Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg"

Transkript

1 Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Oppdragsnr.:

2 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 02 Korrigering iht. tilbakemeldinger Klaus A. 28. jan For intern kontroll/ kommentar BH Klaus A. 9. januar 2015 Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: KlRAn Kontroll: Dato: Dokumenttittel: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Oppdragsgiver: Helgelandssykehuset HF Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Bech-Hanssen Klaus Andreassen RIE/ PGL Truls Bardal RIB Lars Erik Berge RIV Tuva Cathrine Elisabeth Daae - ARK Ole Martin Paulsen - RIBr Revisjon: 01 Antall sider og bilag Antall sider: 28 Vedlegg: 16 Dato: Fagkontrollert av: KGGUL, Sign.: Godkjent av: KlRAn, Sign.: 2

3 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Innhold 1 Innledning Forord Prosjektets bakgrunn og omfang Organisering og arbeidsprosess - Forprosjektet Involverte Mandat Anbefaring Error! Bookmark not defined. 1.7 Forslag til beslutning Mål, rammer og krav Mål Rammer Krav til løsning Prosjekteringsgrunnlag og løsningskonsept Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg Nytt tekn. bygg generatoranlegg Alternativ A, frittstående aggr. bygg på bakkeplan Alternativ B, aggr. bygg inn-/nedgravd i bakken 11 2 Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg Arkitekt - bygg VVS Elektro Brannteknisk løsning 16 3 Nytt tekn. bygg generatoranlegg Arkitekt - bygg Alternativ A, frittstående aggregatbygg på bakkeplan Plassering Brannteknisk vurdering Materialer Innvendige overflater Terreng/adkomstvei Alternativ B, aggregatbygg inngravd i bakken utenfor tekniske rom Brannteknisk vurdering Materialer Innvendige overflater Terreng VVS Elektro 19 4 Diverse Krav om og evt. dokumentasjon for søknad om rammetillatelse Kontraktstrategi og forslag til entrepriseplan Plan for gjennomføring ROS-Analyser 23 5 Kostnadskalkyle Innledning 24 3

4 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg Nytt tekn. bygg generatoranlegg, alt. A Nytt tekn. bygg generatoranlegg, alt. B 26 6 Forskrifter, standarder og veiledere 27 7 Tegninger og Skjemaer 28 4

5 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 1 Innledning 1.1 FORORD Forprosjekt rapporten beskriver oppgradering av nødstrømsanlegg ved Sandnessjøen sykehus med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg. 1.2 PROSJEKTETS BAKGRUNN OG OMFANG Sandnessjøen sykehus mangler tilfredsstillende nødstrømsforsyning, og det er ikke installert avbruddsfri strømforsyning til operasjonsrom og andre kritiske systemer og anlegg slik NEK400: (indirekte forskrift FEL-99) stiller krav om. Dette gir avvik, og pålegg fra DSB. Nåværende anlegg er i svært dårlig forfatning og bruk av eksisterende anlegg medfører et risikonivå som er høyere enn dagens forskrifter og normer tillater, og medfører fare for liv og helse. Det henvises til tidligere utarbeidet rapport; Tilstandsrapport operasjonsstuer med angitte punkter for hva som må utbedres for å ha en tilfredsstillende nødstrømsforsyning for sykehuset. Førende for valg av løsninger i forhold til antall aggregater defineres med krav ved bruk av TNsystem i strømforsyningen ved sykehuset. Nødstrømsforsyningen skal bestå av to uavhengige forsyningskilder som med svikt i normalforsyningen, skal ivareta nødvendig strømforsyning til medisinsk område. UPS-anlegg etableres for å tilfredsstille krav til ubrutt kraft. Denne rapporten har definert omfang til etableringen av komplett nytt nødstrømsanlegg med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning med infrastruktur samt nytt teknisk bygg for plassering av nødstrømkilder. Det utarbeides separat rapport som har definert omfang til oppgraderingen med operasjonsrom og anlegget i direkte tilknytning til dette. Elektroteknisk grensesnittet mellom denne forprosjektrapporten og rapporten for oppgradering av operasjonsrom, er lagt på avgang i fordeling i kjeller. Nytt nødstrømsanlegg vil også forsyne ny AMK-sentral med redundant og forskriftsmessig strømforsyning. 1.3 ORGANISERING OG ARBEIDSPROSESS - FORPROSJEKTET Det er satt ned prosjektgruppe med representant fra Helgelandssykehuset HF ved Eiendomssjefen og representanter fra Sandnessjøen sykehus ved Avdelingssjef internservice og Teknisk Drift. Prosjektgruppeleder har gjennomført oppstartsmøte på Sandessjøen sykehus 22. september 2014 og videomøte 26. november. Oppstartsmøte definerte forutsetninger for engasjement samt for hvilke avvik og forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet. Dette går bl.a. på at det må etableres aggr.park i et nytt eksternt tekn. bygg, og at omfanget er mer komplisert enn antatt og estimert med i tidligere gjennomført tilstandsanalyse i 2012/2013. Det ble i fellesskap uført karttegning og gjennomgang av utomhus-arealer med tomte- og landskapsvurderinger i forhold til å få kartlagt mulige plasseringer av tekn. bygg. Videre ble det det 5

6 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 sett på prinsipp for tilknytning av mulig teknisk infrastruktur/ teknisk konsept mellom nytt tekn. bygg og kjeller. Gruppen drøftet plasseringer av, og størrelser på bygget og definert hvilke funksjoner som skal inn i nytt tekn. bygg, sett ift. størrelse. Det er bestilt et enkelt forprosjekt med definert omfang: - Utarbeide enlinjeskjema med teknisk løsning av nettforsyning, nødstrømsforsyning, UPSanlegg og forsyning av medisinske områder. - Planløsning og fysisk plassering av nye komponenter som aggregater, UPS og hovedfordelinger løses i samarbeid med sykehuset. - Nødvendig kapasiteter i anlegget fastsettes i samarbeid med sykehuset. - Oppdatere allerede oversendt kostnadskalkyle ih.t. dagens løsning og priser. - Utarbeide rapport som oppsummerer teknisk løsning og kostnader - Vedtak om bygging, bestemme entrepriseform Videre er det medtatt tverrfaglig bistand for å få med vurderinger ift. varme/ kjøling, byggetekniske vurderinger og romforandringer på plan, samt vurderinger og grove skisser for mulig plassering og utforming av et eksternt teknisk bygg. Innspill fra gruppen har gitt prosjekteringsgruppen bestående av Arkitekt, Elektro, VVS, Bygg og branntekniske rådgivere, underlag til å utarbeide prinsippløsninger i forhold til hvert enkelt fagfelt. I tillegg til denne rapporten er det utarbeidet illustrasjoner og arealskisser for å kvalitetssikre arealbehov samt vise teknisk innredning og plassering av teknisk bygg i forhold til eksisterende bygningsmasse. Det er også gjennomført avklaringer pr. e-post med driftsavdelingen på sykehuset. Basert på ønsket nivå og detaljgrad for denne rapporten, er det naturlig å medta en usikkerhet for løsninger og kostander (begge veier). 1.4 INVOLVERTE Bjørn Bech-Hanssen (eiendom), Tor Robert Barth-Heyerdahl (internservice), Gunnar Sjøset (teknisk drift), Jens-Petter Jensen (elektro drift). Prosjekteringsgruppen består av: PGL Klaus Andreassen, ARK Tuva Cathrine Elisabeth Daae og Kari Røsstad Stokke, RIE Klaus Andreassen og Anders Idsø, RIB Truls Bardal, RIV Lars Erik Berge, RIBr Ole Martin Paulsen 1.5 MANDAT Oppdraget omfatter, med basis i kundens forutsetninger for gjennomføring av oppdraget, alle prosjekterings- og rådgivingstjenester av nødvendige og tilstrekkelige elektroarbeider, VVS arbeider og bygningsarbeider for prosjekt i fase 1, utarbeidelse av forprosjekt med avtalt omfang ANBEFALING I prosessen frem til ferdig rapport, har det nedgravde alternative utpekt seg som beste løsning. Det fremstår for prosjektgruppen fordeler med at løsningen ikke beslaglegger tomteareal eller utsyn fra eksisterende bygg, noe som kan ha en framtidig verdi. For framtidig bruk av eksisterende bygg må det være en fordel at støy fra avkast flyttes unna. 6

7 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Bygget får kun en fasade, som med fordel kan ha en røff fremtoning. Inntakspunktet opp kan også utføres i en røff stil. Færre fasader reduserer vedlikeholdsbehovet av utvendige fasader, samt at det blir enklere å oppnå en jevn romtemperatur. Videre elimineres usikkerheten vedrørende utflyging av helikopter som ellers må vurderes og vektlegges. 1.7 FORSLAG TIL BESLUTNING Prosjektet anbefales videreført i fase 2, dvs. gjennomføring av detaljprosjekt. Dette krever vedtak fra Helgelandssykehuset HF om videre finansiering. 1.8 MÅL, RAMMER OG KRAV Mål Sandnessjøens sykehus formål: Prosjekteiers formål med prosjektet (samfunnsmål) er å etablere tilfredsstillende pasientsikkerhet ved strømbrudd, iht. gjeldende forskriftskrav, dvs. lukke DSB avvik. Effektmål; Effektmål er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne (pasienter og ansatte). Resultatmål: Kostnad Kvalitet Tid Etablere nødvendig og tilstrekkelig nødstrømsforsyning til gruppe 2 iht. gjeldende forskriftskrav Prosjektet skal realiseres innenfor et tentativt styringsmål angitt under kostander (P50, prisnivå juni 2014) som må korrigeres for de endringer som fremkommer under gjennomgang/revidering av forprosjektet. Prosjektet skal gjennomføres med den funksjonalitet og de standarder, kvaliteter og spesifikasjoner som fremgår etter en gjennomgang/revidering av forprosjektet. Forutsatt godkjenning av prosjektet legges det til grunn at start realisering skal skje ultimo oktober 2015 og være ferdig i februar Sikkerhet, Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal, i alle faser og på alle nivåer under utførelsen, prioriteres og innarbeides i all planlegging og utførelse. Utbyggingen skal skje med nødvendig aktsomhet i forhold til løpende sykehusdrift ved Sandnessjøen sykehus slik at konsekvenser for pasientbehandlingen blir så små som mulig. Selve byggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker, skader, eller tap på person, materiell eller miljø. Ferdigstilling og ibruktakelse Prosjektet skal overleveres uten feil og mangler som påvirker grunnlaget for en stabil drift. 7

8 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Rammer Leverandøren skal, med basis i kundens forutsetninger for gjennomføring av oppdraget, utarbeide en leveranseplan, fremdriftsplan og kostnadsoversikt periodisert på ukesbasis for kontraktsarbeiderne. Periodisert leveranseplan, fremdriftsplan og kostnadsoversikt skal framlegges for Kunden for godkjenning og vil fungere som rammer for prosjektet Krav til løsning Fare for pålegg med definerte avvik fra DSB skal lukkes for å kunne stadfeste tilfredsstillelse med dagens krav, samt opprettholde en tilfredsstillende pasientsikkerhet. 8

9 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG LØSNINGSKONSEPT Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende tekniske rom i kjellerplan. Det har vært jobbet med å finne gode løsninger for å omdisponere arealer uten større strukturendringer på bæresystem eller rominndeling. Prosjekterte løsninger er gjennomført med fokus på adkomst og tilgjengelighet i forhold til drift, og vurderinger sett i forhold til robusthet og sikkerhet. Det er hensyntatt at ombyggingen skal gjennomføres med sykehuset i full drift. Figur 1. Omdisponerte arealer Eksisterende søppel-/ lagerrom er omdisponert til rom for hovedfordelinger tilknyttet nødstrømaggregatene (system A og B). Aggregatrom med utvendig oljetankrom er omdisponert til fire separate rom, tilpasset to UPS-systemer med batteribanker Nytt tekn. bygg generatoranlegg Prosjektet omfatter bygging av nytt teknisk bygg for plassering av nødstrøm-aggregatene (system A og B). Dette med bakgrunn i at det eksisterende kjellerplan ikke er egnet til eller har plass til dette anlegget. Det er utredet to alternative plasseringer/ utforminger. Elektroteknisk er begge alternativene likeverdig Alternativ A, frittstående aggr. bygg på bakkeplan Bygget er i utgangspunktet plasseres minimum 8m fra omkringliggende bebyggelse og med +OK dekke/ gulvplan som plan 1 på sykehuset. Vist plassering på bakken kan komme i konflikt med utflyging fra helikopterplass, samt at eksisterende grusvei må flyttes. Et bygg på bakken kan flyttes nærmere både sengefløy og behandlingsfløy (bakover). 9

10 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Flyttes bygget nærmere sengefløy-bygget vil det kreve brannkrav på de konstruksjoner som kommer nærmere enn 8 m til eksisterende bygg. Trekkes bygget bakover vil det gi mer omfattende terrengtilpasninger/støttemurer i bakkant. Figur 2. Alternativ A, frittstående aggregatbygg på bakkeplan 10

11 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Alternativ B, aggr. bygg inn-/nedgravd i bakken Bygget plasseres ca. 20 cm lavere enn gulvnivå i tekniske rom i sykehuset og med front ut mot Novikveien. Plassering i øst-vest-retning må tilpasses. Avkast fra aggregatrom mot Novikveien. Fasade noe tilbaketrukket fra Novikveien for adkomst. Luftinntak på bakkeplan foran kapell, enten som plassbygd konstruksjon med inntakshatt eller prefabrikkerte inntakstårn. Inntak plasseres minimum 8 m fra eksisterende fasade. Forbindelse til area utenfor teknisk rom via kulvert. Kjørbart dekke over aggregat og kulvert. Plassering med avkast mot Novikveien må avklares mot Alstahaug kommune. Figur 3. Alternativ B, aggregatbygg inngravd i bakken utenfor tekniske rom 11

12 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 2 Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg 2.1 ARKITEKT - BYGG Riving Deler av betongvegger skal skjæres bort. Lokalene skal renskes for lydabsorberende plater og andre bygningsmessige installasjoner. Eksisterende aggregat skal fjernes. Klargjøring Vegger, himling og gulv skal klargjøres for nye rominndelinger. Eksisterende oljetankrom skal rengjøres og tørkes opp. Tank må også rives og behandles. Oppbygging Det skal etableres nye lettklinkervegger som skal pusses og males. Ellers skal eksisterende vegger og himlinger males dersom dette er ubehandlet. Alle gulv skal flikkes opp og males med epoksy. Eksisterende oljetankrom skal bygges om til nyttbart areal. Sikkerhet Alle dører skal ha brannklasse B60. Alle fuger og gjennomføringer skal branntettes. Ytterdører skal ha innbruddssikring og styringer i henhold til sykehusets øvrige nivå. 2.2 VVS 31 Sanitæranlegg Det skal utføres minimalt med inngrep i eksisterende sanitæranlegg. 32 Varmeanlegg Det skal utføres minimalt med inngrep i eksisterende varmeanlegg. 35 Kjøling Rom for UPS / Trafo krever kjøling. Det er estimert et totalt kjølebehov på 15kw for disse to rommene. Eksisterende isvannsanlegg har pr. dags dato ikke kapasitet til å dekke dette kjølebehovet. Selve isvannsmaskinen har kapasitet, men tørrkjøleren må byttes evt. suppleres med én ekstra. Eksisterende rørnett må også oppdimensjoneres. Driftsavdeling har tidligere hentet inn tilbud på oppgradering av tørrkjøleren. Tilbudet var den gang på kr ,- eks. mva. Legger man til hjelpearbeider og oppgradering av rørtraséen er det snakk om en investering i størrelsesorden ,- eks. mva. Med begrunnelse i ovennevnte, samt at kjøling av UPS/traforom har meget høy prioritet anbefaler vi derfor at disse rommene kjøles med egne separate systemer. 12

13 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 De nye systemene prosjekteres som redundante system. Det vil si 2 helt uavhengig separate systemer. Ved bortfall / feil på det ene systemet vil det andre systemet automatisk ta over kjølingen. Systemet vil bestå av et splittet vannkjølt DX-system (nettvann) og et splittet luftkjølt system. Begge systemene dimensjoneres til og alene ta hele kjølebelastningen. Systemene integreres i sykehusets eksisterende SD-anlegg for drift-, regulering og overvåkning via bus-system. 36 Ventilasjon For batterirom ventileres disse med egne EX-godkjente avtrekksvifter. Avkast ut til det fri. Luftmengde pr. rom er i størrelsesorden m³/h. Tilførsel av luft enten via overstrømning fra tilstøtenderom eller uteluft via rist i yttervegg. Vifter kobles opp mot byggets SD-anlegg for alarm ved driftsstans. Øvrig rom som berøres av prosjektet har ingen krav om ventilering. Både kjøle- & ventilasjonssystemene må tilkobles prioritert kraft. 2.3 ELEKTRO 41 Basisinstallasjoner for elkraft Systemer for kabelføring: Det er medtatt generelle føringsveier iht. kursopplegg, utført som kabelstiger, rør, kanaler osv. Det etableres redundante (adskilte/ funksjonssikre) føringsveier inn fra tekn. bygg inn til respektive hovedfordelinger, og videre frem til hvert enkelt UPS system. Inn fra tekn. bygg via luftinntak og eks. kulvert/ krypkjeller inn mot sengefløy frem til hovedfordeling. System A føres rett inn fra kulvert, og system B via hovedfordeling normalkraft. For føringsveier fra UPS-fordelinger opp mot operasjonsrom, føres system A på utsiden opp langs fasaden. System B føres internt i bygget. Systemer for jording: Det etableres utjevningsforbindelser mot eksisterende elektrode/ jord. 43 Lavspent forsyning Det er fokusert på tverrfaglige gode løsninger med god tilgang for drifts- og vedlikehold. Alle hovedfordelinger utføres Iht. form 4A med pluggbare vern. Ved bortfall av den normale strømforsyningen vil sykehuset bli forsynt fra alternativ strømforsyning bestående av to uavhengige dieselaggregater som enkeltvis skal være dimensjonert for drift av prioriterte elektriske installasjoner i sykehuset. Det planlegges adskilte fordelinger i tekniske rom med vertikale føringer for normalkraft, nød-strøm og UPS-forsyning iht. NEK og NEK Hovedfordeling for normalkraft og nødstrøm (<15 sek): 13

14 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Det blir etablert adskilte hovedtavelrom for nye hovedfordelinger A og B (fra nødstrømsaggregat) nødstrøm (<15 sek). Hvert rom utføres som egen brannselle. Plasseringen er tilstøtende eksisterende Hovedtavlerom med hovedfordeling normal- og nødkraft. Nye hovedfordeling nødstrøm er plassert vegg i vegg eks. fordeling, tilpasset sømløs overgang fra eks. til nytt system. Tilkomst fra restareal og korridor. Hovedfordelingene bygges opp som prefabrikkerte stålplateskap, med innvendig separasjon. Fordelingene prosjekteres for å forsyne halvparten av nødstrøm-lasten (avganger) pluss 30 % som reserve. Hver enkelt fordeling strømforsynes av hvert sitt nødstrømsaggregat. Systemene er sammenkoblet med motorbryter for å kunne omfordele eller alternere på tilkoblet strømkilde (aggr.). I hovedfordelinger skal det medtas målere for registrering av energiforbruk på inntak. Hovedfordelinger for avbruddsfri strømforsyning, UPS (kl.<0,5s.): Det blir etablert adskilte UPS-rom for nye UPS-hovedfordelinger A og B prioritert kraft (<0,5 sek), med adskilte batterirom. Hvert rom utføres som egen brannselle. Ved plassering og dimensjonering av rommene er det tatt hensyn til: - Mulighet for kjøling - Drift med inn og uttransport - Kabellengder mht. spenningsfall og selektivitet i UPS-forsyning - Tilknytning mot hovedfordelinger nødstrøm - Adskilte føringer Hovedfordelingene bygges opp som prefabrikkerte stålplateskap, med tilstrekkelig innvendig seperasjon. Fordelingene prosjekteres for å forsyne 100 % av tilkoblet UPS-last (avganger) pluss 30 % som reserve. I normaldrift forsyner hvert system 50 % av total UPS-last. Fordelinger til alminnelig forbruk og driftstekniske installasjoner: Det medtas underfordeling for tilkobling av kursopplegg i berørte arealer. Kursopplegg: Det etableres nye kurser for belysning og alminnelig forbruk omgjorte arealer, samt for bygningsdrift. Tilpasses den enkelte VVS-installasjon. 44 Lys Belysningsutstyr: Lysinstallasjoner for ombygde arealer prosjekteres ut i fra anbefalinger gitt i Lyskultur publikasjoner. Det er medtatt industriarmaturer i arealene. Nødlysutstyr: Det medtas Lede- og nødlys. 45 Elvarme Det medtas frostsikring av utsatte arealer. 14

15 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Reservekraft Etterfølgende beskrivelse omhandler kun ups-anlegget og det som er relatert til arbeidene i eks. kjellerareal. Reservekraft- og nødstrømsforsyning er medtatt i kapittel 3 for tekn. bygg. Det samme gjelder for anleggskostander. UPS (Avbruddsfri strømforsyning): Som en del av nødstrømsforsyningen skal det også installeres UPS-anlegg som ved svikt i normalforsyningen, skal ivareta avbruddsfri strømforsyning (klasse <0,5) iht. NEK Batterikapasitet skal dimensjoneres for minimum en times drift ved dimensjonert UPS-belastning. Det etableres to (dublerte) UPS-forsyninger som hver består av UPS, trafo, batterirack med batteribrytere og UPS-fordeling. Anlegget er dimensjonert slik at de ved normal drift har 50 % hver, men ved feil på ett system, kan levere 100 %. Hvert UPS-anlegg plasseres i egne brannseller. Figur 4. Dublert UPS-anlegg med UPS-forsyning til medisinske områder, AMK og IKT Det er medtatt kostand for UPS-ytelse a kVA pr. stk. Dette dekker behovet knyttet til dette prosjektet ift. operasjon, AMK med flere funksjoner. Det bør vurderes om en skal øke ytelsen til kva for å dekke Data-/ IKT-sentral og laboratoriet. 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering Føringsveier for IKT-kabling samt jording utføres som beskrevet under kapittel Integrert kommunikasjon Det er medtatt nødvendig kursopplegg for IKT/ bygningsdrift for overføring av alarmer etc. til SD- /anlegget og Drift. 54 Alarm og signalsystemer Brannalarm: Det er medtatt utvidelse av eksisterende anlegg med nye detektorer, tilknyttet eksisterende sløyfe i etasjen. Det benyttes hovedsakelig multikriteriedetektorer. Eksisterende gjennbrukes. 15

16 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Adgangskontroll: Det er ikke medtatt kostander for utstyr relatert til adgangskontroll på dører. Innbrudd- og overfallsalarm: Ikke medtatt 56 Automatisering Sentral driftskontroll og automatisering: Sykehuset skal utstyres med nåværende Sentralt Driftskontrollanlegg (SD) for styring, regulering og overvåkning av alle elektro- og VVS-tekniske anlegg. Generelt skal alt VVS-teknisk utstyr koples opp slik at det kan styres, reguleres eller overvåkes. Tekniske anlegg for elektro og teleteknikk integreres mot SD-anlegget på ulike nivå iht. behov for statusinformasjon, alarmer og behov/ønsker om sentral styring. Kursopplegg til spesialsystemer og andre systemer tilkobles SD-anlegget. Det må medtas signaler fra fancoiler og DX enheter. Videre medtas signaler fra motorbrytere, automatikk og ulike alarmer fra nødstrømsanleggene. RIE medtar kostnader for utvidelse nytt automatikkanlegg med ny undersentral. Sentral tilkobles dagens buss-system med utvidelser av systemet ifra dagens struktur. SD bilder som berøres av utbyggingen oppgraderes. 2.4 BRANNTEKNISK LØSNING Områdene som skal bygges om plasseres i risikoklasse 2, brannklasse 3. Det er ingen forandring fra dagens situasjon. 16

17 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 3 Nytt tekn. bygg generatoranlegg 3.1 ARKITEKT - BYGG Alternativ A, frittstående aggregatbygg på bakkeplan Plassering Bygget plasseres i utgangspunktet minimum 8m fra omkringliggende bebyggelse og med +OK dekke/ gulvplan som plan 1 på sykehuset. Plassering på bakken kan komme i konflikt med utflyging fra helikopterplass, samt at eksisterende grusvei må flyttes. Et bygg på bakken kan flyttes nærmere både sengefløy og behandlingsfløy (bakover). Flyttes bygget nærmere sengefløy vil det kreve brannkrav på konstruksjoner som kommer nærmere enn 8 m til eksisterende bygg. Trekkes bygget bakover vil det gi mer omfattende terrengtilpasninger/støttemurer i bakkant. Luftinntak fra sør og avkast mot nord, avkast gir mest støy Brannteknisk vurdering Ved en eventuell plassering nærmere omkringliggende bebyggelse enn 8 m må det etableres brannskiller, enten ved at aggregatbygget utføres som egen seksjon eller ved at den delen av aggregatbygget som plasseres nærmere enn 8 m utføres som brannskillende konstruksjoner, EI60, ubrennbart. Dette vil i så fall kunne gjelde inntaks- og avkastrister. Med rister plassert på sørsiden av aggregatbygget vil det være vanskelig å seksjonere dersom det kommer nærmere enn 8 m. Det er nødvendig å holde en adkomst til eksisterende rømningsvei fra sykehusets plan 1 åpen dersom aggregatbygget skal legges nært eksisterende bygg. Hvert aggregatrom skal være egen brannseksjon/celle Materialer Bygget oppføres i betong, evt betongelementer, isoleres ihht innetemp grader. Et aggregatbygg på bakkeplan vil være svært godt synlig på tomta, og det bør tas med noe ekstra til fasadeutforming/-materialer. Dersom det brukes betongelementer kan det gjerne tenkes bruk av struktur i formen. Ved plasstøpt betong må det tas med kledning, Innvendige overflater Det benyttes støvbindende maling i himling, epoksy på golv. Evt betongelementer males med tilpasset maling, plasstøpt betong pusses og males Terreng/adkomstvei Terrenget mellom sengeblokk og behandlingsblokk er formet som en haug som har topphøyde ca 2 m over innvendig golv i plan 1. Fra helikopterplass til kapell går en vei med høydeforskjell ca 2 m. Plassering av aggregatbygg i dette området medfører omlegging av veien, i plan og høyde. Terreng rundt aggregatbygget må formes og det må evt anlegges støttemurer rundt aggregatbygget. Det er ikke avklart om det skal være kjørbart med fast dekke rundt bygget. 17

18 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Det kan vurderes å legge aggregatbygget noe høyere i terrenget enn sykehusets plan 1 for å unngå store omlegginger av vei. Konsekvensen av dette blir at bygget stenger mer utsikt fra eksisterende sykehus Alternativ B, aggregatbygg inngravd i bakken utenfor tekniske rom Bygget plasseres ca. 20 cm lavere enn gulvnivå i tekniske rom i sykehuset og med front ut mot Novikveien. Høyder bekreftet fra oppmåling. Plassering i øst-vest-retning må tilpasses. Avkast fra aggregatrom mot Novikveien. Fasade noe tilbaketrukket fra Novikveien for adkomst. Luftinntak på bakkeplan foran kapell, enten som plassbygd konstruksjon med inntakshatt eller prefabrikkerte inntakstårn. Luftinntak plasseres minimum 8 m fra eksisterende fasade. Forbindelse til area utenfor teknisk rom via kulvert. Kjørbart dekke over aggregat og kulvert. Plassering med avkast mot Novikveien må avklares mot Alstahaug kommune Brannteknisk vurdering Hvert aggregatrom skal være egen brannseksjon/celle. Brannskille mot eksisterende bygg i kulvert Materialer Bygget oppføres i betong, evt betongelementer, isoleres ihht innetemp grader. Fasade mot Novikveien bør gis en tiltalende utforming, men vil være dominert av avkastristene. Ved bruk av betongelementer kan det være aktuelt med struktur, bruk av plassbygd betong må kles, mest aktuelt er platekledning. Ved bruk av prefabrikkerte inntakstårn må disse skjermes mot påkjørsel. De står vanligvis på en liten sokkel, og det bør være rekkverk eller hinder rundt sokkelen. Et eventuelt plassbygd inntak må bygges i betong for lydfeller, med rister i en hatt. Det må settes opp rekkverk langs nordfasade og så langt opp på øst- og vestsiden som høydeforskjell mot terreng tilsier Innvendige overflater Det benyttes støvbindende maling i himling, epoksy på golv. Evt betongelementer males med tilpasset maling, plasstøpt betong pusses og males Terreng Det må fjernes masser foran eksisterende tekniske rom. Eventuelle eksisterende installasjoner i bakken må kartlegges og hensyntas. Foran fasade med avkastrister blir et lite område med fast dekke som utvidelse av fortau inn mot fasaden. 18

19 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: VVS 31 Sanitæranlegg Ikke medtatt 32 Varmeanlegg Bygget frostsikres ved hjelp av veggmonterte elektriske viftekonvektorer 36 Ventilasjon Aggregat(er) kjøles ved hjelp av frikjøling/ uteluft. Dimensjonerende kapasitet er ca m³/h. For alternativ A Frittstående aggregat hus på bakkeplan: Luftinntak gjennom inntaksrister plassert i byggets søndre fasade (mot AMK). Avkast via rister i byggets fasade mot nord. For alternativ B Aggregatbygg gravd inn i bakken utenfor teknisk rom: Luftinntak via plassbygd- eller prefabrikkerte inntakstårn. Avkast mot Novikveien via rister montert i vegg. 3.3 ELEKTRO 41 Basisinstallasjoner for elkraft Systemer for kabelføring: Det er medtatt nødvendige interne føringsveier i bygget. Systemer for jording: Det etableres ringelektrode for bygget, med utjevningsforbindelser mot eksisterende elektrode/ jord. 43 Lavspent forsyning Det er medtatt nødvendige fordeling for lys og stikk med mer internt i bygget. 44 Lys Belysningsutstyr: Lysinstallasjoner for nybygget vil ha føringer ut i fra anbefalinger gitt i Lyskultur publikasjoner. Det er medtatt nødvendige lys internt i bygget, samt på fasade. Nødlysutstyr: Det er medtatt nødvendige nødlys internt i bygget, samt ledelys på fasade. 19

20 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Elvarme Det er medtatt nødvendige varme for å sikre ca gr. i bygget. Frost- og kondenssikring av rom og utstyr, samt som "forvarming" av nødstrømsaggregat. 46 Reservekraft Reservekraft- og nødstrømsforsyning: For å ivareta krav til nødstrømforsyning i medisinske områder samt strømforsyningen til øvrig del av sykehuset (reservekraft) ved bortfall av den normale nettforsyningen, skal det installere en alternativ strømforsyning ved sykehuset. Denne forsyningskilden vil bestå av to stk. diesel elkraftaggregater med automatisk oppstart. Nødstrømsforsyning: Ved bruk av TN-system i strømforsyningen ved sykehuset, må det iht. FEL 18, El. sikkerhet nr. 68 og NEK , planlegges to uavhengige nødstrømsforsyninger for å tilfredsstille krav til sikker strømforsyning til medisinske områder. Nødstrømsforsyningen skal bestå av to uavhengige forsyningskilder som med svikt i normalforsyningen, skal ivareta nødvendig strømforsyning til medisinsk område. Innkoblingstid iht. NEK (Klasse > 0,5 < 15) og vil bli ivaretatt av de to elkraftaggregatene. Reservekraft (klasse >15 sek) iht. NEK ): Elkraftaggregater skal i tillegg til å ivareta nødstrømsforsyning, også ivareta strømtilførsel til øvrige deler av sykehuset hvor det er ønskelig å opprettholde virksomheten ved brudd i den normale strømforsyningen. Endelig dimensjonering av de to elkraftaggregatene vil bli foretatt i detaljprosjektet når alle laster er kjent. Ref. til at sykehuset i dag har en løsning hvor prioritert kraft (nødstrøm) på stigekabler kan sjaltes mellom normal- og prioritert kraft. De foreløpige lastberegninger viser behov for en ytelse på kw (med samtidighet lik 0,5). Det anbefales at elkraftaggregatene dimensjoneres for å kunne ivareta 100 % drift av de elektriske anleggene ved sykehuset. Dette sikrer oppe-tid ved feil, og periodevis vedlikehold. Det gir også mulighet for å alternere driftstid pr. aggregat som forlenge levetiden pr. system. Dieselaggregater: Rom for 2 stk. dieseldrevne elkraftaggregater planlegges i separate brannseller i nytt teknisk bygg. Ekstern plasseringen er gunstig mht. støy og vibrasjoner til øvrig del av sykehuset. De to aggregatene skal fungere som to uavhengige forsyninger med uavhengige styresystemer. Felles oljetank etableres i bygget med separate rør og pumper for drivstofforsyning til hvert aggregat. Dagtank for 8t etableres i hvert aggregatrom. Det må avgjøres tidskrav/ periode for hvor mange timer nødstrømforsyningskilden skal kunne opprettholde drift. Forskriftskravet er minst 24t dog må dette vurderes ift. sykehusets rutiner for etterfylling og tilgjengelighet for drivstoff, vær og vind, samt leveransesikkerhet for nettkraft. Det er medtatt driftstid for 48 timer. Dette gir et estimert tankvolum på liter med ca. 200l/t (100 % last for et system). Tank plasseres i eget rom. 20

21 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 For alternativ A er det fra luftrist i bakkant (inntak) av aggregatrom prosjektert med lydbafler og delevegg mellom hvert aggregat. I front av rommet monteres demonterbare rister for avtrekk til rommet. Det etableres også lydbafler/ vegg innenfor rist for lyddemping. For alternativ B er det fra luftrist i tak (inntak) av aggregatrom prosjektert med lydbafler og delevegg mellom hvert aggregat, samt opp i inntaks"pipen". I front av rommet monteres demonterbare rister for avtrekk til rommet. Det etableres også lydbafler/ vegg innenfor rist for lyddemping. Lydnivå over rister inn/ut av rommet bør ikke være høyere enn ca 65 db (må beregnes i detaljprosjektet). 54 Alarm og signalsystemer Brannalarm: Det er medtatt utvidelse av eksisterende anlegg med nye detektorer, tilknyttet eksisterende sløyfe i kjelleretasjen. Det benyttes hovedsakelig punkt multikriteriedetektorer. Adgangskontroll: Det er forutsatt dører med lås. Innbrudd- og overfallsalarm: Ikke medtatt 56 Automatisering Sentral driftskontroll og automatisering: Tekniske anlegg for elektro og teleteknikk integreres mot SD-anlegget på ulike nivå iht. behov for statusinformasjon, alarmer og behov/ønsker om sentral styring. RIE medtar kostnader for etablering av undersentral for overføring av signaler til sykehusets SDanlegg utvidelse. Sentral tilkobles dagens buss-system med utvidelser av systemet ifra dagens struktur. SD bilder som berøres av utbyggingen oppgraderes. 74 Utendørs elkraft Det er medtatt kostnader for utendørs elkraft som omfatter føringsveier mellom nytt teknisk bygg, utført som rørtrase. 21

22 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 4 Diverse 4.1 KRAV OM OG EVT. DOKUMENTASJON FOR SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Ombygningsarealene i kjeller er søknadspliktige ift. endringer på brannalarmanlegget. Nytt teknisk bygg er søknadspliktig. 4.2 KONTRAKTSTRATEGI OG FORSLAG TIL ENTREPRISEPLAN Norconsult anbefaler en gjennomføringsmodell iht. Helsedirektoratets veileder IS 1369 «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» tilpasset dette prosjekts størrelse. Denne veileder er i utgangspunktet beregnet for større nybygg- eller rehabiliteringsprosjekter, men de ulike fasene og innhold av fasene kan også benyttes til mindre prosjekter. I mindre prosjekter kan det være hensiktsmessig å slå sammen faser og de ulike dokumenter beskrevet i veilederen. Dersom man velger å slå sammen faser og dokumenter bør man sørge for at det foreslåtte innholdet blir vurdert inkludert. Teknisk bygg er et råbygg og de arbeider som skal utføres er stort sett uavhengig resten av sykehusets. Det samme gjelder i all hovedsak for omgjøringsarbeidene med etablering av UPSsystemer og nye hovedfordelinger i teknisk kjellerplan. Når omkoblingsarbeidene skal gjennomføres, må omfanget og gjennomføringen risikovurderes og faseplanlegges. Det legges opp delte entrepriser med konkurranseutsettelses for elektro- og bygningsarbeider. Omfanget er lite for ventilasjon og rør, og det er derfor hensiktsmessig å benytte seg av entreprenører som har rammeavtale på sykehuset og er kjent med forholdene. - K201, grunnarbeider, nytt teknisk bygg og omgjøringsarbeider. - K401, Elektrotekniske anlegg og UPS-anlegg - K402, Reservekraftaggregat- og nødstrømsforsyning (komplett leveranse) 4.3 PLAN FOR GJENNOMFØRING Det legges opp til å gjennomføre arbeidene i to faser, fase èn vil omfatte alle arbeider som kan gjennomføres uten fare for å påvirke driften ved sykehuset, fase to vil omfatte arbeidene med omkobling og igangsetting av nytt anlegg. Ved å gjennomføre arbeidene i denne rekkefølgen vil man oppnå kortes mulig ned tid og heft. Det vil legges stor vekt på at alle arbeider som gjennomføres er gjennomgått og godkjent av Drift, eller de som måtte bli berørt. Dette er helt avgjørende for at prosjektet skal kunne gjennomføres til den tid og kostnad som er budsjettert. For ivaretakelse av HMS blir det bl.a. i forbindelse med detaljprosjektering, utarbeidet en risikoanalyse som kartlegger de arbeider som skal gjennomføres som defineres som farlige arbeider, denne legges ved prosjektbeskrivelsen som prisbærende post. Alle arbeider som kan medføre risiko for, enten utførende og/eller bruker/pasient, skal ha en ferdig utarbeidet og godkjent sikker-jobb-analyse hvor tiltak for å unngå uønskede hendelser er definert. Videre vil det i 22

23 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 byggeperioden bli fortatt jevnlige HMS runder på byggeplass for å sikre at man følger rent tørt bygg prinsippet, avvik som oppdages følges opp i ukentlige byggemøter. Det legges opp til at arbeidene blir fulgt opp av en Byggeleder slik at grensesnitt mellom entreprenører, leverandører, drift med mer. Byggeleder rapporterer til Prosjektleder ift. fremdrift og økonomi. Videre legges det opp til regelmessig kvalitetssikring av arbeidene samme med driftsavdelingen for å sikre at utført arbeid er av rett kvalitet. Det er pr i dag lagt opp til en gjennomføring av arbeidene knyttet til etablering av nytt teknisk bygg ferdig med aggr. installasjoner på 3-5 måneder, i tillegg vil det bli en periode på 3 uker med igangkjøring og prøvedrift før anlegget er klart. Omgjøringsarbeidene i teknisk plan kjeller er beregnet til 4-5 måneder, i tillegg blir det en periode med igangkjøring og prøvedrift på 3 uker før anlegget er klart. Vi anbefaler en prøvetidsperiode på 6 måneder før overtakelse. En mer detaljert plan for dette vil kunne foreligge når entreprenører og leverandører er bestemt. 4.4 ROS-ANALYSER Nivå for sikkerhetsgrad skal fastsettes i egen ROS-analyse. Formålet med ROS-analysen vil her være å gjennomgå installasjonen og vurdere risiko i forhold til plassering, driftssikkerhet og sikkerhet i forhold til eksterne risikomomenter. Risiko relateres til uønskede hendelser - dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den skulle inntreffe. Det sees videre på sannsynligheten for at en hendelse blir oppdaget og hvilken prioritet dette gir oppfølgingen. Med prioritet menes her den samlede fare for personer eller produkt når man tar hensyn til sannsynlighet, konsekvens og deteksjon. 23

24 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 5 Kostnadskalkyle 5.1 INNLEDNING Vi har valgt å presentere kalkyle og usikkerheten ved kalkylen ved å angi P50 verdien. Vi skiller mellom kalkyle og usikkerhet. P-verdier viser sannsynlighet i prosent for at kostnaden kan bli lavere enn en gitt verdi. For eksempel vil det for P85 være 85 prosent sannsynlighet at kostnaden vil være lavere enn hva som fremkommer av P85-verdien. For P50 vil det være 50 prosent sannsynlighet for at kostnaden blir lavere, men også 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere. Ved å vurdere kalkulasjonsusikkerheter og hendelser som kan oppstå, kan vi regne ut hvor mye vi må legge til basiskalkylen for å komme opp på et konfidensnivå på 50 % - P50. Dette tillegget kalles forventningstillegget eller margin. For dette prosjektet har vi satt denne til 20 %. Dette er gjerne styringsnivået for et prosjekt - som prosjektleder har til disposisjon. 5.2 EKS. KJELLERAREAL UPS OG FORDELINGSANLEGG Tallene presentert i denne rapport er estimert på Norsk Prisbok 2014, innhentede budsjettpriser og erfaringstall fra likeverdige prosjekter. Prisnivå: 2014 Prosjektdata: Oppgr. Nødkraft eksl. tekn. bygg Bruttoareal i ht NS 3940 BTA 150 m2 1 Felleskostnader 10 % Bygning VVS og 5 Elkraft og Tele og autom Andre installasjoner HUSKOSTNAD (1-6) - basiskostnad Utendørs ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) - basiskostnad Generelle kostnader 25 % BYGGEKOSTNADER (1-8) Spesielle kostnader Mva 25 % PROSJEKTKOSTNAD - basiskostnad Margin (forventningstillegg) 20 % FORVENTNINGVERDI - P

25 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: NYTT TEKN. BYGG GENERATORANLEGG, ALT. A Tallene presentert i denne rapport er estimert på Norsk Prisbok 2014, innhentede budsjettpriser og erfaringstall fra likeverdige prosjekter. Prisnivå: 2014 Tekn. bygg frittstående Prosjektdata: Bruttoareal i ht NS 3940 BTA 135 m2 1 Felleskostnader 15 % Bygning VVS og 5 Elkraft og Tele og autom Andre installasjoner HUSKOSTNAD (1-6) - basiskostnad Utendørs ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) - basiskostnad Generelle kostnader 25 % BYGGEKOSTNADER (1-8) Spesielle kostnader Mva 25 % PROSJEKTKOSTNAD - basiskostnad Margin (forventningstillegg) 20 % FORVENTNINGVERDI - P

26 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: NYTT TEKN. BYGG GENERATORANLEGG, ALT. B Tallene presentert i denne rapport er estimert på Norsk Prisbok 2014, innhentede budsjettpriser og erfaringstall fra likeverdige prosjekter. Prisnivå: 2014 Tekn. bygg nedgravd Prosjektdata: Bruttoareal i ht NS 3940 BTA 125 m2 1 Felleskostnader 20 % Bygning VVS og 5 Elkraft og Tele og autom Andre installasjoner HUSKOSTNAD (1-6) - basiskostnad Utendørs ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) - basiskostnad Generelle kostnader 25 % BYGGEKOSTNADER (1-8) Spesielle kostnader Mva 25 % PROSJEKTKOSTNAD - basiskostnad Margin (forventningstillegg) 20 % FORVENTNINGVERDI - P

27 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 6 Forskrifter, standarder og veiledere Følgende forskrifter, standarder og veiledere bør som et minimum legges til grunn for planlegging og gjennomgang av lokalene, tekniske anlegg og rutiner: DIN , Ventilation and air conditioning Part 4: VAC systems in buildings and rooms used in the health care sector FEL-99: Forskrifter for elektrisk lavspenningsanlegg NEK 400:2014 Norske normer for elektriske lavspenningsanlegg NEK-EN part 1-4 Protection against lightning NEK EN Automatsikringer for overstrømsbeskyttelse for husholdnings- og liknende installasjoner NEK EN 60947, Lavspennings koblings- og kontrollutstyr NEK-EN 50173, Informasjonsteknologi Felles kablingssystemer NEK-EN Anvendelse av utjevningsforbindelse og jording i bygninger EN 50164, Lightning Protection Components (LPC) NS-EN 60439, Tavlenormen Lyskulturs publikasjon nr. 1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg. NS 3960, Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold NS-EN Laster på konstruksjoner, Snølaster NS-EN Laster på konstruksjoner, Ulykkeslaster NS-EN Laster på konstruksjoner, Trafikklast på bruer NS-EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner NS-EN 1997 Geoteknisk prosjektering 27

28 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 7 Tegninger og Skjemaer Følgende tegninger og skjemaer er del av denne rapporten. ARK: RIE: 01 UTOMHUS plassbygd 01 UTOMHUS prefab tårn 01 UTOMHUS PÅ BAKKEN 02 PLANSKISSE plassbygd 02 PLANSKISSE prefab tårn 02 PLANSKISSE PÅ BAKKEN 03 PLAN TEKNISKE ROM 10 TVERRSNITT plassbygd 10 TVERRSNITT prefab tårn 10 TVERRSNITT PÅ BAKKEN 20 FASADER plassbygd 20 FASADER prefab tårn 20 FASADER PÅ BAKKEN 01 Prinsipp Hovedstrømskjema 02 Innredningsplan Kjeller 03 Stigeledninger 28

29 Vedlegg 2 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Oppgradering operasjon Med ventilasjon, elektro og overflater Oppdragsnr.:

30 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 03 Feilretting kost. kap. 7.5 Klaus A. 5. mai Korrigering iht. tilbakemeldinger Klaus A. 23. april 2015 Klaus A. 01 For intern kontroll/ kommentar BH Klaus A. 26. feb Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: KlRAn Kontroll: Dato: Dokumenttittel: Forprosjekt Oppgradering operasjon Med ventilasjon, elektro og overflater Oppdragsgiver: Helgelandssykehuset HF Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Bech-Hanssen Klaus Andreassen RIE/ PGL Arnfinn Pettersen RIB Finn Thon RIV Eli-Karin Heimen -- ARK Ole Martin Paulsen - RIBr Revisjon: 03 Antall sider og bilag Antall sider: 34 Vedlegg: 7 Dato: Fagkontrollert av:, Sign.: Godkjent av: KlRAn, Sign.: 2

31 Innhold 1 Innledning Forord Prosjektets bakgrunn og omfang Organisering og arbeidsprosess - Forprosjektet Involverte Mandat Sammendrag Forslag til beslutning Mål, rammer og krav Mål Effektmål Ved rehabiliteringen av VVS-anlegg Ved rehabiliteringen av elektrotekniske anlegg Resultatmål Rammer Krav til løsning Prosjekteringsgrunnlag og løsningskonsept Operasjonsstue 1,2 og 3 plan 4. (3. etg.) Operasjonsstue 4 og 5 plan 4. (3.etg.) Teknisk ventilasjonsrom plan 5 (4.etg.) Sterilsentral plan 4. (3.etg.) Diverse oppgraderinger og bygningsmessige arbeider Renhet i operasjonsrom Klassifisering av medisinske områder 12 2 Operasjonsstue OP1, OP2 og OP Bygg ark Brannteknisk vurdering Beskrivelse av oppgradering for VVS-anlegg Beskrivelse av oppgradering for Elektrotekniske anlegg 20 3 Operasjonsstuer OP4, OP5 og Intensivavdeling Bygg ark Beskrivelse av oppgradering for VVS-anlegg Beskrivelse av oppgradering for elektrotekniske anlegg 29 4 Sterilsentral BYGG ARK Beskrivelse av oppgradering for VVS-anlegg Beskrivelse av oppgradering for elektrotekniske anlegg 33 5 Diverse oppgraderinger og bygningsmessige arbeider 34 6 Diverse Krav om og evt. dokumentasjon for søknad om rammetillatelse Kontraktstrategi og forslag til entrepriseplan Plan for gjennomføring RA-Analyser 36 3

32 7 Kostnadskalkyle Innledning Operasjonsstuer OP1, OP2 og OP Operasjonsstuer OP4, OP5 og Intensivavdeling Sterilsentral Diverse oppgraderinger og bygningsmessige arbeider 40 8 Forskrifter, standarder og veiledere 41 9 Tegninger og Skjemaer 42 4

33 1 Innledning 1.1 FORORD Forprosjektrapporten beskriver oppgradering av operasjonsrom/stue 1, 2 og 3, samt 4, og 5, med tilhørende tekniske støttesystemer, sterilsentral og div. andre bygningsmessige forhold ved Sandnessjøen sykehus. 1.2 PROSJEKTETS BAKGRUNN OG OMFANG Dagens operasjonsrom på Sandnessjøen sykehus tilfredsstillende ikke retningslinjene for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer. Videre tilfredsstillende ikke eksisterende elektrotekniske anlegg dagens forskriftskrav. Eksisterende tekniske anlegg er i svært dårlig forfatning og bruk av eksisterende anlegg medfører et risikonivå som er høyere enn dagens forskrifter og normer tillater, og medfører fare for liv og helse. Det henvises til tidligere utarbeidede rapporter: Tilstandsvurdering Operasjonsstuer, med angitte punkter for hva som må utbedres ift. sykehusets tekniske anlegg generelt og spesifikt for operasjonsrom. Forprosjekt Nytt nødstrømsanlegg, med nødstrømkilder og forsyning, samt infrastruktur Denne rapporten har definert omfang til oppgradering av operasjonsrom/ stuer med tilknyttede tekniske anlegg og overflater. Elektroteknisk grensesnittet mellom denne rapporten og rapporten vedr. nytt nødstrømsanlegg, er definert på avganger på nye UPS-fordelinger i plan 1, kjeller. 1.3 ORGANISERING OG ARBEIDSPROSESS - FORPROSJEKTET Det er satt ned prosjektgruppe med representant fra Helgelandssykehuset HF ved Eiendomssjefen og representanter fra Sandnessjøen sykehus ved Avdelingssjef internservice og Teknisk Drift. Prosjektgruppeleder har gjennomført oppstartsmøte som videomøte 26. november 2014, ett oppfølgingsmøte på Sandessjøen sykehus 30. januar 2015, og avsluttende møte for koordinering og avstemning hos Norconsult i Sandvika 20. februar. Oppstartsmøte definerte forutsetninger for engasjement samt for hvilke avvik og forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet. Dette går bl.a. på å prosjektere frem minimumsløsninger ift. ett tiårs perspektiv. Det er bestilt et enkelt forprosjekt med definert omfang til å beskrive: - Planløsning og fysisk plassering av nye komponenter som ventilasjonsaggregater, gr. 2 fordelinger osv. - Utarbeide flyt- og nødvendige enlinjeskjema. - Beskrive oppgradering av innvendige flater og arealer, samt nødvendig utstyr. - Oppdatere allerede oversendt kostnadskalkyle iht. dagens løsning og priser. - Utarbeide rapport som oppsummerer teknisk løsning og kostnader. - Vedtak om bygging, bestemme entrepriseform. 5

34 Innspill fra gruppen har gitt prosjekteringsgruppen bestående av Arkitekt, Elektro, VVS, Bygg og branntekniske rådgivere, underlag til å utarbeide prinsippløsninger i forhold til hvert enkelt fagfelt. Det er også gjennomført avklaringer pr. e-post med driftsavdelingen på sykehuset. Basert på ønsket nivå og detaljgrad for denne rapporten, er det naturlig å medta en usikkerhet for løsninger og kostander (begge veier). 1.4 INVOLVERTE Bjørn Bech-Hanssen (eiendom), Tor Robert Barth-Heyerdahl (internservice), Gunnar Sjøset (teknisk drift), Jens-Petter Jensen (elektro drift). Prosjekteringsgruppen består av: PGL Klaus Andreassen, ARK Eli-Karin Heimen, RIE Klaus Andreassen, RIB Arnfinn Pettersen, RIV Finn Thon, RIBr Ole Martin Paulsen 1.5 MANDAT Oppdraget omfatter, med basis i kundens forutsetninger for gjennomføring av oppdraget, alle prosjekterings- og rådgivingstjenester av nødvendige og tilstrekkelige elektroarbeider, VVS arbeider og bygningsarbeider for prosjekt i fase 1, utarbeidelse av forprosjekt med avtalt omfang. 1.6 SAMMENDRAG Prosjektrapporten beskriver gjennomarbeidete tekniske løsninger som lukker sykehusets formål med prosjektet. Videre er det definert hvilke andre forhold og arbeider som må utløses for å gjennomføre aktuelle tiltak, samt arbeider som bør gjennomføres for å opprettholde tilfredsstillende pasientsikkerhet. Prosjektet er planlagt og beskrevet med fokus på gjennomføringsevne og god forankring inn mot virksomhetsdrift. Behov er definert og gjort rede for. Det er etablert god dialog og kommunikasjon med drift, og det er inngående forståelse for avdelingenes daglige drift, behandlingsbehov og funksjonskrav til arealer. 1.7 FORSLAG TIL BESLUTNING Prosjektet anbefales videreført i fase 2, dvs. gjennomføring av detaljprosjekt. Dette krever vedtak fra Helgelandssykehuset HF om videre finansiering. 1.8 MÅL, RAMMER OG KRAV Mål Prosjekteiers formål med prosjektet (samfunnsmål) er å etablere tilfredsstillende pasientsikkerhet der det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer Effektmål Effektmål er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne (pasienter og ansatte). Tilfredsstille retningslinjer fra Statens helsetilsyn ift. klassifiseringskravet med < 100 cfu/m3 (generelt operasjonsrom) for Operasjonsstuene 1, 2 og 3. 6

35 Sikre god hygienisk kvalitet for Operasjonsstuene 4 og 5. Oppgradere operasjonsrom/ stuer for å tilfredsstille dagens standarder iht. gruppe 1 og 2 iht. gjeldende forskriftskrav (lukke avvik) Ved rehabiliteringen av VVS-anlegg Beskrive tiltak som sikrer at installasjoner oppfyller gjeldende krav og god praksis i operasjonsrommene, slik at operasjonsrommene holder hygienisk kvalitet i henhold til bruken som er definert av byggherren. Og at alle VVS-systemer til enhver tid skal være leveringsdyktige og holde riktig kvalitet over tid. Anleggene skal bygges opp på en slik måte at operasjonsrommene krever minst mulig vedlikeholds- og reparasjonsstopp. Systemene og utstyr skal bestykkes slik at driftspersonell og brukere har mulighet til å oppnå krav til hygiene i operasjonsrommene over tid. Systemene skal bygges opp slik at en eventuell defekt eller utfall av infrastruktur skal ha minst mulig konsekvenser for drift og bruk av operasjonsrommene. Systemer som er vesentlig for hygiene og bruk av operasjonsrommene bygges for tidligvarsling av eventuelle feil og mangler som kan ha konsekvenser for bruk av operasjonsrommene. Dette gjøres med alarmer lokalt og/eller sentralt. Det tilrettelegges for eksterne alarmer ut av huset for kritiske feil. Alle systemer bygges for døgnkontinuelig drift, dog med mulighet for å aktivere driftsøkonomiske funksjoner når lokalene ikke er i bruk. Slike funksjoner skal aldri påvirke områdets luftflythierarki luftflyt skal ved enhver driftsituasjon gå fra ren mot uren sone. Slike funksjoner skal angis entydig i operasjonsrommene for å unngå at rommene tas i bruk i hvilemodus Ved rehabiliteringen av elektrotekniske anlegg Beskrive tiltak som gir tilfredsstillende pasientsikkerhet ved strømbrudd og feil, iht. gjeldende forskriftskrav, samt gjennomføre nødvendige oppgraderinger basert på at anleggsdeler har passert teknisk levealder. Alle elektrotekniske anlegg skal til enhver tid være leveringsdyktige og holde riktig kvalitet over tid. Systemene skal bygges opp slik at en eventuell defekt eller feil på én anleggsdel (et system) tilknyttet én stue ikke skal påvirke andre. Systemer som er vesentlig for pasientsikkerhet og bruk av operasjonsrommene bygges for tidligvarsling av eventuelle feil og mangler som kan ha konsekvenser for bruk av operasjonsrommene. Dette gjøres med alarmer lokalt og/eller sentralt. Det tilrettelegges for eksterne alarmer ut av huset for kritiske feil Resultatmål Kostnad Kvalitet Prosjektet skal realiseres innenfor et tentativt styringsmål angitt under kostander (P50, prisnivå juni 2014) som må korrigeres for de endringer som fremkommer under gjennomgang/revidering av forprosjektet. Prosjektet skal gjennomføres med den funksjonalitet og de standarder, kvaliteter og spesifikasjoner som fremgår etter en gjennomgang/revidering av forprosjektet. 7

36 Tid Sikkerhet, Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Forutsatt godkjenning av prosjektet legges det til grunn at start realisering skal skje ultimo oktober 2015 og være ferdig i sommer/ sensommer Hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal, i alle faser og på alle nivåer under utførelsen, prioriteres og innarbeides i all planlegging og utførelse. Utbyggingen skal skje med nødvendig aktsomhet i forhold til løpende sykehusdrift ved Sandnessjøen sykehus slik at konsekvenser for pasientbehandlingen blir så små som mulig. Selve byggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker, skader, eller tap på person, materiell eller miljø. Ferdigstilling og ibruktakelse Prosjektet skal overleveres uten feil og mangler som påvirker grunnlaget for en stabil drift Rammer Leverandøren skal, med basis i kundens forutsetninger for gjennomføring av oppdraget, utarbeide en leveranseplan, fremdriftsplan og kostnadsoversikt periodisert på ukesbasis for kontraktsarbeiderne. Periodisert leveranseplan, fremdriftsplan og kostnadsoversikt skal framlegges for Kunden for godkjenning og vil fungere som rammer for prosjektet Krav til løsning Sikre tilfredsstillende pasientsikkerhet ved at: Definerte avvik til elektro- og VVS-tekniske anlegg lukkes. Stadfeste tilfredsstillelse med dagens krav (oppgradere utdaterte og sviktende tekniske anlegg). Gjennomføre nødvendige tiltak som reduserer sannsynligheten for postoperative infeksjoner. 8

37 1.9 PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG LØSNINGSKONSEPT Operasjonsstue 1,2 og 3 plan 4. (3. etg.) Prosjektet omfatter ombygging og oppgradering av eksisterende Operasjonsstuer med tilstøtende arealer. Figur 1, Operasjonsavdeling, OP stue 1, 2 og Operasjonsstue 4 og 5 plan 4. (3.etg.) Prosjektet omfatter lettere ombygging av eksisterende Operasjonsstuer med tilstøtende areaer. Kravet til elektroteknisk installasjonsnivå må fastsettes med en romklassifisering av de medisinsk områdene. Figur 2, Intensivavdeling, OP stue 4 og 5 9

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER FORPROSJEKT 03.10.2005 1 BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER 06.10.2005 INNHOLD FORPROSJEKTRAPPORT 0. SAMMENDRAG 0.0 Bakgrunn for

Detaljer

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10.

Bardu kommune. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS. Overordnet styringsdokument 08.10.2013. Bardu kommune ITMS 08.10. Prosjektplan forprosjektfase - ITMS Overordnet styringsdokument 08.10.2013 Bardu kommune ITMS 08.10.13 side 1 av 27 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 3 Oppdatert etter ny info

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

OPPGRADERING AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE MOLDE SJUKEHUS, LUNDAVANG

OPPGRADERING AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE MOLDE SJUKEHUS, LUNDAVANG Helse Nordmøre og Romsdal Oppgradering Lundavang Utarbeidet av: Navn: Gudmund Moen LivHaugen Organisasjon Helsebygg Midt-Norge Helsebygg Midt-Norge e-mail/telefon gmo@helsebygg-midt.no lha@helsebygg-midt.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter

Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller REVIDERT VERSJON (1 1) Juli 2015 Stavanger Curlinghall v/ Leiv Nes Arkitekter Det tas forbehold om

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer