Kvartalsrapport KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2012 4. KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT)"

Transkript

1 Kvartalsrapport KVARTAL (FORELØPIG OG UREVIDERT)

2 Kvartalsregnskap 4. kvartal /foreløpig årsregnskap 2012 Konsernet Fana Sparebank består av morbanken og de heleide datterselskapene Fana Sparebank Boligkreditt AS, Fana Sparebank Eiendom AS, Fana Sparebank Regnskap AS og Sparedata AS. I tillegg inkluderes 86,9 % eierandel i Kinobygg AS. Morbanken og alle datterselskap er i Norge, og hovedkontoret er lokalisert på Nesttun i Bergen. Alle kommentarer og tall refererer til konsernet med mindre det eksplisitt er oppgitt for morbanken. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i Resultatutvikling Fana Sparebank har et driftsresultat før tap og skatt på 126,9 MNOK ved utgangen av Dette er en økning på 50,5 MNOK sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Etter tap, men før skatt, utgjør resultatet 120,2 MNOK (80,2 MNOK), og utgjør 0,76 % (0,57 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 231 MNOK ved utgangen av 2012, eller 1,45 % av GFK. På samme tid i fjor utgjorde rentenettoen 205,6 MNOK tilsvarende 1,39 % av GFK. Banken har plasseringer i pengemarkedsfond. Utbytteandelene utdelt ved årsskiftet blir ført som en del av bankens rentenetto, mens øvrig kursendring blir ført som netto kursgevinst/tap. Andre driftsinntekter beløper seg til 112,3 MNOK inklusive gevinst på 16,9 MNOK på verdipapir, valuta og finansielle derivater. I % av GFK utgjør dette 0,70 %. Ved utgangen av 2011 utgjorde sum andre driftsinntekter 79,6 MNOK (0,54 % av GFK) inklusive tap på 22 MNOK i posten netto kursgevinst/tap verdipapir, valuta og finansielle derivater. Det er gledelig at økt aktivitet i bankens eiendomsmeglerselskap har ført med seg økte provisjonsinntekter i 2011 og Fana Sparebank har ved utgangen av 2012 totale driftskostnader på 216,4 MNOK. I prosent av GFK utgjør dette 1,36 %. Dette er en økning på 7,6 MNOK i forhold til samme tid i fjor (1,42 %). Årets driftskostnader er preget av økte IT-kostnader og avskrivinger knyttet til IT-investeringer samt økte pensjonskostnader. Kostnadsprosenten utgjør 63,0 % (73,2 %). Eksklusive verdipapirgevinster utgjør kostnadsprosenten 66,3 % (68,0 %). Konsernet har netto tap på utlån og garantier på totalt 6,7 MNOK i I 2011 hadde banken en netto inngang på tap på 3,7 MNOK. Netto tap i 2012 utgjør 0,04 % av GFK (-0,03 %). Totalt har konsernet i ,9 MNOK i nye nedskrivinger (4,6 MNOK). Av årets tapskostnad utgjør 3,5 MNOK økte nedskrivninger på grupper av utlån. Pr utgjør konsernets individuelle nedskrivninger på utlån 19,3 MNOK, en reduksjon på 1,6 MNOK siden desember I prosent av brutto utlån utgjør individuelle nedskrivninger 0,14 % (0,17 %). Nedskrivning på grupper av utlån og garantier utgjør 23,5 MNOK ved utgangen av året. I prosent av brutto utlån utgjør nedskrivningene på grupper av utlån og garantier 0,17 % (0,16 %). Gruppenedskrivningene er et estimat, og endringen kan knyttes til ordinær vekst i utlån på både Bedriftsmarked (BM) og Privatmarked (PM). BM har en liten økning i særskilt identifiserbare grupper av utlån samt en svak migrering til svakere risikoklasser. I sum har dette ført til en økning i nedskrivinger på gruppe av utlån. Brutto misligholdte engasjement utgjør 130,2 MNOK, eller 0,9 % av brutto utlån. Dette er en reduksjon på 19,7 MNOK siste kvartal. Sammenlignet med er det økning i mislighold på 11 MNOK. Totalt er det foretatt nedskrivninger på 18,1 MNOK knyttet til misligholdte engasjement pr Banken har tapsutsatte engasjement på 4,4 MNOK pr Dette er uendret i forhold til forrige kvartal. Sammenlignet med er det en reduksjon på 9,2 MNOK. Tapsutsatte engasjement utgjør 0,03 % av brutto utlån. Totalt er det foretatt individuelle nedskrivninger på 1,2 MNOK på tapsutsatte engasjement. Styret er av den oppfatning at de nedskrivninger som er foretatt, er tilstrekkelig for å møte forventede tap pr Balansen Konsernets forvaltningskapital var ved utgangen av MRD kroner. Dette er en økning på 1,7 MRD kroner siden forrige årsskifte. I prosent utgjør økningen 10,8 %. Økningen kommer primært som et resultat av god utlånsvekst. Side 1

3 Totale utlån til kunder er kommet opp i 13,8 MRD kroner inklusive 4,1 MRD som er overført til bankens heleide datterselskap Fana Sparebank Boligkreditt AS. I prosent utgjør økningen 10,3 %. Forretningsområdet privatmarked (PM) økte sine utlån med 10,7 % mens bedriftsmarked (BM) økte sine utlån med 12,8 %. Utlån til BM representerer 27,8 % av konsernets samlede utlånsmasse. Innskuddene økte med 7,6 % siste år (2,6 %). Utviklingen i innskudd og utlån medfører at innskuddsdekningen har falt fra 67,2 % ved utgangen av 2011 til 65,7 ved utgangen av Veksten i forvaltningskapitalen medfører også vekst i bankens eksterne pengemarkedsfinansiering. Totalt har ekstern pengemarkedsfinansiering økt med 1,2 MRD kroner i Utvidelsen er gjort gjennom utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Fana Sparebank Boligkreditt AS, men også ordinære obligasjonslån er benyttet. Fra tidligere har banken deltagelse i statens bytteordning med 770 MNOK. Egenkapital Fana Sparebank rapporterer kapitaldekningen etter standardmetoden iht. Basel II. Morbank har en kapitaldekning på 14,17 % ved utgangen av 2012 (15,09 %). Konsernet har en kapitaldekning på 12,66 % (13,34 %). Totalresultatet gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 7,12 % (4,60 %). Andre hendelser/utsikter fremover De økonomiske utsiktene for 2013 virker noe mer stabile enn det som har vært tilfellet de senere år. Ved inngangen til året har det bredt seg en nøktern optimisme både i rente- og aksjemarkedene som kan tolkes som tegn på at markedsaktører ser mer optimistisk på fremtiden. Grunnlaget for økonomisk vekst i eurolandene er imidlertid ikke vesentlig styrket gjennom året. Således er det grunn til å påpeke at en tilsynelatende stabilitet raskt kan endres ved fornyet fokus på statsgjeldsproblemer og sosial og politisk uro som følge av stramme levekår. Det lave rentenivået forventes å vedvare, hvilket vil dempe konsekvensene av at bankenes økte innlånskostnader gradvis reflekteres i kundenes lånebetingelser. Dersom den svake økonomiske utviklingen medfører høyere arbeidsledighet i Norge, øker imidlertid risikoen for mislighold og tap på utlån. Banken har iverksatt prosesser for å oppnå offisiell rating i Målsettingen er at OMF utstedt av boligkredittselskapet skal tilfredsstille viktige investorgruppers nye regulatoriske krav. Styret har i samarbeid med administrasjonen opprettholdt sterkt fokus på bankens kostnadsnivå. Det er målsatt at banken over tid skal tilstrebe seg å holde kostnadsprosenten under femti. Dette søkes primært oppnådd gjennom satsning på å organisere/bemanne banken mer hensiktsmessig i årene som kommer, slik at ambisjonene om vekst og økte markedsandeler kan realiseres. Nesttun 31.desember februar 2013 Nils Magne Fjereide Peter Frølich Anne-Merete Ask Styrets leder Styrets nestleder Janniche Daae Tønjum Tom Rønning Arnt Hugo Knudsen Side 2

4 RESULTATREGNSKAP (1000 kroner) Mor Konsern 4. kv kv Note kv kv RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER RENTEKOSTNADER NETTO RENTE- OG KREDITTPROV. INNTEKTER UTBYTTE AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS PROVISJONSINNTEKTER OG GEBYRER PROV.KOSTN. OG KOSTN. VED BANKTJEN NETTO KURSGEVINSTER/TAP ANDRE INNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP NETTO GEV(-)/TAP PÅ UTLÅN OG GAR. 3, RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD Majoritetsandel av periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat Totalresultat Resultat for perioden Endring aksjer tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Majoritetsandel av periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat Morbank BALANSE (1000 kroner) Konsern EIENDELER Note KONTANTER, INNSKUDD I N.B UTLÅN TIL KREDITTINSTITUSJONER BRUTTO UTLÅN TIL KUNDER nedskrivninger på individuelle utlån nedskrivninger på grupper av utlån NETTO UTLÅN TIL KUNDER FINANSIELL DERIVATER RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS AKSJER I DATTERSELSKAPER IMMATRIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBET. OG OPPTJENTE RENTER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER INNSKUDD FRA KUNDER GJELD STIFTET VED UTST. AV VERDIPAPIR FINANSIELLE DERIVATER ANNEN GJELD PÅL. KOSTNADER OG FORSK.BET INNTEKTER BETALBAR SKATT UTSATT SKATT AVSETNINGER OG PENSJONSFORPLIKTELSE SUM GJELD MINORITETSINTERESSER SPAREBANKENS FOND GAVEFOND VERDIRENDRING AKSJER TILGJ. FOR SALG SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Side 3

5 KONTANTSTRØMOPPSTILLING MORBANK KONSERN (i hele 1000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Rente-og provisjonsinnbetalinger fra kunder Netto inn- /utbetalinger av lån til kunder Renteutbetalinger til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Renteinnbetalinger sentralbanken Innbetaling av utbytte Utbetalt ved investering aksjer holdt for omsetning Innbetalt ved salg aksjer holdt for omsetnign Utbetalinger drift Utbetalinger skatter øvrige innt Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalt ved investering i aksjer tilgjengelig for salg Innbetalt ved salg investering aksjer tilgj. for salg 0 0 Utbetaling endring aksjepost i datterselskaper Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Netto innbet/utbet. ved oms.av rentebæredne vp Renteinnt.sertifikater/obl. plasseringer Øvrige inntekter fra inv. akt Endring EK Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring gjeld til kredittinst Netto inn/utbetalinger på utlån til kreditinst Opptak av sertifikater og obl.gjeld Utbet. ved tilbakebet. av sertifikater og obl.gjeld Rentebetalinger på finansaktiviteter Gavefond Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter: Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt Netto endring i kontanter Side 4

6 Endringer i egenkapitalen (i hele 1000) MORBANK KONSERN Sparebankens fond Gavefond Verdiendr. aksjer tilgj. for salg Sum Sparebankens fond Gavefond Verdiendr. aksjer tilgj. for salg Min.int. Sum EK Gavefond vedtatt forstanderskapsmøte Belastet gavefondet Verdiregulering aksjer tilgjengelig for salg 0 0 Utbytteandel minioritet Redusert eierandel minioritet Totalresultat EK Gavefond vedtatt forstanderskapsmøte Belastet gavefondet Utbytteandel minioritet Redusert eierandel minioritet Resultat for perioden EK NØKKELTALL morbank hittil i år Utlånsvekst i % siste 12 mnd 7,66 6,86 6,83 0,02 5,76 3,82 1,67-9,63-8,89 Innskuddsvekst i % siste 12 mnd 7,57 2,56 4,30 3,94 2,84 7,73 9,99 10,69 10,55 Innskudd i % av utlån 94,01 89,23 93,73 96,93 94,09 92,96 96,00 93,27 96,77 Vekst forvaltningskap. i % siste 12 mnd 9,27 6,46 2,99 2,97 3,59 1,88 1,75 2,24 2,02 Kapitaldekning * 14,17 14,14 14,65 15,12 15,09 13,94 14,50 14,84 15,43 EK-avk. (Totalresultat i % av snitt EK) 5,25 5,84 5,97 6,80 3,98 4,19 5,42 4,04 9,32 Kostn. i % av inntekter 64,88 61,09 61,77 60,71 71,31 66,49 62,70 72,07 58,80 Kostn. i % av inntekter eksl. verdipapirer 69,48 66,49 64,91 71,85 64,99 61,20 61,51 71,87 60,76 NØKKELTALL konsern hittil i år Utlånsvekst i % siste 12 mnd 10,27 9,46 8,95 7,49 8,96 10,42 9,01 9,62 11,10 Innskuddsvekst i % siste 12 mnd 7,55 2,54 4,29 3,91 2,59 7,71 9,98 10,73 10,57 Innskudd i % av utlån 65,70 62,63 66,13 67,03 67,19 66,85 69,08 69,35 71,37 Vekst forvaltningskap. i % siste 12 mnd 10,79 10,13 6,09 7,72 7,55 10,04 14,16 16,50 16,33 Kapitaldekning * 12,66 12,32 12,79 13,17 13,34 12,28 12,73 13,19 13,66 EK-avk. (Totalresultat i % av snitt EK) 7,12 7,52 7,53 8,64 4,60 4,87 6,35 5,50 9,72 Kostn. i % av inntekter 63,03 61,00 61,83 61,30 73,21 69,02 64,97 71,74 62,99 Kostn. i % av inntekter eksl. verdipapirer 66,30 65,01 64,09 69,73 67,97 64,48 64,02 71,97 64,83 Morbank Regnskapsposter i % av GFK Rente- og kredittprovisjoner 3,75 3,81 3,89 4,01 3,80 3,73 3,65 3,67 3,69 Rentekostnader 2,35 2,39 2,47 2,56 2,33 2,27 2,20 2,19 2,14 Netto rente 1,40 1,41 1,42 1,45 1,47 1,46 1,45 1,48 1,55 Andre driftsinntekter 0,54 0,60 0,56 0,71 0,28 0,31 0,46 0,36 0,48 Driftskostnader 1,26 1,23 1,22 1,31 1,25 1,21 1,19 1,33 1,20 Driftsresultat før tap 0,68 0,78 0,76 0,85 0,50 0,57 0,71 0,52 0,83 Tap på utlån og garantier 0,05 0,06 0,02 0,01-0,03 0,01 0,02 0,01-0,06 Resultat før skatt 0,63 0,73 0,73 0,84 0,56 0,58 0,71 0,53 0,89 Resultat etter skatt 0,48 0,54 0,55 0,63 0,36 0,38 0,49 0,36 0,64 Konsern Regnskapsposter i % av GFK Rente- og kredittprovisjoner 3,90 3,93 4,01 4,09 4,05 3,80 3,72 3,73 3,74 Rentekostnader 2,45 2,50 2,58 2,68 2,65 2,41 2,34 2,31 2,18 Netto rente 1,45 1,43 1,43 1,41 1,39 1,39 1,38 1,42 1,56 Andre driftsinntekter 0,70 0,78 0,77 0,96 0,54 0,58 0,75 0,71 0,76 Driftskostnader 1,36 1,35 1,36 1,45 1,42 1,38 1,39 1,53 1,46 Driftsresultat før tap 0,80 0,86 0,84 0,92 0,52 0,59 0,75 0,60 0,86 Tap på utlån og garantier 0,04 0,05 0,02 0,01-0,03 0,01 0,02 0,01-0,05 Resultat før skatt 0,76 0,82 0,82 0,91 0,57 0,60 0,75 0,62 0,91 Resultat etter skatt 0,56 0,59 0,60 0,68 0,37 0,39 0,51 0,43 0,65 Side 5

7 Noter til regnskapet (tall i MRD) Note 1 Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet for konsernet omfatter perioden Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS og IAS 34 Interim Financial Reporting. Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene og med samme beregningsmetoder som i siste årsregnskap, med unntak av formueskatt som f.o.m 1 kvartal 2012 blir periodisert som annen driftskostnad. Tidligere er dette ført som ordinær skattekostnad i regnskapet. Regnskap for tidligere perioder er omarbeidet i kvartalsregnskapet. Regnskapet er ikke endelig revidert. NOTE 2: SEGMENTRAPPORTERING Konsernets virksomhetsområder er inndelt i segmentene Bedriftsmarked (BM), Privatmarked (PM), Finans og Ufordelt bankdrift. Ufordelt bankdrift dekker inntekter og kostnader som ikke direkte kan henføres til segmentene og inneholder bl.a bankens strategiske investeringer og driftsmidler. Fana Sparebank Boligkreditt AS blir i all styrerapportering hovedsakelig rapportert som en del av segmentet PM. Datterselskapene Fana Sparebank Eiendom AS og Fana Sparebank Regnskap AS blir rapportert som egne segmenter. Øvrige datterselskaper rapporteres samlet som et segment i noten. Øvrige datterselskapet består av AS Kinobygg og Sparedata AS. Segmentinndelingen baserer seg på bankens interne rapporteringssystemer. Forretningssegmentene bygger på bankens interne organisasjonskart og kundene blir plassert inn i de ulike forretningssegmenter på bakgrunn av virksomhet. Konserninterne transaksjoner,investeringer og mellomværende elimineres. 4 kvartal 2012 Ufordelt bankdrift Øvrige døtre Eliminering Sum Resultat PM BM Finans Netto rente og kredittprov. 148,7 75,4 4,9 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 231,0 Driftsinntekter 33,5 6,5 18,8 2,9 43,4 12,2 3,5-8,6 112,3 Driftskostnader 114,9 47,4 6,4 0,0 38,5 12,0 2,1-4,9 216,4 Tap 3,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 Resultat før skatt 64,1 31,0 17,4 4,7 5,0 0,2 1,4-3,7 120,2 4 kvartal 2011 Ufordelt bankdrift Øvrige døtre Eliminering Sum Resultat PM BM Finans Netto rente og kredittprov. 137,0 65,1 3,5-0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 205,6 Driftsinntekter 34,5 7,6-16,4 1,5 44,6 12,4 2,8-7,5 79,6 Driftskostnader 112,0 42,8 5,4 0,0 39,2 12,4 2,2-5,1 208,8 Tap 0,9-4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,7 Resultat før skatt 58,6 34,5-18,3 1,4 5,6 0,0 0,6-2,4 80,1 Eiendomsmegling Regnskapstjenester Eiendomsmegling Regnskapstjenester 4 kvartal 2012 Balanse PM BM Finans Ufordelt bankdrift Eiendomsmegling Regnskapstjenester Øvrige døtre Eliminering Sum Netto utlån , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -, ,8 Andre eiendeler 0,0 0, ,5 426,7 19,5 4,6 10,2-17, ,1 Innskudd fra og gjeld til kunder 6.186, ,0 874,1 0,0 0,0 0,0 0,0-7, ,1 Annen gjeld og egenkapital 3.834, , ,4 426,7 19,5 4,6 10,2-10, ,8 4 kvartal 2011 Balanse PM BM Finans Ufordelt bankdrift Eiendomsmegling Regnskapstjenester Øvrige døtre Eliminering Sum Netto utlån 9.057, ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2, ,6 Andre eiendeler 0,0 0, ,7 490,4 21,5 5,2 9,3-16, ,0 Innskudd fra og gjeld til kunder 6.639, ,8 569,5 0,0 0,0 0,0 0,0-6, ,1 Annen gjeld og egenkapital 2.418, , ,2 490,1 21,5 5,2 9,3-11, ,6 Side 6

8 Note 3 Nedskrivninger på utlån og garantier Tap på utlån og garantier MORBANK KONSERN pr. Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppe nedskrivninger Amortiseringseffekter Konstaterte tap med tidligere nedskrivninger Konstaterte tap uten tidligere nedskrivninger Sum brutto tap Inngått på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån og garantier * * Herav tap på garantier Utvikling nedskrivninger pr. Individuelle nedskrivninger Periodens nye nedskrivninger Reduksjon i nedskrivninger Tilbakeføring ved konstatering Amortiseringseffekter Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Nye nedskrivninger på grupper av utlån Gruppenedskrivninger *) *) Herav avsetning garantier Individuelle nedskrivninger i % av brutto utlån 0,20 % 0,23 % 0,14 % 0,17 % Gruppenedskrivninger i % av brutto utlån 0,24 % 0,22 % 0,17 % 0,16 % Note 4 Misligholdte/tapsutsatte lån MORBANK KONSERN pr. Brutto misligholdte engasjement *) nedskrivninger på individuelle utlån Netto misligholdte engasjement Brutto mislighold i % av brutto utlån 1,3 % 1,3 % 0,9 % 1,0 % Avsetningsgrad 14,2 % 12,8 % 13,9 % 12,6 % Brutto tapsutsatte engasjement nedskrivninger på individuelle utlån Netto tapsutsatte engasjement Brutto tapsuts. engas. i % av brutto utlån 0,05 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % Avsetningsgrad 26,6 % 41,5 % 26,6 % 41,5 % *) Mislighold over 30 dager Side 7

9 Note 5 Finansielle derivater eiendeler Morbank Konsern Merverdi derivater knyttet til funding Andre finansielle derivater( Eksportfinans) Sum finansielle derivater Note 6 Finansielle derivater gjeld Mindreverdi derivater knyttet til utlån Andre finansielle derivater( Eksportfinans) Sum finansielle derivater Note 7 Netto gevinst / tap på finansielle instrumenter Netto gevinst/tap rentebærende verdipapirer Netto gevinst/tap aksjer Netto gev./tap aksjer tilgj. for salg Netto gevinst/tap valuta Netto gevinst/tap på finansielle derivater Netto verdiendring utlån Netto verdiendring funding Netto verdiendring innskudd Netto kursgev. / tap på finansielle instr Note 8 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og obligasjoner vurdert til amortisert kost Egenbeholdning sert. og obl. til amortisert kost Amortisering Sum sertifikater og obligasjoner til amort. kost Obligasjoner vurdert til virkelig verdi Egenbeholdning obligasjoner vurdert til virkelig verdi Verdiregulering Sum obligasjoner vurdert til virkelig verdi Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 9 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Fana Sparebank eier 100% i Fana Sparebank Boligkreditt AS. Fana Sparebank har mottatt 9,8 millioner i provisjonsinntekt fra Fana Sparebank Boligkreditt AS for drift av selskapet hittil i år. Fana Sparebank Boligkreditt AS har 4,1 milliarder i brutto utlån, hvorav 3,6 milliarder er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Fana Sparebank står som eier av obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Fana Sparebank Boligkreditt til en verdi av 0,9 milliard pr Banken har inntekstført 20,7 millioner i renteinntekter på OMF'ene i Det er etablert en årlig rullerende rammekredittavtale mellom Fana Sparebank Boligkreditt AS og Fana Sparebank på NOK Avtalen skal sikre finansiering til Fana Sparebank Boligkreditt ved ervervelse av boliglån og oppgjør ved forfall av OMF'er. Fana Sparebank Boligkreditt AS er konsolidert i bankens konsernregnskap. Side 8

10 Note 10 Ansvarlig kapital (i hele 1000 kr) MORBANK KONSERN Sparebankenes fond Gavefond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Urealiserte verdiendringer vp tilgj.for salg Sum fond og lignende som inngår i kjernekapitalen Tilleggskapital 45 % av urealisert gevinst vp tilgj.for salg Sum tilllegg Fradrag Immatrielle eiendeler Sum fradrag Kjernekapital før fradrag Ansvarlig kapital i andre kredittinst Sum netto ansvarlig kapital Risikovektet volum Samlet kapital krav Kapitaldekning (alt kjernekapital) 14,17 % 15,09 % 12,66 % 13,34 % Spesifikasjon av samlet kapitalkrav Standardmetoden Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarkedssegment Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Samlet kapitalkrav for kreditt-motparts- og forringelsesrisiko: (Standardmetoden) Samlet kapitalkrav for operasjonell risiko (Basismetode) Fradrag Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner/annet Nedskrivinger på grupper av utlån og garantier Sum kapitalkrav Kapitaldekningen er basert på at banken fører regnskapet etter IFRS og rapporterer kapitaldekningen etter Basel II - standardmetode. Side 9

11 Kvartalsvis regnskapstall morbank 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 10 RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER RENTEKOSTNADER NETTO RENTE- OG KREDITTPROV. INNTEKTER UTBYTTE AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS PROVISJONSINNTEKTER OG GEBYRER PROV.KOSTN. OG KOSTN. VED BANKTJEN NETTO KURSGEVINSTER/TAP ANDRE INNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP NETTO GEV(-)/TAP PÅ UTLÅN OG GAR RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD Kvartalsvis regnskapstall konsern 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 10 RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER RENTEKOSTNADER NETTO RENTE- OG KREDITTPROV. INNTEKTER UTBYTTE AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS PROVISJONSINNTEKTER OG GEBYRER PROV.KOSTN. OG KOSTN. VED BANKTJEN NETTO KURSGEVINSTER/TAP ANDRE INNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER PERSONALKOSTNADER ADMINISTRASJONSKOSTNADER ORDINÆRE AVSKRIVNINGER ANDRE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP NETTO GEV(-)/TAP PÅ UTLÅN OG GAR RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD Side 9

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Årsrapport. 134. regnskapsår

Årsrapport. 134. regnskapsår Årsrapport 2012 134. regnskapsår Innhold Adm.banksjef 4 Nøkkeltall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 17 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer i egenkapitalen

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer