Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vigrahallen. Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014"

Transkript

1 Vigrahallen Retningsliner for de som får tildelt treningstid: Versjon 2014

2 Generelt: Vigrahallen er ein ubemanna hall. Det gjer at det blir stilt større krav til dei lag/ organisasjonar som brukar hallen. Spesielt er det viktig at alle tek omsyn til behovet for orden og har ei proaktiv haldning til brannsikkerheit. Det skal alltid vere ein eller fleire «ansvarlege» over 16 år tilstades i hallen! Alle lag/ organisasjonar som skal bruke Vigrahallen må: 1. Forlate hallen i den stand de ønsker den skal vere i når de kjem tilbake (husk at det alltid kjem nokon etter deg). Om det er nødvendig, så skal de rydde etter dykk slik at det er klart for reinhald. Dette betyr m.a. at de skal tørrmoppe golvet i handballhallen og fjerne rusk og rask. Dette er spesielt viktig dersom det er servert mat / drikke i hallen. 2. Ta omsyn til andre brukarar, og vis fleksibilitet. 3. Ver forsiktig i høve flytting av utstyr. Dersom det oppstår skade på utstyr eller dersom de oppdagar feil / manglar, så skal dette meldast ved å registrere det i vaktprotokollen i vestibylen (oppfølgingslista, evt siste sjekkliste for d.d.). Skriv kva som har skjedd eller er oppdaga, og kven som kan kontaktast dersom det kan bli behov for ytterlegare informasjon. 4. Dersom de oppdager «kritiske» feil / manglar som det haster med å få retta på, så skal dette meldast til VAKTTELEFONEN (sjå nummer på utgangsdøra). 5. Alt utstyr som er brukt skal ryddast på plass før treningstida sin slutt slik at det er klart for reinhald. 6. Når de forlet hallen, så skal alle dører kontrollerast at dei er stengt (sjå display utanfor kjøkkenet). Så lenge det fins ansvarlege personar i hallen så kan hovuddøra stå open. Når siste «ansvarlege person» forlet hallen, skal alle dører låsast, og de skal sjå til at alle forlet bygget. I samband med utlån til spesielle arrangement, skal det inngåast eigen avtale der rydding og låsing er spesielt omtalt.

3 Bruk av Vigrahallen Generelt 2 / 2 7. Garderobar er i utgangspunktet ikkje tilgjengelege utan etter spesiell avtale. 8. Lys skal skruast på og av av «ansvarleg» lagleiar / trenar. Varme blir automatisk regulert, og skal ikkje justerast av de som nyttar hallen. 9. Alle «lagleiarar» for dei laga som trenar i hallen, har eit kollektiv ansvar når de er i hallen. 10. Vi har eit ønske om at hallen skal kome flest muleg til glede. Dersom det kjem «gjestar» til hallen (dette kan vere tilskodarar eller kanskje berre nokon som har lyst til å kome inn for å varme seg eller ta seg ein kaffikopp), så er desse velkomne så lenge dei ikkje utviser uønska adferd. Når hallen er ubemanna er det lagleiarane som er ansvarlege, og slik har retten til å kunne vise vekk personar frå hallen. 11. Vis ekstra merksemd i høve alt som kan føre til brannfare, t.d. bruk av det elektriske og kva som vert lagt i bosset. 12. Sjølv vere ansvarleg for å ha gyldig forsikring av dykkar aktive / brukarar samt evt utstyr og verdiar som de tek inn i bygget. 13. Rekne med å måtte betale erstatning ved eventuelt skadeverk / skade utover normal bruk / slitasje. Dette gjeld også evt personskader. 14. Ved tap av nøkkel, har lånar erstatningsplikt på kr 5.000,. 15. Ikkje bruke andre rom enn dei som de har lånt. Om det skjer så vil de kunne bli krevd for ekstra lån. 16. Lag og organisasjonar som ikkje rettar seg etter desse retningslinjene, vil bli møtt med sanksjonar. 17. Kjøkkenet er i utgangspunktet kun til bruk i samband med arrangement. Dersom lagleiarar / foreldre / føresette ønsker å bruke kjøkkenet for å koke kaffi, så må ein sjølv skaffe nødvendige ingrediensar. Utstyr som vert brukt skal vaskast, dette gjeld også kjøkkenbenk. 18. Vigrahallen er dimensjonert for personar (begge hallane) fordelt slik: 880 personar i fotballhallen og 200 i handballhallen. Under føresetnad av at der er maksimalt 480 personar i fotballhallen kan der vere inntil 600 personar i handballhallen. Brannsjefen kan gi dispensasjon frå kravet etter forutgåande søknad. Vis varsemd ved bruk av hallen vi ønsker at Vigrahallen skal vere til glede og nytte for oss alle i lang tid framover

4 Bruk av Vigrahallen Utlånsreglement Føremålet med Vigrahallen er å bruke den til skule samt idretts og kulturaktivitetar. Bygget kan også brukast til andre føremål som ikkje er i strid med hovudføremålet. I utgangspunktet så er Giske kommune brukar av hallen på dagtid i vekene i skuleåret. På ettermiddags og kveldstid i vekene og i helgar skal hallen primært bli brukt av kultur og idrettslivet i Giske kommune. Vigrahallen skal i utgangspunktet være stengt i skuleferiane, unntak etter avtale. Hallen skal i utgangspunktet stillast til disposisjon for trening heile veka. Større arrangement i hallen (t.d. konsertar og turneringar) vil få prioritet framfor trening. Dette gjeld hovudsakleg i helgane. Ved slike arrangement skal brukarar som har fått tildelt treningstid få beskjed i god tid.

5 Forbod 1. Det er forbode å røyke og å bruke snus i hallen. 2. Dyr er ikkje tillate. 3. Det er ikkje tillate å klatre i netta eller på veggane i hallen. 4. Tyggis er forbode. 5. I fleirbrukshallen (handballhallen) er det ikkje lov å bruke ordinært klister, men sprayklister kan nyttast. 6. Svarte sålar i fleirbrukshallen (handballhallen) er ikkje tillate. Det er heller ikkje lov med piggar under skoa. Utesko må ikkje nyttast. Barfottrening er ikkje tillatt pga smittefare. 7. I fotballhallen er det av omsyn til det hygieniske, forbode å spytte på kunstgraset. 8. Det er ikkje tillate å vatne kunstgraset i fotballhallen før tilleggsventilasjon er på plass og tillatelse til vatning blir gitt. 9. Mat skal ikke nytast på kunstgraset. 10. Nødutgangane skal ikkje nyttast utan ved evakuering. 11. Bruk av skarpe objekt som kan skade tak, veggar m.m. (t.d. motoriserte fly) er ikkje tillate. PS: Brukarne er sjølve ansvarlege for verdisaker. Kommunen er ikkje ansvarleg for tap som måtte oppstå, eller skade som skjer når bruks og ordensregler ikkje blir fulgt.

6 Brannsikkerheit: 1. Alle lag / organisasjonar som skal nytte Vigrahallen, må ha ein brannvernansvarleg og ein vikar / stedfortreder. Ein av desse skal vere til stades i hallen når laget trener / spelar. 2. Alle brannvernansvarlege er pliktig å møte opp til felles gjennomgang før sesongstart av brannretningsliner, rømningsvegar, tilgjengeleg sløkkeutstyr osb. 3. Ved sesongstart skal brannvernansvarlege informere laget / organisasjonen sine medlemmar om retningsliner, brannutstyr og liknande. 4. Ved observasjon av brannfarlege forhold, skal dette rapporterast til brannvernleiar for bygget gjennom VAKTTELEFON (hastesaker), eller skrive det på oppfølgingslista i vaktprotokollen som ligg i vestibyla (dersom det ikkje hastar). 5. Brannvernleiarane er ansvarlege for å følgje opp at ikkje rømningsvegar blir blokkerte eller brannutstyr blir tildekt/kamuflert. «Overordna» Brannvernleiar 6. På dagtid er vaktmester Nils Inge Ødegård ( ) ved Vigra skule «overordna» brannvernleiar, alternativt Torbjørn Sæther ( ). 7. På kveldstid er det Vigra IL Anleggsdrift AS sitt ansvar å utnemne «overordna» brannvernleiar. For tida er det Pål Molnes ( ) og Geir Ytterland ( ) som har denne posisjonen. 8. Dersom brann blir oppdaga skal: A. Alle unntatt brannvernansvarleg / vikar omgåande forlate hallen og samle seg inne på skuleplassen. Berre brannvernleiarane skal vere ved hallen når brannvesenet kjem. B. Brannvernansvarleg skal ringe brannvesenet (tlf. 110) og VAKTTELEFON, evt ein av dei overordna brannvernleiarane for hallen. Dersom brannalarmen går, vil brannvesen automatisk bli varslet. Ring uansett, og instruer brannvesenet om dei faktiske forholda slik at dei er budd når dei kjem til hallen. Ved brann skal alarmen ringe til brannvesenet kjem på staden og overtek ansvaret. C. Ved falsk alarm skal brannvesenet ha beskjed før alarmen blir skrudd av. D. Igangsette evakuering og forsøke å sløkke. E. Sjekke at alle har kome seg ut (kontrollere garderobane, 2. etg etc.) F. Prøv å opptre roleg og gi eventuelle beskjeder i klare ord. Panikk kan utløyse unødige problem.

7 Søknad og fakturering i samband med lån av hallen: 1. Giske kommune i samarbeid med Vigra IL Anleggsdrift AS lyser ut treningstider i hallen ein gong i året. Utlysning vil skje ved annonse i Øyblikk. Det skal også leggast ut informasjon på og på Tildeling av treningstider fyl skuleåret, med søknadsfrist 1. juni kvart år. 2. Lag / organisasjonar som søkjer treningstid, må fylle ut fastsett søknadsskjema. 3. Lag / organisasjonar som får tildelt treningstid kan oppleve at treningstid blir inndratt dersom det skal gjennomførast større arrangement i hallen. Dersom lag / organisasjon opplever at mer enn ei trening i løpet av ein sesong blir inndratt av slike årsaker, så kan de kreve refusjon av innbetalt kostnad for denne leiga (refusjonsgrunnlag). 3. Fakturering skjer i etterkant i tråd med faktisk bruk av hallen. Så lenge ikkje anna blir avtalt med Vigra IL Anleggsdrift AS, så vil dei brukarane som får tildelt tid i hallen, bli fakturert i samsvar med tilgjengeleg veker. Brukarar som ønskjer å avslutte treningane før skuleslutt, må melde frå om dette, jf informasjon de oppgav i innsendte søknadsskjema. 4. Alle søkjarar som i utgangspunktet må betale for lån av hallen, skal i samband med søknad opplyse kven som skal betaler for bruken, og fakturadresse skal oppgjevast. 5. Observerer vi at tildelt treningstid ikkje blir nytta (min. 50 % av tiden), så vil treningstida bli inndratt og ev tildelt andre.

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL

1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL Vedtak i xxxxx, xxxx2015 INNHALD: 1. MÅL MED REGLEMENTET 2. BRANNVERN VED UTLEIGE AV KOMMUNALE BYGG OG ANLEGG 3. UTLEIGEREGLEMENT FOR SKULAR OG FLEIRBRUKSAREAL 3.1. Utleigereglane gjeld for 3.2. Utleigereglane

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 15.juni 2011 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

PC-ordninga 2011/2012

PC-ordninga 2011/2012 PC-ordninga 2011/2012 Gratulerer med ny PC. I dette heftet finn du nyttig informasjon om til dømes: TEKNISKE SPESIFIKASJONAR KONTRAKT OG KOSTNAD NETTVETT TIPS FOR GOD PC-BRUK HP ProBook 4330s 1,96 kg CPU

Detaljer

Elevinformasjon 2013-2014

Elevinformasjon 2013-2014 Elevinformasjon 2013-2014 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 9.august 2013 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2013/2014. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket)

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Innholdsfortegnelse Del 1: Vanlig hallvakt (trening på kveldstid) 2 Del 2: Hallvakt i helger (kamper, turneringer inkl kiosksalg) 4 Del 3: Kioskdrift

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 31.mai 2014 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2014/2015. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2013/2014. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Styring av skolen

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55

VELKOMMEN. Elevhefte for skoleåret 2013-2014. Telefon til skolen: 38 33 06 00. Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 VELKOMMEN Elevhefte for skoleåret 2013-2014 Telefon til skolen: 38 33 06 00 Telefon til tilsyn/nattevakt: 90 60 99 55 Skolens hjemmeside: www.kvs.no Skolens e-plattform: https://fronter.com/kvs E-post:

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole.

Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. 1 skuleåret 14/15 Informasjonshefte Informasjonshefte Velkommen! Velkommen til Høgtun Folkehøgskole. I dette heftet finner du det meste av info som du trenger. Linjelærer gir deg utfyllende opplysninger.

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer FORMÅL Tilskotta skal bidra til egna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. Tilskott kan gjevast til kulturhus,

Detaljer

Kulturhusvert/ vaktmeister har fullmakt til å visa vekk leigetakar ved brot på punkta over.

Kulturhusvert/ vaktmeister har fullmakt til å visa vekk leigetakar ved brot på punkta over. - 1 - Stord kulturhus Postboks 414 5403 Stord Dagleg leiar: Trond L. Onarheim 53 49 69 60 kulturhuset@stord.kommune.no trond.leirvik.onarheim@stord.kommune.no ANSVARSERKLÆRING 2010 Symjehallen i Stord

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer