1. halvår. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: Faks: Mentor Medier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. halvår. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 Faks: 22 310 305. Mentor Medier"

Transkript

1 1. halvår 2013 Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: Faks: Mentor Medier

2 Innhold Styrets beretning side 3-4 Nøkkeltall side 5 Resultatregnskap side 6 Balanse side 7-9 Kontantstrømoppstilling side 10 Noter side 10-13

3 Styrets beretning MENTOR MEDIER KONSERN Innledning Mentor Medier er et konsern med publikasjoner og selskaper i Norge og Sverige. Forretningsideen er å tilrettelegge for mangfold, meninger og debatt gjennom eierskap til ulike mediemerkevarer. De største avisene i konsernet er Vårt Land og Dagsavisen i Norge, og Dagen i Sverige. I tillegg utgis avisen Klar Tale og magasinet Programbladet TV-guiden. I 2012 utga Mentor Medier også Ukeavisen Ledelse, Kultmag, Mandag Morgen og Økonomisk Rapport. Disse publikasjonene ble solgt ved inngangen til Mediaconnect er en sentral leverandør av systemløsninger for mediebransjen med abonnements- og løssalgsservice, samt transport- og distribusjonstilbud. Fra Norge drives datingtjenesteleverandøren Solid Love og SMS-tjenesteleverandøren Boomerang Media, fra Sverige drives forlaget Libris og IT-utviklingsselskapet Improove. Mediesalg står for TM-salg og Medieservice yter tjenester innenfor administrasjon, regnskap og IT. Mentor Medier er lokalisert i Oslo sentrum, og de fleste datterselskapene har kontorer i Grubbegata. Mediaconnect holder til i andre lokaler i Oslo sentrum. Swed Media, Dagen og Improove holder til i Stockholm, mens Libris er lokalisert i Örebro. Vårt Land har hatt små lokalkontor i Bergen og Kristiansand, disse vil bli avviklet i løpet av andre halvår Resultat, balanse og kontantstrøm Omsetningen i konsernet er i første halvår 246 millioner kroner, dette er en nedgang på 12 millioner sammenlignet med samme periode i Årsaken til nedgangen i omsetning er salg av publikasjonene i Fora Medier AS (Ukeavisen Ledelse, Økonomisk rapport, Mandag morgen og KultMag) samt salg av TV-produksjonen Vidvinkel (del av Vårt Land AS). Mentor Medier-konsernet hadde et driftsresultat på 1,7 millioner kroner i første halvår Dette en bedring på 4,4 millioner kroner sammenlignet med sammenlignbare/justerte tall* for første halvår 2012 er. Med unntak av morselskapene og selskap som i hovedsak selger varer og tjenester internt, har alle norske datterselskap positivt driftsresultat i første halvår Salg av virksomhetene nevnt over er hovedårsaken til bedring i resultatene. Finansresultatet for første halvår 2013 var 2,9 millioner kroner, om lag halvparten av dette kommer fra investering i tilknyttede selskap. Totalt er finansresultatet 0,4 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Konsernets resultat i perioden er 2,8 millioner kroner, dette er en bedring på 3,1 millioner kroner sammenlignet med sammenlignbare/justerte tall for samme periode i fjor. Egenkapitalen pr er 157 millioner kroner, det er en økning på 3,2 millioner kroner fra Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er i første halvår 13,2 millioner kroner. Den negative kontantstrømmen kommer i hovedsak fra årlige sesongvariasjoner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter og finansielle aktiviteter er tilnærmet lik null i perioden. Beholdning av kontanter og bankinnskudd er på 29,6 millioner kroner pr Dette inkluderer ikke investeringer i pengemarkedet, obligasjoner og aksjefond. *Endring i prinsipp for periodisering av lønnskostnader har bragt sammenlignbare tall for 2012 ned med 5,8 millioner kroner (driftsresultat). Endringen i prinsipp påvirker ikke resultatene pr halvår 2013 Mentor Medier side 3

4 MENTOR MEDIER KONSERN Risikofaktorer Markedsrisiko Både leservaner og mediemarkedet er i endring, og tradisjonelt papiropplag er fallende både for bransjen og for de største virksomhetene i Mentor Medier. Gjennom ulike prosjekt fokuseres det nå på forsknings- eller utviklingstiltak i virksomhetene Dagsavisen AS og Vårt Land AS. Mentor Medier legger stor vekt på å følge med på den digitale utviklingen i bransjen. Dette skjer både internt i virksomhetene, og på konsernnivå. Både når det gjelder opplagsutvikling og annonseutvikling har flere av publikasjonene i Mentor Medier hatt en bedre utvikling enn markedet generelt. Det er er likevel en vesentlig markedsrisiko for de fleste publikasjonene i bransjen, inkludert de i konsernet. Risiko rammebetingelser Mentor Medier mottar pressestøtte og en betydelig del av inntektsgrunnlaget er basert på denne støtten. Pressestøtten har vært en del av den offentlige debatten den siste tiden, først og fremst fordi det er en viss politisk uenighet omkring pressestøtten. Mentor Medier mener at pressestøtten fungerer etter hensikten, og det er viktig med en fortsatt bred enighet om hovedmålene i mediepolitikken. Aksjer Det har vært få endringer i eierstrukturen i Mentor Medier i første halvår Framtidsutsikter Arbeid med kontinuerlige forbedringer i alle selskap i konsernet samt forventende positive sesongvariasjoner gjør at det er større forventninger til andre halvår enn til første halvår. Konsernet arbeider aktivt for å opprettholde et stort mediemangfold med tydelige meninger og ulike ideologiske ståsted. Vi har stor tro på at det fortsatt er behov for seriøs journalistikk, og denne høsten etablerer Dagsavisen en egen sonet utgave i Drammen under merkenavnet Dagsavisen Fremtiden. Oslo, 6. september 2013 Håkon Jahr styrets leder Kristin Aase styrets nestleder Johannes Sjøflot Helen Bjørnøy John Egil Bergem Tomas Brunegård Ingjerd Våge ansattes representant Jonas Brække ansattes representant Helge Simonnes adm. dir.

5 NØKKELTALL Pr Pr justert Driftsinntekter (t nok) Brutto driftsresultat (t nok) Driftsresultat (t nok) Resultat før skatt (t nok) Periodens resultat (t nok) Totalkapital (t nok) Egenkapital (t nok) Brutto driftsmargin 2,8 % 1,2 % 1,5 % 0,8 % 3,6 % Driftsmargin 0,7 % -1,0 % -1,6 % -1,7 % -0,4 % Egenkapitalandel 55,9 % 51,3 % 51,7 % 52,1 % 50,9 % Likviditetsgrad 0,90 1,01 0,87 0,96 1,03 Antall aksjer morselskapet Resultatet per aksje (kr) 0,44 1,01 1,01-1,20 0,17 Definisjoner: Brutto driftsresultat: Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsmargin: Driftsresultat før avskrivninger i prosent av driftsinntekter (EBIT) Brutto driftsmargin: Driftsresultat i prosent av driftsinntekter (EBIT%) Egenkapitalandel: Egenkapital i prosent av totalkapital Likviditetsgrad: Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld Resultat per aksje: Resultat etter skatt i forhold til antall aksjer BRUTTO DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT t NOK t NOK h 2012 justert 2 h 2012 justert 1 h h 2012 justert 2 h 2012 justert 1 h 2013 FINANSRESULTAT t NOK h h h halvår 2013 Mentor Medier side 5

6 Mentor Medier Konsern 1. halvår 2013 RESULTATREGNSKAP I 1000 KR 1. kv kv DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1. halvår halvår 2012 justert Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Produksjon og distribusjonskostnader Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad NETTO FINANSRESULTAT PERIODENS RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad PERIODENS RESULTAT Minoritetsandel andel av periodens resultat

7 BALANSE I 1000 KR Note EIENDELER Pr Pr ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Andre immaterielle eiendeler Merkenavn Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Innventar og annet driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering tilknyttet selskap Investering i aksjer Pensjonspremiefond Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre finansielle investeringer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER halvår 2013 Mentor Medier side 7

8 BALANSE I 1000 KR Note EGENKAPITAL OG GJELD Pr Pr EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 3,5 Selskapskapital (6,282,440 aksjer á kr. 0,25) Egne aksjer (242,243 aksjer á kr. 0.25) Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 3 Annen egenkapital Egne aksjer Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 Sum avsetninger for forpliktelser 0 0 Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt 0 3 Skyldige offentlige avgifter Skyldig utbytte Abonnementsforskudd Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 BALANSE PR Oslo, 6. september 2013 Håkon Jahr styrets leder Kristin Aase styrets nestleder Johannes Sjøflot Helen Bjørnøy John Egil Bergem Tomas Brunegård Ingjerd Våge ansattes representant Jonas Brække ansattes representant Helge Simonnes adm. dir. 1. halvår 2013 Mentor Medier side 9

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Pr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd periodens inngang Beholdning av kontanter og bankinnskudd periodens utgang NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPET 1. HALVÅR 2013 Note 1 Vesentlige regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Delårsregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Delårsregnskapet har ikke vært gjenstand for revisjon. Følgende vesentlige regnskapsprinsipper er anvendt: Konsolidering Delårsregnskapet inkluderer Mentor Medier AS og selskaper som Mentor Medier AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Se note 2 for oversikt over de selskapene som inkluderes i delårsregnskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Delårsregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Eierandeler i datterselskaper er eliminert i delårsregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merverdi som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i delårsregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

11 NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPET 1. HALVÅR 2013 Note 2 Konsernets sammensetning og endringer Styret i Mentor Medier har besluttet å forenkle selskapsstrukturen i konsernet. Følgende fusjoner er besluttet og gjennomført første halvår 2013: - Fora Medier Design AS er fusjonert inn i Fora Medier AS. - Crossevent AS, Ikon Media AS og Fora Medier AS er fusjonert inn i Mentor Medier AS. - Improove Norge AS er fusjonert inn i Medieservice AS. Mentor Medier AS har bestemmende innflyttelse over følgende selskaper pr Firma Konsolidert Forretningskontor Eierandel Vårt Land AS JA Oslo 100% Dagsavisen AS JA Oslo 91,01% Programbladet AS JA Oslo 100% Lettlest Media AS JA Oslo 100% Boomerang AS JA Oslo 100% Mediaconnect AS JA Oslo 94,96% Mediesalg AS JA Oslo 100% Medieservice AS JA Oslo 100% Solid Love AB JA Stockholm 100% Swed Media AB JA Stockholm 100% Swed Media AB har følgende datterselskaper: Tidnings AB Nya Dagen JA Stockholm 96,16% Improove Development AB JA Stockholm 100% Libris Media AB JA Örebro 100% Libris Media AB har følgende datterselskap: Bibelförlaget Libris AB JA Örebro 100% Note 3 Egenkapital (alle tall i hele tusen) Konsernet Aksje-kapital Egne aksjer Overkursfond Annen innskutt EK Annen EK Minoritetsinteresser Egenkapital Sum Delårsresultat Andre endringer Egenkapital Utbyttepolitikken i Mentor Medier AS er basert på at verdien av konsernet skal forrentes med risikofri rente i pengemarkedet. Når størrelsen på utbyttet er fastsatt, skal det beregnes et beløp som avsettes i balansen som egenkapital med restriksjoner, et verdifond. Beløpet skal tilsvare 25 % av det som til en hver tid utbetales i utbytte. 70 % av avsetningen til verdifondet skal sikres for avisen Vårt Land. Pr har Mentor Medier AS 3,686 avsatt i verdifonden. Dette beløpet er ikke inkludert i fri egenkapital. 1. halvår 2013 Mentor Medier side 11

12 NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPET 1. HALVÅR 2013 Note 4 Vesentlige Immaterielle eiendeler (alle tall i hele tusen) Merkenavn - spesifisert pr. virksomhetskjøp i konsern Dagsavisen AS Swed Media AB Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger Akk avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid Ubegrenset Ubegrenset Goodwill - spesifisert pr. virksomhetskjøp i konsern Mediaconnect AS Swed Media AB Solid Love AB Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger Akk avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid 15 år 15 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Periodens avskrivninger Periodens nedskrivning Goodwill har en avskrivningsplan på 15 år. Begrunnelsen for at goodwill avskrives over mer enn fem år er at dette gjelder oppkjøp av selskaper med merkenavn som anses å ha en langsiktig verdi.

13 NOTER TIL DELÅRSREGNSKAPET 1. HALVÅR 2013 Note 5 Selskapskapital og aksjonærinformasjon Selskapskapital i Mentor Medier AS pr består av: Selskapet har totalt aksjonærer. Eierstrukturen er stabil. Av total aksjebeholdning er ca aksjer deponert i Norges Bank. Dette gjelder aksjer der aksjonær er ukjent. Aksjene ble deponert , og tilfaller selskapet vederlagsfritt etter 20 år. Eierstruktur De største eksterne aksjonærene i Mentor Medier AS pr var: Antall aksjer Pålydende Balanseført Aksjer , Antall aksjer Eierandel Stemmeandel Mushom invest AS ,04 % 5,00 % Deponiaksjer ,35 % 5,00 % Pingst Förvaltning AB ,24 % 5,00 % Stiftelsen Dagsavisen ,27 % 5,00 % Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon ,95 % 4,95 % Opplysningsvesenets Fond ,62 % 3,62 % Kamato AS ,28 % 3,28 % Redaksjonsklubben i Vårt Land ,06 % 2,06 % Normisjon ,99 % 1,99 % Evangelisk Frikyrka ,81 % 1,81 % Blå Kors Norge ,77 % 1,77 % Norsk Luthersk Misjonssamband ,67 % 1,67 % Det Norske Diakonhjem ,54 % 1,54 % Det Norske Misjonsselskap ,48 % 1,48 % Kari Haaland Osberg ,30 % 1,30 % Odd Reidar Øie ,18 % 1,18 % Den Evangeliske Luth. Frikirke ,15 % 1,15 % Diakonissehusets Legater og Fonds ,09 % 1,09 % Stiftelsen Signo ,09 % 1,09 % Sum > 1 % eierandel ,88 % 52,99 % Sum øvrige (inklusiv egne aksjer) ,12 % 39,12 % Totalt antall aksjer % 92,11 % Selskapet har vedtektsfestet at ingen aksjonærer kan avgi stemmer for mer enn 5 % av de totale aksjer. Vedtektene har også identifikasjonsregler som gjør at enkelte aksjonærer sees som en gruppe. Antall stemmeberettigede aksjer blir redusert tilsvarende. 1. halvår 2013 Mentor Medier side 13

14 mentor medier

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Mentor Medier. mentor medier

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Mentor Medier. mentor medier DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Mentor Medier Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentor medier Innhold Styrets beretning Nøkkeltall Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014

Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 Årsregnskap Tun Media AS Tun Media konsern 2014 29. april 2015 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Tun Media AS er morselskap i Tun Media-konsernet og ble etablert i 2000 som en sammenslåing av Landbruksforlaget

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer