UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014"

Transkript

1 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER

2 2

3 INNLEDNING Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved Drift- og eiendomssenterets utbyggingskontor, har gjennomført forprosjekt for planlegging av PET-senter ved UNN Tromsø i Breivika. Dette heftet er en del av forprosjektmaterialet som er utarbeidet av prosjekteringsgruppen (PG LINK Arkitektur, Sweco og Metier) med innspill fra prosjektledelsen, medvirkergruppen og fagmiljøet ved UNN Tromsø i perioden april november Presentasjonsheftet er utarbeidet av LINK Arkitektur med bidrag fra øvrige rådgivere, og inneholder utdrag fra forprosjektmaterialet supplert med illustrasjoner, forklarende tekst og diagrammer. Grunnlag Forprosjektet for PET-senteret ved UNN Tromsø tar utgangspunkt i idè- og konseptfaseutredningen avsluttet i april Prosess og metode Prosjekteringsgruppen startet arbeidet med forprosjektet i april Det ble fra oppstart til tidlig høst avholdt en rekke arbeidsmøter der prosjektledelsen, medvirkergruppen og fagmiljøet ved UNN i Tromsø deltok. Prosjekteringsgruppen fikk frihet til å se på byggets utforming og logistikk med fokus på å optimalisere arealet i forhold til bruk. Det har i perioden vært arbeidet med ny løsning og logistikk i bygget i tett samarbeid med medvirkergruppen, både samlet og avdelingsvis. Delfunksjonsprogrammet er gjennomgått og nye arealer er kommet til for enkelte av avdelingene. Tomt for PET-senteret ligger på sykehusområdet inntil universitetet i vest. Plasseringen gir mulighet for utvidelse av bygningen mot nordøst. Bygget er prosjektert slik at det er forberedt for 3 ekstra etasjer samt teknisk rom på tak. Forprosjektet er prosjektert ved bruk av BIM. Alle prosjekterende arbeider i 3D-programmer hvor modeller fra alle fag sammenstilles i en felles modell. Rutiner for dette er innarbeidet, og vil danne et godt grunnlag for den videre prosjekteringen i detaljfasen. For prosjekteringsgruppen ved UNN PET-senter LINK Arkitektur Trondheim 15. november

4 4

5 INNHOLD INNLEDNING 3 INNHOLD 5 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER 7 SITUASJON 9 KONSEPT 13 ORGANISERING 15 FASADER 27 INNERVEGGER 31 DEKKER 32 HIMLINGER 33 TRAPPER OG INNREDNING 34 UNIVERSELL UTFORMING 35 FLEKSIBILITET OG ENDRINGSEVNE 35 KONSEPT BELYSNING 37 DAGSLYS 41 ENERGI 41 MILJØ 44 PERSON OG VAREFLYT 47 MYNDIGHETER 55 KUNST 55 VVS 57 ELEKTRO OG TELETEKNISKE ANLEGG 59 BRANNKONSEPT 61 ORGANISASJON 62 5

6 Utomhusplan 1:1000 6

7 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER NUKLEÆRMEDISINSK virksomhet omfatter generell nukleærmedisin inklusive positronemisjonstomografi (PET). Nukleærmedisin er en metode for å påvise endringer av metabolske, funksjonelle prosesser ved sykdomsutvikling med bruk av radioaktive forbindelser. Ved generell nukleærmedisinsk drift anvendes radioaktive isotoper av typer som avgir alfa-, beta- og gammastråling til diagnostikk og behandling. Ved PET anvendes radiofarmaka som avgir gammastråling med vesentlig høyere strålingsenergi. Moderne kameraer både innen generell nukleærmedisin og PET er koblet sammen med en CT-del for å kunne fremstille anatomisk informasjon. Undersøkelser kan utføres som kombinerte metoder som SPECT/CT (single photon emission computed tomography- CT). PET-undersøkelsen utføres som regel kombinert med CT (PET/ CT). Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har som ambisjon å utvikle et komplett PET-senter med nukleærmedisinsk legemiddeltilvirkning og avbildning, Avdeling for komparativ medisin og farmasøytisk kjemisk forskning. I tillegg vil nytt bygg for PET-senter inneholde produksjonslokaler for Sykehusapoteket Nord HF (SANO). PET-senteret vil også inneholde kontorlokaler til Kompetansesenter for diagonostisk fysikk (KDF). UNN og Universitetet i Tromsø (UiT) samarbeider om bruk av preklinisk forskning. Dette samarbeidet planlegges videreført ved PET-senteret som får fullskalaproduksjon av radionuklider i syklotron. PET-senteret plasseres ved det medisinske fakultet i Tromsø, slik at senteret kan bli en integrert del av både et klinisk miljø og et forskningsmiljø knyttet til UiT. Det fellesskapet som her kan skapes, i synergien mellom UNN og UiT, muliggjør etableringen av et unikt tverrfaglig miljø innen fremtidsrettet forskning og diagnostikk. 7

8 Utomhusplan 1:400 8

9 SITUASJON TOMTEN ligger nordvest på sykehusområdet, på det som i dag er en parkeringsplass, beliggende langs Hansine Hansens vei. På motsatt side ligger forplassen og sykehusets hovedadkomst. Det nye PET-senteret vil ligge i forlengelsen av MH-bygget, og markere veggen mot vest for forplassen. En tydelig avstand fra MH sikrer den visuelle forbindelsen med områdene ovenfor og skaper et rom i forlengelsen av hovedadkomsten. Terrenget skråner fra vest mot øst. Byggetomten skjærer seg inn i terreng mot vest og i tillegg tas høydeforskjeller opp med tilplantede skråninger og murer av betong og naturstein. Hovedtrafikkårer UNN og UiT er tett forbundet og mange har sitt daglige virke i området. Flere viktige forbindelseslinjer går over eller forbi tomten. Hansine Hansens vei passerer forplassen, og er en viktig kollektivgate for buss. I tillegg er dette en ikke ubetydelig taxitrafikk-åre, som bringer pasienter til og fra sykehuset. Gang- og sykkelveien som går over plassen langs PET-senteret, forbinder universitetet via universitetsaksen, og områdene sør for dette, med sykehuset og boligområdene i nord. På tvers av denne kommer en gang- og sykkelvei fra universitetsveien i vest ned langs Avdeling for komparativ medisin (AKM) og videre ned på forplassen. Parallelt med denne går et velbrukt tråkk. Tråkket har blitt pekt ut som en spesielt viktig forbindelse, og er tatt vare på og understreket med en gang og sykkelvei tilrettelagt med en slakere stigning, kombinert med en trapp som erstatter dagens tråkk. På baksiden av PET-senteret opprettholdes veien inn til vareleveringen på baksiden av MH. Avkjørselen til denne fra Hansine Hansens vei er flyttet noe mot nord. Dette skaper rom for et grøntanlegg og utgjør samtidig et mulig framtidig utbyggingsareal. PET-senteret knyttes til resten av sykehuset via forplassen, som inkluderer gangfeltet og plassen mellom PET-senteret og MH-bygget. Gangforbindelsen skal være tydelig og oversiktlig, og gi sikker ferdsel for gående. Et enhetlig dekke skaper en helhetsopplevelse der bevegelsene ikke detaljstyres. Samtidig vil linjeføring og soneinndelinger signalisere til kjørende at de beveger seg over et område for gående. I tillegg til gangforbindelsen over forplassen, er PET-senteret og sykehuset koblet sammen med en kulvert. 9

10 Landskapssnitt A-A 1:500 Landskapssnitt B-B 1:500 Landskapssnitt C-C 1:200 Landskapssnitt D-D 1:200 10

11 Utomhusområde Det legges vekt på å få et utomhusanlegg av høy kvalitet, som har en langsiktighet både hva angår materialbruk og utforming. Materialer skal være holdbare, funksjonelle, oppfylle miljømessig krav og eldes med verdighet. Som belegg foreslås en kombinasjon av betong, granitt og asfalt, med kanter av granitt. Trapper og ramper utføres i betong. Området rundt PET-senteret avgrenses av murer og tilplantede skråninger mot parkeringsplassen i vest og nord, MH-bygget i sør og Hansine Hansens vei i øst. Murene langs langsiden av bygget er lave murer i betong, mens det langs innkjøringen fra Hansine Hansens vei legges natursteinsmur med store blokker. Mot hjørnet av Avdeling for komparativ medisin foreslås en mur for å ivareta høydeforskjeller i terrenget og et trappeanlegget. Denne vil være et viktig orienteringspunkt og etablert som en skulpturell buet betongmur, som i fremre del, mot adkomstplassen mellom MH-bygget og PET-senteret, lenes innover med en tydelig dosering. Ved å benytte glass som tilslagsmateriale, oppnås en glitrende effekt. Dette vil utgjøre et flott lyssatt motiv for forplassen. Fargenyansene her vil spille godt sammen med glassfasaden på PET-senteret. På nordsiden av bygget anlegges en asfaltert plass der det etableres 3 HC-parkeringsplasser. Her er også henting av eventuell radiofarmaka for salg skjer herfra. Mellom plassen og den buede innkjørselen anlegges en grønn lunge. Dette stedet er spesielt solrikt, og er for eksempel egnet for ansatte som har pause. I tillegg fungerer området som snøopplagringsplass om vinteren, samt fordrøyning og flomvern. Området kobles til gang- og sykkelveien via en trapp og en universelt utformet rampe. Mellom MH-bygget og PET-senteret dannes et spennende uterom. Hovedinngangen til PET-senteret vender mot denne plassen. Dekket er tenkt utført i betong med høy presisjon, og med ekspansjonsfuger som understreker viktige retninger i bygget og landskapet. Opp av denne flaten vokser et vegetasjonsfelt opp på et teppe av granitt som sammen danner en klar form. Her tilbys en intim sitteplass med ryggdekning og utsikt over plassen. Plassens formspråk har klare forbindelser til fasaden på det nye PET-senteret, med et tema som beveger seg videre over på selve forplassen. 11

12 12

13 KONSEPT PET-SENTERET ligger som en avslutning av sykehusområdets utstrekning mot vest og mot universitetet. Bygget er gitt en særpreget myk og imøtekommende form, med et lekent uttrykk som spiller på avrundet slipt blå-grønt glass, med brytninger i strukturen fremhevet av en dus belysning. Fasadekonseptet som er valgt gir PET-senteret en sterk form og en egen identitet på sykehusområdet. Bygget kles med en glassfasade og vil framstå som én solid, myk form. PET-senteret henvender seg mot den sentrale forplassen hvor en stor del av trafikken til og fra sykehuset passerer. Det har vært et mål å utvikle et identitetsskapende bygg. PET-senteret vil representere en viktig del av sykehusmiljøet og arkitekturen gjenspeiler byggets høyteknologiske funksjoner og innhold. Den duse belysningen vil gi bygget en tiltalende glød og er en svært viktig del av fasadekonseptet. Tanken er at bygget skal tilføre omgivelsene en estetisk leken opplevelse, også på ettermiddag/kveldstid og ikke minst i mørketiden. PET-senteret vil få en bakgrunnsglød i blå-grønne fargetoner med aksentuerende belysning av detaljer i fasaden. Fasadekonseptet gir bygget mulighet til å endre karakter gjennom døgnet og årstidene avhengig av mengde naturlig dagslys. Den videre detaljeringen av det arkitektoniske uttrykket er inspirert av krystalliseringsprosesser som opptrer i naturen slik som i vann eller mineraler. Glassprofiler montert på baksiden av glassfasaden i kombinasjon med belysning, vil gi et fasadeuttrykk som leder tankene mot mønstre som former seg i f.eks. vann som fryser til is, eller transparente mineraler som smaragder og diamanter. Disse mønstrene vil gi bygget et spennende særpreg. 13

14 14 Plan 5 1:200

15 ORGANISERING PET-SENTERET er planlagt over tre plan, plan 5, 6 og 7, der plan 6 korresponderer med sykehusets hovedinngang. Plan 6 består i hovedsak av pasient- og publikumsrettede funksjoner med tilhørende kontorer og støttefunksjoner. Plan 6 er inngangsnivå, og pasientarealene har enkel adkomst utenfra. Sengepasienter til og fra sykehuset transporteres via kulvert i plan 5 og videre til plan 6 via sentralt plassert heis med skjermet adkomst til avbildningsområdet. Plan 5 består i hovedsak av produksjonslokaler for radiofarmaka til PET-virksomheten, samt tekniske rom. Plan 7 består av en avdeling for preklinisk forskning på mus og rotter som er knyttet sammen med Avdeling for komparativ medisin (AKM) på Universitetet i Tromsø via gangbru i plan 7. Videre etableres produksjonslokaler for Sykehusapotek Nord HF (SANO), og et kontorfellesskap Kompetansesenter for diagnostisk fysikk (KDF) her. Syklotron og produksjon av radiofarmaka for PET-scanning Produksjonslokaler for fremstilling av radiofarmaka til bruk på pasienter som skal avbildes, er plassert i plan 5 sammen med syklotron for fremstilling av radioaktive isotoper. Dette sikrer kortest mulig føringsvei for isotopene fra syklotron til hotceller. Forprosjektet inkluderer installasjoner for produksjon av radionukliden fluor-18 ( 18 F, med halveringstid på 110 min.). I tillegg legges det tilrette for at radionuklidene karbon-11 ( 11 C, halveringstid 20 min.), oksygen-15 ( 15 O, halveringstid 2 min.) og Nitrogen-13 ( 13 N, halveringstid 10 min.) også kan produseres. IP-ISOTOPPRODUKSJON LT - LEGEMIDDELTILVIRKNING FO - FARMASØYTISK-KJEMISK FORSKNING PR - PREKLINISK FE - FELLESFUNKSJONER BA - KORRIDORER/GANGER/TRAPPER TE - TEKNISK Fra produksjonslokalet fraktes ferdige radiofarmaka i egne produktheiser direkte opp til henholdsvis PET-opptrekksrom ved opptaksrom i plan 6 og til Avdeling for komparativ medisin i plan 7. I lokalene er det også lagt til rette for økt produksjonskapasitet ved behov for produksjon og salg til eksterne brukere. Det er avsatt plass for et ekstra FDG-laboratorium med mulighet for to ekstra hotceller til dette formålet, samt eget pakkerom og produktheis for produkter som skal sendes ut av huset. Det er også avsatt arealer til forskning og utvikling av nye PETlegemidler, som vil gi muligheter for unik klinisk forskning i sykehuset. 15

16 16 Plan 6 1:200

17 Nukleærmedisin Nukleærmedisin er plassert i plan 6. Det er en egen Hotlab for tilbredelsa av radioaktive legemidler, to avbildningsrom med gammakamera, og tilhørende servicefunksjoner i dette planet. Her benyttes hovedsakelig Technetium ( 99m Tc), som skaffes eksternt. PET-avbildning PET-avbildning er også plassert i plan 6. Kjernen i virksomheten består av et PET-CT avbildningsrom og et PET-MR avbildningsrom, med tilhørende opptaksrom og andre servicefunksjoner. Pasienter som ankommer PET-senteret tas først inn på et samtalerom for samtale og undersøkelse. Deretter går turen til opptaksrommet, hvor pasienten (liggende i seng eller liggestol) injiseres med et radiofarmaka; en radioaktiv væske. Pasienten skal så forholde seg mest mulig i ro i den påfølgende timen for å sikre korrekt opptak av radiofarmakaet i kroppen. Etter dette er pasienten klar for å bli avbildet med PET-CT eller PET-MR. Etter avbildning venter pasienten ca. 30 minutter på postscan før pasienten forlater bygget. NM - NUKLEÆRMEDISIN Avbildning PA - PET Avbildning FE - FELLESFUNKSJONER BA - KORRIDORER/GANGER/TRAPPER TE - TEKNISK 17

18 18 Plan 7 1:200

19 Sykehusapoteket Produksjonslokaler for Sykehusapotek Nord HF er plassert i plan 7 i PET-senteret. Lokalene inneholder laboratorier for cytostatikaproduksjon og steril- /galenisk produksjon, med tilhørende sluser/ kontrollrom, vaskerom og lokaler for produksjonsstøtte, kontorer og lager. Produksjonslokalene knyttes til resten av sykehuset med rørpostsystem med diameter 160 mm. Preklinisk Avdeling for komparativ medisin på PET-senteret tilhører avdelingen som holder til i MH-bygget på Universitetet i Tromsø. I arealene i PET-senteret, som er knyttet sammen med arealene på universitetet via bruforbindelse, skal det drives forskning på mus og rotter. Dyrene som brukes i denne forskningen er sårbare for ytre påvirkning - da dette kan stresse dyrene, noe som kan påvirke forskningsresultatene og i verste fall gjøre de verdiløse. Dyrene som benyttes skal ikke utsettes for noen form for dagslys. Dette gir føringer for utformingen av arealene. Den nyetablerte dyre-pet/spect/ct-scanneren, som er et spleiselag mellom UNN HF, UiT og Helse Nord RHF skal plasseres i lokalene i PET-senteret. Her er det også satt av plass for en bestrålingsmaskin. Fra preklinisk hotlab går egen produktheis for frakt av legemidler direkte opp til laboratorium for PET-CT, PR-01, i plan 7. Produktheisen kan også betjene naborom, PR-04A, ved en evt. fremtidig bruk av dette rommet til PET-MR. Kompetansesenter for diagnostisk fysikk - KDF Arealet er vist med 15 arbeidsplasser (+ en stiplet). 2 kontorer med mulighet for 2 personer på hvert, og med resterende arbeidsplasser i kontorlandskap. PR - PREKLINSK SA - SYKEHUSAPOTEKET Arbeidsplassene er vist med store arbeidsbord. Ved å benytte noe mindre arbeidsbord, kan arealet innredes med 6 arbeidsplasser ekstra. KF - KDF FE - FELLESFUNKSJONER NM - NUKLEÆRMEDISIN Avbildning BA - KORRIDORER/GANGER/TRAPPER TE - TEKNISK 19

20 20 Injeksjonsrom Heis Teknisk rom Avfallsrom Nukleær avbilding Kontorer Laboratorier preklinisk Produksjon apotek Lager varer apotek PET-CT/MR avbilding Kontorer Injeksjonsrom Syklotron Laboriatorier Personalgarderober Produktheis isotoper Hovedinngang Vestibyle oratorier eklinisk Kontorer sjonsrom vbilding Kontore n orier Syklotro algarderober Produkth isotope Laboriato Persona nisk rom fallsrom Heis dinngang stibyle dinngang Produksjo apotek Lager varer apotek PET-CT/M avbilding Injeksjon

21 Lab Gammakamera (NM-04A) Her utføres nukleærmedisinske undersøkelser ved hjelp av gammakamera med CT. Det er et tilsvarende rom, NM-04B, med lik utforming. Rommene har direkte adkomst til manøverrom (NM-05) og blyskjermet vindu mot dette. Manøverrommet har innsyn og adkomst til begge laboratoriene for gammakamera. Det er også direkte adkomst fra to omkledningsrom for pasienter. Adkomst fra korridor er via automatiske skyvedører. Rommet skal inneholde gammakamera med CT, med nødvendig utstyr for betjening av denne, som kollimatortralle, stativ for blyfrakker, takhengt kontrastinjektor, infusjonsstativ, veggmontert skinne med div. utstyr, overflyttingsbrett med madrass, modulbord, EKG-tralle med EKG-apparat, sekkestativ, håndvask, overskap og lab.stol. Det er plass til kollimatorsett (blyskjermer som går på hjul). Videre er det mulighet for anestesi. Innredning for øvrig er oppbevaringsenheter for forbruksvarer, tøy og medisiner (kontrastmidler). Rommet skal strålingskjermes. 21

22 Laboratorium PET/MR (PA-17) I dette rommet utføres det PET/MR eller vanlig MR-undersøkelse av pasient. Det er også mulighet for anestesi. Det er direkte adkomst til manøverrom (PA-18), og det er gjennomsyn hit via blyskjermet vindu. Rommet skal inneholde PET/MR med tilhørende utstyr for betjening av denne. Dette inkluderer pasienttralle og trillebord, MR-kompatibel kontrastinjektor, infusjonsstativ og infusjonspumpe, veggmontert skinne med div. utstyr, sekkestativ, høyskap, underskap, arbeidsbenk, håndvask, vask i benk, blendingsgardin og arbeidsstol. Rommet strålingsskjermes, lydskjermes (120dB) og skjermes mot vibrasjon. Det beregnes inn- og utlasting av MRscanner via vindusvegg mot manøverrom og yttervegg. I tillegg må Gauss-linjer markeres i gulvet. 22

23 Preklinisk PET/CT (PR-01) I rommet skal det foregå forsøk med PET/SPECT/CT-scanning av forsøksdyr (mus og rotter) i anestesi. Produktheis fra plan 5 frakter radionuklidene direkte opp til scannerrom i plan 7. Aktuelle radionuklider for bruk til preklinisk forskning kan foruten 18 F, 11 C og 15 O, også være Gallium-68 ( 68 Ga) og Nitrogen-13 ( 13 N). En person klargjør dosen som skal injiseres i dyret bak en LAF-benk med blyskjerm, samtidig som en annen person klargjør dyret. Dyret får satt inn et kateter, blir lagt på scannersengen, og radiofarmaka injiseres i dyret. Scanning starter gjerne samtidig med injeksjon, for å kunne følge hele forløpet. I andre forsøk venter man en tid før scanning starter. Oksygen-15 ( 15 O) går med direktelinje fra syklotron i plan 5 til scannerrom i plan 7 pga. den korte halveringstiden på 2 minutter, og fraktes ikke via produktheis. Rommet har vinduer mot manøverrom samt mot korridor for demonstrasjon der studenter og besøkende kan observere aktiviteten innenfor. Vinduer mot korridor går ned til gulv for at man ved utskifting av utstyr kan demontere vindu og ta utstyr inn her. Det er direkte adkomst til manøverrom (PR-12) og til rom for bestrålingsmaskin (PR-15). I rommet er det en PET/SPECT/CT-scanner og en operasjonsbenk for smådyr. Videre er det arbeidsbenk med overskap samt et utvalg av oppbevaringsenheter og flyttbare bord. Nøddusj og håndvask er også installert. Type B isotoplaboratorium skal være forbeholdt arbeid med radioaktive stoffer, og skal være utformet slik at laboratoriet har redusert lufttrykk i forhold til omgivelsene, slik at radioaktive stoffer ikke kommer ut i arbeidsatmosfæren. Rommet skal også strålings- og lydskjermes. 23

24 Laboratorium FDG/ Laboratorium FoU (LT-07A/LT-09) I rommet skal det foregå produksjon av radiofarmaka. Radionuklider fra syklotronen føres via kapillærrør til hotcellene, hvor de benyttes til syntese av ulike radiofarmaka, inkludert 18 F-FDG. Rommet har vinduer mot laboratorium QC. Vinduer går ned til gulv for at man ved utskifting av utstyr kan demontere vindu og ta utstyr inn her. Adkomsten til rommet er via sluse LT-06. Videre er det direkte adkomst til et ekstra laboratorium for produksjon av radiofarmaka, rom LT-07B. Dette er beregnet for bruk til fremtidig produksjon for salg. Det er to varesluser (dedikert inn- og uttransport) til Laboratorium QC (LT-03) og én varesluse til pakkerom (LT-22A). QC-lab har produktheis til PET-opptrekk som fungerer som karantenested for ikke-frigitt radiofarmaka, og pakkerom har produktheis til vindfang for varetransport. Rommet inneholder to hotceller med tilsammen seks dører for produksjon, og to hotceller til dispensering av de sterile produktene. Det inneholder også en isolatorer med overtrykk. Videre er det et avtrekksskap og noen oppbevaringsenheter og flyttbare bord. Rommet skal være et trykksatt renrom i klasse C, er klassifisert som isotoplaboratorium klasse A, som kontrollert iht. Strålevernsforskriftens 29, og skal strålingskjermes. 24

25 Laboratorium Sterillab. 1 (SA-01) I dette rommet foregår det produksjon av sterile legemidler i isolatorer. Adkomst er via sluse (SA-06). Det er to store gjennomstikkskap til trykksatt kontrollrom (SA-16). Rommet har vindu til SA-16 og SA-17, hvor vindu til sistnevnte rom går fra gulv til himling for god oversikt og lettere inn- og uttransport av stort utstyr. Rommet er beregnet for to isolatorer med overtrykk, og én isolator med undertrykk (til penicillin-holdige legemidler og andre antibiotika). Videre inneholder rommet høyderegulerbar arbeidsbenk, punktavsug ved hver isolator, renromsstoler og trillebord. Rommet har renromsklasse D. 25

26 Fasade Sør-øst 1:200 26

27 FASADER YTTERVEGGSKONSTRUKSJONEN består av 230 mm trestenderverk med mineralull, hvor bærende stålsøyler er plassert i dette sjiktet. På utsiden er det 150 mm trestender som går forbi dekkeforkanten. På innsiden av konstruksjonsjiktet er det 75 mm stenderverk uten isolasjon, slik at installasjoner kan gå fritt på innside av søylerekken. Veggen kles utvendig med grønne plater for å reflektere grønt lys til glassfasaden. Ved inngangspartiet eksponeres byggets midtkjerne med trepanel i lønn. Utenpå den isolerte veggen ligger det et glass- og alusystem (GAsystem) med en avstand til den isolerte veggen. Glassfasaden er av tradisjonelt profilssystem der glass monteres uten utenpåliggende profiler, med fuging mellom glassfelt. Topp, bunn og hjørner er avrundet. GA-systemet består av vertikale profiler som festes i ytterveggen. Profildimensjoner optimaliseres så de blir minst mulige. Glass festes inn uten bruk av dekkprofiler. Bredden på feltene varierer. Avslutninger på gesims og i bunn av glassfasaden, i tillegg til hjørner og knekkpunkter, avrundes for å framheve bygget som én solid, myk form. Dette vil gi bygget en dybde i fasaden. Glasset er ikke 100% transparent men tones noe, fortrinnsvis med en grønn farge. God sikt og godt dagslys gjennom vinduer blir ivaretatt. På baksiden av glassfasaden limes det profiler av glass/akryl (tentativt 20X100 mm) i et oppbrutt mønster. Når disse profilene belyses fra topp og bunn av fasaden oppstår et spill med lys lysstriper dannes langs disse profilene. I tillegg skal enkelte felter mellom profilene framstå med felter/gradienter for å underbygge uttrykket. Glassprofilene må bearbeides på en måte som gjør at de sprer og leder lyset på ønsket måte, muligens ved frosting. Felter/ gradienter mellom profilene kan muligens utføres med silketrykk. Fasadetegninger og illustrasjoner viser én mulig layout, men dette vil detaljeres videre i den videre prosjekteringen. For å oppnå det ønskede fasadeuttrykket må fasaden belyses. Den isolerte veggen som er kledd med grønne fasadeplater belyses med en bakgrunnsbelysning, i tillegg til at glassprofiler aksentueres med mer målrettet belysning som ligger i topp og bunn av GA-systemet, trolig ved bruk av LED-striper. Belysning styres/programmeres slik at lysnivå kan justeres i forhold til dagslysnivå. Det vil være helt nødvendig å gjøre tester av det beskrevne systemet for å være sikker på at det gir ønsket fasadeuttrykk. Hovedstrukturen i form av GA-system med bærende profiler og glassfasade er kjent teknologi, mens pålimte glassprofiler og fasadebelysningen krever mer testing og utprøving for å finne optimalt resultat. 27

28 Volum for manøverrom på byggets nordvestre fasade kles med plater av rustfritt stål eller zink. Dette volumet står i kontrast til glassfasaden ellers på bygget. Fasadekledningen er demonterbar for utskifting av utstyr. Takflaten er byggets femte fasade og geometrien forholder seg til byggets form. Vinduer Alle oppholdsrom har innadslående vinduer, med utenpåliggende solavskjerming som ligger beskyttet bak glassfasaden. Unntak fra dette er renrom som ikke skal ha åpningsbare vindu pga. renromskrav. Foran vindu i renrom monteres en glassplate i flukt med innside innervegg, og silikonfuges mot denne. Renhold av vindu i renrom, skjer ved at vindu kan åpnes med nøkkel fra utside, og glassfasade har her da åpningsbare felt for å muliggjøre vask/vedlikehold. Vinduer skal leveres som 3-lags aluminiumsvindu. Inngangsparti og ytterdører Inngangspartiet er gitt en varm og imøtekommende materialpalett med trepanel i lønn, som er en del av byggets kjerne som er synlig i fasaden. Vindfang på byggets nordøstre fasade er et enkelt volum i glass, inkludert glasstak. Ytterdører i glass/ alu har en høyde på 2700 mm. Prinsippsnitt yttervegg 28

29 Fasade Sør-vest 1:200 Fasade Nord-øst 1:200 29

30 Kulvert I kulvert er det medtatt perforerte metallplater i kassetter for skjerming av åpne tekniske føringer. Balustrade på rullebånd er i glass. Kulverten gis en enkel overflatebehandling med banebelegg av vinyl på gulv. Øvrige overflater males. I tillegg vil det bli en ombygging der kulvert tilknyttes A-fløy. Eksisterende garderobe for studenter som berøres, vil bli gjenetablert i areal som finnes internt på UNN. Gangbru Gangbru som forbinder PET-senter og Avdeling for komparativ medisin (AKM) tenkes kledd med perforerte metallplater, både på vegger, takflate og på underside. De perforerte metallplatene monteres med en avstand (tentativt 100 mm) fra vegger, tak og underside slik at det oppnås en dybdeeffekt i fasaden, ikke helt ulik glassfasaden på selve bygget. Ved overgang fra bru til AKM, vil det også kreves en ombygging med løftebord på innside yttervegg AKM, for å ta opp høydeforskjell mellom plan 7 i AKM og plan 7 i nytt PET-senter. Fasade Nord-vest 1:200 30

31 INNERVEGGER lab analyse lab PET/CT bestråling undersøkelse rotte undersøkelse adferd oppstalling rotte oppstalling mus undersøkelse mus cytostatica prod cytostatica prod.støtte sterilisering galenisk lab steril lab 1 kontrollrom steril lab 2 D ET er valgt byggematerialer som ivaretar et godt innemiljø, spesielle krav til klassifiserte rom i henhold til EU-GMP regelverk og spesielle krav til klassifiserte rom i henhold til strålevernforskriften. Generelt skal det benyttes lavemitterende materialer. Vegger rundt stråleutsatte rom bygges av betong eller bygges opp med blyskjerming. Sistnevnte bygges opp av adskilt stenderverk i stål (c/c 300 mm) med 1 lag kryssfiner og 2 lag gips på hver side, hvor ytre lag er robust gips. Mellom stenderverk med isolasjon monteres sponplate med pålimt blyplate. Vegger i trykksatte rom bygges opp med 100 mm stålstenderverk (c/c 300 mm), isolasjon og med 2 lag gips på hver side, alternativt ett lag kryssfinèr under ett lag gips. manøverrom gammakamera omkledning lab cellemerking lab hotlab injeksjonsrom venteplass manøverrom lab PET opptaksrom Veggene i renrom har vinylbelegg. I renrom skal det for å opprettholde krav til renhet i EU-GMP-klassifiserte renrom, stilles spesielle krav til materialer og til bygningsmessig utførelse. Materialer som blir brukt i renrom må være i overensstemmelse med den aktuelle renhetsklasse og passende for hva de skal brukes til. Sluser utføres til samme standard som renrom. Hovedsakelig skal materialene være jevne, glatte og ikke generere statisk elektrisitet. Innenfor ren sone skal materialene ikke avgi partikler; treprodukter og fiberplater skal derfor unngås. Materialer skal være egnet for hyppig og effektiv rengjøring og desinfisering. ventilasjon lab hotcelle lab syklotronaccess lab analyse syklotron lab syntese lab FDG lab QC lab FoU pakkerom Ikke-bærende skillevegger består av 100 mm stenderverk (c/c 600 mm) med isolasjon. I gangsoner brukes to lag gips på hver side, hvor ytterste lag er robustgips. Andre vegger uten krav har ett lag robustgips på hver side. Alle oppbygginger tilpasses for å tilfredsstille brann- og lydkrav. All gips som ikke behandles på annen måte, sparkles og males to strøk. Hjørner skal ha rustfrie beslag, og vegger skal ha høye, inntrukne rustfrie sokler i plan med vegg. Byggets midtkjerne skal fremstå som et arkitektonisk element, og kles med smalt panel av lønn i varierende bredder. Unntaket er heis og trapperom som utføres i gjennomfarget stucco. Heisfront skal være i rustfri utførelse. Plasstøpte vegger for øvrig finsparkles og males. Betongvegger i tekniske rom males. Strålingsskjerming Strålingsskjerming Våtrom og garderober har flis på vegger. Renholdsrom, avfallsrom, avbildningsrom og skyllerom m.fl. får tykklaminat limt på plate for enkel rengjøring. Glassvegger i kontorer utføres i limt glass uten profiler, høyde opp til himling. Sentrale dører i forbindelse med vestibyle, korridor, møte/ spiserom og kontorer utføres i glass og aluminium med høyde til himling. Andre dører utføres i kompaktlaminat med heltre kanting. Dører skal fuges inn, uten bruk av listverk. Spesialdører for renrom. 31

32 DEKKER DET er plasstøpte dekker av 400 mm betong. Dekkene har 100 mm påstøp for trekking av tekniske føringer. I øverste dekke benyttes også 400 mm plasstøpt betong. Det isoleres med 500 mm isolasjon. lab analyse lab PET/CT bestråling undersøkelse rotte undersøkelse adferd oppstalling rotte oppstalling mus undersøkelse mus I store deler av arealene foreslås vinylbelegg, type Tarkett Optima eller tilsvarende. Dette er valgt med utgangspunkt i at publikumsarealer, korridorer og transportsoner er sterkt belastede arealer med krav til funksjon med hensyn til varetransport, sengetransport og gangtrafikk som stiller store krav til kvaliteten av overflater. I renrom foreslås også benyttet Tarkett Optima eller tilsvarende. På kontorer og kontrollrom benyttes linoleum. I ventesone ved ankomst er det slipt betong med tilslag av grønt glass. I hovedvindfang og vindfang for produktheis er det slipt betong også her med tilslag av grønt glass og nedfelte rister/matter. I rom der det brukes fintfølende elektrisk utstyr benyttes antistatisk belegg. I tekniske rom, sekundære kulverter og tekniske føringsveier etc støvbindes gulvet med oljebestandig maling. Dyrebarriere Dyrebarriere 32

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE UNN PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 1 2 INNLEDNING Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ved Drift- og eiendomssenteret, utbyggingskontoret, har gjennomført forprosjekt

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE TROMSØ PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE TROMSØ PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE TROMSØ PET-SENTER FORPROSJEKT NOVEMBER 2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Forprosjekt UNN PET-senter Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utkast til kommentar

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Energieffektivisering

Energieffektivisering REHABILITERING OG BUNDET ENERGI Eksisterende bærekonstruksjon beholdes og regnes dermed ikke inn i bundet energi Bevisst valg av tilførte materialer Ved å gjenbruke feks fasadeglass til innvendige skillevegger

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Passivhusstandarden NS 3701

Passivhusstandarden NS 3701 Thor E. Lexow, 11. september 2012 Passivhusstandarden NS 3701 - INNHOLDET I STANDARDEN - HVORDAN DEN SKILLER SEG FRA TEK10 - HVORDAN SKAL STANDARDEN BRUKES Norsk Standard for passivhus yrkesbygninger Omfatter

Detaljer

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem.

Gyptone BIG Curve. Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten. Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve Bøyde akustiske himlinger som ikke begrenser kreativiteten Bøyde himlinger uten synlige skjøter og opphengsystem. Gyptone BIG Curve kommer i standard mønstre Line 6, Quattro 41, Sixto

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 PROSJEKTNR: 11932 PROSJEKTNAVN: Høgskolen i Telemark DATO for miljømål: 22. mars 2012 Fylles ut av Statsbygg Fylles ut av de prosjekterende 1) MILJØMÅL VEDR ENERGI

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk

NOTAT 1. PASSIVHUS KONGSGÅRDMOEN SKOLE. Inndata i energiberegningen. Bygningsfysikk NOTAT Oppdrag 1131470 Kunde Notat nr. 1 Til KKE Kongsberg kommunale eiendom Fra Kopi Caroline Moen KONGSGÅRDMOEN SKOLE Dato 2013-10-31 1. PASSIVHUS Inndata i energiberegningen Bygningsfysikk Passivhusberegningen

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

LUFTBASERT KJØLEHIMLING

LUFTBASERT KJØLEHIMLING LUFTBASERT KJØLEHIMLING Meta Luftbasert Kjølehimling Fleksibilitet i utførelse, form og farge. www.meta.no 1 Kjølehimling Fordeler i forhold til tradisjonelle systemer: alt i ett himling med riktig akustikk,

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Deichman nytt hovedbibliotek Energi og miljø

Deichman nytt hovedbibliotek Energi og miljø Deichman nytt hovedbibliotek Energi og miljø FutureBuilt 2012 Per F. Jørgensen Senior rådgiver Innhold Miljøambisjoner Prosessen i konkurransen skissefasen - forprosjekt Utfordringer Resultater Ny energiteknologi

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

Siv.ing Sverre Tiltnes

Siv.ing Sverre Tiltnes Siv.ing Sverre Tiltnes Miljøkoordinator Vi har ambisjonen, nettverket og løsningen Foreningen samler mer enn 100 bransjeledere fra hele bygg og eiendom, på en måte som ikke er gjort før. Foreningen skal

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Rune Monsen OPPRETTET AV. Rune Monsen

OPPDRAGSLEDER. Rune Monsen OPPRETTET AV. Rune Monsen -14 OPPDRAG Rosendalstunet, forprosjekt - RIE OPPDRAGSNUMMER 94121005 OPPDRAGSLEDER Rune Monsen OPPRETTET AV Rune Monsen DATO RIE-05 Belysningskonsept innendørs Notatet tar for seg RIE s betraktninger

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Sammendrag. 3. Energikrav i TEK10. Energiberegning Fagerborggata 16 NOTAT Oppdrag 1350002287 Kunde Peab AS Notat nr. H-not-001 Dato 2014/03/19 Til Fra Kopi Kåre I. Martinsen / Peab AS Margrete Wik Bårdsen / Rambøll Norge AS Kristofer Akre Aarnes / Rambøll Norge AS Energiberegning

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

Dobbelfasade i Kanalveien 62. Hole Glass As

Dobbelfasade i Kanalveien 62. Hole Glass As Dobbelfasade i Kanalveien 62 1 Bakgrunn / krav til glassbygg Nye byggeforskrifter stiller strengere krav: Strengere krav til u-verdi Arealbegrensning Ytterlige innstramming forventes Glassfasadenes omdømme

Detaljer

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN

GOD INNSIKT OG KLART UTSYN GOD INNSIKT OG KLART UTSYN - krystallklare løsninger fra DEKO 2 Krystallklare løsninger Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø? DEKO har en enkel filosofi å sette mennesker i sentrum. Når kontorarealer

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon

Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon P U L S arkitekter as Beskrivelse Kort oppsummert består prosjektet av et tilbygg mot Waldemar Thranes gate, samt rehabilitering av

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.

b. Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt: a. Trapp skal

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE

HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE HVORDAN PROSJEKTERE BYGG SLIK AT DE OPPNÅR DE NYE KRAVENE FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: Heidi Grassley 14-2. KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET - ENERGIRAMME Bygningskategori Nye Energikrav I TEK10 - Totalt netto

Detaljer

TP LITE HELGLASSVEGGER

TP LITE HELGLASSVEGGER TP LITE HELGLASSVEGGER DINE VISJONER KAN REALISERES KONSEPT TP Lite glassvegg er den optimale løsningen som gir frihet til å tegne og planlegge komplette innredninger innen konseptbygging. Dine behov og

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK

MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK MUNCH & DEICHMANSKE - MODERNE BYGG MED LAVT ENERGIBRUK Hvordan kombinere høye krav til innemiljø med lavt energibruk? Miljøkrav i prosjektet De nye kulturbyggene (Deichman og Lambda) skal være ledende

Detaljer

Forslag til Delfunksjonsprogram (DFP)

Forslag til Delfunksjonsprogram (DFP) Delfunksjonsprogram (DFP) Prosjekt UNN PET-senter 2012-12-20 Oppdragsnr.: 5121472 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 01 01.12.2012 Første utkast av DFP sendt til arbeidsgruppe BEBRO

Detaljer

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr 32 500 m2, 7 000 m2 kjeller Byggeår 1981 Arkitekt FS Platou 7 11 etg. Smale lameller Konstruksjon Metallfasade med integrert tilluftsystem

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk 12-16. Trapp 12-16. Trapp Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2013 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp

Veiledning om tekniske krav til byggverk Trapp 12-16. Trapp Publisert dato 07.11.2011 12-16. Trapp (1) Trapp skal være lett og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. Følgende

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014 FRØYSTDTUNET - TEGNINGSLISTE RK NBUDSFSE Tegningsnavn Målestokk rkstr Dato Uthus 10.01 Situasjonsplan 1:250 1 19.09.2014 10.40 Terrengsnitt 1:200 1 19.09.2014 Plantegninger 20.01.101 Bygg 1 Plan 01-1.etasje

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA

MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA 1606M MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA Vår dato: 11.12.2012 Vår referanse: PROSJEKTNR: 11954 PROSJEKTNAVN: HiNT Røstad. Kantineprosjekt i Nylåna PROSJEKTFASE: Byggefasen Fylles ut av Statsbygg Fylles ut

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS

Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk. Ingrid Hole, Norconsult AS Oppgradering til passivhusstandard bygningsfysikk g y Ingrid Hole, Norconsult AS Eksempel energibudsjett (TEK) Netto energibehov: Energipost gp Boligblokk Kontorbygg Romoppvarming 37,5 27,9 Ventilasjonsvarme

Detaljer

Uni Wall. Moelven Modus AS

Uni Wall. Moelven Modus AS Uni Wall Moelven Modus AS Beskrivelse Uni Wall er en prefabrikkert fleksibel romskillevegg for næringsbygg. Få komponenter og høy prefabrikasjonsgrad gir rask montasje og enkel ombygging. Veggen har som

Detaljer

Inspirasjon og design for nye himlinger

Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 Inspirasjon og design for nye himlinger Gyptone Kant D2 gir en harmonisk himling med et elegant helhetsinntrykk. Ny design for systemhimling med skjult bæresystem En følelse av velvære

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS

Bodø Brannstasjon ENERGIBEREGNING. Eirik Skogvold Sletten AS 2013 ENERGIBEREGNING Eirik Skogvold Sletten AS 2013-04-09 Innholdsfortegnelse 1. Konklusjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. 14-3 Energitiltak TEK10... 4 3. 14-4 Energiramme TEK10... 6 5. 14-5 Minstekrav

Detaljer

Nordiavegger. Uni Wall

Nordiavegger. Uni Wall Nordiavegger Uni Wall Beskrivelse Uni Wall er en prefabrikkert fleksibel romskillevegg for næringsbygg. Få komponenter og høy prefabrikasjonsgrad gir rask montasje og enkel ombygging. Veggen har som standard

Detaljer

Søknad om endring i regulering.

Søknad om endring i regulering. Time Kommune Dato: 01.06.2015 V. Vetle Hommersand Postboks 38 4349 Bryne Tlf. 51 77 60 00 plan@time.kommune.no Brim arkitektur V. Ingunn B. Waarum Hetlandsgata 12 4344 Bryne Tlf. 97036836 Søknad om endring

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Element 3+1 DESIGNKONKURRANSE NEDSTIGNINGSTÅRN Åpen plan- og designkonkurranse for Samferdselsetaten i Oslo

Element 3+1 DESIGNKONKURRANSE NEDSTIGNINGSTÅRN Åpen plan- og designkonkurranse for Samferdselsetaten i Oslo NEDSTIGNINGSTÅRN Tårnet er satt sammen av fire like moduler montert i to kryssende stålrammer. Tre moduler er faste mens den fjerde er tilgangen og døren til tårnet. De tre faste modulene er av armert

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr 32 500 m2, 7 000 m2 kjeller Byggeår 1981 Arkitekt FS Platou 7 11 etg. Smale lameller Konstruksjon Metallfasade med integrert tilluftsystem

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

Energivurdering av Marienlyst skole

Energivurdering av Marienlyst skole Energivurdering av Marienlyst skole Sammendrag/konklusjon De foreløpige energiberegningene for Marienlyst skole viser at bygningen tilfredsstiller energikravene til passivhus i NS 3701:2012 gitt forutsetningene

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

Norske erfaringer med glasskontorbygg

Norske erfaringer med glasskontorbygg Norske erfaringer med glasskontorbygg Ida Bryn Erichsen & Horgen AS M 1 Endring i fasadeutforming M 2 Fra ENOVA s energistatistikk for 2002 M 3 Fra ENOVA s energistatistikk for 2003 M 4 Fra ENOVA s energistatistikk

Detaljer

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger.

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Tre alternativ: Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Alternativ 2: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg på tak med ny trapp og heis. Alternativ 3: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg

Detaljer

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Horten VGS Norges første BREEAM OUTSTANDING SKOLEBYGG Et forbildeprosjekt innen energiytelse: PLUSSHUS Energikonsept - Bygningsdesign

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe Hvordan planlegger vi en skole for alle? Karen-Anne Noer, Universell utforming AS Trondheim, 25. oktober 2017 Sentrum videregående

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer