Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg"

Transkript

1 Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Oppdragsnr.:

2 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 02 Korrigering iht. tilbakemeldinger Klaus A. 28. jan For intern kontroll/ kommentar BH Klaus A. 9. januar 2015 Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: KlRAn Kontroll: Dato: Dokumenttittel: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Oppdragsgiver: Helgelandssykehuset HF Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Bech-Hanssen Klaus Andreassen RIE/ PGL Truls Bardal RIB Lars Erik Berge RIV Tuva Cathrine Elisabeth Daae - ARK Ole Martin Paulsen - RIBr Revisjon: 01 Antall sider og bilag Antall sider: 28 Vedlegg: 16 Dato: Fagkontrollert av: KGGUL, Sign.: Godkjent av: KlRAn, Sign.: 2

3 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Innhold 1 Innledning Forord Prosjektets bakgrunn og omfang Organisering og arbeidsprosess - Forprosjektet Involverte Mandat Anbefaring Error! Bookmark not defined. 1.7 Forslag til beslutning Mål, rammer og krav Mål Rammer Krav til løsning Prosjekteringsgrunnlag og løsningskonsept Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg Nytt tekn. bygg generatoranlegg Alternativ A, frittstående aggr. bygg på bakkeplan Alternativ B, aggr. bygg inn-/nedgravd i bakken 11 2 Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg Arkitekt - bygg VVS Elektro Brannteknisk løsning 16 3 Nytt tekn. bygg generatoranlegg Arkitekt - bygg Alternativ A, frittstående aggregatbygg på bakkeplan Plassering Brannteknisk vurdering Materialer Innvendige overflater Terreng/adkomstvei Alternativ B, aggregatbygg inngravd i bakken utenfor tekniske rom Brannteknisk vurdering Materialer Innvendige overflater Terreng VVS Elektro 19 4 Diverse Krav om og evt. dokumentasjon for søknad om rammetillatelse Kontraktstrategi og forslag til entrepriseplan Plan for gjennomføring ROS-Analyser 23 5 Kostnadskalkyle Innledning 24 3

4 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg Nytt tekn. bygg generatoranlegg, alt. A Nytt tekn. bygg generatoranlegg, alt. B 26 6 Forskrifter, standarder og veiledere 27 7 Tegninger og Skjemaer 28 4

5 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 1 Innledning 1.1 FORORD Forprosjekt rapporten beskriver oppgradering av nødstrømsanlegg ved Sandnessjøen sykehus med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg. 1.2 PROSJEKTETS BAKGRUNN OG OMFANG Sandnessjøen sykehus mangler tilfredsstillende nødstrømsforsyning, og det er ikke installert avbruddsfri strømforsyning til operasjonsrom og andre kritiske systemer og anlegg slik NEK400: (indirekte forskrift FEL-99) stiller krav om. Dette gir avvik, og pålegg fra DSB. Nåværende anlegg er i svært dårlig forfatning og bruk av eksisterende anlegg medfører et risikonivå som er høyere enn dagens forskrifter og normer tillater, og medfører fare for liv og helse. Det henvises til tidligere utarbeidet rapport; Tilstandsrapport operasjonsstuer med angitte punkter for hva som må utbedres for å ha en tilfredsstillende nødstrømsforsyning for sykehuset. Førende for valg av løsninger i forhold til antall aggregater defineres med krav ved bruk av TNsystem i strømforsyningen ved sykehuset. Nødstrømsforsyningen skal bestå av to uavhengige forsyningskilder som med svikt i normalforsyningen, skal ivareta nødvendig strømforsyning til medisinsk område. UPS-anlegg etableres for å tilfredsstille krav til ubrutt kraft. Denne rapporten har definert omfang til etableringen av komplett nytt nødstrømsanlegg med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning med infrastruktur samt nytt teknisk bygg for plassering av nødstrømkilder. Det utarbeides separat rapport som har definert omfang til oppgraderingen med operasjonsrom og anlegget i direkte tilknytning til dette. Elektroteknisk grensesnittet mellom denne forprosjektrapporten og rapporten for oppgradering av operasjonsrom, er lagt på avgang i fordeling i kjeller. Nytt nødstrømsanlegg vil også forsyne ny AMK-sentral med redundant og forskriftsmessig strømforsyning. 1.3 ORGANISERING OG ARBEIDSPROSESS - FORPROSJEKTET Det er satt ned prosjektgruppe med representant fra Helgelandssykehuset HF ved Eiendomssjefen og representanter fra Sandnessjøen sykehus ved Avdelingssjef internservice og Teknisk Drift. Prosjektgruppeleder har gjennomført oppstartsmøte på Sandessjøen sykehus 22. september 2014 og videomøte 26. november. Oppstartsmøte definerte forutsetninger for engasjement samt for hvilke avvik og forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet. Dette går bl.a. på at det må etableres aggr.park i et nytt eksternt tekn. bygg, og at omfanget er mer komplisert enn antatt og estimert med i tidligere gjennomført tilstandsanalyse i 2012/2013. Det ble i fellesskap uført karttegning og gjennomgang av utomhus-arealer med tomte- og landskapsvurderinger i forhold til å få kartlagt mulige plasseringer av tekn. bygg. Videre ble det det 5

6 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 sett på prinsipp for tilknytning av mulig teknisk infrastruktur/ teknisk konsept mellom nytt tekn. bygg og kjeller. Gruppen drøftet plasseringer av, og størrelser på bygget og definert hvilke funksjoner som skal inn i nytt tekn. bygg, sett ift. størrelse. Det er bestilt et enkelt forprosjekt med definert omfang: - Utarbeide enlinjeskjema med teknisk løsning av nettforsyning, nødstrømsforsyning, UPSanlegg og forsyning av medisinske områder. - Planløsning og fysisk plassering av nye komponenter som aggregater, UPS og hovedfordelinger løses i samarbeid med sykehuset. - Nødvendig kapasiteter i anlegget fastsettes i samarbeid med sykehuset. - Oppdatere allerede oversendt kostnadskalkyle ih.t. dagens løsning og priser. - Utarbeide rapport som oppsummerer teknisk løsning og kostnader - Vedtak om bygging, bestemme entrepriseform Videre er det medtatt tverrfaglig bistand for å få med vurderinger ift. varme/ kjøling, byggetekniske vurderinger og romforandringer på plan, samt vurderinger og grove skisser for mulig plassering og utforming av et eksternt teknisk bygg. Innspill fra gruppen har gitt prosjekteringsgruppen bestående av Arkitekt, Elektro, VVS, Bygg og branntekniske rådgivere, underlag til å utarbeide prinsippløsninger i forhold til hvert enkelt fagfelt. I tillegg til denne rapporten er det utarbeidet illustrasjoner og arealskisser for å kvalitetssikre arealbehov samt vise teknisk innredning og plassering av teknisk bygg i forhold til eksisterende bygningsmasse. Det er også gjennomført avklaringer pr. e-post med driftsavdelingen på sykehuset. Basert på ønsket nivå og detaljgrad for denne rapporten, er det naturlig å medta en usikkerhet for løsninger og kostander (begge veier). 1.4 INVOLVERTE Bjørn Bech-Hanssen (eiendom), Tor Robert Barth-Heyerdahl (internservice), Gunnar Sjøset (teknisk drift), Jens-Petter Jensen (elektro drift). Prosjekteringsgruppen består av: PGL Klaus Andreassen, ARK Tuva Cathrine Elisabeth Daae og Kari Røsstad Stokke, RIE Klaus Andreassen og Anders Idsø, RIB Truls Bardal, RIV Lars Erik Berge, RIBr Ole Martin Paulsen 1.5 MANDAT Oppdraget omfatter, med basis i kundens forutsetninger for gjennomføring av oppdraget, alle prosjekterings- og rådgivingstjenester av nødvendige og tilstrekkelige elektroarbeider, VVS arbeider og bygningsarbeider for prosjekt i fase 1, utarbeidelse av forprosjekt med avtalt omfang ANBEFALING I prosessen frem til ferdig rapport, har det nedgravde alternative utpekt seg som beste løsning. Det fremstår for prosjektgruppen fordeler med at løsningen ikke beslaglegger tomteareal eller utsyn fra eksisterende bygg, noe som kan ha en framtidig verdi. For framtidig bruk av eksisterende bygg må det være en fordel at støy fra avkast flyttes unna. 6

7 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Bygget får kun en fasade, som med fordel kan ha en røff fremtoning. Inntakspunktet opp kan også utføres i en røff stil. Færre fasader reduserer vedlikeholdsbehovet av utvendige fasader, samt at det blir enklere å oppnå en jevn romtemperatur. Videre elimineres usikkerheten vedrørende utflyging av helikopter som ellers må vurderes og vektlegges. 1.7 FORSLAG TIL BESLUTNING Prosjektet anbefales videreført i fase 2, dvs. gjennomføring av detaljprosjekt. Dette krever vedtak fra Helgelandssykehuset HF om videre finansiering. 1.8 MÅL, RAMMER OG KRAV Mål Sandnessjøens sykehus formål: Prosjekteiers formål med prosjektet (samfunnsmål) er å etablere tilfredsstillende pasientsikkerhet ved strømbrudd, iht. gjeldende forskriftskrav, dvs. lukke DSB avvik. Effektmål; Effektmål er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne (pasienter og ansatte). Resultatmål: Kostnad Kvalitet Tid Etablere nødvendig og tilstrekkelig nødstrømsforsyning til gruppe 2 iht. gjeldende forskriftskrav Prosjektet skal realiseres innenfor et tentativt styringsmål angitt under kostander (P50, prisnivå juni 2014) som må korrigeres for de endringer som fremkommer under gjennomgang/revidering av forprosjektet. Prosjektet skal gjennomføres med den funksjonalitet og de standarder, kvaliteter og spesifikasjoner som fremgår etter en gjennomgang/revidering av forprosjektet. Forutsatt godkjenning av prosjektet legges det til grunn at start realisering skal skje ultimo oktober 2015 og være ferdig i februar Sikkerhet, Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal, i alle faser og på alle nivåer under utførelsen, prioriteres og innarbeides i all planlegging og utførelse. Utbyggingen skal skje med nødvendig aktsomhet i forhold til løpende sykehusdrift ved Sandnessjøen sykehus slik at konsekvenser for pasientbehandlingen blir så små som mulig. Selve byggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker, skader, eller tap på person, materiell eller miljø. Ferdigstilling og ibruktakelse Prosjektet skal overleveres uten feil og mangler som påvirker grunnlaget for en stabil drift. 7

8 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Rammer Leverandøren skal, med basis i kundens forutsetninger for gjennomføring av oppdraget, utarbeide en leveranseplan, fremdriftsplan og kostnadsoversikt periodisert på ukesbasis for kontraktsarbeiderne. Periodisert leveranseplan, fremdriftsplan og kostnadsoversikt skal framlegges for Kunden for godkjenning og vil fungere som rammer for prosjektet Krav til løsning Fare for pålegg med definerte avvik fra DSB skal lukkes for å kunne stadfeste tilfredsstillelse med dagens krav, samt opprettholde en tilfredsstillende pasientsikkerhet. 8

9 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG LØSNINGSKONSEPT Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende tekniske rom i kjellerplan. Det har vært jobbet med å finne gode løsninger for å omdisponere arealer uten større strukturendringer på bæresystem eller rominndeling. Prosjekterte løsninger er gjennomført med fokus på adkomst og tilgjengelighet i forhold til drift, og vurderinger sett i forhold til robusthet og sikkerhet. Det er hensyntatt at ombyggingen skal gjennomføres med sykehuset i full drift. Figur 1. Omdisponerte arealer Eksisterende søppel-/ lagerrom er omdisponert til rom for hovedfordelinger tilknyttet nødstrømaggregatene (system A og B). Aggregatrom med utvendig oljetankrom er omdisponert til fire separate rom, tilpasset to UPS-systemer med batteribanker Nytt tekn. bygg generatoranlegg Prosjektet omfatter bygging av nytt teknisk bygg for plassering av nødstrøm-aggregatene (system A og B). Dette med bakgrunn i at det eksisterende kjellerplan ikke er egnet til eller har plass til dette anlegget. Det er utredet to alternative plasseringer/ utforminger. Elektroteknisk er begge alternativene likeverdig Alternativ A, frittstående aggr. bygg på bakkeplan Bygget er i utgangspunktet plasseres minimum 8m fra omkringliggende bebyggelse og med +OK dekke/ gulvplan som plan 1 på sykehuset. Vist plassering på bakken kan komme i konflikt med utflyging fra helikopterplass, samt at eksisterende grusvei må flyttes. Et bygg på bakken kan flyttes nærmere både sengefløy og behandlingsfløy (bakover). 9

10 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Flyttes bygget nærmere sengefløy-bygget vil det kreve brannkrav på de konstruksjoner som kommer nærmere enn 8 m til eksisterende bygg. Trekkes bygget bakover vil det gi mer omfattende terrengtilpasninger/støttemurer i bakkant. Figur 2. Alternativ A, frittstående aggregatbygg på bakkeplan 10

11 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Alternativ B, aggr. bygg inn-/nedgravd i bakken Bygget plasseres ca. 20 cm lavere enn gulvnivå i tekniske rom i sykehuset og med front ut mot Novikveien. Plassering i øst-vest-retning må tilpasses. Avkast fra aggregatrom mot Novikveien. Fasade noe tilbaketrukket fra Novikveien for adkomst. Luftinntak på bakkeplan foran kapell, enten som plassbygd konstruksjon med inntakshatt eller prefabrikkerte inntakstårn. Inntak plasseres minimum 8 m fra eksisterende fasade. Forbindelse til area utenfor teknisk rom via kulvert. Kjørbart dekke over aggregat og kulvert. Plassering med avkast mot Novikveien må avklares mot Alstahaug kommune. Figur 3. Alternativ B, aggregatbygg inngravd i bakken utenfor tekniske rom 11

12 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 2 Eks. kjellerareal UPS og fordelingsanlegg 2.1 ARKITEKT - BYGG Riving Deler av betongvegger skal skjæres bort. Lokalene skal renskes for lydabsorberende plater og andre bygningsmessige installasjoner. Eksisterende aggregat skal fjernes. Klargjøring Vegger, himling og gulv skal klargjøres for nye rominndelinger. Eksisterende oljetankrom skal rengjøres og tørkes opp. Tank må også rives og behandles. Oppbygging Det skal etableres nye lettklinkervegger som skal pusses og males. Ellers skal eksisterende vegger og himlinger males dersom dette er ubehandlet. Alle gulv skal flikkes opp og males med epoksy. Eksisterende oljetankrom skal bygges om til nyttbart areal. Sikkerhet Alle dører skal ha brannklasse B60. Alle fuger og gjennomføringer skal branntettes. Ytterdører skal ha innbruddssikring og styringer i henhold til sykehusets øvrige nivå. 2.2 VVS 31 Sanitæranlegg Det skal utføres minimalt med inngrep i eksisterende sanitæranlegg. 32 Varmeanlegg Det skal utføres minimalt med inngrep i eksisterende varmeanlegg. 35 Kjøling Rom for UPS / Trafo krever kjøling. Det er estimert et totalt kjølebehov på 15kw for disse to rommene. Eksisterende isvannsanlegg har pr. dags dato ikke kapasitet til å dekke dette kjølebehovet. Selve isvannsmaskinen har kapasitet, men tørrkjøleren må byttes evt. suppleres med én ekstra. Eksisterende rørnett må også oppdimensjoneres. Driftsavdeling har tidligere hentet inn tilbud på oppgradering av tørrkjøleren. Tilbudet var den gang på kr ,- eks. mva. Legger man til hjelpearbeider og oppgradering av rørtraséen er det snakk om en investering i størrelsesorden ,- eks. mva. Med begrunnelse i ovennevnte, samt at kjøling av UPS/traforom har meget høy prioritet anbefaler vi derfor at disse rommene kjøles med egne separate systemer. 12

13 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 De nye systemene prosjekteres som redundante system. Det vil si 2 helt uavhengig separate systemer. Ved bortfall / feil på det ene systemet vil det andre systemet automatisk ta over kjølingen. Systemet vil bestå av et splittet vannkjølt DX-system (nettvann) og et splittet luftkjølt system. Begge systemene dimensjoneres til og alene ta hele kjølebelastningen. Systemene integreres i sykehusets eksisterende SD-anlegg for drift-, regulering og overvåkning via bus-system. 36 Ventilasjon For batterirom ventileres disse med egne EX-godkjente avtrekksvifter. Avkast ut til det fri. Luftmengde pr. rom er i størrelsesorden m³/h. Tilførsel av luft enten via overstrømning fra tilstøtenderom eller uteluft via rist i yttervegg. Vifter kobles opp mot byggets SD-anlegg for alarm ved driftsstans. Øvrig rom som berøres av prosjektet har ingen krav om ventilering. Både kjøle- & ventilasjonssystemene må tilkobles prioritert kraft. 2.3 ELEKTRO 41 Basisinstallasjoner for elkraft Systemer for kabelføring: Det er medtatt generelle føringsveier iht. kursopplegg, utført som kabelstiger, rør, kanaler osv. Det etableres redundante (adskilte/ funksjonssikre) føringsveier inn fra tekn. bygg inn til respektive hovedfordelinger, og videre frem til hvert enkelt UPS system. Inn fra tekn. bygg via luftinntak og eks. kulvert/ krypkjeller inn mot sengefløy frem til hovedfordeling. System A føres rett inn fra kulvert, og system B via hovedfordeling normalkraft. For føringsveier fra UPS-fordelinger opp mot operasjonsrom, føres system A på utsiden opp langs fasaden. System B føres internt i bygget. Systemer for jording: Det etableres utjevningsforbindelser mot eksisterende elektrode/ jord. 43 Lavspent forsyning Det er fokusert på tverrfaglige gode løsninger med god tilgang for drifts- og vedlikehold. Alle hovedfordelinger utføres Iht. form 4A med pluggbare vern. Ved bortfall av den normale strømforsyningen vil sykehuset bli forsynt fra alternativ strømforsyning bestående av to uavhengige dieselaggregater som enkeltvis skal være dimensjonert for drift av prioriterte elektriske installasjoner i sykehuset. Det planlegges adskilte fordelinger i tekniske rom med vertikale føringer for normalkraft, nød-strøm og UPS-forsyning iht. NEK og NEK Hovedfordeling for normalkraft og nødstrøm (<15 sek): 13

14 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Det blir etablert adskilte hovedtavelrom for nye hovedfordelinger A og B (fra nødstrømsaggregat) nødstrøm (<15 sek). Hvert rom utføres som egen brannselle. Plasseringen er tilstøtende eksisterende Hovedtavlerom med hovedfordeling normal- og nødkraft. Nye hovedfordeling nødstrøm er plassert vegg i vegg eks. fordeling, tilpasset sømløs overgang fra eks. til nytt system. Tilkomst fra restareal og korridor. Hovedfordelingene bygges opp som prefabrikkerte stålplateskap, med innvendig separasjon. Fordelingene prosjekteres for å forsyne halvparten av nødstrøm-lasten (avganger) pluss 30 % som reserve. Hver enkelt fordeling strømforsynes av hvert sitt nødstrømsaggregat. Systemene er sammenkoblet med motorbryter for å kunne omfordele eller alternere på tilkoblet strømkilde (aggr.). I hovedfordelinger skal det medtas målere for registrering av energiforbruk på inntak. Hovedfordelinger for avbruddsfri strømforsyning, UPS (kl.<0,5s.): Det blir etablert adskilte UPS-rom for nye UPS-hovedfordelinger A og B prioritert kraft (<0,5 sek), med adskilte batterirom. Hvert rom utføres som egen brannselle. Ved plassering og dimensjonering av rommene er det tatt hensyn til: - Mulighet for kjøling - Drift med inn og uttransport - Kabellengder mht. spenningsfall og selektivitet i UPS-forsyning - Tilknytning mot hovedfordelinger nødstrøm - Adskilte føringer Hovedfordelingene bygges opp som prefabrikkerte stålplateskap, med tilstrekkelig innvendig seperasjon. Fordelingene prosjekteres for å forsyne 100 % av tilkoblet UPS-last (avganger) pluss 30 % som reserve. I normaldrift forsyner hvert system 50 % av total UPS-last. Fordelinger til alminnelig forbruk og driftstekniske installasjoner: Det medtas underfordeling for tilkobling av kursopplegg i berørte arealer. Kursopplegg: Det etableres nye kurser for belysning og alminnelig forbruk omgjorte arealer, samt for bygningsdrift. Tilpasses den enkelte VVS-installasjon. 44 Lys Belysningsutstyr: Lysinstallasjoner for ombygde arealer prosjekteres ut i fra anbefalinger gitt i Lyskultur publikasjoner. Det er medtatt industriarmaturer i arealene. Nødlysutstyr: Det medtas Lede- og nødlys. 45 Elvarme Det medtas frostsikring av utsatte arealer. 14

15 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Reservekraft Etterfølgende beskrivelse omhandler kun ups-anlegget og det som er relatert til arbeidene i eks. kjellerareal. Reservekraft- og nødstrømsforsyning er medtatt i kapittel 3 for tekn. bygg. Det samme gjelder for anleggskostander. UPS (Avbruddsfri strømforsyning): Som en del av nødstrømsforsyningen skal det også installeres UPS-anlegg som ved svikt i normalforsyningen, skal ivareta avbruddsfri strømforsyning (klasse <0,5) iht. NEK Batterikapasitet skal dimensjoneres for minimum en times drift ved dimensjonert UPS-belastning. Det etableres to (dublerte) UPS-forsyninger som hver består av UPS, trafo, batterirack med batteribrytere og UPS-fordeling. Anlegget er dimensjonert slik at de ved normal drift har 50 % hver, men ved feil på ett system, kan levere 100 %. Hvert UPS-anlegg plasseres i egne brannseller. Figur 4. Dublert UPS-anlegg med UPS-forsyning til medisinske områder, AMK og IKT Det er medtatt kostand for UPS-ytelse a kVA pr. stk. Dette dekker behovet knyttet til dette prosjektet ift. operasjon, AMK med flere funksjoner. Det bør vurderes om en skal øke ytelsen til kva for å dekke Data-/ IKT-sentral og laboratoriet. 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering Føringsveier for IKT-kabling samt jording utføres som beskrevet under kapittel Integrert kommunikasjon Det er medtatt nødvendig kursopplegg for IKT/ bygningsdrift for overføring av alarmer etc. til SD- /anlegget og Drift. 54 Alarm og signalsystemer Brannalarm: Det er medtatt utvidelse av eksisterende anlegg med nye detektorer, tilknyttet eksisterende sløyfe i etasjen. Det benyttes hovedsakelig multikriteriedetektorer. Eksisterende gjennbrukes. 15

16 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Adgangskontroll: Det er ikke medtatt kostander for utstyr relatert til adgangskontroll på dører. Innbrudd- og overfallsalarm: Ikke medtatt 56 Automatisering Sentral driftskontroll og automatisering: Sykehuset skal utstyres med nåværende Sentralt Driftskontrollanlegg (SD) for styring, regulering og overvåkning av alle elektro- og VVS-tekniske anlegg. Generelt skal alt VVS-teknisk utstyr koples opp slik at det kan styres, reguleres eller overvåkes. Tekniske anlegg for elektro og teleteknikk integreres mot SD-anlegget på ulike nivå iht. behov for statusinformasjon, alarmer og behov/ønsker om sentral styring. Kursopplegg til spesialsystemer og andre systemer tilkobles SD-anlegget. Det må medtas signaler fra fancoiler og DX enheter. Videre medtas signaler fra motorbrytere, automatikk og ulike alarmer fra nødstrømsanleggene. RIE medtar kostnader for utvidelse nytt automatikkanlegg med ny undersentral. Sentral tilkobles dagens buss-system med utvidelser av systemet ifra dagens struktur. SD bilder som berøres av utbyggingen oppgraderes. 2.4 BRANNTEKNISK LØSNING Områdene som skal bygges om plasseres i risikoklasse 2, brannklasse 3. Det er ingen forandring fra dagens situasjon. 16

17 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 3 Nytt tekn. bygg generatoranlegg 3.1 ARKITEKT - BYGG Alternativ A, frittstående aggregatbygg på bakkeplan Plassering Bygget plasseres i utgangspunktet minimum 8m fra omkringliggende bebyggelse og med +OK dekke/ gulvplan som plan 1 på sykehuset. Plassering på bakken kan komme i konflikt med utflyging fra helikopterplass, samt at eksisterende grusvei må flyttes. Et bygg på bakken kan flyttes nærmere både sengefløy og behandlingsfløy (bakover). Flyttes bygget nærmere sengefløy vil det kreve brannkrav på konstruksjoner som kommer nærmere enn 8 m til eksisterende bygg. Trekkes bygget bakover vil det gi mer omfattende terrengtilpasninger/støttemurer i bakkant. Luftinntak fra sør og avkast mot nord, avkast gir mest støy Brannteknisk vurdering Ved en eventuell plassering nærmere omkringliggende bebyggelse enn 8 m må det etableres brannskiller, enten ved at aggregatbygget utføres som egen seksjon eller ved at den delen av aggregatbygget som plasseres nærmere enn 8 m utføres som brannskillende konstruksjoner, EI60, ubrennbart. Dette vil i så fall kunne gjelde inntaks- og avkastrister. Med rister plassert på sørsiden av aggregatbygget vil det være vanskelig å seksjonere dersom det kommer nærmere enn 8 m. Det er nødvendig å holde en adkomst til eksisterende rømningsvei fra sykehusets plan 1 åpen dersom aggregatbygget skal legges nært eksisterende bygg. Hvert aggregatrom skal være egen brannseksjon/celle Materialer Bygget oppføres i betong, evt betongelementer, isoleres ihht innetemp grader. Et aggregatbygg på bakkeplan vil være svært godt synlig på tomta, og det bør tas med noe ekstra til fasadeutforming/-materialer. Dersom det brukes betongelementer kan det gjerne tenkes bruk av struktur i formen. Ved plasstøpt betong må det tas med kledning, Innvendige overflater Det benyttes støvbindende maling i himling, epoksy på golv. Evt betongelementer males med tilpasset maling, plasstøpt betong pusses og males Terreng/adkomstvei Terrenget mellom sengeblokk og behandlingsblokk er formet som en haug som har topphøyde ca 2 m over innvendig golv i plan 1. Fra helikopterplass til kapell går en vei med høydeforskjell ca 2 m. Plassering av aggregatbygg i dette området medfører omlegging av veien, i plan og høyde. Terreng rundt aggregatbygget må formes og det må evt anlegges støttemurer rundt aggregatbygget. Det er ikke avklart om det skal være kjørbart med fast dekke rundt bygget. 17

18 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 Det kan vurderes å legge aggregatbygget noe høyere i terrenget enn sykehusets plan 1 for å unngå store omlegginger av vei. Konsekvensen av dette blir at bygget stenger mer utsikt fra eksisterende sykehus Alternativ B, aggregatbygg inngravd i bakken utenfor tekniske rom Bygget plasseres ca. 20 cm lavere enn gulvnivå i tekniske rom i sykehuset og med front ut mot Novikveien. Høyder bekreftet fra oppmåling. Plassering i øst-vest-retning må tilpasses. Avkast fra aggregatrom mot Novikveien. Fasade noe tilbaketrukket fra Novikveien for adkomst. Luftinntak på bakkeplan foran kapell, enten som plassbygd konstruksjon med inntakshatt eller prefabrikkerte inntakstårn. Luftinntak plasseres minimum 8 m fra eksisterende fasade. Forbindelse til area utenfor teknisk rom via kulvert. Kjørbart dekke over aggregat og kulvert. Plassering med avkast mot Novikveien må avklares mot Alstahaug kommune Brannteknisk vurdering Hvert aggregatrom skal være egen brannseksjon/celle. Brannskille mot eksisterende bygg i kulvert Materialer Bygget oppføres i betong, evt betongelementer, isoleres ihht innetemp grader. Fasade mot Novikveien bør gis en tiltalende utforming, men vil være dominert av avkastristene. Ved bruk av betongelementer kan det være aktuelt med struktur, bruk av plassbygd betong må kles, mest aktuelt er platekledning. Ved bruk av prefabrikkerte inntakstårn må disse skjermes mot påkjørsel. De står vanligvis på en liten sokkel, og det bør være rekkverk eller hinder rundt sokkelen. Et eventuelt plassbygd inntak må bygges i betong for lydfeller, med rister i en hatt. Det må settes opp rekkverk langs nordfasade og så langt opp på øst- og vestsiden som høydeforskjell mot terreng tilsier Innvendige overflater Det benyttes støvbindende maling i himling, epoksy på golv. Evt betongelementer males med tilpasset maling, plasstøpt betong pusses og males Terreng Det må fjernes masser foran eksisterende tekniske rom. Eventuelle eksisterende installasjoner i bakken må kartlegges og hensyntas. Foran fasade med avkastrister blir et lite område med fast dekke som utvidelse av fortau inn mot fasaden. 18

19 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: VVS 31 Sanitæranlegg Ikke medtatt 32 Varmeanlegg Bygget frostsikres ved hjelp av veggmonterte elektriske viftekonvektorer 36 Ventilasjon Aggregat(er) kjøles ved hjelp av frikjøling/ uteluft. Dimensjonerende kapasitet er ca m³/h. For alternativ A Frittstående aggregat hus på bakkeplan: Luftinntak gjennom inntaksrister plassert i byggets søndre fasade (mot AMK). Avkast via rister i byggets fasade mot nord. For alternativ B Aggregatbygg gravd inn i bakken utenfor teknisk rom: Luftinntak via plassbygd- eller prefabrikkerte inntakstårn. Avkast mot Novikveien via rister montert i vegg. 3.3 ELEKTRO 41 Basisinstallasjoner for elkraft Systemer for kabelføring: Det er medtatt nødvendige interne føringsveier i bygget. Systemer for jording: Det etableres ringelektrode for bygget, med utjevningsforbindelser mot eksisterende elektrode/ jord. 43 Lavspent forsyning Det er medtatt nødvendige fordeling for lys og stikk med mer internt i bygget. 44 Lys Belysningsutstyr: Lysinstallasjoner for nybygget vil ha føringer ut i fra anbefalinger gitt i Lyskultur publikasjoner. Det er medtatt nødvendige lys internt i bygget, samt på fasade. Nødlysutstyr: Det er medtatt nødvendige nødlys internt i bygget, samt ledelys på fasade. 19

20 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: Elvarme Det er medtatt nødvendige varme for å sikre ca gr. i bygget. Frost- og kondenssikring av rom og utstyr, samt som "forvarming" av nødstrømsaggregat. 46 Reservekraft Reservekraft- og nødstrømsforsyning: For å ivareta krav til nødstrømforsyning i medisinske områder samt strømforsyningen til øvrig del av sykehuset (reservekraft) ved bortfall av den normale nettforsyningen, skal det installere en alternativ strømforsyning ved sykehuset. Denne forsyningskilden vil bestå av to stk. diesel elkraftaggregater med automatisk oppstart. Nødstrømsforsyning: Ved bruk av TN-system i strømforsyningen ved sykehuset, må det iht. FEL 18, El. sikkerhet nr. 68 og NEK , planlegges to uavhengige nødstrømsforsyninger for å tilfredsstille krav til sikker strømforsyning til medisinske områder. Nødstrømsforsyningen skal bestå av to uavhengige forsyningskilder som med svikt i normalforsyningen, skal ivareta nødvendig strømforsyning til medisinsk område. Innkoblingstid iht. NEK (Klasse > 0,5 < 15) og vil bli ivaretatt av de to elkraftaggregatene. Reservekraft (klasse >15 sek) iht. NEK ): Elkraftaggregater skal i tillegg til å ivareta nødstrømsforsyning, også ivareta strømtilførsel til øvrige deler av sykehuset hvor det er ønskelig å opprettholde virksomheten ved brudd i den normale strømforsyningen. Endelig dimensjonering av de to elkraftaggregatene vil bli foretatt i detaljprosjektet når alle laster er kjent. Ref. til at sykehuset i dag har en løsning hvor prioritert kraft (nødstrøm) på stigekabler kan sjaltes mellom normal- og prioritert kraft. De foreløpige lastberegninger viser behov for en ytelse på kw (med samtidighet lik 0,5). Det anbefales at elkraftaggregatene dimensjoneres for å kunne ivareta 100 % drift av de elektriske anleggene ved sykehuset. Dette sikrer oppe-tid ved feil, og periodevis vedlikehold. Det gir også mulighet for å alternere driftstid pr. aggregat som forlenge levetiden pr. system. Dieselaggregater: Rom for 2 stk. dieseldrevne elkraftaggregater planlegges i separate brannseller i nytt teknisk bygg. Ekstern plasseringen er gunstig mht. støy og vibrasjoner til øvrig del av sykehuset. De to aggregatene skal fungere som to uavhengige forsyninger med uavhengige styresystemer. Felles oljetank etableres i bygget med separate rør og pumper for drivstofforsyning til hvert aggregat. Dagtank for 8t etableres i hvert aggregatrom. Det må avgjøres tidskrav/ periode for hvor mange timer nødstrømforsyningskilden skal kunne opprettholde drift. Forskriftskravet er minst 24t dog må dette vurderes ift. sykehusets rutiner for etterfylling og tilgjengelighet for drivstoff, vær og vind, samt leveransesikkerhet for nettkraft. Det er medtatt driftstid for 48 timer. Dette gir et estimert tankvolum på liter med ca. 200l/t (100 % last for et system). Tank plasseres i eget rom. 20

21 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 For alternativ A er det fra luftrist i bakkant (inntak) av aggregatrom prosjektert med lydbafler og delevegg mellom hvert aggregat. I front av rommet monteres demonterbare rister for avtrekk til rommet. Det etableres også lydbafler/ vegg innenfor rist for lyddemping. For alternativ B er det fra luftrist i tak (inntak) av aggregatrom prosjektert med lydbafler og delevegg mellom hvert aggregat, samt opp i inntaks"pipen". I front av rommet monteres demonterbare rister for avtrekk til rommet. Det etableres også lydbafler/ vegg innenfor rist for lyddemping. Lydnivå over rister inn/ut av rommet bør ikke være høyere enn ca 65 db (må beregnes i detaljprosjektet). 54 Alarm og signalsystemer Brannalarm: Det er medtatt utvidelse av eksisterende anlegg med nye detektorer, tilknyttet eksisterende sløyfe i kjelleretasjen. Det benyttes hovedsakelig punkt multikriteriedetektorer. Adgangskontroll: Det er forutsatt dører med lås. Innbrudd- og overfallsalarm: Ikke medtatt 56 Automatisering Sentral driftskontroll og automatisering: Tekniske anlegg for elektro og teleteknikk integreres mot SD-anlegget på ulike nivå iht. behov for statusinformasjon, alarmer og behov/ønsker om sentral styring. RIE medtar kostnader for etablering av undersentral for overføring av signaler til sykehusets SDanlegg utvidelse. Sentral tilkobles dagens buss-system med utvidelser av systemet ifra dagens struktur. SD bilder som berøres av utbyggingen oppgraderes. 74 Utendørs elkraft Det er medtatt kostnader for utendørs elkraft som omfatter føringsveier mellom nytt teknisk bygg, utført som rørtrase. 21

22 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 4 Diverse 4.1 KRAV OM OG EVT. DOKUMENTASJON FOR SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Ombygningsarealene i kjeller er søknadspliktige ift. endringer på brannalarmanlegget. Nytt teknisk bygg er søknadspliktig. 4.2 KONTRAKTSTRATEGI OG FORSLAG TIL ENTREPRISEPLAN Norconsult anbefaler en gjennomføringsmodell iht. Helsedirektoratets veileder IS 1369 «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» tilpasset dette prosjekts størrelse. Denne veileder er i utgangspunktet beregnet for større nybygg- eller rehabiliteringsprosjekter, men de ulike fasene og innhold av fasene kan også benyttes til mindre prosjekter. I mindre prosjekter kan det være hensiktsmessig å slå sammen faser og de ulike dokumenter beskrevet i veilederen. Dersom man velger å slå sammen faser og dokumenter bør man sørge for at det foreslåtte innholdet blir vurdert inkludert. Teknisk bygg er et råbygg og de arbeider som skal utføres er stort sett uavhengig resten av sykehusets. Det samme gjelder i all hovedsak for omgjøringsarbeidene med etablering av UPSsystemer og nye hovedfordelinger i teknisk kjellerplan. Når omkoblingsarbeidene skal gjennomføres, må omfanget og gjennomføringen risikovurderes og faseplanlegges. Det legges opp delte entrepriser med konkurranseutsettelses for elektro- og bygningsarbeider. Omfanget er lite for ventilasjon og rør, og det er derfor hensiktsmessig å benytte seg av entreprenører som har rammeavtale på sykehuset og er kjent med forholdene. - K201, grunnarbeider, nytt teknisk bygg og omgjøringsarbeider. - K401, Elektrotekniske anlegg og UPS-anlegg - K402, Reservekraftaggregat- og nødstrømsforsyning (komplett leveranse) 4.3 PLAN FOR GJENNOMFØRING Det legges opp til å gjennomføre arbeidene i to faser, fase èn vil omfatte alle arbeider som kan gjennomføres uten fare for å påvirke driften ved sykehuset, fase to vil omfatte arbeidene med omkobling og igangsetting av nytt anlegg. Ved å gjennomføre arbeidene i denne rekkefølgen vil man oppnå kortes mulig ned tid og heft. Det vil legges stor vekt på at alle arbeider som gjennomføres er gjennomgått og godkjent av Drift, eller de som måtte bli berørt. Dette er helt avgjørende for at prosjektet skal kunne gjennomføres til den tid og kostnad som er budsjettert. For ivaretakelse av HMS blir det bl.a. i forbindelse med detaljprosjektering, utarbeidet en risikoanalyse som kartlegger de arbeider som skal gjennomføres som defineres som farlige arbeider, denne legges ved prosjektbeskrivelsen som prisbærende post. Alle arbeider som kan medføre risiko for, enten utførende og/eller bruker/pasient, skal ha en ferdig utarbeidet og godkjent sikker-jobb-analyse hvor tiltak for å unngå uønskede hendelser er definert. Videre vil det i 22

23 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 byggeperioden bli fortatt jevnlige HMS runder på byggeplass for å sikre at man følger rent tørt bygg prinsippet, avvik som oppdages følges opp i ukentlige byggemøter. Det legges opp til at arbeidene blir fulgt opp av en Byggeleder slik at grensesnitt mellom entreprenører, leverandører, drift med mer. Byggeleder rapporterer til Prosjektleder ift. fremdrift og økonomi. Videre legges det opp til regelmessig kvalitetssikring av arbeidene samme med driftsavdelingen for å sikre at utført arbeid er av rett kvalitet. Det er pr i dag lagt opp til en gjennomføring av arbeidene knyttet til etablering av nytt teknisk bygg ferdig med aggr. installasjoner på 3-5 måneder, i tillegg vil det bli en periode på 3 uker med igangkjøring og prøvedrift før anlegget er klart. Omgjøringsarbeidene i teknisk plan kjeller er beregnet til 4-5 måneder, i tillegg blir det en periode med igangkjøring og prøvedrift på 3 uker før anlegget er klart. Vi anbefaler en prøvetidsperiode på 6 måneder før overtakelse. En mer detaljert plan for dette vil kunne foreligge når entreprenører og leverandører er bestemt. 4.4 ROS-ANALYSER Nivå for sikkerhetsgrad skal fastsettes i egen ROS-analyse. Formålet med ROS-analysen vil her være å gjennomgå installasjonen og vurdere risiko i forhold til plassering, driftssikkerhet og sikkerhet i forhold til eksterne risikomomenter. Risiko relateres til uønskede hendelser - dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den skulle inntreffe. Det sees videre på sannsynligheten for at en hendelse blir oppdaget og hvilken prioritet dette gir oppfølgingen. Med prioritet menes her den samlede fare for personer eller produkt når man tar hensyn til sannsynlighet, konsekvens og deteksjon. 23

24 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 5 Kostnadskalkyle 5.1 INNLEDNING Vi har valgt å presentere kalkyle og usikkerheten ved kalkylen ved å angi P50 verdien. Vi skiller mellom kalkyle og usikkerhet. P-verdier viser sannsynlighet i prosent for at kostnaden kan bli lavere enn en gitt verdi. For eksempel vil det for P85 være 85 prosent sannsynlighet at kostnaden vil være lavere enn hva som fremkommer av P85-verdien. For P50 vil det være 50 prosent sannsynlighet for at kostnaden blir lavere, men også 50 prosent sannsynlighet for at den blir høyere. Ved å vurdere kalkulasjonsusikkerheter og hendelser som kan oppstå, kan vi regne ut hvor mye vi må legge til basiskalkylen for å komme opp på et konfidensnivå på 50 % - P50. Dette tillegget kalles forventningstillegget eller margin. For dette prosjektet har vi satt denne til 20 %. Dette er gjerne styringsnivået for et prosjekt - som prosjektleder har til disposisjon. 5.2 EKS. KJELLERAREAL UPS OG FORDELINGSANLEGG Tallene presentert i denne rapport er estimert på Norsk Prisbok 2014, innhentede budsjettpriser og erfaringstall fra likeverdige prosjekter. Prisnivå: 2014 Prosjektdata: Oppgr. Nødkraft eksl. tekn. bygg Bruttoareal i ht NS 3940 BTA 150 m2 1 Felleskostnader 10 % Bygning VVS og 5 Elkraft og Tele og autom Andre installasjoner HUSKOSTNAD (1-6) - basiskostnad Utendørs ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) - basiskostnad Generelle kostnader 25 % BYGGEKOSTNADER (1-8) Spesielle kostnader Mva 25 % PROSJEKTKOSTNAD - basiskostnad Margin (forventningstillegg) 20 % FORVENTNINGVERDI - P

25 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: NYTT TEKN. BYGG GENERATORANLEGG, ALT. A Tallene presentert i denne rapport er estimert på Norsk Prisbok 2014, innhentede budsjettpriser og erfaringstall fra likeverdige prosjekter. Prisnivå: 2014 Tekn. bygg frittstående Prosjektdata: Bruttoareal i ht NS 3940 BTA 135 m2 1 Felleskostnader 15 % Bygning VVS og 5 Elkraft og Tele og autom Andre installasjoner HUSKOSTNAD (1-6) - basiskostnad Utendørs ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) - basiskostnad Generelle kostnader 25 % BYGGEKOSTNADER (1-8) Spesielle kostnader Mva 25 % PROSJEKTKOSTNAD - basiskostnad Margin (forventningstillegg) 20 % FORVENTNINGVERDI - P

26 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: NYTT TEKN. BYGG GENERATORANLEGG, ALT. B Tallene presentert i denne rapport er estimert på Norsk Prisbok 2014, innhentede budsjettpriser og erfaringstall fra likeverdige prosjekter. Prisnivå: 2014 Tekn. bygg nedgravd Prosjektdata: Bruttoareal i ht NS 3940 BTA 125 m2 1 Felleskostnader 20 % Bygning VVS og 5 Elkraft og Tele og autom Andre installasjoner HUSKOSTNAD (1-6) - basiskostnad Utendørs ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) - basiskostnad Generelle kostnader 25 % BYGGEKOSTNADER (1-8) Spesielle kostnader Mva 25 % PROSJEKTKOSTNAD - basiskostnad Margin (forventningstillegg) 20 % FORVENTNINGVERDI - P

27 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 6 Forskrifter, standarder og veiledere Følgende forskrifter, standarder og veiledere bør som et minimum legges til grunn for planlegging og gjennomgang av lokalene, tekniske anlegg og rutiner: DIN , Ventilation and air conditioning Part 4: VAC systems in buildings and rooms used in the health care sector FEL-99: Forskrifter for elektrisk lavspenningsanlegg NEK 400:2014 Norske normer for elektriske lavspenningsanlegg NEK-EN part 1-4 Protection against lightning NEK EN Automatsikringer for overstrømsbeskyttelse for husholdnings- og liknende installasjoner NEK EN 60947, Lavspennings koblings- og kontrollutstyr NEK-EN 50173, Informasjonsteknologi Felles kablingssystemer NEK-EN Anvendelse av utjevningsforbindelse og jording i bygninger EN 50164, Lightning Protection Components (LPC) NS-EN 60439, Tavlenormen Lyskulturs publikasjon nr. 1B, Luxtabell og planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg. NS 3960, Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold NS-EN Laster på konstruksjoner, Snølaster NS-EN Laster på konstruksjoner, Ulykkeslaster NS-EN Laster på konstruksjoner, Trafikklast på bruer NS-EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner NS-EN 1997 Geoteknisk prosjektering 27

28 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg Revisjon: 02 7 Tegninger og Skjemaer Følgende tegninger og skjemaer er del av denne rapporten. ARK: RIE: 01 UTOMHUS plassbygd 01 UTOMHUS prefab tårn 01 UTOMHUS PÅ BAKKEN 02 PLANSKISSE plassbygd 02 PLANSKISSE prefab tårn 02 PLANSKISSE PÅ BAKKEN 03 PLAN TEKNISKE ROM 10 TVERRSNITT plassbygd 10 TVERRSNITT prefab tårn 10 TVERRSNITT PÅ BAKKEN 20 FASADER plassbygd 20 FASADER prefab tårn 20 FASADER PÅ BAKKEN 01 Prinsipp Hovedstrømskjema 02 Innredningsplan Kjeller 03 Stigeledninger 28

29 Vedlegg 2 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Oppgradering operasjon Med ventilasjon, elektro og overflater Oppdragsnr.:

30 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 03 Feilretting kost. kap. 7.5 Klaus A. 5. mai Korrigering iht. tilbakemeldinger Klaus A. 23. april 2015 Klaus A. 01 For intern kontroll/ kommentar BH Klaus A. 26. feb Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: KlRAn Kontroll: Dato: Dokumenttittel: Forprosjekt Oppgradering operasjon Med ventilasjon, elektro og overflater Oppdragsgiver: Helgelandssykehuset HF Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Bech-Hanssen Klaus Andreassen RIE/ PGL Arnfinn Pettersen RIB Finn Thon RIV Eli-Karin Heimen -- ARK Ole Martin Paulsen - RIBr Revisjon: 03 Antall sider og bilag Antall sider: 34 Vedlegg: 7 Dato: Fagkontrollert av:, Sign.: Godkjent av: KlRAn, Sign.: 2

31 Innhold 1 Innledning Forord Prosjektets bakgrunn og omfang Organisering og arbeidsprosess - Forprosjektet Involverte Mandat Sammendrag Forslag til beslutning Mål, rammer og krav Mål Effektmål Ved rehabiliteringen av VVS-anlegg Ved rehabiliteringen av elektrotekniske anlegg Resultatmål Rammer Krav til løsning Prosjekteringsgrunnlag og løsningskonsept Operasjonsstue 1,2 og 3 plan 4. (3. etg.) Operasjonsstue 4 og 5 plan 4. (3.etg.) Teknisk ventilasjonsrom plan 5 (4.etg.) Sterilsentral plan 4. (3.etg.) Diverse oppgraderinger og bygningsmessige arbeider Renhet i operasjonsrom Klassifisering av medisinske områder 12 2 Operasjonsstue OP1, OP2 og OP Bygg ark Brannteknisk vurdering Beskrivelse av oppgradering for VVS-anlegg Beskrivelse av oppgradering for Elektrotekniske anlegg 20 3 Operasjonsstuer OP4, OP5 og Intensivavdeling Bygg ark Beskrivelse av oppgradering for VVS-anlegg Beskrivelse av oppgradering for elektrotekniske anlegg 29 4 Sterilsentral BYGG ARK Beskrivelse av oppgradering for VVS-anlegg Beskrivelse av oppgradering for elektrotekniske anlegg 33 5 Diverse oppgraderinger og bygningsmessige arbeider 34 6 Diverse Krav om og evt. dokumentasjon for søknad om rammetillatelse Kontraktstrategi og forslag til entrepriseplan Plan for gjennomføring RA-Analyser 36 3

32 7 Kostnadskalkyle Innledning Operasjonsstuer OP1, OP2 og OP Operasjonsstuer OP4, OP5 og Intensivavdeling Sterilsentral Diverse oppgraderinger og bygningsmessige arbeider 40 8 Forskrifter, standarder og veiledere 41 9 Tegninger og Skjemaer 42 4

33 1 Innledning 1.1 FORORD Forprosjektrapporten beskriver oppgradering av operasjonsrom/stue 1, 2 og 3, samt 4, og 5, med tilhørende tekniske støttesystemer, sterilsentral og div. andre bygningsmessige forhold ved Sandnessjøen sykehus. 1.2 PROSJEKTETS BAKGRUNN OG OMFANG Dagens operasjonsrom på Sandnessjøen sykehus tilfredsstillende ikke retningslinjene for mikrobiologisk kontroll av luft i rom hvor det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer. Videre tilfredsstillende ikke eksisterende elektrotekniske anlegg dagens forskriftskrav. Eksisterende tekniske anlegg er i svært dårlig forfatning og bruk av eksisterende anlegg medfører et risikonivå som er høyere enn dagens forskrifter og normer tillater, og medfører fare for liv og helse. Det henvises til tidligere utarbeidede rapporter: Tilstandsvurdering Operasjonsstuer, med angitte punkter for hva som må utbedres ift. sykehusets tekniske anlegg generelt og spesifikt for operasjonsrom. Forprosjekt Nytt nødstrømsanlegg, med nødstrømkilder og forsyning, samt infrastruktur Denne rapporten har definert omfang til oppgradering av operasjonsrom/ stuer med tilknyttede tekniske anlegg og overflater. Elektroteknisk grensesnittet mellom denne rapporten og rapporten vedr. nytt nødstrømsanlegg, er definert på avganger på nye UPS-fordelinger i plan 1, kjeller. 1.3 ORGANISERING OG ARBEIDSPROSESS - FORPROSJEKTET Det er satt ned prosjektgruppe med representant fra Helgelandssykehuset HF ved Eiendomssjefen og representanter fra Sandnessjøen sykehus ved Avdelingssjef internservice og Teknisk Drift. Prosjektgruppeleder har gjennomført oppstartsmøte som videomøte 26. november 2014, ett oppfølgingsmøte på Sandessjøen sykehus 30. januar 2015, og avsluttende møte for koordinering og avstemning hos Norconsult i Sandvika 20. februar. Oppstartsmøte definerte forutsetninger for engasjement samt for hvilke avvik og forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet. Dette går bl.a. på å prosjektere frem minimumsløsninger ift. ett tiårs perspektiv. Det er bestilt et enkelt forprosjekt med definert omfang til å beskrive: - Planløsning og fysisk plassering av nye komponenter som ventilasjonsaggregater, gr. 2 fordelinger osv. - Utarbeide flyt- og nødvendige enlinjeskjema. - Beskrive oppgradering av innvendige flater og arealer, samt nødvendig utstyr. - Oppdatere allerede oversendt kostnadskalkyle iht. dagens løsning og priser. - Utarbeide rapport som oppsummerer teknisk løsning og kostnader. - Vedtak om bygging, bestemme entrepriseform. 5

34 Innspill fra gruppen har gitt prosjekteringsgruppen bestående av Arkitekt, Elektro, VVS, Bygg og branntekniske rådgivere, underlag til å utarbeide prinsippløsninger i forhold til hvert enkelt fagfelt. Det er også gjennomført avklaringer pr. e-post med driftsavdelingen på sykehuset. Basert på ønsket nivå og detaljgrad for denne rapporten, er det naturlig å medta en usikkerhet for løsninger og kostander (begge veier). 1.4 INVOLVERTE Bjørn Bech-Hanssen (eiendom), Tor Robert Barth-Heyerdahl (internservice), Gunnar Sjøset (teknisk drift), Jens-Petter Jensen (elektro drift). Prosjekteringsgruppen består av: PGL Klaus Andreassen, ARK Eli-Karin Heimen, RIE Klaus Andreassen, RIB Arnfinn Pettersen, RIV Finn Thon, RIBr Ole Martin Paulsen 1.5 MANDAT Oppdraget omfatter, med basis i kundens forutsetninger for gjennomføring av oppdraget, alle prosjekterings- og rådgivingstjenester av nødvendige og tilstrekkelige elektroarbeider, VVS arbeider og bygningsarbeider for prosjekt i fase 1, utarbeidelse av forprosjekt med avtalt omfang. 1.6 SAMMENDRAG Prosjektrapporten beskriver gjennomarbeidete tekniske løsninger som lukker sykehusets formål med prosjektet. Videre er det definert hvilke andre forhold og arbeider som må utløses for å gjennomføre aktuelle tiltak, samt arbeider som bør gjennomføres for å opprettholde tilfredsstillende pasientsikkerhet. Prosjektet er planlagt og beskrevet med fokus på gjennomføringsevne og god forankring inn mot virksomhetsdrift. Behov er definert og gjort rede for. Det er etablert god dialog og kommunikasjon med drift, og det er inngående forståelse for avdelingenes daglige drift, behandlingsbehov og funksjonskrav til arealer. 1.7 FORSLAG TIL BESLUTNING Prosjektet anbefales videreført i fase 2, dvs. gjennomføring av detaljprosjekt. Dette krever vedtak fra Helgelandssykehuset HF om videre finansiering. 1.8 MÅL, RAMMER OG KRAV Mål Prosjekteiers formål med prosjektet (samfunnsmål) er å etablere tilfredsstillende pasientsikkerhet der det foretas operative inngrep og større invasive prosedyrer Effektmål Effektmål er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne (pasienter og ansatte). Tilfredsstille retningslinjer fra Statens helsetilsyn ift. klassifiseringskravet med < 100 cfu/m3 (generelt operasjonsrom) for Operasjonsstuene 1, 2 og 3. 6

35 Sikre god hygienisk kvalitet for Operasjonsstuene 4 og 5. Oppgradere operasjonsrom/ stuer for å tilfredsstille dagens standarder iht. gruppe 1 og 2 iht. gjeldende forskriftskrav (lukke avvik) Ved rehabiliteringen av VVS-anlegg Beskrive tiltak som sikrer at installasjoner oppfyller gjeldende krav og god praksis i operasjonsrommene, slik at operasjonsrommene holder hygienisk kvalitet i henhold til bruken som er definert av byggherren. Og at alle VVS-systemer til enhver tid skal være leveringsdyktige og holde riktig kvalitet over tid. Anleggene skal bygges opp på en slik måte at operasjonsrommene krever minst mulig vedlikeholds- og reparasjonsstopp. Systemene og utstyr skal bestykkes slik at driftspersonell og brukere har mulighet til å oppnå krav til hygiene i operasjonsrommene over tid. Systemene skal bygges opp slik at en eventuell defekt eller utfall av infrastruktur skal ha minst mulig konsekvenser for drift og bruk av operasjonsrommene. Systemer som er vesentlig for hygiene og bruk av operasjonsrommene bygges for tidligvarsling av eventuelle feil og mangler som kan ha konsekvenser for bruk av operasjonsrommene. Dette gjøres med alarmer lokalt og/eller sentralt. Det tilrettelegges for eksterne alarmer ut av huset for kritiske feil. Alle systemer bygges for døgnkontinuelig drift, dog med mulighet for å aktivere driftsøkonomiske funksjoner når lokalene ikke er i bruk. Slike funksjoner skal aldri påvirke områdets luftflythierarki luftflyt skal ved enhver driftsituasjon gå fra ren mot uren sone. Slike funksjoner skal angis entydig i operasjonsrommene for å unngå at rommene tas i bruk i hvilemodus Ved rehabiliteringen av elektrotekniske anlegg Beskrive tiltak som gir tilfredsstillende pasientsikkerhet ved strømbrudd og feil, iht. gjeldende forskriftskrav, samt gjennomføre nødvendige oppgraderinger basert på at anleggsdeler har passert teknisk levealder. Alle elektrotekniske anlegg skal til enhver tid være leveringsdyktige og holde riktig kvalitet over tid. Systemene skal bygges opp slik at en eventuell defekt eller feil på én anleggsdel (et system) tilknyttet én stue ikke skal påvirke andre. Systemer som er vesentlig for pasientsikkerhet og bruk av operasjonsrommene bygges for tidligvarsling av eventuelle feil og mangler som kan ha konsekvenser for bruk av operasjonsrommene. Dette gjøres med alarmer lokalt og/eller sentralt. Det tilrettelegges for eksterne alarmer ut av huset for kritiske feil Resultatmål Kostnad Kvalitet Prosjektet skal realiseres innenfor et tentativt styringsmål angitt under kostander (P50, prisnivå juni 2014) som må korrigeres for de endringer som fremkommer under gjennomgang/revidering av forprosjektet. Prosjektet skal gjennomføres med den funksjonalitet og de standarder, kvaliteter og spesifikasjoner som fremgår etter en gjennomgang/revidering av forprosjektet. 7

36 Tid Sikkerhet, Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Forutsatt godkjenning av prosjektet legges det til grunn at start realisering skal skje ultimo oktober 2015 og være ferdig i sommer/ sensommer Hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal, i alle faser og på alle nivåer under utførelsen, prioriteres og innarbeides i all planlegging og utførelse. Utbyggingen skal skje med nødvendig aktsomhet i forhold til løpende sykehusdrift ved Sandnessjøen sykehus slik at konsekvenser for pasientbehandlingen blir så små som mulig. Selve byggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige ulykker, skader, eller tap på person, materiell eller miljø. Ferdigstilling og ibruktakelse Prosjektet skal overleveres uten feil og mangler som påvirker grunnlaget for en stabil drift Rammer Leverandøren skal, med basis i kundens forutsetninger for gjennomføring av oppdraget, utarbeide en leveranseplan, fremdriftsplan og kostnadsoversikt periodisert på ukesbasis for kontraktsarbeiderne. Periodisert leveranseplan, fremdriftsplan og kostnadsoversikt skal framlegges for Kunden for godkjenning og vil fungere som rammer for prosjektet Krav til løsning Sikre tilfredsstillende pasientsikkerhet ved at: Definerte avvik til elektro- og VVS-tekniske anlegg lukkes. Stadfeste tilfredsstillelse med dagens krav (oppgradere utdaterte og sviktende tekniske anlegg). Gjennomføre nødvendige tiltak som reduserer sannsynligheten for postoperative infeksjoner. 8

37 1.9 PROSJEKTERINGSGRUNNLAG OG LØSNINGSKONSEPT Operasjonsstue 1,2 og 3 plan 4. (3. etg.) Prosjektet omfatter ombygging og oppgradering av eksisterende Operasjonsstuer med tilstøtende arealer. Figur 1, Operasjonsavdeling, OP stue 1, 2 og Operasjonsstue 4 og 5 plan 4. (3.etg.) Prosjektet omfatter lettere ombygging av eksisterende Operasjonsstuer med tilstøtende areaer. Kravet til elektroteknisk installasjonsnivå må fastsettes med en romklassifisering av de medisinsk områdene. Figur 2, Intensivavdeling, OP stue 4 og 5 9

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

STRØMFORSYNING. Styresak 84/2017 Vedlegg 2 HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA NOTAT. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj

STRØMFORSYNING. Styresak 84/2017 Vedlegg 2 HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA NOTAT. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj Styresak 84/2017 Vedlegg 2 HELGELANDSSYKEHUSET MO I RANA STRØMFORSYNING NOTAT Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj. 05.07.17 UTKAST SG RBO OPPDRAGSNR. A078454 DOKUMENTNR. NOT-RIE-40-01 UTGIVELSESDATO 08.06.2017

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Valg av spenningssystem

Valg av spenningssystem Valg av spenningssystem Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg 2013-03-04 F01 2013-03-14 For anbud MVO JV WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Dato: Prosjekteringsleders

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGNINGSFYSIKK KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBY Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIB Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil bli delt

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Formål/sammendrag

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

Organisering, planlegging og styring

Organisering, planlegging og styring Organisering, planlegging og styring Suksessfaktorer er strukturering og eierskap til fremdriftsplaner yngve.eilertsen@sf-nett.no Organisering PL Bruker BH ENTR PGL ARK RIB RIV RIE Bygg VVS EL HMS-KU

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7

Rev.: 3 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 Strømforsyning (hjelpekraft) Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELLE KRAV... 3 2.1 Fordelingsskap... 3 3 PRIMÆR STRØMFORSYNING... 4 3.1 Strømforsyning fra lokalt everk... 4 3.2 Strømforsyning via eget høyspentnett...

Detaljer

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Nytt Munchmuseum Dialogkonferanse 31.08.2015 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Bergen kommune har i dag to stk. APC Silcon 120 KW 400V UPS med tilhørende batteribanker. UPS ene er koblet i parallell og er en redundant

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene. Olav Pettersen Skanska Norge AS

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene. Olav Pettersen Skanska Norge AS Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Olav Pettersen Skanska Norge AS Entreprenørens utfordringer TEK10 11-10Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

Detaljer

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Olav Pettersen Skanska Norge AS Entreprenørens utfordringer TEK10 11-10Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: I0380 FYSAK

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Post Ytterdør D3 dørtype DD1 er en skrivefeil, skal være SD1.

Post Ytterdør D3 dørtype DD1 er en skrivefeil, skal være SD1. Spørsmål og svar Nye spørsmål og svar fremkommer med svart i tekst i tabellen under. Spørsmål og svar som tidligere er utsendte beholdes i grå tekst (på denne måten). Dato Spørsmål og svar 15.05.2014 Spørsmål

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BNES, Bergen kommunale bygg (BKB) OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR YTELSESINSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Nattland oppveksttun, utvidelse -

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BILAG 2B GRENSESNITT

KRAVSPESIFIKASJON BILAG 2B GRENSESNITT 1 AV 5 KRAVSPESIFIKASJON BILAG 2B GRENSESNITT K923.11-02_B Sikkerhetskabinetter spesial Prosjekt Innhold 1 Orientering om leverandørens ansvar... 3 2 Aktuelle grensesnitt for Sikkerhetskabinetter spesial...

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering Beslutningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger Desember 2004 Tor I. Hoel Pro Teknologi AS KORT CV Kort CV Tor I. Hoel 1993 1994

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1000003 PROSJEKTNAVN: Bekkestua Bibliotek 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 0:

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Prosjektnavn: Ny stasjon til Grensevakten i nord- Drivstoffanlegg Prosjektnummer: 2455277 Kontraktsnummer: 451043 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme:

Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme: Bilag B Ytelser Ferdig konkurransegrunnlag / anbudsmateriale for entreprise E01 Teknisk tilbygg Teknisk tilbygg (Ca 470 m2 fordelt på 3 plan) vil kun omfatte tekniske rom. Tilbygget skal romme: - Ventilasjonsaggregater

Detaljer

RISIKOVURDERING RIE PROSJEKTERING

RISIKOVURDERING RIE PROSJEKTERING RISIKOVURDERING RIE PROSJEKTERING Sykehuset Innlandet HF SI Sanderud. Nød- og ledesystemer Oppdragsnummer 21801001 Sweco Norge AS GJO Gjøvik EL Kjetil Berntsen Ove Bøyum 1 (10) repo03.docx 2012-03-29 Sw

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2 Spørsmålsnr Gjelder entreprise Spørsmål Svar Signert tilbyder 1 RØR 08:01:15: Sprinklerhoder. For post 33.34.3.3 kan benevnelsen på produktet føre til misforståelse. Vi mener rett benevnelse er: Sprinklerhode

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

OG/ OST Forløpig versjon, utsendt OG/ 02.04.08. 02.04.08 internt OST. OST Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent

OG/ OST Forløpig versjon, utsendt OG/ 02.04.08. 02.04.08 internt OST. OST Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent Nye Molde sjukehus NOTAT Rombehov og sjakter for Tekniske anlegg 1 INNLEDNING...2 2 VENTILASJONSROM OG VENTILASJONSSJAKTER...2 2.1 ROMBEHOV I U2 FOR BETJENING U1/U2 TIL E1 BASEN-NORD OG BASEN SYD...2 2.2

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Dato: KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Merkesystem/ID-nummerering (TverrFaglig Merkesystem - TFM) RI/ARK skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/id-nummer system for identifisering av alle produkter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: Kontraktsnummer:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: 2435181 Kontraktsnummer: 430373 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer