DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014"

Transkript

1 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014

2 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20 Revisors beretning 22 Design: Riktig Spor AS Fotos: Trykk: Forretningstrykk AS

3 - Årsrapport Årsberetning 2014 Virksomhetens art og tilholdssted driver med kraftproduksjon, kraftsalg, prosjektering, kraft- og kommunikasjonsentrepriser i tillegg til eierskap. Konsernet består i tillegg til av datterselskapene Peder Brenne AS og Rognan Bioenergi AS. Selskapet ble stiftet i Konsernets virksomheter foregår i all hovedsak i Saltdal kommune i Nordland samt noe aktivitet i de omkringliggende kommuner. Hovedkontoret ligger på Rognan i Saltdal kommune. Selskapets virksomhet innenfor kraftproduksjon har vært preget av lite nedbør kombinert med fortsatt lav kraftpris. Nettvirksomheten har hatt en inntektsramme på kr 19, 6 mill. i Dette var en nedgang fra 2013 på vel kr 2,3 mill. Markedet for entreprenørarbeid var bra gjennom hele året. Det ble besluttet å overføre selskapets Nettvirksomhet i Saltdal til NordlandsNett AS, samtidig som selskapet har fått en eierandel i NordlandsNett AS. Det forventes at en slik omstrukturering vil gi effektivitetsgevinster og verdiøkning på sikt, basert på de regulatoriske endringer som forventes innenfor dette virksomhetsområdet i årene som kommer. Rognan Bioenergi AS leverte et noe svakere resultat en forventet, men har positiv kontantstrøm. Peder Brenne AS leverte et tilfredsstillende resultat. Dragefossen solgte aksjene i Signal Bredbånd AS. Eierskapet til fiberkabelanlegget ligger fortsatt i Dragefossen. Dette salget ga en betydelig økonomisk gevinst som preger årsresultatet. Vår adresse er Osveien Rognan, tlf ,

4 4 - Årsrapport 2014 Organisasjon Rognan Bioenergi AS 100% eierskap Peder Brenne AS 100% eierskap Adm. direktør Øk./adm. Entreprenør Kraftproduksjon Kraftsalg Prosjektering Fiber/Ena Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2015 og konsernets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Fremtidig utvikling Markedsutviklingen for selskapet i 2015 er bra. Imidlertid er det enkelte forhold som gjør at resultatene kan endres noe. Disse forhold er i hovedsak Kraftproduksjonen vil være preget av lave priser i Selskapet selger kraft i kommisjon med SKS Kraftsalg AS Inntekter fra nettvirksomheten forskyves fra driftsinntekt til finansinntekt eller økt egenkapital i NordlandsNett. Entreprenørmarkedet i 2015 er bra med stor aktivitet. Fortsatt lave finanskostnader Med bakgrunn i dette så dreier aktiviteten mer mot entreprvirksomheten. Som en følge av organisasjonsendring i 2014 er det opprettet en egen avdeling for prosjektering. Denne avdelingen arbeider inn mot et nytt og spennende marked for selskapet. Denne aktiviteten er komplementær i forhold til annen aktivitet Redegjørelse for årsregnskapet Omsetningen i konsernet var kr 83,3 mill. Dette er en reduksjon fra kr 88,2 mill i 2013 som i hovedsak skyldes merinntekt på strømnettet. Årsresultatet for morselskapet ble i 2014 kr 18,2 mill mot kr. 6,7 mill i Effektivisering av driften, kostnadsreduserende tiltak og gevinst ved salg av aksjene i Signal Bredbånd AS har gjort at 2014 var et økonomisk tilfredsstillende år. Kostnader knyttet til selskapets omstillingsprosess er ført som driftskostnader, og medfører dermed et lavere driftsresultat på kr 4,7 mill i 2014 mot kr 10,4 mill i Samlet kontantstrøm fra driften i konsernet var på kr 38,6 mill., mens driftsresultatet for konsernet utgjorde kr 4,9 mill. Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger, salg av aksjeposten i Signal samt noe netto økning av kortsiktige gjeldsposter. De samlede investeringene i konsernet i 2014 var kr 21,2 mill og konsernets langsiktige gjeld er samtidig redusert fra kr 59,8 mill i 2013 til 50,3 mill i Konsernets likviditetsbeholdning var kr 12,7 mill. per Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer vurderes å være god. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr ,7 % av samlet gjeld i konsernet, sammenlignet med 28,1 % pr Denne økningen skyldes til dels nedbetaling av langsiktig gjeld i konsernet. Konsernets finansielle stilling er god, og man kan pr nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av de mest likvide midlene. Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året kr 201,5 mill., sammenlignet med kr 192,4 mill. året før. Egenkapitalandelen pr var 54,8 %, sammenlignet med 50,0 % pr Finansiell risiko Overordnet om målsetting og strategi. er eksponert for finansiell risiko på ulike områder. Målsettingen er å avdempe den finansielle risikoen i størst mulig grad. Selskapets nåværende strategi innbefatter ikke bruk av finansielle instrumenter, men dette er gjenstand for løpende vurdering av styret. Markedsrisiko er eksponert for endringer i markedspriser i forbindelse med salg av strøm fra egen produksjon og indirekte er også dette påvirket av endringer i valutakurser. Selskapet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere selskapets pris- og valutarisiko, og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisikoen. For virksomheten med kraftsalg til lokale forbrukere er marginene i stor grad sikret gjennom egen kommisjonsavtale med SKS Kraftsalg AS. Innenfor entrepriser og prosjektering er selskapet avhengig av å vinne anbud på jobber. Dette reguleres gjennom markedet for slike tjenester. Selskapet har et godt innarbeidet system tilpasset dette området, og videreutvikler prosessene.

5 - Årsrapport Peder Brenne AS har virksomhet som er knyttet til svingninger i byggeaktivitet i området. Selskapet konkurrerer i markedet og er avhengig av å vinne anbud. Rognan Bioenergi AS har risiko knyttet til kraftpris og råvarer. Fjernvarmeprisen følger kundens alternative kraftpris. Råvarene kjøpes inn på kontrakt med leverandør. Denne prisen kan endres når kontraktene fornyes. Innenfor alle områdene er konsernet avhengig av godt omdømme i markedene. Dette arbeides det kontinuerlig med. I tillegg arbeides det med kvalitets- og HMSsystem tilpasset vår produksjon. Konsernet er også eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav, men en økning kan ventes på grunn av endring i markedsforholdene. Konsernet har historisk ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Brutto kreditteksponering på balansedagen utgjør totalt kr 26,06 mill. for konsernet og kr 21,4 mill. for selskapet i Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som reduserer kredittrisikoen i Dragefossen Kraftanlegg AS eller konsernet. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, men vi har økende fokus på forfalte fordringer. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes, og andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i konsernet var på 5,1 % totalt. Konsernet arbeider aktivt med å redusere sykefraværet gjennom ulike tiltak. Tiltak retter seg mot trening, trivsel og rask behandling. Selskapet har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med høy grad av trivsel. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Konsernet arbeider aktivt med bedriftshelsetjenesten gjennom årlige samarbeidsplaner. Ut fra disse planene legges strategien opp og tiltak iverksettes. Dette gjøres i samarbeid med ansattes organisasjoner. Det har i løpet av året ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i personskader eller store materielle skader. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 49 ansatte er 8 kvinner. Styrets nestleder er kvinne. Det er en kvinne i konsernets ledergruppe som består av totalt fire personer. Årsaken til denne skjevfordelingen er relatert til bransjeforhold og rekrutteringsmuligheter. Selskapet arbeider aktivt sammen med bransjeorganisasjonene og andre selskap med rekruttering. Bransjen har behov for mer kompetent arbeidskraft, og i særdeleshet kvinner. Det pågår derfor flere tiltak rettet mot ungdom som er potensielle framtidige arbeidstakere for selskapet. Lærlinger til egenrekruttering er sentralt i dette, men også ordninger som energistipend for potensielle ingeniører benyttes. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Konsernet har ulike arbeidstidsordninger for ulike grupper arbeidstakere. Disse ordningene er knyttet til oppgavenes art, men tar hensyn til arbeidstakerens livsfase. Disse ordningene er uavhengig av kjønn. Miljørapportering Utslipp fra produksjonsanleggene, inkludert stoffer som kan innebære miljøskader, er innenfor de kravene myndighetene stiller. Konsernets virksomhet er regulert av konsesjoner og godkjenninger innenfor flere områder. En betydelig del av miljøarbeidet konsentrerer seg om drift av etablerte system knyttet til konsernets produksjon. Selskapet har gjennom året hatt fokus på målsetninger definert gjennom godkjenning som Miljøfyrtårn. Tiltak er iverksatt for å forbedre miljøarbeidet, og selskapet forurenser ikke det ytre miljøet ut over de krav som gjelder for selskapets aktivitet. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i : Utbytte: Kr Overført til annen egenkapital: Kr Totalt disponert: Kr Forslaget er begrunnet i eiernes ønske om å styrke kapitalstrukturen i selskapet. Rognan 31. Desember april 2015 Eskild Storteig Styreleder Trine Kristensen Nestleder Finn-Obert Bentsen Styremedlem Tor Inge Nymo Styremedlem Lasse Bang Styremedlem Turid Holst Andersen Styremedlem Viggo Monsen Styremedlem Tom Ove Jensen Styremedlem Truls Paulsen Adm. direktør

6 6 - Årsrapport 2014 Resultatregnskap konsern Note DRIFTSINNTEKTER Kraftsalg og nettleieinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 2,13, Avskrivninger Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Andre renteinntekter Finansinntekter Finanskostnader Andre rentekostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Opplysninger om avsetninger til: Avsatt til ordinært utbytte Avsatt til/fra annen egenkapital/konsernets fond Sum disponert

7 - Årsrapport Balanse Eiendeler konsern Åpningsbalanse Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4, Kraftstasjoner og fordelingsnett 4, Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 4, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer 7, Andre fordringer 7, Kortsiktig konsernfordring 7, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8 8 - Årsrapport 2014 Balanse Egenkapital og gjeld konsern Åpningsbalanse Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 11, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital/konsernets fond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - - Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Rognan 31. Desember april 2015 Eskild Storteig Styreleder Trine Kristensen Nestleder Finn-Obert Bentsen Styremedlem Tor Inge Nymo Styremedlem Lasse Bang Styremedlem Turid Holst Andersen Styremedlem Viggo Monsen Styremedlem Tom Ove Jensen Styremedlem Truls Paulsen Adm. direktør

9 - Årsrapport

10 10 - Årsrapport 2014 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 1-1 Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer Dragefossen Kraftanlegg AS og datterselskapene. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet er det regnskapsåret konsernregnskapsplikten inntrer i henhold til Regnskapsloven. Det er derfor ikke utarbeidet sammenligningstall for resultatregnskap og kontantstrømanalyser for Tilsvarende er det for deler av noteinformasjonen ikke utarbeidet oppstillinger for 2013 på konsernivå. 1-2 Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. 1-3 Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. 1-4 Salgsinntekter Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultat-føres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet. 1-5 Skatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet. 1-6 Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 1-7 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 1-8 Datterselskap Datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. 1-9 Varebeholdninger Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen Pensjoner Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

11 - Årsrapport Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønnsog personalkostnader Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Dragefossen kraftanlegg AS Konsern Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser/refusjoner Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 28 årsverk og i konsernet 49 årsverk. Ytelser til ledende personer Adm.direktør Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Sum godtgjørelse Ledende ansatte har ikke avtale om bonus, sluttvederlagsordning eller aksjebasert avlønning. Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til adm.direktør, styreleder eller andre nærstående parter. Ingen lån eller garantier utgjør mer enn 5 % av selskapets aksjekapital. Revisor Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Morselskap: Lovpålagt revisjon Andre tjenester Sum honorar til revisor Datterselskap: Lovpålagt revisjon Andre tjenester Sum honorar til revisor Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

12 12 - Årsrapport 2014 Note 3 Skatt Dragefossen kraftanlegg AS Konsern Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Korreksjon betalbar skatt tidligere år Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller *) Endring i midlertidige forskjeller Anv fremførbart sktm underskudd Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer Anleggsmidler Avsetning etter god regnskapsskikk Pensjoner Skattemessig fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt / skattefordel Fra inntektsåret 2014 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 27 %. I 2013 fulgte selskapet reglene for små foretak og utsatt skattefordel var ikke oppført i balansen. I 2014 følger selskapet og konsernet reglene for øvrige foretak i Regnskapsloven og utsatt skattefordel er tatt inn i balansen med virkning fra Effekten er ført direkte mot egenkapitalen - se nærmere forklaring i note 13. Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Konsern Resultat før skatt % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (27%)* Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats ** 5,8 % 5,9 % * Inkluderer: ikke fradragsberettige kostnader, som for eksempel representasjon, kontingenter, gaver og inntekter/kostander knyttet til aksjeinvesteringer innenfor fritaksmetoden ** Skattekostnad i prosent av resultat før skatt

13 - Årsrapport Note 4 Varige driftsmidler Dragefossen kraftanlegg AS Varige driftsmidler Kraftstasjoner og Bygninger, Driftsløsøre Sum varige fordelingsnett tomter, fiber m.v. driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Konsern Varige driftsmidler Kraftstasjoner og Bygninger, Driftsløsøre Sum varige fordelingsnett tomter og fiber driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Mottatt offentlig tilskudd Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Både morselskapet og konsernet benytter linære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Kraftstasjoner og fordelingsnett Bygninger, tomter, fiber Driftsløsøre m.v Tomter år år 0-30 år 0 år Det er i løpet av året ikke foretatt reversering av tidligere års nedskrivninger.

14 14 - Årsrapport 2014 Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m. v. Ervervet Kontor Land Eierandel St.andel Rognan Bioenergi AS Rognan Norge 100 % 100 % Peder Brenne AS Rognan Norge 100 % 100 % Begge datterselskapene konsolideres i konsernets regnskap. Investeringen i datterselskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investering etter kostmetoden (Selskapsregnskapet) Selskapets navn Aksje- Antall Balanseført Sum Resultat 2014 kapital aksjer verdi Egenkapital Rognan Bioenergi AS Peder Brenne AS Note 6 Finansielle instrumenter Anskaff. Bokført Markeds- Resultatført kost verdi verdi verdiendring Markedsbaserte aksjer Aksjefond Sum markedsbaserte aksjer Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen. Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Dragefossen kraftanlegg AS Peder Brenne AS Rognan Bioenergi AS Fordringer Lån til foretak i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Sum Herav fordringer som forfaller > 1 år Peder Brenne AS Rognan Bioenergi AS Gjeld Leverandørgjeld Sum

15 - Årsrapport Note 8 Fordringer og gjeld Konsern Fordringer med forfall senere enn ett år Andre langsiktige fordringer Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Varige driftmidler Vatrelager Fordringer Sum Note 9 Varer Konsern Varer Sum Varelageret er vurdert til anskaffelseskost. Ukurans er identifisert og varer i denne kategorien er nedskrevet til estimert virkelig verdi. Note 10 Bankinnskudd Konsern Bundne skattetrekksmidler utgjør:

16 16 - Årsrapport 2014 Note 11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer Sum har 823 aksjonærer pr og samtlige aksjer har like rettigheter. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen. Oversikt over de største aksjonærene/ledende personer pr : Ant aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Dagl leder 2 2 0,2 % 0,2 % Styrets leder 1 1 0,1 % 0,1 % Styremedlemmer ,0 % 1,0 % SKS AS ,9 % 1,9 % Kjivjo AS ,3 % 1,3 % Svanhild Solvang ,1 % 1,1 % Sum ,6 % 5,6 % Øvrige (eierandel < 1%) ,4 % 94,4 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Note 12 Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen EK Sum Egenkapital pr Prinsippendringer ført mot egenkapitalen Egenkapital pr Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital pr Konsern Egenkapital pr Effekt netto endring pensjon Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital pr Prinsippendringer gjelder overgang fra regnskapsregelene for små foretak i 2013 til reglene for Øvrige foretak i Endringene gjelder følgende forhold og størrelser: Pensjonsforpliktelse hensyntatt utsatt skatt Utsatt skattefordel Netto effekt egenkapital

17 - Årsrapport Note 13 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 51 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Ytelsesordningen ble i 2014 lukket og de fleste ansatte er overført til OTP ordning med Innskuddspensjon. Datterselskapene har OTP ordninger med innskuddspensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad Andel arbeidsgiveravgift av pensjonskostnaden Resultatført nettoforpliktelse levealdersjustering Resultatført pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser pr Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering - - Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden Diskonteringsrente 2,30 % 3,00 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,80 % 3,80 % Forventet lønnsvekst 2,75 % 3,25 % Forventet G-regulering 2,50 % 3,00 % Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 1,75 % 2,25 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Av pensjonsordningens midler er 28,7% investert i en veldiversifisert aksjeportefølje og eiendom, og resten i obligasjoner og pengemarkedet med høy kredittverdighet. AFP Forpliktelser for underdekning i avviklet ordning Selskapet hadde tidligere AFP-avtale for LO/NHO-området, noe som innebar at alle ansatte kunne velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Den gamle AFPordningen var en førtidspensjonsordning. Ordningen ble vedtatt avviklet i februar En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFPordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for perioden Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Forpliktelser i (ny) AFP-ordning Som erstatning for den gamle AFPordningen er det etablert en ny AFPordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordninger. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I 2013 utgjorde premien 2 % av lønn mellom 1G (NOK per ) og 7,1G, for 2014 vil premien utgjøre 2,2 %.

18 18 - Årsrapport 2014 Note 13 forts. Tilskudd til AFP ordningen inngår i regnskapslinjen lønnskostnader og utgjorde i 2014 TNOK 294 (2013: TNOK 291). Fellesordningen for AFP offentliggjør ikke anslag på fremtidige premiesatser, men legger til grunn at premien for ny AFP må økes over tid for å imøtekomme forventninger om økte utbetalinger med tilstrekkelig bufferkapital. Foretak som deltar i AFP-ordningen er solidarisk ansvarlig for to tredeler av pensjonen som skal utbetales til de arbeidstakere som til enhver tid fyller vilkårene. Ansvaret gjelder både manglende innbetaling og dersom premiesatsen viser seg å være utilstrekkelig. Det foreligger en underdekning i ordningen. Ved eventuell avvikling av ordningen har foretakene som deltar i ordningen plikt til fortsatt premiebetaling for dekning av pensjonsutbetalinger til arbeidstakere som er tiltrådt eller som fyller vilkårene for avtalefestet pensjon på avviklingstidspunktet. Note 14 Innskuddspensjon Kostnadsført innskudd utgjorde NOK i Konsern Kostnadsført innskudd utgjorde på konsernnivå NOK og NOK i henholdsvis 2013 og Note 15 Transaksjoner med nærstående parter Nærstående part Tilknytning Eierandel Rognan Bioenergi AS Datterselskap 100 % Peder Brenne AS Datterselskap 100 % Transaksjoner med nærstående parter Gruppen har foretatt flere forskjellige transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. De vesentligste transaksjonene som er foretatt er som følger: Morselskapet har levert strøm til Rognan Bioenergi AS med kr ,-. Rognan Bioenergi har levert fjernvarme til morselskap med kr ,- Peder Brenne AS har leid lokaler hos Rognan Bioenergi AS med kr ,- Og leid lokaler hos Dragefossen med kr ,- Peder Brenne har levert varer og tjenester til morselskapet med kr ,-, og til Rognan Bioenergi AS med kr ,-. Morselskapet har levert andre varer og tjenester til Peder Brenne AS med kr ,-. Morselskapet har levert andre varer og tjenester til Rognan Bioenergi AS med kr ,- Note 16 Store enkelttransaksjoner Morselskapet har i 2014 solgt nettvirksomheten til NordlandsNett AS. Overdragelsen ble gjennomført som et tingsinnskudd i NordlandsNett AS, der mottok aksjer i NordlandsNett AS som vederlag for overdragelsen. Salget ble gjennomført i samsvar med tilnærmet bokførte verdier av samlet netto eiendeler og forpliktelser knyttet til Nettvirksomheten.

19 - Årsrapport Note 17 Aksjer og andeler i andre foretak m. v. Eierandel Anskaffelseskost Balanseført Storebrand REN AS 0,23 % Stamfiber AS 6,20 % NordlandsNett AS 10,10 % Nettalliansen A/S 3,70 % Sum Note 18 Nettvirksomheten Selskapets nettvirksomhet er ansett å være en Monopolvirksomhet underlagt særskilt offentlig regulering. Virksomheten består i distribusjonsnett med konsesjonsområde i Saltdal kommune. Virksomheten er underlagt NVEs forskrifter og det fastsettes årlig egen ramme for virksomhetens nettleiegrunnlag. Inntektsrammen justeres for forskriftsbestemte kostnader og inntekter som gir årlig total inntekt for Monopolvirksomheten. Differansen mellom Tillatt inntekt og årets fakturerte nettleie beregnes som mer- eller mindreinntekt og føres i balansen som fordring/gjeld overfor kundene. Dette virksomhetsområdet er solgt til NordlandsNett AS høsten Distribusjonsnett Beløp i kr Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Mer-/mindreinntekt Faktisk nettleieinntekt og annen nettinntekt Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt Godkjente FOU kostnader Justert faktisk inntekt Inntektsramme fastsatt av NVE Kilekostnad Justering endring i avskriving/årets investeringer Justert tillatt inntekt Beregnet mer-/mindreinntekt Saldo mer-/mindreinntekt inkl renter Justering for tidligere års mindreavkastning Renter Årets mer-/mindreinntekt Akkumulert mer-/mindreinntekt inkl renter Balanseverdier - avkastningsgrunnlag Sum driftsmidler nettvirksomheten Sum driftsmidler nettvirksomheten Gjennomsnittlige verdier driftsmidler Påslag arbeidskapital med 1% Avkastningsgrunnlag Avkastning i % -0,45 % 3,00 %

20 20 - Årsrapport 2014 Kontantstrømoppstilling konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap Betalbar skatt Gevinst/Tap salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - - Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Endring kassakreditt Utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer