VEDTEKTER U-LANDSHJELP FRA FOLK TIL FOLK - NORGE GJELDENDE FRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER U-LANDSHJELP FRA FOLK TIL FOLK - NORGE GJELDENDE FRA 12.09.2007"

Transkript

1 Kapittel 1 - Innledende bestemmelser 1 Formålet 2 Navn og status 3 Mandat 4 Oppgaver VEDTEKTER Kapittel 2 - Medlemmer 5 Innmeldelse 6 Medlemskap 7 Utmeldelse og utestengning Kapittel 3 - Generalforsamlingen og styret 8 Generalforsamlingen - Oppgaver - Innkallelse - Forslag - Stemmerett og beslutningsdyktighet - Valgberedning - Ombud - Ekstra generalforsamling 9 Styret - Formann og styremedlemmer - Oppgaver - Styremøter - Generalsekretær og hovedkontor Kapittel 4 - Forvaltning, firmategning og revisjon 10 Forvaltning 11 Firmategning 12 Revisjon 13 Virksomhetsår 14 Foreningens oppløsning Kapittel 5 - Endring av vedtekter 15 Vedtektsendringer

2 Kapittel 1 - Innledende bestemmelser 1 Formålet Vår verden er én verden VEDTEKTER Menneskers leveforhold over hele kloden er ett felles ansvar for oss alle, uavhengig av geografisk -, kulturell - eller annen avstand. Over 1 milliard mennesker lever i dag under eksistensminimum, med sykdommer, i fattigdom og nød - til tross for at det finnes både kunnskap og midler som kan forhindre dette - og det angår oss alle. Alle mennesker har rett til et verdig liv med tilgang til de mest elementærere livsnødvendighetene, som rent drikkevann, mat, klær, medisiner og omsorg... med mulighet for utdannelse... med et arbeid, slik at man kan forsørge seg selv og sin familie... uten stadige trusler om krig, epidemier og naturkatastrofer Mennesker som får dekket disse behovene har krefter til å delta i utviklingen og oppbyggingen av en bedre verden. Kommende generasjoners livsgrunnlag skal sikres bl.a. gjennom beskyttelse av miljøet og fornuftig utnyttelse av jordens naturressurser. Å arbeide med utviklingsarbeid på humanistisk grunnlag ved å overføre kunnskap, samle inn og overføre varer, tjenester og penger fra områder i verden med overflod til områder hvor fattigdom rår - dette er u-landshjelp fra folk til folk. 2 Navn og status Foreningens navn er U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge, som forkortes til UFF Norge eller bare UFF. Denne forkortelsen kan også benyttes av Foreningen UFF-Butikkene i Norge og som en samlebetegnelse for disse to foreningene. Den engelske oversettelsen er Development Aid from People to People - Norway. U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge er en privat organisasjon uten profittformål i.e. ideell forening. 3 Mandat U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge er en av Humana People to Peoples godkjente nasjonale foreninger og er en del av den Internasjonale Humana People to People -bevegelsen. U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge er medlem av The Federation for Associations connected to the International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE movement. U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge har rett til å bruke Humana People to People bevegelsens logo - blå og grønn jordklode med ordene HUMANA PEOPLE TO PEOPLE i sort skrift - samt benevnelsen - Humana People to People.

3 U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge skal drive virksomhet i samsvar med: grunnprinsippet for Humana People to People -bevegelsen: solidarisk humanisme statlige overenskomster med fremmede makter som berører U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges arbeid, i den utstrekning de er i overenskomst med grunnprinsippet Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief de etiske retningslinjer for innsamling utarbeidet av Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge beslutninger truffet av U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges Generalforsamling 4 Oppgaver U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge ser det som sin oppgave å mobilisere alle tenkelige ressurser; menneskelige, materielle og økonomiske, for å gi også verdens aller fattigste forutsetninger for et verdig liv. Arbeidet drives i samråd med The Federation for Associations connected to the International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE movement, andre nasjonale medlemmer av ovennevnte samt myndigheter, institusjoner og organisasjoner i Norge og i utlandet. U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge skal medvirke i internasjonale utviklingsprogrammer. Foreningen ønsker å fremme aktiviteter, prosjekter og programmer som legger vekt på følgende: Hjelp til selvhjelp, der mottakeren er medansvarlig og aktiv deltaker i prosjektet Bæredyktighet innen utdannelse, helse og miljø, barnehjelp og produksjon Å være gode eksempler som gir andre inspirasjon til lignende aktiviteter Å utforme sine innsatser for og sammen med de mest utsatte i verden U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge kan også yte katastrofehjelp til mennesker som er offer for krig, epidemier eller naturkatastrofer. U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge vil spre informasjon om verdens problemer og om hvordan mennesker kan bidra til å løse disse. U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge vil gjennom dette informasjonsarbeidet virke mot rasisme og for en større mellomfolkelig forståelse. Informasjon om hvordan Humana People to People -bevegelsen arbeider og dens prosjekter inngår som en del av dette. U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge skal stimulere mennesker til å delta i foreningens arbeid, uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn. Kapittel 2 - Medlemmer 5 Innmelding Alle som vil bli medlem i foreningen U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge skal betale av Generalforsamlingen fastlagt årlig medlemsavgift.

4 6 Medlemskap VEDTEKTER Medlemskapet innebærer et stillingtagende til U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges formål og grunnprinsipper. Medlemskap er en forutsetning for å inneha verv i U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge. Et medlem kan etter eget ønske aktivt delta i frivillig innsats i Norge for foreningen. Ved frivillig innsats i utlandet kreves særlig opplæring. 7 Utmelding og utestenging Medlem som ikke har betalt sin medlemsavgift innen fastsatt frist har ikke lenger medlemskap i foreningen. Utestenging kan skje av medlem som gjennom sine handlinger bryter mot vedtektenes formålsparagraf eller i øvrig agerer i strid med foreningens grunnprinsipper. Beslutning om utestenging fattes av styret. Innsigelser over avgjørelsen kan skriftlig klages inn for neste Generalforsamling for endelig avgjørelse. Kapittel 3 - Generalforsamlingen og styret 8 Generalforsamlingen Generalforsamlingen i U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge er høyeste besluttende organ. Generalforsamlingen skal avholdes årlig senest 15. juni. Generalforsamlingen består av alle registrerte betalende medlemmer i foreningen. Generalforsamlingen ledes av den eller de personer som forsamlingen velger. Det føres protokoll fra Generalforsamlingen som underskrives av valgt ordfører, samt to personer som Generalforsamlingen velger. Oppgaver Generalforsamlingen: - behandler årsberetning - behandler revidert regnskap og revisjonsberetning - treffer beslutning om ansvarsfrihet for styret - valg av styret og dets formann - valg av statsautorisert revisor - fastlegger størrelsen på medlemsavgiften - behandler øvrige i anledningen avgitte forslag Innkallelse Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers varsel. Styret avgjør hvordan generalforsamlingen bekjentgjøres.

5 Stemmerett Ett medlem som er opptatt i medlemslisten og i rett tid har betalt sin kontingent, og kan dokumentere dette, har stemmerett ved Generalforsamlingen. Beslutning om foreningens oppløsning, jfr. 14 og endring av vedtekter jfr. 16 kan kun treffes dersom ¾ av de fremmøtte stemmeberettigede stemmer for. Dersom en eller flere krever lukket avstemming, så gjennomføres dette, og hvis ikke er de åpne. Alle andre beslutninger blir truffet ved enkelt flertall. Ved likt stemmeutfall gjelder den mening som formannen bifaller. Ved valg som gjennomføres ved lukket avstemming skal det trekkes lodd ved likt stemmeutfall. Styremedlemmer kan ikke delta i beslutninger som gjelder ansvarsfrihet for styret eller valg av revisor. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når dtyret bestemmer det eller når minst halvdelen av medlemmene bestemmer det. Ekstraordinær generalforsamling innka1les på den måten som styret beslutter. Den skal avholdes senest 21 dager etter at kravet skriftlig er fremsatt foreningens formann. Ekstraordinære generalforsamling skal innkalles med ett varsel på 14 dager. Forslag til dagsorden skal vedlegges samtidig med begjæring om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling behandler kun saker som er angitt i innkallelsen. 9 Styret Formann og styremedlemmer U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges formann leder styrets arbeid. Styret skal bestå av formann og ytterligere 2-4 styremedlemmer. Styret velger selv nestformann. Som styremedlemmer kan velges medlem i foreningen som er myndig og ikke ute av rådighet over sitt bo. Hvert styremedlem velges for en mandatperiode på tre år. Gjenvalg kan finne sted. Dersom formannen avgår i løpet av mandatperioden velger styret en av styremedlemmene til ny formann for resten av mandatperioden. Oppgaver Styret: Utgjør høyeste besluttende organ i perioden mellom Generalforsamlingene Leder, utvikler, støtter og samordner U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges virksomhet i overensstemmelse med Generalforsamlingens beslutning

6 Er ansvarlig for U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges nasjonale og internasjonale virksomhet Representerer U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge i Humana People to People -bevegelsen og i eksterne sammenheng Fastlegger retningslinjer for U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges virksomhet Meddeler tid og plass for Generalforsamlingen samt sørger for innkallelse til denne Fastlegger planer og budsjetter for U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges virksomhet Behandler andre spørsmål av prinsipiell eller større økonomisk betydning for U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges virksomhet Utarbeider årsberetning for nærmeste foregående virksomhetsår og overleverer denne samt revisjonsberetningen til Generalforsamlingen. Overleverer mottatte forslag og eventuelt egne forslag til Generalforsamlingen Ansvarlig for forslag til Generalforsamlingen som omhandler U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges virksomhet, organisering og forvaltning Utser foreningens generalsekretær evt. daglige leder Fastlegger en instruks for hovedkontoret Meddeler prokura Oppfyller for øvrig i vedtektene angitte oppgaver Styret kan pålegge formannen, nestformannen, styremedlemmer samt generalsekretær evt. daglig leder, å hver for seg eller i fellesskap gjennomføre beslutninger fattet av styret. Styret skal møtes minst tre ganger per år, og i øvrig når to medlemmer av styret anmoder om det. Styremøtet ledes av formannen eller nestformannen. Det føres protokoll ved møtet som undertegnes av møtets formann og ett styremedlem som styret utser. Styreformannen bestemmer tid, sted og møteform for møtet. Skriftlig innkallelse og agenda sendes ut senest 7 dager før møtet. Med tilslutning fra mer enn halvparten av styremedlemmene kan styremøter innkalles med kortere varsel. Det holdes åpen avstemning. Hvert styremedlem har en stemme. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, blant dem formann eller nestformann, er tilstede og deltar i avstemmingen. Alle beslutninger blir truffet ved enkelt flertall. Ved likt stemmeutfall gjelder den mening som formannen bifaller. Dersom styret ikke lenger er beslutningsdyktig, p.g.a frafall, kan styret supplere seg selv med nye styremedlemmer i tidsrommet frem til neste ordinære generalforsamling. Slike styrevalgte styremedlemsmandat opphører ved den førstkommende ordinære generalforsamling. Generalsekretær og hovedkontor Styret kan ansette en generalsekretær til den daglige ledelse av foreningens arbeid, og fastsette nærmere retningslinjer for generalsekretærens funksjon. 4 - Forvaltningen, firmategning og revisjon 10 Forvaltningen

7 U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges midler skal forvaltes på en omsorgsfull og betryggende måte, og skal i hovedsak benyttes til virksomhet innen Humana People to People -bevegelsen. Midler som gjennom innsamling, gave eller testament tilfaller U-landshjelp fra Folk til Folk - Norge og som det hefter særlige vilkår ved, kan kun mottas dersom vilkårene samsvarer med U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges formål og grunnprinsipper. 11 Firmategning Foreningen tegnes av formann og nestformann i fellesskap. Firmategnerne kan ikke uten bemyndigelse fra styret for U-landshjelp fra Folk til Folk - Norges regning: Kjøpe, selge eller inntegne fast eiendom eller tomterett Plassere penger i aksjer, obligasjoner o.l. Oppta lån eller bevilge lån over kr ,- 12 Revisjon Foreningens virksomhet og forvaltning granskes hver kalenderår av en statsautorisert revisor. Styrets forslag til årsregnskap skal oversendes revisor senest 15. mai året etter virksomhetsåret. Revisor avgir senest 1. juni revisjonsberetning til styret. Revisor har rett til å være tilsted og ytringsrett ved Generalforsamlingen. Revisor har rett til innsyn i samtlige regnskaper og protokoller. 13 Virksomhetsår Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. 14 Foreningens oppløsning Skulle forholdene stille seg således at det blir umulig eller at det ikke lenger er ønskelig å forsette foreningens virksomhet, kan generalforsamlingen treffe beslutning om foreningens oppløsning hvis ¾ av de fremmøtte stemmeberettigede stemmer for. Ved foreningens oppløsning sørger styret for at alle foreningens verdier tilfaller The Federation for Associations connected to the International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE movement, til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål. Kapittel 5 - Endring av vedtekter 15 Vedtektsendringer

8 Vedtektsendringer av bestemmelsene i 1-4, som omfatter foreningens medlemskap og aktiviteter i den internasjonale Humana People to People -bevegelsen skal overleveres til Føderasjonen for den Internasjonale Humana People to People -bevegelsen innen de besluttes av Generalforsamlingen. Beslutning om endring av vedtektene krever at ¾ av de fremmøtte stemmeberettigede stemmer for. Således vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF INNHOLDSFORTEGNELSE I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer... 3 4 Medlemskontingent og avgifter... 4 II. TILLITSVALGTE OG

Detaljer