Kvartalsrapport KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2012 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT)"

Transkript

1 Kvartalsrapport KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT)

2 Kvartalsregnskap 4. kvartal /foreløpig årsregnskap 2012 Konsernet Fana Sparebank består av morbanken og de heleide datterselskapene Fana Sparebank Boligkreditt AS, Fana Sparebank Eiendom AS, Fana Sparebank Regnskap AS og Sparedata AS. I tillegg inkluderes 86,9 % eierandel i Kinobygg AS. Morbanken og alle datterselskap er i Norge, og hovedkontoret er lokalisert på Nesttun i Bergen. Alle kommentarer og tall refererer til konsernet med mindre det eksplisitt er oppgitt for morbanken. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i Resultatutvikling Fana Sparebank har et driftsresultat før tap og skatt på 126,9 MNOK ved utgangen av Dette er en økning på 50,5 MNOK sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Etter tap, men før skatt, utgjør resultatet 120,2 MNOK (80,2 MNOK), og utgjør 0,76 % (0,57 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 231 MNOK ved utgangen av 2012, eller 1,45 % av GFK. På samme tid i fjor utgjorde rentenettoen 205,6 MNOK tilsvarende 1,39 % av GFK. Banken har plasseringer i pengemarkedsfond. Utbytteandelene utdelt ved årsskiftet blir ført som en del av bankens rentenetto, mens øvrig kursendring blir ført som netto kursgevinst/tap. Andre driftsinntekter beløper seg til 112,3 MNOK inklusive gevinst på 16,9 MNOK på verdipapir, valuta og finansielle derivater. I % av GFK utgjør dette 0,70 %. Ved utgangen av 2011 utgjorde sum andre driftsinntekter 79,6 MNOK (0,54 % av GFK) inklusive tap på 22 MNOK i posten netto kursgevinst/tap verdipapir, valuta og finansielle derivater. Det er gledelig at økt aktivitet i bankens eiendomsmeglerselskap har ført med seg økte provisjonsinntekter i 2011 og Fana Sparebank har ved utgangen av 2012 totale driftskostnader på 216,4 MNOK. I prosent av GFK utgjør dette 1,36 %. Dette er en økning på 7,6 MNOK i forhold til samme tid i fjor (1,42 %). Årets driftskostnader er preget av økte IT-kostnader og avskrivinger knyttet til IT-investeringer samt økte pensjonskostnader. Kostnadsprosenten utgjør 63,0 % (73,2 %). Eksklusive verdipapirgevinster utgjør kostnadsprosenten 66,3 % (68,0 %). Konsernet har netto tap på utlån og garantier på totalt 6,7 MNOK i I 2011 hadde banken en netto inngang på tap på 3,7 MNOK. Netto tap i 2012 utgjør 0,04 % av GFK (-0,03 %). Totalt har konsernet i ,9 MNOK i nye nedskrivinger (4,6 MNOK). Av årets tapskostnad utgjør 3,5 MNOK økte nedskrivninger på grupper av utlån. Pr utgjør konsernets individuelle nedskrivninger på utlån 19,3 MNOK, en reduksjon på 1,6 MNOK siden desember I prosent av brutto utlån utgjør individuelle nedskrivninger 0,14 % (0,17 %). Nedskrivning på grupper av utlån og garantier utgjør 23,5 MNOK ved utgangen av året. I prosent av brutto utlån utgjør nedskrivningene på grupper av utlån og garantier 0,17 % (0,16 %). Gruppenedskrivningene er et estimat, og endringen kan knyttes til ordinær vekst i utlån på både Bedriftsmarked (BM) og Privatmarked (PM). BM har en liten økning i særskilt identifiserbare grupper av utlån samt en svak migrering til svakere risikoklasser. I sum har dette ført til en økning i nedskrivinger på gruppe av utlån. Brutto misligholdte engasjement utgjør 130,2 MNOK, eller 0,9 % av brutto utlån. Dette er en reduksjon på 19,7 MNOK siste kvartal. Sammenlignet med er det økning i mislighold på 11 MNOK. Totalt er det foretatt nedskrivninger på 18,1 MNOK knyttet til misligholdte engasjement pr Banken har tapsutsatte engasjement på 4,4 MNOK pr Dette er uendret i forhold til forrige kvartal. Sammenlignet med er det en reduksjon på 9,2 MNOK. Tapsutsatte engasjement utgjør 0,03 % av brutto utlån. Totalt er det foretatt individuelle nedskrivninger på 1,2 MNOK på tapsutsatte engasjement. Styret er av den oppfatning at de nedskrivninger som er foretatt, er tilstrekkelig for å møte forventede tap pr Balansen Konsernets forvaltningskapital var ved utgangen av MRD kroner. Dette er en økning på 1,7 MRD kroner siden forrige årsskifte. I prosent utgjør økningen 10,8 %. Økningen kommer primært som et resultat av god utlånsvekst. Side 1

3 Totale utlån til kunder er kommet opp i 13,8 MRD kroner inklusive 4,1 MRD som er overført til bankens heleide datterselskap Fana Sparebank Boligkreditt AS. I prosent utgjør økningen 10,3 %. Forretningsområdet privatmarked (PM) økte sine utlån med 10,7 % mens bedriftsmarked (BM) økte sine utlån med 12,8 %. Utlån til BM representerer 27,8 % av konsernets samlede utlånsmasse. Innskuddene økte med 7,6 % siste år (2,6 %). Utviklingen i innskudd og utlån medfører at innskuddsdekningen har falt fra 67,2 % ved utgangen av 2011 til 65,7 ved utgangen av Veksten i forvaltningskapitalen medfører også vekst i bankens eksterne pengemarkedsfinansiering. Totalt har ekstern pengemarkedsfinansiering økt med 1,2 MRD kroner i Utvidelsen er gjort gjennom utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Fana Sparebank Boligkreditt AS, men også ordinære obligasjonslån er benyttet. Fra tidligere har banken deltagelse i statens bytteordning med 770 MNOK. Egenkapital Fana Sparebank rapporterer kapitaldekningen etter standardmetoden iht. Basel II. Morbank har en kapitaldekning på 14,17 % ved utgangen av 2012 (15,09 %). Konsernet har en kapitaldekning på 12,66 % (13,34 %). Totalresultatet gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 7,12 % (4,60 %). Andre hendelser/utsikter fremover De økonomiske utsiktene for 2013 virker noe mer stabile enn det som har vært tilfellet de senere år. Ved inngangen til året har det bredt seg en nøktern optimisme både i rente- og aksjemarkedene som kan tolkes som tegn på at markedsaktører ser mer optimistisk på fremtiden. Grunnlaget for økonomisk vekst i eurolandene er imidlertid ikke vesentlig styrket gjennom året. Således er det grunn til å påpeke at en tilsynelatende stabilitet raskt kan endres ved fornyet fokus på statsgjeldsproblemer og sosial og politisk uro som følge av stramme levekår. Det lave rentenivået forventes å vedvare, hvilket vil dempe konsekvensene av at bankenes økte innlånskostnader gradvis reflekteres i kundenes lånebetingelser. Dersom den svake økonomiske utviklingen medfører høyere arbeidsledighet i Norge, øker imidlertid risikoen for mislighold og tap på utlån. Banken har iverksatt prosesser for å oppnå offisiell rating i Målsettingen er at OMF utstedt av boligkredittselskapet skal tilfredsstille viktige investorgruppers nye regulatoriske krav. Styret har i samarbeid med administrasjonen opprettholdt sterkt fokus på bankens kostnadsnivå. Det er målsatt at banken over tid skal tilstrebe seg å holde kostnadsprosenten under femti. Dette søkes primært oppnådd gjennom satsning på å organisere/bemanne banken mer hensiktsmessig i årene som kommer, slik at ambisjonene om vekst og økte markedsandeler kan realiseres. Nesttun 31.desember februar 2013 Nils Magne Fjereide Peter Frølich Anne-Merete Ask Styrets leder Styrets nestleder Janniche Daae Tønjum Tom Rønning Arnt Hugo Knudsen Side 2

4 RESULTATREGNSKAP (1000 kroner) Mor Konsern 4. kv kv Note kv kv RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER RENTEKOSTNADER NETTO RENTE- OG KREDITTPROV. INNTEKTER UTBYTTE AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS PROVISJONSINNTEKTER OG GEBYRER PROV.KOSTN. OG KOSTN. VED BANKTJEN NETTO KURSGEVINSTER/TAP ANDRE INNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP NETTO GEV(-)/TAP PÅ UTLÅN OG GAR. 3, RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD Majoritetsandel av periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat Totalresultat Resultat for perioden Endring aksjer tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Majoritetsandel av periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat Morbank BALANSE (1000 kroner) Konsern EIENDELER Note KONTANTER, INNSKUDD I N.B UTLÅN TIL KREDITTINSTITUSJONER BRUTTO UTLÅN TIL KUNDER nedskrivninger på individuelle utlån nedskrivninger på grupper av utlån NETTO UTLÅN TIL KUNDER FINANSIELL DERIVATER RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS AKSJER I DATTERSELSKAPER IMMATRIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBET. OG OPPTJENTE RENTER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER INNSKUDD FRA KUNDER GJELD STIFTET VED UTST. AV VERDIPAPIR FINANSIELLE DERIVATER ANNEN GJELD PÅL. KOSTNADER OG FORSK.BET INNTEKTER BETALBAR SKATT UTSATT SKATT AVSETNINGER OG PENSJONSFORPLIKTELSE SUM GJELD MINORITETSINTERESSER SPAREBANKENS FOND GAVEFOND VERDIRENDRING AKSJER TILGJ. FOR SALG SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 3

5 KONTANTSTRØMOPPSTILLING MORBANK KONSERN (i hele 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-og provisjonsinnbetalinger fra kunder Netto inn- /utbetalinger av lån til kunder Renteutbetalinger til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Renteinnbetalinger sentralbanken Innbetaling av utbytte Utbetalt ved investering aksjer holdt for omsetning Innbetalt ved salg aksjer holdt for omsetnign Utbetalinger drift Utbetalinger skatter øvrige innt Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalt ved investering i aksjer tilgjengelig for salg Innbetalt ved salg investering aksjer tilgj. for salg 0 0 Utbetaling endring aksjepost i datterselskaper Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Netto innbet/utbet. ved oms.av rentebæredne vp Renteinnt.sertifikater/obl. plasseringer Øvrige inntekter fra inv. akt Endring EK Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring gjeld til kredittinst Netto inn/utbetalinger på utlån til kreditinst Opptak av sertifikater og obl.gjeld Utbet. ved tilbakebet. av sertifikater og obl.gjeld Rentebetalinger på finansaktiviteter Gavefond Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter: Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt Netto endring i kontanter Side 4

6 Endringer i egenkapitalen (i hele 1000) MORBANK KONSERN Sparebankens fond Gavefond Verdiendr. aksjer tilgj. for salg Sum Sparebankens fond Gavefond Verdiendr. aksjer tilgj. for salg Min.int. Sum EK Gavefond vedtatt forstanderskapsmøte Belastet gavefondet Verdiregulering aksjer tilgjengelig for salg 0 0 Utbytteandel minioritet Redusert eierandel minioritet Totalresultat EK Gavefond vedtatt forstanderskapsmøte Belastet gavefondet Utbytteandel minioritet Redusert eierandel minioritet Resultat for perioden EK NØKKELTALL morbank hittil i år Utlånsvekst i % siste 12 mnd 7,66 6,86 6,83 0,02 5,76 3,82 1,67-9,63-8,89 Innskuddsvekst i % siste 12 mnd 7,57 2,56 4,30 3,94 2,84 7,73 9,99 10,69 10,55 Innskudd i % av utlån 94,01 89,23 93,73 96,93 94,09 92,96 96,00 93,27 96,77 Vekst forvaltningskap. i % siste 12 mnd 9,27 6,46 2,99 2,97 3,59 1,88 1,75 2,24 2,02 Kapitaldekning * 14,17 14,14 14,65 15,12 15,09 13,94 14,50 14,84 15,43 EK-avk. (Totalresultat i % av snitt EK) 5,25 5,84 5,97 6,80 3,98 4,19 5,42 4,04 9,32 Kostn. i % av inntekter 64,88 61,09 61,77 60,71 71,31 66,49 62,70 72,07 58,80 Kostn. i % av inntekter eksl. verdipapirer 69,48 66,49 64,91 71,85 64,99 61,20 61,51 71,87 60,76 NØKKELTALL konsern hittil i år Utlånsvekst i % siste 12 mnd 10,27 9,46 8,95 7,49 8,96 10,42 9,01 9,62 11,10 Innskuddsvekst i % siste 12 mnd 7,55 2,54 4,29 3,91 2,59 7,71 9,98 10,73 10,57 Innskudd i % av utlån 65,70 62,63 66,13 67,03 67,19 66,85 69,08 69,35 71,37 Vekst forvaltningskap. i % siste 12 mnd 10,79 10,13 6,09 7,72 7,55 10,04 14,16 16,50 16,33 Kapitaldekning * 12,66 12,32 12,79 13,17 13,34 12,28 12,73 13,19 13,66 EK-avk. (Totalresultat i % av snitt EK) 7,12 7,52 7,53 8,64 4,60 4,87 6,35 5,50 9,72 Kostn. i % av inntekter 63,03 61,00 61,83 61,30 73,21 69,02 64,97 71,74 62,99 Kostn. i % av inntekter eksl. verdipapirer 66,30 65,01 64,09 69,73 67,97 64,48 64,02 71,97 64,83 Morbank Regnskapsposter i % av GFK Rente- og kredittprovisjoner 3,75 3,81 3,89 4,01 3,80 3,73 3,65 3,67 3,69 Rentekostnader 2,35 2,39 2,47 2,56 2,33 2,27 2,20 2,19 2,14 Netto rente 1,40 1,41 1,42 1,45 1,47 1,46 1,45 1,48 1,55 Andre driftsinntekter 0,54 0,60 0,56 0,71 0,28 0,31 0,46 0,36 0,48 Driftskostnader 1,26 1,23 1,22 1,31 1,25 1,21 1,19 1,33 1,20 Driftsresultat før tap 0,68 0,78 0,76 0,85 0,50 0,57 0,71 0,52 0,83 Tap på utlån og garantier 0,05 0,06 0,02 0,01-0,03 0,01 0,02 0,01-0,06 Resultat før skatt 0,63 0,73 0,73 0,84 0,56 0,58 0,71 0,53 0,89 Resultat etter skatt 0,48 0,54 0,55 0,63 0,36 0,38 0,49 0,36 0,64 Konsern Regnskapsposter i % av GFK Rente- og kredittprovisjoner 3,90 3,93 4,01 4,09 4,05 3,80 3,72 3,73 3,74 Rentekostnader 2,45 2,50 2,58 2,68 2,65 2,41 2,34 2,31 2,18 Netto rente 1,45 1,43 1,43 1,41 1,39 1,39 1,38 1,42 1,56 Andre driftsinntekter 0,70 0,78 0,77 0,96 0,54 0,58 0,75 0,71 0,76 Driftskostnader 1,36 1,35 1,36 1,45 1,42 1,38 1,39 1,53 1,46 Driftsresultat før tap 0,80 0,86 0,84 0,92 0,52 0,59 0,75 0,60 0,86 Tap på utlån og garantier 0,04 0,05 0,02 0,01-0,03 0,01 0,02 0,01-0,05 Resultat før skatt 0,76 0,82 0,82 0,91 0,57 0,60 0,75 0,62 0,91 Resultat etter skatt 0,56 0,59 0,60 0,68 0,37 0,39 0,51 0,43 0,65 Side 5

7 Noter til regnskapet (tall i MRD) Note 1 Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for konsernet omfatter perioden Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS og IAS 34 Interim Financial Reporting. Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene og med samme beregningsmetoder som i siste årsregnskap, med unntak av formueskatt som f.o.m 1 kvartal 2012 blir periodisert som annen driftskostnad. Tidligere er dette ført som ordinær skattekostnad i regnskapet. Regnskap for tidligere perioder er omarbeidet i kvartalsregnskapet. Regnskapet er ikke endelig revidert. NOTE 2: SEGMENTRAPPORTERING Konsernets virksomhetsområder er inndelt i segmentene Bedriftsmarked (BM), Privatmarked (PM), Finans og Ufordelt bankdrift. Ufordelt bankdrift dekker inntekter og kostnader som ikke direkte kan henføres til segmentene og inneholder bl.a bankens strategiske investeringer og driftsmidler. Fana Sparebank Boligkreditt AS blir i all styrerapportering hovedsakelig rapportert som en del av segmentet PM. Datterselskapene Fana Sparebank Eiendom AS og Fana Sparebank Regnskap AS blir rapportert som egne segmenter. Øvrige datterselskaper rapporteres samlet som et segment i noten. Øvrige datterselskapet består av AS Kinobygg og Sparedata AS. Segmentinndelingen baserer seg på bankens interne rapporteringssystemer. Forretningssegmentene bygger på bankens interne organisasjonskart og kundene blir plassert inn i de ulike forretningssegmenter på bakgrunn av virksomhet. Konserninterne transaksjoner,investeringer og mellomværende elimineres. 4 kvartal 2012 Ufordelt bankdrift Øvrige døtre Eliminering Sum Resultat PM BM Finans Netto rente og kredittprov. 148,7 75,4 4,9 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 231,0 Driftsinntekter 33,5 6,5 18,8 2,9 43,4 12,2 3,5-8,6 112,3 Driftskostnader 114,9 47,4 6,4 0,0 38,5 12,0 2,1-4,9 216,4 Tap 3,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 Resultat før skatt 64,1 31,0 17,4 4,7 5,0 0,2 1,4-3,7 120,2 4 kvartal 2011 Ufordelt bankdrift Øvrige døtre Eliminering Sum Resultat PM BM Finans Netto rente og kredittprov. 137,0 65,1 3,5-0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 205,6 Driftsinntekter 34,5 7,6-16,4 1,5 44,6 12,4 2,8-7,5 79,6 Driftskostnader 112,0 42,8 5,4 0,0 39,2 12,4 2,2-5,1 208,8 Tap 0,9-4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,7 Resultat før skatt 58,6 34,5-18,3 1,4 5,6 0,0 0,6-2,4 80,1 Eiendomsmegling Regnskapstjenester Eiendomsmegling Regnskapstjenester 4 kvartal 2012 Balanse PM BM Finans Ufordelt bankdrift Eiendomsmegling Regnskapstjenester Øvrige døtre Eliminering Sum Netto utlån , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -, ,8 Andre eiendeler 0,0 0, ,5 426,7 19,5 4,6 10,2-17, ,1 Innskudd fra og gjeld til kunder 6.186, ,0 874,1 0,0 0,0 0,0 0,0-7, ,1 Annen gjeld og egenkapital 3.834, , ,4 426,7 19,5 4,6 10,2-10, ,8 4 kvartal 2011 Balanse PM BM Finans Ufordelt bankdrift Eiendomsmegling Regnskapstjenester Øvrige døtre Eliminering Sum Netto utlån 9.057, ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2, ,6 Andre eiendeler 0,0 0, ,7 490,4 21,5 5,2 9,3-16, ,0 Innskudd fra og gjeld til kunder 6.639, ,8 569,5 0,0 0,0 0,0 0,0-6, ,1 Annen gjeld og egenkapital 2.418, , ,2 490,1 21,5 5,2 9,3-11, ,6 Side 6

8 Note 3 Nedskrivninger på utlån og garantier Tap på utlån og garantier MORBANK KONSERN pr. Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppe nedskrivninger Amortiseringseffekter Konstaterte tap med tidligere nedskrivninger Konstaterte tap uten tidligere nedskrivninger Sum brutto tap Inngått på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån og garantier * * Herav tap på garantier Utvikling nedskrivninger pr. Individuelle nedskrivninger Periodens nye nedskrivninger Reduksjon i nedskrivninger Tilbakeføring ved konstatering Amortiseringseffekter Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Nye nedskrivninger på grupper av utlån Gruppenedskrivninger *) *) Herav avsetning garantier Individuelle nedskrivninger i % av brutto utlån 0,20 % 0,23 % 0,14 % 0,17 % Gruppenedskrivninger i % av brutto utlån 0,24 % 0,22 % 0,17 % 0,16 % Note 4 Misligholdte/tapsutsatte lån MORBANK KONSERN pr. Brutto misligholdte engasjement *) nedskrivninger på individuelle utlån Netto misligholdte engasjement Brutto mislighold i % av brutto utlån 1,3 % 1,3 % 0,9 % 1,0 % Avsetningsgrad 14,2 % 12,8 % 13,9 % 12,6 % Brutto tapsutsatte engasjement nedskrivninger på individuelle utlån Netto tapsutsatte engasjement Brutto tapsuts. engas. i % av brutto utlån 0,05 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % Avsetningsgrad 26,6 % 41,5 % 26,6 % 41,5 % *) Mislighold over 30 dager Side 7

9 Note 5 Finansielle derivater eiendeler Morbank Konsern Merverdi derivater knyttet til funding Andre finansielle derivater( Eksportfinans) Sum finansielle derivater Note 6 Finansielle derivater gjeld Mindreverdi derivater knyttet til utlån Andre finansielle derivater( Eksportfinans) Sum finansielle derivater Note 7 Netto gevinst / tap på finansielle instrumenter Netto gevinst/tap rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap aksjer Netto gev./tap aksjer tilgj. for salg Netto gevinst/tap valuta Netto gevinst/tap på finansielle derivater Netto verdiendring utlån Netto verdiendring funding Netto verdiendring innskudd Netto kursgev. / tap på finansielle instr Note 8 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og obligasjoner vurdert til amortisert kost Egenbeholdning sert. og obl. til amortisert kost Amortisering Sum sertifikater og obligasjoner til amort. kost Obligasjoner vurdert til virkelig verdi Egenbeholdning obligasjoner vurdert til virkelig verdi Verdiregulering Sum obligasjoner vurdert til virkelig verdi Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 9 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Fana Sparebank eier 100% i Fana Sparebank Boligkreditt AS. Fana Sparebank har mottatt 9,8 millioner i provisjonsinntekt fra Fana Sparebank Boligkreditt AS for drift av selskapet hittil i år. Fana Sparebank Boligkreditt AS har 4,1 milliarder i brutto utlån, hvorav 3,6 milliarder er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Fana Sparebank står som eier av obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Fana Sparebank Boligkreditt til en verdi av 0,9 milliard pr Banken har inntekstført 20,7 millioner i renteinntekter på OMF'ene i Det er etablert en årlig rullerende rammekredittavtale mellom Fana Sparebank Boligkreditt AS og Fana Sparebank på NOK Avtalen skal sikre finansiering til Fana Sparebank Boligkreditt ved ervervelse av boliglån og oppgjør ved forfall av OMF'er. Fana Sparebank Boligkreditt AS er konsolidert i bankens konsernregnskap. Side 8

10 Note 10 Ansvarlig kapital (i hele 1000 kr) MORBANK KONSERN Sparebankenes fond Gavefond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Urealiserte verdiendringer vp tilgj.for salg Sum fond og lignende som inngår i kjernekapitalen Tilleggskapital 45 % av urealisert gevinst vp tilgj.for salg Sum tilllegg Fradrag Immatrielle eiendeler Sum fradrag Kjernekapital før fradrag Ansvarlig kapital i andre kredittinst Sum netto ansvarlig kapital Risikovektet volum Samlet kapital krav Kapitaldekning (alt kjernekapital) 14,17 % 15,09 % 12,66 % 13,34 % Spesifikasjon av samlet kapitalkrav Standardmetoden Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarkedssegment Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Samlet kapitalkrav for kreditt-motparts- og forringelsesrisiko: (Standardmetoden) Samlet kapitalkrav for operasjonell risiko (Basismetode) Fradrag Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner/annet Nedskrivinger på grupper av utlån og garantier Sum kapitalkrav Kapitaldekningen er basert på at banken fører regnskapet etter IFRS og rapporterer kapitaldekningen etter Basel II - standardmetode. Side 9

11 Kvartalsvis regnskapstall morbank 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 10 RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER RENTEKOSTNADER NETTO RENTE- OG KREDITTPROV. INNTEKTER UTBYTTE AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS PROVISJONSINNTEKTER OG GEBYRER PROV.KOSTN. OG KOSTN. VED BANKTJEN NETTO KURSGEVINSTER/TAP ANDRE INNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP NETTO GEV(-)/TAP PÅ UTLÅN OG GAR RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD Kvartalsvis regnskapstall konsern 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 10 RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER RENTEKOSTNADER NETTO RENTE- OG KREDITTPROV. INNTEKTER UTBYTTE AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS PROVISJONSINNTEKTER OG GEBYRER PROV.KOSTN. OG KOSTN. VED BANKTJEN NETTO KURSGEVINSTER/TAP ANDRE INNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP NETTO GEV(-)/TAP PÅ UTLÅN OG GAR RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD Side 9

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 2014 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT)

Kvartalsrapport 2014 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT) Kvartalsrapport 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT) Hovedtall Fana Sparebank konsern Resultatsammendrag i millioner 4 kv. 4 kv. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 76,4 73,9 306,4 272,5 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport K VA R TA L

Kvartalsrapport K VA R TA L FA N A SPA R E B A N K B OL IGK R E DI T T Kvartalsrapport 2011 2. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KOMMENTARER TIL KVARTALSRAPPORTEN 4. KVARTAL /FORLØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 DRIFTSRESULTATET Fana Sparebank kan legge frem et godt resultat for 2005. Et

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

FANA SPAREBANK. Kvartalsrapport 2015 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK. Kvartalsrapport 2015 3. KVARTAL FANA SPAREBANK Kvartalsrapport 3. KVARTAL Hovedtall Fana Sparebank konsern Resultatsammendrag i millioner pr. 30.09. pr. 30.09. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 226,6 229,9 306,4 Andre inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 27.086 29.415 53.722 59.244 115.931 Rentekostnader og lignende kostnader 9.491 13.217 18.790 27.074 49.238 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 RESULTAT Morbank Konsern 1. kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 45.476 43.966 182.747 45.951 182.747 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2017

DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2017 DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2017 Nøkkeltall 31.03.2017 31.03.2016 31.12.2016 Rentabilitet m.v. Kostnader i % av inntekter 72,19 64,72 61,11 Kostnader i % av inntekter justert for VP 72,80 65,75 69,32 Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.235 27.111 81.954 80.834 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.142 9.027 27.322 27.817 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.443 27.086 54.719 53.722 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.067 9.491 18.180 18.790 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 28 612 33 268 86 090 102 106 133 563 Rentekostnader og lignende kostnader 8 510 14 631 26 683 45 706 57 606 Netto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 K VARTAL

Kvartalsrapport 2015 K VARTAL FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 2. K VARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer