det ved erverving av verdipapirer og verdikapital i utlandet ikke utelukkes at fondet underligger en lavere investorbeskyttelsesstandard enn i Luxembourg. I slike tilfeller, samt spesielt i henhold til de av utenlandske målselskaper emitterte verdipapirer kan resultere i en tilleggsrisiko. 3. Kostnader i delfondet Kostnader som må bæres av investor Aksjeklasse: I P USD GBP Salgstillegg: Inntil 5 % av aksjeverdien Innløsningsrabatt: Inntil 1 % Vekslingsprovisjon: ingen Aksjeklasse: I P USD GBP Tilbakevendende kostnader som må trekkes fra i delfondet (De nevnte kostnadene belastes fondskapitalen, eller henholdsvis delfondskapitalen, som de fullt ut faller inn under med tillegg av eventuell merverdiavgift.) Forvaltningsgodtgjørelse, inkludert provisjon til finansrådgiver Provisjon til depotmottaker Godtgjørelse for ytelser fra sentralforvaltningen Godtgjørelser til register- og overføringsavdelingen Inntil 2,20 % p.a, minimum per måned Inntil 0,1 % p.a, minimum EUR per måned Inntil 0,025 % p.a. med tillegg på inntil euro pr. måned. Fast årsavgift på inntil euro Stand: august

3 4. Skattemessige vurderinger I Storhertugdømmet Luxembourg faller aktiva eller henholdsvis fondskapitalen inn under den såkalte taxe d'abonnement, en skatt som for tiden beløper seg på 0,05 % p.a, og som kvartalsvis og ved utgangen av hvert kvartal kan innbetales til den respektive netto fondskapitalen. I den grad fondskapitalen eller en andel i fondet er plassert i andre Luxembourgske investeringsfonds som på sin side allerede retter seg etter taxe d'abonnement, bortfaller denne skatten for den delen av fondskapitalen som er plassert i slike luxembourgske investeringsfond. Inntektene i investeringsselskapet eller henholdsvis i delfondet som skriver seg fra investeringer i verdikapital, er ikke underlagt beskatning i Storhertugdømmet Luxembourg. Riktignok kan disse inntektene legges inn under kildebeskatning i de respektive land som fondskapitalen er plassert i. I slike sammenhenger er hverken depotmottakeren eller investeringsselskapet forpliktet til å innhente Ligningsattester. Beskatning av inntekter fra andeler i investeringsfond hos aksjonæren Etter 1. juli 2005 heves det en kildeskatt i Storhertugdømmet Luxembourg som belastes renteinntekter i samsvar med retningslinjene ( Richtlinie ) 2003/48/EG. Denne kildeskatten gjelder bestemte renteinntekter som betales til naturlige personer i Luxembourg som er skattemessig bosatt i en annen medlemsstat. Denne kildeskatten gjøres også under bestemte betingelser gjeldende for renteinntekter i investeringsfond. Med retningslinjene 2003/48/EG ble EU-medlemsstatene enige om at alle renter skal skattlegges i overensstemmelse med forskriftene i bopelstaten. Her ble det utarbeidet en overenskomst om automatisk informasjonsutveksling mellom de nasjonale skattemyndighetene. Som avvik hersket det enighet om at Luxembourg i en overgangsperiode ikke skulle være med i den automatiske informasjonsutvekslingen mellom de andre statene. I stedet ble det i Luxembourg innført en kildeskatt på renteinntekter. Denne kildeskatten beløper seg på 20 % frem til 30. juni 2008, og fra 1. juli 2011 på 35 % av rentene. Skatten overføres anonymt til skattemyndighetene i Luxembourg, og det utstedes en tilsvarende bekreftelse til aksjonæren. Med denne bekreftelsen kan overført kildeskatt fullt ut legges til skyldskatten til den skattepliktige personen. Kildeskatten kan unngås ved tildeling av en fullmakt om frivillig deltagelse i informasjonsutvekslingen mellom skattemyndighetene, eller ved at finansmyndighetene i bopelstaten utferdiger bekreftelse som gjør det mulig å ta avstand fra kildeskatten. Aksjonærer som ikke er fastboende i Storhertugdømmet Luxembourg, og som henholdsvis ikke negotierer en markedsavdeling der, må hverken betale inntekts-, arve-, eller formuesskatt på aksjer eller aksjeutbytte i Storhertugdømmet Luxembourg. For dem er det de respektive nasjonale skatteforskriftene som gjøres gjeldende. Naturlige personer med fast bopel i Storhertugdømmet Luxembourg som ikke er skattemessig bosatt i en annen stat, måtte fra 1. januar 2006 under henvisning til luxembourgsk lov om realisering av retningslinjene betale en kildeskatt på 10 % av de nevnte renteinntektene. Denne kildeskatten omfatter under visse forutsetninger også renteinntekter fra Investeringsfonds. Samtidig ble formuesskatten i Storhertugdømmet Luxembourg avskaffet. Interesserte aksjonærer bør la seg informere om lovene og vedtektene som får anvendelse på aksjetegning, eiendom og innløsing av andeler, og i så tilfelle la seg rådføre. 5. Publisering av andelsverdien, samt salgs- og innløsningsprisen Den respektive gyldige nettoinventarverdien, salgsprisen og innløsningsprisen, samt all øvrig informasjon til aksjonærene kan man få når som helst ved å henvende seg til setet for investeringsselskapet, forvaltningsselskapet, depotmottakeren, forretningskontorene, eller en eventuell markedsavdeling. Dessuten blir salgs- og innløsningsprisen daglig publisert i børsbladet Tageblatt på børsen i Storhertugdømmet Luxembourg. I tillegg blir salgs- og innløsningsprisen publisert på internettsidene til forvaltningsselskapet (www.ipc.lu). 6. Salg, innløsing og utbytting av andeler I Luxembourg kan man på alle evalueringsdager tegne aksjer i delfond, innløse dem eller foreta utbytting. Tilsvarende tegningssøknader kan leveres til forvaltningsselskapet, depotmottakeren, register- og overføringsavdelingen og forretningskontorene. Søknader som kommer inn før kl på dagen for verdifastsettelse, innløses med nettoinventarverdien per aksje påfølgende dag for verdifastsettelse (eventuelt under hensyn til salgstillegg, innløsningsrabatt eller henholdsvis vekslingsprovisjon). Søknader som kommer inn senere avregnes dagen etter verdifastsettelsen med nettoinventarverdien per aksje (eventuelt med hensyn til salgstillegg, innløsningsrabatt, eller henholdsvis vekslingsprovisjon). I tilfeller med navneaksjer er innleveringen ved register- og overføringsavdelingen avgjørende; i tilfeller med ihendehaveraksjer er det innleveringen ved depotbanken som er avgjørende. Investeringsselskapet garanterer i alle fall at salg, innløsing eller innbytting av aksjer avregnes på basis av nettoinventarverdien per aksje som var tidligere ukjent for investoren. Stand: august

4 7. Andre viktige bemerkninger Rettstruktur: SICAV i samsvar med luxembourgsk lov av 17. desember 2010 (fondet ble etablert den 19. august 2004 som fonds commun de placement, og omdisponert den 30. desember 2008 i et société d investissement à capital variable) Fondsvaluta: Investeringsselskapets varighet: Forvaltningsselskap og promotor: euro Delfondet er etablert på ubestemt tid. IPConcept Fund Management S.A. (DZ BANK-Gruppe) Oppsynsmyndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110 route d Arlon, L-2991 Luxemburg Depotmottaker, Sentralforvaltning, Registerog overføringsavdeling: Finansrådgiver: Revisor: Forretningskontor i Luxembourg: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen Partners Group AG, Zugerstrasse 57, CH-6341 Baar-Zug PricewaterhouseCoopers S.àr.l., 400, route d Esch, L-1471 Luxemburg DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen 8. Annen informasjon Annen informasjon samt det utførlige salgsprospektet (med tillegg), forvaltningsreglementet, det forenklede salgsprospektet, samt års- og halvårsrapporten, er kostnadsfritt tilgjengelig for aksjonærene ved setet til forvaltningsselskapet, depotmottakeren, en eventuell markedsavdeling og ved ethvert forretningskontor. Opplysninger vedrørende delfond Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity 9. Investeringspolitikk i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity For å nå målene med investeringene blir minst to tredjedeler av den totale delfondskapitalen plassert på verdensbasis i børsnoterte aksjer, aksjesertifikat, utbyttebevis, faste og variable rentebærende verdipapirer, konverterbare obligasjoner og opsjonsobligasjoner med opsjonsbevis som lyder på verdipapirer, samt zerobonds, som blir lagt ut av emittenter, som hovedsakelig realiserer private equity-plasseringer. Selskaper som realiserer private equity-plasseringer, dvs. som på sin side hovedsakelig direkte eller indirekte investerer i verdikapital som i regelen hverken er offentlig notert på børsen eller omsettes på andre regulære markeder, investerer minst 51 % av delfondskapitalen i børsnotert venture capital. Det påfølger ingen direkte investeringer. Samtidig kan man holde verdipapirer fra andre emittenter, samt øvrig tillatt verdiformue eller likviditeter i samsvar med del 1 i Lov av 17. desember 2010, og benytte seg av avledede finansinstrumenter (derivater) til sikring av verdiutvikling og til optimering av avkastning i delfondet, og innen rammebetingelsene i artikkel 4 i forvaltningsreglementet. Andeler i OGAW eller andre OGA blir bare ervervet inntil en øvre grense på 10 % av netto delfondskapitalen. Mer presise data om grensene i henhold til andeler er tilgjengelige i artikkel 4 i forvaltningsreglementet. Stand: august

5 10. Risikoprofilen i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity På basis av sammensetningen i fondskapitalen består det en høy totalrisiko med tilsvarende høye sjanser for utbytte. Risikoen består hovedsakelig av kursendringer på aksje-, rente- og valutamarkedet, samt av ovennevnte spesifikke risikoer med tilsvarende kapitalinvesteringer i private equity. I den utstrekning det i henhold til delfondet spres aksjeklasser som lyder på en annen valuta enn fondsvalutaen, kan det bestå en vekslingsrisiko. For å sikre og optimere avkastningen av netto delfondskapitalen kan delfondet innen rammebetingelsene i artikkel 4 i forvaltningsreglementet også ta i bruk avledede finansinstrumenter (derivater). De nevnte derivatene kan erverves såfremt det i henhold til basisverdien dreier seg om verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, finansindisier, rentesatser, vekslingskurser eller valuta. Fondet kan på denne måten aktivere opsjonshandelen, finansterminkontrakter, valutaterminkontrakter, swaps og instrumenter til styring av kredittrisiko eller verdipapirhandel. Andre retningslinjer om teknikkene og instrumentene er tilgjengelige i salgsprospektet i kapittelet om Retningslinjer for teknikker og instrumenter. Stand: august

6 11. Utvikling i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Delfondet har i etterkant av lanseringen nådd følgende utvikling pr. aksjeklasse: Verdiutviklingen beregnes med følgende BVI-beregningsmetode (formel): Andelsverdien ved utgangen av driftsåret* 100 Utvikling = Andelsverdien ved utgangen av foregående driftsår (Ved fondsutdelinger kan man fiktivt anta at beløpet som deles ut til andelsprisen til fastsatt tid, vil bli gjeninvestert.) Aksjeklasse I: - 1. januar 2008 til 31. desember 2008: -62,17 % - 1. januar 2009 til 31. desember ,43 % - 1. januar 2010 til 31. desember 2010: 38,51 % Perfo rmanceentw icklung der Aktienklasse I 40,00% 20,00% 37,43% 38,51% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% -80,00% -62,17% Stand: august

7 11. Utvikling i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity (fortsettelse) Aksjeklasse P: - 1. januar 2008 til 31. desember 2008: -62,45 % - 1. januar 2009 til 31. desember 2009: 36,32 % - 1. januar 2010 til 31. desember 2010: 37,38 % Perfo rmanceentw icklung der Aktienklas s e P 40,00% 20,00% 36,32% 37,38% 0,00% -20,00% -40,00% -60,00% -80,00% -62,45% Aksjeklasse USD: - 1. januar 2008 til 31. desember 2008: -63,32 % - 1. januar 2009 til 31. desember 2009: 38,45 % - 1. januar 2010 til 31. desember 2010: 25,09 % Perfo rmanceentw icklung der Aktienklass e U SD 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% 38,45% 25,09% -60,00% -80,00% -63,32% Aksjeklasse GBP: Ved utgangen av driftsåret ( ) er det ingen historisk utvikling å vise til for aksjeklassen GBP. Stand: august

8 12. Risikoprofilen til den typiske aksjonæren i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Fondet er spesielt egnet for risikobevisste aksjonærer med langsiktig investeringshorisont, som har inntektsforventninger utover det vanlige rentemarkedsnivået. På basis av fondets orientering bør aksjonærenes investeringer i delfondet, sett i henhold til den totale andelskapitalen, bare ha karakter av en tilsetning. 13. Anvendelse av utbyttet i Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Utbyttet i delfondet blir samlet opp i aksjeklassene I-T og P, mens utbyttet i aksjeklassen I-A deles ut. Utdelingen av overskuddet påfølger fra tid til annen i bestemte avstander i samsvar med bestemmelsene i forvaltningsreglementet. Aksjeutbyttet kan bestå av den reelle netto omsetningen, samt annen realisert gevinst. Dessuten kan man foreta en utdeling av utbytte og øvrige aktiva som tidligere ikke er blitt realisert, under forutsetning av at nettofondsformuen i fondet på basis av utdelingen ikke synker under et beløp på totalt euro. 14. Andre viktige bemerkninger vedrørende Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Fondsvaluta euro Delfondets varighet ubegrenset Aksjeklasse I P Første tegningsfrist 27. august 2004 til 03. september 2004 Første utgavepris 100,- EURO 100,- EURO Betaling av første utgavepris 07. september 2004 Minste førsteinvestering ,- EURO ingen Minste påfølgende investering Aksjeklassevaluta Beregning av aksjeverdien Kapitalsikring Oppdeling Anvendelse av utbyttet Bare ved utdeling: rente- og dividendeavkastning som inngår i fondet, samt øvrig ordentlig utbytte med tillegg av kostnader, deles ut ca. 3 måneder etter avsluttet driftsår og i samsvar med bestemmelsene i investeringsselskapet. Beløpene som deles ut blir godskrevet i depotet. WKN ISIN Regnskapsår Første regnskapsår Rapporter ingen euro På alle arbeidsdager i Luxemburg med unntak av den 24. og 31. desember hvert år Innehaveraksjer kapitalsikres i kraft av i globalsertifikat. Navneaksjer blir registrert i aksjeregisteret. Innehaveraksjer og navneaksjer angis i opptil tre desimaler. Oppsamling A0B61A LU januar 31. desember 31. desember 2004 Oppsamling A0B61B LU halvårsrapport: 30. juni årsrapport: 31. desember 2004 Rapporten per 30. juni 2004 er den første publiserte rapporten. Publisering av vedtektene 19. desember 2008 Stand: august

9 14. Andre viktige bemerkninger vedrørende Partners Group Partners Group Listed Investments SICAV Listed Private Equity Aksjeklasse USD GBP Første tegningsfrist 27. august 2004 til april 2009 til september : mai 2009 Første utgavepris 100,- USD 100,- GBP Betaling av første utgavepris 07. september mai 2009 Minste første investering ,- EURO ,- GBP Minste påfølgende investering Aksjeklassevaluta USD GBP Beregning av aksjeverdi Kapitalsikring Oppdeling Anvendelse av utbyttet Bare ved utdeling: Rente- og dividendeavkastning som inngår i fondet, samt øvrige ordentlige utbytte med tillegg av kostnader, deles ut ca. 6 uker etter avsluttet driftsår i samsvar med bestemmelsene i investeringsselskapet. Beløpene som deles ut blir godskrevet av depotmottakeren. WKN ISIN Regnskapsår Første regnskapsår Rapporter ingen På alle arbeidsdager i Luxemburg med unntak av den 24. og 31. desember hvert år Innehaveraksjer kapitalsikres i kraft av i globalsertifikat. Navneaksjer blir registrert i aksjeregisteret. Innehaveraksjer og navneaksjer angis i opptil tre desimaler. Oppsamling A0B61C LU januar 31. desember 31. desember 2004 Utdeling A0RMTL LU halvårsrapport: 30. juni årsrapport: 31. desember 2004 Rapporten per 30. juni 2004 er den første publiserte rapporten. Publisering av vedtektene 19. desember 2008 Stand: august

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI

PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI PROSPEKT AKSJEFONDET FONDSFINANS ENERGI 1. Opplysninger om aksjefondet Fondsfinans Energi Organisasjonsnummer: 881 635 682. Startdato. 25. oktober 2007 Fondet ble opprinnelig etablert 4. desember 2000,

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Norske børshandlede fond

Norske børshandlede fond NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 15.06.2010 Norske børshandlede fond - Analyse og prestasjonsvurdering Av Tonje Renate Hellesund Trude Stamnes Veileder: Øystein Gjerde Masteroppgave i finansiell økonomi

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 80 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA fremsatt av Video Transportation Network AS Tilbudspris: NOK 7,00 i kontanter per aksje Akseptperiode: Fra og med 27. desember 2007

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og Verdipapirene utstedt av Utsteder i henhold til dette Grunnprospekt. Dette

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer