Universitet for miljø og biovitenskap Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter. Revidert etter evaluering vinter 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitet for miljø og biovitenskap Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter. Revidert etter evaluering vinter 2013"

Transkript

1 Universitet for miljø og biovitenskap Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter. Revidert etter evaluering vinter Innhold 2. GENERELL INFORMASJON LOKALER FOR UTLÅN LÅNTAKER BESTILLING AV LOKALE OG TJENESTER FELLES REGLER FOR BRUK AV LÅNTE LOKALER SÆRSKILT FOR LÅN AV UNDERVISNINGSROM: SÆRSKILT VED LÅN AV KANTINE/SERVERINGSLOKALER/SPISEROM GENERELL INFORMASJON Universitetet låner ut enkelte auditorier, læresaler og kantiner/spiserom til ansatte og studenter utenom universitetets eget behov for lokalene til faglig virksomhet. Lokaler som ikke er nevnt i dette regelverk lånes IKKE ut. Økonomikantinen leies ut via SiÅs. Utlån av undervisningslokaler i forbindelse med faglig samarbeidsprosjekter omfattes ikke av disse retningslinjer, og behandles inntil videre av studieavdelingen. (Eksempel er ENTER samarbeidet). Arbeidsgiver kan organisere tilstelninger i kantiner og spiserom i øvrige bygninger, men arrangement må varsles til slik at vaktselskap og renhold blir informert.

2 For lokaler til stand/utstilling/markedsføring gjelder egen utlånsordning som administreres av styret for UKA og syret for Samfunnet. Ta kontakt på e-post: eller Dersom arbeidsgiver vil arrangere tilstelning i rom som inngår i utlånsordningen må dette bestilles via servicetorget på vanlig måte. Servicetorget varsler de som skal varsles, skriftlig avtale kan utelates dersom det er hensiktsmessig. Det gjøres oppmerksom på at studentene har tilgang til kantiner hele helgen, det er ikke mulig å stenge av kantiner for pynting, Det må derfor påregnes en del merarbeid og rydding da studenter bruker lokalene på dagtid. Dette gjelder spesielt Sørhellinga og TF. 3. LOKALER FOR UTLÅN Tilgjengelige undervisningslokaler: a. Sørhellinga Høyskoleveien 12: Auditorium SU105, læresal S119, S122, S 123, S124 b. Bioteknologibygningen Fredrik A Dahlsvei 4: Auditorium BT1A.07, BT3A.11, BT3A.12, BT3A.13, BT3A.16 og BTB foaje. c. Husdyrfagbygningen Arboretveien 1: Auditorium H109 og auditorium H115 d. TF-Kvartalet, Drøbakveien 31; TF 145 e. Tårnbygningen C M Falsensvei 18: TU101 f. Mellombygget, Fougnerbakken 5: JU106 Tilgjengelige serveringslokaler: a. Sørhellinga; Høyskoleveien 12 - SU101Kantineområde (Evt. leie av kjøkken avtales med SiÅs) b. TF-Kvartalet Kajaveien 11: TF 102, Fløy III og Drøbakveien 31, kantinen TF100. (Evt. leie av kjøkken avtales med SiÅs) c. Jordfagsbygningen, Fougnerbakken 3; Kantinen JU104 (Evt. lån av kjøkken avtales med IPM) LÅNTAKER a. Låntaker etter dette regelverk må være ansatt ved UMB i fast eller midlertidig stilling eller opptatt som student ved universitetet. b. Låntaker påtar seg personlig ansvar for at låneavtalens vilkår oppfylles, og hefter personlig for avtaleforholdets økonomiske forpliktelser og ansvar. c. Utlån skjer til én ansvarlig låntaker, eventuelt to som i tilfelle hefter solidarisk for oppfyllelse av låneavtalen. d. For eventuell alkoholservering i serveringslokaler gjelder ulike regler for ansatte og studenter etter alkoholloven. Studentenes arrangement går ikke inn under regelen om lukket selskap, de må alltid ha skjenkebevilling.

3 4. BESTILLING AV LOKALE OG TJENESTER a. Bestilling av undervisningslokaler og kantine/serveringslokaler stiles til Servicetorget, som administrerer utlån av denne type lokaler. b. Lån av lokale må bestilles senest 5 virkedager før ønsket bruk. Bestillinger som innkommer senere kan bli avvist. c. Lokalene kan ikke reserveres mer enn 3 måneder før lånedato. d. Nettbasert søknadsskjema må benyttes. Se servicetorgets side. e. Dersom lokalet er ledig får låntaker tilsendt avtale, branninstruks, møbleringsplan og utlånsregler på epost. Låntaker signerer og returnerer avtalen senest en arbeidsdag før arrangementet. Dersom det skal nytes alkohol under arrangementet må studenter legge ved kopi av skjenkebevillingen. f. Servicetorget signerer låneavtalen på UMBs vegne. Den skannes og returneres låntaker per epost. Servicetorget varsler berørte parter. Underskrevet avtale er adgangsdokument til lokalene. g. Låntaker må bestille de tilganger til dører han/hun trenger for å kunne komme til rommet som skal lånes. Dette gjøres etter at tilsagn er gitt, og gjøres ved DSA. h. Vektere skal tilkalles før arrangement med alkoholservering er slutt, de skal sjekke og dokumentere at lokalet er i tilfredsstillende stand. (faktureres ikke) i. Vektere kan tilkalles for assistanse til vakthold og annet i låneperioden mot ekstra betaling. Telefon vektere; hverdager etter kl : j. Eventuell teknisk bistand kan bestilles fra Drifts- og Serviceavdelingen (DSA) mot betaling. Bestill via: k. Låntaker må erstatte faktiske kostnader dersom vekter eller vakttjeneste fra DSA må rykke ut på grunn av skader eller brudd på regler, når skaden kan henføres til låntakers ansvar. l. Timepriser for rengjøring/annen hjelp, teknisk vakt og IT-støtte: kr 750,-. Tjenestene faktureres for minimum 1 time. Erfaring fra første året viser at det minst er 3 timer ekstraarbeid for renholderne, når lokalene ikke er tilfredsstillende ryddet og rengjort. DVS. minst 2.250,- NOK. m. Eventuelle spørsmål rettes til: eller tlf FELLES REGLER FOR BRUK AV LÅNTE LOKALER a. Ansvarlig låntaker plikter å gjøre seg kjent med dette regelverk før låneforholdet. b. Ansvarlig låntaker plikter å være tilstede under hele arrangementet for å sikre at utlånsreglene overholdes. c. Ved regelbrudd vil utestengelse fra fremtidig lån kunne vurderes. Det vil kunne gjelde enkeltperson, lag/forening og organisasjon. d. Ansvarlig låntaker må kunne legitimere seg for kontrollør på forespørsel. e. Vektere får utlevert oversikt over arrangement med informasjon om ansvarlig låntaker. De har rett til å kontrollere at lånevilkårene overholdes. Vektere vil avslutte arrangementet hvis ikke godkjent dokumentasjon kan forevises.

4 f. Personer som er synlig påvirket av rusmidler må ikke gis adgang til de leide lokaler. g. Parkering må kun skje på oppmerkede parkeringsplasser. Utenfor arbeidstid er parkeringsbevis unødvendig. h. Forhold som ikke er tillatt: Bruk av levende lys Låntaker faktureres for eventuelle brannutrykninger eller skader som er utløst av slike forhold. (Det er mulig å låne batteridrevne te-lys på DSA, tlf ). Tobakksrøyking jfr. tobakksskadeloven. Overnatting i lokalene. Blokkere ytterdører. Matlaging, vaffelsteking med mer Dyr har ikke adgang i UMBs bygninger. Man kan ikke låne UMBs lokaler for å drive kommersiell virksomhet: o Det kan tas inngangspenger ved arrangement, for å dekke arrangementets kostnader: herunder mat, drikke, en rimelig foreleser og bøker dersom det er kurs i regi av offentlig forvaltning. o Ansatte ved UMB kan ikke ta betalt for oppdrag i UMBs lokaler o Ansatte og studenter kan ikke ta betalt av kursdeltakere for privat kursvirksomhet eller annen kommersiell virksomhet i UMBs lokaler o Instituttene/enhetene må sammen med servicetorget avgjøre om et arrangement er kommersielt eller ikke i. Dersom utstyr eller inventar i de leide lokalene blir skadet eller ødelagt som følge av låneaktiviteten, plikter den ansvarlige å melde dette til Servicetorget innen utgangen av påfølgende arbeidsdag. j. Lokalene: Rommene er ikke vasket før utlån. Lokalene skal tilbakeleveres i ryddet og for øvrig samme stand som ved overtakelsen. Dette gjelder også toaletter, gangarealer og inngangsparti. Møbler skal plasseres i samsvar med innredningsplan. Ved behov for rengjøring, skal det brukes anvist utstyr og rengjøringsmiddel. Benytte utstyr som er satt frem i nærheten av utleie arealet. Låntaker må avtale med renhold og sjekke ut hvor dette står før arrangementet starter. k. Avfallsbøtter tømmes i containere ved bygningen. Vær miljøbevisst og sorter. Ekstra rydding og/eller reparasjoner som skyldes låneaktivitet må dekkes av ansvarlig låntaker. l. Uforutsette hendelser som strømbrudd, vannlekkasje eller lignende meldes snarest til UMBs tekniske vakt på telefon Slike tilkallinger faktureres ikke.

5 6. SÆRSKILT FOR LÅN AV UNDERVISNINGSROM: a. Undervisningslokaler kan benyttes til kurs, filmfremvisning, seminarer, foredrag, studiesirkler, møter, øvelser og annet, men ikke til fester eller arrangementer der det er kommersiell virksomhet (se siste prikkpunkt 5 h). b. Det er ikke tillatt å servere eller nyte alkohol i undervisningsrom. c. All aktivitet i UMBs undervisningslokaler skal være avsluttet innen kl Audiovisuelt utstyr som PC, projektor, video og lyd kan benyttes, dersom det finnes og er operativt, men UMB garanterer ikke for slikt utstyr. d. Ved eventuelle feil eller ønske om bistand kan IT vakt kontaktes på tlf (6496)5555 innenfor arbeidstiden. Eventuell IT- støtte utenfor arbeidstiden må avtales direkte med IT-seksjonen på forhånd, og er avhengig av seksjonens kapasitet. Dersom IT-seksjonen påtar seg å yte service, må honorar for tjenestene betales direkte til IT-seksjonen. e. Før lokalet forlates, skal lokalet ryddes av låntaker, avfall kastes i container, møbler settes på plass. 7. SÆRSKILT VED LÅN AV SERVERINGSLOKALE a. Arrangementer i serveringslokaler skal avsluttes innen kl b. Servering eller bruk av alkohol skal følge reglene i alkoholloven, se spesielt 8-9 om serverings- og drikkeforbud. Det er kun tillatt med alkoholservering uten skjenkebevilling når dette skjer i "sluttet selskap" (se definisjon bakerst i "Regler for utlån av lokaler til ansatte og studenter"). Studenter må alltid ha skjenkebevilling ved arrangementer der det nytes alkohol. Ansvarlig låntaker må innhente ambulerende skjenkebevilling fra Ås kommune, og skjenkebevilling skal sendes servicetorget sammen med signert leieavtale. Skjenkebevilling må kunne framvises på forespørsel under arrangementet. c. Før lokalet forlates skal lokalet ryddes av låntaker, avfall kastes i container, synlige flekker og søl på gulv fjernes og bord tørkes av, møbler settes på plass - se punkt 6, j. Husk at toaletter og korridorer også skal ryddes og vaskes hvis de er tilgriset. d. Vekter skal tilkalles for å kontrollere og dokumentere status på lokalene, før lokalene forlates. e. UMB stiller ikke servise/bestikk/glass til rådighet. Utstyr kan medbringes eller eventuelt leies av SiÅs. Med "sluttet selskap" forstås: En sluttet krets av bestemte (inviterte) personer som samles for en bestemt anledning. Kretsen må ikke være åpen for utenforstående. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner bare skriver seg på en liste eller kjøper billetter, selv om antall gjester er begrenset. Alkoholservering i forbindelse med bygdedans o l, som i utgangspunktet er åpent for alle, er underlagt bevillingsplikt. Videre regnes ikke klubber o l med begrenset medlemskap i seg selv som sluttede selskap, heller ikke vanlige med-

6 lemsmøter i foreninger. Loven tar sikte på tilfeller hvor privatpersoner avvikler et privat arrangement i leide lokaler i stedet for å holde arrangementet hjemme. Alkoholloven: 8-9. Serverings- og drikkeforbud Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette skjer uten vederlag: 1. i lokaler med tilleggelser hvor det drives serveringsvirksomhet, 2. i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten, 3. i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler, 4. på annet sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted, 5. på gate, torg, vei, i park eller på annen offentlig plass, 6. på skip, fly, tog, buss eller annet innenriks transportmiddel for allmennheten. På steder som nevnt i første ledd, må heller ikke eier eller annen ansvarlig oppbevare, servere eller tillate servering eller drikking av alkohol. Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i første ledd nr. 1, 2 og 3 gjelder ikke når eier, leier, driver eller ansatt disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i første ledd nr. 3 gjelder ikke når beboer i borettslag eller annet boligsamvirke disponerer lokalene til eget bruk til sluttet selskap. Forbudet mot drikking og servering av alkohol i lokaler som nevnt i nr. 2 og 3 gjelder heller ikke når lokalet leies eller lånes ut til privatperson for en enkelt bestemt anledning til sluttet selskap, og utleier for øvrig ikke står for andre deler av arrangementet.

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer

Reglement for utleie av kommunale eiendommer.

Reglement for utleie av kommunale eiendommer. Reglement for utleie av kommunale eiendommer. 1. Utleiereglementet gjelder a) for samtlige kommunale eiendommer, så vel innendørs som utendørs b) all form for utleie ut over kommunal virksomhet c) alle

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Side 1 av 5 REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Kapittel I. Disponering 1. Definisjon av objekter a. Norges idrettshøgskoles (NIH) anlegg og lokaler består av et bredt

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015

Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 Ordensreglement for studentboligen på Melsom, skoleåret 2014/ 2015 1. Innflytting betaling Alle som ønsker å bo i studentboligen, må fylle ut eget søknadsskjema og undertegne kontrakt. Ved prioritering

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

leievilkår, utleiesatser og reglement

leievilkår, utleiesatser og reglement leievilkår, utleiesatser og reglement pr. 01. januar 2014 Leievilkår, utleiesatser og reglement Oppdal Kulturhus - pr. 01.01.2014 ~ 2 ~ Generelle leievilkår for Oppdal kulturhus 1. Lokalene kan leies ut

Detaljer

Studentene først og fremst Side 1

Studentene først og fremst Side 1 ORDENSREGLEMENT BOLIGER NARVIK Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) Vi ønsker deg velkommen til Studentsamskipnadens boliger Vedlagt følger ordensreglement og generelle opplysninger om våre studentboliger

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 15.juni 2011 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 9.august 2013 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2013/2014. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE

FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 31.mai 2014 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2014/2015. Vedlagt finnes følgende

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum Bystyresak 046/15 behandlet i møte 6.5.2015 Innhold Innledning... 4 Retningslinjene er ment som en praktisk

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Statutter, Instrukser, Reglement og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem

Statutter, Instrukser, Reglement og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Statutter, Instrukser, Reglement og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Oversikt over Statutter, regler, instrukser og retningslinjer ved Blindern Studenterhjem Statutter 01. Statutter for Blindern

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Ansvar Lokaler Sikkerhet Matservering Alkoholservering Trafikkforhold Vakthold Renhold Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

IKT-reglement Norges idrettshøgskole

IKT-reglement Norges idrettshøgskole Norges idrettshøgskole For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig. Vedtatt i styret og godkjent av administrerende direktør 27.09.2012. Ansvarlig for oppdateringer

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer