Kvartalsrapport pr. 30.juni, 1997

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport pr. 30.juni, 1997"

Transkript

1 Kvartalsrapport pr. 30.juni, 1997

2 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets ledende bank Hovedtall - Halvårsresultat på 183 mill etter fradrag for opsjonstap på 30 mill - 2,5 mrd i utlånsvekst hittil i år mill i salg av fonds- og forsikringsprodukter mill i salg av BMB mill i økte kundeinnskudd - 45% økning i bankens netto provisjonsinntekter - Kostnadseffektiviteten ytterligere forbedret - Positiv tapsutvikling og fortsatt redusert mislighold - 17% avkastning på egenkapitalen etter skatt SR-BANK konsern Hittil i 1997 T ilsv arende i 1996 Hele 1996 RESULTATSAMMENDRAG Millioner % M illio ne r % M illio ne r % Netto renteinntekter 325 2, , ,14 Andre inntekter 107 0, , ,05 Sum inntekter 432 3, , ,19 Sum kostnader 254 2, , ,59 Driftsresultat før tap og nedskrivninger 178 1, , ,60 Tap og nedskrivninger (5) -0,04 (20) -0,19 (27) -0,13 Resultat av ordinær drift 183 1, , ,73 Skattekostnad/ minoritetsinteresser 51 0, , ,40 Overskudd 132 1, , ,33 Nøkkeltall SR-BANK konsern Hittil i 1997 Tilsvarende i 1996 Hele 1996 Gjennomsnittlig forvaltningsk apital Kapitaldekningsprosent 10,64 11,51 12,21 Forv altningskapital Netto utlån Innsk udd fra kunder Netto ansv arlig kapital Egenkapital avkastning * 17,00 19,28 20,30 Inntek ter pr. k ostnadsk rone ** 1,68 1,53 1,55 Antall årsverk Antall k ontorer Børskurs v ed k vartalslutt Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis i kroner *** Grunnfondsbevis-prosent **** 70,7 73,0 70,7 Fortjeneste pr. bev is 12,5 13,0 27,3 Resultatdek ning pr. bevis 17,7 17,9 38,2 * R esultat etter tap og skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Inntekter pr. kostnadskrone defineres som sum inntekter eksklusiv netto kursgevinster/tap omløpsmidler delt på sum driftsk o *** Grunnfondskapital pluss utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. **** Grunnfondsbev isprosent defineres som grunnfondsbev isk apital og utjev ningsfond i prosent av bankens totale egenkapital.

3 God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i 1.halvår et resultat før tap på 178 mill kroner, 20 mill kroner mer enn 1.halvår i fjor. Resultatet før skatt ble på 183 mill. kroner. Dette er en økning i forhold til samme periode i fjor på 5 mill. kroner. Tilbudet på Fokus Bank medførte en reduksjon i andre driftsinntekter på 36 mill kroner, herav 30 mill kroner i tap på opsjoner i Fokus Bank. Konsernets utlån har i 1.halvår økt med 10% til 22.6 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 16,5%. Rentemarginen utgjorde i 1.halvår 2,70% av forvaltningskapitalen, sammenlignet med 3,10% i samme periode ifjor. Veksten i salg av fonds- og kortprodukter gir en nominell vekst i netto provisjonsinntekter på 20 mill. kroner, som tilsvarer 45%. Perioden ga netto inngang tap på 8 mill kroner og misligholdet er ytterligere redusert. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 17%. Bud på Fokus Bank trukket Den 18.juni d.å. varslet Sparebankgruppen AS at budet på Fokus Bank ASA ville bli trukket ved utløpet av tilbudsperioden Etter at oppkjøpet var vanskeliggjort gjennom Sparebanken Nors varslede allianse med Fokus Bank ASA, ble den utløsende faktor holdningen til et flertall av stortingsrepresentantene om skjerpet praktisering av konsesjonskravene i finanslovgivningen. Styret beklager at det således i denne omgang ikke var mulig å få til et strukturmessig endring som på sikt ville ha styrket finansnæringen i distriktene. I løpet av overtakelsesprosessen kjøpte Sparebankgruppen og bankene som deltar i SpareBank 1 aksjer og opsjoner i Fokus Bank tilsvarende 25% av aksjekapitalen i banken. Bankens opsjoner i Fokus Bank er verdsatt til markedsverdi pr Dette innebærer at banken har avsatt 30 mill til å dekke det urealiserte tapet mellom kostpris og markedsverdi. Bankens beholdning av aksjer i Fokus Bank er ført som anleggsaksjer og verdsatt til anskaffelseskost som en langsiktig, strategisk investering. Andre forhold SpareBank 1-bankenes satsing på felles teknologisk plattform vil måtte innrette seg mot ny teknologi. På dette grunnlag vil det bli vurdert om bankene kan benytte Telenor-Novits system "Bancs". Arbeidet med å samle bankene på det eksisterende system "SBS" er stanset. Like fullt påregner SR-Bank i hovedsak å oppnå den forutsatte besparelse i datasentral-kostnader. periode ifjor. Dette kombinert med en høy omsetning av boliger til økt markedspris øker behovet for lånefinansiering hos kundene. SR-Bank har videreført boliglånsundersøkelsen foretatt av Kredittilsynet tidligere i år for å sikre kvaliteten i utlånsmassen. Situasjonen for banken viser at sikkerhet, kombinert med kundens betjeningsevne ikke er vesentlig endret i forhold til tidligere, og banken er derfor komfortabel med risikoprofilen i porteføljen. SR-Bank tok i juni opp en 5-årig trekkfasilitet på USD 300 mill, syndikert av LB-Kiel og West LB. Opprinnelig var lånerammen satt til USD 150 mill, men på grunn av betydelig overtegning blant 33 internasjonale banker i 11 europeiske land, ble lånerammen utvidet. Rentemarginen Netto renteinntekter for første halvår ble 325 mill. kroner en økning i forhold til samme periode i fjor på 2 mill. kroner. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde dette henholdsvis 2,70% og 3,10%. En vedvarende sterk konkurranse i distriktet presser fortsatt marginene, spesielt innenfor bedriftsmarkedet. Kostnader på 6,5 mill kroner i forbindelse med låneopptak, reduserte i tillegg margin med 5 pkt. Større fokus på margin og risiko, samt redusert rente på innlån dempet imidlertid reduksjonen i 2.kvartal. Andre driftsinntekter Salget av fondsprodukter hittil i år er på 260 mill kroner sammenlignet med samme periode i fjor på 50 mill kroner. I tillegg ble Banksparing Med Børsavkastning (BMB) meget godt mottatt i markedet med en tegning på ca. 140 mill kroner. Sammen med økningen i salget av kort, samt fortsatt vekst i bruken av betalingsterminaler, ga dette en økning i netto provisjonsinntekter for banken på 45%. Eksklusiv nedskrivning av opsjonene på Fokus Bank, økte kursgevinster på omløpsmidler med 21 mill kroner til 34 mill kroner. Urealisert kursgevinster på aksje- og grunnfondsbevisporteføljen var ved utgangen av halvåret på 40 mill kroner. Driftskostnadene Driftskostnadene for konsernet utgjorde i første halvår 254 mill. kroner, som målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 2,11%. Dette er en betydelig forbedring i bankens kostnadseffektivitet som er forårsaket av god vekst i volum, stabilt kostnadsnivå og høy kapasitetsutnyttelse. Resultatfremgangen har medført en økning i avsetningen i bonus til ansatte med 5 mill kroner. Nominelt er kostnadene redusert med 20 mill kroner i forhold til samme periode ifjor. Generelt Ifølge SSB var utlånsveksten siste 12 måneder (pr. mai '97) fra forretnings- og sparebanker på 13.6%, mens økningen i samlet innenslandsk kreditt var på 8,7%. I samme periode ble utlån fra forsikringsselskaper redusert med 9%. I tillegg til et generelt høyt aktivitets- og investeringsnivå i næringslivet, skyldes utlånsveksten i hovedsak lån til bolig. Igangsatt boligareal i 1.halvår er mer enn 20% høyere enn samme

4 Positiv utvikling i mislighold Mislighold over 30 dager er i kvartalet redusert med 67 mill til 410 mill. Reduksjonen i forhold til fjoråret er på 282 mill. kroner og inkluderer en reduksjon i nullstillte lån på 171 mill. kroner. Den spesifiserte tapsavsetningen på den misligholdte porteføljen er 202 mill. kroner som tilsvarer 49%. I tillegg er den spesifiserte tapsavsetingen på ikke misligholdte engsjementer 114 mill. kroner. Konsernet hadde i kvartalet netto inngang på tap på 8 mill kroner. Balansen Konsernets balanse økte i 1. halvår med 2,5 mrd. kroner til 25,0 mrd. kroner. Økningen hittil i år utgjør 11,1%, mens 12 måneders veksten er 16,2%. Hittil i år har utlån økt med 9,9% til 22,6 mrd. kroner og 12 månedersveksten er på 16,5%. Utlånsmassen fordeler seg med 63% på privatmarkedet og 37% på bedriftsmarkedet. Kundeinnskudd var ved utgangen av juni 14,8 mrd. kroner en økning på 815 mill som tilsvarer 5,8%. 12-månedersveksten i innskudd var på 7,6%. Fordelingen på privat- og bedriftsmarkedet var på henholdsvis 62% og 38%. Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av 1.halvår 10,64%, eksklusiv årets overskudd, og 10,68% for banken. datterselskap SR-Eiendom A/S sin sterke posisjon som markedsleder både på bolig- og næringsmegling, og har første halvår et driftsresultat på kr. 5.6 mill. Bankens grunnfondsbevis Kursen på bankens grunnfondsbevis har i perioden vært stabil og likviditeten har vært god. Antall grunnfondsbeviseiere er fra årsskiftet økt med 150 til Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 9%. Andelen tilknyttet Rogaland var 37% og de 20 største eierene utgjorde 40%. 1 Fidelity-fondene 2 Arendal Fossekompani 3 Folketrygdfondet 4 Tveteraas Eiendomsselskap A/S 5 Frank Mohn A/S 6 Postbanken 7 Clipper A/S 8 Sparebanken Vest 9 Sparebanken Midt-Norge 10 Solvang Skibsaksjeselskap 11 Norgeskreditt A/S 12 Bank of New York 13 Arne B. Corneliussen Invest 14 The Royal Bank of Scotland 15 Audley A/S 16 Oslo Kommunale Pensjonskasse 17 Ringerike Sparebank 18 Telespar A/L 19 Meieribrukest Pensjonskasse 20 Verdipapirfondet Avanse Finans ,65% 5,06% 4,92% 3,51% 2,76% 2,29% 2,15% 1,74% 1,59% 1,34% 1,14% 1,04% 0,94% 0,87% 0,71% 0,71% 0,68% 0,67% 0,60% 0,60% 40,1% Utsiktene fremover Styret forventer en fortsatt positiv utvikling resten av året. Stavanger 12.august, 1997 Styret for Sparebanken Rogaland Datterselskapene Datterselskapene fikk i 1.halvår meget tilfredstillende resultater. Westbroker Finans A/S fikk en vekst i driftsresultatet på 8 % til 19,1 mill kroner, spesielt som følge av vekst innenfor bolig- og bilfinansiering. På tross av meget sterk konkurranse innen eiendomsmegling, beholder vårt

5 Hovedtall fra resultatregnskapet Hele Tilsvarende Hittil Hittil Tillsva rend e He le 1996 i (Beløp i millioner kroner) 1997 i Renteinntekter Rentek ostnader Netto renteinntekter Utbytte Provisjonsinntekter (52) (26) (26) Provisjonskostnader (26) (26) (52) Kursgevinster omløpsmidler Andre inntekter Sum a ndre driftsinntek te r Sum inntek te r Lønn og generelle adm. kostnader Andre driftskostnader Sum driftsk ostna der Driftsresultat før tap og nedskrivninger Nedskrivning og tap/ gevinst (11) (9) 2 finansielle anleggsmidler 2 (9) (11) (10) (8) (5) Netto tap (8) (11) (16) R esultat av ordinæ r drift Skattekostnad/ minoritetsinteresser Overskudd Balanse (Beløp i millioner kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån (332) (376) (312) - Spesifiserte tapsavsetninger (317) (385) (338) (125) (125) (125) - Uspesifiserte tapsavsetninger (134) (133) (134) Netto utlån Ov ertatte eiendeler Verdipapirer Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av v erdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital pr. 1. januar Ov erskudd Sum gjeld og egenkapital

6 Tapsavsatte engasjementer (Beløp i millioner kroner) Tapsavsatte, misligholdte engasj Mislighold fra 30 til 60 dager Mislighold fra 60 til 90 dager Mislighold over 90 dager Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsav setninger N etto misligholdte enga sje me nter % 40% 53% Avsetningsgrad utlån 49% 38% 44% Herav brutto nullstillte lån Ta psa vsatte, ikk e misligholdte eng Tapsavsatte ikke misligholde eng Spesifiserte tapsav setninger Netto tapsavsatte engasjementer % 29% 31% Avsetningsgrad utlån 31% 29% 31% Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i ov ersiktene over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 30 dager etter forfall eller rammek reditter er ov ertrukket i 30 dager eller mer. Tapsv urderinger foretas på engasjementer som er misligholdt i mer enn 60 dager. Tapsavsetninger (Beløp i millioner kroner) Spesifise rt ta psa vsetning Spesifisert avsetning til dekning av tap på utlån og garantier Konstanterte tap i perioden på utlån og garantier hvor det tidligere er (132) (91) (21) foretatt spesifisert avsetning (21) (91) (132) +/ - Periodens spesifiserte avsetninger til (7) (4) 2 dekning av tap på utlån og garantier 1 (3) (11) Spe sifisert a vsetning til dek ning a v tap på utlån og garantier Uspesifisert tapsavsetning Uspesifisert avsetning til dekning av tap på utlån og garantier / - Periodens uspesifiserte avsetning til dekning av tap på utlån og garantier U spesifisert avse tning til de kning a v ta p på utlån og garantier Utlån og tap 1997 SR-BANK konsern Utlån og Brutto Inngått på Netto Taps- (Beløp i millioner kroner) garantier Tap tap tap prosent Næring ,01% Personkunder (9) -0,06% Sum (8) -0,03%

7 Resulta t fra kvartalsregnskapene Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og nedskrivning Tap og nedskrivninger (6) 0 (2) (6) (20) 1 (2) 9 13 Driftsresultat Skattekostnad/minoritertsinnteresser (1) Overskudd Balanse tall fra kvartalsregnskapene Innskudd fra kunder Påløpte renter innskudd Brutto utlån til kunder Tapsavsetning Netto utlån til kunder Påløpte renter utlån Forvaltningskapital Gj.snittlig forvaltningskapital Misligholdte enga sjemente r og nullstillte lå n Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger (202) (202) (223) (249) (264) (304) (352) (365) (382) Netto misligholdte engasjementer Brutto nullstillte lån Netto nullstillte lån Ka pitaldekning Sparebankens fond/ gavefond Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Kjernekapital Tilleggskapital Uspesifisert tapsavsetning Fradrag i ansvarlig kapital (14) (15) (17) (33) (34) (32) (19) (27) (29) Netto ansvarlig kapital Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 10,64% 11,47% 12,21% 11,32% 11,51% 11,99% 12,55% 11,38% 11,72% 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. 1 kv. 4 kv. 3 kv. 2 kv. Nøkkeltall for grunnfondsbevis Børskurs ved kvartalsslutt Bøkført egenkapital pr. grunnfondsbevis Grunnfondsbevisprosent

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 26. oktober 2000. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 556 mill. kroner etter 3. kvartal - 20% vekst i utlån - 15% vekst i innskudd - 41% økning i provisjonsinntekter

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Hovedtrekk 1. halvår 2001 Resultat før skatt på 195 mill kr Økning i rentenetto på 11 mill kr fra 1. til 2. kvartal Utlånsvekst 5,7 % 1. halvår, siste 12 måneder 15 %

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer