Verdal kommune Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune Møteprotokoll"

Transkript

1 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 medlemmer. Utdelt i møtet: Plan- og bygningsloven Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad Medlem AP Kristin Johanne Hildrum Medlem AP Trude Holm Medlem SP Torill Elverum Medlem AP Ole Gunnar Hallager Medlem AP John Hermann Medlem FRP Bjørn Iversen Medlem AP Berit Musum Medlem FRP Pål Sverre Fikse Medlem SP Knut Snorre Sandnes Medlem H Kjell Woll Sigurdsen Medlem AP Marit Voll Skrove Medlem SP Einar Asbjørn Tromsdal Medlem AP Bjørn Aarstad Medlem AP Berit Gustad Nessø Medlem AP Bjørn Holmli Medlem AP Terje Aksnes Medlem SP Karl Bernhard Hoel Medlem SP Brita Kleven Thorsvik Medlem V Ove Morten Haugan Medlem AP Anne Grete Valbekmo Medlem H Anita Karlsen Medlem SV Anne Segtnan Medlem SP Vigdis Haldorsen Medlem SP Johannes Rosvold Medlem V Astrid Tromsdal Medlem AP Linn Beate Tromsdal Medlem AP Jonny Arild Haugan Medlem AP Arild Kvernmo Pedersen Medlem H Trine Reitan Medlem AP Faste medlemmer som ikke møtte:

2 Navn Funksjon Representerer Britt Tove Klevmo MEDL H Gerd Janne Kristoffersen MEDL AP Lennart Johansson MEDL AP Signar Musum MEDL FRP Tor-Petter Abelsen MEDL KRF Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Rigmor Hafell Tor-Petter Abelsen KRF Rolf Tømmerås Lennart Johansson AP Kirsten Johansson Malmo Gerd Janne Kristoffersen AP Heidi Nora Sagaard Signar Musum FRP Storstad Charlotte Fætten Aakerhus Britt Tove Klevmo H Fra administrasjonen møtte: Navn Jostein Grimstad Line Therese Ertsås Stilling Rådmann Formannskapssekretær

3 Oppdatert sakliste kommunestyrets møte 31. oktober 2011 Saksnr PS 76/11 PS 77/11 PS 78/11 PS 79/11 PS 80/11 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune Stiklestad og Vuku Skytterlag - søknad om garanti for banklån Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser - Verdal kommune Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav - Verdal kommune PS 81/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - Valgperioden PS 82/11 PS 83/11 PS 84/11 PS 85/11 PS 86/11 Mottak av sakspapir i folkevalgte organ - Verdal kommune Nytt reglement for komiteene i Verdal - gjeldende fra valgperioden 2011 Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Reguleringsplan Vuku - Coop Marked PS 87/11 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden PS 88/11 PS 89/11 Orientering Oppnevning av ny møtefullmektig til forliksrådet

4 PS 76/11 Godkjenning av møteprotokoll Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: Protokoll fra møte 17. oktober 2011 godkjennes. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Protokoll fra møte 17. oktober 2011 godkjennes. PS 77/11 Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet. Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat: Pkt. 1 enstemmig vedtatt. Pkt. 2 enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial til etterretning. 2. Kommunestyret presiserer at det må tilstrebes å holde seg innenfor budsjettrammene. PS 78/11 Stiklestad og Vuku Skytterlag - søknad om garanti for banklån Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Stiklestad og Vuku skytterlag om kommunal garanti for et lån på kr ,-. 2. Verdal kommune garanterer i form av simpel kausjon for et lån på kr ,- til Stiklestad og Vuku skytterlag i forbindelse med bygging av nytt skytteranlegg. 3. Lånet skal være nedbetalt i løpet av 1 år. 4. Långiver sørger for at Verdal kommune sitt garantiansvar opphører når Stiklestad og Vuku skytterlag har innfridd lånet.

5 PS 79/11 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser - Verdal kommune Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret tar de framlagte retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser til orientering. PS 80/11 Søknad om godkjenning av endret sats for feste av grav - Verdal kommune Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. FRP v/berit Musum fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med til kr 1.100,- for 10-års feste. Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra FRP, ble formannskapets innstilling vedtatt med 32 stemmer. 3 stemme ble avgitt for FRP sitt forslag. VEDTAK: Festeavgiftene for feste av grav settes fra og med 2011 til kr ,- for 10 års feste. PS 81/11 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune - Valgperioden Saken utgår. PS 82/11 Mottak av sakspapir i folkevalgte organ - Verdal kommune Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

6 VEDTAK: 1. Fra innføres elektronisk mottak av sakspapir for folkevalgte i Verdal kommune. 2. Rådmann får fullmakt til å anskaffe nødvendig utstyr innenfor en kostnadsramme på kr ,-. 3. Kostnadene belastes ansvar 1110, funksjon PS 83/11 Nytt reglement for komiteene i Verdal - gjeldende fra valgperioden 2011 Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kommunestyret vedtar forslag til nytt reglement for komiteene i Verdal kommune gjeldende fra valgperioden PS 84/11 Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet. Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: Med forbehold om endelig vedtak i representantskapet i Innherred Renovasjon godkjenner Verdal kommune selskapsavtale for Innherred Renovasjon med endringer i 1, 6, 8 og 14. PS 85/11 Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Kommunestyret tar rapporten Eierskapskontroll Innherred Produkter AS til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av eierskapsmeldingen i en egen sak til kommunestyret. Her bør det fremgå hvilke mål kommunen ønsker nådd gjennom de ulike eierskap (eierstrategier).

7 PS 86/11 Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Innstilling fra komité plan og samfunn ble utdelt i møtet. Ved votering ble innstillingen fra komité plan og samfunn enstemmig vedtatt. VEDTAK: I medhold av Plan- og bygningslovens vedtas reguleringsplan for Vuku COOP Marked, rev PS 87/11 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden Valgnemndas leder, Ole Gunnar Hallager, la fram følgende innstilling til valg av styrer, råd og utvalg for perioden : Valgnemnda er satt ned for å forberede valg av kommunale styrer, råd og utvalg for kommunestyret. Viser her til innstilling til kommunestyrets konstituerende møte 17. oktober d.å. Som avklaring kan nevnes at valgnemnda er satt ned for å forberede valg av kommunale styrer, råd og utvalg for kommunestyret. Valgnemnda har i møte 25. oktober og 28. oktober gått igjennom de øvrige styrer, råd og utvalg som nemnda har i oppdrag å fremme forslag på kandidater til. Valgnemnda innstiller på følgende til valg i de styrer, råd og utvalg der det skal oppnevnes folkevalgte representanter: 1. Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning. 1. Ingeborg Østerås 1. Kjell Tore Hestegrei 2. Anne Segtnan 2. Snorre Løvstad 2. Representantskapet for Innherred Renovasjon. Medlemmer 1. Ove M. Haugan (AP) 1. Unni Kvelstad (AP) 2. Torunn Rotmo (AP) 2. Bjørn Bylund (AP)

8 Marit Voll Skrove (SP) Personlig varamedlem: Knut Fortun (FRP) 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal. Her skal det velges 4 folkevalgte representanter med varamedlemmer og 4 brukerrepresentanter med varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. 1. Rolf Tømmerås, leder (AP) 1. Anne Lise Dolmen (Krf) 2. Anne Grytbakk, nestleder(ap) 2. Mona Hagerup (AP) 3. Svein J. Svensson (AP) 3. Emmanuel Bowah (AP) Anita Prestmo (V) Fra SAFO: Odd Steinkjer Signar Musum (FRP) Dagfinn Øverkil Fra FFO: 1. Lars Morten Lersveen 1. Mona B. Lersveen 2. Audhild Jermstad 2. Inger Hegstad 3. Toralf Hjelde 3. Jorid Pettersen 4. Innvandrerråd. Nytt råd. 5 medlemmer med varamedlemmer. 4 representanter fra innvandrerne og 1 representant fra kommunestyret. Valgbar fra innvandrerne alle som har stemmerett ved lokalvalg, 2 menn og 2 kvinner. Disse velges av innvandrerne selv. Kommunestyret velger leder og nestleder. Det er gitt utsatt frist på dette. Valg av brukerrepresentanter blir ikke gjennomført før Dette valget kommer derfor i kommunestyrets møte Jonny Haugan, leder (AP) Laila Austad (AP) 5. Bygdeboknemnda. Oddbjørg Grønn Øystein Walberg Anders Bendiksen Marit K. Ness

9 Terje Hofstad 6. Nemnd for lokalhistorisk arkiv. Eli Kristoffersen (biblioteksjef) Øystein Walberg John Sundby 7. Gatenavnkomiteen. Linn Beate Tromsdal Arne Hallem Turid Nordli Jarle Dolmen Steinar Berg 8. Heimevernsnemnd. Frode Aakerhus Kristine Nordtømme Lensmannen i Verdal 9. Skatteutvalg. 5 medlemmer med varamedlemmer. 1. Inga A. Hildrum, leder (AP) 1. Trine Reitan (AP) 2. Jørleif Kvakland (Krf) 2. Laila Austad (AP) 3. Linda Olsen (AP) 3. Kjell W. Sigurdsen 1. Ann Maj Holmli (H) 1. Ingolv Bengtsen (H) 2. Joar Aksnes (V) 2. Arne Falkfjell (SP) 10. Eldrerådet. 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. I henhold til 3 i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, er det rådet selv som skal foreta valg av leder og nestleder. 1. Svein J. Svensson 1. Synnøve Haugnes 2. Anne Nordskag 2. Marn Storhaug 3. Ragnhild Sundby 3. Ragnar Evenstad Medlemmer 1. Brita K. Thorsvik 1. Randi Lykke

10 2. Kåre Gåsvik 2. Johannes Overmo 11. Styret for Verdalshallen. 2 medlemmer med varamedlemmer fra kommunen. Terje Rennemo (AP) Jonny Myhre (Krf) Anette Tiller (SP) Pål Sverre Fikse (SP) 12. Sør-Innherad Prostistyre kommunal representant med vara i styret. Trude Holm (SP) Laila Austad (AP) 13. Stiftelsen Stiklestad Museum 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Kjetil Aarstad (AP) Personlige varamedlem: Torunn Rotmo (AP) May Brit Slapgaard Larsen (V) Personlig varamedlem: Marit Voll Skrove (SP) 14. Styret for det det kommunale jordegods. Formannskapet oppnevnt forrige periode. Kommunestyret oppnevner formannskapet som styre for det Kommunale Jordegods for perioden Skattetakstnemnda for eiendomsskatt 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 1. Bjørn Kjesbu, leder (AP) 1. Kirsten Malmo (AP) 2. Anne Nordskag (AP) 2. Bjørn Bylund (AP) Tor Ove Nesset (H) Personlig varamedlem: Oddbjørg Grønn (H)

11 16. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Personlige 1. Inga A. Hildrum, leder (AP) 1. Trine Reitan (AP) 2. Jørleif Kvakland (Krf) 2. Laila Austad (AP) 3. Linda Olsen (AP) 3. Kjell W. Sigurdsen (AP) Personlig varamedlemmer: 1. Joar Aksnes (V) 1. Johannes Overmo (V) 2. Arne Falkfjell (SP) 2. Andor Jermstad (SP) 3. Ann Maj H. Holmli (H) 3. Vigdis Haldordsen (SP) 17. Indre Trondheimsfjord Havnevesen (IHT). 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Fellesforslag: 1. Ordfører (AP) 1. Ingolv Bengtsen (H) 2. Kjetil Aarstad (AP) 2. Marit Voll Skrove (SP) 18. Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag): Representant i selskapets representantskap er ordføreren. Vara for ordføreren: varaordføreren. 19. Utmarksnemnd - 5 medlemmer med varamedlemmer. 1. Kjetil Aarstad (AP), leder 1. Kirsten Johansson Malmo (AP) 2. Berit Gustad Nessø, nestleder (AP) 2. Thor Bertil Granum (AP) 3. Tor Petter Abelsen ( Krf ) 3. Jonny Haugan (AP) 1. Terje Akesnes (SP) 1. Jörgen Baumfelder (SP) 2. Anne Grete Valbekmo (H) 2. Anette Tiller (SP) 20. Konfliktrådet det skal oppnevnes kommunal representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet. Medlem forrige periode var varaordføreren.

12 Varaordfører 21. Dyrevernsnemnd - Kommer brev fra Mattilsynet. Kommunen innstiller på navn og sender til fylkesmannen. Egen sak. 22. KomSek Trøndelag IKS. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet. Ordfører (AP) Tor Petter Abelsen (KRF) Trude Holm (SP) Pål Sverre Fikse (SP) 23. KomRev Trøndelag IKS. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet. Ordfører. Ordfører (AP) Tor Petter Abelsen (KRF) Trude Holm (SP) Pål Sverre Fikse (SP) 24. Representantskapet i Innherred Interkommunale Legevakt IKS. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Personlig varamedlem: Ordfører (AP) Varaordfører (AP) Marit Voll Skrove (SP) Personlig varamedlem: Oddbjørg Grønn (H) 25. Representantskapet i Lierne Nasjonalparksenter IKS. 1 medlem og 1 varamedlem. Ordfører (AP) Kjetil Aarstad (AP)

13 26. Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning. 1 representant med vara. Ordfører (AP) Ove Morten Haugan (AP) Valgnemnda har i sitt arbeid lagt forholdstallsprinsippet til grunn, men foreslår at valgene gjennomføres som avtalevalg. Fjellstyret Det skal velges 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av kommunestyret. Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene blir representert i Fjellstyret og at minst to medlemmer med varamedlemmer blir valgt blant de som har rett til almenningsbruk i Almenningen som jordbrukere. Kommunestyret velger leder og nestleder. Valgnemnda er enig om at valg av Fjellstyre avholdes som forholdstallsvalg, og fremmes ikke gjennom valgnemndas innstilling. Lister vil bli utdelt i kommunestyrets møte. Det ble først votert over valgnemndas innstilling, samlet over medlemmer hvert utvalg og samlet over varamedlemmer hvert utvalg som ble enstemmig vedtatt, samt ledere og nestledere i aktuelle utvalg, som ble enstemmig vedtatt. Valg av fjellstyret: Følgende listeforslag ble fremmet til valg av fjellstyret: Liste A: 1. Bjørn Aarstad, leder (AP) 2. Einar Asbjørn Tromsdal, nestleder (AP) 3. Dagny Okkenhaug (Krf) 4. Arild Stenberg (AP) 5. Anne Nordskag (AP) 6. Bjørn Kjesbu (AP) 7. Berit Gustad Nessø (AP) Liste B: Fellesliste Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre: 1. Inga Berit Lein (SP), leder 2. Signar Musum (FRP), nestleder 3. Terje Aksnes (SP) 4. Mette Karlgård (SP) 5. Nils Georg Leirset (V) 6. Anette Tiller (SP) Listene ble enstemmig godkjent av kommunestyret.

14 Følgende ble oppnevnt til tellekorps: Johannes Rosvold og Kirsten J. Malmo Det ble foretatt skriftlig votering. Det ble først registrert hvor mange stemmer den enkelte lista hadde fått. Denne registreringa ga følgende resultat: Liste A: 18 stemmer. Liste B: 17 stemmer. Mandatfordelingen i fjellstyret for perioden blir da som følger: Mandatfordeling Liste Divisjon 1 Divisjon 2 Divisjon 3 Liste A: AP/KRF 18 (1) 9 (3) 6 (5) Liste B: SP/SV/V/H/FRP 17 (2) 8,5 (4) 5,6 Fordelingen i fjellstyret blir da slik: Fellesliste A: AP/KRF får følgende mandater: Nr. 1, 3, og 5 = 3 representanter. Fellesliste B: SP/SV/H/V/FRP får følgende mandater: Nr. 2 og 4 = 2 representanter. Totalt = 5 representanter. Herved er samtlige 5 representanter i fjellstyret besatt. Listens kandidater fikk da følgende stemmetall: Liste A: 1. Bjørn Aarstad, leder (AP) 18 stemmer 2. Einar Asbjørn Tromsdal, nestleder (AP) 18 stemmer 3. Dagny Okkenhaug (Krf) - 18 stemmer 4. Arild Stenberg (AP)- 18 stemmer 5. Anne Nordskag (AP) 18 stemmer 6. Bjørn Kjesbu (AP) 18 stemmer 7. Berit Gustad Nessø (AP) 18 stemmer Liste B: Fellesliste Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre: 1. Inga Berit Lein (SP), leder 17 stemmer 2. Signar Musum (FRP), nestleder 17 stemmer 3. Terje Aksnes (SP) 17 stemmer 4. Mette Karlgård (SP) 17 stemmer 5. Nils Georg Leirset (V) 17 stemmer 6. Anette Tiller (SP) 17 stemmer

15 Deretter ble hver listes plasser besatt med de kandidater som hadde fått flest stemmer i følgende rekkefølge etter stemmetall og plassering på lista. AP/KRF v/ole Gunnar Hallager fremmet forslag på Bjørn Aarstad som leder i Fjellstyret. SP/SV/H/V/FRP v/marit Voll Skrove fremmet forslag på Inga Berit Lein som leder i Fjellstyret. Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP/KRF på leder og forslaget fra SP/SV/H/V/FRP på leder, fikk forslaget fra AP/KRF 18 stemmer. 17 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP/SV/H/V/FRP. AP/KRF v/ole Gunnar Hallager fremmet forslag på Einar A. Tromsdal som nestleder i Fjellstyret. SP/SV/H/V/FRP v/marit Voll Skrove fremmet forslag på Signar Musum som nestleder i Fjellstyret. Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP/KRF på nestleder og forslaget fra SP/SV/H/V/FRP på nestleder, fikk forslaget fra AP/KRF 18 stemmer. 17 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP/SV/H/V/FRP. VEDTAK: 1. Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning. 1. Ingeborg Østerås 1. Kjell Tore Hestegrei 2. Anne Segtnan 2. Snorre Løvstad 2. Representantskapet for Innherred Renovasjon. Medlemmer 1. Ove M. Haugan (AP) 1. Unni Kvelstad (AP) 2. Torunn Rotmo (AP) 2. Bjørn Bylund (AP) Marit Voll Skrove (SP) Personlig varamedlem: Knut Fortun (FRP) 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal. Her skal det velges 4 folkevalgte representanter med varamedlemmer og 4 brukerrepresentanter med varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. 1. Rolf Tømmerås, leder (AP) 1. Anne Lise Dolmen (Krf)

16 2. Anne Grytbakk, nestleder(ap) 2. Mona Hagerup (AP) 3. Svein J. Svensson (AP) 3. Emmanuel Bowah (AP) Anita Prestmo (V) Fra SAFO: Odd Steinkjer Signar Musum (FRP) Dagfinn Øverkil Fra FFO: 1. Lars Morten Lersveen 1. Mona B. Lersveen 2. Audhild Jermstad 2. Inger Hegstad 3. Toralf Hjelde 3. Jorid Pettersen 4. Innvandrerråd. Nytt råd. 5 medlemmer med varamedlemmer. 4 representanter fra innvandrerne og 1 representant fra kommunestyret. Valgbar fra innvandrerne alle som har stemmerett ved lokalvalg, 2 menn og 2 kvinner. Disse velges av innvandrerne selv. Kommunestyret velger leder og nestleder. Det er gitt utsatt frist på dette. Valg av brukerrepresentanter blir ikke gjennomført før Dette valget kommer derfor i kommunestyrets møte Jonny Haugan, leder (AP) Laila Austad (AP) 5. Bygdeboknemnda. Oddbjørg Grønn Øystein Walberg Anders Bendiksen Marit K. Ness Terje Hofstad 6. Nemnd for lokalhistorisk arkiv. Eli Kristoffersen (biblioteksjef) Øystein Walberg John Sundby 7. Gatenavnkomiteen. Linn Beate Tromsdal Arne Hallem Turid Nordli Jarle Dolmen

17 Steinar Berg 8. Heimevernsnemnd. Frode Aakerhus Kristine Nordtømme Lensmannen i Verdal 9. Skatteutvalg. 5 medlemmer med varamedlemmer. 1. Inga A. Hildrum, leder (AP) 1. Trine Reitan (AP) 2. Jørleif Kvakland (Krf) 2. Laila Austad (AP) 3. Linda Olsen (AP) 3. Kjell W. Sigurdsen 1. Ann Maj Holmli (H) 1. Ingolv Bengtsen (H) 2. Joar Aksnes (V) 2. Arne Falkfjell (SP) 10. Eldrerådet. 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. I henhold til 3 i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, er det rådet selv som skal foreta valg av leder og nestleder. 4. Svein J. Svensson 1. Synnøve Haugnes 5. Anne Nordskag 2. Marn Storhaug 6. Ragnhild Sundby 3. Ragnar Evenstad Medlemmer 1. Brita K. Thorsvik 1. Randi Lykke 2. Kåre Gåsvik 2. Johannes Overmo 11. Styret for Verdalshallen. 2 medlemmer med varamedlemmer fra kommunen. Terje Rennemo (AP) Jonny Myhre (Krf) Anette Tiller (SP) Pål Sverre Fikse (SP)

18 12. Sør-Innherad Prostistyre kommunal representant med vara i styret. Trude Holm (SP) Laila Austad (AP) 13. Stiftelsen Stiklestad Museum 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Kjetil Aarstad (AP) Personlige varamedlem: Torunn Rotmo (AP) May Brit Slapgaard Larsen (V) Personlig varamedlem: Marit Voll Skrove (SP) 14. Styret for det det kommunale jordegods. Formannskapet oppnevnt forrige periode. Kommunestyret oppnevner formannskapet som styre for det Kommunale Jordegods for perioden Skattetakstnemnda for eiendomsskatt 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. 1. Bjørn Kjesbu, leder (AP) 1. Kirsten Malmo (AP) 2. Anne Nordskag (AP) 2. Bjørn Bylund (AP) Tor Ove Nesset (H) Personlig varamedlem: Oddbjørg Grønn (H) 16. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. Personlige 1. Inga A. Hildrum, leder (AP) 1. Trine Reitan (AP) 2. Jørleif Kvakland (Krf) 2. Laila Austad (AP) 3. Linda Olsen (AP) 3. Kjell W. Sigurdsen (AP) Personlig varamedlemmer: 1. Joar Aksnes (V) 1. Johannes Overmo (V)

19 2. Arne Falkfjell (SP) 2. Andor Jermstad (SP) 3. Ann Maj H. Holmli (H) 3. Vigdis Haldordsen (SP) 17. Indre Trondheimsfjord Havnevesen (IHT). 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Fellesforslag: 1. Ordfører (AP) 1. Ingolv Bengtsen (H) 2. Kjetil Aarstad (AP) 2. Marit Voll Skrove (SP) 18. Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag): Representant i selskapets representantskap er ordføreren. Vara for ordføreren: varaordføreren. 19. Utmarksnemnd - 5 medlemmer med varamedlemmer. 1. Kjetil Aarstad (AP), leder 1. Kirsten Johansson Malmo (AP) 2. Berit Gustad Nessø, nestleder (AP) 2. Thor Bertil Granum (AP) 3. Tor Petter Abelsen ( Krf ) 3. Jonny Haugan (AP) 1. Terje Akesnes (SP) 1. Jörgen Baumfelder (SP) 2. Anne Grete Valbekmo (H) 2. Anette Tiller (SP) 20. Konfliktrådet det skal oppnevnes kommunal representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet. Medlem forrige periode var varaordføreren. Varaordfører 21. Dyrevernsnemnd - Kommer brev fra Mattilsynet. Kommunen innstiller på navn og sender til fylkesmannen. Egen sak. 22. KomSek Trøndelag IKS. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet.

20 Ordfører (AP) Tor Petter Abelsen (KRF) Trude Holm (SP) Pål Sverre Fikse (SP) 23. KomRev Trøndelag IKS. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til representantskapet. Ordfører. Ordfører (AP) Trude Holm (SP) Tor Petter Abelsen (KRF) Pål Sverre Fikse (SP) 24. Representantskapet i Innherred Interkommunale Legevakt IKS. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ordfører (AP) Marit Voll Skrove (SP) Personlig varamedlem: Varaordfører (AP) Personlig varamedlem: Oddbjørg Grønn (H) 25. Representantskapet i Lierne Nasjonalparksenter IKS. 1 medlem og 1 varamedlem. Ordfører Ordfører (AP) Kjetil Aarstad (AP) 26. Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning. 1 representant med vara. Ordfører (AP) Ove Morten Haugan (AP) Fjellstyret valgt for perioden :

21 1. Bjørn Aarstad, leder (AP) 1. Arild Stenberg (AP) 2. Einar Asbjørn Tromsdal, nestleder (AP) 2. Anne Nordskag (AP) 3. Dagny Okkenhaug ( Krf ) 3. Bjørn Kjesbu (AP) 1. Inga Berit Lein (SP) 1. Terje Aksnes (SP) 2. Signar Musum (FRP) 2. Mette Karlgård (SP) PS 88/11 Orientering Rådmann orienterte om: - Organisering av oppvekstsektoren. - Private barnehagers landsforbund ad. likebehandling ved fordeling av kommunalt tilskudd. - Prosjekt oppstart Ørin nord. - Skoleutbyggingen overtakelsesforretning 30. november. - Statsbudsjettet. Ordfører orienterte om: - Dialogmøte med pensjonistforeninger i Verdal. - Rapport fra KomRev gjennomgang av alle saker behandlet i politiske organ i Verdal kommune 1. halvår Meget bra saksbehandling. - Lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Trafikkopplæring i grunnskolen vært Verdal kommunes sitt prosjekt. Godt utført arbeid besøk av Stortingspresidenten i Namsos. - Trøndelagsrådet tatt initiativ til å samle alle ordførere og rådmenn for gjennomgang av status og løpet videre når det gjelder E6-jernbane Steinkjer- Trondheim. - Valg av representantskapsstyre i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Ordfører oppnevnt som representant med varaordfører som vara. PS 89/11 Oppnevning av ny møtefullmektig til forliksrådet Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

22 VEDTAK: Kommunestyret oppnevner som ny møtefullmektig for Verdal forliksråd fram til : Einar Klevmo. Rett utskrift attesteres: Line Therese Ertsås formannskapssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Kverkild MEDL AP-V Bjørn Iversen ORDF AP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 20:55. Til stede: 33 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 13:25 Til stede: 9 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.01.2008 Tid: 10:00 11.20 Til stede: 9 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Forslag/innspill i møte 01.06.15

Forslag/innspill i møte 01.06.15 Forslag/innspill i møte 01.06.15 Gjennomgang av utsendt forslag fra Brita: 1. Størrelsen på formannskap, økes fra 9 til 11. 2. Diskusjon omkring å starte møtene kl. 13. Det har en bakside; Må ta hensyn

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO.

Møtet starter med avvikling av generalforsamling i Verdal ASVO. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.06.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 26.03.2015 Fra og med sak: 26/15 Til og med sak: 34/15 Møtetid: 10.00-15.30 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 04.12.2014 Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Anne-Kristine Løken, Carl Peter Waage

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 27.02.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.05.2010 Tid: 18:30 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer