Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF"

Transkript

1 Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

2 Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet Satsingsområde Tilgjenge og brukarorientering Kvalitetsforbetring Pasientsikkerheit System for innføring av nye metodar og ny teknologi Samhandlingsreforma Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og anna avhengigheitsbehandling Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattingssyndrom/ myalgisk encefalopati Fødselsomsorg Barn som har vore utsette for seksuelle overgrep og anna mishandling Kjeveleddsdysfunksjon Livsstilsrelaterte tilstandar Helseberedskap Utdanning av helsepersonell Forsking og innovasjon Forsking Innovasjon Forholdet til Helsedirektoratet 24

3 8. Oppfølging og rapportering 24

4 1. Overordna føringar Gjennom styringsdokumentet stiller Helse Midt Norge RHF (HMN) til disposisjon dei midlane som er løyvd til Helse Møre og Romsdal HF for Helse Møre og Romsdal HF skal utføre pålagde oppgåver og gjennomføre styringskrava innanfor dei rammene og ressursane som blir stilte til disposisjon i dokumentet. Vidare skal oppgåvene utføres i tråd med våre grunnleggande verdiar: Tryggleik, respekt og kvalitet. HMN er gitt eit samla ansvar for at befolkninga i regionen får tilgang til spesialisthelsetenester slik det er fastsett i lover og forskrifter. Helse Møre og Romsdal HF skal levere slike helsetenester til befolkninga i tråd med rammer og krav som blir stilt i lover og forskrifter av myndigheitsorgan og HMN. Helse Møre og Romsdal HF skal sørgje for at forsking, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande blir gjennomført på ein god måte, og at desse oppgåvene gir grunnlag for ei god og forsvarleg pasientbehandling. Vidare skal ein sikre tilstrekkeleg kompetanse i alle delar av spesialisthelsetenesta. Det skal leggjast vekt på likeverdige helsetenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjellar i aktuelle befolkningsgrupper, mellom anna innvandrargrupper. Pasientar og brukarar må kunne vere trygge på at tenestene er tilgjengelege, og at dei blir møtte med omsorg og respekt. Helsestellet må undersøkje og synleggjere kva for rett og behov samiske pasientar har når det gjeld tilrettelagde tenester, frå planleggingsfasen, gjennom utgreiingsfasen, og når det blir teke avgjerder. Lover, forskrifter og andre myndigheitsvedtak utgjer rammene for helsetenesta. Helse Møre og Romsdal HF skal ha dokumenterte system som sikrar at aktiviteten blir planlagd, organisert og utført i samsvar med fastsette krav i lovgivinga. Stortingsmeldingane om kvalitet og pasientsikkerheit og e helse legg føringar for utviklinga av spesialisthelsetenesta. Stortinget behandlar meldingane våren Styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerheit må ikkje stå i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken. Det er ein føresetnad at Helse Møre og Romsdal HF i 2012 leverer eit økonomisk resultat som vist i kapittel 2 og aktivitetsforventning som angitt i kapittel 3 i dette dokumentet. For å sikre ein kontinuerleg kvalitetsbetring i Helse Møre og Romsdal HF, skal det etablerast ei avviksmeldingar og funn frå tilsynsmyndigheiter og internrevisjonar systematisk følgjas opp slik at heile organisasjonen og føretaksgruppa lærer kollektivt av feil og systemsvikt. Ein desentralisert sjukehusstruktur skal framleis liggje til grunn, og lokalsjukehusa skal vidareutviklast for å ha ein viktig funksjon i den heilskaplege helsetenesta. Ingen lokalsjukehus skal leggjast ned. Samtidig må ein framtidig sjukehusstruktur byggje på betre samarbeid og arbeidsdeling mellom sjukehus. Samarbeidet mellom helseføretak og kommunar skal sikre gode og heilskaplege pasientforløp. Dei regionale helseføretaka og helseføretaka skal øve på tiltaka i beredskapsplanane jamleg, og oppdatere planane i samsvar med erfaringar frå bl.a. gjennomføring av

5 beredskapsøvingar. Beredskapsplanane skal omfatte samhandling med blant andre fylkesmenn, kommunar, andre nødetatar, frivillige organisasjonar og andre land. Sjå samarbeidsavtalen som er inngått mellom regjeringa og ideelle organisasjonar 3. oktober Lokalt utviklings og omstillingsarbeid skal sikre kravet om gode og breitt involverande prosessar. Samarbeid mellom helseføretak og kommunar, og mellom leiing, tillitsvalde, tilsette og brukarar, skal leggjast til grunn i slike prosessar. Omstilling av tenestetilbod som vedkjem kommunar, skal ikkje gjennomførast før kommunane er i stand til å handtere dei nye oppgåvene. Dette er særleg viktig innanfor psykisk helsevern og rus der økonomiske verkemeddel ikkje er etablert. Ved omstillingar skal ein særleg leggje vekt på kvaliteten i det samla helsetilbodet til eldre. Omstilling skal skje innanfor ramma av Helse Midt Norge sin Strategi 2020, som inneber at utvikling av gode, kunnskapsbaserte og ressurseffektive pasientforløp skal ligge til grunn for dei endringar som blir gjort i tenestetilbodet. Betre samarbeid og arbeidsdeling både mellom sjukehus og mellom helseføretak og kommunar skal bidra til meir heilskapelege pasientforløp. Arbeidet med implementering av føretaksgruppa sin kvalitetsstrategi Litt betre i dag enn i går skal førast vidare. Vidare føreset Strategi 2020 at omstilling frå behandling ved innleggingar til behandling ved tilbod på dag, poliklinikk og i samarbeidstiltak med primærhelsetenesta blir vidareutvikla. HMN har i 2012 arbeidet med revidering av den regionale IKT strategien og er i startgropen for ein ny IKT satsing. Auka pasientsikkerheit er et fundament for arbeidet og dei vedtekne målsettingane for den reviderte strategien er bygd på ytterligare styrking av pasientsikkerheita. Dei fem hovudmålsettingane er: Standardisering Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp Journalsystem i strukturert form og med aktiv støtte til vedtak til klinisk aktivitet Betre ressursutnytting og pasientlogistikk, samt redusert pasienttransport Betre prioriterings og gjennomføringsevne. Arbeidet med strategien fortsetter i 2013 kor handlingsplanar med tilhørande tiltak skal leggast. Målsettinga er å gå i retning av felles, strukturerte journalløysingar for sjukehus, kommunar og fastlegar der informasjonen følgjer pasienten. IKT strategien skal understøtte Strategi 2020 som beskriver et framtidsbilde som stiller store krav til kvalitet i alle ledd i helsetenesta. Gode pasientforløp kor sanntids informasjon følgjer pasienten blir ein føresetnad. Ventetidene skal reduserast. Aktuelle tiltak kan vere meir effektiv utgreiing og bruk av private aktørar der det er med på å redusere ventetidene på ein kostnadseffektiv måte. Private røntgen og laboratorieverksemder skal brukast på ein måte som gir god geografisk fordeling av tenester, og som frigjer kapasitet for pasientar som treng rask utgreiing og behandling, for eksempel kreftpasientar.

6 Heimlane for avtalespesialistar skal bidra til god geografisk fordeling av tenester. Helse Midt Norge RHF føreset at Helse Møre og Romsdal HF set seg inn i Prop. 1 S ( ) og budsjettvedtak i Stortinget som heng saman med proposisjonen. Samhandlingsreforma, Nasjonal helse og omsorgsplan og Stortinget si behandling (Innst. 422 S ( )) utgjer eit overordna rammeverk og gir føringar for den vidare utviklinga av den samla helse og omsorgstenesta. Strategiar og planer vedtatt av HMN skal følgjes opp. Helseføretaka skal ta initiativ til økt samarbeid med avtalespesialistane i føretakets område. Det er eit felles ansvar for helseføretaka å samarbeide på tvers av føretaksgrensene om pasientbehandling og utdanning. Strategi 2020 Strategi 2020 er strategiplanen for Helse Midt Norge og legg føringar for utvikling av pasienttilbodet innan spesialisthelsetenesten for regionen. Strategi 2020 er Helse Midt Norge sitt strategiske fundament for utvikling av likeverdige og framtidsretta helsetenester for befolkninga frem mot Strategi 2020 legger til grunn følgjande strategiske mål som skal være retningsgivande i alle prioriteringsspørsmål i strategiperioden; Styrka innsats for dei store pasientgruppene Kunnskapsbasert pasientbehandling Ei organisering som underbygger trygge pasientforløp Rett kompetanse på rett sted til rett tid Økonomisk bærekraft I grunnlagsarbeidet med Strategien ble det konkludert med at den viktigaste endringsdrivaren er ei forventa mangel på kompetanse. Denne utfordringa har blitt forsterka gjennom den innhentinga av kunnskap som er gjort både nasjonalt og regionalt. Etterspørselen etter tenester forventes å auke i same periode, bl.a. grunna aukande tal av eldre. Vidare er investeringsbehova i strategiperioden store. Det betyr at føretaksgruppa må løyse eit aukande tal oppgåver betydelig smartare, for å sikre god pasientbehandling og samtidig eit nødvendig økonomisk handlingsrom. Dette krev god planlegging og styring av personellressursen og systematisk utvikling av kompetansen til medarbeidarane. Strategi 2020 skal gi retning for utviklinga av spesialisthelsetenesten fram mot 2020, legge grunnlaget for prioriterte tiltak dei neste åra og være styrande for ei årlig oppdatering av tiltak og prosjektportefølje i heile føretaksgruppa. Helse Midt Norge viser til arbeidet med å rullere Strategi 2020 og den vedtekne strategimodellen for oppfølginga av strategien. Overordna mål

7 Strategi 2020 skal leggast til grunn for dei vidare omstillingsprosessane i helseføretaket Mål 2013 Helseføretaket skal etter 2. tertial rapportere på korleis dei arbeider med å operasjonalisere dei ulike strategiske grepa. Fokus 2013 Det har over tid vært et klart styringsmål å redusere ventetider og unngå fristbrot. Sjølv om Helse Midt Norge RHF har registrert ei positiv utvikling i forhold til disse måla er det eit stykke igjen før måla er nådde. Helse Midt Norge oppfyller ikkje myndigheitskrava før ein unngår fristbrot. Vidare har det i 2012 vært høgt fokus på arbeidet med å redusere avvik frå reglane om arbeidstid. Etterleving av arbeidslivet sine reglar er ein viktig føresetnad for å sikre bærekraftige fagmiljø nå og i framtida. Det er innført systematisk registrering og rapportering på brot på reglane, som grunnlag for å sette i verk nødvendige tiltak. Helse Midt Norge RHF føresett at helseføretaka også i 2013 fortsetter arbeidet med å betre praksisen med å halde reglane for arbeidstid. Utfordringar og mål i Strategi 2020 føresett endringar i måten Helse Midt Norge organiserer spesialisthelsetenesten på. Tilbodet til pasientgruppene med størst behov skal styrkes. Utbygging av ulike desentraliserte tenester skal prioriterast slik at pasientane får hjelp nær bustad i større deler av behandlinga. Desentralisering skal understøtte pasientens meistringsressursar, og støtte det lokale tenestetilbodet. Desentralisering skal omfatte hele eller deler av pasientforløpet. Helseføretaka føresettes å fortsette arbeidet med å desentralisere tenester både mellom HF og inne i HF. Desentraliserte spesialisthelsetenester kan bestå av etablering av spesialistpoliklinikkar i kommune(r), ambulante team, samarbeid med kommunar om for å etablere alternativ til behandling i sjukehus. Effekten av slike tiltak er å tilby spesialisthelsetenester nærare der kor pasientane bor, utvikle pasienthandsaminga saman med kommunen for pasientar med kroniske lidingar og å overføre kompetanse til kommunane. Arbeidet med IKT strategien har så langt vært kjenneteikna av ein prosess med bred involvering av ulike interne og eksterne fagmiljø. Dette vil bli ytterligare forsterka i 2013 kor god involvering av kommunane er ein føresetnad dersom HMN skal oppfylle eigar sitt ønske om ein regional utprøving av felles journal i vår helseregion. Ein viser til Stortingsmelding nr 9 ( ) Én innbygger én journal. Helse Møre og Romsdal HF har gjeve gode bidrag i arbeidet med IKT strategien i 2012 og det føresettes vidareført i Strategi 2020, langtidsplan og langtidsbudsjett viser at det er behov for betydelige omstillingar i føretaksgruppa for å frigjøre kapital frå drift til investeringar, utvikle meir robuste fagmiljø og utvikle kapasitet i retning frå døgn til dag og poliklinikk. Helseføretaksgruppa står overfor store økonomiske utfordringar. Reduksjon av kapital som

8 går til drift er nødvendig for å vedlikehalde og utvikle bygg og anlegg, men også for å ta i bruk ny medisinsk teknologi, samt utnytte muligheitene som IKT gir. De store investeringane vi står framfor i regionen krev at eigenkapital opparbeidast før investeringane settes i verk. Midlar til investeringar må frigjørast gjennom ein varig kostnadsreduksjon på drift. Fokus 2013 Summert opp er det fem områder som Helse Midt vil følgje særskilt i 2013 (fokus 2013) og som vil krevje et særskilt fokus frå leiinga på alle nivå i tenesta; Ingen pasientar skal oppleve fristbrot og ventetida skal ned Reduksjon i avvik på reglane om arbeidstid. Desentralisere spesialisthelsetenestetilbodet for innbyggjarane Riktig bruk av IKT Varig kostnadsreduksjon på drift Helse Midt Norge RHF vil ha ein tett dialog med helseføretaka om utviklinga i disse fokusområda gjennom året. I tillegg til rapportering gjennom statusrapportane (jf. kap 8 oppfølging og rapportering) vil oppfølginga være et fast tema på dialogmøte og direktørmøte. Relevante mål som er gitt i tidlegare oppdragsdokument, gjeld framleis. 2. Tildeling av midlar Resultatkrav Styret i Helse Midt Norge RHF har vedteke eit budsjett (sak 79/12) med krav om resultatmessig overskot for å få midlar til framtidige investeringar i bygg, MTU og IKT. Kravet om overskot er på 371 mill kroner i 2013 for regionen. Det er fortsett behov for at prosessar knytt til omstilling og tiltak for å kunne omfordele midlar frå drift til investeringar fortsetter. Regionen har betydelige utfordringar knytt til kapitalkostnader og likviditeten er presset som følgje av tidlegare års underskot. Helse Møre og Romsdal HF må ha kontinuerlig fokus på styring av eigen likviditet og sørgje for at behovet for kassekreditt til kvar tid blir så lite som mogeleg. Helse Møre og Romsdal HF skal i 2013 gå med 83 millionar kroner overskot. Fordeling av inntekter 2013: Tildelinga som er angitt nedanfor gir rammer for den verksemda føretaket skal gjennomføre i Ein føreset at beløpet skal ta høgde for samla lønns og prisvekst i Tabell 1

9 Inntektsramme budsjett 2013: (Tall i tusen) HMR Basisramme Særfinansiering Sum basisramme ISF-inntekt Polikliniske refusjoner Sum bevilgning Gjestepasientinntekt Aure rehabiliteringssenter Helse Møre og Romsdal HF får i ,586 mill kroner øyremerka til Aure rehabiliteringssenter utanom ordinær basisramme. Fusjonsstøtte 2013 Helse Møre og Romsdal får 50,66 mill kroner i øyremerka midlar utanom ordinær basisramme til dekning av meirkostnadar knytt til utviklingsplan og samanslåinga av Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal til eit felles helseføretak. Nukleærmedisin Nukleærmedisin organiserast og bemannast som ei regional eining/funksjon ved St. Olavs Hospital HF. Eininga skal gjennom ambulant teneste og IKT ivareta den nukleærmedisinske spesialisttenesta ved de andre føretaka i regionen på ein forsvarlig måte. Eininga vidarefører arbeidet for dette i samarbeid med dei respektive ansvarlige avdelingar i dei andre føretaka. St. Olavs Hospital HF vil ha det medisinske ansvaret for nukleærmedisin ved sjukehusa i Ålesund og Levanger, ved sida av eige sjukehus. Helse Møre og Romsdal HF har fråtrekk grunna eigen legedekning. St. Olavs Hospital HF fakturerer faktiske utgifter basert på fordelingsnøkkel til kvar av dei 2 andre helseføretaka. St. Olavs Hospital HF fakturerer halvårlig pr og Tabell 2 Fordelingsnøkkel til kostnadsfordeling for 2013 (oppdatert indeks og prisjustert med 3,3 %): Behovsindeks 2013 somatikk 2 ass.leger 3. overleger Ind. Kostn Totalt pr HF Fratrekk pga egen legedekning Helse Møre og Romsdal 37,50 % St. Olavs Hospital 41,70 % Helse Nord-Trøndelag 20,80 % Sum kostnad 100,00 %

10 Psykisk helsevern Det er på regionnivå satt av 20 mill kroner til psykisk helsevern til seinare fordeling. Disse midlane kan utløysast ved økt produktivitet i poliklinisk verksemd. Informasjon om prosedyre og kriterium for utbetaling vil bli gitt i eige brev. Kommunale augeblikleg hjelp tilbod Helse Møre og Romsdal HF skal sette av minst 14,7 mill kroner av basisramma til finansiering av etablering og drift av kommunale augeblikleg hjelp tilbod. Dersom behovet for finansiering i 2013 blir mindre kan ubrukte midlar disponerast til annen basisverksemd. Helse Møre og Romsdal HF har fått følgjande finansiert særskilt over basisramma for 2012: Tabell 3 Særfinansiering 2013 Særfinansiering 2013 (1 000 kr) HMR Rentekostnader langsiktige lån 904 Rentekostnader langsiktige lån - trekk/omfordeling Trekk jf sak 37/11 - endret profil eff.krav Tilskudd differensiert arbeidsgiveravgift FOU HMN satsning Pasienttransport Pasientreiser Luftambulanse Fusjonsstøtte HMR SUM Frå 2013 er særfinansiering av kreftbehandling tatt bort. Forsking og utdanning Helse Midt Norge sin vedtekne regionale forskingsstrategi styrer mot 3,0 % av ramma avsett til forsking. For å nå denne ramma har Helse Midt Norge byrja på ei opptrapping som blir gjort greie for i særfinansieringa. Midlane stilles til disposisjon gjennom årleg opptrapping og det forventes at føretaka innrettar seg slik at forskingsaktiviteten er på venta nivå. Helse Møre og Romsdal HF har fått tildelt følgjande til forsking og utdanning: 17,748 mill kroner Helse Møre og Romsdal HF skal innanfor auking av FoU midlar ta i vare forskingsprosjekt som speglar prioriteringane i Strategi Ev inntekter frå andre finansieringskjelder som skal brukast til FoU skal komme i tillegg til dette. Det er vidare satt av forskingsmidlar under Helse Midt Norge RHF, som vil bli fordelt av Samarbeidsorganet mellom Helse Midt Norge og universitetet etter søknad. Pasienttransport Gjennom særfinansiering er helseføretaket tildelt midlar for utbetaling til transportørar og pasientar i tråd med forskrift og gjeldande kontraktar

11 Drift av pasientreisekontor Helseføretaket er for 2013 tildelt særfinansiering for aktivitet knytt til drift av pasientreisekontoret Regional koordinerande eining for habilitering og rehabilitering Tidligare Helse Sunnmøre HF og Helse Midt Norge RHF har inngått avtale fram til 2013 om at Helse Sunnmøre HF har leiarvervet og driftar eininga. Tidligere særfinansiering til HMR er tatt bort for 2013 og kostnaden skal dekkast av HMN med inntil 0,7 millioner. Pasientopplæring Den regionale funksjonen knytt til lærings og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal HF skal støtte opp under arbeidet i regionalt fagnettverk for opplæring av pasientar og pårørande. Tidligere særfinansiering til HMR er tatt bort for 2013 og kostnaden skal dekkast av HMN med inntil 1,065 mill kroner i Trekk jf sak 37/11 Det er gjort eit trekk i ramma på 5 mill kroner i forbindelse med at tidlegare Helse Nordmøre og Romsdal, nå Helse Møre og Romsdal, i 2011 fekk økonomisk støtte på 10 mill kroner mot tilsvarande auka krav til effektivisering i 2012 og 2013, jf styresak 37/11 i Helse Midt Norge RHF. Omfordeling rentekostnader langsiktig lån Det er lagt til grunn ei omfordeling av 30 % av budsjettert rentekostnad på langsiktige lån, totalt 116 mill kroner. Dette medfører ein reduksjon av ramma til Helse Møre og Romsdal HF på totalt 10,466 mill kroner. Raskare tilbake Helse Midt Norge har i 2013 fått tildelt 110,875 mill kroner knytt til ordninga Raskare tilbake. Aktivitet som kommer inn under ordninga dekkes særskilt og skal ikkje finansierast av inntektsfordelinga. Tildelinga av ramme for Raskare Tilbake blir kommunisert i eige brev. Investeringsramme 2013 For tildeling av investeringsramme for 2013 vises det til sak 03/2013 Helse Midt Norge Resultat og investeringsbudsjett Tabell 4 Planlagte investeringer 2013 (tall i tusen) HMR Bygg/HMS MTU EK-innskudd KLP Oppgradering Ålesund Sjukehus Tiltak ved Molde Sjukehus Helikopterlandingsplasser Sum investeringsplaner I tillegg kan helseføretaket få tildelt investeringsmidlar til særskilte ENØK tiltak.

12 3. Aktivitet Ressursramma som samla vert stilt til rådvelde i dette dokumentet legg til rette for den aktiviteten i pasientbehandlinga i Møre og Romsdal HF som er forventa, jf. Tabell 5 og 6. Aktiviteten ved Helse Møre og Romsdal HF består av tenester til Helse Midt Norge sin befolkning samt tenester til pasientar busett i dei andre helseregionane. I 2013 skal denne aktiviteten utgjere totalt DRG poeng. I tillegg vil befolkninga i Helse Midt Norge delvis få dekket sine tenester ved helseføretak i andre RHF. For pasientar busett i Helse Møre og Romsdal HF sitt opptaksområde er tenester som vert tilbydd frå andre RHF estimert til DRG poeng i Tabell 5 Aktivitetsforventning for Helse Møre og Romsdal HF i Behandlet ved Helse Møre St. Olavs Helse Nord- Totalt og Romsdal Hospital HF Trøndelag HF Pasienten kommer fra HF Møre og Romsdal HF-omr St. Olavs Hospitals HF-område Nord-Trøndelag HF-omr Innfasing 2013, finansieringsmodell Pasienter tilhørende andre regioner Sum produksjonsperspektiv Prosentvis endring ,7 % 4,1 % 0,8 % 3,1 % Sum produksjonsperspektiv Helse Møre og Romsdal HF skal ha ei drift som sikrar at fristbrot ikkje førekjem og at ventetida til behandling ikkje er lengre enn 65 dagar etter nasjonale retningslinjer. I 2013 blir det ikkje halde tilbake midlar på RHF nivå, men dersom krava ikkje nås ved HF et har føretaket sjølv ansvar for å sørgje for kjøp av kapasitet gjennom andre aktørar. HF et er også ansvarlig for å finansiere denne aktiviteten gjennom sitt budsjett. Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillinga. Det øyremerkte tilskottet til Raskare tilbake skal kome i tillegg til, og ikkje i staden for, dei kostnadene som blir finansierte gjennom basisløyvinga. Styringsparametrar: Talet på produserte DRG poeng. Refunderte polikliniske inntekter. Psykisk helsevern For psykisk helsevern bruker ein samlemålet PH aktivitet (jfr. ØBAK) for å uttrykke aktivitetsforventingen for Vektinga mellom utskrivingar, opphaldsdøgn og polikliniske 1 DRG poeng produsert av private institusjonar er fordelt i høve til fordelinga mellom HF bustadsområda i Interne pasientstraumar mellom HF ane er basert på faktiske pasientstraumar (målt i prosent av HF anes produksjon for befolkninga i dei ulike HF bustadsområda i Helse Midt Noreg) i 2011.

13 v konsultasjonar går fram av ØBAK. I tabellen nedanfor går det fram forventa aktivitetsnivå for helseføretaket i Tabell 6 Psykisk helsevern: Forventet PH-aktivitet nivå 2013 Helse Møre og Romdsal HF St Olav HF Helse Nord-Trøndelag HF Sum Helse Midt-Norge Til grunn for dette aktivitetsnivået ligger følgjande forventing: Samla sett ein auke på minst 3 prosent Auken i aktiviteten er primært knytt til poliklinisk aktivitet Styringsparametre: Refunderte polikliniske inntekter Talet på PH aktivitetar 4. Satsingsområde Tilgjenge og brukarorientering Pasientar, brukarar og pårørande opplever at dei blir ivaretekne, sett og høyrde. Pasientar og brukarar opplever god kvalitet og service. Pasientar, brukarar og pårørande kan delta aktivt i utforminga av eige behandlingstilbod og tenestetilbodet i verksemdene. Tenestene er innretta etter brukarane sine behov, både når det gjeld fysisk, kulturelt og språkleg tilgjenge. Større merksemd på pasient og brukaropplæring, blant anna ved likemannsarbeid og bruk av elektroniske verktøy. Pasientar og pårørande sine erfaringar blir brukte systematisk i kvalitetsforbetringsarbeid, forsking og innovasjon. Helsepersonell har god kompetanse på kommunikasjon. Reduserte ventetider. Ingen fristbrot. God og forståeleg informasjon om fritt sjukehusval. Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta er under 65 dagar.

14 Resultat frå pasienterfaringsundersøkingar er offentleggjorde på nettsidene til helseføretaka og aktivt følgde opp. Pasientar som skal gjennom omfattande utgreiing og behandling i spesialisthelsetenesta, har fått utarbeidd ein behandlingsplan som blir dokumentert i journal. Planen skal beskrive planlagt pasientforløp med tentative tidspunkt for dei ulike delane av forløpet. Planen skal vere eit arbeidsdokument for pasient og behandlar som blir revidert ved behov. Tiltak i Regional handlingsplan for opplæring av pasientar og pårørande følgjes opp. Styringsparametrar: Gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar i spesialisthelsetenesta. Prosentdel ventetider på nettsida fritt sjukehusval som er oppdaterte siste fire veker. Prosentdel fristbrot for rettigheitspasientar. Brukarerfaringar for inneliggjande pasientar som får behandling i somatiske sjukehus. Brukarerfaringar svangerskap/føde/barsel. For brukarundersøkingar innafor tverrfagleg spesialisert rusbehandling, sjå kap Kvalitetsforbetring Kvalitetsstrategien til Helse Midt Norge Litt bedre i dag enn i går leggjast til grunn for kvalitetsforbetringsarbeidet. Betre behandlingsresultat og auka overleving. Mindre variasjon i praksis mellom sjukehus. Leiinga på alle nivå har oversikt over kvalitet og pasientsikkerheit i tenesta innanfor sitt ansvarsområde. Leiinga på alle nivå følgjer opp eigne resultat på nasjonale kvalitetsindikatorar og arbeider aktivt for å forbetre desse. Sterke anbefalingar 2 i nasjonale faglege retningslinjer er implementerte. Nasjonale medisinske kvalitetsregister er etablerte og tekne i bruk innanfor viktige fagområde. Data frå nasjonale medisinske kvalitetsregister blir brukte til regelmessig evaluering av klinisk praksis og til systematisk forbetringsarbeid, inkludert utarbeiding av nasjonale kvalitetsindikatorar og oppfølging av sentrale anbefalingar i nasjonale faglege retningslinjer. 2 Tilrådingar i nasjonale faglige retningslinjer er graderte etter styrken på kunnskapsgrunnlaget. Når tilrådingane er svake, er ønska til pasienten i større grad bestemmande for kva tiltak ein vel.

15 Nasjonale kvalitetsindikatorar har tilfredsstillande datakvalitet. Helseføretaket har utarbeidd planar for implementering av sentrale anbefalingar i relevante nasjonale faglege retningslinjer. Betre kvalitet i rapporteringa frå psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling til Norsk pasientregister. MyWayToPas 3 skal implementerast. 100 % av epikrisar er sende ut innan sju dagar. Ingen korridorpasientar. Styringsparametrar: 30 dagars overleving etter innlegging for lårhalsbrot. 30 dagars overleving etter innlegging for hjarteinfarkt. 30 dagars overleving etter innlegging for hjerneslag. 30 dagars risikojustert totaloverleving. Prosentdel epikrisar som er sende ut innan sju dagar. Prosentdel korridorpasientar ved somatiske sjukehus. Registrering av lovgrunnlag for psykisk helsevern for vaksne. 4.3 Pasientsikkerheit Færre infeksjonar påførte i samband med sjukehusopphald. Tryggare legemiddelbruk. Færre fall og trykksår. Openheit om uønskte hendingar, men slik at personvernet tas i vare. Auka prosentandel uønskte hendingar blir melde. Uønskte hendingar blir brukte aktivt til læring og forbetring. Leiinga på alle nivå sikrar velfungerande system for melding og handtering av uønskte hendingar. Tilsette opplever det trygt å melde, og meldingane blir følgde opp med årsaksanalysar og tiltak ut frå eit system og læringsperspektiv. Pasientar og pårørande blir involverte i pasientsikkerheitsarbeid, og det er etablert gode rutinar for oppfølging av pasientar og pårørande som opplever skade. 3 MyWayToPas: IT løysing for å kunne registrere psykiatridata som skal rapporterast til NPR

16 Alle sjukehus og helseføretak implementerer aktuelle tiltakspakker i den nasjonale pasientsikkerheitskampanjen I trygge hender og rapporterer eigne resultat. Leiinga i helseføretaket set i verk tiltak for å følgje opp eigne resultat i kampanjen, kartlegginga av pasientsikkerheitskultur, meldingar til Kunnskapssenteret og tilsynsrapportar. Helseføretaket har utarbeidd planar for løypande opplæring i bruk av pasientadministrative system. Helseføretaket legg på egna måte ut informasjon om melde 3 3 hendingar, og eigne resultat frå journalundersøkinga. Helse Møre og Romsdal HF skal utføre samstemming av legemiddellister i samarbeid med Sykehusapotekene i Midt Norge HF. Styringsparametrar: Talet på gjennomførte journalundersøkingar etter GTT metoden, i tråd med føringane i pasientsikkerheitskampanjen, per sjukehus. Prevalens av sjukehusinfeksjonar. 4.4 System for innføring av nye metodar og ny teknologi For å betre grunnlaget for åtgjerder om innføring av ny teknologi i sjukehus har Helsedirektoratet etablert eit nytt nasjonalt system for metodevurderingar. Eit viktig formål er å sikre at pasientar så raskt som mogeleg skal få likeverdig tilgang til nye metodar som er dokumentert verksame og oppfyller krav til sikkerheit og er kostnadseffektive. Etablere ein einskapleg og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metodar og ny teknologi, i tråd med nasjonalt system for innføring av nye metodar i spesialisthelsetenesta. Det er etablert nødvendig kompetanse og metodestøtte for utføring av minimetodevurderingar i samarbeid med HMN og dei andre helseføretaka. Styringsparameter: Talet på gjennomførte mini metodevurderingar som er sendt til databasen i Kunnskapssenteret. 4.5 Samhandlingsreforma Det er etablert og vidareutvikla effektive og lokale behandlingstilbod i samarbeid med kommunane, mellom anna lokalmedisinske senter.

17 Med bakgrunn i dei lovpålagde avtalane mellom kommunar og helseføretak er det etablert heilskaplege pasientforløp og avklart arbeidsdeling mellom helseføretak og kommunar. Det er etablert funksjonar og tenester som støtter opp om kommunane sine behov for støtte og rettleiing slik at dei kan yte primærhelsetenester i samsvar med lov, forskrifter og inngåtte avtalar. Det er utarbeidd planar for desentralisering av spesialisthelsetenester i dialog med kommunane. Helseføretaket samarbeider med kommunane om etableringa av døgntilbod om augeblikkleg hjelp i kommunane som eit alternativ til sjukehusinnlegging. Dei regionale helseføretaka har gjort sitt til at nye døgntilbod om augeblikkleg hjelp i kommunane har ein kvalitet som reelt sett avlastar sjukehus. Sjå Helsedirektoratet sin rettleiar om kommunane si plikt til døgntilbod om augeblikkleg hjelp. Det er vurdert om desentraliserte spesialisthelsetenester bør lokaliserast saman med det kommunale tilbodet. Det er sikra at ordninga med betaling for utskrivingsklare pasientar ikkje har endra vurderinga av når ein pasient er utskrivingsklar. 4.6 Kreftbehandling Helsetilsynet sin rapport 4/2010 Risikobildet av norsk kreftbehandling leggjast til grunn i utforminga av tenestetilbodet. Nasjonal kreftstrategi ( ) er lagd til grunn for utvikling av tenestetilbodet til kreftpasientar. Høg kvalitet og kompetanse i utgreiing, behandling og rehabilitering av pasientar med kreft i tråd med nasjonale handlingsprogram for kreftsjukdommar. Formålstenleg organisering av tilbodet til kreftpasientar med vekt på samling av funksjonar som av kvalitetsmessige årsaker bør skje på færre einingar (for eksempel spesialisert kreftkirurgi) og desentralisering av tilbod som kan gis nær pasienten med god kvalitet. Gode og effektive pasientforløp for kreftpasientar. Det er gjennomført tiltak for å effektivisere utgreiing og redusere flaskehalsar i forløpa for kreftpasientar. 80 % av kreftpasientar har forløp innafor anbefalte forløpstider: o 5 arbeidsdagar frå motteken tilvising til tilvisinga er vurdert. o 10 arbeidsdagar frå motteken tilvising til utgreiing er påbegynt. o 20 arbeidsdagar frå motteken tilvising til behandling er starta.

18 Det er sett i verk tiltak for å betre informasjon til kreftpasientar og koordinere pasientforløp, for eksempel ved bruk av kreftkoordinatorar. Det er bygd opp robuste fagmiljø med auka kapasitet for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. Det er etablert fleire tilbod for pasientopplæring, likemannsarbeid og meistring, mellom anna pusterom og vardesenter. I løpet av 2012 er det i alle helseføretaka i regionen arbeidet for å etablere gode rutinar som skal sikre at HMN oppfyller nye krav til forløpstider for kreftpasientar. Ein føresett at dette arbeidet vidareførast i 2013 og at det er etablert dokumenterte rutinar i alle einingar som sikrar korrekt måling av forløpstid i den aktuelle eininga og for pasientens totale forløpstid. Ein skal særskilt leggja vekt på at dokumenterte rutinar følgjes ved overføring av pasientar inne i sjukehusa, mellom sjukehusa og mellom helseføretaka i regionen. Dette ansvaret ligg både hos avgjevande og mottakande eining. Styringsparametrar: Prosentdel pasientar med tjukktarmskreft som får behandling innan 20 arbeidsdagar. Prosentdel pasientar med brystkreft som får behandling innan 20 arbeidsdagar. Prosentdel pasientar med lungekreft som får behandling innan 20 arbeidsdagar. 4.7 Behandling av hjerneslag Høg kvalitet og kompetanse i utgreiing, behandling og rehabilitering av pasientar med hjerneslag i tråd med nasjonale faglege retningslinjer. Alle pasientar med akutt hjerneslag blir behandla i slageining. Fleire pasientar med akutt hjerneinfarkt får trombolyse. Auka kunnskap blant helsepersonell, pasientar og pårørande om symptoma ved akutt hjerneslag. 20 % av pasientar med hjerneinfarkt under 80 år har fått trombolyse. Styringsparametrar: Prosentdel på pasientar under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling. 30 dagar overleving etter innlegging for hjerneslag. (Rapporterast under 4.2) 4.8 Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og anna avhengigheitsbehandling Helseføretaka skal bidra til gode løysingar for ruspasientane og dei tilsette i Rusbehandling Midt Norge i den oppstarta integrasjonsprosessen.

19 Høg kvalitet og kompetanse i utgreiing, behandling og rehabilitering til pasientar/brukarar med rus og andre avhengigheitslidingar. Vi viser til Helsedirektoratet sitt oppdrag om å samanlikne kvalitet og kostnader for offentlege og private rusinstitusjonar. Distriktspsykiatriske senter er lagde til grunn som nøkkelstruktur for vidare utvikling av spesialisthelsetenester ved rus og avhengigheitslidingar der lokale forhold tilseier det. Fleire pasientar fullfører tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Det er etablert gode rutinar for samarbeid med kommunen for pasientar i tverrfagleg spesialisert rusbehandling, ved behandlingsavbrot og etter utskriving, og dessutan rutinar for raskt reinntak i tverrfagleg spesialisert rusbehandling ved behandlingsavbrot dersom pasienten ønskjer det. Auka merksemd på og kompetanse i behandling av pasientar med skadar og avhengigheit av anabole androgene steroid. Det sosialfaglege aspektet innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling er ivareteke. Det er sikra eit godt tilbod på institusjonar til rusavhengige som har rusfridom som mål. Det er behov for ein gjennomgang av den samle kapasiteten innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling, og det bør vurderast om det er behov for å auke kapasiteten på feltet ytterlegare, særleg når det gjeld langtidsplassar drivne av ideelle organisasjonar. Det er etablert tilbod om brukarstyrte plassar innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Det er etablert system ved somatiske avdelingar for å fange opp pasientar med underliggjande rusproblem og eventuelt vise desse vidare til tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Det er gjennomført brukarundersøkingar innafor tverrfagleg spesialisert rusbehandling. 4.9 Psykisk helsevern Omstillinga innafor psykisk helsevern blir fullført, slik at DPS blir sette i stand til å ta seg av alle allmennpsykiatriske funksjonar, mellom anna akuttfunksjonar gjennom døgnet. Det er vurdert å lokalisere akuttavdelingar og spesialfunksjonar som for eksempel alderspsykiatri og eteforstyrringar saman med somatiske sjukehus.

20 Pasientar/brukarar får eit heilskapleg tilbod på eit nivå som best mogleg kan leggje til rette for meistring og eit normalt liv, dvs. at tilbodet som hovudregel skal gis på kommune og DPS nivå. Sjukehusa tek seg av oppgåver som berre kan utførast på sjukehusnivå, dvs. sikkerheitsavdelingar, lukka akuttavdelingar og enkelte avgrensa spesialfunksjonar. Psykisk helsevern er i størst mogleg grad basert på frivilligheit. Det blir lagt til rette for frivillige og brukarstyrte tilbod, mellom anna lækjemiddelfrie behandlingstilbod for pasientar som ønskjer det. Det er utarbeidd ein plan for omstillinga av psykisk helsevern i tråd med dei gitte signala. Planen skal vise framdrift for utviklinga av DPS, utvikling og spissing av sjukehusfunksjonane og overføring av ressursar frå sjukehus til DPS. Akuttberedskap ved DPS er etablert på døgnbasis, eventuelt i samarbeid med andre institusjonar der lokale forhold gjer det nødvendig. Alle DPS har etablert ambulante funksjonar der legar og psykologar deltek. Prosentdel tvangsinnleggingar er redusert med 5 % i samarbeid med dei kommunale tenestene. Prosentdel tvangsbehandlingstiltak (tvangsmedisinering) er redusert med 5 %. Styringsparametrar: Prosentdel årsverk i psykisk helsevern for vaksne fordelt på DPS og sjukehus. Prosentdel DPS som dekkjer akuttberedskap utover normal arbeidstid. Registrering av lovgrunnlag om psykisk helsevern for vaksne. Prosentdel tvangsinnleggingar (Talet per 1000 innbyggjarar i opptaksområdet). Prosentdel tvangsbehandlingstiltak (Talet per innbyggjarar > 18 år). Prosentdel reinnleggingar innan 30 dagar for pasientar med schizofreni Habilitering og rehabilitering Tilboda til barn, unge og vaksne som har behov for habiliterings /rehabiliteringsretta tiltak, er tilstrekkelege og relevante. Det er sikra nødvendig kompetanse i tenestene, inkludert legetenester. Habiliterings /rehabiliteringstilboda til kvar enkelt brukar/pasient er heilskaplege og koordinerte. Det er etablert godt samarbeid og rettleiing mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta på habiliterings /rehabiliteringsområdet.

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Nedanfor følgjer ein oversikt over styringsindikatorar det vil være fokus på i 2013. I tabell 1 er det oversikt over dei styringsindikatorar

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF

Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF Styringsdokument 2013 for Helse Nord Trøndelag HF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 7 3. Aktivitet 11 4. Satsingsområder 2013 13 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 13 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Helse Vest RHF

Oppdragsdokument 2014. Helse Vest RHF Oppdragsdokument 2014 Helse Vest RHF Oppdatert: 9.1.2014 Innhald 1. Innleiing 3 2. Tildeling av midlar 4 3. Aktivitet 7 4. Tilgjenge og brukarorientering 7 5. Kvalitet og pasientsikkerheit 7 6. Personell,

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Styresak 4/14 Vedlegg 2 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2014 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

Styresak 4/14 Vedlegg 2 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2014 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styresak 4/14 Vedlegg 2 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2014 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Føretaksmøte 13. februar 2014 1 Innhald 1 Overordna føringar... 3 1.1 Overordna styringsbodskap frå eigar... 3 1.2 Generelle

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012

Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Styringsdokument for Helse Førde HF 2012 0 1 Innleiing... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 2. tertial

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 2. tertial Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 2. tertial Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir.

Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Protokoll frå føretaksmøte 30. april 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Møre og Romsdal HF Godkjenning av årsrekneskap og årsberetning 2014, behandling av årleg melding 2014 med meir. Innhald Sak 1

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest.

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 24.02.05 Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2008 DPS- Strukturen i Helse Stavanger

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013 Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Alle legane har naudsynt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Styringsdokument 2007. Helse Vest IKT AS. (utkast 15.02.07)

Styringsdokument 2007. Helse Vest IKT AS. (utkast 15.02.07) Styringsdokument 2007 Helse Vest IKT AS (utkast 15.02.07) 1. INNLEIING... 3 2. HELSE 2020... 3 3. RESSURSGRUNNLAG OG RESULTATKRAV... 4 Finansieringsmodell... 4 Forventa samordningsgevinstar over ein 5-års

Detaljer

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYREMØTE:

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Styresak. Dato: 13.05.11 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Dato: 13.05.11 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.05.11 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Pasienttryggleikskampanjen «I trygge hender» Status for Helse

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder

Detaljer

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Arkivsak 71/12 B 99/12 B 14/13 O 26/13

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

Undervegsrapportering

Undervegsrapportering Nr. Tittel Oppgåve Er kret oppfyld? 1 Styringsdokument 2013 Styringsdokument 2013 Føretaksprotokoll februar 2013 Undervegsrapportering Styringsdokument og føretaksprotokoll(ar) vert etter mal frå HMN operasjonaliserte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020

STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020 STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020 INNHALD Innleiing..2 Avgrensingar 2 Visjon.2 Saman med utdanningsinstitusjonane utdannar vi framtidas helsearbeidarar 2 Regionale og lokale rammer.3

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Styresak. Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest

Styresak. Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.03.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen

Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen Årsrapport 2014 for revisjonsutvalet og internrevisjonen Februar 2015 1 INNLEIING OG INNHALD Revisjonsutvalet og internrevisjonen i Helse Vest er begge ledd i å styrke styret si overvaking av internkontrollen.

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer