Bibelundervisning emne nr.17b.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibelundervisning emne nr.17b."

Transkript

1 Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst) blir bare borte, fordi vi har fått et nytt liv på innsiden, så vår lyst er blitt samfunn med de hellige, Guds ord og bønn, og har mistet lysten på mange av de TV program som ikke var helt gode, men heller nedbrytene, har fått nye interesser når det gjelder samtale-evner, og en helt ny fremtid jeg ser for meg. Freden som hviler over mitt liv, mitt hjem og min familie er fantastisk, og med den gleden som har gjort oss så lykkelige i hele mitt hus. Nå merker jeg også at vi alle er blitt mye friskere t.o.m. forkjølelse er ikke hos oss lenger, det blir bare sterkere ettersom vi vokser i tro og kjennskap. Merker også at vår økonomi er blitt stødigere stadig mer til overs. Ettersom Herren er kommet i sentrum og blitt Herre i hjemmet vårt. Slik blir det når du sier, og mener at det er som det står i Salm.23,1v.) "Herren er min hyrde, jeg mangler meg ingen ting. 2v.) Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. 3v.) Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld." 4v.) "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. 5v.) Du dekker bord for meg like for mine fienders øyner. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. 6v.) Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider." Denne salmen var full av løfter som for David var aktivisert, han bare uttalt det slik han hadde det i sitt liv, og dette gjelder alle oss som lever for Herren i tro. De hjemmene som Jesus er gjort til Herre av hele deres hjerter, det vil si at hjemmet holder seg til Guds godhet, og da er Guds godhet over det som holder seg til Hans godhet, og det er når dere leve ut Guds godhet i hjemmet, Guds godhet er kjærligheten agape, så dette hater djevelen mer enn andre ting som er i vårt kristne liv, så dette vil han prøve og angripe og få ødelagt, noen ganger med sykdom, å ta ifra oss kreftene så vi ikke orker og holde huset i orden slik vi skal. Og så går han løs på økonomien, og så på barna, men dersom du er blitt sterk i Guds ord og i bønn og lovsang, så står du lettere og seirende i mange av disse hendelser, allikevel så vil deres åndelige søsken stå til tjeneste og løfte opp med å være med og bære noen av deres byrder, for å oppfylle Guds lov med kjærlighet. Men midt oppe i alt dette så går det noe religiøse mennesker som ikke ser dette med å hjelpe. men heller kritiserer hvor dårlig du tar deg av ditt hjem, og på denne måten legger de byrder på et hjem som allerede er blitt slått på av djevelen. Djevelen prøver også å rasere vår økonomi, så du kommer i en fortvilelse, etter Guds ord så skal menigheten som er din åndelige søsken tre til å hjelpe også der, Ap.gj.2.kap. 44v.) "Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45v.) De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det." Slik ble den første menigheten, men dette blir ikke praktisert idag, men selv det åndelige Guds hjertelag bør ikke være noe forandret, så vi som har skal hjelpe dem som ikke har. Og få hjelp gir takksigelse til Herren, 2 kor.9.kap.12v.) "For den hjelp som dere gir ved denne tjenesten, skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges takksigelser til Gud. 13v.) Denne givertjenesten er en prøve på ektheten hos dere, og de vil prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium, og for den oppriktige godhet dere viser i samfunnet med dem og med alle." Dette var en sterk kjærlighetserklæring som Paulus gav menigheten i korint, og fra 1 Joh.3.kap.16v.) "På dette har vi lært kjærlighen å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 17v.) Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for

2 Side 2. ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? 18v.) Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!" Guds ord taler helt klart om disse ting, og den som følger dette ordet blir selv velsignet, for dette er noe av Guds godhet som vi skal holde oss til, for at Guds godhet skal være over deg. Rom.11.kap.22v.) "Se derfor Guds godhet og strenghet - strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved godhet. Ellers skal også du bli hogd av." B. Å bruke verden fordi vi er i verden, men er ikke av verden... Verden er til låns for oss frelste: Uten de ressurser som de timelige tingene i denne verden har til låns for oss i våre utlendigs tid her på jorden, vil vi ikke kunne klare oss derfor må vi bruke den til hjelp for oss, vi bør passe oss for å kjøpe alt og ingenting, 1 Tim.6.kap. 7v.) "For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. 8v.) Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. 9v.) Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse." 10v.) "For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. 11v.) Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet." Lysten til denne verdens ting kan føre til havesyke, og havesyke er avgudsdyrkelse, som står høyeste på listen av all ondskap, Luk.12.kap.15v.) "Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod." 16v.) "Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik man fikk stor avling av jorden sin. 17v.) Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i: 18v.) Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. 19v.) Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad! 20v.) Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? 21v.) Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud." La all din kjærlighet være først og fremst til din skaper og Jesus som ble veien til Ham, og så til dine og din neste, og la denne verden bli bare et lån til du reiser herifra og hjem til din Gud, 1 Joh.2.kap.15v.) "Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. 16v.) For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, (kan være gjenstander f.eks. moderne TV'er mobiltlf. biler gjenstander som er inventar i huset som du blir redd for skal gå istykker, o.s.v. det er her tingene eier deg og ikke omvendt, dette er avguderi,) og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden." 17v.) "Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid." Når et menneske holder på å komme dit som Guds ord advarer i fra, så er det fordi denne verdens gud djevelen har forblindet ditt åndelige øye så du ikke ser noe feil i hva du kjøper og har lyst på, og så plutselig er du der hvor du helst ikke skulle komme, da har det faktisk kommet noe imellom deg og din Gud. Det er derfor bibelen advarer mot de jordiske tingene. Vår skatt skal være i himmelen og der hvor din skatt er, er ditt hjerte, Matt.6.kap.19v.) "Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20v.) Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler." 21v.) "For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." Når du ikke er av denne verden så blir denne verden helt uinteressant for deg, vi er jo født på ny og tilhører en anne slekt nå, nemlig den himmelske, så ikke søk å bli noen del av denne verden for den skal få sin dom, og vil forgå, men det gjelder ikke deg som er frelst. C. Daglige oppgaver for et hjem å sørge for... Hver dag har nok med sin egen plage: Timelige plager er kjødelige plager. Jeg tror at vi kan redusere disse plager kraftig, ja t.o.m. radere dem helt bort. Det kommer ann på

3 Side 3. hvor meget vi lever på kjødelig vis og etter vår munns uttalelser, så og høsteloven gjelder både for oss frelste og de som ikke er det. Det betyr at vi må ydmyke oss for Guds nåde og gjøre opp med det gale som du har vært årsak til, med det som har vært sagt og gjort av deg, slik at Herren kan få renset deg så du blir ren gjennom Jesus blod. Dine ord som du taler er også som du sår, og det vil komme tilbake til deg som en høst, du får det tilbake, enten det er godt eller ordt, Ord.sp.6.kap.2v.) "Har du latt deg binde ved din munns ord, har du latt deg fange ved din munns ord." Det skal skje en forvandling med å vandre med Jesus og bli Han lik, det står at vi skal rense oss selv likesom vi er rene, 1 Joh.3.kap.3v.) "Og hver den som har dette håp til Ham, rense seg selv, likesom Han er ren." Det finnes ord fra Guds ord som er meget viktige og leve etter, som er et påbud, vær underordnet Guds hånd, og dersom du lever slik, så vil Guds autoritet bli i ditt liv, men Guds autoritet fullkommengjøres gjennom Guds kjærlighet, Efes.5.kap.21v.) "Underordne dere under hverandre i Kristi frykt." Og dette er veldig spesielt, da det har et utspring i fra Gudsfrykt og gjøre, derfor blir det også helt naturlig å leve på denne måte ifølgende den Ånd som bor i deg som er Guds autoritet, og som virker kun i et ydmykt hjerte. Dersom du følger Guds ord og lever deretter så vil D.H.Ånd drive deg, føre deg og lede deg rett og du får et velsignet og kraftig liv med Han. Det som daglig bør utrettes: Bli daglig undervist gjennom læreren D.H.Ånd Joh.6. kap.45v.) "Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. - Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg." Og den som er født av Gud har fått læremes-teren som er D.H.Ånd in i sitt hjerte, 1 Joh.2.kap.27v.) "Og den salvelsen som dere fikk av Ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som Hans salv-else lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere." Ta daglig opp korset. er og fornekte seg selv på områder der det blir stridigheter som skaper splid i ekteskapet, forøvrig ydmyk seg, det gjelder flere ting under dette, Luk.9.kap.23v.)"Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24v.) For den som vil berge sitt liv, skal miste det, Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det." Så dersom du er sta og prøver alltid på å ha rett så kan du resikere at du mister det evige livet og går fortapt, og samtidig mister du den du er gift med, og på samme tid resikerer du å miste dine barn på noen måte.denne prisen er alt for høy på grunn av et menneskes hardhet og stahet, men med å gi opp sin stahet og meninger og ydmyker seg med å bli, fredsommelige og imøtekommende, så la Guds kjærlighet få råde i hjemmet da seirer du i tro, 2 kor.4.kap.10v.) "Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. 11v.) For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld. (dette er når du gir opp ditt ukjærlige liv, med alle dine egoistiske meninger som bare river ned rundt deg, og for hver gang du får seier over disse ting så har noe av ditt liv blitt dødeliggjort. Dette er helliggjørelsen som alle frelste må i gjennom, Heb.12.kap.14v.) "Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Ansvaret ditt må du ivareta, for det ansvaret er av Gud, og da du bestemmer deg så har du Guds Ånd til hjelp å få fremgang i dette din sak. Paulus var et vanlig menneske med kall og byrde lagt på seg av Gud selv, som også vil ligne litt på oss alle i vårt åndelige liv, 2 kor.11.kap.28v.) "Foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen (ansvaret) for alle menighetene (i det minste gjelder dette i ditt hjem) 29v.) Hvem er svak uten at også jeg blir svak? (og lide med den du lever med eller dine medmennesker) Hvem voldes anstøt, uten at det brenner i meg."anstøt er negative reaksjoner, dette er noe vi må unngå vi som er levende kristne, på noen måte unngå å være noen til anstøt, det vil si at vi prøver å la være og si ting eller gjøre ting som dem vi lever med vil reagere negativt på og dette kan bli til problemer enten i ekteskapet eller mellom deg og dine venner. La ingen ting fra det

4 side 4. kjødelige som er syndigkomme imellom deg og din familie og venner, da kan du selv komme til å gå fortapt, men la det Herren har i ditt liv som kommer av det liv som er født inn i ditt hjerte og er av D.H.Ånd, bli det som binder sammen i familien og blandt venner, da er du en velsignelse fra din Gud til dine venner og din familie og som Gud selv støtter deg helt. Det daglige nødvendige... Så det som jeg har skrevet og lagt vekt på her er: 1.) Daglig omsorg for andre etter behov, og sitt hjem. 2.) Daglig brød er også å gjøre Guds vilje, både åndelig og legemlig. 3.) Daglig fornyelse med seg selv og familien. 4.) Daglig formaning for å rettlede eller bli rettledet. 5.) Daglig vitnesbyrd ifra D.H.Ånd som er vitnesbyrdet Ånd som virker. 6.) Daglig gransking av skriftene med begjær etter Guds dybder. 7.) Daglig felleskap med dine åndelige søsken, og bli ledet sammen. Og med dette så vis kjærlighet hver dag og la Herrens kjærlighet få strømme igjennom deg, det er Hans fullkomne vilje. La på denne måten Guds godhet nå ut til alle mennesker. D. Gudsfrykt med nøysomhet har en stor vinning... Å nærme oss Gud på en sterk måte: Gudsfrykt er noe helt fabelaktig i den åndelige verden, den står det respekt av i den demonske himmelrommet, da er du gjort kjent der fordi Gud er med den person som lever i gudsfrykt. 1 Tim.6.kap.6v.) "Ja, gudsfrykt med nøysom-het er en stor vinning." Gudsfrykt har ikke noe med redsel å gjøre, men kan heller se det som en æresfrykt, med en hellig respekt for Gud Fader, Sønnen og D.H.Ånd, det da dette blir et meget alvorlig liv å leve, å frykte går på det å være redd for å synde og det å leve kjødelig på kanten til å falle. Med gudsfrykt så tar du deg ivare og lever i hellighet og respekt, og det er her djevelen ikke har en sjanse, men istedet er han redd deg, på grunn av du er hellig for Gud lik Jesus er. Gudsfrykt gir utslag bare at du lever og er nøye med å leve og frykte Gud over for Hans hellighet, da vil du leve forsiktig med omgivelsene rundt deg, med hva du sier med din munn og hva du gjør i ditt liv, for det er her djevelen kjemper om og få deg til å falle slik at du kommer i en dårlig selvkritikk og gir gjerne opp da blir det vanskelig å komme inn i Gudsfrykt, for du er avhengig at du får leve i dette å være tilgitt hele tiden og vokse videre gjennom det, for skyldighet er en byrde, da du er skyldfri på grunn av et ydmykt hjerte, så vil hellighetprossesen føre letter igjennom. Da vil du oppleve å dra ned over ditt liv, Guds hellighet og nærvær, på grunn av kjærligheten til Faderen, når du i din vandring er avhengig av Jesus og Hans Hellige Ånd, vil Gud være med deg på en sterk måte, og vil gi deg åpenbaring over ting du ikke med din sjels tanker forstår. Det for å lede deg til tjenester og oppgaver som Gud vår far har til deg. Ditt hjem vil bli et nedslagsfelt for Guds kraft når du gir hele ditt liv til din Herre Jesus. Og du kommer til å bli forfulgt når du kommer så langt. 2 Tim.3.kap.12v.) "En menighetstjener skal være èn kvinnes mann, oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte." Når du på en god måte har betjent ditt hus med alt som i det er, så vitner det om trofasthet, ordensans, pålitelighet og sømmelighet, pluss mye mer fordi ditt hjem har blitt et godt eksempel, på hvordan også din menighet, gjennom deg kan komme til å bli lik ditt hjem, ja til og med har du vitnesbyrd fra ikke troende mennesker, og dette er meget viktig, for på denne måten og leve med, og hellige hans navn, og da tar du vare på Guds navn som en dyrebar skatt. Og dette vil bevise at ditt liv og din vandring med Herren, blir til velsignelse og er rett innfor Guds ord. E. Vitnesbyrdet utadvendt... La de som er utenfor, få kjenne deg på ånden og ikke på ordene dine: Når du har tatt imot Jesus som din personlige frelser, blir du forandret, kan hende ikke i samme stund, men det skjer mer og mer etterhvert, du vil merke det, 2 kor.5.kap.17v.) "Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. 18v.)

5 side 5. "Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. 19v.) "Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. 20v.) Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! 21v.) Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud." Ta vare på ditt nye liv for det blir stor forskjell på det gamle liv og det nye, det gamle da var du en del av den onde verden som Gud ville forlike seg med, for å vinne mennesket over til seg og få evig liv, men nå er du blitt en som er sendt med bud om forlikelse mellom Jesus Kristus som er er døren til frelse og veien til Faderen. Ta vare på det du har fått, for det er du som må velge å bli bevart hos Herren, du har et valg hver dag, ja flere ganger om dagen må du velge kjødets veie eller åndens vei, går det galt kan du ikke gi andre skylden. Dersom du velger å bevare ditt nye liv, vil Jesus støtte deg helt ved sin H.Ånd så du blir bevart Rom.8.kap.11v.) "Men dersom Hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere. 12v.) Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. 13v.) For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. 14v.) For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn." Det er meget viktig og forstå at når et menneske lever i det synlige, hvor med alle kjødets sanser, lever og er engasjert i med hele sitt liv, og det er det som er og leve etter kjødet, men heller lar det åndelige som er av Gud, gjennom Den Hellige Ånd, bli ditt liv på det høyeste nivå, da vil det være med å utslette det som er det kjødelige liv som forårsaker synden i ditt liv, Ta åndens liv med deg inn i det timelige for å leve i balanse med det menneskelige, som ditt hjem kan bli betjent av også de som er utenfor som er vantroe skal få kjenne det fra ditt liv, med din åndelige fred og glede fra kjærligheten agape som er gitt ved Den Hellige Ånd. La Guds Ånd styre ditt kjød og ikke omvendt, da blir du ikke lik denne verden med hvordan du lever. Dersom du holder deg helt til Jesus blir du ett med Han i Hans ånd. 1 kor.6.kap.17v.) "Men den som holder seg til Herren, er èn ånd med Ham." Etter som du lever i dette så vokser du åndelig, med at ditt kjødelige liv avtar, så Jesus i Ånd som bor i din ånd skal få vokse. Da når du blir klar, så vil Han sende deg ut å redde mennesker fra fortapelsen, (helvetes ild) og Han vil du skal rope ut Guds storhet som i Jesai.40.kap1v.) "Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. 2v.) Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder." Dette er svaret fra Gud på et angrende hjerte, "Gud er God" I dag er vi det nye Jerusalem og Israel, fordi vi er podet inn på vintreets stamme, Jerusalem er sentrum av Hans menighet hvor Gud åpenbarte seg gjennom sin Ånds kraft på pinse festens dag, og som Hans menig-het fikk del i for og gå ut og gjøre hans gjerninger som Han befalte oss og gjøre. Han vil rense og dobbelt rense sin menighet, for å kunne skille den utfra denne verden og fra den-ne verdens ånd som så lett vil prege Hans forsamling, 3v.) "Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!" Alt som ikke behager Gud må vi selv med nådens Ånd få hjelp til å fjerne, og det får vi dersom vi av hele vårt hjerte ønsker dette, ørken står for kjødets liv som fører til åndens tørke, men når Gud får sin vilje, så lar Han et kildevell strømme opp midt i ørkenen av det levende vann. Med fornyelse av Den Hellige Ånd vil Gud gjøre det lettere,og det vil bli lettere å få seier, 4v.) "Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til en slette, og hamrene til flatt land. Dette er hva Herren gjør når du bøyer deg for Ham i Hellig ærbødighet, da jevner han ut alle problemer og gjør all motstand blir lagt under dine føtter, så det ikke blir disse bratte motbakkene og gå imot. Dette på grunn av at du er kommet opp på Guds nivå, med et ydmykt hjerte som erklærer

6 side 6. seg og være avhengig av Gud gjennom Jesus Kristus, da vil Han la sin herlighet bli åpenbart mitt iblandt sitt folk i sin menighet, og i et vært hjem hvor Han er blitt gjort til Herre, 5v.) "Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt." Videre er du et lys i denne verden se i Matt.5.kap.14v.) "Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15v.) Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. 16v.) Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjøre og prise deres Far i himmelen." Disse gjerninger er et produkt av Den Hellige Ånd som skaper gode frukter som er av Guds natur i gjennom vårt åndsliv, så er da dette det lyset som vi er i denne mørke verden. F. Guds kjærlighet må være selve drivkraften bak alt... Du er bare en kanal: Du er avhengig Jesus i ditt liv Joh.15.kap.5v.) "Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre." Når du elsker Jesus så blir det drivkraften, for så høyt du elsker din Jesus Kristus, vil det legges et åk av kjærlighet på ditt liv. Hvordan levde Jesus selv med dette åket på sitt liv, Matt.11.kap.28v.) "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! 29v.) Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig (en åndens frukt for oss som er under helliggjørelsen) og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. 30v.) For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett." Her var det viktig å bli kvitt sine egne problemer og byrder først, for så å kunne leve i det åndelige livet med å gi seg helt til Herren, da vil han legge på deg sin byrde, og det av kjærlighet, som vi egentlig ikke har nemlig kjærligheten agape. Jesus selv opplevde agape som Den Hellige Ånd hadde hundre prosent i Hans liv, den virket utrolig men virkelig, Han ynkes inderlig i 20.kap.30v.) "Og se, to blinde satt der ved veien. Da de fikk høre at Jesus drog forbi, ropte de og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss! 31v.) Folket truet dem og sa at de skulle tie, men de ropte bare høyere: Herre, miskunn deg over oss, du Davids sønn! 32v.) Da stanset Jesus, og kalte dem til seg og sa: Hva vil dere jeg skal gjøre for dere? " 33v.) "De sa til ham: Herre, at våre øyne må bli åpnet! 34v.) Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres. Straks fikk de sitt syn igjen, og de fulgte ham." Med denne kjærlighet så vil løsningen bli fullstendiggjort, og bønner vil bli innløst øyeblikkelig som oftes. Rom.9.kap.15v.) "For til Moses sier han: Jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. 16v.) Så beror det altså ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud, som viser miskunn." Det er Guds miskunn som er årsaken til denne funksjonen, og den er ingen fortjeneste men nåde som det fremgår av skriften. Det å ynkes kommer av Guds kjærlighet og er en nød i kraft, kan også kalles for medlidenhet. Jesus trang også hvile og dette tok han sine disipler med på, Mark.6.kap.31v.) "Han sier da til dem: Kom med til øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt! For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise." I denne Åndens hvile som dette også peker hen til, virker sterkt da du kan flyte i Guds kjærlighet uten å stresse, og da med et ydmykt hjerte så vil troens gjerninger åpenbares på ditt liv. Når du er i troen da mener jeg hjertetro, (det er åndens tro. og ikke hodetro, som bygger på følelser og tanker i fra sjelen). Da kan sjelen bare hvile og ikke frykte, for frykten kommer av at vi er i tvil og nærmer oss vantro, vantro er synd og kommer på utsiden av Guds rike og dømmes sammen med de som er i verden (ikke troende). Slik vi har lest om i dette emne om hjemmet En vanlig to barns familie, i en god husfred, som bare Gud vår far kan gi.

7

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996)

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER på søndager, store og mindre høytidsdager, aposteldager osv Første rekkes tekster

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik.

Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. 1 Hvis Kristus ikke er oppstått hva da? Tale på Bibel og lovsang 5.4. 2010 av Oddvar Søvik. Oppstandelsens faktum setter kristendommen i en absolutt særstilling blant alle andre religioner. Ingen annen

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

1. La meg få høre om Jesus

1. La meg få høre om Jesus 1. La meg få høre om Jesus La meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord, herligste budskap om frelse som kan fortelles på jord! Minn meg om englenes jubel den gang på Betlehems vang. «Ære skje

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Kosthold og åndelighet FORHOLDET MELLOM KOSTHOLD OG MORAL Helsereformen og den tredje engels budskap Riktig kosthold GUDS OPPRINNELIGE PLAN ENKEL KOST EN FULL

Detaljer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research ELLEN G. WHITE ~I\ HAR VIST ELLEN G. WHITES FORSTE'SICKER. OG ERFARINGER ~~~-- Originaltittel: Early Writings Copyright 1882, Ellen G. White Copyright 1945, Ellen G. White Publications Copyright 2008,

Detaljer