VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VHO200 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C402-DK-FIN-N-S 09/2014"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C402-DK-FIN-N-S 09/2014

2

3 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftsikkerhed... 2 Generelle oplysninger om brug af støvsugeren... 2 Korrekt brug... 2 Forkert brug... 2 I tilfælde af ulykke eller maskinsammenbrud... 3 Overensstemmelseserklæring... 3 Beskrivelse af støvsugeren...4 Skilte... 4 Opsugning af væsker... 4 Opsugning af væsker og spånaffald (tilbehør)... 4 Ekstraudstyr... 4 Tilbehør... 4 Ind- og udpakning... 4 Ibrugtagning af støvsugeren - tilslutning til strømforsyningen... 5 Forlængerledninger... 5 Opsugning af væsker... 6 Vedligeholdelse og reparationer... 6 Tekniske data... 7 Dimensioner... 7 Styreenheder, lysindikatorer og forbindelser... 8 Eftersyn før start... 8 Opstart... 8 Sådan startes støvsugeren... 8 Stop - Nødstop... 8 Afbrydelse af væskeopsugning (fig. 1)... 8 Tømning af beholdere... 8 Tømning af væskebeholder... 8 Tømning af væskebeholderen med omløbsventilen... 8 Tømning af spånbeholder (tilbehør)... 9 Fjernelse af beholderen... 9 Efter endt arbejde... 9 Vedligeholdelse, rengøring og dekontaminering... 9 Rengøring af beholderne Spånbeholder (tilbehør) Væskebeholder Rengøring eller udskiftning af dampfiltret Brug af slamfilter (tilbehør) Tæthedskontrol Bortskaffelse af maskinen...11 Ledningsdiagrammer...11 Ledningsdiagramliste (fig. 16) DK Problemløsning /2014

4 Brugervejledning Læs brugervejledningen nøje, og sørg for at overholde alle gældende sikkerhedsforskrifter markeret med ordet DK Driftsikkerhed Før støvsugeren tages i brug, skal brugervejledningen læses grundigt igennem og gemmes i nærheden af maskinen til senere brug. Støvsugeren må kun betjenes af personer, der har et indgående kendskab til, hvordan den virker, og er fuldt kvalificerede til opgaven. Før støvsugeren tages i brug, skal brugeren være instrueret og oplært i, hvordan den virker, og til hvilke opgaver den kan anvendes, inklusive hvordan man på forsvarlig vis tømmer og bortskaffer det opsamlede støv. Maskinen må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med manglende kendskab til maskinen, medmindre dette sker under opsyn af en person, som er fortrolig med maskinens betjening og sikkerhedsudstyr. Børn skal være under opsyn af voksne, så de ikke kan lege med maskinen. Generelle oplysninger om brug af støvsugeren Brug støvsugeren i henhold til lovene i brugslandet. Ud over retningslinjerne i brugervejledningen og lovene i brugslandet, skal brugeren også overholde de tekniske krav (gældende regler for miljøbeskyttelse og arbejdssikkerhed, f.eks. det europæiske direktiv 89/391/EF og efterfølgende), for at sikre forsvarlig og korrekt brug af maskinen. Undgå arbejdsoperationer, der kan være til fare for mennesker, ejendom og miljø. Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne i denne brugervejledning. Korrekt anvendelse Denne støvsuger kan anvendes i værksteder, hvor der arbejdes med maskiner der danner metalspåner. Den opsuger og adskiller spåner fra væsker (skæreolier, emulsioner, kølevæsker, etc.) ved hurtig opsamling. Enhver anden brug betragtes som uforsvarlig. Støvsugeren er beregnet til at blive benyttet af én bruger ad gangen. Sørg altid for, at der er tilstrækkelig plads omkring støvsugeren til at kunne nå knapperne med en hurtig bevægelse. Maskinen er beregnet til at blive benyttet af én bruger ad gangen. Denne støvsuger er udstyret med en automatiseret sugeenhed, et forfilter og en beholder til opbevaring af det opsugede materiale. Forkert brug Det er strengt forbudt at bruge støvsugeren på følgende måder: Udendørs i tilfælde af nedbør. Når det ikke anvendes på jævne vandrette overflader. Uden monteret filterenhed. Når sugeåbningen og/eller slangen er rettet mod en kropsdel. Uden monteret støvbeholder. Uden skærme, beskyttelsesdæksler og sikkerhedssystemer, der er installeret af fabrikanten. Når ventilationshullerne er helt eller delvist tildækkede. Når støvsugeren er dækket til med plastic eller stof. Når luftudtaget er helt eller delvist tildækket. I smalle passager, hvor der ikke er frisk luft. Til støvsugning af følgende materialer: 1 Glødende materialer (gløder, varm aske, tændte cigaretter etc.). 2 Åben ild. 3 Brændbare gasser. 4 Brændbare væsker, stærke brændstoffer (benzin, opløsningsmidler, syrer, alkaliske væsker, osv.). 5 Eksplosionsfarligt støv/stoffer og/eller letantændelige stoffer (såsom magnesium- eller aluminiumstøv etc.). Bemærk: Misbrug er ikke tilladt. 09/2014 2

5 Sluk for støvsugeren, tag det og bede om assistance fra kvalificeret personale i tilfælde af følgende beskadiget filter; udbrud af brand; kortslutning; motorsammenbrud; elektrisk stød; Overensstemmelseserklæring Hver støvsuger leveres med en EFoverensstemmelseserklæring. Se telefax i fig. 17. [ BEMÆRK ] Overensstemmelseserklæringen er et vigtigt dokument og bør opbevares på et sikkert sted, så den til enhver tid kan fremvises for myndighederne. Nødstopknap Hvis en nødsituation opstår: beskadiget filter; udbrud af brand; kortslutning; motorsammenbrud; elektrisk stød; etc. Sluk for støvsugeren, tag stikket ud, og lad en kvalificeret fagmand reparere den. [ BEMÆRK ] Gennemgå arbejdsstedet og tjek de tilladte stoffer. Støvsugeren må ikke anvendes eller opbevares udendørs eller i fugtige områder. Hvis støvsugeren lækker skum eller væske, skal den omgående slukkes og fejlen udbedres. I tilfælde af ulykke eller maskinsammenbrud I tilfælde af ulykke eller maskinsammenbrud skal støvsugerens stik tages ud af stikkontakten. Hvis brugeren kommer i kontakt med det opsugede materiale, følges sikkerhedsanvisningerne i det medfølgende dataark, som arbejdsgiveren skal sørge for at stille til rådighed. DK 3 09/2014

6 Beskrivelse af støvsugeren Skilte Figur 1 1 Identifikationsplade: Modellens kode, som omfatter tekniske specifikationer, serienummer, EU-mærkning, produktionsår 2 Væskebeholder 3 Kontrolenheder (knapper) 4 Sugeåbning 5 Sugeenheder/blæsere 6 Væskebeholderens lukkeanordning 7 Omløbsventil 8 Væskeniveauindikatorrør 9 Væskeudstødningsventil 10 Dampfilter 11 Svømmer til væskestop Opsugning af væsker Maskinen suger væsker direkte op i beholderen (2). Opsugning af væsker og spånaffald (tilbehør) Når maskinen opsuger materialer (spånaffald og væsker), som blev fremstillet under bearbejdningsprocessen, opbevares de faste genstande i spånbeholderen (tilbehør), mens væsken suges ned i væskebeholderen (2). Inden støvsugeren tændes, sættes sugeslangen i åbningen (4) og det nødvendige udstyr fastgøres til endestykket (se fabrikantens reservedelskatalog, eller besøg et servicecenter). Svømmeren (11) slår sugefunktionen fra (sugeenhederne forbliver tændt), når væskebeholderen (2) er fuld; herefter skal støvsugeren slukkes og væskebeholderen (2) tømmes. Ekstraudstyr Der findes forskelligt ekstraudstyr til støvsugeren: Spånbeholder Bruges til opsamling af spånaffald. Beholder til opbevaring af fint spånaffald Det forhindrer udslip af fint spånaffald. Efter anmodning kan støvsugeren leveres med monteret ekstraudstyr. Det kan dog også monteres på et senere tidspunkt. Kontakt fabrikantens salgsafdeling for nærmere oplysninger. Der følger en vejledning til montering af tilbehøret med ved leveringen. Brug kun originalt ekstraudstyr, der er leveret og godkendt af fabrikanten. Tilbehør Der findes forskelligt tilbehør til støvsugeren. Se fabrikantens katalog med tilbehør. Brug kun originalt tilbehør leveret og godkendt af fabrikanten. Ind- og udpakning Bortskaf emballagen i henhold til gældende lovgivning. Figur 2 Model A (mm) B (mm) C (mm) kg VHO DK 09/2014 4

7 Ibrugtagning af støvsugeren - tilslutning til strømforsyningen Efterse støvsugeren for synlige skader, før arbejdet påbegyndes. Inden stikket sættes i, sikres det at spændingen svarer til den værdi, der er angivet på mærkepladen. Sæt stikket i en kontakt med en korrekt installeret jordforbindelse. Sørg for, at støvsugeren er slukket. Sørg for at ledningens stikforbindelser er beskyttet mod vandstænk. Kontroller, at stikket er sat rigtigt i stikkontakten. Tag ikke støvsugeren i brug, hvis ledningen ikke er i perfekt stand (beskadigede ledninger kan medføre elektrisk stød!). Se jævnligt den elektriske ledning efter for slitage, brud og ældning. Når maskinen er tændt, skal følgende forhold undgås: Undgå at beskadige netledningen ved at vride og knække den eller ved at træde på den. Tag altid fat om stikket, når støvsugeren skal kobles fra lysnettet (træk ikke i ledningen). Udskift altid netledningen med en ledning af samme type som den originale: H05 VV- F, den samme regel gælder ved brug af en forlængerledning. Ledningen skal udskiftes af forhandlerens servicepersonale eller af en tilsvarende kvalificeret fagmand. Forlængerledninger Hvis der anvendes forlængerledning, sikres det at den passer til støvsugerens effektoptag og beskyttelsesgrad. Min. ledningskvadrat af forlængerledning: Maks. længde = 20 m Kabel = H05 VV-F Maks. effekt (kw) Min. ledningskvadrat (mm 2 ) 2, Forlængerledningens stikkontakter og stikforbindelser samt dens installation skal overholde støvsugerens IPbeskyttelsesgrad, som er anført på mærkepladen. Støvsugerens stik skal beskyttes med en differentialafbryder med overbelastningssikring, der slukker for strømforsyningen, hvis strømmen i jordforbindelsen overstiger 30 ma for 30 msek eller en tilsvarende sikringskreds. Sprøjt aldrig vand på støvsugeren: dette kan resultere i personskade og kan kortslutte installationen. Tjek de seneste versioner af de europæiske direktiver, brugslandets love og de gældende standarder (UNI - CEI - EN), i særdeleshed den europæiske standard EN DK 5 09/2014

8 Opsugning af væsker Overhold sikkerhedsforskrifterne for de materialer, der opsuges af støvsugeren. Før støvsugning kontrolleres det, at svømmeren er monteret. Hvis der dannes skum under støvsugningen, skal støvsugeren omgående slukkes og beholderen tømmes. Advarsel: sluk omgående for støvsugeren, hvis den lækker skum eller væske. Advarsel: Den snavsede væske, der opsuges af støvsugeren, skal betragtes som ledende. Brug ikke støvsugeren uden svømmer! Hvis støvsugeren anvendes uden svømmer, er der risiko for alvorlig maskinbeskadigelse. Vedligeholdelse og reparationer Frakobl støvsugeren fra lysnettet før rengøring, vedligeholdelse, udskiftning af reservedele eller ændring til en anden version/variant. Dette gøres ved at tage stikket ud. Overhold altid instruktionerne i denne brugervejledning, når der udføres vedligeholdelse af støvsugeren. Brug kun originale reservedele. Foretag ingen ændringer på støvsugeren. DK Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i fare for personskade. En ikke korrekt anvendelse eller forkert betjening vil desuden ugyldiggøre EU-overensstemmelseserklæringen, som leveres med maskinen. Hvis der skal udføres vedligeholdelsesoperationer, der ikke er beskrevet i denne vejledning, kontaktes fabrikantens servicecenter eller salgsafdeling. 09/2014 6

9 Tekniske data Parameter Måleenhed VHO200 Spænding / Frekvens V/Hz 230/50 110/50-60 Motoreffekt kw 2,4 1,6 Støjniveau (Lpf) (EN ) db(a) 70 Beskyttelse IP 44 Motorens isoleringsklasse Klasse I Maks. væskekapacitet L 75 Spånkapacitet (tilbehør) L 22 Sugeåbning (diameter) mm 50 Maks. vakuum hpa - mbar Maks. luftstrøm (med sugeslange, længde: 3 m, diameter: 50 mm) L/min Maks. luftstrøm (uden sugeslange, længde: 3 m, diameter: 50 mm) L/min Dimensioner Figur 3 Model VHO200 A (mm) 580 B (mm) 880 C (mm) 1230 Vægt (kg) 60 Opbevaringsbetingelser: T: -10 C +40 C Fugtighed: 85% Driftsbetingelser: Maks. højde: 800 m (Op til m med nedsat ydeevne) T: -10 C +40 C Fugtighed: 85% DK 7 09/2014

10 Styreenheder, lysindikatorer og forbindelser Figur 4 1 Sugeenhedernes ON/OFF-knapper 2 Omløbsventil Eftersyn før start 1 Sugeåbning Figur 5 Inden støvsugeren startes, kontrolleres det: at alle aflåsningsmekanismer er forsvarligt låst; at sugeslangen og det øvrige udstyr er sat rigtigt fast i sugeåbningen (1); at spånbeholderen (tilbehør) er monteret. at væskebeholderen ikke er fuld. at væskebeholderens svømmer er korrekt monteret. Omløbsventilen er drejet til sugeposition (B - figur 7). Udstødningsventilen (3 - figur 7) er lukket. Opstart 1 Hjulbremser Figur 6 Aktiver hjulbremserne (1), inden støvsugeren startes. Sådan startes støvsugeren Tryk på begge knapper (1 - figur 4) for at standse støvsugeren. Den tilhørende kontrollampe tænder. Stop - Nødstop Tryk en gang til på knapperne (1 - figur 4) for at standse støvsugeren. Afbrydelse af væskeopsugning (fig. 1) Når tanken er fuld, slår svømmeren (11) sugefunktionen fra, mens sugemotoren (5) forbliver tændt. Sluk for sugeenhederne ved at trykke på knapperne (3). Tømning af beholdere Figur 7 1 Sugeenhedernes ON/OFF-knapper 2 Omløbsventil 3 Væskeudstødningsventil Tømning af væskebeholder Åbn udstødningsventilen (3) efter at have placeret en beholder der hvor væsken kommer ud. Efter tømning lukkes udstødningsventilen (3). Tømning af væskebeholderen med omløbsventilen Åbn udstødningsventilen (3) efter at have placeret en beholder eller en drænslange (tilbehør) der hvor væsken kommer ud. Bemærk: Lad den resterende væske løbe ud af sugeslangen. Åbn omløbsventilen (2), og drej den til position A, så sugeretningen vendes. Tryk på begge knapper (1) for at påbegynde dræningen. Hold fast i drænslangen (4), så væsken ikke løber ud. Når væskebeholderen er tom, standses sugeenhederne ved at trykke på begge knapper (1). Start sugefunktionen ved at lukke udstødningsventilen (3), dreje ventilen (2) til position B og derefter trykke på begge knapper (1). Drej ikke på omløbsventilen 2, når sugeenhederne er tændt. Hvis sugeretningen vendes, når sugeenhederne er tændt, er der risiko for alvorlig maskinbeskadigelse. DK 09/2014 8

11 Tømning af spånbeholder (tilbehør) Figur 8 1 Spånbeholder 2 Beholderens lukkeanordning Inden dette arbejde påbegyndes, skal maskinen slukkes og stikket tages ud. Løft beholderen med en passende løfteanordning. Åbn beholderens lukkeanordning (2), og løft støvsugerens motorhoved. Sæt motorhovedhåndtaget i indgreb med sikkerhedskrogen (3 - figur 9) og vær opmærksom på maskinens stabilitet. Sørg for, at motorhovedet er helt løftet og låst i sin position med stopkrogen (3 - figur 9). Afmonter spånbeholderen (1). Tøm beholderen, og rengør den (se afsnittet Rengøring af beholderne ). Sæt spånbeholderen tilbage på plads, og sørg for at den sidder rigtigt. Fjernelse af beholderen Figur 9 Åbn beholderens lukkeanordning (1), og løft støvsugerens motorhoved (2). Sæt motorhovedhåndtaget i indgreb med sikkerhedskrogen (3) og vær opmærksom på maskinens stabilitet. Sørg for, at motorhovedet er helt løftet og låst i sin position med stopkrogen (3 - figur 9). Fjern svømmerholderpladen eller, hvis monteret, spånbeholderen. Fjern beholderen med de pågældende håndtag (4). Geninstaller beholderen korrekt ved hjælp af de pågældende styretapper (5). Lås sikkerhedskrogen manuelt (4) for at placere motorhovedet. Efter endt arbejde Sluk for støvsugeren, og tag stikket ud. Rul ledningen op. Tøm beholderen som beskrevet i afsnittet Tømning af beholdere. Rengør støvsugeren som beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse, rengøring og dekontaminering. Opbevar støvsugeren tørt og uden for uvedkommendes rækkevidde. Vedligeholdelse, rengøring og dekontaminering Følgende forholdsregler skal overholdes ved alt vedligeholdelsesarbejde, inklusive rengøring og udskiftning af sikkerhedsfiltrene. Demontering, rengøring og eftersyn af støvsugeren skal udføres på en sådan måde, at de ansvarlige servicemedarbejdere eller andre ikke udsættes for unødig fare. De anbefalede forholdsregler omfatter dekontaminering af støvsugeren inden demontering, filtreret ventilation af udblæsningsluften fra rummet, hvor støvsugeren demonteres, rengøring af vedligeholdelsesområdet og passende personlig beskyttelse. Kamre, der ikke er støvtætte, skal åbnes med passende værktøj (skruetrækkere, skruenøgler, etc.) og rengøres forsvarligt. Foretag en teknisk inspektion mindst én gang om året, f.eks.: efterse filtrene for at finde ud af om støvsugerens lufttæthed på nogen måde er blevet påvirket, og kontroller at det elektriske kontrolpanel virker efter hensigten. Denne inspektion skal udføres af forhandleren eller af en kvalificeret fagmand. Brug kun originale reservedele, der er leveret og godkendt af fabrikanten. DK 9 09/2014

12 DK Rengøring af beholderne Inden der fortsættes, skal støvsugeren slukkes og stikket tages ud af kontakten. Spånbeholder (tilbehør) Rengør beholderen efter hver tømning (se afsnittet Tømning af spånbeholder ). Kontroller at hullerne er fri for støv og snavs; om nødvendigt rengøres de. Væskebeholder Figur 10 1 Svømmer og understøtning 2 Spånbeholder (tilbehør) 3 Beholderens lukkeanordning 4 Væskeudstødningsventil Tøm væskebeholderen (se afsnittet Tømning af beholdere ). Åbn væskebeholderens lukkeanordning (3). Løft motorhovedet. Fjern svømmeren og dens understøtning (1) eller spånbeholderen (2) (tilbehør). Vask beholderen med vand for at fjerne støv og skidt. Åbn udstødningsventilen (4), så beholderen kan tømmes. Efter tømning lukkes udstødningsventilen (4). Sæt svømmeren og dens understøtning eller spånbeholderen (tilbehør) tilbage på plads. Bemærk: Kontroller, at svømmerholderen er korrekt justeret. Lås motorhovedet vha. væskebeholderens lukkeanordning (3). Luk grebet forsigtigt for at undgå at få hænderne i klemme mellem grebet og lukkeanordningen. Brug handsker, der kan modstå mekanisk belastning (EN 388) med et beskyttelsesniveau af kategori II. Rengøring eller udskiftning af dampfiltret 1 Filter 2 Filterboks Figur 11 Løsn lukkeknapperne (3). Løft motorhovedet. Fjern filterboksen (2) ved at løsne lukkeknapperne (3). Fjern filtret (1) og rengør det med vand eller udskift det om nødvendigt. Geninstaller filtret (1) og sørg for, at det er placeret korrekt. Monter filterboksen, og fastgør den med lukkeknapperne. Geninstaller motorhovedet og luk beholderen med den passende lukkeanordning. Brug af slamfilter (tilbehør) 1 Slamfilter 2 Kurv Figur 12 Ved opsugning af søle (slam eller andet restaffald, der ikke holdes af kurven) er det nødvendigt at bruge slamfiltret. Installer slamfiltret (1) i kurven (2) og sørg for at vende det rigtigt [ BEMÆRK ] Kontroller filterets tilstand med jævne mellemrum og udskift det om nødvendigt. Tæthedskontrol 1 Sugeslange 2 Væskeniveauindikatorrør Figur 13 Eftersyn af slanger Sørg for, at sugeslangen (1) og niveauslangen (2) er i god stand og sidder rigtigt. Udskift slangen, hvis den er beskadiget, defekt eller ikke slutter tæt til. 1 Pakning 2 Væskebeholder 3 Motorhoved Figur 14 Tæthedskontrol af motorhoved Hvis pakningen (1) mellem beholderen (2) og motorhovedet (3) er mør, slidt eller lignende, udskiftes den. 09/

13 Bortskaffelse af maskinen Bortskaf maskinen i overensstemmelse med gældende lovgivning. Korrekt bortskaffelse (elektrisk og elektronisk affald). (gælder i Den Europæiske Union og i lande med separat affaldsindsamling) Dette symbol (figur 15), som findes på maskinen eller i dens dokumentation, angiver at produktet efter endt levetid ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at undgå situationer, der kan udgøre en fare for miljøet eller helbredet, og som er forårsaget af forkert bortskaffelse af affaldet, skal dette produkt sorteres fra almindeligt affald og genbruges på forsvarlig vis, så man sikrer en bæredygtig affaldshåndtering og genanvendelse. Hjemlige brugere bedes kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for nærmere oplysninger om separat affaldsindsamling og genanvendelse af dette produkt. Virksomheder bedes kontakte forhandleren og holde sig orienteret om købekontraktens vilkår og betingelser. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med andet industriaffald. Ledningsdiagrammer Ledningsdiagramliste (fig. 16) Referencenummer Del 1 Anker 2 Spole 3 Klemliste 4 Kondensator 5 Topolet kontakt 6 Termisk beskyttelse 7 Jordledning Interne kabler 0,82 mm 2 Kabler 3 x 1,5 mm 2 DK 11 09/2014

14 Problemløsning Problem Årsag Løsning Maskinen stopper pludselig med at suge (motorerne kører) Støvsugeren går pludselig i stå. Aktivering af niveaukontrolsystem. Intervention af termiske beskyttelsesenheder. Tømning af væskebeholderen. Drej knapperne til OFF. Lad motoren køle af, og start den derefter igen. Støvsugerens ydeevne er faldet. Tilstoppet sugeslange. Efterse sugeslangen, og rengør den. Støvsugeren afgiver statisk elektricitet. Manglende eller defekt jordforbindelse. Efterse alle jordforbindelserne, især samlingen ved sugeåbningen. Støvsugeren virker ikke efter at beholderen er blevet tømt. Sugeslangen er snavset. Kontroller, at svømmeren ikke lukker for slangen og/eller at slangen ikke er tilstoppet. Ingen udsivning af væsker Udstødningsventilerne åbner ikke Kontroller, at ventildrevene er placeret korrekt Der kommer væske ud af sugeslangen Prelpladen lukker ikke Kontroller ventilfunktionen DK 09/

15 Sisällysluettelo Käyttöohjeet...2 Käyttäjän turvallisuus... 2 Yleistä tietoa alipaineimurin käyttämisestä... 2 Sopivat käyttötarkoitukset... 2 Sopimaton käyttö... 2 Onnettomuuden tai toimintahäiriön sattuessa... 3 CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus... 3 Pölynimurin kuvaus...4 Tarrat... 4 Nesteiden imurointi... 4 Nesteiden ja lastujen imurointi (valinnainen)... 4 Valinnaiset sarjat... 4 Tarvikkeet... 4 Pakkaaminen ja purkaminen... 4 Työhön valmistautuminen - kytkentä virtalähteeseen... 5 Jatko-osat... 5 Nesteiden imurointi... 6 Huolto ja korjaukset... 6 Tekniset tiedot... 7 Mitat... 7 Hallintalaitteet, osoittimet ja liitännät... 8 Käynnistämistä edeltävä tarkastus... 8 Käynnistäminen... 8 Pölynimurin käynnistäminen... 8 Seis - Hätäpysäytys... 8 Nesteiden imuroinnin pysäyttäminen (kuva 1)... 8 Säiliöiden tyhjentäminen... 8 Nestesäiliön tyhjentäminen... 8 Nestesäiliön tyhjentäminen koho-deviaatioventtiilillä... 8 Lastusäiliön tyhjentäminen (valinnainen)... 9 Säiliön poisto... 9 Imuroinnin lopussa... 9 Huolto, puhdistus ja sterilointi... 9 Säiliöiden puhdistus Lastusäiliö (valinnainen) Nestesäiliö Höyrysuodattimien puhdistaminen tai vaihto Loskasuodattimen (valinnainen) käyttäminen Tiiviystarkastus Koneen hävittäminen...11 Kytkentäkaaviot...11 Johdotuskaavioluettelo - Kuva FIN Vianetsintä /2014

16 Käyttöohjeet Lue käyttöohjeet ja toimi tärkeiden turvaohjeiden mukaisesti, jotka on merkitty sanalla VAROITUS! FIN Käyttäjän turvallisuus VAROITUS! On erittäin tärkeää, että luet nämä käyttöohjeet ennen alipaineimurin käynnistämistä, ja että pidät ne käsillä lisätietojen etsimistä varten. Pölynimuria voivat käyttää vain henkilöt, jotka tietävät kuinka imuri toimii, ja jotka ovat valtuutettuja ja koulutettuja käyttämään imuria. Ennen pölynimurin käyttämistä käyttäjiä täytyy informoida, ohjeistaa ja kouluttaa kuinka työskennellä laitteen kanssa, ja mille aineille sen käyttö on sallittua mukaanlukien turvallinen menetelmä imuroidun materiaalin poistamiseen sekä hävittämiseen. VAROITUS! Laitetta ei saa missään tapauksessa käyttää henkilöt (mukaanlukien lapset), joilla on rajoittuneet henkiset tai fyysiset kyvyt, tai heiltä puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heitä valvo henkilö, jolla on kokemusta laitteen käytöstä sekä sen turvallisesta käsittelystä. Lapsia pitää valvoa, jotta varmistutaan, etteivät he leiki laitteen kanssa. Yleistä tietoa alipaineimurin käyttämisestä Pölynimurin käyttöä säätelevät käyttömaan voimassa olevat lait. Käyttöohjeiden ja käyttömaassa voimassaolevien lakien lisäksi käyttäjän on huomioitava tekniset säädökset laitteen turvallisesta ja oikeasta käyttötavasta. (Lainsäädäntö ympäristö- ja työturvallisuudesta, esim. Euroopan unionin direktiivi 89/391/EY ja sitä seuraavat direktiivit). Älä suorita mitään tehtävää, joka voisi vaarantaa ihmisten turvallisuutta, omaisuutta tai ympäristöä. Noudata tässä käsikirjassa kerrottuja turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. Sopivat käyttötarkoitukset Tämä alipaineimuri on sopiva käytettäväksi työpajoissa, missä tehdään metallista lastuamiskoneistusta. Se imee ja erottaa koneistuslastut nesteistä (leikkausneste, emulsiot, jäähdytysaineet, jne.) keräten ne nopeasti. Kaikkea muuta käyttöä pidetään ei-sopivana. Tätä pölynimuria saa käyttää yksi käyttäjä kerrallaan. Jätä aina tarpeeksi tilaa pölynimurin ympärille hallintalaitteisiin pääsemiseksi helposti. Tämä laite on suunniteltu sellaiseksi, että sitä käyttää yksi käyttäjä kerrallaan. Tämä pölynimuri käsittää automaattisen tyhjiöyksikön, vastavirtasuodattimella ja säiliöllä varustettuna, imetyn materiaalin keräämiseksi. Sopimaton käyttö VAROITUS! Pölynimurin seuraava käyttö on jyrkästi kielletty: Ulkona sateisessa ympäristössä. Käytettäessä muilla kuin tasaisilla vaakasuorilla pinnoilla. Kun suodatinyksikkö ei ole asennettuna. Kun tyhjiöimu ja/tai letku on käännetty kehon osiin. Kun pölysäiliö ei ole asennettuna. Käyttö ilman valmistajan asentamia suojia, suojauksia ja turvallisuusjärjestelmiä. Kun tuuletusaukot ovat osittain tai kokonaan tukkeutuneet. Kun pölynimuri on peitetty muovi- tai kangaspeitteillä. Kun ilmanpoistoaukko on osittain tai kokonaan tukkeutunut. Kun käytetään ahtaissa tiloissa, missä ei ole raitista ilmaa. Seuraavien materiaalien imuroiminen: 1 Palavat materiaalit (hiillokset, kuumat tuhkat, palavat savukkeet jne.). 2 Avoliekit. 3 Palava kaasu. 4 Tulenarat nesteet, aggressiiviset polttoaineet (bensiini, liuottimet, hapot, lipeiset liuokset jne.). 5 Rräjähtävä pöly/aineet ja/tai aineet, jotka ovat alttiita syttymään spontaanilla tavalla (kuten magnesium- tai alumiinipölyt jne.). Huomautus: Vilpillinen käyttö ei ole hyväksyttävää. 09/2014 2

17 VAROITUS! Käännä kone pois, irrota se ja pyytää apua pätevän henkilöstön, jos seuraavat: suodattimen rikkoutuminen; tulipalo; oikosulku; moottorin kiinnileikkautuminen; sähköisku; CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus Jokaisen pölynimurin mukana tulee EYvaatimustenmukaisuusvakuutus. Katso kopiota kuvassa 17. [ HUOMAUTUS ] Vaatimustenmukaisuusvakuutus on tärkeä asiakirja, ja sitä tulee säilyttää luotettavassa paikassa näytettäväksi viranomaisille pyydettäessä. VAROITUS! Hätäpysäytyspainike Jos tulee hätätilanne: suodattimen rikkoutuminen; tulipalo; oikosulku; moottorin kiinnileikkautuminen; sähköisku; jne. Sulje pölynimuri, irrota pistoke ja pyydä apua ammattitaitoiselta henkilöltä. [ HUOMAUTUS ] Tarkista työpaikka ja siedettävät aineet. VAROITUS! Pölynimureita ei saa käyttää tai varastoida ulkotiloissa eikä kosteissa paikoissa.. VAROITUS! Jos vaahtoa tai nestettä vuotaa ulos pölynimurista, kytke se pois päältä välittömästi ja tarkasta syy. Onnettomuuden tai toimintahäiriön sattuessa Irrota laite sähköverkosta onnettomuuden sattuessa tai pölynimurin toimintahäiriön ilmetessä. Jos käyttäjä joutuu kosketuksiin imuroidun tuotteen kanssa, tarkista tuotteen käyttöturvallisuustiedote, jonka toimittaminen on työnantajan vastuulla. FIN 3 09/2014

18 Pölynimurin kuvaus Tarrat Kuva 1 1 Tunnistuslevy: Mallin koodi, tekniset tiedot, sarjanumero, CE-merkintä, valmistusvuosi 2 Nestesäiliö 3 Hallintalaitteet (kytkimet) 4 Tulo 5 Imu-/puhallinyksiköt 6 Nestesäiliön sulkusanka 7 Virtausdeviaatioventtiilin ohjaus 8 Nestetason ilmaisinputki 9 Nesteen pakoventtiili 10 Höyrysuodatin 11 Koho nesteiden pysäyttämiseen Nesteiden imurointi Kone imuroi nesteitä ja laskee ne säiliöön (2). Nesteiden ja lastujen imurointi (valinnainen) Kun kone imuroi materiaalia (lastut ja nesteet), jotka tuotettiin koneistusprosessin aikana, kiinteä osa pidetään lastusäiliössä (valinnainen), kun taas nestemäinen osa virtaa alapuolella olevaan nestesäiliöön (2). Ennen pölynimurin käynnistämistä sovita imurin letku imuaukkoon (4) ja sen jälkeen sovita tarvittava työkalu loppuosaan (katso valmistajan tarvikeluetteloa tai ota yhteys huoltokeskukseen). Koho (11) pysäyttää imurointitoiminnan (imurointiyksiköt jäävät aktivoiduksi), kun nestesäiliö (2) on täysi; sen jälkeen on välttämätöntä sammuttaa pölynimuri ja tyhjentää nestesäiliö (2). Valinnaiset sarjat Pölynimurin muunteluun on saatavilla useita erilaisia sarjoja: Lastusäiliösanko Se pitää lastut säiliössä. Loska -sanko on hienoa lastujätettä varten Se pidättää hiehot lastut lastusäiliöön. Toivomuksesta pölynimuri voidaan toimittaa siten, että valinnaiset sarjat on asennettu valmiiksi. Ne voidaan kuitenkin asentaa myös myöhemmin. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys valmistajan myyntiverkostoon. Vaihtotarvikesarjassa ovat lisävarusteiden asentamisohjeet. VAROITUS! Käytä vain alkuperäisiä valmistajan toimittamia ja valtuuttamia lisävarustesarjoja. Tarvikkeet Saatavilla on monia tarvikkeita; katso lisätietoja valmistajan tarvikeluettelosta. VAROITUS! Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita, jotka valmistaja hyväksyy ja toimittaa. Pakkaaminen ja purkaminen Hävitä pakkausmateriaalit voimassa olevien lakien mukaisesti. Kuva 2 Malli A (mm) B (mm) C (mm) kg VHO FIN 09/2014 4

19 Työhön valmistautuminen - kytkentä virtalähteeseen VAROITUS! Varmista, ettei ole mitään selviä merkkejä pölynimuriin tulleista vaurioista ennen työn aloittamista. Ennen kuin kytket imurin sähkövirtaan varmista, että tietokilvessä ilmoitettu jännitearvo vastaa sähköverkon jännitettä. Kytke imuri pistorasiaan, jossa on oikein asennettu maakosketus/maadoitusliitäntä. Varmista, että pölynimuri on pois päältä. Liitäntäkaapeleiden pistokkeet ja liittimet pitää suojata roiskevedeltä. Tarkista, onko liitäntä verkkovirtaan oikea. Käytä pölynimureita vain, kun sähköverkkoon kytkettävät kaapelit ovat täydellisessä kunnossa (vaurioituneet kaapelit voivat johtaa sähköiskuihin!). Tarkasta säännöllisesti, että sähköjohdossa ei ole merkkejä vaurioista, kulumisesta, halkeamista tai ikääntymisestä. VAROITUS! Kun laite on käynnissä, älä: Murskaa, vedä, vahingoita tai tallo johtoa, joka yhdistää imurin sähköverkkoon. Irrota kaapeli sähkösyötöstä vain pistotulpasta vetämällä (älä vedä kaapelista). Korvaa sähköjohto vain saman tyypin johdolla kuin alkuperäinen: H05 VV-F, sama sääntö pätee myös, kun käytetään jatko-osaa. Johdon saa vaihtaa vain valmistajan huoltokeskuksen henkilöstö tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Jatko-osat Jos käytetään jatko-osaa varmista, että se sopii virtalähteeseen ja imurin suoja-asteeseen. Jatkojohtojen vähimmäisosa: Maksimipituus = 20 m Kaapeli = H05 VV-F Max teho (kw) Vähimmäisosa (mm 2 ) 2, VAROITUS! Jatkokaapelin kantojen, pistotulppien, liittimien ja asennuksen täytyy säilyttää pölynimurin laitekilvessä ilmaistu IP-suojausaste. VAROITUS! Pölynimurin virtapistoke täytyy suojata differentiaalisella virtakatkaisijalla syöksyvirtarajoituksella, joka katkaisee virransyötön, jos maahan purettu virta ylittää 30 ma 30 msek. ajan, tai vastaavalla suojauspiirilläed. VAROITUS! Älä koskaan suihkuta vettä pölynimurin päälle: se voi olla vaarallista ihmisille ja aiheuttaa virtalähteen oikosulun. Lisätietoja saat Euroopan unionin direktiivien viimeisimmästä painoksesta, käyttömaan laeista ja tällä hetkellä voimasssaolevista standardeista (UNI - CEI - EN), erityisesti eurooppalaisesta standardista EN FIN 5 09/2014

20 Nesteiden imurointi VAROITUS! Noudata turvallisuusmääräyksiä, jotka kattavat materiaalit, joille pölynimuria käytetään. VAROITUS! Ennen imurointia tarkista, että koho on läsnä. Jos muodostuu vaahtoa, pysäytä imuri välittömästi ja tyhjennä säiliö. Varoitus: jos imurista vuoraa vaahtoa tai nestettä, pysäytä imuri välittömästi. Varoitus: Pölynimurin keräämää likaista nestettä tulee käsitellä sähköä johtavana. VAROITUS! Älä käytä pölynimuria ilman kohoa! Jos sitä käytetään ilman kohoa, pölynimuri voi vaurioitua vakavasti. Huolto ja korjaukset VAROITUS! Irrota pölynimuri virtalähteestä ennen puhdistusta, huoltoa, osien vaihtamista tai imurin muuntamista toiseksi versioksi/muunnelmaksi. Pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta. Suorita vain tässä käsikirjassa kuvatut huoltotoiminnot. Käytä vain alkuperäisiä vara-osia. Älä muunna pölynimuria millään tavalla. Virhe näiden ohjeiden noudattamisessa voisi vaarantaa terveytesi. Lisäksi ohjeiden laiminlyönti mitätöi välittömästi imuria koskevan EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. FIN VAROITUS! Jos tehdään sellaisia huoltotoimenpiteitä, joita ei ole tässä käsikirjassa kuvattu, ota yhteyttä valmistajan palvelukeskukseen tai myyntiverkostoomme. 09/2014 6

21 Tekniset tiedot Parametri Yksiköt VHO200 Jännite / Taajuus V/Hz 230/50 110/50-60 Nimellisteho kw 2,4 1,6 Melutaso (Lpf) (EN ) db(a) 70 Suojaus IP 44 Moottorin eristysluokka Luokka I Maksimi nestekapasiteetti L 75 Lastutilavuus (valinnainen) L 22 Imuaukko (halkaisija) mm 50 Maks. tyhjiö hpa - mbar Maks. ilmavirta (letkun kanssa, pituus: 3 m, halkaisija: 50 mm) l/min Maks. ilmavirta (ilman letkua, pituus: 3 m, halkaisija: 50 mm) l/min Mitat Kuva 3 Malli VHO200 A (mm) 580 B (mm) 880 C (mm) 1230 Paino (kg) 60 Varastointiolosuhteet: T: -10 C +40 C Kosteus: 85% Käyttöolosuhteet: Maksimikorkeus: 800 m (2.000 m saakka alennetuilla suorituskyvyillä) T: -10 C +40 C Kosteus: 85% FIN 7 09/2014

22 Hallintalaitteet, osoittimet ja liitännät Kuva 4 1 Imuyksikköjen PÄÄLLE/POIS -kytkimet 2 Virtausdeviaatioventtiilin ohjaus Käynnistämistä edeltävä tarkastus 1 Tulo Kuva 5 Ennen käynnistämistä, tarkista, että: Kaikki lukot on lukittu tiukasti; Imurin letku ja työvälineet on kiinnitetty oikein imuaukkoon (1); Lastusäiliö (valinnainen) on asennettu, jos soveltuva. Nestesäiliö ei ole täynnä. Koho nestesäiliön sisäpuolella on läsnä ja asennettu oikein. Deviaatioventtiili on käännetty imurointiaseasentoon (B - kuva 7). Pakoventtiili (3 - kuva 7) suljetaan. Käynnistäminen 1 Pyöräjarrut Kuva 6 Lukitse pyörän jarrut (1) ennen pölynimurin käynnistämistä. Pölynimurin käynnistäminen Paina molempia kytkimiä (1 - kuva 4) käynnistääksesi pölynimurin. Asiaankuuluvat varoitusvalot tulevat päälle. Seis - Hätäpysäytys Paina kytkimiä (1 - kuva 4) kerran uudestaan pysäyttääksesi pölynimurin. Nesteiden imuroinnin pysäyttäminen (kuva 1) Kun säiliö on täysi, koho (11) pysäyttää imurointitoiminnan; kuitenkin imuyksiköt (5) jäävät aktiivisiksi. Kytke imuyksiköt pois päältä kytkimiä painamalla (3). Säiliöiden tyhjentäminen Kuva 7 1 Imuyksikköjen PÄÄLLE/POIS -kytkimet 2 Virtausdeviaatioventtiilin ohjaus 3 Nesteen pakoventtiili Nestesäiliön tyhjentäminen Avaa pakoventtiili (3) säiliön laittamisen jälkeen tilaan, missä neste erotetaan. Sen tyhjentämisen jälkeen sulje pakoventtiili (3). Nestesäiliön tyhjentäminen kohodeviaatioventtiilillä Avaa pakoventtiili (3) sen jälkeen, kun olet laittanut säiliön tai tyhennysletkun (valinnainen) tilaan, missä neste erotetaan. Huomautus: Tyhjennä imuletkuun sisälle jäänyt neste painovoimalla. Aktivoi deviaatioventtiili (2), ja laita se A-asentoon imuvirran kääntämiseksi. Paina molempia kytkimiä (1) tyhjentämisen käynnistämiseksi pitäen tyhjennysletkua (4) tukevasti estääksesi nesteen roiskumisen ja vuotamisen. Tyhjennystoiminnan lopussa paina molempia kytkimiä (1) imuyksiköiden pysäyttämiseksi. Käynnistääksesi imutoiminnan sulje pakoventtiili (3), laita venttiili (2) B-asemaan, paina sitten molempia kytkimiä (1). VAROITUS! Älä käytä deviaatioventtiiliä 2, kun imuyksiköt ovat aktivoituja. Jos virtaus käännetään imuyksiköiden ollessa aktivoituja, kone voi vaurioitua. FIN 09/2014 8

23 Lastusäiliön tyhjentäminen (valinnainen) 1 Lastusäiliö 2 Säiliön sulkusanka Kuva 8 VAROITUS! Ennen kuin aloitat nämä toimenpiteet, pysäytä kone ja irrota pistoke pistorasiasta. Nosta säiliö sopivalla nostolaitteella. Avaa säiliön sulkusanka (2) ja nosta pölynimurin moottorin pää. Kytke moottorin pään kahva turvakoukkuun (3 - kuva 9) kiinnittäen huomiota koneen vakauteen. Varmista, että moottorin pää on täysin nostettu ja lukittu paikkaansa pysäytyskoukulla (3 - kuva 9). Nosta lastusäiliötä (1). Tyhjennä säiliö ja puhdista se (katso kappale Säiliöiden puhdistus ). Laita lastusäiliö takaisin paikalle varmistaen, että se on oikein paikoitettu. Säiliön poisto Kuva 9 Avaa säiliön sulkusanka (1) ja nosta pölynimurin moottorin pää (2). Kytke moottorin pään kahva turvakoukkuun (3) kiinnittäen huomiota koneen vakauteen. Varmista, että moottorin pää on täysin nostettu ja lukittu paikkaansa pysäytyskoukulla (3 - kuva 9). Poista levyä pitävä uimuri tai, jos asennettu, niin lastusäiliö. Irrota säiliö asianomaisilla kahvoilla (4). Asenna säiliö uudelleen oikein käyttämällä asianomaisia kohdistustappeja (5). Lukitse manuaalisesti turvakoukku (4) moottorin päässä olevaan paikkaan. Imuroinnin lopussa Pysäytä pölynimuri ja irrota pistoke pistorasiasta. Kelaa virtakaapeli. Tyhjennä säiliö kappaleessa Säiliöiden tyhjentäminen kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Puhdista pölynimuri kappaleessa Huolto, puhdistus ja sterilointi kuvatulla tavalla. Säilytä pölynimuri kuivassa paikassa, johon ei pääse ihmisiä, joilla ei ole lupaa käyttää konetta. Huolto, puhdistus ja sterilointi VAROITUS! Alla kuvatut varotoimenpiteet on huomioitava kaikkien huoltotoimintojen yhteydessä, mukaan lukien puhdistus ja turvasuodattimien vaihto. Jotta käyttäjä saisi suorittaa huoltotoimenpiteitä, pölynimuri on purettava, puhdistettava ja huollettava niin pitkälle kuin mahdollista niin, että huoltohenkilökunnalle tai muille henkilöille ei aiheudu vaaratilanteita. Varotoimiin kuuluu puhdistaminen ennen imurin purkamista, purkamishuoneen poistoilman sopiva suodatettu tuuletus, huoltoalueen puhdistus ja asiaankuuluva henkilökohtainen suojaaminen. Ei-pölytiiviit osastot on avattava sopivilla työkaluilla (ruuvimeisseleillä, jakoavaimilla jne.) ja puhdistettava huolellisesti. Suorita tekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa, esim.: tarkasta suodattimet selvittääksesi, onko pölynimurin ilmatiiveys heikentynyt jollain tavoin ja varmista, että sähköinen ohjauspaneeli toimii oikein. Tämän tarkastuksen saa suorittaa vain valmistaja tai ammattitaitoinen henkilö. VAROITUS! Käytä ainoastaan valmistajan myymiä ja hyväksymiä alkuperäisiä varaosia.. FIN 9 09/2014

24 Säiliöiden puhdistus VAROITUS! Sammuta pölynimuri ennen näiden toimenpiteiden jatkamista ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Lastusäiliö (valinnainen) Puhdista säiliö jokaisen tyhjennyksen jälkeen (katso Lastusäiliön tyhjentäminen -kappale). Tarkasta, ettei rei issä ole likaa; puhdista ne tarvittaessa. Nestesäiliö 1 Koho ja liittyvä tuki 2 Lastusäiliö (valinnainen) 3 Säiliön sulkusanka 4 Nesteen pakoventtiili Kuva 10 Tyhjennä nestesäiliö (katso kappale Säiliöiden tyhjentäminen ). Avaa nestesäiliön sulkusanka (3). Nosta moottorin pää. Irrota koho ja sen tuki (1) tai lastusäiliö (2) (valinnainen). Poista kerrostumat pesemällä säiliö vedellä. Avaa pakoventtiili (4) säiliön tyhjentämiseksi. Sen tyhjentämisen jälkeen sulje pakoventtiili (4). Laita koho ja sen tuki tai lastusäiliö (jos soveltuva) takaisin paikalleen. Huomautus: Tarkasta, että uimurin pidin on oikein kohdistettu. Lukitse moottorin pää käyttämällä nestesäiliön sulkusankaa (3). VAROITUS! Sulje vipu varovasti jättämättä käsiä vivun ja sangan väliin. Käytä suojakäsineitä mekaanisten riskien (EN 388) varalta suojaluokitustason II mukaan. Höyrysuodattimien puhdistaminen tai vaihto 1 Suodatin 2 Suodatinrasia Kuva 11 Ruuvaa sulkunupit irti (3). Nosta moottorin pää. Irrota suodatinrasia (2) ruuvaamalla sulkunupit (3) auki. Irrota suodatin (1) ja puhdista se vedellä tai vaihda se tarvittaessa. Asenna suodatin (1) uudelleen varmistaen, että se on oikein paikoitettu. Asenna suodatinrasia ja varmista se ruuvamalla sulkunupit kiinni. Asenna moottorin pää uudelleen ja sulje säiliö sopivalla sulkusangalla. Loskasuodattimen (valinnainen) käyttäminen 1 Loskasuodatin 2 Korisarja Kuva 12 Kun imetään lietettä (loskaa tai muita jäännösaineita, joita korisarja ei pidä), on välttämätöntä käyttää loskasuodatinta. Asenna loskasuodatin (1) korin (2) sisään noudattamalla oikeaa suuntausta [ HUOMAUTUS ] Tarkista ajoittain suodattimen kunto, ja tarvittaessa vaihda suodatin. Tiiviystarkastus 1 Imuletku 2 Nestetason ilmaisinputki Kuva 13 FIN Letkujen tarkastus Varmista, että imuliitäntäletku (1) ja tasoletku (2) ovat hyvässä kunnossa ja oikein kiinnitetty. Jos letku on vahingoittunut, rikki tai liitetty huonosti liitoksiin, ne täytyy vaihtaa. 1 Tiiviste 2 Nestesäiliö 3 Moottorin etupää Kuva 14 Moottorin pään tiiviyden tarkastus Vaihda tiiviste (1) säiliön ja (2) moottorin pään välillä (3), jos se on repeytynyt, leikkautunut, jne. 09/

25 Koneen hävittäminen Hävitä laite voimassa olevien lakien mukaisesti. Asianmukainen hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet). (Sovelletaan Euroopan unionissa ja maissa, joissa on erillinen keräysjärjestelmä) Ylläoleva symboli (kuva 15), mikä on läsnä tuotteessa tai sen dokumentaatiossa, osoittaa, että tuotetta ei voi hävittää yhdessä muun paikallisen jätteen kanssa sen elinkaaren päättyessä. Estääksesi virheellisen jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot ympäristölle tai terveydelle erota tämä tuote muista jätteistä ja kierrätä se vastuullisesti, jotta tuet materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Paikallisten käyttäjien tulee ottaa yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen toimistoon, joka tarjoaa tietoa tämän tuotteen erillisestä keräilystä ja kierrätyksestä. Yritysten tulee ottaa yhteyttä toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot ja olosuhteet. Tätä tuotetta ei voi hävittää yhdessä muiden kaupallisten jätteiden kanssa. Kytkentäkaaviot Johdotuskaavioluettelo - Kuva 16 Viitenumero Osa 1 Varusteet 2 Kela 3 Kytkentärima 4 Lauhdutin 5 Kaksinapainen kytkin 6 Lämpösuoja 7 Maadoituskaapeli Sisäiset johdot 0,82 mm 2 Kaapelit 3 x 1,5 mm 2 FIN 11 09/2014

26 Vianetsintä Ongelma Syy Parannuskeino Kone pysäyttää äkillisesti imemisen (moottorit ovat käynnissä) Tasontarkkailujärjestelmän aktivoituminen. Nestesäiliön tyhjentäminen. Imuri pysähtyy yhtäkkiä. Lämpösuojalaitteiden toiminta. Käännä kytkimet OFF-asentoon, odota kunnes mottorit jäähtyvät, sen jälkeen käynnistä se uudestaan. Imurin suorituskyky on alentunut. Tyhjiöletku on tukossa. Tarkasta tyhjiöletku ja puhdista se. Sähköstaattinen virta imurissa. Maadoitus puuttuu tai on virheellinen. Tarkasta kaikki maadoitukset, erityisesti imuaukon liitokohdassa. Imuri ei käynnisty säiliön tyhjennyksen jälkeen. Imuletkussa on roskaa. Varmista, että koho ei sulje letkua ja/tai letku ei ole tukkeutunut. Ei nesteiden erottamista Pakoventtiilit eivät avaudu Tarkista venttiilikäyttöjen oikea asento Nesteen poistuminen tyhjiöletkusta Jakolevy ei sulje Tarkista läpän toiminta FIN 09/

27 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning...2 Operatørens sikkerhet... 2 Generell informasjon om bruk av støvsugeren... 2 Riktig bruk... 2 Feil bruk... 2 I tilfelle ulykke eller svikt... 3 CE samsvarserklæring... 3 Beskrivelse av støvsugeren...4 Merker... 4 Støvsuging av væsker... 4 Støvsuging av spon og væsker (ekstrautstyr)... 4 Ekstrasett... 4 Tilbehør... 4 Pakking og utpakking... 4 Ta i bruk - tilkopling til strømuttaket... 5 Skjøteledninger... 5 Støvsuging av væsker... 6 Vedlikehold og reparasjoner... 6 Tekniske data... 7 Størrelser... 7 Kontroller, indikatorer og tilkoplinger... 8 Inspeksjoner før start... 8 Start... 8 Starte støvsugeren... 8 Stopp nødstopp... 8 Væskesuging stoppe (fig. 1)... 8 Tømme beholderne... 8 Tømme væskebeholderen... 8 Tøm væskebeholderen med flottøravviksventil... 8 Tømme sponbeholderen (ekstrautstyr)... 9 Beholderfjerning... 9 På slutten av en rengjøringssesjon... 9 Vedlikehold, rengjøring og dekontaminering... 9 Rengjøring av beholdere Sponbeholder (ekstrautstyr) Væskebeholder Rengjøre eller skifte ut dampfilter Bruke slushfilteret (ekstrautstyr) Tetthetsinspeksjon Maskinbortskaffing...11 Koplingsskjemaer...11 Koplingsskjemaliste - fig N Feilsøking /2014

28 Bruksanvisning Les gjennom bruksanvisningen og følg de viktige sikkerhetsanbefalingene som identifiseres av ordet N Operatørens sikkerhet Før støvsugeren startes er det av avgjørende å lese denne bruksanvisningen og holde den klar til bruk senere. Støvsugeren kan kun brukes av folk som er kjent med måten den virker på og som uttrykkelig er autorisert og opplært til formålet. Før bruk av støvsugeren skal operatørene informeres, instrueres og læres opp i bruk av maskinen og hvilke stoffer den er tillatt brukt for, inkludert sikker metode for fjerning og deponering av det støvsugde materialet. Det er strengt forbudt å bruke enheten for personer (inkludert barn) med begrensede fysiske og mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn av en person som har erfaring med bruk og sikker håndtering av maskinen. Barn må være under tilsyn for å se til at de ikke leker med maskinen. Generell informasjon om bruk av støvsugeren Bruk støvsugeren etter det gjeldende lovverket i det landet der den brukes. I tillegg til bruksanvisningen og gjeldende lovverk i det landet der støvsugeren er i bruk må også de tekniske reglene for å sikre sikker og riktig drift tas hensyn til (lovverk angående miljømessig og arbeidsmessig sikkerhet bl.a. EUdirektiv 89/391/EC og suksessive direktiver). Ikke utfør noen operasjon som kan sette sikkerheten for personer, eiendom og miljø i fare. Følg sikkerhetsindikasjonene og anvisningene i denne bruksanvisningen. Riktig bruk Denne støvsugeren egner seg for å jobbe inne i verksteder der metallflakmaskinbehandling utføres. Den suger og separerer metallspon fra væsker (skjærevæske, emulsjon, kjølevæsker osv.) og samler dem hurtig. Annen bruk anses uegnet. Støvsugeren er konstruert til å brukes av en operatør om gangen. La det alltid være tilstrekkelig med plass rundt støvsugeren til å nå kontrollinnretningene enkelt. Maskinen er konstruert til å brukes av en operatør om gangen. Denne støvsugeren består av en automatisert vakuumenhet, med et oppstrømsfilter og en beholder for å samle opp det støvsugde materialet. Feil bruk Følgende bruk av støvsugeren er strengt forbudt: Utendørs i tilfelle nedbør. Hvis det ikke brukes på flate horisontale underlag. Hvis filtreringsenheten ikke er installert. Hvis støvsugerinntaket og/eller slangen vendes mot ansiktsdeler av menneskekroppen. Hvis støvbeholderen ikke er installert. Bruk uten verneinnretningene, beskyttende deksler og sikkerhetssystemer som er installert av produsenten. Hvis kjøleviftene er delvis eller fullstendig tilstoppet. Hvis støvsugeren er dekket med plast eller tekstilstoff. Hvis luftutslippet er delvis eller fullstendig lukket. Hvis det brukes på trange steder hvor det ikke finnes frisk luft. Støvsuging av de følgende materialer: 1 Brennende materialer (glør, varm aske, tente sigaretter osv.) 2 Åpne flammer. 3 Brennbar gass. 4 Brennbare væsker, aggressive drivstoff (bensin, løsemidler, syrer, alkaliske løsninger osv.). 5 Eksplosive støvtyper/stoffer og/eller de som er i stand til å antennes spontant (slik som magnesium- eller aluminiumstøv osv.). Merk: Ikke-formålsmessig bruk ikke tillatt. 09/2014 2

29 Slå av støvsugeren, koble det og be om hjelp fra kvalifisert personell i tilfelle av følgende: filterbrudd; brannutbrudd; kortslutning; motorskjæring; elektrisk sjokk; CE samsvarserklæring Hver støvsuger leveres med en EU samsvarserklæring. Se faksimile i fig. 17. [MERK ] Samsvarserklæringen er et viktig dokument og skal oppbevares på et trygt sted for å kunne fremlegges for myndighetene på forespørsel. Nødstoppknapp Hvis det oppstår en nødsituasjon: filterbrudd; brannutbrudd; kortslutning; motorskjæring; elektrisk sjokk; Etc. Slå av støvsugeren, plugg den ut og be om hjelp fra kvalifisert personale. [MERK ] Kontroller om arbeidsplassen og tolererte stoffer. Støvsugerne skal ikke brukes eller oppbevares utendørs, eller på fuktige steder. Hvis skum eller væske søles fra støvsugeren, slå den straks av og finn årsaken. I tilfelle ulykke eller svikt I tilfelle ulykke eller støvsugersvikt koble utstyret fra strømforsyningen. Hvis brukeren kommer i kontakt med det støvsugede produktet, kontroller forsiktighetsreglene som finnes på det sikkerhetstekniske arket til produktet, som må gjøres tilgjengelig fra arbeidsgiveren. N 3 09/2014

30 Beskrivelse av støvsugeren Merker Figur 1 1 Identifikasjonsskilt: Kode for modellen, tekniske spesifikasjoner, serienummer, CE-merking, produksjonsår 2 Væskebeholder 3 Kontrollinnretninger (brytere) 4 Inntak 5 Støvsuger/vifteenheter 6 Væskebeholder lukkebånd 7 Flytavviksventilkontroll 8 Væskenivåindikatorslange 9 Væskeutslippsventil 10 Dampfilter 11 Flottør for å stoppe væsker Støvsuging av væsker Maskinen støvsuger væskene og samler dem i beholderen (2). Støvsuging av spon og væsker (ekstrautstyr) Når maskinen støvsuger materialet (spon og væsker) som ble produsert under maskinbehandlingsprosessen, holdes den solide delen i sponbeholderen (ekstrautstyr), mens væskedelen flyter inn i væskebeholderen under (2). Før støvsugeren slås på, kople støvsugerslangen til inntaket (4) og fest ønsket redskap på endedelen (se produsentens tilbehørskatalog eller forhør deg med et servicesenter). Flottøren (11) stopper støvsugingsoperasjonen (støvsugingsenhetene forblir aktivert) når væskebeholderen (2) er full; det er da nødvendig å slå av støvsugeren og tømme væskebeholderen (2). Ekstrasett Ulike ekstrasett er tilgjengelige for omdannelse av støvsugeren: Sponbeholdersett Det holder spon i beholderen. Skyll settet for finspon som gjenstår Det beholder finspon i sponbeholderen. På forespørsel kan støvsugeren leveres med ekstrasett ferdig montert. Men de kan også monteres ved et senere tidspunkt. Vennligst ta kontakt med produsentens salgsnettverk for ytterligere opplysninger. Instrukser om installering av alternativer er inkludert i omformingssettet. Bruk kun originale ekstrasett som leveres og er autorisert av produsenten. Tilbehør Ulikt tilbehør er tilgjengelig, se produsentens tilbehørskatalog. Bruk kun originalt tilbehør som leveres og er autorisert av produsenten. Pakking og utpakking Kast innpakningsmaterialer etter gjeldende regelverk. Figur 2 Modell A (mm) B (mm) C (mm) kg VHO N 09/2014 4

31 Ta i bruk - tilkopling til strømuttaket Se til at det ikke finnes noe tydelig tegn på skade på støvsugeren før arbeidet startes. Før støvsugeren tilkoples strømnettet se til at spenningsverdien som er oppgitt på typeskiltet tilsvarer den som er i strømuttaket. Plugg støvsugeren inn i en konktakt med korrekt installert jordkontakt/tilkopling. Se til at støvsugeren er avslått. Plugger og kontakter til strømkabler må beskyttes mot vannsprut. Kontroller for riktig tilkopling til strømuttak. Bruk kun støvsugerne hvis kablene som tilkoples til det elektriske uttaket er i perfekt tilstand (ødelagte kabler kan føre til elektrisk sjokk!). Kontroller regelmessig at den elektriske kabelen ikke viser tegn til skade ved for stor slitasje, sprekker eller aldring. Når enheten er i drift, ikke: Klem, trekk i, skad eller trå på kabelen som tilkoples strømuttaket. Kople kun strømkabelen fra uttaket ved å ta ut støpselet (ikke trekk i kabelen). Strømkabelen skal kun erstattes av en av samme type som den originale: H05 VV-F, samme regel gjelder dersom en skjøteledning brukes. Kabelen må skiftes ut av personale ved produsentens servicesenter eller av tilsvarende kvalifisert personale. Skjøteledninger Hvis det brukes skjøteledning, se til at denne er egnet for strømforbruket og vernegraden til støvsugeren. Minsteseksjon av skjøtekabler: Maks. lengde = 20 m Kabel = H05 VV-F Maks. effekt (kw) Minsteseksjon (mm 2 ) 2, Kontakter, plugger, tilkoplinger og installasjon av skjøtekabel skal oppfylle IP vernegrad av støvsugeren, slik som indikert på typeskiltet. Støvsugerens strømkontakt må beskyttes av en differensialkretsbryter med støtstrømsbegrensning som stenger strømforsyningen når strøm utlades mot jorden hurtigere enn 30 ma i løpet av 30 ms eller en tilsvarende vernekrets. Sprut aldri vann på støvsugeren. Dette kan være farlig for personer og kan kortslutte den elektriske strømforsyningen. Se siste utgave av direktiver fra Den europeiske union, lovene i landet maskinen er i bruk og aktuelt gjeldende standarder (UNI - CEI - EN), spesielt den europeiske standarden EN N 5 09/2014

32 Støvsuging av væsker Oppfyll sikkerhetsforskriftene som gjelder for materialene støvsugeren brukes til. Før støvsuging, kontroller at flottøren finnes. Hvis skum dannes, stopp støvsugeren straks og tøm beholderen. Advarsel: Slå av støvsugeren straks hvis det lekker ut skum eller væske. Advarsel: Den skitne væsken som samles opp av støvsugeren skal betraktes som førende. Ikke bruk støvsugeren uten flottøren! Hvis den brukes uten flottøren, kan støvsugeren påføres alvorlige skader. Vedlikehold og reparasjoner Kople støvsugeren fra strømkilden før rengjøring, utføring av service, skifte av deler eller omforming til å få en annen versjon/variant, pluggen skal fjernes fra kontakten. Utfør kun de vedlikeholdsoperasjoner som er beskrevet i denne veiledningen. Bruk kun originale reservedeler. Ikke endre støvsugeren på noen måte. Hvis disse instruksene ikke overholdes, kan det sette din sikkerhet i fare. Dessuten vil dette straks gjøre EUkonformitetserklæringen som er utstedt sammen med støvsugeren ugyldig. Ta kontakt med produsentens servicesenter eller vårt salgsnettverk for å utføre vedlikeholdsoperasjoner som ikke er beskrevet i denne håndboken. N 09/2014 6

33 Tekniske data Parameter Enheter VHO200 Spenning / Frekvens V/Hz 230/50 110/50-60 Strømeffekt kw 2,4 1,6 Støynivå (Lpf) (EN ) db(a) 70 Beskyttelse IP 44 Motorisolasjonsklasse Klasse I Maks. væskekapasitet L 75 Sponkapasitet (ekstrautstyr) L 22 Inntak (diameter) mm 50 Maks. vakuum hpa - mbar Maks. luftflythastighet(med slange, lengde: 3 m, diameter: 50 mm) L/min Maks. luftflythastighet(uten slange, lengde: 3 m, diameter: 50 mm) L/min Størrelser Figur 3 Modell VHO200 A (mm) 580 B (mm) 880 C (mm) 1230 Vekt (kg) 60 Lagringsforhold: T: -10 C +40 C Fuktighet: 85% Driftsforhold: Maks. høyde: 800 m (Opptil m med redusert ytelse) T: -10 C +40 C Fuktighet: 85% N 7 09/2014

34 Kontroller, indikatorer og tilkoplinger Figur 4 1 PÅ/AV-brytere på støvsugerenhetene 2 Flytavviksventilkontroll Inspeksjoner før start 1 Inntak Figur 5 Før start, kontroller at: Alle luker er godt lukket; Støvsugingsslangen og utstyr er riktig montert på inntaket (1); Sponbeholderen (ekstrautstyr) er installert, hvis det er aktuelt. Væskebeholderen er ikke full. Flottøren på innsiden av væskebeholderen er til stede og riktig installert. Avviksventilen dreies til støvsugingsposisjon (B - figur 7). Utslippsventilen (3 - figur 7) er lukket. Start 1 Hjulbremser Figur 6 Lås hjulbremsene (1) før oppstart av støvsugeren. Starte støvsugeren Trykk begge bryterne (1 - figur 4) for å starte støvsugeren. De tilhørende varsellampene tennes. Stopp nødstopp Trykk bryterne (1 - figur 4) én gang til for å stoppe støvsugeren. Væskesuging stoppe (fig. 1) Når tanken er full, stopper flottøren (11) støvsugingsoperasjonen; men støvsugerenhetene (5) forblir aktivert. Slå av støvsugerenhetene ved å trykke på bryterne (3). Tømme beholderne Figur 7 1 PÅ/AV-brytere på støvsugerenhetene 2 Flytavviksventilkontroll 3 Væskeutslippsventil Tømme væskebeholderen Åpne utslippsventilen (3) etter å ha satt en beholder i posisjon der væsken skal tømmes. Etter tømming, lukk utslippsventilen (3). Tøm væskebeholderen med flottøravviksventil Åpne utslippsventilen (3) etter å ha satt en beholder eller tømmeslange (ekstrautstyr) i posisjonen der væsken vil tømmes. Merk: Tøm ved tyngdekraft ut den væsken som finnes på innsiden av sugeslangen. Aktiver avviksventilen (2) og ta den til A-posisjon for å kunne invertere støvsugingsflyten. Trykk på begge bryterne (1) for å starte tømmingen, hold tømmeslangen (4) godt fast for å forhindre væskesprut og lekkasjer. På slutten av tømmeoperasjonen, trykk på begge bryterne (1) for å stoppe støvsugerenhetene. For å starte støvsugingen, lukk utslippsventilen (3), still ventilen (2) på B-posisjon, og trykk deretter på begge bryterne (1). Ikke betjen avviksventil 2 når størsugerenhetene er aktivert. Hvis flyten inverteres når støvsugerenhetene er aktivert, kan maskinen bli skadet. N 09/2014 8

35 Tømme sponbeholderen (ekstrautstyr) 1 Sponbeholder 2 Beholder lukkebånd Figur 8 Før disse operasjonene utføres, slå av maskinen og fjern pluggen fra strømuttaket. Løft beholderen med en egnet løfteinnretning. Åpne beholderens lukkebånd (2) og løft støvsugerens motorhode. Aktiver motorhodehåndtaket til sikkerhetskroken (3 - figur 9), samtidig som du er oppmerksom på maskinens stabilitet. Se til at motorhodet er helt løftet og låst i posisjonen med stoppekroken (3 - figur 9). Fjern sponbeholderen (1). Tøm beholderen og rengjør den (se avsnittet Rengjør beholderne ). Plasser sponbeholderen tilbake i posisjon, se til at den er riktig posisjonert. Beholderfjerning Figur 9 Åpne beholderens lukkebånd (1) og løft støvsugerens motorhode (2). Aktiver motorhodehåndtaket til sikkerhetskroken (3), samtidig som du er oppmerksom på maskinens stabilitet. Se til at motorhodet er helt løftet og låst i posisjonen med stoppekroken (3 - figur 9). Fjern flottøren som holder platen eller, hvis den finnes, sponbeholderen. Fjern beholderen med relevante håndtak (4). Reinstaller beholderen på riktig måte ved bruk av relevante dyvelpinner (5). Lås manuelt sikkerhetskroken (4) for å posisjonere motorhodet. På slutten av en rengjøringssesjon Slå av støvsugeren og fjern pluggen fra kontakten. Vikle opp strømkabelen. Tøm beholderen slik som beskrevet i avsnittet Tømme beholderen. Rengjør støvsugeren som beskrevet avsnittet Vedlikehold, rengjøring og dekontaminasjon. Lagre støvsugeren på et tørt sted, utenfor rekkevidde for uautoriserte personer. Vedlikehold, rengjøring og dekontaminering Forholdsreglene som er beskrevet nedenfor må tas i løpet av alle vedlikeholdsoperasjoner, inkludert rengjøring og skifte av sikkerhetsfiltrene. For å la brukeren utføre vedlikeholdsoperasjoner må støvsugeren demonteres, rengjøres og overhales så langt som rimelig mulig, uten forårsake skader for vedlikeholdspersonale eller andre personer. Passende forholdsregler inkluderer dekontaminering før demontering av støvsugeren, tilstrekkelig filtrert ventilasjon av utslippsluft fra rommet der den demonteres, rengjøring av vedlikeholdsområdet og egnet personlig verneutstyr. Hus som ikke er støvtette må åpnes med egnet verktøy (skrutrekkere, skiftenøkler osv.) og rengjøres nøye. Utfør en teknisk inspeksjon minst én gang årlig, f.eks.: Kontroller filter for å finne ut om lufttettheten til støvsugeren er forringet på noen måte og se til at de elektriske kontrollpanelene virker riktig. Denne inspeksjonen må utføres av produsenten eller av en kompetent person. Bruk kun originale reservedeler som leveres og er autorisert av produsenten. N 9 09/2014

36 N Rengjøring av beholdere Før disse operasjonene utføres, slå av støvsugeren og fjern pluggen fra strømuttaket. Sponbeholder (ekstrautstyr) Kontroller beholderen etter hver tømming (se avsnittet Tømme sponbeholderen ). Kontroller at hullene er fri for skitt, rengjør dem ved behov. Væskebeholder Figur 10 1 Flottør og relativ støtte 2 Sponbeholder (ekstrautstyr) 3 Beholder lukkebånd 4 Væskeutslippsventil Tøm væskebeholderen (se avsnittet Tømme beholderne ). Åpne væskebeholdernes lukkebånd (3). Løft motorhodet. Fjern flottøren og støtten (1) eller sponbeholderen (2) (ekstrautstyr). Vask beholderen med vann for å fjerne rester. Åpne eksosventilen (4) for å tømme beholderen. Etter tømming, lukk utslippsventilen (4). Plasser flottøren og støtten eller sponbeholderen (hvis aktuelt) tilbake i posisjon. Merk: Kontroller at flottørholderen er riktig innjustert. Lås motorhodet ved bruk av væskebeholdernes lukkebånd (3). Lukk spaken med forsiktighet for å unngå å klemme fast hendene mellom spaken og båndet. Bruk hansker som gir beskyttelse mot mekaniske farer (EN 388) med et beskyttelsesnivå CAT. II. Rengjøre eller skifte ut dampfilter 1 Filter 2 Filterboks Figur 11 Skru løs lukkeknottene (3). Løft motorhodet. Fjern filterboksen (2) ved å skru løs lukkeknottene (3). Fjern filteret (1) og rengjør det med vann eller skift det ut ved behov. Reinstaller filteret (1) og se til at det posisjoneres riktig. Installer filterboksen og sikre den ved å skru fast lukkeknottene. Reinstaller motorhodet og lukk beholderen med passende lukkebånd. Bruke slushfilteret (ekstrautstyr) 1 Slushfilter 2 Kurvsett Figur 12 Ved støvsuging av slam (slush eller andre restmaterialer som ikke holdes av kurvsettet) er det nødvendig å bruke slushfilteret. Installer slushfilteret (1) inne i kurven (2) ved å respektere den riktige orienteringen. [MERK ] Kontroller periodisk filterbetingelsen og skift det ut ved behov. Tetthetsinspeksjon Figur 13 1 Sugeslange 2 Væskenivåindikatorslange Slangekontroll Se til at sugetilkoblingsslangen (1) og nivåslangen (2) er i god tilstand og er riktig festet. Hvis slangen er skadet, ødelagt eller dårlig tilkoplet til enhetene, må den skiftes ut. 1 Tetning 2 Væskebeholder 3 Motorhode Figur 14 Motorhode tetthetskontroll Erstatt tetningen (1) mellom beholderen (2) og motorhodet (3) hvis det er revnet, kuttet osv. 09/

37 Maskinbortskaffing Enheten skal avhendes i samsvar med gjeldende lover. Riktig bortskaffing (elektrisk og elektronisk avfall). (Gjelder innenfor Den europeiske union og i land som har avfallssorteringssystemer) Symbolet ovenfor (figur 15), som finnes på produktet eller i dokumentasjonen, indikerer at produktet ikke kan deponeres sammen med annet husholdningsavfall på slutten av dets levetid. For å unngå skader på miljø eller personer som følge av uriktig skroting, skal denne maskinen ikke kastes sammen med annet avfall, men resirkuleres på en ansvarlig måte, for å fremme materialressursers nyttige gjenbruk. Husholdningsbruker skal ta kontakt med forhandleren eller det lokale kontoret som gir informasjon om sortering og resirkulering av dette produktet. Bedrifter skal kontakte leverandøren og kontrollere kjøpskontraktens betingelser og vilkår. Dette produktet kan ikke kastes sammen med annet vanlig avfall. Koplingsskjemaer Koplingsskjemaliste - fig. 16 Referansenummer Del 1 Armatur 2 Spole 3 Terminalstrimmel 4 Kondensator 5 Topolet bryter 6 Termisk beskyttelse 7 Jordingskabel Indre kabler 0,82 mm 2 Kabler 3 x 1,5 mm 2 N 11 09/2014

38 Feilsøking Problem Årsak Løsning Maskinen slutter plutselig å støvsuge (motorene går) Støvsugeren stopper plutselig. Aktivering av nivåovervåkningssystemet. Intervensjon av termiske beskyttelsesinnretninger. Tømme væskebeholderen. Sett bryterne på AV, vent til motorene kjøles ned og start deretter på nytt igjen. Støvsugerens ytelse er redusert. Tilstoppet støvsugingsslange. Kontroller støvsuginsslangen og rengjør den. Elektrostatisk strøm på støvsugeren. Støvsugeren er ikke effektiv etter tømming av beholderen. Ikke-eksisterende eller utilstrekkelig jording. Vakuumslangen er ikke fri for avfall. Kontroller all jording, spesielt ved samlingen til inntaket. Se til at flottøren ikke lukker slangen og/eller slangen ikke tilstoppes. Ingen utdrivning av væsker Eksosventilene åpnes ikke Kontroller riktig posisjon på ventildrevene Tap av væske fra støvsugerslangen Baffelplaten lukkes ikke Kontroller klaffunksjonen N 09/

39 Innehållsförteckning Användarinstruktioner...2 Användarsäkerhet... 2 Allmän information om hur dammsugaren används... 2 Korrekt användning... 2 Felaktig användning... 2 Vid olycka eller stopp... 3 EG-försäkran om överensstämmelse... 3 Beskrivning av dammsugare...4 Etiketter... 4 Uppsugning av vätskor... 4 Suga upp vätskor och spån (tillval)... 4 Tillvalsutrustning... 4 Tillbehör... 4 Förpacka och packa upp... 4 Börja arbeta - ansluta till elnätet... 5 Förlängningssladdar... 5 Uppsugning av vätskor... 6 Underhåll och reparationer... 6 Tekniskap uppgifter... 7 Mått... 7 Kontroller, indikatorer och anslutningar... 8 Kontroller innan start... 8 Påslagning... 8 Slå på dammsugaren... 8 Stopp - Nödstopp... 8 Stoppa uppsugning av vätska (fig. 1)... 8 Tömma behållarna... 8 Tömma vätskebehållaren... 8 Tömma vätskebehållaren med flödesavvikelseventilen... 8 Tömma spånbehållaren (tillval)... 9 Avlägsnande av behållare... 9 Efter varje städpass... 9 Underhåll, rengöring och sanering... 9 Rengöra behållarna Spånbehållare (tillval) Vätskebehållare Rengöring eller byte av ångfilter Använda slamfiltret (tillval) Täthetskontroll Kassering av maskinen...11 Kopplingsscheman...11 Lista över kopplingsschema - fig S Felsökning /2014

40 Användarinstruktioner Läs användarinstruktionerna och observera säkerhetsrekommendationer markerade med ordet VARNING! S Användarsäkerhet VARNING! Innan dammsugaren startas är det absolut nödvändigt att läsa användarinstruktionerna samt förvara dem så att de finns nära till hands för konsultation. Dammsugaren får endast användas av personer som vet hur den fungerar och som uttryckligen är behöriga och utbildade för ändamålet. Innan dammsugaren används måste användare informeras om, handledas och utbildas i hur dammsugaren används samt för vilka ämnen dess användning är tillåten, inklusive hur dammsuget material avlägsnas och kasseras på ett säkert sätt. VARNING! Användning av dammsugaren av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska och psykiska förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap är absolut förbjuden, såvida inte de övervakas av en person med erfarenhet av användning och säker hantering av maskinen. Barn skall övervakas för att garantera att de inte leker med maskinen. Allmän information om hur dammsugaren används Användning av dammsugaren i enlighet med gällande föreskrifter i landet där den används. Förutom användarinstruktioner och gällande föreskrifter i landets där dammsugaren används, ska även tekniska föreskrifter som garanterar säker och korrekt drift följas (lagstiftning om miljö- och arbetssäkerhet, d.v.s EU-direktivet 89/391/ EC och successiva direktiv). Utför inget arbete som kan påverka säkerheten för människor, egendom och miljön. Följ säkerhetsanvisningarna och instruktionerna i denna bruksanvisning. Korrekt användning Denna dammsugare lämpar sig för arbete på verkstäder där metallspån bildas. Den suger upp och separerar snabbt spån från vätskor (skärvätskor, emulsioner, kylmedel, etc.). Annan användning betraktas som felaktig. Dammsugaren har utformats för att användas av en användare åt gången. Lämna alltid tillräckligt med utrymme kring dammsugaren för att enkelt komma åt kontrollerna. Maskinen har utformats för att användas av en användare åt gången. Denna dammsugare består av en automatiserad dammsugarenhet, med ett uppåtgående filter och en behållare för uppsamling av dammsuget material. Felaktig användning VARNING! Följande användning av dammsugaren är absolut förbjuden: Utomhus vid nederbörd. När den inte används på plana, horisontala underlag. När filterenheten inte är installerad. När insugningsinloppet och/eller slangen riktas mot ansiktet. När dammbehållaren inte är installerad. Användning utan skyddsanordningar, skyddslock och säkerhetssystem installerade av tillverkaren. När kylventiler är helt eller delvis blockerade. När dammsugaren är täckt med plast eller väv. När luftutloppet är helt eller delvis blockerat. När den används i trånga utrymmen där frisk luft saknas. Att dammsuga följande material: 1 Brinnande material (glöd, varm aska, tända cigaretter, etc.). 2 Öppen låga. 3 Lättantändlig gas. 4 Brandfarliga vätskor, aggressiva bränslen (bensin, lösningar, syror, alkaliska lösningar, etc.). 5 Explosiva damm/ämnen och/eller damm som kan antända spontant (t.ex. magnesium- eller aluminiumdamm, etc.). OBS! Bedräglig användning tillåts inte. 09/2014 2

41 VARNING! Stäng av dammsugaren, dra den och be om hjälp från kvalificerad personal i händelse av följande: filtret går sönder; brand; kortslutning; motorstopp; elchock; EG-försäkran om överensstämmelse Alla dammsugare levereras med en EG-försäkran om överensstämmelse. Se faksimil i fig. 17. [OBS!] Försäkran om överensstämmelse är ett viktigt dokument och ska förvaras på en säker plats för att uppvisas för myndigheter på begäran. VARNING! Nödstoppsknapp Om en nödsituation uppstår: filtret går sönder; brand; kortslutning; motorstopp; elchock; etc. Stäng av dammsugaren. Drag ur kontakten och be kvalificerad personal om hjälp. [OBS!] Kontrollera arbetsplatsen och tillåtna ämnen. VARNING! Dammsugarna får inte användas eller förvaras utomhus eller på fuktiga platser. VARNING! Stäng av dammsugaren omgående om skum eller vätska rinner från den och kontrollera orsaken. Vid olycka eller stopp Vid olycka eller dammsugarstopp, koppla från utrustningen från elnätet. Om användaren kommer i kontakt med den uppsugna produkten, kontrollera varningarna på det säkerhetstekniska produktbladet, som arbetsgivaren ska göra tillgängligt. S 3 09/2014

42 Beskrivning av dammsugare Etiketter Figur 1 1 Märkskylt: Modellens kod, tekniska specifikationer, serienummer, CE-märkning, tillverkningsår 2 Vätskebehållare 3 Reglage (brytare) 4 Insug 5 Uppsugnings-/blåsenheter 6 Tillslutningsband vätskebehållare 7 Ventilreglage flödesavvikelse 8 Indikatorrör vätskenivå 9 Avloppsventil vätska 10 Ångfilter 11 Flottör för att stoppa vätskor Uppsugning av vätskor Maskinen suger upp vätskor och deponerar dem i behållare (2). Suga upp vätskor och spån (tillval) När maskinen suger upp materialet (spån och vätskor) som producerades under arbetsprocessen, kommer den solida delen att stanna i spånbehållaren (tillval), medan vätskedelen rinner till vätskebehållaren undertill (2). Montera dammsugarslangen i inloppet (4) och montera därefter önskat munstycke på slangens ände innan dammsugaren slås på (se tillverkarens tillbehörskatalog eller servicecenter). Flottören (11) stoppar uppsugningen (uppsugningsenheterna förblir aktiva) när vätskebehållaren (2) är full. Du måste då stänga av dammsugaren och tömma vätskebehållaren (2). Tillvalsutrustning Det finns olika tillvalsutrustning för att bygga om dammsugaren: Spånbehållarutrustning Den förvarar spånet i behållaren. Slushutrustning för fint spån Det håller kvar fint spån i spånbehållaren. Dammsugaren kan, på begäran, levereras med tillvalsutrustning monterad på maskinen. Men den kan även installeras senare. Kontakta tillverkarens försäljningsnät för mer information. Instruktioner för att installera tillvalet ingår i ombyggnadspaketet. VARNING! Använd endast originaltillbehör som levereras och godkänts av tillverkaren. Tillbehör Det finns olika tillbehör. Se tillverkarens tillbehörskatalog. VARNING! Använd endast originaltillbehör som levereras och godkänts av tillverkaren. Förpacka och packa upp Kassera förpackningsmaterialet enligt gällande föreskrifter. Figur 2 Modell A (mm) B (mm) C (mm) kg VHO S 09/2014 4

43 Börja arbeta - ansluta till elnätet VARNING! Kontrollera att det inte finns några tydliga skador på dammsugaren innan du börjar arbeta. Kontrollera att elnätets spänning motsvarar spänningen på märkskylten innan du ansluter dammsugaren till elnätet. Anslut dammsugaren till ett vägguttag med korrekt monterad jordkontakt/-ledning. Kontrollera att dammsugaren är avstängd. Anslutningskablarnas stickproppar och kontaktdon måste skyddas mot vattenstänk. Kontrollera anslutningen till elnätet. Använd endast dammsugaren när kablarna som ansluts till elnätet är helt intakta (skadade kablar kan leda till elchocker!). Kontrollera regelbundet att nätkabeln inte visar tecken på skada, slitage, brott eller åldrande. VARNING! Gör inte följande när maskinen är igång: Krossa, dra i, skada eller snubbla över kabeln som är ansluten till elnätet. Koppla endast ur kabeln från elnätet genom att dra i själva stickproppen (dra inte i kabeln). Byt endast elkabeln mot en av samma typ som den ursprungliga: H05 VV-F, detsamma gäller om en förlängningssladd används. Kabeln ska bytas av personal på tillverkarens servicecenter eller motsvarande kvalificerad personal. Förlängningssladdar Kontrollera att förlängningssladden, om sådan används, lämpar sig för dammsugarens effektdelning och skyddsgrad. Förlängningssladdarna minimikrav: Max. längd = 20 m Sladd = H05 VV-F Max. effekt (kw) Minimikrav (mm 2 ) 2, VARNING! Vägguttag, stickproppar, kontaktdon och installation av förlängningssladden måste upprätthålla dammsugarens IP-skyddsgrad, vilken anges på märkskylten. VARNING! Dammsugarens nätanslutning måste skyddas av ett differentiellt överspänningsskydd med begränsning av överspänningsström, som stänger av strömtillförseln när den spridda spänningen mot jorden överstiger 30 ma för 30 ms eller en motsvarande skyddsströmkrets. VARNING! Spruta aldrig vatten på dammsugaren: detta kan vara farligt för personer och kan kortsluta strömförsörjningen. Se den senaste upplagan av EUdirektiven, de nationella lagarna i användarlandet och gällande aktuella normer (UNI - CEI - EN), särskilt den europeiska normen EN S 5 09/2014

44 Uppsugning av vätskor VARNING! Följ de säkerhetsföreskrifter som gäller för de material som dammsugaren används för. VARNING! Innan dammsugning, kontrollera att flottören är på plats. Stäng av dammsugaren omgående och töm behållaren om skum uppstår. Varning! Stäng av dammsugaren direkt om skum eller vätska rinner ut. Varning! Dammsugen smutsig vätska skall betraktas som ledande. VARNING! Använd inte dammsugaren utan flottören! Om den används utan flottören, kan dammsugaren skadas allvarligt. Underhåll och reparationer VARNING! Koppla bort dammsugaren från elnätet innan du rengör, servar, byter delar eller bygger om den till ett annat utförande/en annan variant. Kontakten måste dras ur vägguttaget. Utför endast underhållsarbete som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd endast originalreservdelar. Modifiera inte dammsugaren på något sätt. Om dessa instruktioner inte följs kan din säkerhet påverkas. Dessutom ogiltigförklaras den EG-försäkran om överensstämmelse som utfärdats för maskinen. VARNING! Tag kontakt med tillverkarens servicecenter eller vårt försäljningsnät vid underhållsarbete som inte beskrivs i denna bruksanvisning. S 09/2014 6

45 Tekniskap uppgifter Parameter Enheter VHO200 Spänning / Frekvens V/Hz 230/50 110/50-60 Märkeffekt kw 2,4 1,6 Bullernivå (Lpf) (EN ) db(a) 70 Skydd IP 44 Motorisoleringsklass Klass I Max. vätskekapacitet L 75 Spånkapacitet (tillval) L 22 Inlopp (diameter) mm 50 Max. uppsugning hpa - mbar Max. luftflödeshastighet(med slang, längd: 3 m, diameter: 50 mm) L/min Max. luftflödeshastighet (utan slang, längd: 3 m, diameter: 50 mm) L/min Mått Figur 3 Modell VHO200 A (mm) 580 B (mm) 880 C (mm) 1230 Vikt (kg) 60 Förvaringsvillkor: T: -10 C +40 C Fuktighet: 85% Driftvillkor: Max. höjd över havet: 800 m (Upp till 2000 m med reducerad prestanda) T: -10 C +40 C Fuktighet: 85% S 7 09/2014

46 Kontroller, indikatorer och anslutningar Figur 4 1 Uppsugningsenheternas strömbrytare (ON/OFF) 2 Ventilreglage flödesavvikelse Kontroller innan start 1 Insug Figur 5 Kontrollera följande innan start: Alla reglar är ordentligt låsta; Uppsugningsslangen och munstycken har monterats korrekt på inloppet (1); Spånbehållaren (tillval) är installerad, om tillämpligt. Vätskebehållaren är inte full. Flottören i vätskebehållaren är på plats och korrekt installerad. Avvikelseventilen vrids till uppsugningsläge (B - figur 7). Avloppsventilen (3 - figur 7) är stängd. Påslagning 1 Svänghjulets bromsar Figur 6 Lås svänghjulets bromsar (1) innan du startar dammsugaren. Slå på dammsugaren Tryck på båda brytarna (1 - figur 4) för att starta dammsugaren. Motsvarande varningslampa tänds. Stopp - Nödstopp Tryck på brytarna (1 - figur 4) en gång till för att stoppa dammsugaren. Stoppa uppsugning av vätska (fig. 1) När tanken är full, stoppar flottören (11) uppsugningen. Men uppsugningsenheterna (5) förblir aktiva. Stäng av uppsugningsenheterna genom att trycka på brytarna (3). Tömma behållarna Figur 7 1 Uppsugningsenheternas strömbrytare (ON/OFF) 2 Ventilreglage flödesavvikelse 3 Avloppsventil vätska Tömma vätskebehållaren Öppna avloppsventilen (3) efter du satt en behållare i läget där vätskan ska tömmas ut. När du tömt den, stäng avloppsventilen (3). Tömma vätskebehållaren med flödesavvikelseventilen Öppna avloppsventilen (3) efter du satt en behållare eller tömningslangen (tillval) i läget där vätskan ska tömmas ut. OBS! Töm vätskan som finns kvar i uppsugningsslangen med hjälp av tyngdkraften. Aktivera avvikelseventilen (2) och för den till läge A för att invertera uppsugningsflödet. Tryck på båda brytarna (1) för att börja tömningen. Håll i tömningsslangen (4) ordentligt för att förhindra att vätska stänker och läcker. Tryck på båda brytarna (1) för att stoppa uppsugningsenheterna i slutet av tömningsprocessen. För att starta uppsugningen, stäng avloppsventilen (3), för ventilen (2) till läge B, tryck därefter på båda brytarna (1). VARNING! Använd inte avvikelseventilen 2 när uppsugningsenheterna är aktiverade. Om flödet är inverterat när uppsugningsenheterna aktiveras, kan maskinen skadas. S 09/2014 8

47 Tömma spånbehållaren (tillval) Figur 8 1 Spånbehållare 2 Tillslutningsband behållare VARNING! Stäng av maskinen drag ur kontakten ur vägguttaget innan du utför dessa arbeten. Lyft behållaren med en lämplig lyftanordning. Öppna behållarens tillslutningsband (2) och lyft dammsugarens motorenhet. Koppla in maskinhuvudets handtag i säkerhetskroken (3 - figur 9) genom att vara uppmärksam på maskinens stabilitet. Se till att maskinhuvudet är helt lyft och låst i sitt läge med stoppkroken (3 - figur 9). Avlägsna spånbehållaren (1). Töm behållaren och rengör den (se avsnittet Rengör behållare ). Sätt tillbaka spånbehållaren i sitt läge. Se till att den placeras korrekt. Avlägsnande av behållare Figur 9 Öppna behållarens tillslutningsband (1) och lyft dammsugarens motorenhet (2). Koppla in maskinhuvudets handtag i säkerhetskroken (3) genom att vara uppmärksam på maskinens stabilitet. Se till att maskinhuvudet är helt lyft och låst i sitt läge med stoppkroken (3 - figur 9). Avlägsna flottörens fasthållningsskiva eller, om sådan finns, spånbehållaren. Avlägsna behållaren med relevanta handtag (4). Sätt tillbaka behållaren ordentligt genom att använda de relevanta styrpinnarna (5). Lås säkerhetskroken (4) manuellt för att placera motorhuvudet. Efter varje städpass Stäng av dammsugaren och drag ur kontakten ur vägguttaget. Linda den elektriska anslutningskabeln. Töm behållaren enligt anvisningarna i avsnittet Töm behållaren. Rengör dammsugaren enligt anvisningarna i avsnittet Underhåll, rengöring och sanering. Förvara dammsugaren på en torr plats, där obehöriga inte kan komma åt den. Underhåll, rengöring och sanering VARNING! Nedanstående försiktighetsåtgärder måste vidtas vid all form av underhåll, inklusive rengöring och byte av säkerhetsfilter. För att användaren ska kunna utföra underhåll måste dammsugaren måste demonteras, rengöras och ses över så gott det går, utan att orsaka faror för underhållspersonalen eller andra personer. Lämpliga försiktighetsåtgärder, inklusive sanering innan dammsugaren demonteras, tillräcklig filtrerad ventilation av utloppsluften från rummet där dammsugaren demonteras, rengöring av underhållsutrymmet och lämpligt personskydd. Behållare som inte är dammtäta måste öppnas med lämpliga verktyg (skruvmejsel, skruvnyckel, etc.) och rengöras ordentligt. Gör en teknisk inspektion minst en gång om året, till exempel: kontrollera filtren för att se om dammsugarens täthet har minskat och kontrollera att den elektriska kontrollpanelen fungerar ordentligt. Denna inspektion skall utföras av tillverkaren eller kvalificerad person. VARNING! Använd endast originalreservdelar som levereras och godkänts av tillverkaren. S 9 09/2014

48 S Rengöra behållarna VARNING! Stäng av dammsugaren och drag ur kontakten ur vägguttaget innan du utför dessa arbeten. Spånbehållare (tillval) Rengör behållaren efter varje tömning (se avsnittet Töm spånbehållaren ). Kontrollera att öppningarna är fria från smuts. Rengör, om nödvändigt. Vätskebehållare Figur 10 1 Flottör och relativt stöd 2 Spånbehållare (tillval) 3 Tillslutningsband behållare 4 Avloppsventil vätska Töm vätskebehållaren (se avsnittet Töm vätskebehållare ). Öppna vätskebehållarens tillslutningsband (3). Lyft motorenheten. Avlägsna flottören och dess stöd (1) eller spånbehållaren (2) (tillval). Diska behållaren med vatten för att avlägsna avlagringar. Öppna avloppsventilen (4) för att tömma behållaren. När du tömt den, stäng avloppsventilen (4). Sätt tillbaka flottören och dess stöd eller spånbehållaren (om tillämplig) i läge. OBS! Kontrollera att flottörhållaren är korrekt i linje. Lås motorenheten med hjälp av vätskebehållarens tillslutningsband (3). VARNING! Stäng spaken försiktigt för att undvika att fastna med händerna mellan spaken och bandet. Använd handskar som skyddar mot mekaniska risker (EN 388) med en skyddskategori II. Rengöring eller byte av ångfilter 1 Filter 2 Filterbox Figur 11 Lossa vreden (3). Lyft motorenheten. Avlägsna filterboxen (2) genom att lossa på vreden (3). Avlägsna filtret (1) och rengör det med vatten eller byt ut vid behov. Sätt tillbaka filtret (1) och kontrollera att det är korrekt placerat. Montera filterboxen och säkra den med vreden. Sätt tillbaka motorhuvudet och stäng behållaren med lämpligt tillslutningsband. Använda slamfiltret (tillval) 1 Slamfilter 2 Korgsats Figur 12 Vid uppsugning av slam (eller andra restmaterial som korgsatsen inte klarar), är det nödvändigt att använda slamfiltret. Montera slamfiltret (1) i korgen (2) genom att respektera korrekt orientering [OBS!] Kontrollera filtrets skick regelbundet och byt det om nödvändigt. Täthetskontroll 1 Uppsugningsslang 2 Indikatorrör vätskenivå Figur 13 Kontroll av slangar Se till att suganslutningsslangen (1) och nivåslangen (2) är i bra skick och korrekt monterade. Slangen måste bytas om den är skadad, trasig eller dåligt ansluten till kopplingarna. 1 Tätning 2 Vätskebehållare 3 Motorhuvud Figur 14 Täthetskontroll motorenhet Byt packningen (1) mellan behållaren (2) och motorenheten (3) om den är skadad, revad, etc. 09/

49 Kassering av maskinen Kassera enheten enligt gällande föreskrifter. Korrekt kassering (elektrisk och elektroniskt avfall). (Gäller i den europeiska unionen samt i länder som har ett separat återvinningssystem) Ovanstående symbol (figur 15), som finns på produkten eller i dokumentationen, visar att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall. Separera denna produkt från annat avfall och återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att stödja varaktig resursåtervinning för att förhindra miljö- och hälsoskador orsakade av felaktig kassering. Hushållsanvändare skall kontakta återförsäljaren eller lokalkontoret för att få information om återvinning av denna produkt. Företag skall kontakta tillverkaren och kontrollera köpekontraktets villkor. Denna produkt får inte kasseras tillsammans med annat distributionsavfall. Kopplingsscheman Lista över kopplingsschema - fig. 16 Referensnummer Del 1 Armatur 2 Spole 3 Anslutningsplint 4 Kondensor 5 Bipolär brytare 6 Termiskt skydd 7 Jordledningskabel Interna trådar 0,82 mm 2 Sladdar 3 x 1,5 mm 2 S 11 09/2014

50 Felsökning Problem Orsak Åtgärd Maskinen slutar plötsligt att dammsuga (motorerna är igång) Dammsugaren stannar plötsligt. Aktivering av nivåsensorn. Intervention av termiska skyddsenheter. Tömma vätskebehållaren. Vrid brytarna till OFF, vänta tills motorerna kallnat, starta den därefter igen. Dammsugarens prestanda har minskat. Blockerad sugslang. Kontrollera sugslangen och rengör den. Elektrostatisk spänning på dammsugaren. Dammsugaren är inte effektiv efter tömning av behållaren. Obefintlig eller otillräcklig jordning. Skräp har fastnat i uppsugningsslangen. Kontrollera all jordning, i synnerhet anslutningen till inloppet. Se till att flottören inte stänger slangen och/ eller att slangen inte är blockerad. Ingen utstötning av vätskor Avloppsventilerna öppnas inte Kontrollera rätt position för ställdonen Vätskeförlust från uppsugningsslangen Dammskivan stängs inte Kontrollera klaffdriften S 09/

51 Typ^IS3^I1~^I13 A S/N^I07AJ814^I3000 W^IKg 71 Ref.No:^I ^I50/60 Hz^I44 ME77 VHO B A C C A B /2014

52 A B /2014 2

53 /2014

ECO OIL 13 ECO OIL 22

ECO OIL 13 ECO OIL 22 ECO OIL 13 ECO OIL 22 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C77-DK-FIN-N-S 12/2008 Indholdsfortegnelse ECO OIL 13/22 Brugervejledning...2 Brugersikkerhed... 2 Generelle

Detaljer

T40W IC T48 IC BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C388-DK-FIN-N-S 02/2012

T40W IC T48 IC BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C388-DK-FIN-N-S 02/2012 T40W IC T48 IC BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C388-DK-FIN-N-S 02/2012 Indholdsfortegnelse T40W IC / T48 IC Oversættelse af originale instruktioner Brugervejledning...2

Detaljer

S2B S3B BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C352-DK-FIN-N-S 11/2010

S2B S3B BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C352-DK-FIN-N-S 11/2010 S2B S3B BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C352-DK-FIN-N-S 11/2010 S2B/S3B Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftssikkerhed...

Detaljer

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C366-DK-FIN-N-S 12/2010

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C366-DK-FIN-N-S 12/2010 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C366-DK-FIN-N-S 12/2010 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

T40WP T48N2CCO BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C364-DK-FIN-N-S 02/2011

T40WP T48N2CCO BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C364-DK-FIN-N-S 02/2011 T40WP T48N2CCO BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C364-DK-FIN-N-S 02/2011 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftssikkerhed...

Detaljer

S2 L/M/H S3 L/M/H E-VAC2000 BDC1330 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C343-DK-FIN-N-S 04/2010

S2 L/M/H S3 L/M/H E-VAC2000 BDC1330 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C343-DK-FIN-N-S 04/2010 S2 L/M/H S3 L/M/H E-VAC2000 BDC1330 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C343-DK-FIN-N-S 04/2010 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2

Detaljer

WSS 100 WST 100 FIN C332-DK-FIN-N-S 09/2014 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

WSS 100 WST 100 FIN C332-DK-FIN-N-S 09/2014 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING WSS 100 WST 100 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C332-DK-FIN-N-S 09/2014 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftssikkerhed... 2 Generelle oplysninger om

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

SOL 3 SOL 5 W BDC 3122 BDC 3140

SOL 3 SOL 5 W BDC 3122 BDC 3140 SOL 3 SOL 5 W BDC 3122 BDC 3140 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C71 06/2006 Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Brugersikkerhed... 2 Generelle oplysninger

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

ATTIX 150 FIN C320-DK-FIN-N-S 07/2008 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

ATTIX 150 FIN C320-DK-FIN-N-S 07/2008 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Operating Instructions Betriebsanleitung Notice d utilisation Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Bruksanvisning Driftsvejledning Instrucciones de manejo BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

C313-DK-FIN-N-S EDITION 01/2015 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA CTS22 - CTS40 - CTT40 BDC40 H BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

C313-DK-FIN-N-S EDITION 01/2015 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA CTS22 - CTS40 - CTT40 BDC40 H BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C313-DK-FIN-N-S EDITION 01/2015 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING CTS22 - CTS40 - CTT40 BDC40 H Indholdsfortegnelse Oversættelse af originale instruktioner Brugervejledning...2

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

http://ikea-club.com.ua LUFTIG HW400

http://ikea-club.com.ua LUFTIG HW400 LUFTIG SE DK NO FI HW400 DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 DANSK 4 Innholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 7 Betjeningspanel 7 Rengøring og vedligeholdelse 7 Oplysninger

Detaljer

http://ikea-club.com.ua DATID HW570

http://ikea-club.com.ua DATID HW570 DATID DK NO FI SE HW570 DANSK 4 NORSK 14 SUOMI 24 SVENSKA 34 DANSK 4 Innholdsfortegnelse Oplysninger om sikkerhed 4 Beskrivelse af produktet 7 Betjeningspanel 7 Rengøring og vedligeholdelse 7 Oplysninger

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

DC 25, 50, 75 -W. Part No 94142-C. VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen.

DC 25, 50, 75 -W. Part No 94142-C. VARNING! Läs bruksanvisningen före användning av maskinen. DC 25, 50, 75 -W Part No 94142-C Bruksanvisning i original Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Original brugsanvisning Käyttöohje, alkuperäinen VARNING! Läs bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

CA 551 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6754 000(2)2006-10 B

CA 551 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6754 000(2)2006-10 B CA 551 BRUGERMANUAL KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA BRUKERHÅNDBOK BRUKSANVISNING 909 6754 000(2)2006-10 B Model/Malli/Modell/Modell : SCRUBBER-DRYER Type/Tyyppi/Type/Typ : CA 551 Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer