BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT"

Transkript

1 BIRKENES KOMMUNE HØYDEBASSENG NATVEITÅSEN FORPROSJEKT

2 Teknologiveien Arendal Telefon: NO MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: Høydebasseng Natveitåsen Oppdrag nummer: 1199 Rapportnavn: Forprosjekt Status: Overlevert kommunen Dato: Nøkkelord: Høydebasseng Arkiv (filnavn): O:\1199\08_Rapport_notat\1199 Forprosjekt basseng Natveitåsen.docx Oppdragsansvarlig: Tor-Albert Oveland Skrevet av: Tor Albert Oveland Kvalitetskontroll: Audun Bergvik

3 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Målsetning Definisjoner Bassengvolum Lokalisering Premisser Alternativer Alternativ A Alternativ B Alternativ C Anbefalt plassering Tomt og atkomstvei Ledningsanlegg Trase og forsyningsprinsipp Ledningsdimensjonering Ledninger utvendig ved basseng Funksjon Bassengutforming Gjennomstrømmingsbasseng eller sidebasseng? Prinsippløsning armatur i betjeningshus Styring av bassengnivå Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kostnadsoverslag Investeringskostnad Kostnader til drift og vedlikehold Entrepriseform og -oppdeling Framdrift og videre arbeid Side FIGURLISTE Figur 1 Oversiktskart vannforsyning Birkeland, med område for nytt basseng Natveitåsen Figur 2 Aktuell høydemessig plassering for nytt basseng Natveitåsen Figur 3 Alternative plasseringer for nytt basseng Natveitåsen Figur 4 Anbefalt plassering for nytt basseng Natveitåsen Figur 5 Bassengplassering Natveitåsen, sett fra øst Figur 6 Bassengplassering Natveitåsen, sett fra nord Figur 7 Bassengplassering Natveitåsen, sett fra sørøst Figur 8 Bassengplassering Natveitåsen Figur 9 Ledningstrase mot nytt basseng. Nye ledninger vist med rød strek Figur 10 Ledninger og trykksoneinndeling etter utbygging Figur 11 Ledningsanlegg utvendig basseng Figur 12 Prinsippløsning betjeningshus / ventilkammer Figur 13 Prinsipp for styring av basseng Natveitåsen, fylling av bassenget... 18

4 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Et vannverk skal levere vann kontinuerlig og ha stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og leveringsbrudd. Kvalitet sikres ved et behandlingsanlegg. Leveringsbrudd kan oppstå ved brudd på hovedtilførsel, havari i pumper eller stopp på grunn av vedlikehold. Høydebasseng er det element i systemet som benyttes til å gi en stabil forsyning for alle tenkbare uhell i hovedsystemet. Ved å plassere bassengene riktig, vil de også gi en stabilisering av trykket i nettet. 1.2 Målsetning Målsetningen med denne rapporten er å fastlegge premisser for den videre prosjekteringen av høydebasseng. Foreslåtte tiltak er kostnadsberegnet. 1.3 Definisjoner Høydebasseng: Betjeningshus: Ventilkammer: Nettmodell: Lukket lagringsanlegg for drikkevann med ett eller flere kammer, plassert i en tilstrekkelig høyde til at vannet tilføres forsyningsområdet ved hjelp av tyngdekraft. Selvstendig del av bassenget som inneholder rør, ventiler og annen armatur, prøve-, kontroll- og overvåkningsutstyr, og som kan gi adgang til vannkammer gjennom dør eller luke. Betjeningshus og ventilkammer brukes om hverandre og betyr det samme i denne sammenhengen. Edb-modell av vannforsyningsnettet. har en nettmodell i programmet Epanet.

5 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 5 2 BASSENGVOLUM Birkeland vannverk har ett høydebasseng, Tømmeråsen, med volum m 3. I hovedplan for vannforsyning er det lagt opp til en utvidelse av bassengvolumet til totalt ca m 3. Utvidelse av bassengvolum vil være nødvendig for å komme opp på et akseptabelt nivå med hensyn til sikkerhet i den kommunale vannforsyningen. Det er fornuftig å spre bassengvolumet på minst to basseng, og la disse ligge et stykke fra hverandre. På den måten vil leveringssikkerheten ved brudd øke. Samtidig er det rimeligere kostnadsmessig å bygge få, store basseng framfor flere små. Det er valgt å legge til grunn 2 framtidige hovedbasseng. Ett basseng plassert ved Natveitåsen boligfelt, samt utvidelse av Tømmeråsen-bassenget. For å komme opp på et nivå med 36 timers reserve i 2016 er det nødvendig å utvide det totale bassengvolumet i nettet med ca m 3. Bassengvolumet i Natveitåsen skal være m 3. Det er tidligere pekt på følgende premisser for HB Natveitåsen: - Bassenget legges på et nivå som samvirker mot HB Tømmeråsen - Atkomst til bassenget fra boligfeltet - Tilknytning av ledninger til boligfelt og til ledning mot Tveide næringspark. Bassenget på Natveitåsen fører til at det nye boligområdet får en bedre sikkerhet i vannleveransen, og ettersom ledningsanlegget i ny G/S-vei vil ha god kapasitet, vil det være mulig å levere vann tilbake mot Birkeland sentrum fra dette bassenget. Dette fører til at færre abonnenter blir berørt ved brudd i nettet.

6 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 6 3 LOKALISERING 3.1 Premisser Figuren under viser oversiktskart over nettet. Behandlingsanlegg Grunnvannsbrønner Flakk Høydebasseng Tømmeråsen 1000 m 3 Nytt høydebasseng Natveitåsen 1500 m 3 Figur 1 Oversiktskart vannforsyning Birkeland, med område for nytt basseng Natveitåsen Bassengnivået i HB Natveitåsen skal samvirke mot HB Tømmeråsen, som ligger på ca kote 130. For å transportere vann fra Tømmeråsen til Natveitåsen bør det nye bassenget derfor ligge med vannspeil på kote Volum skal være ca m 3, med høyde 5-6 m gir dette radius ca 10 m ved bruk av sirkulært basseng. Disse forutsetningene gjør at planert tomt må være på kote

7 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 7 Figuren under viser hvilke områder som har tilstrekkelig høyde (planeringshøyde ca kote 120). Kote 120 Figur 2 Aktuell høydemessig plassering for nytt basseng Natveitåsen

8 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt Alternativer Nedenfor er vist tre alternative plasseringer av bassenget, med ledningsanlegg vist med rød strek. Trykkøker Natveitåsen Høytrykksone B A C Figur 3 Alternative plasseringer for nytt basseng Natveitåsen Alternativ A ligger til grunn i tidligere forprosjekt. De to andre alternativene er kommet fram gjennom arbeidet med hovedplanen og nærmere studie av området i dette forprosjektet. Erfaringsvis vil det være hensiktsmessig å lokalisere ledningsanlegg langs, eller i veier. Dette fører til at man båndlegger mindre areal. I Natveitåsen er det store områder som vil bygges ut videre. Det foreligger imidlertid ikke noen detaljplaner ennå. I områder hvor det på sikt kan bli boligbygging bør det ikke bygges vei og VA før detaljregulering er utført. Reguleringsprosessen tar gjerne 8-12 mnd. Dette vil i så fall føre til at bassengbygging tidligst kan starte i 2016 dersom man må foreta regulering av området.

9 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt Alternativ A Alternativ A ligger utenfor aktuelt område for boligbygging. Trase for ledningsanlegget går imidlertid gjennom eksisterende område, og i høytrykksone. Dette fører til at det må legges ny vannledning parallelt med deler av eksisterende VA-anlegg. Ny ledning kobles til 160 mm ledning som har trykk som HB Tømmeråsen (mellomtrykksone kote ). Det forutsettes borehull fra bassenget og ned til fylkesveien, noe som er mer kostbart enn tradisjonell grøft Alternativ B Alternativ B ligger nord for plassering A. Her er det tanker om et framtidig delfelt. Det vil være vanskelig å få plassert basseng og veianlegg for bassenget uten at det foreligger detaljregulering. Samtidig vil nok denne plasseringen gi det mest visuelt eksponerte bassenget, og bryte litt med den framtidige omliggende bebyggelsen Alternativ C Alternativ C ligger utenfor mulig boligområde, og vil være den plasseringen som er minst eksponert for innsyn fra boligfeltet. Det går i dag en sti / traktorvei opp til bassengplasseringen. Stien er tydelig i bruk som turvei. Atkomstveien til bassenget vil øke framkommeligheten for denne turveien. Ved bassengtomta må eksisterende stier knyttes inn mot atkomstveien. Anleggsområdet vil ligge lenger vekk fra bebyggelse enn de øvrige alternativene, noe som anses som en stor fordel med tanke på sikkerheten. Dette alternativet vil også ligge nærmest vannledningen som kommer i gang- og sykkelveien langs Fv. 402, alternativet er derfor det beste med tanke på forsyning tilbake mot Birkeland i en reservesituasjon hvor behandlingsanlegget er satt ut av drift. Videre gir bassenget med denne plasseringen bedre stabilitet i trykket mot Tveide, og eventuelt videre mot Lillesand dersom ledningsnettet en gang blir koblet sammen.

10 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 10 Oppsummering av vurderingen av de tre alternativene: Alternativ Ledningstrase [m] Veiatkomst [m] Kommentar A Veiatkomst fra boligfelt på eksisterende sti. Borehull for vannledning mot fylkesveien. Komplisert ledningsanlegg internt i Natveitåsen, muligens rimeligere med borehull mot eksisterende mellomtrykksone i Natveitåsen. B Annen grunneier enn tomt A og C. Atkomst fra samlevei Natveitåsen. Vei i jomfruelig terreng. Mulig utbyggingsområde på sikt, vei og ledningsanlegg nå vil gi føringer og begrensninger for senere utbyggingsplaner. C Enkelt veiatkomst på eksisterende slepe / sti, fra samlevei Natveitåsen. Kort vei fra samleveien til bassenget. Ligger i et område som er mindre aktuelt for boligbygging. Minst eksponert for boligfeltet. Godt skjermet mht anleggsarbeidet. Hydraulisk sett det beste alternativet ettersom det ligger nærmest vannledningen som kommer i Fv Anbefalt plassering Det anbefales å gå videre med alternativ C, vist i figuren under. Figur 4 Anbefalt plassering for nytt basseng Natveitåsen

11 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 11 Eksempel på utforming er vist i figurene under. Figur 5 Bassengplassering Natveitåsen, sett fra øst Figur 6 Bassengplassering Natveitåsen, sett fra nord Figur 7 Bassengplassering Natveitåsen, sett fra sørøst

12 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 12 4 TOMT OG ATKOMSTVEI Figur 8 Bassengplassering Natveitåsen Nødvendig planert areal for bassengtomta vil være ca 1 daa. Det er kjørt en enkel beregning av sprengningsomfanget for plasseringen. Det er i størrelsesorden m 3 masse som må tas bort for planering av bassengtomta. Dersom bassengkonstruksjonen tillater det kan det tilbakefylles mot veggen som vender inn mot terrenget. Visuell inspeksjon av bassenget utvendig blir i så fall noe vanskeligere. Eksisterende traktorvei som opprustes til atkomstvei. Enkelte steder er stigningen i dag over 20% (1:5), det må derfor gjøres noen tilpasninger for å slake ut traseen noe. Det settes av plass til parkering og snuhammer oppe ved bassenget. Dette vil også brukes til riggplass under bygging. Veien til bassenget gruses, og skråninger jordkles med renskemasser fra anlegget.

13 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 13 5 LEDNINGSANLEGG 5.1 Trase og forsyningsprinsipp Basseng knyttes til nettet med ny ledning som vist i figuren under. Tilknytning til eksisterende nett. Tilpasning mot høytrykksone / trykkøker. Ledningsanlegg i ny atkomstvei til basseng. Vann til/fra basseng Ny ledning legges langs eksisterende samlevei. Tilknytning til framtidig ledning i G/S-vei Figur 9 Ledningstrase mot nytt basseng. Nye ledninger vist med rød strek Det foreslås å kjøre bassengtrykket mot barnehagen. Dette gir lavere trykk rett ved barnehagen, men mer stabilt trykk, og bedre brannvannskapasitet. Løsningen fører til at trykkøkeren kan kobles til ledningen som kommer fra bassenget via barnehagen. Det må gjøres noen tilpasninger på høytrykksledningen ut fra trykkøkeren, noe som innebærer ca 30 m ledningsanlegg.

14 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 14 Figuren under viser forslag til trykksoneinndeling etter innkobling av bassenget. Lilla ledninger representerer høytrykksone, forsynt fra dagens trykkøker i Natveitåsen. Framtidig felt knyttes til høytrykksone. Høytrykksone Figur 10 Ledninger og trykksoneinndeling etter utbygging

15 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt Ledningsdimensjonering Valg av dimensjon er gjort ut fra følgende hensyn: - Bassenget skal kunne levere tilbake mot Birkeland sentrum ved utfall av vannproduksjon / Tømmeråsen HB. - Brannvannsbehov i Natveitåsen og mot Tveide næringspark. Ved å legge minimum 200 mm innvendig diameter på hovedledning fra basseng inn mot eksisterende felt på Natveitåsen vil det være mulig å transportere opp mot 50 l/s, som er brannvannskrav for næring og blokkbebyggelse. Det interne nettet på Natveitåsen som allerede er lagt, er ikke tilstrekkelig til å ta så store vannføringer. Det er viktig å ha god kapasitet på det nye nettet, slik at man ikke utelukker framtidig konsentrert bebyggelse med brannvannskrav 50 l/s. Dersom konsentrert bebyggelse er aktuelt i det framtidige feltet vis a vis barnehagen, må det påregnes å etablere ytterligere en trykkøker for å oppnå kapasitetsbehovet. I G/S-vei fra Birkeland mot Tveide skal det legges ledning med innvendig diameter Di = 250 mm. 5.3 Ledninger utvendig ved basseng Figuren under viser forslag til prinsipp for ledningsanlegg utvendig. VL 225 PVC Vann til Natveitåsen VL 280 PVC Vann til/fra basseng, knyttes til ledning i G/S-vei 300 DV Overløp, føres til bekk 160 PVC, fra sluk i ventilkammer, føres til bekk Figur 11 Ledningsanlegg utvendig basseng

16 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 16 6 FUNKSJON 6.1 Bassengutforming Det tas utgangspunkt i et sirkulært basseng, med fyllingshøyde ca 5 m. Med volum m 3 vil dette tilsi en diameter på ca 20 m. Tatt i betraktning at det er flere basseng i nettet, og at bassenget ikke er større, vil det ikke være nødvendig å utruste det med flere kammer. 6.2 Gjennomstrømmingsbasseng eller sidebasseng? Sidebasseng kjennetegnes ved at det er en felles ledning for innløp og utløp basseng. Bassenget fungerer som buffer-volum i nettet. Ved lavt forbruk går vann inn i bassenget, ved høyt forbruk går vann ut. Gjennomstrømmingsbasseng har separate ledninger for innløp og utløp. Alt vann som forbrukes nedstrøms bassenget har vært gjennom bassenget. For å holde nede oppholdstiden i sidebasseng er det viktig å la vannstanden svinge en del. Dette kan styres med reguleringsventiler lokalt i bassenget, eller ute på nettet. Dersom det er nødvendig med langt ledningsnett opp til bassenget, vil det være dyrere å bygge gjennomstrømmingsbasseng enn sidebasseng, ettersom det kreves to ledninger for å få til gjennomstrømming. HB Natveitåsen skal samvirke med HB Tømmeråsen. Ettersom det ikke er reduksjons- eller styringskummer på strekningen mellom bassengene, er det nødvendig med motorventil i bassenget som stenger når bassenget er fullt. For å få utskifting i bassenget, er det mest gunstig å stenge nettet i boligfeltet på Natveitåsen, slik at boligfeltet forsynes fra bassenget. Dette fører til at bassenget i utgangspunktet fungerer som gjennomstrømmingsbasseng. I sommersituasjonen, hvor det er tidvis høyt forbruk, kan nettet stå åpent, slik at kapasiteten og trykkstabiliteten blir bedre. Bassenget vil da fungere som sidebasseng.

17 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt Prinsippløsning armatur i betjeningshus Forslag til prinsipp-arrangement er vist i figuren under. Til Natveitåsen Fra / til Fv. 402 og Tveide Vannmåler, to-veis Overløp / tapping Føres til terreng Motorstyrt ventil M Tilbakeslagsventil Sluseventil Betjeningshus Overløp Tømmeledning Utløp Innløp Bassengvolum Figur 12 Prinsippløsning betjeningshus / ventilkammer Det føres to ledninger til bassenget. I normalsituasjonen fylles bassenget fra den framtidige ledningen som skal gå langs G/S-veien ved FV402. Utløp fra bassenget går til Natveitåsen. Dette vil føre til god utskifting av vannet i bassenget. Ved fylling går vannet gjennom vannmåler, gjennom motorventil og tilbakeslagsventil, og inn i bassenget. Tilbakeslagsventilene sørger for at det er dedikerte linjer for innløp og utløp i bassengtanken. Den viktigste funksjonen er imidlertid å sikre at vannet blir nødt til å gå via bassenget før det går ut igjen. Utløp fra bassenget går i egen ledning gjennom tilbakeslagsventil og vannmåler ut på nettet. Da kan det gå til Natveitåsen, eller tilbake mot FV402.

18 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 18 Ved å vinkle innløpet noe vil vannstrømmen sette bevegelse i vannet som er i bassenget. 6.4 Styring av bassengnivå Bassenget vil være fullt ved kotenivå Ved fullt basseng stenger motorventil på innløp. Ved lavt nivå basseng åpner ventilen. Motorventil HB Tømmeråsen HB Natveitåsen Figur 13 Prinsipp for styring av basseng Natveitåsen, fylling av bassenget Ventilen i HB Natveitåsen settes opp til trinnvis styring, slik at det unngås kraftige vannføringsvariasjoner.

19 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 19 7 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Byggherren (kommunen) vil utarbeide SHA-plan med risikoanalyse før videre prosjektering. Noen momenter som vektlegges: Det skal ikke være utvendig adkomst opp på tak. Luke ned i basseng skal være innvendig i betjeningshus. Dør inn i bassengvegg for sikker adkomst inn i bassenget ved rengjøring. Det vil også være sikrere adkomstvei inn i basseng under bygging.

20 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 20 8 KOSTNADSOVERSLAG 8.1 Investeringskostnad Det er kalkulert kostnader for prefabrikkert, sirkulært basseng med ett kammer. Kostnadskalkylene er basert på kostnadsnivå fra tilsvarende anlegg, og har en nøyaktighet på ± 20 %. Finansieringskostnader og grunnerverv er ikke inkludert. Budsjettkostnad bassengbygg: Budsjettkostnad grunnarbeid, vei og ledningsanlegg: Sum budsjettkostnad: 5,0 mill kr 4,4 mill kr 9,4 mill kr 8.2 Kostnader til drift og vedlikehold Høydebasseng er i utgangspunktet et element i vannforsyningen som krever lite tilsyn og vedlikehold. Normalt vil det være tilstrekkelig med månedlig tilsyn, supplert med en årlig inspeksjon av tilstand. Det skal gå flere år mellom hver gang vedlikeholdsarbeider må utføres. Ut over tilsynskostnadene vil det påløpe kostnader til lys, varme og avfukting/ventilasjon. Disse kostnadene er svært små. Videre kommer kostnader til veivedlikehold og snøbrøyting.

21 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt 21 9 ENTREPRISEFORM OG -OPPDELING Aktuelle entrepriseformer ved bygging av basseng er: Totalentreprise Hele prosjektutførelsen og detaljprosjekteringen settes bort til entreprenør. Eventuelt kan deler av prosjektet holdes utenfor (for eksempel utrustning i ventilkammer) og utføres etter en annen entrepriseform. Forutsetningen for totalentreprise er imidlertid at det er gjennomført et forprosjekt som omfatter utforming av tekniske løsninger. Delte entrepriser Byggherren har ansvar for prosjekteringen, enten i egenregi eller ved engasjement av rådgiver. Det innhentes separate tilbud for ulike deler av arbeidet, gjerne delt på fag. Ofte tillegges en av entreprenørene koordineringsansvaret mot de andre entreprenørene. Prosjektorganiseringen består av både prosjektleder og byggeleder. Byggherrestyrte sideentrepriser Dette er en organisering som er svært lik delte entrepriser, men har en enda større oppsplitting av underentrepriser og leveranser enn for tradisjonelle delte entrepriser. Prosjekt- og byggeledelsen samles ofte i en funksjon ved denne entrepriseformen. Det er mulig å velge å dele byggingen av bassenget opp i en, to eller tre entrepriser. Dersom prosjektet gjennomføres med en eller to entrepriser vil det være mindre aktuelt med totalentreprise. Fordelen med totalentreprise vil i dette prosjektet være at byggherren får en fast pris og tidsramme ved kontraktskriving. En av ulempene ved en totalentreprise kan være at entreprenøren legger inn en betydelig sum i tilbudet for ikke utført prosjektering, slik at totalkostnadene blir høyere enn ved delte entrepriser. Dersom det ikke velges totalentreprise vurderes følgende oppdeling som mest aktuell: Grunnarbeid: Bygg: Maskin og elektro: Entreprise for grunnarbeid vil naturlig bestå av: - Adkomstvei - Ledningsanlegg - Utsprenging og planering av byggegrop - Tilbakefylling rundt basseng, opparbeiding av uteareal rundt basseng Bygg-entreprisen består av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bassenget og betjeningshus. Denne entreprisen inneholder leveranse og montering av rør- og ventilarrangement i betjeningshus, samt el- og automatikk-utrustning. Denne oppdelingen er gunstig både med hensyn til fagsammensetning og framdrift. Arbeidet kan organiseres både som delte entrepriser og som byggherrestyrte sideentrepriser. Det mest vanlige er å benytte byggherrestyrte sideentrepriser.

22 Høydebasseng Natveitåsen Forprosjekt FRAMDRIFT OG VIDERE ARBEID Bassengbyggingen vil ikke føre til vesentlig redusert kapasitet i nettet. I perioden hvor bassenget tetthetsprøves må det fylles og tappes noen ganger. Ved høyt forbruk i nettet ved vanning kan det derfor ta lang tid å fylle bassenget. Dette gjør at man bør holde tetthetsprøvingen utenfor sommersesongen. Ut fra dette foreslås følgende framdrift: Mars 2015 Vedtak om bygging Forhandling med grunneier, avklaring byggesak April 2015 Oppstart detaljprosjektering Juni 2015 Utsending anbudsdokument August 2015 Kontrakt med entreprenør August 2015 Start grunnarbeid Oktober 2015 Start bygningsmessige arbeider Januar 2016 Basseng klart til drift Mai 2016 Utvendige arbeider ferdig Figur 14 Framdriftsplan for bassengbyggingen Bassenget vil dermed stå klart for forsyning på nyåret Ferdigstilling og oppussing bør gjøres utover våren Anlegget vil dermed være sluttført før sommeren Det påregnes at grunnarbeidet for vei og bassengtomt tas først, og at man deretter jobber parallelt med bygging av basseng og ledningsanlegg. Ledningsanlegg fra bassengtomt til eksisterende nett på Natveitåsen må prioriteres, til slutt tas ledningsanlegg fra bassenget ned mot fylkesveien.

Innkalling for Formannskapet. Ekstra møte i Formannskapet. Behandling av utsatte saker fra møte Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Ekstra møte i Formannskapet. Behandling av utsatte saker fra møte Saksliste Innkalling for Formannskapet Møtedato: Tirsdag24.03.2015 Møtested: Valstrand kulturarena, kantina. NB! Merk sted Møtetid: 17:00-18:00 Ekstra møte i Formannskapet. Behandling av utsatte saker fra møte 18.03.2015

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE Hovedprinsipper: Overføringsledning føres fra Rønvikfjellet til Basseng på Skaug uten trykkreduksjon. Valgt løsning gjør at det ikke vil være

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 7 BASSENGVOLUM HAMMERFEST INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 7 Hovedplan vann 2011 2014, Hammerfest kommune Del: Bassengvolum Hammerfest Dato: 2009-06-29 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Bygging av høydebasseng Vedderheia nord byggetrinn 2 - fordeling av kostnader

Saksframlegg. Bygging av høydebasseng Vedderheia nord byggetrinn 2 - fordeling av kostnader Søgne kommune Arkiv: L81 Saksmappe: 2011/3398-18682/2012 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 05.06.2012 Saksframlegg Bygging av høydebasseng Vedderheia nord byggetrinn 2 - fordeling av kostnader Utv.saksnr

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

JULE VANNVERK FORPROSJEKT

JULE VANNVERK FORPROSJEKT Lierne kommune JULE VANNVERK 22.09.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 3 3 EKSISTERENDE ABONNENTER OG VANNFORBRUK... 3 4 EKSISTERENDE ANLEGG... 4

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/6082-25 Saksbehandler: Johan Grongstad Saksframlegg Finansiering av nytt Høydebasseng på Skage Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

NOTAT INFORMASJON OM ANLEGGENE

NOTAT INFORMASJON OM ANLEGGENE Oppdragsgiver: Volda kommune Oppdrag: 526668 Detaljprosjekt UV-anlegg Del: Installasjon av UPS Dato: 2013-05-15 Skrevet av: Martin Meltzer Kvalitetskontroll: INFORMASJON OM ANLEGGENE INNHOLD 1 6B6BVolda

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Myra Bråstad. Vann, avløp, overvann

Myra Bråstad. Vann, avløp, overvann Myra Bråstad, Vann, avløp og overvannshåndtering i planfasen s 1 Myra Bråstad. Vann, avløp, overvann Sammendrag: Vann og avløp må ses i sammenheng med hele Stoa området. Vannforsyning: - Dagens anlegg

Detaljer

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse Notat Til: Fra: Aros Mari Wigestrand Dato: 18. desember 2014 Emne: Bogafjell G5 VA beskrivelse Generelt I forbindelse med utbygging av Bogafjell i Sandnes kommune er det gjort en vurdering av kommunaltekniske

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

Meråker Kommune FORPROSJEKT

Meråker Kommune FORPROSJEKT Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN 09.10.12 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 4 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER... 4 5. UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG...

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng...

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng... NOTAT Oppdragsgiver: Jørgenheia AS Oppdrag: 532812 Dato: 20170601 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen NOTAT_VAPLANTRINN III INNHOLD 1 Orientering... 1 2 Dimensjoneringsgrunnlag...

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE VA TYBAKKEN ØST 1 GENERELL ANLEGGSINFORMASJON

ARENDAL KOMMUNE VA TYBAKKEN ØST 1 GENERELL ANLEGGSINFORMASJON ARENDAL KOMMUNE VA TYBAKKEN ØST 1 GENERELL ANLEGGSINFORMASJON JUNI 2016 1 BESKRIVELSE AV ANLEGGET Arendal kommune ved enhet for kommunalteknikk og geodata står som tiltakshaver for sanering av kommunalt

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken

VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken HARSTADBEKKEN VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken 19.juni 2015 Carsten Hartig CH Consult AS 1 1. Generelt Som et grunnlag for detaljreguleringen for Eltonåsen har CH Consult AS fått oppgaven

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.03.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune v/odd Risjord Oppdrag: Vannforsyning Vestvågøy Del: Vurdering overføring mot Stamsund Dato: 2007-04-20 Skrevet av: Magne Kløve Arkiv: o:\515645\05_dokumentproduksjon\5

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

FROLAND KOMMUNE VVA-BISTAND SENTRUMSPLAN BLIKSÅSEN - VURDERING AV VEI, VANN OG AVLØP FRAM MOT FELT

FROLAND KOMMUNE VVA-BISTAND SENTRUMSPLAN BLIKSÅSEN - VURDERING AV VEI, VANN OG AVLØP FRAM MOT FELT FROLAND KOMMUNE VVA-BISTAND SENTRUMSPLAN BLIKSÅSEN - VURDERING AV VEI, VANN OG AVLØP FRAM MOT FELT 06.01.2011 I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: VVA-bistand sentrumsplan Oppdrag nummer: 1016

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

GRENRØR 250 / 110 Topp innvendig gulv ca. kt 231,7 Topp terreng ca. kt. 231,5 OV 250 DV SN8. 3x40 DL TREKKERØR OV 160 DV SN8.

GRENRØR 250 / 110 Topp innvendig gulv ca. kt 231,7 Topp terreng ca. kt. 231,5 OV 250 DV SN8. 3x40 DL TREKKERØR OV 160 DV SN8. 73 GRENRØR 50 / 60 OVERGANG PVC / DV GRENRØR 50 / 0 Topp innvendig gulv ca. kt 3,7 Topp terreng ca. kt. 3,5 GRENRØR 50 / 50 OV 50 DV SN8 Senter rør ca. kt 9,7 BETONGFORANKRING STØPES FAST I KUMRING Ox

Detaljer

Status for bygging av nytt vannverk for Mo i Rana. Berit Kalstad Rana kommune, prosjektavdelingen

Status for bygging av nytt vannverk for Mo i Rana. Berit Kalstad Rana kommune, prosjektavdelingen Status for bygging av nytt vannverk for Mo i Rana Berit Kalstad Rana kommune, prosjektavdelingen Mo vannverk Bakgrunn Andfiskvann som råvannskilde har ikke tilfredsstillende kvalitet (høyt fargetall og

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG Vegårshei 04.01.16 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 2 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Rengjøring av vannledninger

Rengjøring av vannledninger Rengjøring av vannledninger Nils Halse Driftsansvarlig Halsabygda Vassverk BA IKT konsulent Halsa kommune Prinsipp plugging Spyleplugg drives av vasstrykket Stor vannhastighet mellom plugg og rørvegg gir

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40

Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd. VA/Miljø-blad nr. 40 Rutine ved reparasjon av vannledning etter brudd VA/Miljø-blad nr. 40 Formål Prosedyre for desinfeksjon av vannledningsnett og basseng ved nyanlegg. Begrensninger Vannverkskummene må være utført på en

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 530050-03 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 15.11.2016 Skrevet av: Magne Kløve Kvalitetskontroll: Enrique Padron TRYKKSTØTBEREGNINGER RÅKVÅG VANNVERK

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato:

Vågan Kommune. Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg. Utgave: 1 Dato: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg Utgave: 1 Dato: 2014-02-17 Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken - Kabelvåg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Forprosjekt Oppgradering Doktorbakken

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR 13.09.2017 GEIR R. HANSEN Vanntapsprosjekt Organisering av arbeidet Prosjektleder Overordnet planlegging og oppfølging Innkjøp av utstyr og videreutvikling

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Vestvågøy kommune Plan og teknikk. Prosjektavklaring: Nytt høydebasseng, Haugheia

Vestvågøy kommune Plan og teknikk. Prosjektavklaring: Nytt høydebasseng, Haugheia Prosjektavklaring: Nytt høydebasseng, Haugheia 1 Data: Sak og prosjekt numre: Websak nr.: xxxx VVK Prosjekt nr. regnskap: xxxx Hovedplan Vann 2013: BU02 Bakgrunn og målsetting: Prosjektet fremgår av Hovedplanvann

Detaljer

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001

RAPPORT. Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE. VA Rammeplan. DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: RIVA-RAP-001 RAPPORT Risvollan HVS OPPDRAGSGIVER PIR II EMNE DATO / REVISJON: 1. november 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417715-RIVA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde.

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE VVA NEGARDEN FORPROSJEKT FORELØPIG

ÅMLI KOMMUNE VVA NEGARDEN FORPROSJEKT FORELØPIG ÅMLI KOMMUNE VVA NEGARDEN FORPROSJEKT FORELØPIG 23.03.2015 Teknologiveien 1 4846 Arendal Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag: VVA Negarden Oppdrag nummer: Oppdragsnr Rapportnavn:

Detaljer

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 I Skien kommune har vi løst reservevannforsyningen internt. Peder Vidnes Skien kommune, Ingeniørvesenet Overingeniør VA-virksomheten 1 Vannforsyning

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING Senjahopen,

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. VA-rammeplan. ABO Plan & Arkitektur. Reguleringsplan Segltangen Kvinnherad kommune

Innholdsfortegnelse. VA-rammeplan. ABO Plan & Arkitektur. Reguleringsplan Segltangen Kvinnherad kommune ABO Plan & Arkitektur VA-rammeplan Reguleringsplan Segltangen Kvinnherad kommune COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Reservevannssamarbeidet Fredrikstad, Sarpsborg, MOVAR

Reservevannssamarbeidet Fredrikstad, Sarpsborg, MOVAR Reservevannssamarbeidet Fredrikstad, Sarpsborg, MOVAR Bjørnåsen Moss Tegnforklaring: Vannverk Basseng Kommunal ledning Reservevannsforsyning Trykkøkningsstasjon N S Rygge Vansjø vannverk Vansjø Glomma

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

FORPROSJEKT ALTERNATIVSUTREDNING TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET

FORPROSJEKT ALTERNATIVSUTREDNING TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET TRONDHEIM OG MELHUS KOMMUNER RSMT-PROSJEKTET FORPROSJEKT ALTERNATIVSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett dette feltet]" Trondheim og Melhus kommuner. RSMT-prosjektet 2 (11)

Detaljer

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune:

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Informasjonsmøte om tilknytning til vann og avløp for Lauvik-Bersagel. Sandnes Rådhus 17.10.2017 Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA

REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA Arendal 20.12.15 REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA UTREDNING ATKOMSTVEIER VEDLEGG TIL PLANBESKRIVELSE Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Brennvika stilte Tvedestrand kommune i møte

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg VIKÅSEN VANNTUNNEL Arkivsaksnr.: 08/10412 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet gir sin tilslutning til at det settes i gang utredning om bruk av eksisterende

Detaljer

SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT

SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT 1 SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF AVLØPSSANERING FJUK FORPROSJEKT Drammen, 20.11. 2009 2 1 INNLEDNING Sørum Kommunalteknikk KF har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide forprosjekt for sanering

Detaljer

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune

Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp. Søtberget boligfelt Ørland Kommune Beskrivelse av Vei/Vann og Avløp Søtberget boligfelt Ørland Kommune 19.09.2016 2016 2 Innhold Veg/Vann og Avløp Søtberget Boligfelt Innholdsfortegnelse Innhold... 2 Forord... 3 Intensjon... 3 Vei... 3

Detaljer

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015

ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 ARKITEKTKONTORET STAV AS REGULERINGSLAN FIGVEDBAKKEN VA-BESKRIVELSE 9. JANUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringslan Figvedbakken VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2069 Oppdragsgiver:

Detaljer

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan 1121.0407.00 Rev. 16.10.10 Rev. 28.01.10 Rev. 28.09.09 Rev. 18.09.09 Rev. 26.05.09 Dato: 25.03.09 Formål: 1 Bolig

Detaljer

Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad IVARETAKELSE AV FLOMVANN OG UTVENDIG VA-ANLEGG

Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad IVARETAKELSE AV FLOMVANN OG UTVENDIG VA-ANLEGG VEDLEGG F3 6sider NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 609896-01 Vikersund nærsenter Utredning for rammesøknad 16.08.2016 Rolf Lunde Geir Henning Hansen IVARETAKELSE AV FLOMVANN

Detaljer

Boretunnel Sæterstivannet Stephen Høgeli Brønnøy kommune

Boretunnel Sæterstivannet Stephen Høgeli Brønnøy kommune Boretunnel Sæterstivannet Stephen Høgeli Brønnøy kommune HEVA fagsamling 2010 1 Horn Sæterstidammen Torget Sentrum Trælnes HEVA fagsamling 2010 2 Boretunnel Sæterstidammen Overføringsledningen Ø200 mm

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN 17.06.2016 STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 FORVENTET FREMDRIFT Det jobbes gjennom sommeren med fullføring av alle

Detaljer

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg

Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg Høysand Vann & Avløp Privat VA-anlegg 9/1-2008 kl.18-21 Etter 9/1-2008 er følgende f rettelser gjort: 1. Side 21: Kost for komplett Hoved VA anlegg er ikke 6.8mill, men 8.5 mill. Kost pr.hytte/ / felt,

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer