RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen"

Transkript

1 RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS Annonser Opplag Distribusjon av reklameinnstikk Andre digitale inntekter Leieinntekter av fast eiendom Diverse andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad ,13 Lønnskostnad , 4 Avskrivninger Andre driftskostnader Restruktureringskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSRESULTAT 0 0 Gevinst ved salg av aksjer i datterselskap Mottatt konsernbidrag Nedskrivning på investering i datterselskaper Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst av verdipapirer Tap på verdipapirer Annen finanskostnad FINANSRESULTAT Resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT VIDEREFØRT VIRKSOMHET Årsresultat avhendet virksomhet ÅRSRESULTAT UTVIDET RESULTAT Estimatavvik pensjon Skatteeffekt av Estimatavvik pensjon Verdiregulering eiendom Skatteeffekt av Verdiregulering eiendom UTVIDET ÅRSRESULTAT Minoritetsandel av årets resultat

2 BALANSE Alle tall i hele tusen KONSERNET EIENDELER MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note ANLEGGSMIDLER 2012 IFRS 2011 IFRS Immaterielle verdier Forskning og utvikling Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle verdier Varige driftsmidler Faste eiendommer Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Fordringer på datterselskaper Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer Sum investeringer Sum bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

3 BALANSE Alle tall i hele tusen KONSERNET EGENKAPITAL OG GJELD MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note EGENKAPITAL 2012 IFRS 2011 IFRS 2, 10 Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Opptjent egenkapital Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritetsandel av egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Forskuddsbetalt abonnement Gjeld til datterselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Selskapet rapporterer etter forenklet IFRS jfr. regnskapslovens 3-9 og forskrift av

4 Noter Alle beløp i hele tusen kr. Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2012 er avlagt etter 2006-forskriften om forenklet IFRS (forifrs). Måling av resultat og balansetall følger av IFRS som fastsatt av EU, med unntak for utbytte, mens noteopplysningene følger av regnskapsloven. Aksjer i datterselskap Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Følgende selskaper inngår i konsernet pr : Mor og datterselskaper Eierandel Asker og Bærums Budstikke ASA (morselskap) Billingstadsletta 17 AS 100 % Asker- og Bærumsavisen AS 100 % Ekstrahjelp AS 100 % Tjenestetorget AS 67 % Aksjer i datterselskaper Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Konsolideringsprinsipper Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives ikke, men nedskrives til virkelig verdi hvis den er lavere enn bokført verdi. Salgsinntekter Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden og det ikke er uoppfylte forpliktelser som kan påvirke kundens aksept av leveringen. Levering er ikke foretatt før produktene er sendt til avtalt sted og risiko for tap og ukurans er overført til kunden. Erfaringstall brukes som grunnlag for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og reklamasjoner på salgstidspunktet. Annonseinntekter inntektsføres ved innrykk eller gjennom perioden tjenesten leveres. Abonnement faktureres forskuddsvis og inntektsføres gjennom abonnementsperioden. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Avsatt utbytte klassifiseres som gjeld. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering, og utsettelser og mangler ved betalinger anses som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

5 Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. For faste eiendomer benyttes verdireguleringsmetoden hvor revaluering av eiendomene utføres periodisk og bokført verdi endres ut fra verdivurderingene. Verdivurderingene er basert på takster innhentet av uavhengig takstman samt tilgjenglig relevant informasjon fra markedet og markedstransaksjoner. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøpet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres ikke som driftsmidler da leiekontrakten ikke anses som finansiell. Immaterielle eiendeler Goodwill består av den merverdi, ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, som oppkjøpstransaksjonen medfører. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig for eventuelt verdifall. Ved verdifall vil det foretas nedskrivning av eiendelen dersom balanseført verdi overstiger gjennvinnbart beløp. Goodwill føres kun opp for majoritetens andel. Egenutviklet programvare balanseføres med de direkte henførbare utgiftene til utvikling av design og funksjonalitet av programvare som kontrolleres av konsernet. Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres løpende. Egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Markedsbaserte verdipapirer For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer og fond brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr Mottatt utbytte, og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultatføres som finansposter. For investeringer i verdipapirer med liten omsetning benyttes 12 måneders vektet gjennomsnittlig kurs. Gjeld Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til nominelt gjeldsbeløp. Pensjoner Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av AFP-ordningen. Selskapet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. Innskuddsplaner Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger. Ytelsesplaner En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Estimatavvik føres mot egenkapitalen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp på investering i datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres til nominelt beløp. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

6 Note 2 Egenkapital Morselskapet Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Kjøp og salg av egne aksjer Årets resultat Aktuariell gevinst på pensjonsforpliktelse Avsatt til utbytte Egenkapital pr Selskapet eier egne aksjer pr Det er kjøpt aksjer for 384 og solgt aksjer for 283. Aksjene er benyttet i forbindelse med aksjeprogrammer for alle ansatte. Konsernet Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Fond for urealiserte Annen egenkapital Sum egenkapital Andel Minoritet Egenkapital pr Kjøp og salg av egne aksjer Årets resultat Avhendet virksomhet Verdiregulering eiendom over utvidet res Estimatavvik pensjonsforpliktelse over utvidet res Avsatt til utbytte Egenkapital pr Fond for urealiserte gevinster på er tilknyttet balanseført urealisert gevinst på verdipapirer og verdiregulering av eiendom. Fond for urealiserte gevinster. Fond for urealiserte gevinster er bundet egenkapital og begrenser adgangen til utbytte. Note 3 Varige driftsmidler Morselskapet Investerings- Maskiner og Sum varige Anskaffelseskost pr Oppskrivning eiendommer - overgang til IFRS pr Tilgang kjøpte driftsmidler Fisjon av eiendeler til datterselskap Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Leieperiode Årlig leie Nominelt Nåverdi Biler 1-2 år Bygninger 3 år Konsern Eiendommer Investerings- Maskiner og Sum varige Anskaffelseskost pr Oppskrivning eiendommer Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Lineære avskrivninger benyttes for alle varige driftsmidler med unntak av Eiendommer til eget bruk og Investeringseiendommer. Eiendommer til eget bruk utgjør tomt og bygg på Billingstadsletta 17 mens Investeringseiendommer utgjør tre firmahytter for ansatte. Revaluering av fast eiendom utføres periodisk og bokført verdi endres ut fra verdivurderingene. Eiendom til eget bruk avskrives basert på revaluert verdi over Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Bygninger og annen fast eiendom år Maskiner og inventar 4-10 år Tomter - Immaterielle eiendeler 5 år Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Leieperiode Leie Nominelt Nåverdi Biler (utløp ) 1 år Biler (utløp ) 2-5 år

7 Note 4 Morselskapet Immaterielle eiendeler Egenutviklet Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang kjøp av virksomhet Avgang driftsmidler 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger 0 Konsern Goodwill Andre Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang kjøp av virksomhet 0 0 Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger 0 10 Goodwill tilknyttet Tjenestetorget AS er på 6 648, gjennvinnbart beløp tilsier en uendret goodwill i konsernet pr Andre immatrielle eiendeler består av egenutviklede programvare. Egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Avskrivningstid på ferdigstilt egenutviklet programvare er på 5 år. Årets balanseførte kostnader til forskning og utvikling for egenutviklet programvare er tilknyttet digital tjeneste for jobbrekruttering. Forventet fremtidig inntjening ved bruk av tjenesten forventes og motsvare balanseført verdi. Tjenesten er ikke ferdigstilt pr og avskrivning ikke påbegynt. Note 5 Datterselskap Firma Anskaff. tidspkt Forretn.kontor Eierandel Stemmeandel Billingstadsletta 17 AS Asker 100 % 100 % Tjenestetorget AS Asker 67 % 67 % Asker- og Bærumsavisen AS Asker 100 % 100 % Ekstrahjelp AS Asker 100 % 100 % Verdi i selskapsregnskapet Aksjekapital Antall aksjer EK i datter Resultat i Bokført verdi Billingstadsletta 17 AS Tjenestetorget AS Asker- og Bærumsavisen AS Ekstrahjelp AS Selskapet har i 2012 solgt sine aksjer i Budstikkagården AS. Note 6 Andre fordringer 45 ansatte har lån i selskapet på tilsammen 400. Lån med varighet over ett år er sikret med pant. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. I tillegg er det ytet lån til daglig leder på 122,5 til markedsrente med en fremtidig nedbetaling over åtte år. Lånet er sikret med pant i fast eiendom. Note 7 Kortsiktige fordringer Kundefordringer morselskapet Utestående hos mediesamkjøringer Direkte kunder Sum

8 Note 8 Markedsbaserte verdipapirer Anskaffelseskost Markedsverdi Polaris Media ( aksjer) Øvrige norske aksjer Norske aksjefond Utenlandske aksjefond Sum aksjer og aksjefond Norske pengemarkedsfond Norske obligasjonsfond Utenlandske obligasjonsfond Sum rentefond SUM markedsbaserte verdipapirer Periodens resultatførte verdiendringer på verdipapirer utgjør Verdiendringen er ført mot fond for urealiserte gevinster. Note 9 Bankinnskudd Av innestående på bank er bundne skattetrekksmidler for morselskapet og for konsernet. Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Morselskapet Antall Pålydende Bokført Aksjekapitalen består av: Hver aksje har èn stemme. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen. Selskapet har aksjonærer pr Oversikt over de største aksjonærene pr : Antall Eierandel Edda Media AS ,5 % Røhnegruppen AS ,2 % Vicama AS ,1 % Rafens Holding AS ,9 % Amble Investment AS ,4 % Johs. Hansen Rederi AS ,9 % Skogan Gård AS ,8 % Brif AS ,7 % Ola Kaupang AS ,5 % Lina Synnøve Anchersen ,3 % Konsul Magnus Blikstads Stipendiefond ,2 % Ojaf AS ,9 % Ola Rustad AS ,8 % Thomas Leif Lyche ,8 % Kommunikasjon AS ,7 % Kavi AS ,7 % Løvli AS ,6 % Inger Mustad Steen ,5 % Anne Marie Ulrichsen ,5 % John Erik Løken ,5 % Sum ,4 % Øvrige ,6 % Totalt antall aksjer ,0 % Aksjer som eies av styrets medlemmer, daglig leder og ledende ansatte. Inkluderer personlig nærstående. Antall Kaare Frydenberg styreleder Kaci Kullmann Five nestleder Ingjerd Blekeli Spiten styremedlem Per Erik Hagen styremedlem Mette Sjølie styremedlem 750 Andreas Gjølme ansvarlig redaktør Anders Wetting sjef prosjekt/forretn.utvikling Dag Otter Johansen redaktør Mari Espelin økonomidirektør Terje Tandberg administrerende direktør 766 Sondre Nygaard salgsdirektør 516 Totalt antall aksjer

9 Note 11 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og oppfyller kravene etter denne loven. Pensjonsordningene omfatter i alt 125 personer, herav 86 personer tilknyttet innskuddspensjon og 39 den lukkede ytelesebaserte ordningen. Noteopplysninger knyttet til lukket ytelsesbasert ordning og usikrede pensjonsforpliktelser: Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arb.giv.avg Kostnadseffekt av endret avtale Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Årets netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser sikrede ordninger Pensjonsforpliktelser usikrede ordninger Sum pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,90 % 2,60 % Forventet avkastning pensjonsmidler 3,90 % 4,10 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % G-regulering 3,25 % 3,25 % Pensjonsøkning 0,20 % 0,10 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Beregning av pensjonsforpliktelsene er basert på anbefalte aktuarielle og økonomiske forutsetninger. Selskapet har valgt å benytte anbefalt NRS diskonteringsrente satt ut fra Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som ble første gang presentert av NRS i Beregning av pensjonsforpliktelsene pr er basert på forutsetninger i kolonnen for 2012, mens pensjonskostnaden for 2011 er basert på forutsetningene fra Estimatavvik for pensjonsforpliktelsen føres årlig over utvidet resultat. Arbeidsgiveravgift er inkludert i pensjonsforpliktelsen. Ordningene, som nå er lukkede, gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den ytelsesbaserte ordningen omfatter livsvarig alderspensjon fra 67 år og full alderspensjon utgjør tilnærmet 65 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G) inklusiv antatt pensjon fra folketrygden (basert på beregnet folketrygd). I tillegg til de pensjonsforpliktelsene som oppstår gjennom sikrede ytelsesbaserte pensjonsordninger har selskapet usikrede ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser for lønn utover 12G, Avtalefestet pensjon (AFP) og førtidspensjoner. Selskapet har i 2012 innbetalt og kostnadsført inkl. arbeidsgiveravgift til innskuddsordningen i Storebrand. Note 12 Skatt Oversikt over midlertidige forskjeller som kan utlignes: Morselskapet Konsernet Varige driftsmidler Oppskrivning eiendom Gevinst- og tapskonto Urealiserte gevinster verdipapirer Pensjoner Regnskapsmessig avsetninger for andre forpliktelser Sum forskjeller Utsatt skatt/skattefordel i balansen

10 Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Korreksjon for direkteførte forskjeller i år ført over utvidet resultat Årets skattegrunnlag Avgitt konsernbidrag Realisert overtatt fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt før konsernbidrag Endring i utsatt skattefordel Korreksjon for direkteførte forskjeller i år ført over utvidet resultat For mye/lite avsatt skatt forrige år Sum skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt før konsernbidrag Konsernbidrag/ realisert overtatt fremførbart underskudd Korrigering mellom utsatt saktt/betalbar skatt etter ligning Betalbar skatt i balansen Forklaring til årets skattekostnad: 28 % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) For mye avsatt skatt forrige år Beregnet skattekostnad Konsernbidrag utgjør og reduserer betalbar skatt med 847. Skatteprosenten av det regnskapsmessige resultatet utgjør 7,3 % i morselskapet som er lavere enn skattesatsen. Selskapet har en betydelig inntekt fra verdipapirer som ikke inngår i skattegrunnlaget. Note 13 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser Morselskapet Konsernet Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser (inkl. refusjon sykelønn) Restruktureringskostnader Sum lønnskostnader Antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 102 for morselskapet og 112 for konsernet. Morselskapet Konsernet Ytelser til ledende personer Lønn/honorar Pensjonskostn. Andre ytelser Lønn/honorar Pensjonskostn. Andre ytelser Administrerende direktør Ansvarlig redaktør Styreleder 200 Nestleder 80 5 styremedlemmer á 70, 1 observatør á Selskapet har ingen øvrige forpliktelser overfor daglig leder eller styret. Revisor Revisjonshonorar er i 2012 kostnadsført med 232 eks. mva for morselskapet og 294 eks. mva for konsernet.

11 Note 14 Annen driftskostnad Morselskapet Konsernet Salgs- og reklamekostnader Utstyr, reparasjon og vedlikehold Diverse administrasjonskostnader Eiendomskostnader Tap på fordringer Sum annen driftskostnad Note 15 Virksomhetsområder Morselskapet Billingstad - Tjeneste - Asker- og Ekstrahjelp AS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Note 16 Avhendet virksomhet Asker og Bærums Budstikke ASA solgte i 2012 eiendomsselskapet Budstikkagården AS med virkning fra for Budstikkagården AS 2011 Driftsinntekter 424 Driftskostnader 136 Driftsresultat 288 Finansresultat 9 Resultat før skattekostnad 297 Skattekostnad 83 Årsresultat for avhendet virksomhet Anleggsmidler Omløpsmidler 595 Sum avhendede eiendeler Utsatt skatt 980 Kortsiktig gjeld 105 Sum avhendet gjeld Konsernet har en regnskapsmessig gevinst på salget av Budstikkagården AS på i Note 17 Nærstående Parter Asker og Bærums Budstikke ASA eies med 31,5 % av Edda Media AS pr Salg til nærstående Kjøp fra nærstående Kjøp og salg av varer og tjenester Edda Media AS Selskap i Edda Media - konsernet Kundefordringer Leverandørgjeld Balanseposter Edda Media AS Selskap i Edda Media - konsernet Transaksjoner med nærstående parter er gjennomført til markedsmessige betingelser.

12 Note 18 Omorganisering/fisjon Morselskapet fisjonerte eiendommene Billingstadsletta 17 og Budstikkagården med regnskapsmessig virkning Fisjonen ble gjennomført ved at det ble opprettet et eget selskap med samme eierstruktur som i morselskapet. Eiendommene ble deretter overdratt til de heleide datterselskapene Billingstadsletta 17 AS og Budstikkagården AS. Vederlaget utgjør den bokførte verdien på eiendommene redusert med utsattt skatt. Fisjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. Note 19 Varekostnad Det er i 2012 foretatt en reklassifisering av kostnader mellom Varekostnad og Annen driftskostnad, endring er tilsvarende endret i sammenligningstall. MOR Konsern Fremmedarbeide og kjøp fra pressebyråer Trykkekostnad Distribusjon og transport Kjøp av salgstjenester Varekostnad Note 20 Mellomværende konsernselskaper Konsern Morselskap - Fordring /Gjeld til Billingstadsletta 17 AS Morselskap - Gjeld til Budstikkagården AS (avhendet 2012) Morselskap - Gjeld til Asker- og Bærumsavisen AS Morselskap - Gjeld til Ekstrahjelp AS Morselskap - Netto gjeld til datterselskap Note 21 Restruktureringskostnader Morselskapet har i 2012 foretatt en vesentlig bemanningstilpasning og har signert sluttavtaler med ansatte. Kostnader tilknyttet dette er klassifisert som "Restruktureringskostnader" i resultatregnskapet. Den vedtatte restruktureringsplanen utgjør og er kostnadsført i Av dette står som en kortsiktig gjeld i balansen pr Forpliktelsen er i all hovedsak tilknyttet konkrete signerte avtaler.

13 Kontantstrømoppstilling KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS 2012 IFRS 2011 IFRS Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Gevinst / Tap ved salg av anleggsmidler Resultatført nedskrivning av finansielle anleggsmidler Resultatført gevinst salg aksjer i datterselskap Effekt av pensjonskostnad Endring i kundefordringer Endring i fordring på datterselskaper Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Gevinst på salg av markedsbaserte aksjer og andre verdipapirer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Konvertering av fordringer mot datterselskaper Innbetalinger ved salg av varige driftmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger / innbetalinger på langsiktige lånefordringer Utbetaling ved kjøp aksjer datterselskap Kapitalinnskudd i datterselskap Innbetaling ved salg av aksjer i datterselskap Innbetalinger ved salg av markedsbaserte aksjer og andre verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte aksjer og andre verdipapirer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kontantstrøm avhendet virksomhet Kontantstrøm fra driften Netto kontantinnskudd ved salg av virksomhet Kontantstrøm avhendet virksomhet Netto endring i likvider Beholdning av likvider Beholdning av likvider

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA

årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA årsrapport 2011 Asker og Bærums Budstikke ASA innhold fremtiden er lokal i alle kanaler 4 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2011 1 7 nøkkeltall 1 9 årsberetning 20 styret 24 resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2010

Å R S R A P P O R T 2010 ÅRSRAPPORT 2010 innhold innhold strategisk utvikling 4 MEDIEHUS I utvikling 6 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2010 17 Nøkkeltall 19 Årsberetning 21 styret 24 Resultatregnskap 27 Balanse 28

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

Med bankende hjerter for Asker og Bærum

Med bankende hjerter for Asker og Bærum Med bankende hjerter for Asker og Bærum ÅRSRAPPORT 2009 innhold innhold strategisk utvikling 2 produkt- og markedsutvikling 5 ledergruppen 8 budstikkas hedersbevisninger 2009 15 Nøkkeltall 17 styrets

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Resultatregnskap 01.01.-31.12.

Resultatregnskap 01.01.-31.12. Resultatregnskap 01.01.-31.12. Morselskap: Konsern: 2014 2013 Note NOK 1.000 2014 Driftsinntekter 1 065 342 1 051 263 Undervisningsinntekter 1 065 342 38 478 53 598 Oppdragsforskningsinntekter 38 478 258

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013

ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT. TINE Årsrapport 2013 TINE Årsrapport 2013 ÅRSREGNSKAP NOTEOVERSIKT NOTE 1 Segmentinformasjon 37 NOTE 2 Salgsinntekt ferdigvarer fordelt på geografisk område 37 NOTE 3 Andre driftsinntekter 38 NOTE 4 Vareforbruk og varebeholdningsendring

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013

RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 RESULTAT- REGNSKAP ÅRSBERETNING 2013 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS RESULTATREGNSKAP (1000 kr) 2013 2012 Note Note 2013 2012 Driftsinntekter og -kostnader

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer