Sykehusapoteket Haugesund Kostnadsoverslag ombygning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusapoteket Haugesund Kostnadsoverslag ombygning"

Transkript

1 Sykehusapoteket Haugesund Kostnadsoverslag ombygning Dato 26. november 2010

2 Side: 2 av 22 RAPPORT Norconsult AS Vestfjordgaten Sandvika Telefon: Telefax: E-post: Internett: Bankgiro: Foretaksreg.: NO MVA Oppdrag: Rapportdato: 26. november 2010 Tittel: Kostnadsoverslag ombygning Forfattere: Erik Bjørnstad Finn Thon Øystein Skauge Rapport nr.: Oppdragsgiver: Sykehusapoteket Haugesund Sammendrag: Kontaktperson/referanse: Lene Svanberg Jakobsen Distribusjon: NA Utarbeidet: Kontrollert/godkjent:

3 Side: 3 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN RENROM - KRAV OG ANBEFALTE LØSNINGER REFERANSETEKST - STYRENDE DOKUMENTER OPPSUMMERING STYRENDE DOKUMENTER Trykkhierarki Isolator og sikkerhetsbenk Renromklassifisering Overvåkningssystem BESKRIVELSE AV DAGENS TEKNISKE TILSTAND OG KAPASITET OVERSIKT LOKALER RENROM ØVRIGE LOKALER VENTILASJON ELEKTRO VVS GRUNNLAG FOR PROSJEKTKOSTNAD PROSJEKTERING OG ADMINISTRASJON Midlertidige løsninger under byggeprosjekt GMP kvalitetssikring og validering Teknisk byggeplass oppfølging ARK RIV/RIE Entreprenør renrom Entreprenør ventilasjon Entreprenør automasjon Leverandør interiør Leverandør utstyr/systemer (større) Tabell for tidsfaser/aktiviteter og estimat for ressursbehov RENROM RENROM - INTERIØR OG UTSTYR ØVRIGE LOKALER ØVRIGE LOKALER - INTERIØR OG USTYR VENTILASJON ELEKTRO VVS VVS AUTOMATIKK...22 VERSJONSHISTORIKK Versjon Dato Beskrivelse november 2010 Versjon 1

4 Side: 4 av 22 1 BAKGRUNN Ved Haugesund Sjukehusapotek er det planlagt en ombygging av apotekets lokaler, til sammen ca 400 m2. Dette inkluderer: Dato: Basert på plantegning A mottatt Produksjon Romnr Navn Areal netto Høyde m2 m 3.23.J2 Klargj. 9,7 2, J3 Cyt.Lab 18,7 2, J4 Pers.Sluse 10,6 2, J5 Steril 17 2,7 ØU241 Vask 9,6 2,4 ØU245 Lager Prod. 7,1 2,2 Korridor Korridor 32,4 2,2 ØU251 Endose 11,2 2,7 Sum Prod 116,3 Sykehusekspedisjon ØU253 Sykehus eksp. 104,9 2,4 ØU260 Mottak 17,2 2,4 3.23J14 Mellomlager 26,2 2,4 Sum Sykehuseksp. 148,3 Møterom 3.23J13 Møterom og personal 28,9 2,4 Sum Møterom 28,9 Kontor ØU249 Kontor 16,2 2,4 ØU262 Kontor 13,4 2,4 3.23J7 Kontor 7,3 2,4 3.23J8 Kontor 7,2 2,4 3.23J9 Kontor 9,1 2,4 3.23J10 Kontor 11,1 2,4 3.23J11 Kontor 13,1 2,4 3.23J12 Kontor 11,4 2,4 Sum Kontorer 88,8 Sum ikke prod 55,8 Sum ikke prod 210,2 Totalt 382,3 Eksisterende tilluft sykehus ekspedisjon, mottak, møterom og kontorer ikke gul: Konklusjon: Eksisterende ventilasjon dekker lokalene med unntak av: Mellomlager, 2 kontorer produksjonsrom og møterom

5 Side: 5 av 22 Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS har utarbeidet en tegning Plan U.ET A datert som ligger til grunn for dette kostnadsoverslag. Det ble avholdt en befaring 4. november 2010 der følgende var representert: Apoteket; Lene Svanberg Jakobsen ELN arkitekter; Borghild Rambech og Jan Tore Christoffersen Norconsult; Øystein Skauge, Finn Thon og Erik Bjørnstad Dette dokument inkluderer kortfattet beskrivelse og et totalt kostnadsoverslag - dvs. estimat av prosjektkostnad. Kostnadsoverslaget omfatter alle fag inkl. utstyr, planlegging, prosjektadm, reserver og marginer.

6 Side: 6 av 22 2 RENROM - KRAV OG ANBEFALTE LØSNINGER Haugesund Sjukehusapotek skal ha lokaler for tilvirkning av cytostatika og annen sterilproduksjon. Tilvirkningen skal foregå i separate renrom for å hindre krysskontaminasjon. I dette notat ligger følgende styrende dokumenter til grunn: Lov om apotek - LOV nr 39 Forskrift om tilvirkning og import av legemidler - FOR nr 1441 Forskrift om apotek - FOR nr 178 Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek - FOR nr 738 Retningslinjer om produksjonshygiene ved legemiddeltilvirkning - FOR nr 2 Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen - FOR nr 443 EU GMP PIC/S PE 10-3 Guide to good practices for the preparation of medical products in healthcare establishments NS-EN ISO Pharmaceutical Isolators, 2004 ISPE Good practice guide HVAC, 2009 Cytostatika er legemidler som brukes i behandling av kreftsykdommer. Felles har de at de er sterkt helseskadelig for friske mennesker, dvs. kreftfremkallende og er spesielt trukket frem i kjemikalieforskriften (FOR ). Tilvirkning av cytostatika krever aseptisk arbeidsteknikk i samsvar med god tilvirkningspraksis. Valg av bruk av sikkerhetsbenk, isolator og trykkhierarki bør derfor balansere krav til beskyttelse av operatør og beskytte produktet mot partikler og mikroorganismer under tilvirkning i apotek. Ved en vurdering av samlet håndteringskjede av cytostatika på et sykehus vil risiko for eksponering, søl og annet uhell være størst ved tilvirkning i sykehusapoteket. Dette som et resultat av mengden og konsentrasjonene som vil være i tilvirkningsrommene. 2.1 Referansetekst - styrende dokumenter FOR nr Krav til produksjon, pkt. 11 Tilberedning av cytostatika skal forgå i eget rom og under betingelser som tar sikte på å beskytte både produktet og personalet FOR nr Særlige tiltak ved arbeid med cytostatika Håndtering av cytostatika skal foregå i eget rom. Rommet skal utstyres med arbeidsbenker med avtrekksskap. Ventilasjonen skal være atskilt fra den øvrige ventilasjon, og avtrekksluften skal føres direkte ut i det fri, eventuelt etter nødvendig rensing. Kommentar til 24 Særlige tiltak ved arbeid med cytostatika

7 Side: 7 av 22 Ved tilberedning av cytostatika skal arbeidsgiver utstyre arbeidstakerne med hansker og beskyttelsesfrakk. Hvis cytostatika tilberedes utenfor avtrekksskap, må også åndedrettsvern og vernebriller nyttes. 10. Ventilasjon: "Ventilasjonssystem skal utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren holdes på et fullt forsvarlig nivå. Resirkulering av luft er bare tillatt dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke kan medføre helserisiko for arbeidstakerne. Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt." Kommentarer til 10. Ventilasjon: "Ventilasjon skal hindre spredning til andre lokaler og begrense spredning og konsentrasjon i lokaler der kjemikaliene benyttes, slik at behovet for vern reduseres og forurensningen fjernes når arbeidet er avsluttet. Normalt benyttes mekanisk ventilasjon og prosesstilpasset avsug." Veiledning til kjemikalieforskriften Vedlegg VII Cytostatika Kjemikalieforskriften 24 Risikoen for helsepersonell som håndterer cytostatika, er størst ved tilberedning og administrasjon av preparater til injeksjon/infusjon. Håndtering av forurenset sengetøy, blod og urin og rengjøring på spesialrom kan også medføre risiko for eksponering for cytostatika. Noen få typer av cytostatika forårsaker eksponering for damp. Ifølge kjemikalieforskriften 24 skal håndtering av cytostatika foregå i eget rom. Rommet skal utstyres med arbeidsbenker med avtrekksskap (sikkerhetsbenk, LAF-benk* ). Innen sikkerhetsbenken tas i bruk, skal den være kontrollert for funksjon og tetthet. Det betyr bl.a. at HEPA-filteret** fungerer i tråd med standarden NS-EN (referanse 2). Det er utviklet lukkede systemer for tilberedning og administrering av cytostatika, for eksempel opptrekkskanyler med luftfilter og infusjonssett. Slike systemer må være tette, og må testes for dette. For øvrig vises det til forskriftens krav til ventilasjon, sikkerhetsbenk, avtrekksskap og absorberende materiale når det arbeides med cytostatika. Forskriften gir mulighet for dispensasjon fra kravet om at håndtering av cytostatika skal skje i eget rom. Forutsetningen er at det er verne- og helsemessig forsvarlig, jf. 5 i kjemikalieforskriften. Bruk av sikkerhetsbenk på medisinrom tilfredsstiller forskriftens krav. Cytostatika-avfall kan være kluter, sprøyter, tomme glass, brukte hansker osv. Avfallsbeholdere bør plasseres på et spesielt ventilert sted. Avfall som har vært i kontakt med cytostatika skal behandles som risikoavfall etter gjeldende rutiner på sykehus eller etter avtale med stedets renholdsvesen.

8 Side: 8 av 22 PIC/S PE Production areas Annex 1 SECTION 2 3. Dedicated rooms should be provided for hazardous products, e.g. cytostatics, penicillins, biologicals, radiopharmaceuticals, blood products. In exceptional cases the principle of campaign working may be acceptable, provided that specific precautions are taken and any necessary risk assessments have been performed. Premises and equipment 13. Premises should be situated in an environment which, when considered together with measures to protect the preparation, presents minimal risks of causing contamination of materials or products. In case of the preparation of cytostatics and radiopharmaceuticals, measures should also be taken to protect the operator from the materials being handled. Special requirements for aseptic preparation activities: 19. Handling and filling of aseptically prepared products (open and closed procedures) should be performed in a grade A environment in a laminar flow cabinet (LFC) or a positive pressure pharmaceutical isolator. The room should have a positive pressure (ideally Pascals) and air flow relative to the surrounding areas of a lower grade in order to protect the product from contamination. 20. Preparation under negative pressure, protecting operator and environment from contamination should only be used for the preparation of hazardous pharmaceuticals (e.g. cytotoxic drugs, radiopharmaceuticals and radio labelled blood products), together with appropriate precautions against contamination of the medicinal product (e.g. appropriate background room air quality, positive pressure airlock systems). Laminar Flow Cabinets (LFCs) are not suitable for the preparation of hazardous drugs. Biohazard safety cabinets (BSCs) should be used instead, with a vertical downward air flow exhausting vertically from the cabinet and not towards the operator 21. As there is no terminal sterilisation of aseptic products the microbiological environment in which they are prepared is of the utmost importance. Therefore the environment should be controlled and only authorised people should be allowed to have access. Unless there is a proper justification available, the background environment for LFCs and BSCs should meet grade B requirements, with grade D required for pharmaceutical isolators. Any justification for background environments of a lesser grade should be based on a documented risk assessment which should be performed with great care. Possible factors which could be considered in such a risk assessment include: Time between preparation and use Use of a closed system (please see glossary) Nature and composition of product

9 Side: 9 av 22 Table 2.3 gives an overview of the recommended minimal grades. Working environment Background environment LFC/BSC Grade A Grade B Isolators Grade A Grade D Table (s41) Grade Pressure differential to adjacent low-class room (Pa) A N/A LFC >15 Isolator B >10 C >10 D >10 Pharmaceutical Isolators Chapter 5.3 Isolator room If containment of hazardous materials is required for pathogenic, highly toxic, radioactiv, viral or bacterial materials, then negative pressure rooms are sometimes specified. In such cases, additional measures should be taken to ensure an aseptic environment is maintained. Advice should be obtained from specialist cleanroom designers. 2.2 Oppsummering styrende dokumenter Trykkhierarki De aktuelle lover, forskrifter eller veiledere gir ingen klar konklusjon på bruk av positiv eller negativ isolator eller negativt eller positivt romtrykk i rommet. Men det er blitt en bransjenorm å benytte negativ isolator ved tilvirkning av cytostatika. Dette for å ivareta 10 og 24 i Kjemikalieforskriften samt øke sikkerheten for operatøren i tilfelle lekkasje i enheten. Spesielt hansker og ermer er utsatt for lekkasje. Boken Pharmaceutical Isolators beskriver både negative og positive isolatorer for bruk ved tilvirkning av cytostatika, men i et eksempel sies det Handling cytotoxic products that are subsequently terminally sterilised. A negative pressure isolator would probably be specified. Pharmaceutical Isolators og PIC/S PE 10-3 beskriver at negativt romtrykk kan benyttes som sikkerhet ved tilvirkning av helseskadelige stoffer. Spesielle tiltak skal da ivaretas bla. monitorering av miljø samt positivt trykk i tilhørende sluse. Ved tilvirkning av cytostatika i sykehusapotek vil det være den beste løsning, der man balanserer krav til beskyttelse av operatør og beskytte produktet mot partikler og mikroorganismer, å benytte en negativ isolator i et renrom med negativt trykk i forhold til atmosfære og sluse samt at slusen har positivt trykk i forhold til nærliggende ikke-klassifiserte rom. Figur 1.

10 Side: 10 av 22 Figur 1 Renrom for bruk til tilvirkning av sterile produkter vil det være den beste løsning å benytte en positiv isolator i et renrom med positivt trykk i forhold til atmosfære og sluse samt at slusen har positivt trykk i forhold til nærliggende ikke-klassifiserte rom. Figur 2. Figur 2 Tilvirkning Trykk = ++ve Sluse Cascade Trykk = +ve Ikke klassifisert Trykk = 0 Isolator Isolator og sikkerhetsbenk Med henvisning til PIC/S PE 10-3 pkt. 21 anbefales det å installere en isolator og en sikkerhetsbenk i hvert av de planlagte produksjonsrenrommene: I Cytostatika bør det være en negativ isolator og en sikkerhetsbenk kl. II b1 I Sterilrom bør det være en positiv isolator og en sikkerhetsbenk kl. II aii (minimum) Sikkerhetsbenkene benyttes da til de produkter med kortest holdbarhetstid eller direkte til pasient. Isolatorene benyttes til øvrige produkter. To enheter i vært renrom vil dekke dagens produksjonsvolumer, samt kunne håndtere en fremtidig økning. Dette kan være en tilfredsstillende løsning da det primært tilvirkes produkter i lukkede systemer, dvs. produktets eksponering til omgivelsene er i en svært kort tid. Det merkbart lettere å arbeide i en sikkerhetsbenk enn i en isolator. En sikkerhetsbenk som er korrekt installert, innregulert, testet og holdt rekvalifisert gir meget god produktog operatørbeskyttelse.

11 Side: 11 av Renromklassifisering Erfaring fra andre sykehusapotek har vist at det er mulig å opprettholde klasse A i isolatorer og sikkerhetsbenker med C bakgrunn. Forutsetningene er god planlegning og prosjektering, samt håndverksmessig utførelse, kvalifisering, rutinetester, opplærte operatører og hensiktmessige rutiner. Det kan være fordelaktig å prosjektere renrommene som klasse B, men kvalifisere og ta de i bruk som klasse C. Dette for å sikre høy standard og være i stand til å møte fremtidige krav. Renrom Prosjektert/bygget I drift Cytostatika B C Sterilrom B C Sluse B C Overvåkningssystem EU GMP beskriver krav til overvåkning av: Trykkdifferanser mellom renrom Temperatur der råvarer, mellomvarer og ferdigprodukt oppbevares Luftfuktighet dersom produktene krever dette (ikke vanlig i apotek) Partikkelnivå, kontinuerlig i klasse A. Mikrobiologi, Norconsult anbefaler manuelt iht. PIC/S PE 10-3 I tillegg kan det være hensiktsmessig at utvalgte verdier fra aggregatet overvåkes. Alle punkter/tag er må logges og lagres med hyppig frekvens (en verdi pr minutt). Hvert punkt/tag må kunne alarmhåndteres og rapporter i form av tabeller og grafer må kunne genereres. Enkelt brukergrensesnitt er en fordel, da alle apotekets ansatte skal kunne forholde seg til systemet. Alternativ 1: Lokal klient av husets SD-anlegg. Krever lokal tilgang til SD-anlegget, noe som kan utfordrende mht. sikkerhet av systemet som helhet. Brukergrensesnittet til SD-anlegg er som regel uoversiktlig for apotek personell og vil kreve spesialtilpasninger. Partikkeltellere er ikke tidligere koblet til SD-anlegg. Alternativ 2: Lokal automatikk tavle, med alarmlamper og dataskrivere. Dette kan være den rimeligste løsningen. Kontroll over historiske data mangelfull. Tilkobling av partikkeltellere ikke mulig. Alternativ 3: Separat overvåkningssystem, FMS/EMS. Dette er overvåkningssystem utviklet for formålet til farmasøytisk industri og apotek. God dokumentasjonspakke, særdeles godt brukergrensesnitt med alle nødvendige funksjoner mht. partikkeltellere, alarmhåndtering, rapporter og historiske data. Kan kommunisere med SDanlegg. Kostbar løsning mht. installasjon og drift (dvs. kalibrering). Mulighet for å kunne vurdere historiske data på en god måte kan være lønnsomt økonomisk. Eksempel 1: Aggregatet til renrommene feiler/stopper og trykkene faller, vil man kunne ved evaluering av historiske data vurdere om hvorvidt full vask og påfølgende mikrokontroller eller ikke er nødvendig. Kort stopp eller opprettholdt luftretning vil kunne argumentere for at vask og mikrokontroll ikke er nødvendig. Uten mulighet for vurdering av historiske data, må tiltak iverksettes.

12 Side: 12 av 22 Eksempel 2: Feil med kjøleskap eller fryser der kostbare råvarer eller ferdigvarer lagres. Ved gode alarmfunksjoner, f.eks ved alarm via sms, kan skaden avvegres eller begrenses betydelig. Studie av historiske data kan bidra i vurderingen om hvorvidt produkt må kastes eller ikke. Norconsult anbefaler å installere et FMS/EMS. Et slikt system vil kunne møte de regulatoriske kravene på en god måte, samt at brukergrensesnitt og alarmhåndtering er spesielt egnet for formålet. 3 BESKRIVELSE AV DAGENS TEKNISKE TILSTAND OG KAPASITET 3.1 Oversikt lokaler Løsningsforslaget i tegning Plan U.ET A datert vil resultere i full innvendig riving av eksisterende apotek. Dette kostnadsestimatet forutsetter derfor full riving av eksisterende apotek med unntak av kontorene ØU263 og ØU262 som vil være urørt, samt ØU257 som vil få en generell oppussing. Med full riving menes alle innvendige lett-vegger, gulvbelegg, himling, elektro- og vvs-installasjoner mm. En løsning basert på tegning Plan U.ET A datert vil påvirke hele arealet. Det er derfor ikke mulig å utføre kun deler av løsningsforslaget, f.eks kun opprette produksjonslokalene, og trekke ut deler av kostnadene i dette estimat. Til det er løsningene for produksjonslokalene og øvrige lokaler for avhengig av hverandre. 3.2 Renrom Eksisterende renrom for cytostatika og sterilproduksjon overholder ikke dagens forventninger mht. areal og materialvalg. Ventilasjonssystemet mht. antall luftskift, filtrering, trykkhierarki mm. er ikke vurdert i forbindelse med dette notat. Eksisterende sikkerhetsbenk kl. II aii som benyttes til cytostatika tilvirkning bør erstattes med en kl. II bi benk. Dette for bedre ivareta sikkerheten til vedlikeholdspersonell. Avtrekk fra cytostatika tilvirkning er koblet til øvrig ventilasjonssystem. Dette er etter Norconsult vurdering i strid med Kjemikalieforskriften. 3.3 Øvrige lokaler Øvrige lokaler bærer preg av å ha vært i drift i lang tid. Arbeidsmiljø, flyt og lagringsforhold er ikke vurdert i dette notat. Eksisterende kontormøbler, hyller, reoler mm. er forutsatt i kostnadsestimatet gjenbrukt. 3.4 Ventilasjon Lokalene betjenes ventilasjonsteknisk av eksisterende ventilasjonsystem VA06. Systemet er i dag maksimalt belastet og det er ikke mulighet for å øke luftmengder ut over eksisterende luftmengder. Systemet er et høytrykksanlegg med reduksjonsterminaler (høttrykksbokser type Farex) og elektriksk ettervarme lokalt ved tilluftsventiler. Ventilasjonsluftmengden som i dag disponeres i lokalene forutsettes benyttet videre, dog omfordelt hensiktsmessig til de lokalene som gir riktigst resultat med hensyn til mengde og kvalitet. Kanaler, kanaldetaljer, ettervarmebatterier, tilluftsventiler, avtrekksventiler og annen ventilasjonsinstallasjon i lokalene er ikke av slik standard at gjenbruk er aktuelt.

13 Side: 13 av 22 Eksisterende ventilasjon i kontorene ØU249, ØU262 samt Mellomlager 3.23J14 tenker vi at skal være urørt ved en ombygging. Ventilasjonsraten er tilfredsstillende. Eksisterende spesialavtrekk er ikke tilfredstillende, og regnes som ikke brukbart i forbindelse med en oppgradering av lokalene 3.5 Elektro Eksisterende installasjoner i apotekarealene mates fra fordeling GR06 som er plassert i korridor ØU240. Fordelingen er bestykket med jordfeilautomater og har oppdatert dokumentasjon. Det er liten plass til utvidelse i antall kurser. Arealet har forholdsvis nye belysningsarmaturer, men disse er orientert feil i forhold til reoler. Dette er i dag løst ved å supplere med nedhengte armaturer over reolene. Nødlysanlegget består av gamle armaturer. Flere markeringslysarmaturer er mørke. Generelt er eksisterende el-kraft anlegg dårlig eller ikke merket. Det er ikke lokal tilgang til overvåkningskamera plassert utenfor apotekets lokaler. Det bør monteres overvåkningskameraer med lokal tilgang for alle apotekets dører. Dette for å øke sikkerheten til de ansatte. Øvrig sikkerhetssystemer er ikke vurdert i dette notat. Det er allikevel satt av en sum i kostnadsestimatet for oppgradering/utvidelse av sikkerhetssystemet. 3.6 VVS Varmebehovet dekkes i dag av ventilasjonsanlegget via ettervarme ved tilluftsventiler. En ombygging av ventilasjonsprinsippet vil kreve noe bruk av radiatorer, vannbasert forsynt fra husets varmebæreledning. Primært aktuelt ved vindufasade i kontorer og noe tilleggsvarme i Sykehusekspedisjon Sanitæranlegget er gammelt og det meste av utstyret bør byttes ut ved en rehabilitering/ombygging av lokalene. Eksisterende bunnledninger vil bli benyttet. Kuldeanlegget i kjølerom vil bli overflødig og skal saneres Det er ikke installert sprinkleranlegg i lokalene, og vi ser ingen grunn til å installere dette ved en oppgradering/ombygging med mindre sykehuset selv ønsker det. Eksisterende rørpostanlegg er i bruk. Et uttak må flyttes i forbindelse med oppgradering/ombygging.

14 Side: 14 av 22 4 GRUNNLAG FOR PROSJEKTKOSTNAD 4.1 Prosjektering og administrasjon Prosjekter med ombygging av produksjonslokaler/renrom er mer omfattende mht. håndverksmessig utførelse, testing og dokumentasjon i forhold til andre byggeprosjekter på sykehus. Det er vesentlig at riktige løsninger kvalitetssikres og implementeres tidlig slik at lokaler, tekniske anlegg og utstyr prosjekteres og ferdigstilles iht. gjeldende regelverk, brukernes behov og sikrer sikker drift. Anlegget som helhet skal dermed kunne valideres uten endringer som kan være fordyrende og tidskrevende. Prosjektledelse, byggeledelse, ARK, prosjekterende, entreprenører, leverandører og bruker vil bli pålagt tilleggsoppgaver ift. normale prosjekter som prosjektledere må kalkulere inn i totalkostnadene som følge av en GMP/valideringsprosess Midlertidige løsninger under byggeprosjekt Dette kostnadsestimat er basert på en foreslått planløsning som vil kreve rive- og byggeaktiviteter i hele apotekets lokaler. Det er i dette kostnadsestimat ikke inkludert merkostnad for prosjektet i forbindelse med mulig midlertidig etablering av tilvirkning ved andre lokasjoner på sykehuset eller eksternt. Eventuelle merkostnader ved kjøp av produkter ekstern (f.eks andre sykehusapotek) er ikke inkludert GMP kvalitetssikring og validering Rollen med ansvar for GMP kvalitetssikring og validering er en svært sentral rolle i denne type prosjekt. Kvalitetssikring og de ulike kvalifiseringsaktivitetene er ikke parallelle aktiviteter til byggeprosjektet, men en fullt integrert og styrende prosess. Det er en nødvendighet at rollen utføres i nært samarbeid med de ansatte på apoteket, de prosjekterende og entreprenørene, som alle må regne med ekstra arbeid med denne type prosjekt. De involverte må ha tildelt mandat, rolle og myndighet til å delta i prosjektet. Graden av bistand må tilpasses i forhold til hva som ligger av kontraktsmessige ytelser samt erfaring hos entreprenører og leverandører, samt kompetanse og kapasitet hos prosjektledelse og ansatte ved apoteket. Rollen inkluderer i hovedtrekk: Hovedforfatter og ansvarlig for utarbeidelse av Basisprosjekt Bistå med kostnadskalkyler for spesielle elementer Bistå prosjektledelse med prosjektgjennomføring inkl. planlegging Utarbeidelse av enkelte forespørselsdokumenter for utstyr Bistå ved valg av leverandører Gjennomgang og kvalitetssikring av detaljavklaringer og tegninger* Gjennomgang og kvalitetssikring av ulike forespørsel- og tilbudsdokumenter* Gjennomgang og kvalitetssikring av de ulike entreprenørers KS-dokumentasjon* Gjennomgang og kvalitetssikring av de ulike leverandørers dokumentasjon Tekniske avklaringer, befaringer ved behov og ferdigbefaringer* Bistå dokumentasjon og gjennomføring av funksjonstester, FAT og SAT* Gjennomgang og kvalitetssikring av FDV og som bygget dokumentasjon* Bistå i opplæring av teknisk og apotekets personell Lede valideringsarbeidet Forfatter og gjennomføring av valideringsoppgaver: o Valideringsplan - VP o Design kvalifisering - DQ** o Factory Acceptance Test - FAT**

15 Side: 15 av 22 o Site Acceptance Test - SAT** o Installasjons kvalifisering - IQ** o Operasjons kvalifisering - OQ** o Ytelse kvalifisering - PQ o Prosess validering - PV o Validering oppsummering rapport - VSR o Prosedyrer - SOP er Bistå ved inspeksjon og godkjenning Bistå i utarbeidelse av serviceavtaler Support funksjon i tiden etter produksjonsstart *Punktet gjelder for flere fag/leverandører/entreprenører og kan ikke sees på som en en-gangs hendelse. **Punktet gjelder for flere fag/leveranser Teknisk byggeplass oppfølging Rollen med ansvar for teknisk byggeplass oppfølging er en svært sentral rolle i denne type prosjekt. Vellykkede renromsprosjekter krever detaljert prosjektering, men også kontinuerlig på-stedet oppfølging, avklaringer og koordinering av de ulike fag og aktiviteter. Dette bør utføres av personell med flerfaglig erfaring knyttet til renromsprosjekter. Rollen inkluderer i hovedtrekk: Bistå prosjektledelse i planlegging og koordinering På-stedet oppfølging, avklaringer og koordinering På-stedet kontaktpunkt for de involverte parter Endringshåndtering ARK Arkitekten skal: Bistå ved utarbeidelse av Skisseprosjekt Bistå ved utarbeidelse av Basisprosjekt Utarbeide forespørsel- og arbeidstegninger for: o Oversiktstegninger o Møbleringsplan o Romskjema - plan og snitt o Himlingsplan med alle elementer o Bygningsmessige detaljtegninger o Flytskjemaer - operasjon av produksjonsenhet Revidere tegninger som bygget Utarbeidelse av forespørselsdokumenter Gjennomgang av tilbudsdokumenter Endringshåndtering

16 Side: 16 av RIV/RIE Rådgivere skal: Bistå ved utarbeidelse av Skisseprosjekt Bistå ved utarbeidelse av Basisprosjekt Sikre avklaringer med prosjektet og apotekets ansatte Utarbeide forespørselstegninger og beskrivelser Gjennomgang av tilbudsdokumenter Utarbeide arbeidstegninger Utarbeide detaljert systembeskrivelse Bistå tekniske avklaringer og oppfølging entreprenører gjennom prosjektets levetid Befaringer og ferdigbefaringer Bistå ved SAT Revidere tegninger som bygget Gjennomgang av KS-dok, FDV og annen entreprenør dokumentasjon Endringshåndtering Entreprenør renrom Entreprenør skal: Bistå i fremdriftsplanlegging gjennom prosjektets levetid Utarbeidelse av sjekklister, prosedyrer og KS-dokumentasjon Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll Ferdigbefaringer dokumentert Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT Ansvarlig for løpende byggrengjøring iht. RIF RTB Utarbeide FDV Bistå ved revidering av som bygget tegninger Entreprenør ventilasjon Entreprenør skal: Bistå i fremdriftsplanlegging gjennom prosjektets levetid Utarbeidelse av sjekklister, prosedyrer og KS-dokumentasjon Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll Ferdigbefaringer dokumentert I gangkjøring dokumentert Funksjonstest dokumentert Innregulering dokumentert Tetthetskontroll av kanaler og aggregat Rengjøring av kanaler og aggregat Støvprøver kanaler og aggregat iht. RIF RTB Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT Utarbeide FDV Bistå ved revidering av som bygget tegninger Opplæring teknisk personale Teknisk prøvedrift dokumentert

17 Side: 17 av Entreprenør automasjon Entreprenør skal: Bistå i fremdriftsplanlegging gjennom prosjektets levetid Utarbeide detaljert systembeskrivelse Utarbeidelse av sjekklister, prosedyrer og KS-dokumentasjon Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll Ferdigbefaringer dokumentert I gangkjøring dokumentert Funksjonstest dokumentert Kalibrering av ulike sensorer Verifisering av plassering av ulike sensorer Kommunikasjon til selvstendig overvåkningssystem Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT Utarbeide FDV Bistå ved revidering av som bygget tegninger Opplæring teknisk personale Teknisk prøvedrift dokumentert Leverandør interiør Leverandør skal: Avklare med prosjektet og apoteket Utarbeide detaljert systembeskrivelse inkl. tegninger/skisser Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre FAT iht. godkjent protokoll Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll iht. godkjent prosedyre/sjekkliste Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT iht. godkjent protokoll Leverandør utstyr/systemer (større) Leverandør skal: Avklare med prosjektet og apoteket Utarbeide detaljert systembeskrivelse inkl. tegninger/skisser Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre FAT iht. godkjent protokoll Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll iht. godkjent prosedyre/sjekkliste Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT iht. godkjent protokoll Brukeropplæring Tabell for tidsfaser/aktiviteter og estimat for ressursbehov Vedlagt.

18 Side: 18 av Renrom Kostnadsestimatet er basert på etablering av renrom prosjektert, bygget og kvalifisert iht. ISO og EU GMP annex 1, samt ivaretakelse av Kjemikalieforskriften mht. cytostatika spesielt. Dette inkluderer plassbygget renrom der vegger og tak er bygget lufttette av stålstenderverk, overflatebehandlet gips, sprøytemalte flater og hulkiler. Anti-statisk gulv med korkment og vinyl. Innredning, inkl. sluseskap, i renromsutførelse av rustfritt stål og/eller corian. Støtterommene Vask og Klargjøring vil ikke være renrom, men av generell høy rengjøringsvennlig utførelse. 4.3 Renrom - interiør og utstyr Det er inkludert i estimatet all nødvendig interiør og utstyr for renrom. I støtterommene Vask og Klargjøring er interiør og ustyr tatt med 4.4 Øvrige lokaler Løsningsforslaget i tegning Plan U.ET A datert vil resultere i full innvendig riving av eksisterende apotek. Dette kostnadsestimatet forutsetter derfor full riving av eksisterende apotek med unntak av kontorene ØU263 og ØU262 som vil være urørt, samt ØU257 som vil få en generell oppussing. Øvrige lokaler vil ha lett-vegger av gips, profil himling, gulv med vinyl og generell enkel moderne utførelse. 4.5 Øvrige lokaler - interiør og ustyr Møbler for øvrige lokaler er ikke inkludert. Kontorutstyr (pc, telefon, printer mm) for øvrige lokaler er ikke inkludert. Det forutsettes av eksisterende kjøle- og fryseskap beholdes og er derfor ikke inkludert. Det forutsettes av eksisterende safer og brannsikre skap beholdes og er derfor ikke inkludert. Hyllesystem i sykehusekspedisjon er ikke gjennomgått i detalj, derfor er det kun inkludert en mindre sum for dette.

19 Side: 19 av Ventilasjon For produksjonslokalene, inkludert Prod.lager, fremtidig Endoserom, Korridor på utsiden av produksjonslokalene samt Møterom installeres nytt ventilasjonsanlegg med eget nytt luftbehandlingsaggregat. Produksjon Romnr Navn Areal netto Høyde Volum Trykk Luftveksling Luftmengde m2 m m3 Pa 1/h m3/h 3.23.J2 Klargj. 9,7 2,7 26, J3 Cyt.Lab 18,7 2,7 50, J4 Pers.Sluse 10,6 2,4 25, J5 Steril 17 2,7 45, ØU241 Vask 9,6 2,4 23, ØU245 Lager Prod. 7,1 2,2 15,6 6,8 106 Korridor Korridor 32,4 2,2 71, ØU251 Endose 11,2 2,7 30, Møterom og 3.23J13 personal 28,9 2,4 69, Samlet nytt 145, Luftbehandlingsaggregatet utstyres med væskebasert gjennvinner, vannbasert kjøling, vannbasert varme, frekvensregulerte vifter, forfilter F7 og sluttfilter F9. Det installeres ikke befukter- eller avfukterfunksjon. Omluft er ikke akseptabelt. Luftbehandlingsaggregatet plasseres i nybygget ventilasjonsrom fortrinnsvis ute i bakgård på asfaltert drenert plass, alternativt på tak. Aggregatet bør plasseres i egnet konstruert bygg som skjermer for vind og vann. Og som gir frostfrie forhold. Og gode forutsetninger for vedlikehold. Kanalfremføring ned i grunn, via transportkulvert og opp i lokalene ved akse VI. Tilluftskanaler isoleres termisk utvendig. Det skal installeres 4 stk spesialavtrekk: 1 stk generelt i produksjonsrom for punktavsug, 1 stk i Sterilrom for sikkerhetsbenk, 1 stk i Cytolab for sikkerhetsbenk og 1 stk i Cytolab for undertrykksisolator. Spesialavtrekk fra spritavsugene utføres med vifte i EEXe-kvalitet (gnistsikret ) De 2 spesialavtrekk fra Cytolab skal føres over høyeste tak og vifte skal plasseres så nærme avkastpunkt som mulig for å sikre at avtrekkskanal er i undertrykk. Spesialavtrekksystemene er sikret mot forurensning av filterenheter montert i utstyret. Det benyttes H-14 terminalfilter i Personalsluse, Cytolab og Sterilrom. Tilluftsmengden holdes fast for å sikre luftvekslinger i henhold til tabellen over. Terminalfilterene må forberedes for integrasjonstest. Med måleuttak for trykk og for belastningskonsentrasjon ved DOP-test. Kanalanlegget må også forberedes for periodisk testing med stusser/anordning for injeksjon av DOP/DOS ført til egnet plassering utenfor de klassifiserte rommene. De klassifiserte rommene skal testes for fortynningstid (recoverytest) med resultat bedre enn 20 minutter for forhold 1:100 Romtrykk, og dermed ønskede luftretninger besørges med modulerende romtrykksregulering ved å regulere på rommenes generelle avtrekksluftmengde. Den generelle avtrekksmengden dimensjoneres rikelig, slik at ikke punktavsug og ikke kontrollerte lekkasjer skal hindre autoritet i reguleringen. Hvert rom reguleres separat med nøytral (evt. korridor) som referanse. Referanse legges fra ute i rør skjermet mot vind og annen påvirkning.

20 Side: 20 av 22 Romtrykk i forhold til nøytral er vist i overstående tabell. Cytolab sikres mot å forurense omliggende arealer med undertrykk. Slusen sikres mot forurensning fra Cytolab og korridor med overtrykk. Stor luftsirkulasjon sørger for kort opprenskningstid. Steril beskyttes mot alle omliggende rom med det høyeste overtrykket. Sluseskap mellom Cytolab og Klargjøring vil får tilført luftmengde for å sikre at luften går korrekt retning uavhengig av hvilken side som åpnes. Vaskerom innreguleres forsatt slik at luftretning i dør til korridor er svakt innadrettet Fremtidig rom for Endose innreguleres forsatt slik at luftretning i dør til korridor er svakt utadrettet Alle kanaler, kanaldetaljer, tilluftsventiler, avtrekksventiler osv. leveres nytt i sin helhet. Eksisterende ventilasjonskanaler inn til lokalene kappes og blendes. Kanalanlegg inne i ombyggingsarealene rives i sin helhet. Kanalene inn til lokalene utstyres med trykksvake volustater, sentrale ettervarmebatterier og lydfeller. Kanalanlegg, kanaldetaljer, lydfeller, tilluftsventiler og avtrekksvantiler monteres nytt tilpasset nye luftmengder og ny layout i lokalene. Eksisterende luftmengder og trykk registreres i grenkanaler før innkapping, slik forutsetning for øvrig ventilasjon er registrert og det er greit å finne tilbake til forutsetningene. På denne måten vil eksisterende innregulering forbli urørt. Disponibel luftmengde i henhold til eksisterende tegninger vil dekke ventilasjonsbehovet i rom som ikke dekkes av det nye ventilasjonsanlegget. Luftvekslinger er beregnet etter normalt god allmenventilasjon 4.5 Elektro Det etableres nye føringsveier i form av kabelbroer fra fordeling GR06 og inn i apotekområdet. Eksisterende kurser fra fordeling GR06 og inn i apotekområdet synes å være tilstrekkelig for alle installasjoner i fremtidig virksomhet. For nytt ventilasjonsaggregat, og omkringliggende installasjoner etableres en mindre fordeling matet fra hovedfordeling system 01. Ved arbeidsplasser og i produksjonsrom monteres vertikale/horisontale installasjonskanaler for føring og montering av stikk og datauttak. Hver arbeidsplass bestykkes med trippel stikkontakt, 2 datauttak og 1 telefonuttak i kanal. I produksjonsrom monteres triple stikkontakter ihht. effekt-/uttaksbehov for aktuelle maskiner. I tillegg etableres datauttak for fremtidig bruk av kamerabasert kontroll av produksjonen. Alle uttak i kanal. I sykehusekspedisjonen monteres tilstrekkelig med stikk og data-/teleuttak i kanal eller åpen forlegning. Det monteres konsekvent nye armaturer i alle berørte arealer. Nye armaturer i sykehusekspedisjon og korridorer snus 90 grader i forhold til dagens installasjon slik at de er riktig orientert i forhold til plassering av reoler. Dette gjør at man etter ombygging bør kunne unngå nedhengte armaturer slik det er løst i dag. Kontorer bestykkes med nedhengte 2 x 28w armaturer over hver arbeidsplass Sykehusekspedisjon og korridor bestykkes med innfelte 2 x 28w armaturer. Produksjonsrom bestykkes med innfelte 2 x 14w IP65 armaturer.

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del II

Konkurransegrunnlagets del II Dato: 16.04.2012 Konkurransegrunnlagets del II B.2.1 TILBUDSKJEMA 501580 Oppgradering Rud - Convis Dato Rev. Rev. index 16.04.2012 Tilbudsgrunnlag Total kvalitetsledelse Bærum kommune Eiendom TKL Eiendom

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Særmøte med bruker. Oppdrag 5070160 BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK. Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11. HIB, Thormøhlensgt.55. Møte nr. Neste møte.

Særmøte med bruker. Oppdrag 5070160 BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK. Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11. HIB, Thormøhlensgt.55. Møte nr. Neste møte. Oppdrag 5070160 Tema BRUKERMØTE HIB BIOBLOKK Dato/tid 30.10, 31.10 og 02.11 Sted HIB, Thormøhlensgt.55 Møte nr. Rambøll Norge AS Torgny Segerstedts vei 27 Pb 3705 Fyllingsdalen N-5845 BERGEN Tlf +47 55

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

PET-senter - konsekvenser av forsinkelser, oppfølging av styresak

PET-senter - konsekvenser av forsinkelser, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Rolandsen /T.A. Hanssen Bodø, 25.8.2017 Styresak 90-2017/4 PET-senter - konsekvenser av forsinkelser, oppfølging av styresak 74-2017 Saksdokumentene

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

RFP - Romfunksjonsprogram

RFP - Romfunksjonsprogram Status: Fra SR.003 Romfunksjonsnr: 01.001 Romnavn Cellerom Plassering: 01 - Celler Fra SR.003 Sist endret Olsen, Øyvind, 20. may 2014 11:37 Programmert 15,00 av aktiviteter og funksjoner Rehabilitering

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA Romnavn: MØROM ARB.ROMRomnr.:? Avdeling: Utvidelse Nettoareal: 18 m² Programmert areal: Personbelastning: 10 b +3 v Møteorm, Arb. rom, Personalrom skal kunne deles av og benyttes separat. Minikjøkken u

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune Vedlegg 6. sfordeling mellom bruker og leverandør 1 Rom der barn oppholder seg Rydde før renhold 1 Plassere yttertøy og andre personlige eiendeler på knagger og hyller til sko eller låste skap. 2 Fjerne

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

Referat. Side 1 av 2 PROSJEKT REFERAT FRA: REFERENT:

Referat. Side 1 av 2 PROSJEKT REFERAT FRA: REFERENT: Side 1 av 2 OPPDRAGSGIVER Eiendomsavdelingen, UIB PROSJEKT Høyteknologisenteret AS, Bio-blokk, ombygging 3 og 4 etasje REFERAT NR: DATO: REFERAT FRA: PROSJ.NR.: ARK-1 30.10.07 Brukermøte-1 07032 MØTESTED:

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

Forsvarsbygg Utvikling Nord YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT. Fase Post Aktivitet Dokument Skal inngå. Skal ikke inngå. Fast honorar.

Forsvarsbygg Utvikling Nord YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT. Fase Post Aktivitet Dokument Skal inngå. Skal ikke inngå. Fast honorar. YTELSESSPESIFIKASJON FOR ARKITEKT Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid med PGL/PL Innspill til fremdriftsplan

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING TEKNISKE ANLEGG Informasjon om tekniske entrepriser Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta. Modellbilde av den ferdige bygningsmassengsmassen FRA SYDVEST Operaen. Arkitekt:

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord

TILBUD LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA. Forsvarsbygg Utvikling Nord TILBUD 100163 LVKS Sørreisa KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E1 SUMMERINGSSKJEMA Forsvarsbygg Utvikling Nord A Tilbud 05.02.15 GS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

Tilbudsgrunnlag rivningsarbeider

Tilbudsgrunnlag rivningsarbeider TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG Tilbudsgrunnlag rivningsarbeider A22 Jeløy kirke Castor Kompetanse 2012 Til:

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Praktiske løsninger til isolatene utfordringer med nybygg i eksisterende bygg

Praktiske løsninger til isolatene utfordringer med nybygg i eksisterende bygg Praktiske løsninger til isolatene utfordringer med nybygg i eksisterende bygg Guri Albriktsen Seksjonsleder/hygienesykepleier Smittevernsentret Universitetssykehuset Nord Norge HF Prosjektorganisasjonen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter

2.12 Møtedeltakelse X Angi ca. antall møter YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT - LARK 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering. 2. PROGRAMMERING 2.1 Vurdere tidsplan i samarbeid med PGL/PL Innspill til fremdriftsplan

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Sikkerhetskabinett Bio-3309

Sikkerhetskabinett Bio-3309 Sikkerhetskabinett Bio-3309 Mona Johannessen, PhD Avdeling for Mikrobiologi og virologi Temaer vi skal berøre. Hva er et sikkerhetskabinett? Hvordan velge type kabinett? Hovedtyper av biologiske sikkerhetskabinett:

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal

Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø v/torgeir Nilsen 1 Tema 4: Nye, innovative tekniske løsninger Desentralisert ventilasjon på Scandic Lerkendal GK for et bedre miljø 2 Lerkendal hotell, kongress og kontorbygg GK Norge

Detaljer

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT

KAP. 1 RIGGING OG DRIFT NMU SOLSKJERMING KAPITTEL 1 OG 2 TEKNISK BESKRIVELSE SIDE 9 KAP. 1 RIGGING OG DRIFT Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET.

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO STATENS VEGVESEN VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO Offentlig kontorbygg OMBYGGING/RENOVERING Totalentreprise Oslo 21-05-12 Side 1 av 15 R a p p o r t T e r m o g r a f e r i n g o g t e t t h e t s p r ø v i

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700396 : E: 614 A1 &47 : Mangor Eikeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 04.10.2011 130/11 Bystyret 18.10.2011 OPPGRADERING

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Ventilasjon er ingen ny oppfinnelse Hus har sin egen lukt Forventninger til luftkvalitet St. George s Hall 1854.

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden

Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden Luftlekkasjetest -Differansetrykkmetoden I samsvar med European Norm EN13829 European Union Byggets adresse: Mågerølia 24, 3145 Tjøme Kunde: Ola Borud Operatør: Marius Vedvik Test dato: 2015-11-16 Filnavn:

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for landskapsarkitekt for HOS Depotbygg Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT

Ytelsesspesifikasjon for landskapsarkitekt for HOS Depotbygg Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT YTELSESSPESIFIKASJON FOR LANDSKAPSARKITEKT LARK Engasjement i faser f.o.m. Detaljprosjekt avhenger av opsjonsinnløsning Fase Post Aktivitet Dokument 1. ORGANISERING 1.1 Ingen ytelser under pkt. 1. Organisering.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer