Hovedplan for veilys i Fet kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedplan for veilys i Fet kommune 08.10.2009 2010-2014"

Transkript

1 Hovedplan for veilys i Fet kommune

2 INNHOLD Innledning Politisk dokument Kort situasjonsbeskrivelse Generelt Historikk: Tilstand Rammebetingelser Utfordringer og behov Visjon og mål Overordnede strategier Strategi 1: Minimumsløsning Strategi 2: Begrensede ombyggingstiltak, og uprioriterte deler Strategi 3: Ombygging til et moderne og hensiktsmessig nett Overordnet handlingsprogram for veilysnettet i Fet Faglig dokument Situasjonsbeskrivelse Utstrekning og omfang av veilysnettet i Fet kommune Organisering, ansvar og roller Tilstandsbeskrivelse for veilysnettet Rammebetingelser Funksjonskrav for veilysnettet i Fet kommune Veilysnorm for Fet kommune Måling av veilyset Kostnadstyring med veilyset Drift og vedlikehold av veilyset Alt. løsninger for veilys langs privat vei (uprioriterte deler) Hovedmål 1: Et moderne, funksjonelt og hensiktsmessig veilysnett Hovedmål 2: Utbedring av pålegg Hovedmål 3: Et robust og fleksibelt veilysnett Hovedmål 4: Innsparinger Hovedmål 5: Økonomi og styring Alternative strategier Strategi 1: Minimumsløsning Strategi 2: Mindre ombyggingstiltak, og alternative tiltak langs private veier Strategi 3: Ombygging til et moderne og hensiktsmessig nett Økonomisk sammenstilling av strategi 1, 2 og Anbefalt hovedstrategi Handlingsprogram med hovedmål, delmål, tiltak, ansvar og fremdrift Hovedplan for veilys

3 Innledning Hovedplan for veilys i Fet kommune er laget som en følge av ny energilov i 1991, privatisering av tidligere kommunale energiverk, økte drift og vedlikehold kostnader, nye omfattende krav fra netteier og pålegg fra overordnet myndighet. Arbeidet med ny hovedplan for vei viste også at det var behov for en tilsvarende gjennomgang av veilyset i kommunen. Veilysplanen var i utgangspunktet anbefalt utført som en påbygning på hovedplan vei, men er her utført som en selvstendig plan, dog etter de samme prinsippene som for vei. Endringer i rammebetingelsene, et gammelt og umoderne veilysnett, samt knapphet på ressurser gjør at planlegging og prioritering er viktig. Innbyggerne gir samtidig klare signaler om viktigheten av et funksjonelt veilys i kommunen. Hovedplanen har endt opp med en beskrivelse av status for veilyset i Fet, hvilke utfordringer kommunen har i forhold til interne og eksterne rammebetingelser, samt aktuelle strategier for å nå våre definerte mål på området. Til slutt en anbefalt handlingsplan med økonomiske konsekvenser og fremdrift for ulike tiltak og investeringer. Hovedplanen skal vedtas av Fet kommunestyre og gjelder for perioden Dokumentet er tenkt rullert hvert 4. år. Sammendrag Hensikten med hovedplanen er å belyse sentrale utfordringer med veilysnettet basert på status, rammebetingelser, samt politiske ønsker og behov i kommunen. Dokumentet er i ment å være et verktøy for å kunne gjøre de rette langsiktige beslutningene på veilys-sektoren i kommunen, og et styringsverktøy for investeringer, drift og vedlikehold på kommunalteknisk nivå. Veilyset i Fet har tidligere vært driftet under relativt stabile rammer. Imidlertid har bl.a. energiloven ført til vesentlige endringer, ikke minst overdragelsen av det kommunale E-verket til Akershus Energiverk i Veilyset var dog ikke omfattet av overdragelsen. Selv om det meste av veilysnettet i Fet fortsatt er under kommunal eie og forvaltning, har rammebetingelsene for drift og vedlikehold endret seg drastisk de siste årene. For å opprettholde akseptable funksjons og sikkerhetskrav, i henhold til kommunens målsetting og innbyggernes forventninger, har behovet for utbedringer og vedlikehold økt i forhold til et stadig eldre og delvis nedslitt veilysnett. Kraftprisene har vært veldig ustabile de siste årene, men vi har sett en økning over flere år, og prognosene viser en utvikling mot ytterligere økte kraftpriser. Overordnet myndighet har pålagt kommunene ulike tiltak på veilysnettet, som ombygging av ulovlige anlegg og måling av strømforbruket, noe som vil kreve omfattende investeringer over flere år. Samtidig har netteier; Hafslund Nett (HN) varslet (og delvis iverksatt) en betydelig økning av nettleiekostnadene, 20% påslag på umålte anlegg (grunnet påståtte tap i nettet), ny veilystariff og ytterligere kostnader knyttet til drift og vedlikehold på fellesført nett. I henhold til klimautfordringen og gjeldende kommuneplan er Energi og klimaplan for Fet kommune under utarbeidelse. Formålet med denne er å sikre en bærekraftig utvikling, samtidig som det skal legges til rette for en grønn miljøprofil i henhold til nasjonale klimamål. Vi ser det hensiktsmessig å forankre hovedplan for veilys til kommunens Energi og klimaplan, det er uansett viktig å utnytte det potensialet som ligger i å modernisere kommunens veilysnett. For å møte alle disse ufordringene er det foretatt en utredning av status og tilstand på veilysnettet, innbyggernes behov og forventninger, politiske ønsker og føringer i kommunen, samt økonomiske betraktninger og analyser. Ut fra dette er det definert en langsiktig hovedmålsetting for Hovedplan for veilys

4 veilysnettet, og det er behandlet 3 alternative strategier, med ulike konsekvenser for kvalitet, funksjonsnivå, investeringer, samt drifts og vedlikeholdskostnader: Strategi 1 beskriver en minimumsløsning som ivaretar pålegg fra myndighetene, men gir liten kvalitetsheving på veilysnettet. Alternativet vil medføre store økninger på drifts og vedlikeholdsbudsjettet i årene som kommer. Strategi 2 beskriver begrensede modernisernings og ombyggingstiltak i områder som er spesielt tilrettelagt for dette. Vil gi kvalitetsheving i sentrale strøk, med tilsvarende reduserte driftskostnader. Denne strategien beskriver også alternative løsninger for overføring eller frakobling av veilys langs private veier, etc. - som er kommunalt driftet i dag. Omfatter også utarbeidelse av ny veilysnorm, med definerte og forutsigbare funksjonskrav for veilyset i Fet. Strategi 3 bygger på strategi 2, men beskriver mer omfattende tiltak i størstedelen av kommunen. Kalkylene viser at, til tross for store engangsinvesteringer vil disse kunne være inntjent over relativt få år, grunnet betydelige innsparinger på drifts og vedlikeholdskostnadene.. Følgende hovedmålsetting foreslås for veilyset i Fet: Fet kommune skal overta og drifte veilysanlegg med god kvalitet på materiell, utforming og utførelse, slik at aktuelle rammebetingelser, funksjonskrav, driftsikkerhet og økonomi ivaretas på best mulig måte. Ut fra denne hovedmålsettingen foreslås 5 hovedmål, gjeldende for perioden : Et moderne, miljøtilpasset, energioptimalt og hensiktsmessig veilysnett, som tilfredstiller innbyggernes behov og vedtatte funksjonskrav. Utbedring av pålegg fra overordnet myndighet. Et robust og fleksibelt veilysnett i forhold til endringer i rammebetingelsene. Innsparinger på drifts og vedlikeholdskostnadene med veilyset. God styring med investeringer, drift og vedlikehold på veilyset. En riktig vurdering av funksjonskrav, nødvendige investeringer og tiltak på veilysnettet vil gi kommunen en varig mulighet til å oppnå disse målene. Vedtak av hovedplanen bør optimalt være fattet på tydelige og mest mulig forutsigbare rammebetingelser. Etter presentasjon av planen i mars-09 er det behandlet 2 vedtak (fra h.h.v. Justisdepartementet og NVE) som etter enhetens vurdering klargjør vesentlige eksterne rammebetingelser tilstrekkelig, Alle konsekvensene er ikke endelig avklarte, men enheten ser det hensiktsmessig å iverksette lønnsomme tiltak relativt raskt, for å kunne realisere gevinstene ved et moderne og funksjonelt veilysnett i kommunen. Det er derfor igangsatt investeringstiltak (pilotprosjekt) i noen avgrensede områder I tillegg bør et betydelig potensiale for redusert energiforbruk, bedret miljø, trivsel, sikkerhet og kvalitet tillegges avgjørende vekt. Ut fra utredningene, som fremgår i dette dokumentet, og ovenstående målsetting foreslås en en handlingsplan som er basert på strategi 3. Strategi 3 omfatter totale investeringer i størrelsesorden 8 mill. over 5 år. I henhold til aktuelle rammebetingelser, vil dette kunne gi en reduksjon av drifts og vedlikeholdskostnadene som kan være inntjent på 5 8 år. Hovedplanen anbefaler ikke avsatt investeringsmidler til nye kommunale veilysanlegg i denne perioden, men at veilys blir medtatt i planprosessen i forbindelse med nye private utbyggingsprosjekt, og Statens Veivesens prosjekter. Eventuell nye kommunale veilysetableringer bør finansieres gjennom Aksjon Skolevei, eller andre tilskuddsordninger. Hovedplan for veilys

5 DEL 1 1 Politisk dokument 1.1 Kort situasjonsbeskrivelse Generelt Enhet for kommunalteknikk drifter 2253 lyspunkter fordelt på ca 80 km vei. Disse veiene omfatter både fylkesveier (16km), kommunale (55km) og private veier (9 km). Disse er vist på de til enhver tid gjeldende veilysregister ( og kart) i kommunen. Dette representerer en nyanskaffelsesverdi på ca. 127 mill. Nåverdi ca. 51 mill. Regnskapet på energikostnader (BE) for 2008 er kr ,- og kr på vedlikehold. Til sammenlikning hadde Sørum kommune (med 2050 veilysarmaturer) et vedlikeholdsbudsjett alene, på kr , Historikk: Veilyset i Fet kommune (FK) var frem til i kommunal eie, og ble driftet og vedlikeholdt av Fet kommunale e-verk. Da det kommunale e-verket ble overdratt til Akershus Energiverk ble veilyset holdt utenfor, slik at drift og vedlikehold av veilysnettet fortsatt er kommunens ansvar. I avtalen var veilysnettets tilstand mangelfullt beskrevet, men det fremgikk ikke at anleggene kunne være ulovlige etter gjeldende lovverk. Kommunen har siden 1993 hatt vedlikeholdsavtale med AEV (som etterhvert fusjonerte til Akershus Nett, Østnett, Viken Energi og Hafslund Installasjon.) I 2006 ble rammeavtalen overdratt til Mesta Elektro gjennom Interkommunalt Innkjøpsamarbeid Nedre Romerike (IINR). I har kommunen mottatt flere pålegg fra overordnet myndighet, om at deler av anlegget ikke oppfyller krav angitt i gjeldende forskrifter. Med bakgrunn i ny energilov, som trådte i kraft i 1991, og endringer i lovverket har kommunene også mottatt omfattende krav fra netteier Hafslund Nett (HN), som vil påvirke kommunens energi/drifts og vedlikeholdskostnader betraktelig. Kommunene har ikke hatt tilstrekkelig kompetanse og mulighet for å følge opp konsekvensene av endringer i lovverket. I 2003 ble det derfor inngått et formalisert samarbeid mellom Lørenskog, Skedsmo og Fet kommune, med bistand fra advokatfirmaet Haavind & Vislie. Denne prosjektgruppa representerer nå 19 kommuner på Romerike, og forhandlinger med netteier og overordnede myndigheter pågår fremdeles. Det ble i gjennomført utskiftninger av armaturer med PCB holdige kondensatorer, etter pålegg fra Statens Forurensingstilsyn (SFT) Drift og vedlikehold av veibelysningen på riksveiene i Fet ble overdratt til Statens vegvesen (SVV) i 2005 og veilyset ble, i henhold til SVV krav for overtakelse, opprustet i.h.t. gjeldende forskriftskrav. I 2004 ble sendt søknad om støtte for energibesparende tiltak til ENOVA og det foreligger tilsagn om tilskudd på inntil kr ,- for tiltak med dokumentert energibesparelse. Hovedplan vei Fet kommune ble vedtatt oktober 2006 og beskriver bl.a.: Det skal være gatelys i god stand på de viktigste kommunale veier i.h.t funksjonskrav. Ut over dette er det til nå ikke utarbeidet et spesifiserte funksjonskrav for veilysnettet. I utvalgsmøte for Samfunn og Miljø den ble det fremlagt notat: Føringer for utarbeidelse av hovedplan for veilys i Fet kommune, og det ble her gitt føringer for en omfattende plan i henhold til strategi 3 i notatet, jf. Referat PS 13/08. Hovedplanen ble den presentert i Utvalg for Samfunn og miljø, med anbefaling om at vedtak av planen utsettes til eksterne rammebetingelser er tilstrekkelig avklart. Det ble videre tilføyd at hovedplanen bør ha en grønn profil, som ivaretar miljømessige forhold og energibruk på en enda tydeligere måte. Hovedplan for veilys

6 1.1.3 Tilstand Tekniske krav til veilys har til dels vært uklare, og i varierende grad fulgt opp ved nybygging og vedlikehold - enten det har vært Fet kommunale e-verk, eller ekstern netteier (AEV/ Østnett/Viken) som har stått som anleggseier og/eller utbygger. Tekniske krav, med sjekkliste for overtakelse av nye veilysanlegg i boligstrøk, ble utarbeidet i Fra 2010 foreslås å ta i bruk ny Veilysnorm for Fet kommune. Deler av veibelysningen er i dårlig forfatning, med gammelt, ikke energioptimalt, lite miljøtilpasset, og driftsmessig kostbart utstyr. Hele veilysnettet er umålt, men samlet årlig energiforbruk er av netteier stipulert til kwh. (1,4GWH) Ca. 64 % av veilysnettet er luftstrekk i fellesføring med Hafslund Nett AS, Telenor, div. kabel- TV og signal anleggleverandører. Ca. 31 % av veilysnettet er utført som integrerte anlegg, med en-faset tenning. Lysarmaturenes gjennomsnittlige alder er ca.15 år, mot en forventet levetid på 25 år. Et relativt gammelt og nedslitt veilysnett, kombinert med uforutsigbare hendelser som tordenvær, vind, trefall, påkjørsler, materialsvikt, hærverk, etc. - gjør at ordningen med serieskift hvert 4. år (soneskift med lampebytte) ikke dekker tilfredstillende opp for mørke og defekte veilys, jf. forslag til funksjonskrav. Veilysnettets nåværende struktur, med ca. 280 tilknytningspunkter er svært dårlig tilrettelagt for måling og styring. Dersom veilysnettet ikke bygges om vil de kostnadsbesparende tiltak som er beskrevet, ha svært begrenset effekt. Nettets struktur gjør også at kommunen er sårbar for endringer i ytre rammebetingelser; som endrede forskriftskrav, vedtak fra myndighet og økonomiske krav fra andre aktører i den tekniske infrastrukturen Rammebetingelser Det er behov for en avklaring av hvilke funksjonskrav Fet kommune ønsker for nye og eksisterende veilysanlegg langs kommunale veier, sentrumsområder, plasser, idrettsanlegg og private veier. Det kunne selvfølgelig være ønskelig å bygge et veilysnettet med en slik kvalitet, at serieskift hvert 4. år (4 soner) var tilstrekkelig. Dette anses imidlertid ikke realistisk i forhold til omfanget på de investeringene dette ville kreve. For ivareta et forsvarlig nivå i forhold til trafikksikkerhet, trygghet, trivsel og miljø, må utbedring av mørke og defekte veilys kunne bestilles også utenom soneskiftene, dog innenfor enhetens rammer for økonomi og styring. Videre kan vurderes å overføre veilyset langs private veier - til vel, lag og foreninger (som de fleste av våre nabokommuner har gjort) - alternativt frakoble/fjerne disse anleggene. De juridiske konsekvensene av dette bør i så fall avklares nærmere. Ny veilysnorm beskriver utforming og tekniske krav til nye anlegg, samt grunnleggende krav til drift og vedlikehold av veilysnettet. Normen vil erstatte Krav ved etablering av veilys i Fet kommune i boligområder med kommunal vei - utarbeidet i Norske kommuner bør forplikte seg til å oppfylle Nasjonal klimaplan om reduserte klimagassutslipp, bl.a. gjennom utarbeidelse av kommunal energi og klimaplan, samt gjennomføring av lønnsomme energiprosjekt på bygg og annlegg. Etter søknad til ENOVA i 2004, foreligger tilsagn om støtte på inntil kr ,- for dokumentert energibesparelse på veilyset i kommunen. Det er et potensiale på 30-40% energibesparelse ved en hensiktsmessig ombygging av veilyset, inkl. kostnadsbesparende tiltak (teknisk og administrativt) Hovedplan for veilys

7 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har, med hjemmel i gjeldende forskrifter og vedtak av gitt Fet kommune pålegg om å utbedre enfase tenningsanlegg, og opprette grensesnittavtale mellom eierne (HN og FK), hvor ansvarsforholdet mellom partene fremgår.. Netteier (HN) har varslet og fremmet en rekke økonomiske krav vedr. avregning av umålt forbruk, ny nettleietariff pr. tilknytningspunkt, samt kostnader knyttet til felles anleggsdeler i fellesførte anlegg. Dette er begrunnet i gjeldende lovverk, dog påklaget til overordnet myndighet gjennom felles prosjektgruppe og med juridisk bistand fra advokatkontoret Haavind & Vislie. I nytt vedtak av fra Norges Vassdrags og Energiverk (NVE) gis netteier (HN) prinsippielt medhold i sitt krav om 20% påslag på umålt forbruk, og det er veilyseier som må dokumentere evnt. avvik på netteiers stipulerte påslag. Det er uavklart om netteier vil få medhold om innføring av ny nettleietariff. I tillegg har HN, på grunnlag av vedtak og omforent grensesnittavtale (fellesføringsanlegg) varslet oppstart av forhandlinger om en Fellesføringsavtale2, som skal regulere det økonomiske (privatrettslige) mellom netteier og veilyseier. I klageavgjørelse av fra JDP, settes DSB`s vedtak av , delvis til side, og veilyseier (prosjektgruppen) gis klart medhold i at veilyseier fritt må kunne konkuranseutsette drift og vedlikehold av veilyset, også i fellesførte anlegg, forutsatt at grensesnittavtale med netteier er inngått, og at valgt entreprenør kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, jf. el-tilsynsloven. Dette vil i praksis bety økonomisk gunstigere rammeavtaler for drift og vedlikehold, og langt større handlefrihet i forhold til gjennomføring av nødvendige tiltak. Netteiers innføring av 20 % påslag på umålt stipulert forbruk, varslet ny nettleietariff pr. tilknytningspunkt og fellesføringsavgift, vil uansett slå hardt ut for Fet kommune. Energikostnadene (nettleie og kraft) har økt de siste årene, og i betraktning av forholdene i energimarkedet må det forventes en ytterligere økning. Energikostnadene utgjør i dag ca. to tredjedeler av de totale drifts og vedlikeholdskostnadene. Det er vanskelig å forutse utviklingen på kraftprisene, men det bør tas høyde for en relativ økning på inntil 10% i året. Det må også påregnes at netteier får medhold i en del av sine fremsatte krav, slik at nettleie og fellesførings kostnadene vil øke betydelig. Årlige nettleie og kraftkostnader kan, i værste fall, øke med inntil 125% frem mot 2013, dersom det ikke planlegges og iverksettes hensiktsmessige tiltak. Ressurstilgangen for vedlikehold på veilyset har lenge vært begrenset i forhold til det reelle behovet. Med et veilysnett som ikke er tilpasset dagens rammebetingelser, har budsjettet gradvis blitt mer og mer anstrengt. Og tendensen vil fortsette, dersom det ikke gjøres hensiktsmessige inngrep. Dersom varslede rammebetingelser blir gjeldende i 2013 vil vedlikeholdsbudsjettet kunne reduseres med 15-20% ved iverksetting av hensiktsmessige tiltak/investeringer. Hvis dette ikke gjøres, må man påregne en økning på 20 25% i forhold til dagens budsjett. Konsekvensene framkommer i økende grad også i form av etterslep på nødvendige utbedringer og misfornøyde innbyggere/brukere. Drift og vedlikehold av veibelysningen på de fylkeskommunale veiene ligger i dag på det kommunale driftsbudsjettet, da Statens vegvesen (SVV) p.t. kun overtar veistrekninger med mer enn 3000 ÅDT (årsdøgntrafikk). Det foreligger imidlertid visse signaler om at veilys langs alle fylkesveier kan bli overdratt til SVV uansett ÅDT tall ( ). Det er også signalisert fra myndighetene at det innen 2015, vil komme et pålegg fra overordnet myndighet om utfasing av eksisterende lysarmaturer med kvikksølv damplampearmaturer, som i dag utgjør ca. 72 % av armaturparken i Fet. Videre har NVE sendt en forskrift ut på høring, der det forelås krav til AMS måling (avansert måle og styringsystem) på alle el-anlegg, også eksisterende veilysanlegg, gjeldende fra Hovedplan for veilys

8 Alle konsekvensene av revidert lovverk, vedtak (evnt. dommer) og forhandlinger er p.t. ikke endelig avklart, men enheten mener likevel å ha tilstrekkelig grunnlag for å anbefale tiltakene, som er beskrevet i strategi 3 i hovedplanen. Det var pr avsatt investeringsmidler på totalt. ca. 1,1 mill. kroner til ekstraordinære tiltak for veilys, og det i budsjett for 2009 bevilget kr Av disse er det til nå utført arbeider for kr i forbindelse med 1. og 2. trinn av pålagte utbedringer. I tillegg til dette er det behov for investeringer i størrelsesorden 7 mill. over en 5 års periode. Følgende lovverk, planer og retningslinjer styrer i dag utviklingen av veilyset: Energiloven og Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Elektrotekniske forskrifter og veiledninger; FEL (2006) NEK 400 (2006) FEA-F (2006) Tarifforskriften (1999) og Forskrift om særavgifter og forbruksavgifter på el-kraft (2006) Toll- og avgiftsdirektoratets Rundskriv nr. 10/2005 (2004) Hafslund Nett - Standard nettleievilkår for næringskunder (2006) Norconsults rapport: Analyse av tap i veilysnettet datert 30. august Norsk Transportplan, Samordnet areal- og transportplan og Fylkesvegplan Statens Vegvesens håndbøker 017, 237 og 264. Kommuneplan, kommunedelsplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Hovedplan for vei i Fet kommune ( ) Trafikksikkerhetsplan ( ) og K-sak 75/83 Vegnorm for Fet kommune. Virksomhetsplaner for kommunalteknisk enhet Retningslinjer for gravearbeider i kommunale veier og veigrunn (2006..). Overtakelse av vei, vann og avløpsanlegg i Fet kommune, med sjekklister (2007..) Drift og vedlikeholdsavtale med Mesta (2006..) Drift og vedlikeholdsstandard for Fet kommune (2007) Krav ved etablering av veilys i Fet kommune i boligområder med kommunal vei (erstattes av veilysnormen i 2010) Veilysnorm for Fet kommune (..fra 2010) Soneskift veilys med definerte områder og serieskift / rengjøring hvert 4. år. Grensesnittavtale (ansvar/tekniske krav) i forhold til Hafslund Nett AS (2008) Fellesføringsavtale(økonomisk) med Hafslund Nett AS (2010) Energi og klimaplan for Fet kommune ( under utarbeidelse) Alle tekniske data og opplysninger om veilyset i Fet er samlet i Veilysregistrering i Fet.xls Dokumentet oppdateres årlig, gjeldende dokument november 2008 (versjon 8). Aktuelt lovverk og dokumenter kan bl.a. hentes på: under Vei, veilys og trafikksikring Kvalitetslosen - under Tekniske tjenester Kommunalteknikk Vei, veilys, og trafikksikring. Dokumentene kan oversendes, på anmodning. Hovedplan for veilys

9 1.2 Utfordringer og behov I dette kapittelet er det kort og punktvis beskrevet utfordringer og behov til veilysnettet: Hovedplan for veilys Beslutningsgrunnlag for å velge optimal strategi. Avklaring av politiske ønsker og behov for veilysnettet i årene som kommer Kort og langsiktig planlegging, kontroll og styring av ressursene. Fleksibilitet i forhold til aktuelle, og fremtidige endringer i rammebetingelser. Tilstand: Kvalitetsikring av eksisterende registreringsskjema for veilysnettet i Fet kommune, som beskriver veilysnettet i detalj, oppmåling, etc. Oppdatering av veilysdata i.h.t. krav fra myndigheter og netteier. Klassifisering av veier i henhold til vedtak av funksjonskrav Interne rammebetingelser Definere spesifiserte funksjonskrav for veilysnettet i Fet kommune, jf Utarbeide og vedta (implementere) ny veilysnorm samordnet hovedplan for veilys og tilsvarende norm i nabokommuner - for nyanlegg og eksisterende anlegg, jf Avklaring av politiske ønsker og behov i forhold til veilys langs private veier ( uprioriterte anleggsdeler ), som i dag driftes av kommunen. Avklaring av økonomiske og juridiske forhold til eventuell overføring av uprioriterte deler til private eiere, alternativt frakobling av disse anleggene. Tilstrekkelige ressurser i forhold til reelle og dokumenterte behov. Eksterne rammebetingelser Avklare konsekvenser som følge av pålegg, føringer/forpliktelser og vedtak i forhold til overordnede myndigheter. Avklare konsekvenser som følge av økonomiske krav og utspill fra netteier. Investeringer: Ombygging av veilysnettet i forhold til vedtak fra overordnet myndighet og økonomiske krav fra netteier. Ombygging og utbedring av veilysnettet i forhold til politiske ønsker og behov. Kartlegge potensiale for innsparinger på drift (energi) og vedlikeholdskostnader, ved en helhetlig ombygging til et hensiktsmessig og moderne veilysnett. Mål: Hovedmål og delmål må defineres ut fra overordnet visjon og målsetting, politiske ønsker og behov, vedtak, rammebetingelser og økonomiske betraktninger. Strategi: Aktuelle strategier utredes i forhold til kommunens og enhet for kommunalteknikk - hovedmålsetting, og fra sikre/sannsynlige forutsetninger (rammebetingelser) Handlingsplan: Tiltak, fremdrift og økonomiske konsekvenser for anbefalt hovedstrategi Hovedplan for veilys

10 1.3 Visjon og mål Hovedplan for vei har følgende visjon: Fet kommune skal ha et veinett som tilfredsstiller hensiktsmessige funksjons- og tekniske krav for alle kjørende, syklende, gående og for veienes naboer. Verdiene som ligger i veinettet skal tas vare på og videreutvikles. På grunnlag av dette er det beskrevet 5 hovedmål innenfor området Vei: Brukervennlighet og service Trafikksikkerhet Tilgjengelighet Miljø Økonomi og styring SVV håndbok 17 om veibelysning: Veibelysning anbefales når sparte samfunnsøkonomiske kostnader oppveier kostnadene til anlegg og drift av belysningsanlegget. Virkninger av alternative trafikksikkerhetstiltak eller tiltak som utføres samtidig med belysning må også inngå i vurderingene. Kommuneplanen: Omtaler klima og energi som et eget punkt i fokusområdet; Fet kommune skal ha fokus på å bli en grønn kommune Utkast til Energi og klimaplan for Fet kommune Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er den største miljøutfordringen verdensamfunnet står overfor, og i.h.t. Nasjonal klimaplan er også kommunene forpliktet til å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger. Fet kommunes hovedmål vil bl.a. være å konkretisere reduksjon av energibruk (kwh), fossilt brensel, utnytte fornybare energikilder, holdningskapende arbeid, kompetanseheving og påvirkning mot besluttende myndigheter. Virksomhetsplan for kommunalteknisk enhet beskriver : Kommunale veier, veilys, gang- og sykkelveier og grøntanlegg skal ha en standard som tilfredsstiller brukerne. Viktige stikkord for å nå visjonen er: Langsiktighet, planmessighet og forutsigbarhet. Av ovenstående kan konkretiseres følgende målsetting for veilysnettet: Overordnet målsetting: Fet kommune skal overta og drifte veilysanlegg med god kvalitet på materiell, utforming og utførelse, slik at aktuelle rammebetingelser, funksjonskrav, driftsikkerhet og økonomi ivaretas på best mulig måte. I planen for foreslås 5 hovedmål innenfor området veilys: 1. Et moderne, miljøtilpasset, energioptimalt og hensiktsmessig veilysnett, som tilfredstiller innbyggernes behov og vedtatte funksjonskrav til veilys i Fet kommune. 2. Utbedring av pålegg fra overordnet myndighet. 3. Et robust og fleksibelt veilysnett i forhold til endringer i rammebetingelsene. 4. Innsparinger på drifts og vedlikeholdskostnadene på veilyset. 5. Investeringer, drift og vedlikehold på veilyset skal styres på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte. Hovedplan for veilys

11 1.4 Overordnede strategier Det bør vedtas en strategi som beskriver optimale investeringer og tiltak i veilysnettet. Det er valgt å se på 3 ulike hovedstrategier og konsekvensene av disse: Pr. mars 2009 er virkningene av omforent grensesnittavtale (ansvar og tekniske krav) og utkast til fellesføringsavtale (økonomiske forhold) med netteier, fortsatt til vurdering i henholdsvis DSB, NVE og JPD. Det vil ikke være hensiktsmessig å vedta en av de presenterte hovedstrategiene før eksterne rammebetingelser ( jf. prosjektgruppe) er endelig avklart, men følgende strategier er tilpasset oppsatte mål og de rammebetingelsene som anses sannsynlige i skrivende stund: Fellespunkter for strategi 1, 2 og 3: Følgende utbedringer av veilysnettet er pålagt av DSB og må utføres: a) Utbedre avvik (integrerte enfasede armaturer) i.h.t. vedtak/pålegg. b) Installere målepunkter for alle nyanlegg. c) Inngå grensesnittavtale med netteier (HN). d) Inngå fellesføringsavtale med netteier (HN) Strategi 1: Minimumsløsning e) Utbedre avvik (integrerte enfasede armaturer jf. pkt a) ved å erstatte eksisterende blanke tråder med isolert fler-faset luftstrekk (Ex), eller kabel, og utbedring av veilysanlegg, fellesført eller ulovlig kryssing med høyspent forsyningsanlegg. f) Vurdere nye anlegg enkeltvis i.h.t. gjeldende tekniske krav og rammebetingelser. g) Drift og vedlikehold av veilyset som i dag. For flere detaljer, se kap Strategi 2: Begrensede ombyggingstiltak, og fjerne eller overføre uprioriterte deler - som ikke er omfattet av offentlige krav til veilys. h) Utbedre avvik (integrerte enfasede armaturer jf. pkt a) ved å erstatte eksisterende blanke tråder med isolert fler-faset luftstrekk (Ex), eller kabel. Begrenset ombygging med måling og styring i områder hvor dette er spesielt gunstig (ca.25 % av nettet, jf t). i) Utarbeide forenklet hovedplan for veilys. j) Utarbeide funksjonskrav for veilysnettet i Fet kommune, og klassifisere områder og veier i henhold til disse.. k) Implementere forenklet veilysnorm for nye anlegg i Fet kommune. l) Delvis utskiftning av armaturer eldre enn 25 år (teknisk levetid). m) Utrede overføring av uprioriterte deler i.h.t Statens vegvesens retningslinjer for veilys langs private veier, som i dag driftes av kommunen, til private, vel, lag og foreninger, med tilbud om fortsatt kommunal drift og vedlikehold av anleggene, mot et omforent gebyr, basert på selvkost prinsippet. n) Overføring av uprioriterte deler i.h.t Statens vegvesens retningslinjer for veilys langs private veier og som i dag driftes av kommunen, til private vel, lag og foreninger, slik de fremstår i dag - alternativt frakoble/fjerne disse anleggene. For flere detaljer, se kap Hovedplan for veilys

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS

Forvaltningsrevisjon. av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 24-2014 Selskapskontroll Oppdal kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon i Os kommune: av Oppdal E-verk AS og datterselskapet Vitnett AS Formålet

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2009

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2009 LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2009 HEMSEDAL KOMMUNE når det planlegges utvidelse av distribusjonsnettet skal alternativer til å forsterke elnettet utredes. Herunder skal energieffektiviserende løsninger

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Veileder i veibelysing

Veileder i veibelysing Veileder i veibelysing 2008 for byer og tettsteder Veileder i veibelysning Innledning Prosjektet startet høsten 2006 og ble ferdigstilt til sommermøtet 2008. Veilederen er en veiviser og en hjelp for kommuner

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 HEMSEDAL KOMMUNE når det planlegges utvidelse av distribusjonsnettet skal alternativer til å forsterke elnettet utredes. Herunder skal energieffektiviserende løsninger

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune

Vedlikehold av vei og bygningsmasse. Frosta kommune Vedlikehold av vei og bygningsmasse Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr 1717-1/2012 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011-12 Etikk og etiske retningslinjer Kvalitet i pleie

Detaljer