Forord. Oslo, juli 2014, Torgeir Thorsnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Oslo, juli 2014, Torgeir Thorsnes"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Kostnadsklassifikasjon etter NS LCC-kostnader ordnet etter kostnadstyper NS 3454 (pr 2013)... 3 Annuiteten av Levetidskostnaden = Husleie... 4 Overordnet prosess for LCC-beregninger i et Statsbygg prosjekt... 5 Kapittel 5 Eksempel yrkesbygg... 9 Kapitalkostnader Forvaltningskostnader Driftskostnader Vedlikehold og utskiftning Forsyningskostnader Renholdskostnader... 27

3 Forord Årskostnader Bok 1,2 og 3 ble utgitt i 1993 og 1994 og vi viser til disse. Bakgrunn for kostnadsteori og beregninger er Norsk Standard NS 3454 pr Standarden er revidert i 2000 og Beregningene i denne reviderte utgaven er endret fra årskostnadsberegninger til LCC-beregninger samt at kostnadsspesifikasjonen er forandret. Dette «eksempel på yrkesbygg Nivå 3» fra Bok 1 er oppdatert etter NS 3454 per 2013 samt at kostnadene er prisjustert. Beregningene er utført av Martin Øhman Summer Intern 2014 Oslo, juli 2014, Torgeir Thorsnes

4 Kostnadsklassifikasjon etter NS 3454

5 LCC-kostnader ordnet etter kostnadstyper NS 3454 (pr 2013)

6 Annuiteten av Levetidskostnaden = Husleie

7 Overordnet prosess for LCC-beregninger i et Statsbygg prosjekt

8

9

10

11 Kapittel 5 Eksempel yrkesbygg Nivå 3 (fase: forprosjekt/hovedprosjekt) Oppdatert Juli 2014, og iht NS 3454 (2013) Fra årskostnader Bok 1 fra 1993 På grunnlag av forprosjekt for «Statens Hus» i Nordfjordeid skal det gjøres en årskostnadskalkyle for å kontrollere tidligere beregninger og vurdere alternative løsninger. Denne beregningen vil også kunne danne basis for FDV-budsjett som sammen med aktiv tilstandsvurdering i driftsfasen, vil gi grunnlag for tiltak ( kfr. Bygninger i bruk I1l) Nye forutsetninger: Bruttoareal: m 2 B/F faktor: 1,4 Fra tidligere faser har vi: brukstiden T= 60 år kalkylerenten r = 4 % (7 % i tidligere utgave) årskostnadsfaktoren b = 0,0442

12

13

14

15

16 Beregning gjennomføres som vist i de ulike poster som forelå i 1986 fremdatert til 2014: Kapitalkostnader Forutsetninger - kapitalkostnaden (ekskl. tomt) beregnet ut fra mengder og enhetspriser etter bygningsdelstabellen NS 3451/9/, gir en Prosjektkostnad på kr. 65,423 mill. kr, avrundet til 65,5 mill. kr. - annuitetsfaktor b = 0, 0442 (r = 4 %, t = 60 år) Tabell 4. Investeringskostnader fordelt på hoveddeler pr BTA = 2061 m 2 Kt. Kostnadstype Sum 1000 kr Kr/m 2 nr. 1. Felleskostnader Bygning inkl. rigg VVS-installasjoner El-installasjoner Tele- og automatisering Andre installasjoner Huskostnad Utendørs Entreprisekostnad Generelle kostnader Prosjektering 831. Intern administrasjon Spesielle kostnader Merverdiavgift Basisramme Forventet tillegg P50 Styringsramme ÅK = Ko x b ÅK = 65,423 mill. kr. x 0,0442 = kr/år dvs kr/m 2 /år Det forutsettes at Basisramme er det samme som prosjektkostnad (jfr. opprinnelig Bok 1). Alle priser i de viste LCC-kostnadene (FDVU) i det etterfølgende er prisoppdatert etter SBED indeks. Indeks pr = 69,9. Indeks pr. mai 2014 = 175,6 => Økning på 250 %.

17 Forvaltningskostnader 21 Skatter og avgifter: Eiendomsskatt Statens Hus i Nordfjordeid er ikke pålagt eiendomsskatt. 22 Forsikringer: Forprosjektet forutsetter: bruk av brannfast materiale brannklasse 1, dvs. at forsikringspremien kan antas å være ca. 0,125 % av fullverdigrunnlaget (kapitalkostnaden ekskl. tomt). Dette gir årlig premie: ÅK forsikring = 0,00125 x 65,423 mill = kr/år Alternativ beregning Ved å installere sprinkelanlegg kan premiebeløpet reduseres med opptil 60 %. Om sprinkelanlegget installeres på ca 50 % av bruttoarealet, antas en rabatt på 30 % av premiebeløpet, dvs. at premiebeløpet reduseres med kr/år. Investeringskostnadene for sprinkelanlegget, som antas å ha en levetid på 60 år, er ca kr. Ved alternative valg av kalkylerente fås følgende årskostand for tilleggsinvesteringen på kr. Kalkylerente Annuitetsfaktor x T.I. Invest. Årskostnad 3 % 0,0361 x % 0,0528 x % 0,0712 x % 0,0905 x Vurdering: Om tilleggsinvesteringen skal være lønnsom må ÅK investering være mindre enn premiebeløpets reduksjon. Analysen viser at tilleggsinvesteringen ikke er lønnsom ved kalkylerenter større enn 5 % p.a. Siden det benyttes 4 % i beregningene, så er investeringen lønnsom og velges derfor bakgrunn av dette kr/år < kr/år.

18 23 Eiendomsledelse og adm.: Administrasjonskostnaden blir som ved skisseprosjekt: ÅK administrasjon = 15 kr/m 2 x 2061 m2= kr/år Sammenstilling post 2 Forvaltningskostnader: 21 Skatter og avgifter 0 kr/år 0 kr/m 2 22 Forsikring kr/år 31,7 kr/m 2 23 Eiendomsledelse og adm kr/år 15 kr/m 2 Sum Forvaltningskostnader kr/år 46,7 kr/m 2 Driftskostnader 31 Drift: Bygningens størrelse er den avgjørende parameter for vurdering av personalbehovet. Det må vurderes i hvert prosjekt behovet for antall stillinger. Den generelle normen/tommelfingerregel tilsier at bemanningsbehovet kun er en vaktmester i 1/4 stilling. Det forutsettes at denne personen ivaretar alle Driftstekniske oppgaver. Til materiell/utstyr beregnes % av personalkostnadene. ÅK drift Personalkostnad kr/år Øvrige driftsutgifter kr/år Sum 31 Drift kr/år 33 Reparasjon av skader: Denne posten beregnes ut fra erfaringstall og i henhold til bygningskategori. Generelt beregnes 10 % av post for indre vedlikehold. Sammenstilling Driftskostnader: 31 Driftskostnader kr/år 145,6 kr/m 2 33 Reparasjon av skader kr/år 3,5 kr/m 2 Sum Driftskostnader kr/år 149,1 kr/m 2

19 Vedlikehold og utskiftning Vedlikehold Post 32: Denne posten samler kostnader til vedlikehold som er jevnt påløpende og lineære i forhold til bruttoarealet. Det må vurderes om det er behov for tilleggsytelser for vedlikehold av spesielle konstruksjoner eller tekniske anlegg. Posten vedlikehold deles opp i ytre og indre vedlikehold på grunnlag av erfaringstall. Utskiftning kommer i post 41. Post for intervallbundet vedlikehold er tatt bort i NS 3454 (2013-utgave) og inngår i post 32. Alternative valg av materialer kan gi forskjellige vedlikeholdskostnader. Dette analyseres i alternativsvurderingen når det velges materialer og tekniske anlegg. Dette sammenholdes med post 41. Sammenstilling Vedlikeholdskostnader - Ytre vedlikehold kr/år 35 kr/m 2 - Indre vedlikehold kr/år 35 kr/m 2 Sum Vedlikeholdskostnader kr/år 70 kr/m 2 Utskiftning post 41: Forutsetningene for utskiftingene er gitt i tabell 9, 10, og 11 for henholdsvis: 2 Bygningsmessige arbeider 3 VVS-tekniske arbeider og 4-6 EL-tekniske arbeider. Som det fremgår av tabellene må brukstid og frekvenser for vedlikehold velges med tilhørende enhetspriser. Enhetsprisene for utskifting må settes noe høyere enn enhetsprisen ved nybygg idet gamle materialer/komponenter skal fjernes. For endel av de tekniske anleggene vil levetiden for delkomponenter kunne være kort, men en velger å betrakte hoveddelene av anlegget og i tillegg gi en hyppig vedlikeholdspost hvert år for å dekke de korte intervaller mellom vedlikeholdsoperasjonene. Til dette settes det av 1 % av entreprisekostnader for VVS-tekniske anlegg og 0,5% for EI- tekniske anlegg. Nåverdien for utskiftinger i tabell 16, 17 og 18. Som det fremgår av tabellene 16, 17 og 18 er det lagt til et div. tillegg på 25 %. Dette fordi den utregnede nåverdien er en entreprisekostnad. Tillegget skal dekke merverdiavgift, prosjektering etc.

20 Tillegget vil variere mellom % avhengig av hvilket omfang en benytter av eksterne tjenester eller om egen driftsorganisasjon utfører mye selv. For det aktuelle eksemplet er det forutsatt kun vaktmester dvs. det er et behov for å kjøpe de fleste tjenester av andre. Årskostnaden fremkommer ved å multiplisere nåverdien med annuitetsfaktor, som for eksemplet med 60 år og kalkylerente 4 %, er 0,0442. Det kan være andre alternativer til materialer og tekniske anlegg. Disse undersøkes i en alternativanalyse som må dokumenteres, og eventuell endring/anbefaling gjøres. Dette må sammenholdes med Post 32. Tabell 9. Forutsetninger:2. Bygningsmessige arbeider. Komponenter Enh Mengde Enh.prisin vest.kr Invest.kos t i 1000 kr Brukstid år Utskiftkost. kr Vedl.- interv.år Vedlkost kr Anmerknin g 23 YTTERVEGGER Spekket tegl m Rep av fuger Vinduer av tre Stk Maling Dører i yttervegg Stk Maling Porter Stk Maling Beslag RS Malin innv. yttervegg m ,5 Maling 24 INNERVEGGER Malte vegger m , ,5 Maling Tredører Stk ,5 546, Maling Ståldører Stk Maling Motorstyrte skyvedører Stk Ny motor, maling 25 DEKKER OG TRAPPER Malt himling m , ,5 Maling Nedforet m , systemhimling Flis på gulv m Reparasjon Flis i trapper m Reparasjon Vinyl på gulv m Reparasjon 26 YTTERTAK Glatt betongtakstein m Reparasjon 27 FAST INNREDN. Diverse uspesifisert RS DIVERSE Utvendig anlegg RS

21 Tabell 10. Forutsetninger: 3 VVS tekniske installasjoner. Komponenter Enh Invest. Kost i 1000 kr Bruktstid år Utskiftningskost Vedl.-interv. År Vedl-kost kr kr 31 Sanitæranl. Beredere RS 61, Utstyr og armatur RS 216, Røranlegg RS Ventilasjonsanl. Kanalanlegg RS Maskinelt utstyr RS 313, Automatikk RS Diverse Uspesifisert RS Tabell 11. Forutsetninger: 4-6. Elektro- og teletekniske installasjoner. Komponenter Enh Invest. Kost i Brukstid år Utskift.-kost kr Vedl.-interv. år Vedl-kost kr 1000 kr 4 Elkraft inst. 41Gen. elekt. RS 102, RS 477, Fordelingsanlegg 44 Lysanlegg RS 199, El-varme RS 168, Driftsteknisk anlegg RS 172, Tele og kontinstallasjoner 51 Gen anlegg RS 30, RS Telefonopplegg 54 Alarm, -signal RS Styr./overvåkn. RS Andre inst. 62 Heisanlegg RS Prod. Rett. Uts. 80 Vareløfter RS Diverse Div uspesifisert RS

22 Tabell Utskiftning. 2. Bygningsmessige arbeider. Diskonteringsfaktor 0,822 0,676 0,555 0,456 0,375 0,308 0,253 0,208 0,171 0,141 0,116 Komponent/arbeid Nåverdi sum 1000 kr 23 YTTERVEGGER Spekket tegl Vinduer av tre Dører i yttervegg Porter Beslag Malin innv. yttervegg 24 INNERVEGGER Malte vegger Tredører Ståldører Motorstyrte skyvedører DEKKER OG TRAPPER Malt himling Nedforet systemhimling Flis på gulv Flis i trapper Vinyl på gulv YTTERTAK Glatt betongtakstein 27 FAST INNREDN. Diverse uspesifisert DIVERSE Utvendig anlegg Nåverdi SUM DIV. tillegg 25% 284 TOTAL NÅVERDI Årskostnad konto 2. Bygningsmessige arbeider: x 0,0442 = kr Årskostnad pr. m 2 : : = 30,43 kr/m 2

23 Tabell Utskiftning. 3. VVS-tekniske arbeider. Diskonteringsfaktor 0,822 0,676 0,555 0,456 0,375 0,308 0,253 0,208 0,171 0,141 0,116 Komponent/arbeid Nåverdi sum 1000 kr 31 Sanitæranl. Beredere Utstyr og armatur Røranlegg Ventilasjonsanl. Kanalanlegg Maskinelt utstyr Automatikk Diverse Uspesifisert Nåverdi SUM DIV. tillegg 25% 256 TOTAL NÅVERDI Årskostnad konto 3. VVS-tekniske arbeider: x 0,0442 = kr Årskostnad pr. m 2 : : = 27,5 kr/m 2

24 Tabell ) Utskiftning EL-tekniske arbeider. Diskonteringsfaktor 0,822 0,676 0,555 0,456 0,375 0,308 0,253 0,208 0,171 0,141 0,116 Komponent/arbeid Nåverdi sum 1000 kr 4 Elkraft inst. 41Gen. elekt Fordelingsanlegg Lysanlegg El-varme Driftsteknisk anl Tele og kontinstallasjoner 51 Gen anl Telefonopplegg Alarm, -signal Styr./overvåkn Andre inst. 62 Heisanlegg Prod. Rett. Uts. 80 Vareløfter Diverse Div uspesifisert Nåverdi SUM DIV. tillegg 25% 324 TOTAL NÅVERDI Årskostnad konto 4-6. EL-tekniske arbeider: x 0,0442 = kr Årskostnad pr. m 2 : : 2061 = 31,8 kr/m 2 Tabell 17. Sammenstilling av 41) Utskiftninger Diskonteringsfaktor 0,822 0,676 0,555 0,456 0,375 0,308 0,253 0,208 0,171 0,141 0,116 Komponent/arbeid Nåverdi sum 1000 kr BYGG (fra tabell 16) VVS (fra tabell 17) EL (fra tabell 18) Nåverdi SUM DIV. tillegg 25% 829

25 TOTAL Årskostnad NÅVERDI konto : x 0,0442 = kr Årskostnad pr. m 2 : : 2061 = 88,9 kr/m 2 Sammenstilling Vedlikehold og Utskiftning Kostnadstype Post 32 Vedlikehold Post 41 Utskiftning Nåverdi Kr. Totalt Nåverdi Kr.pr m 2 Årskostn. faktor b Årskostnad Kr totalt Årskostnad Kr pr m 2 Årskostnad % av total ,7 0, ,49 % ,6 0, ,9 4,44 % Forsyningskostnader 51 Energi: Etter NS 3031 antas energiforbruket å være ca. 100 kwh/m2 årlig eller ca kwh pr. år. Beregningene nedenfor viser et eksempel på vurdering av to typer fyringsanlegg: EL- eller oljefyranlegg. Det sistnevnte alternativ benyttes ikke lengre i dag. Det er erstattet med fjernvarme, boring av brønner eller bio-/pelletsanlegg. I det etterfølgende vises komplette beregninger for EL- og oljefyringsanlegg som eksempler. Tilsvarende beregninger som vises her må gjøres for alternativer i dag for det aktuelle prosjektet. Elektrisk oppvarming er valgt, men en vil vurdere kostnadene ved bruk av oljefyranlegg kontra elektrisk oppvarming. Følgende forutsetninger legges til grunn: el-installasjoner ca. levetid 20 år ventilasjonsbatteri ca. levetid 20 år fyrrom og pipe ca. levetid 40 år radiatoranlegg inkl. oljekjel ca. levetid 25 år bygningsmessige arbeider ca. levetid 60 år antatt oljepris 362 øre/liter, tilsvarer en kwh pris på 0,4022 kr. En gjennomsnittlig virkningsgrad på 80% for oljekjelen medfører et årlig kraftbehov på kwh antatt el. pris på 0,80 kr/kwh.

26 Tabell 8. Årskostnadsberegning olje- og el-alternativ Kostnadsbærer Investeringskostnad Diskonteringsfaktor Annuitetsfaktor Årskostnad Fyrrom, pipe m.m ,2083 0, Radiatoranlegg inkl ,3751+0,1407 0, oljekjel Bygningsmessige , arbeider Vedlikehold Driftsutgifter Oljepris pr kwh: 0,4022 kr Sum årskostnader for oljealternativ Installasjoner ,4564+0,2083 0, Ventillasjonsbatteri ,4564+0,2083 0, Bygningsmessige , arbeider Vedlikehold Driftsutgifter EL.pris pr kwh: 0,80 kr Sum årskostnader for EL-alternativ Vurdering: Beregningene (kfr. tabell 8) viser en årlig besparelse på ca kr ( ) for EL-alternativet i forhold til oljefyringsanlegg. Kostnadene er svært følsomme for forandringer av forbruk. EL-alternativet velges på bakgrunn av beregningene. Fra beregningene (basert på EL-alternativet) får en den årlige driftsutgift til energi, dvs.: ÅK energi = kr/år 52 Vann- og avløpsavgift: Vann- og kloakkavgift Det er ikke regnet med å installere vannmåler. For Eid kommune beregnes avgiftene etter følgende forutsetninger: ikke installert vannmåler årlig vann- og kloakkavgift i Eid kommune: Bruttoareal Vannavgift Kloakkavgift <160 m ,5 kr/år kr/år

27 >160 m 2 182,5 kr/m/10m 2 /år 177,5 kr/m/10m 2 /år ÅK vannavgift = 2.557,5 + [( )] 10 ÅK kloakkavgift = [( )] 10 Sum vann- og kloakkavgift: ,6 kr/år 182,5 = ,8 kr/år 177,5 = ,8 kr/år Alternativsberegning Vann- og kloakkavgiften synes urimelig høy ved å basere beregningene på arealavhengig forbruk. Ved å installere vannmåler betaler en for det virkelige forbruk, som i dette tilfelle bør være lønnsomt. Avgiftene er følgende: vannavgift kr 10 pr. m 3 kloakkavgift kr 10 pr. m 3 Disse avgiftene inkluderer leie av vannmåler fra Eid kommune. En antar vannforbruk 1 m 3 pr. m 2 bruttoareal, dvs m 3 Dette gir en alternativ årskostnad: ÅK (vannavgift) x 10 = ÅK (kloakkavgift) x 10 = Sum vann- og kloakkavgift: Vurdering: I dette tilfelle er det helt innlysende at avgiftene må baseres på reelt forbruk. Kommunen har lagt avgiftene for arealavhengigforbruk på et så høyt nivå at vannavgiften selv for bygninger mindre enn 160 m 2 vil bli mindre ved bruk av vannmåler når en antar et forbruk på 1 m 3 pr. m 2 bruttoareal. I kommuner hvor vannmålere ikke leies ut av vannverket, vil det være aktuelt å investere i egen vannmåler. Investeringskostnaden for måleren med filter og avstengningsventiler anslås til ca kr med en antatt levetid på 30 år (nyinvestering etter denne periode), og en brukstid på 60 år, tilsvarer dette (med kalkylerente 4 % p.a.):

28 Nåverdi: kr kr x 0,3083* = ,5 kr Årskostnad: ,5 x 0,0442 = 1 445,7 kr/år *Nåverdifaktor for r= 4 % og T= 30 år. Vurdering: For at denne investering skal være lønnsom, må de årlige vann- og kloakkutgifter reduseres med minst samme beløp (1.445,7 kr/år). 53 Renovasjon: Det er forutsatt at: renovasjon er basert på bruk av åpen container på 20 m3 kostnader for leie og tømming av container 1 gang pr. mnd. anslås til kr/år ekstra tømming p.g.a. større søppelvolum 1 gang pr. 2. uke anslås til ,5 kr/år Dette gir: ÅK renovasjon = kr/år ,5 kr/år = ,5 kr/år Vurdering: En ønsker å vurdere bruk av lukket container kombinert med komprimator. Komprimatoren reduserer søppelvolumet ca 4-6 ganger, noe som reduserer kostnaden til tømming. Anskaffelseskostnaden for komprimator med beholder anslås til ca kr, og levetiden anslås til å være 10 år. Nåverdien av investeringsrekken blir: ( kr/10 år i løpet av 60 år med realrente 4% p.a.): (1+0,6756+0,4564+0,3083+0,2083+0,1407)* = kr Dette gir i årskostnad: ÅK investering kr x 0,0442 = ,8 kr

29 ÅK tømming av komprimator 1 gang pr. kvartal til en kostnad av kr pr. gang = kr/år. ÅK komprimeringsanlegg = ,8 kr. Vurdering: Beregningen viser at det ikke er lønnsomt å investere i søppelkomprimator for å redusere årskostnaden for renovasjon. Merutgiftene pr. år blir ca kr ved å benytte denne løsning. Samlede forsyningskostnader 51 ÅK energi: kr/år 52 ÅK vann og kloakk: kr/år 53 ÅK renovasjonsavgift ,5 kr/år Sum forsyningskostnader ,5 kr/år Renholdskostnader 61 Regelmessig renhold: Renholdskostnadene for dette bygget kan inndeles i to hovedtyper etter renholdsbehov: offentlige publikumsarealer øvrige arealer Offentlige publikumsarealer krever arbeidsinnsats utover ordinær arbeidstid samt på lørdager. Renholdskostnadene blir derfor store, og arbeid med innsparinger må tillegges stor vekt. Det kan derfor være lønnsomt å investere i teknisk/økonomisk utstyr som bone- og vaskemaskiner, moppevaskeri m.v. Det må avsettes plass til oppbevaring av slikt utstyr. Det må undersøkes om det er arealer som trenger spesiell behandling. Tabell 5. Forutsetninger og beregning av renholdskostnadene Arealkategori m 2 Hyppighet Tid/m 2 Timepris Tot. kostn. Forutset. 1 Offentlig publikumsareal 1. etg g.pr.dag 1/ Moppevask 6d/uke 52 uker/år 2. etg g.pr.dag 1/ Moppevask 6d/uke 52 uker/år Øvrige arealer - Kantine g.pr.dag 1/ Moppevask 5d/uke 52 uker/år - Toaletter

30 Kontorer + div. arealer g. grundig rent pr uke 52 uker/år +4 d pr uke tilsynsrenhold 1/200 1/ Sum areal Kr/år Moppevask ÅK renhold er beregnet til kr/år eller gjennomsnittlig renholdskostnad 281 kr/m 2 renholdsareal (bruttoareal). Kostnadene for renhold av de ulike arealkategorier avhenger av gulvbelegget. En vil vurdere teppebelegg som et alternativ til vinylbanebelegg i kontorarealene. En antar at tidsforbruket pr. arealenhet til renhold vil reduseres noe ved bruk av teppebelegg, men i tillegg til vanlig renhold må en regne med våtvask eller rensing. Samlet kontorareal utgjør ca. 700 m 2. Renhold av disse arealer (med vinylbelegg) koster (kfr. tabell 5): ( ) 700/980 = kr/år Tabell 6. Årskostnad renhold teppebelegg m 2 Hyppighet Tid/m 2 Timepris Total kostn g. grundig rent pr uke 1/ uker/år +4 d pr uke «tilsynsrenhold» 1/ Kr/år Kostnaden for teppebelegg anslås å være ca. 375 kr/m 2, mens tilsvarende pris for vinylbelegg er ca. 225 kr/m 2. Levetiden for teppebelegg regnes til ca 15 år, dvs 10 år kortere levetid enn for vinyl. Med kalkylerente 4 % og tidshorisont 60 år får man følgende årskostnad for de to alternative investeringer (diskonteringsfaktor kap 7.3): Nåverdi teppebelegg: 375 (1 + 0, , ,1712) = 763 kr/m 2 ÅK teppebelegg investering: 763 kr/m 2 x 0,0442 = 33,7 kr/m 2 eller kr/år Nåverdi vinylbelegg:

31 225 (1 + 0, ,1407) = 341 kr/m 2 ÅK vinylbelegg investering: 341 kr/m 2 x 0,0442 = 15,07 kr/m 2 eller ,54 kr/år De totale årskostnadene blir derved: Invest. Renhold ÅK teppebelegg = kr/år ÅK vinylbelegg , = ,54 kr/år Konklusjonen er at teppe alternativet ikke gir noen besparelse i forhold til vinylbelegg, og utgjør en merkostnad på ca kr/år ved en kalkylerente på 4% p.a. Vinylbelegg velges på bakgrunn av beregningene. I henhold til Bok 1 ønskes det å se på kalkyleresultatets følsomhet ved varierende kalkylerente. Dette har vi sett bort fra i denne oppdatering. Tabell 21 Total årkostnadsoppstilling. Kostnadstype Nåverdi kr.totalt Nåverdi kr. pr m 2 Årskostn. Faktor b Årkostnad kr totalt Årskostnad kr pr m 2 Årskostnad % Kapitalkostnad , ,63 % Forvaltningskostn , ,7 2,38 % Driftskostn , ,1 7,61 % Vedlikehold og , ,9 8,11 % utskiftning Forsyningskostnad , , ,5 116,5 5,95 % Renholdskostn , ,5 84,6 4,32% Levetidskostnad , ,8 100 % Fordelingen av årskostnadene på kapital og FDV basert på beregninger i forprosjekt- og hovedprosjektfasene.

32 Fordeling FDV 28 % Kapital 72 %

33

34

35 Beregningsfaktorer Tabell 17. Diskonteringsfaktor. Tabell 18. Innvers annuitetsfaktor.

36 Tabell 19. Årskostnads- / annuitetsfaktor.

37

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger

Arskostnader. Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger o Arskostnader Bok 1 Beregningsanvisning for bygninger l STAT S BYGG 6) BYGG~OnSH m lumconsult Denne bok er en av flere bøker om Arskostnader: Bok 1: Beregningsanvisning for bygninger Bok 2: Bygninger

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune - Miljø og livssykluskostnader 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 38 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 38 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo

Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Leieprosjekt Kunsthøgskolen i Oslo Ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse Endelig rapport Versjon II 25.05.2007 Holte Consulting - ECON Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger

6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6. Økonomiske vurderinger ved fremskaffelse av kommunale boliger 6.1 Innledning I forhold til Boligsosial melding i 1997 er det i denne planen også fokuserte på driftsøkonomiske konsekvenser ved fremskaffelse

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst.

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst. TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3 0906-201-3, tiv v1 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING.... 3 SAMMENDRAG

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Dette dokumentet er en omskrivning av artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. Introduksjon For en gjennomsnittlig

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

OVERORDNET PROSESS FOR LCC-BEREGNINGER I ET STATSBYGG - PROSJEKT.

OVERORDNET PROSESS FOR LCC-BEREGNINGER I ET STATSBYGG - PROSJEKT. OVERORDNET PROSESS FOR LCC-BEREGNINGER I ET STATSBYGG - PROSJEKT. Avklare: PL/PE Ressurs Tid Rammer RP BP PG Oppdrag fra SB Forvaltningskostnader 21 Skatter og avgifter 22 Forsikring 23 Eiendomsledelse

Detaljer

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG Besøksadresse: Telefon: E-post: Postgiro: Foretaksregisteret: Tilsluttet Gamle Drammensvei 36 +47 67 10 28 40 info@lyskultur.no 05400 36 7010 960 508

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

De nordiske land har lang erfaring i systematisering av kostnadstall og andre tall, men klassifikasjonen og innhold har vært noe forskjellig.

De nordiske land har lang erfaring i systematisering av kostnadstall og andre tall, men klassifikasjonen og innhold har vært noe forskjellig. LCC-Norden Forslag til felles nordisk klassifikasjon for livssykluskostnader (LCC) Styringsgruppen i prosjekt LCC-Norden har vedtatt et felles nordisk klassifikasjonssytem for oppsett av livssykluskostnader

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer