Gunnhild Henriksen Leere Senior branningeniør. Brann Tiltaksklasse 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gunnhild Henriksen Leere Senior branningeniør. Brann Tiltaksklasse 3"

Transkript

1 Gunnhild Henriksen Leere Senior branningeniør Brann Tiltaksklasse 3

2 Om oss: Vi er en kompetanse bedrift innen fagområder som brann, HMS (helse, miljø og sikkerhet), FDV og kurs/opplæring. Vi har stor fokus på sikkerhet og risikostyring hvor brannfaget har en sentral rolle. Vår kompetanse er det faglige innen Brann/ HMS/ FDV og kurs. På markedet tilbys flere digitale FDV systemer: Vergo, Famac web, TianDV, Elektronisk Brannperm, BIM m.v. Vi benytter Vergo styringssystem, i samarbeid med Facilit som leverer software kompetansen Dette gir oss tid og rom til å fokuserer på det vi kan best og Facilit gjør det de kan best.

3 Forretningsområder Rådgivning Vergo IK-system Kurs og opplæring

4 Gråsonen byggefase og drift Plan og bygningsloven Byggesaksforskrift Byggteknisk forskrift Veiledninger Byggefasen Brann- og eksplosjonsvernloven FOBTOT HMS DIM veiledninger Bruksfasen Overtagelse Bruksanvisning bygning FDV - dokumentasjon Antall brukere

5 Samspillet mellom dokumentasjonskrav i regelverk Plan og bygningsloven: ved ferdigattest eller brukstillatelse SAK10(byggesaksforskriften) 8-1: Krav til å ha utarbeidet grunnlag for dokumentasjon driftsfasen 8-2: Krav d til å ha overlevert eier nødvendig FDV- som angitt i TEK 4-1 TEK10(byggteknisk forskrift) 4-1: Krav til teknisk utforming av dokumentasjon for driftsfasen, 4-2: Krav til oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen Forebyggendeforskriften(FORBTOT) 2-1: Eier skal sørge for at bygget er utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med krav(forutsetningene) ved oppføringstidspunkt 2-4: Kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner, m.v. for å hindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten Dette krever kunnskap om forutsetningene.

6 Dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. Hvis et byggverk skal fungere, må de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde byggverket ha kunnskap om byggverkets egenskaper. Det stilles ikke krav til selve forvaltningen, driften eller vedlikeholdet bare at det skal finnes nødvendig dokumentasjon som grunnlag for å utarbeide nødvendige rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold. Dokumentasjon består gjerne av flere hoveddeler og utarbeides for alle organisasjonsnivåer; forvaltningsorganisasjon, drifts- og vedlikeholdspersonell, brukere (beboere, ansatte, besøkende) mfl. Selve FDV-dokumentasjonen må også tilpasses og struktureres iht. bygningstype og kompleksitet.

7 TEK10 kapittel 11 Sikkerhet ved brann Forutsetninger for bygget: Byggverkets bruk eller virksomhet Antall mennesker eller dyr Arealer og antall etasjer Brannenergi og evt. spesiell risiko(aktiviteter, lagring etc.) Plassering i forhold til nabobebyggelse Tilgjengelighet og atkomst for brannvesenets høyderedskap Ev. spesielle rammebetingelser Interne og eksterne beredskapsmessige tiltak som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter, kommer i tillegg til tekniske krav til byggverk etter denne forskriften.

8 Eiers ansvar og plikter 1. Ha hovedansvar for alle tekniske og organisatoriske brannverntiltak på eiendommen, også de oppgaver og det ansvar som ivaretas av andre (brukere, leietakere m.fl.) 2. Sørge for at eiendommen er bygget, utstyrt, vedlikeholdt og dokumentert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann. 3. Utpeke ansvarlig brannvernleder, eventuelt i samarbeid med bruker. 4. Etablere nødvendige tilsyns- og samarbeidsvirksomhet. 5. Delta sammen med brannvernleder ved tilsyn fra offentlig myndighet. 6. Etablere nødvendige drifts- og vedlikeholdsavtaler for teknisk utstyr og installasjoner. 7. Vurdere/ta stilling til rapporter som fremsendes av brannvernleder.

9 Hva skal dokumenteres FOBTOT 2-1 og 3-1 o Beskrivelse av forutsetninger og begrensninger ved byggverket o Brannfilosofi, mål og risikovurdering som er lagt til grunn ved byggverket o Branntekniske installasjoner o NB. Lovpålagte intervaller, og intervaller for egenkontroller o Brannorganisasjon o Ansvarsforhold, leietaker/bruker o Øvelser og opplæring o Brannøvelser må planlegges o Rapporter: o Tilsynsrapport, slanger, slokkere, nøkkelsafe o Ettersyn, kontroll og vedlikehold o Tilsynsrapporter m.m o Branntegninger

10

11 FDV- dokumentasjon for å kunne drifte bygningen og de tekniske installasjoner optimalt. FDV-dokumentasjon bygges opp og struktureres iht. klassifikasjonssystemer som er avhengig av bygningens bruk, kompleksitet, lokaliseringer, bygnings-/anleggsdeler og produkter/komponenter mv. NS 3451 Bygningsdelstabell NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Prinsipper og struktur NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk NS 3457 Bygningstypetabell NS 3424 Tilstandsvurdering av byggverk, Rev NS 3600(Teknisk tilstandsanalyse for boliger)

12 Enklere FDV- dokumentasjon, Eksempelvis som dokumentasjon av produkter/overflater som skal rengjøres og vedlikeholdes samt betjening og servicebehov for tekniske installasjoner, men også anvisninger for bruk av bolig. FDV-dokumentasjon bør minst omfatte: bygningsmessige produkter sanitæranlegg varmeanlegg ventilasjonsanlegg elektriske anlegg brannalarm- og slokkeanlegg

13 Hovedkategorier Bygning Elektro Vvs Brann I tillegg til disse kommer nødvendig oversikt over sentral driftskontroll og automatisering administrativt system(fdvus): kantine, vakthold, snørydding, vaktmestertjenester, parkering/trafikkforhold, skjerming fra uteaktiviteter m.v

14 Bygning Grunn og fundament Bæresystem, ikke-bærende vegger(innervegger), dekker, gulv, tak, innredning Vinduer, dører, porter Piper og ildsteder Helse og miljø; stråling, materialer og materialvalg Nøkkel- og adgangskontroll Tilpasning universell utforming Adkomstforhold; trafikkarealer, trapper, rekkverk, heisinstallasjoner Avfallsbehandling

15 Elkraft Basisinstallasjoner System for kabelføring, jording, lynvern, elkraftuttak Andre systemer for jording Høyspent forsyning Elkraftfordeling; forbruk, driftstekniske installasjoner, elkraftfordeling virksomhet Annen lavspent forsyning Lys, belysning, nødlysutstyr Elvarme; varmeovner, innebyggede varmeelementer, vannvarmere og elektrokjeler Elkraftaggregater; reservekraft, nødstrømskraft, annen reservekraft

16 I tillegg til samsvarserklæring skal elektriker levere : Grunnlag for FDV-dokumentasjon Testdokumentasjon med måleresultater Kursfortegnelse Risikovurdering Sikkerhetsinformasjon for levert utstyr; for eksempel info om hvor ofte en jordfeilbryter krever testing for sikker funksjon. Mange krever månedlig testing. Eller service på byggets hovedsikring / effektbryter. Ofte hvert 5 eller 6 år krever disse smøring for ikke å tørke ut, konsekvens at de ikke kan legges inn igjen etter utfall. I tillegg til dette bør man vurdere: uavhengig kontroll av utført arbeid

17 VVS Ventilasjon Innregulering; luftmengder, personbelastning Luftbehandling, luftfordeling, kanaler/utstyr/isolasjoner/ ledningsnett, armaturer System ved brann- eller røyktilløp Gjennomføringer gjennom brannskiller Innemiljø(filterskifter, rengjøring) Gass og lufttrykk; bygningsdrift, medisinske gasser/ el- lufttrykk, Vakumsystemer

18 Varme- og kuldesystemer Varme(kulde) Bunnledning/ledningsnett for varmeinstallasjoner, varmesystemer, vedlikeholdsintervaller, levetid Kjølesystemer, frysesystemer, komfortsystemer Armaturer, utstyr, isolasjon Nærvarme, fjernvarmer, fyrrom. Enøk; dag-, natt- og helgestyring Radiatorer, gulv/takvarme, Elkjel, oljekjel, (varme)pumpe Sentralvarmeanlegg: varmtvannsanlegg(sanitær) eller varmluftsanlegg(ventilasjon)

19 Sanitær(vann- og avløp) Bunnledning/ledningsnett for sanitærinstallasjoner, horisontalt/vertikalt sjakter/hulrom, levetid komponenter, armaturer, utstyr, isolasjon Rensesystemer vann/avløp/basseng, fontener/springvann

20 Organisering: Internkontroll og vedlikehold Tegningsgrunnlag Egenkontroll Kontroll på bygningsmessige forandringer Vedlikehold Dokumentasjon av forutsetninger og løsninger for bygget Dokumenterbarhet på nødvendige godkjenninger Opplæring brannvernleder Brannøvelser Samordning Oversikt over regelverk Kontroll på tiltaksplan Registrering av avvik Forsikringssum, brann

21 Forutsetninger som tøyes Antall mennesker/brukere økes betraktelig. Rømningsveier blir for få, eller for trange Elektriske anlegg blir underdimensjonert Gulskogen i Drammen, 7 polske arbeidere omkom

22 Brukere som vokser ut av bygningen Brannenergi på lager overstiger hva bygningen er oppført etter Rømningsveier er blokkerte eller godt gjemt i en labyrint Slokkeanlegg vil ikke kunne virke som forutsatt

23 Kreative brukerne Kutter etasjeskille R90[A90] Putter inn en slags luke Dør er alternativ rømning for annen bruker

24

25 Vergo 3.0 med RFID Digitalt IK-konsept. RFID Vergo er også tilrettelagt for RFID-teknologi. Løsningen baserer seg på at brukere av Vergo kan ta med seg telefonen sin og lese av ulike RFIDbrikker som er plassert rundt om i bygget. Når telefonen holdes opp mot en brikke vil oppgavene knyttet til denne brikken for den aktuelle brukeren komme frem på telefonen. Oppgaver og avvik loggføres enkelt direkte i telefonen og synkroniseres automatisk med Vergo. GJØR ARBEIDET

Vi må nå tenke framtidig FDV-informasjonen levert på web i standardisert form som del av Byggnett (Altinn for bygg)

Vi må nå tenke framtidig FDV-informasjonen levert på web i standardisert form som del av Byggnett (Altinn for bygg) Eier- og forvalterforum for Norges bygninger FAD- Forbruker- og administrasjonsdepartementet (Eierorg. Statsbygg m.fl ) HD- Helsedepartementet ved eieravdelingen (Eierorg for sykehusene) KS (Eierorg. for

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Dokumentasjon av sikkerhet

Dokumentasjon av sikkerhet Dokumentasjon av sikkerhet Ajourført i henhold til ny Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26.06.2002 1 Generelt Adresse, gnr/bnr/fnr/snr Brannvernleder Eier(e), brukere Antall ansatte, sengerom,

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Venator > 2007. din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring

Venator > 2007. din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring Venator > 2007 din kompetansepartner innen sikkerhet og risikostyring Innhold Introduksjon v/daglig leder Tre virksomhetsområder Vergo : Fra idé til praktisk styringsverktøy Vergo forenkler utøvelsen av

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar?

0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0-2 Er forvalter klar over sitt forvalteransvar? Hovedtema Undertema 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0-1 Er eier er klar over sitt eieransvar? 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING 0 - ANSVAR OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer