Sykehusapoteket Haugesund Kostnadsoverslag ombygning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehusapoteket Haugesund Kostnadsoverslag ombygning"

Transkript

1 Sykehusapoteket Haugesund Kostnadsoverslag ombygning Dato 26. november 2010

2 Side: 2 av 22 RAPPORT Norconsult AS Vestfjordgaten Sandvika Telefon: Telefax: E-post: Internett: Bankgiro: Foretaksreg.: NO MVA Oppdrag: Rapportdato: 26. november 2010 Tittel: Kostnadsoverslag ombygning Forfattere: Erik Bjørnstad Finn Thon Øystein Skauge Rapport nr.: Oppdragsgiver: Sykehusapoteket Haugesund Sammendrag: Kontaktperson/referanse: Lene Svanberg Jakobsen Distribusjon: NA Utarbeidet: Kontrollert/godkjent:

3 Side: 3 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN RENROM - KRAV OG ANBEFALTE LØSNINGER REFERANSETEKST - STYRENDE DOKUMENTER OPPSUMMERING STYRENDE DOKUMENTER Trykkhierarki Isolator og sikkerhetsbenk Renromklassifisering Overvåkningssystem BESKRIVELSE AV DAGENS TEKNISKE TILSTAND OG KAPASITET OVERSIKT LOKALER RENROM ØVRIGE LOKALER VENTILASJON ELEKTRO VVS GRUNNLAG FOR PROSJEKTKOSTNAD PROSJEKTERING OG ADMINISTRASJON Midlertidige løsninger under byggeprosjekt GMP kvalitetssikring og validering Teknisk byggeplass oppfølging ARK RIV/RIE Entreprenør renrom Entreprenør ventilasjon Entreprenør automasjon Leverandør interiør Leverandør utstyr/systemer (større) Tabell for tidsfaser/aktiviteter og estimat for ressursbehov RENROM RENROM - INTERIØR OG UTSTYR ØVRIGE LOKALER ØVRIGE LOKALER - INTERIØR OG USTYR VENTILASJON ELEKTRO VVS VVS AUTOMATIKK...22 VERSJONSHISTORIKK Versjon Dato Beskrivelse november 2010 Versjon 1

4 Side: 4 av 22 1 BAKGRUNN Ved Haugesund Sjukehusapotek er det planlagt en ombygging av apotekets lokaler, til sammen ca 400 m2. Dette inkluderer: Dato: Basert på plantegning A mottatt Produksjon Romnr Navn Areal netto Høyde m2 m 3.23.J2 Klargj. 9,7 2, J3 Cyt.Lab 18,7 2, J4 Pers.Sluse 10,6 2, J5 Steril 17 2,7 ØU241 Vask 9,6 2,4 ØU245 Lager Prod. 7,1 2,2 Korridor Korridor 32,4 2,2 ØU251 Endose 11,2 2,7 Sum Prod 116,3 Sykehusekspedisjon ØU253 Sykehus eksp. 104,9 2,4 ØU260 Mottak 17,2 2,4 3.23J14 Mellomlager 26,2 2,4 Sum Sykehuseksp. 148,3 Møterom 3.23J13 Møterom og personal 28,9 2,4 Sum Møterom 28,9 Kontor ØU249 Kontor 16,2 2,4 ØU262 Kontor 13,4 2,4 3.23J7 Kontor 7,3 2,4 3.23J8 Kontor 7,2 2,4 3.23J9 Kontor 9,1 2,4 3.23J10 Kontor 11,1 2,4 3.23J11 Kontor 13,1 2,4 3.23J12 Kontor 11,4 2,4 Sum Kontorer 88,8 Sum ikke prod 55,8 Sum ikke prod 210,2 Totalt 382,3 Eksisterende tilluft sykehus ekspedisjon, mottak, møterom og kontorer ikke gul: Konklusjon: Eksisterende ventilasjon dekker lokalene med unntak av: Mellomlager, 2 kontorer produksjonsrom og møterom

5 Side: 5 av 22 Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS har utarbeidet en tegning Plan U.ET A datert som ligger til grunn for dette kostnadsoverslag. Det ble avholdt en befaring 4. november 2010 der følgende var representert: Apoteket; Lene Svanberg Jakobsen ELN arkitekter; Borghild Rambech og Jan Tore Christoffersen Norconsult; Øystein Skauge, Finn Thon og Erik Bjørnstad Dette dokument inkluderer kortfattet beskrivelse og et totalt kostnadsoverslag - dvs. estimat av prosjektkostnad. Kostnadsoverslaget omfatter alle fag inkl. utstyr, planlegging, prosjektadm, reserver og marginer.

6 Side: 6 av 22 2 RENROM - KRAV OG ANBEFALTE LØSNINGER Haugesund Sjukehusapotek skal ha lokaler for tilvirkning av cytostatika og annen sterilproduksjon. Tilvirkningen skal foregå i separate renrom for å hindre krysskontaminasjon. I dette notat ligger følgende styrende dokumenter til grunn: Lov om apotek - LOV nr 39 Forskrift om tilvirkning og import av legemidler - FOR nr 1441 Forskrift om apotek - FOR nr 178 Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek - FOR nr 738 Retningslinjer om produksjonshygiene ved legemiddeltilvirkning - FOR nr 2 Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen - FOR nr 443 EU GMP PIC/S PE 10-3 Guide to good practices for the preparation of medical products in healthcare establishments NS-EN ISO Pharmaceutical Isolators, 2004 ISPE Good practice guide HVAC, 2009 Cytostatika er legemidler som brukes i behandling av kreftsykdommer. Felles har de at de er sterkt helseskadelig for friske mennesker, dvs. kreftfremkallende og er spesielt trukket frem i kjemikalieforskriften (FOR ). Tilvirkning av cytostatika krever aseptisk arbeidsteknikk i samsvar med god tilvirkningspraksis. Valg av bruk av sikkerhetsbenk, isolator og trykkhierarki bør derfor balansere krav til beskyttelse av operatør og beskytte produktet mot partikler og mikroorganismer under tilvirkning i apotek. Ved en vurdering av samlet håndteringskjede av cytostatika på et sykehus vil risiko for eksponering, søl og annet uhell være størst ved tilvirkning i sykehusapoteket. Dette som et resultat av mengden og konsentrasjonene som vil være i tilvirkningsrommene. 2.1 Referansetekst - styrende dokumenter FOR nr Krav til produksjon, pkt. 11 Tilberedning av cytostatika skal forgå i eget rom og under betingelser som tar sikte på å beskytte både produktet og personalet FOR nr Særlige tiltak ved arbeid med cytostatika Håndtering av cytostatika skal foregå i eget rom. Rommet skal utstyres med arbeidsbenker med avtrekksskap. Ventilasjonen skal være atskilt fra den øvrige ventilasjon, og avtrekksluften skal føres direkte ut i det fri, eventuelt etter nødvendig rensing. Kommentar til 24 Særlige tiltak ved arbeid med cytostatika

7 Side: 7 av 22 Ved tilberedning av cytostatika skal arbeidsgiver utstyre arbeidstakerne med hansker og beskyttelsesfrakk. Hvis cytostatika tilberedes utenfor avtrekksskap, må også åndedrettsvern og vernebriller nyttes. 10. Ventilasjon: "Ventilasjonssystem skal utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier i arbeidsatmosfæren holdes på et fullt forsvarlig nivå. Resirkulering av luft er bare tillatt dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke kan medføre helserisiko for arbeidstakerne. Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier er ikke tillatt." Kommentarer til 10. Ventilasjon: "Ventilasjon skal hindre spredning til andre lokaler og begrense spredning og konsentrasjon i lokaler der kjemikaliene benyttes, slik at behovet for vern reduseres og forurensningen fjernes når arbeidet er avsluttet. Normalt benyttes mekanisk ventilasjon og prosesstilpasset avsug." Veiledning til kjemikalieforskriften Vedlegg VII Cytostatika Kjemikalieforskriften 24 Risikoen for helsepersonell som håndterer cytostatika, er størst ved tilberedning og administrasjon av preparater til injeksjon/infusjon. Håndtering av forurenset sengetøy, blod og urin og rengjøring på spesialrom kan også medføre risiko for eksponering for cytostatika. Noen få typer av cytostatika forårsaker eksponering for damp. Ifølge kjemikalieforskriften 24 skal håndtering av cytostatika foregå i eget rom. Rommet skal utstyres med arbeidsbenker med avtrekksskap (sikkerhetsbenk, LAF-benk* ). Innen sikkerhetsbenken tas i bruk, skal den være kontrollert for funksjon og tetthet. Det betyr bl.a. at HEPA-filteret** fungerer i tråd med standarden NS-EN (referanse 2). Det er utviklet lukkede systemer for tilberedning og administrering av cytostatika, for eksempel opptrekkskanyler med luftfilter og infusjonssett. Slike systemer må være tette, og må testes for dette. For øvrig vises det til forskriftens krav til ventilasjon, sikkerhetsbenk, avtrekksskap og absorberende materiale når det arbeides med cytostatika. Forskriften gir mulighet for dispensasjon fra kravet om at håndtering av cytostatika skal skje i eget rom. Forutsetningen er at det er verne- og helsemessig forsvarlig, jf. 5 i kjemikalieforskriften. Bruk av sikkerhetsbenk på medisinrom tilfredsstiller forskriftens krav. Cytostatika-avfall kan være kluter, sprøyter, tomme glass, brukte hansker osv. Avfallsbeholdere bør plasseres på et spesielt ventilert sted. Avfall som har vært i kontakt med cytostatika skal behandles som risikoavfall etter gjeldende rutiner på sykehus eller etter avtale med stedets renholdsvesen.

8 Side: 8 av 22 PIC/S PE Production areas Annex 1 SECTION 2 3. Dedicated rooms should be provided for hazardous products, e.g. cytostatics, penicillins, biologicals, radiopharmaceuticals, blood products. In exceptional cases the principle of campaign working may be acceptable, provided that specific precautions are taken and any necessary risk assessments have been performed. Premises and equipment 13. Premises should be situated in an environment which, when considered together with measures to protect the preparation, presents minimal risks of causing contamination of materials or products. In case of the preparation of cytostatics and radiopharmaceuticals, measures should also be taken to protect the operator from the materials being handled. Special requirements for aseptic preparation activities: 19. Handling and filling of aseptically prepared products (open and closed procedures) should be performed in a grade A environment in a laminar flow cabinet (LFC) or a positive pressure pharmaceutical isolator. The room should have a positive pressure (ideally Pascals) and air flow relative to the surrounding areas of a lower grade in order to protect the product from contamination. 20. Preparation under negative pressure, protecting operator and environment from contamination should only be used for the preparation of hazardous pharmaceuticals (e.g. cytotoxic drugs, radiopharmaceuticals and radio labelled blood products), together with appropriate precautions against contamination of the medicinal product (e.g. appropriate background room air quality, positive pressure airlock systems). Laminar Flow Cabinets (LFCs) are not suitable for the preparation of hazardous drugs. Biohazard safety cabinets (BSCs) should be used instead, with a vertical downward air flow exhausting vertically from the cabinet and not towards the operator 21. As there is no terminal sterilisation of aseptic products the microbiological environment in which they are prepared is of the utmost importance. Therefore the environment should be controlled and only authorised people should be allowed to have access. Unless there is a proper justification available, the background environment for LFCs and BSCs should meet grade B requirements, with grade D required for pharmaceutical isolators. Any justification for background environments of a lesser grade should be based on a documented risk assessment which should be performed with great care. Possible factors which could be considered in such a risk assessment include: Time between preparation and use Use of a closed system (please see glossary) Nature and composition of product

9 Side: 9 av 22 Table 2.3 gives an overview of the recommended minimal grades. Working environment Background environment LFC/BSC Grade A Grade B Isolators Grade A Grade D Table (s41) Grade Pressure differential to adjacent low-class room (Pa) A N/A LFC >15 Isolator B >10 C >10 D >10 Pharmaceutical Isolators Chapter 5.3 Isolator room If containment of hazardous materials is required for pathogenic, highly toxic, radioactiv, viral or bacterial materials, then negative pressure rooms are sometimes specified. In such cases, additional measures should be taken to ensure an aseptic environment is maintained. Advice should be obtained from specialist cleanroom designers. 2.2 Oppsummering styrende dokumenter Trykkhierarki De aktuelle lover, forskrifter eller veiledere gir ingen klar konklusjon på bruk av positiv eller negativ isolator eller negativt eller positivt romtrykk i rommet. Men det er blitt en bransjenorm å benytte negativ isolator ved tilvirkning av cytostatika. Dette for å ivareta 10 og 24 i Kjemikalieforskriften samt øke sikkerheten for operatøren i tilfelle lekkasje i enheten. Spesielt hansker og ermer er utsatt for lekkasje. Boken Pharmaceutical Isolators beskriver både negative og positive isolatorer for bruk ved tilvirkning av cytostatika, men i et eksempel sies det Handling cytotoxic products that are subsequently terminally sterilised. A negative pressure isolator would probably be specified. Pharmaceutical Isolators og PIC/S PE 10-3 beskriver at negativt romtrykk kan benyttes som sikkerhet ved tilvirkning av helseskadelige stoffer. Spesielle tiltak skal da ivaretas bla. monitorering av miljø samt positivt trykk i tilhørende sluse. Ved tilvirkning av cytostatika i sykehusapotek vil det være den beste løsning, der man balanserer krav til beskyttelse av operatør og beskytte produktet mot partikler og mikroorganismer, å benytte en negativ isolator i et renrom med negativt trykk i forhold til atmosfære og sluse samt at slusen har positivt trykk i forhold til nærliggende ikke-klassifiserte rom. Figur 1.

10 Side: 10 av 22 Figur 1 Renrom for bruk til tilvirkning av sterile produkter vil det være den beste løsning å benytte en positiv isolator i et renrom med positivt trykk i forhold til atmosfære og sluse samt at slusen har positivt trykk i forhold til nærliggende ikke-klassifiserte rom. Figur 2. Figur 2 Tilvirkning Trykk = ++ve Sluse Cascade Trykk = +ve Ikke klassifisert Trykk = 0 Isolator Isolator og sikkerhetsbenk Med henvisning til PIC/S PE 10-3 pkt. 21 anbefales det å installere en isolator og en sikkerhetsbenk i hvert av de planlagte produksjonsrenrommene: I Cytostatika bør det være en negativ isolator og en sikkerhetsbenk kl. II b1 I Sterilrom bør det være en positiv isolator og en sikkerhetsbenk kl. II aii (minimum) Sikkerhetsbenkene benyttes da til de produkter med kortest holdbarhetstid eller direkte til pasient. Isolatorene benyttes til øvrige produkter. To enheter i vært renrom vil dekke dagens produksjonsvolumer, samt kunne håndtere en fremtidig økning. Dette kan være en tilfredsstillende løsning da det primært tilvirkes produkter i lukkede systemer, dvs. produktets eksponering til omgivelsene er i en svært kort tid. Det merkbart lettere å arbeide i en sikkerhetsbenk enn i en isolator. En sikkerhetsbenk som er korrekt installert, innregulert, testet og holdt rekvalifisert gir meget god produktog operatørbeskyttelse.

11 Side: 11 av Renromklassifisering Erfaring fra andre sykehusapotek har vist at det er mulig å opprettholde klasse A i isolatorer og sikkerhetsbenker med C bakgrunn. Forutsetningene er god planlegning og prosjektering, samt håndverksmessig utførelse, kvalifisering, rutinetester, opplærte operatører og hensiktmessige rutiner. Det kan være fordelaktig å prosjektere renrommene som klasse B, men kvalifisere og ta de i bruk som klasse C. Dette for å sikre høy standard og være i stand til å møte fremtidige krav. Renrom Prosjektert/bygget I drift Cytostatika B C Sterilrom B C Sluse B C Overvåkningssystem EU GMP beskriver krav til overvåkning av: Trykkdifferanser mellom renrom Temperatur der råvarer, mellomvarer og ferdigprodukt oppbevares Luftfuktighet dersom produktene krever dette (ikke vanlig i apotek) Partikkelnivå, kontinuerlig i klasse A. Mikrobiologi, Norconsult anbefaler manuelt iht. PIC/S PE 10-3 I tillegg kan det være hensiktsmessig at utvalgte verdier fra aggregatet overvåkes. Alle punkter/tag er må logges og lagres med hyppig frekvens (en verdi pr minutt). Hvert punkt/tag må kunne alarmhåndteres og rapporter i form av tabeller og grafer må kunne genereres. Enkelt brukergrensesnitt er en fordel, da alle apotekets ansatte skal kunne forholde seg til systemet. Alternativ 1: Lokal klient av husets SD-anlegg. Krever lokal tilgang til SD-anlegget, noe som kan utfordrende mht. sikkerhet av systemet som helhet. Brukergrensesnittet til SD-anlegg er som regel uoversiktlig for apotek personell og vil kreve spesialtilpasninger. Partikkeltellere er ikke tidligere koblet til SD-anlegg. Alternativ 2: Lokal automatikk tavle, med alarmlamper og dataskrivere. Dette kan være den rimeligste løsningen. Kontroll over historiske data mangelfull. Tilkobling av partikkeltellere ikke mulig. Alternativ 3: Separat overvåkningssystem, FMS/EMS. Dette er overvåkningssystem utviklet for formålet til farmasøytisk industri og apotek. God dokumentasjonspakke, særdeles godt brukergrensesnitt med alle nødvendige funksjoner mht. partikkeltellere, alarmhåndtering, rapporter og historiske data. Kan kommunisere med SDanlegg. Kostbar løsning mht. installasjon og drift (dvs. kalibrering). Mulighet for å kunne vurdere historiske data på en god måte kan være lønnsomt økonomisk. Eksempel 1: Aggregatet til renrommene feiler/stopper og trykkene faller, vil man kunne ved evaluering av historiske data vurdere om hvorvidt full vask og påfølgende mikrokontroller eller ikke er nødvendig. Kort stopp eller opprettholdt luftretning vil kunne argumentere for at vask og mikrokontroll ikke er nødvendig. Uten mulighet for vurdering av historiske data, må tiltak iverksettes.

12 Side: 12 av 22 Eksempel 2: Feil med kjøleskap eller fryser der kostbare råvarer eller ferdigvarer lagres. Ved gode alarmfunksjoner, f.eks ved alarm via sms, kan skaden avvegres eller begrenses betydelig. Studie av historiske data kan bidra i vurderingen om hvorvidt produkt må kastes eller ikke. Norconsult anbefaler å installere et FMS/EMS. Et slikt system vil kunne møte de regulatoriske kravene på en god måte, samt at brukergrensesnitt og alarmhåndtering er spesielt egnet for formålet. 3 BESKRIVELSE AV DAGENS TEKNISKE TILSTAND OG KAPASITET 3.1 Oversikt lokaler Løsningsforslaget i tegning Plan U.ET A datert vil resultere i full innvendig riving av eksisterende apotek. Dette kostnadsestimatet forutsetter derfor full riving av eksisterende apotek med unntak av kontorene ØU263 og ØU262 som vil være urørt, samt ØU257 som vil få en generell oppussing. Med full riving menes alle innvendige lett-vegger, gulvbelegg, himling, elektro- og vvs-installasjoner mm. En løsning basert på tegning Plan U.ET A datert vil påvirke hele arealet. Det er derfor ikke mulig å utføre kun deler av løsningsforslaget, f.eks kun opprette produksjonslokalene, og trekke ut deler av kostnadene i dette estimat. Til det er løsningene for produksjonslokalene og øvrige lokaler for avhengig av hverandre. 3.2 Renrom Eksisterende renrom for cytostatika og sterilproduksjon overholder ikke dagens forventninger mht. areal og materialvalg. Ventilasjonssystemet mht. antall luftskift, filtrering, trykkhierarki mm. er ikke vurdert i forbindelse med dette notat. Eksisterende sikkerhetsbenk kl. II aii som benyttes til cytostatika tilvirkning bør erstattes med en kl. II bi benk. Dette for bedre ivareta sikkerheten til vedlikeholdspersonell. Avtrekk fra cytostatika tilvirkning er koblet til øvrig ventilasjonssystem. Dette er etter Norconsult vurdering i strid med Kjemikalieforskriften. 3.3 Øvrige lokaler Øvrige lokaler bærer preg av å ha vært i drift i lang tid. Arbeidsmiljø, flyt og lagringsforhold er ikke vurdert i dette notat. Eksisterende kontormøbler, hyller, reoler mm. er forutsatt i kostnadsestimatet gjenbrukt. 3.4 Ventilasjon Lokalene betjenes ventilasjonsteknisk av eksisterende ventilasjonsystem VA06. Systemet er i dag maksimalt belastet og det er ikke mulighet for å øke luftmengder ut over eksisterende luftmengder. Systemet er et høytrykksanlegg med reduksjonsterminaler (høttrykksbokser type Farex) og elektriksk ettervarme lokalt ved tilluftsventiler. Ventilasjonsluftmengden som i dag disponeres i lokalene forutsettes benyttet videre, dog omfordelt hensiktsmessig til de lokalene som gir riktigst resultat med hensyn til mengde og kvalitet. Kanaler, kanaldetaljer, ettervarmebatterier, tilluftsventiler, avtrekksventiler og annen ventilasjonsinstallasjon i lokalene er ikke av slik standard at gjenbruk er aktuelt.

13 Side: 13 av 22 Eksisterende ventilasjon i kontorene ØU249, ØU262 samt Mellomlager 3.23J14 tenker vi at skal være urørt ved en ombygging. Ventilasjonsraten er tilfredsstillende. Eksisterende spesialavtrekk er ikke tilfredstillende, og regnes som ikke brukbart i forbindelse med en oppgradering av lokalene 3.5 Elektro Eksisterende installasjoner i apotekarealene mates fra fordeling GR06 som er plassert i korridor ØU240. Fordelingen er bestykket med jordfeilautomater og har oppdatert dokumentasjon. Det er liten plass til utvidelse i antall kurser. Arealet har forholdsvis nye belysningsarmaturer, men disse er orientert feil i forhold til reoler. Dette er i dag løst ved å supplere med nedhengte armaturer over reolene. Nødlysanlegget består av gamle armaturer. Flere markeringslysarmaturer er mørke. Generelt er eksisterende el-kraft anlegg dårlig eller ikke merket. Det er ikke lokal tilgang til overvåkningskamera plassert utenfor apotekets lokaler. Det bør monteres overvåkningskameraer med lokal tilgang for alle apotekets dører. Dette for å øke sikkerheten til de ansatte. Øvrig sikkerhetssystemer er ikke vurdert i dette notat. Det er allikevel satt av en sum i kostnadsestimatet for oppgradering/utvidelse av sikkerhetssystemet. 3.6 VVS Varmebehovet dekkes i dag av ventilasjonsanlegget via ettervarme ved tilluftsventiler. En ombygging av ventilasjonsprinsippet vil kreve noe bruk av radiatorer, vannbasert forsynt fra husets varmebæreledning. Primært aktuelt ved vindufasade i kontorer og noe tilleggsvarme i Sykehusekspedisjon Sanitæranlegget er gammelt og det meste av utstyret bør byttes ut ved en rehabilitering/ombygging av lokalene. Eksisterende bunnledninger vil bli benyttet. Kuldeanlegget i kjølerom vil bli overflødig og skal saneres Det er ikke installert sprinkleranlegg i lokalene, og vi ser ingen grunn til å installere dette ved en oppgradering/ombygging med mindre sykehuset selv ønsker det. Eksisterende rørpostanlegg er i bruk. Et uttak må flyttes i forbindelse med oppgradering/ombygging.

14 Side: 14 av 22 4 GRUNNLAG FOR PROSJEKTKOSTNAD 4.1 Prosjektering og administrasjon Prosjekter med ombygging av produksjonslokaler/renrom er mer omfattende mht. håndverksmessig utførelse, testing og dokumentasjon i forhold til andre byggeprosjekter på sykehus. Det er vesentlig at riktige løsninger kvalitetssikres og implementeres tidlig slik at lokaler, tekniske anlegg og utstyr prosjekteres og ferdigstilles iht. gjeldende regelverk, brukernes behov og sikrer sikker drift. Anlegget som helhet skal dermed kunne valideres uten endringer som kan være fordyrende og tidskrevende. Prosjektledelse, byggeledelse, ARK, prosjekterende, entreprenører, leverandører og bruker vil bli pålagt tilleggsoppgaver ift. normale prosjekter som prosjektledere må kalkulere inn i totalkostnadene som følge av en GMP/valideringsprosess Midlertidige løsninger under byggeprosjekt Dette kostnadsestimat er basert på en foreslått planløsning som vil kreve rive- og byggeaktiviteter i hele apotekets lokaler. Det er i dette kostnadsestimat ikke inkludert merkostnad for prosjektet i forbindelse med mulig midlertidig etablering av tilvirkning ved andre lokasjoner på sykehuset eller eksternt. Eventuelle merkostnader ved kjøp av produkter ekstern (f.eks andre sykehusapotek) er ikke inkludert GMP kvalitetssikring og validering Rollen med ansvar for GMP kvalitetssikring og validering er en svært sentral rolle i denne type prosjekt. Kvalitetssikring og de ulike kvalifiseringsaktivitetene er ikke parallelle aktiviteter til byggeprosjektet, men en fullt integrert og styrende prosess. Det er en nødvendighet at rollen utføres i nært samarbeid med de ansatte på apoteket, de prosjekterende og entreprenørene, som alle må regne med ekstra arbeid med denne type prosjekt. De involverte må ha tildelt mandat, rolle og myndighet til å delta i prosjektet. Graden av bistand må tilpasses i forhold til hva som ligger av kontraktsmessige ytelser samt erfaring hos entreprenører og leverandører, samt kompetanse og kapasitet hos prosjektledelse og ansatte ved apoteket. Rollen inkluderer i hovedtrekk: Hovedforfatter og ansvarlig for utarbeidelse av Basisprosjekt Bistå med kostnadskalkyler for spesielle elementer Bistå prosjektledelse med prosjektgjennomføring inkl. planlegging Utarbeidelse av enkelte forespørselsdokumenter for utstyr Bistå ved valg av leverandører Gjennomgang og kvalitetssikring av detaljavklaringer og tegninger* Gjennomgang og kvalitetssikring av ulike forespørsel- og tilbudsdokumenter* Gjennomgang og kvalitetssikring av de ulike entreprenørers KS-dokumentasjon* Gjennomgang og kvalitetssikring av de ulike leverandørers dokumentasjon Tekniske avklaringer, befaringer ved behov og ferdigbefaringer* Bistå dokumentasjon og gjennomføring av funksjonstester, FAT og SAT* Gjennomgang og kvalitetssikring av FDV og som bygget dokumentasjon* Bistå i opplæring av teknisk og apotekets personell Lede valideringsarbeidet Forfatter og gjennomføring av valideringsoppgaver: o Valideringsplan - VP o Design kvalifisering - DQ** o Factory Acceptance Test - FAT**

15 Side: 15 av 22 o Site Acceptance Test - SAT** o Installasjons kvalifisering - IQ** o Operasjons kvalifisering - OQ** o Ytelse kvalifisering - PQ o Prosess validering - PV o Validering oppsummering rapport - VSR o Prosedyrer - SOP er Bistå ved inspeksjon og godkjenning Bistå i utarbeidelse av serviceavtaler Support funksjon i tiden etter produksjonsstart *Punktet gjelder for flere fag/leverandører/entreprenører og kan ikke sees på som en en-gangs hendelse. **Punktet gjelder for flere fag/leveranser Teknisk byggeplass oppfølging Rollen med ansvar for teknisk byggeplass oppfølging er en svært sentral rolle i denne type prosjekt. Vellykkede renromsprosjekter krever detaljert prosjektering, men også kontinuerlig på-stedet oppfølging, avklaringer og koordinering av de ulike fag og aktiviteter. Dette bør utføres av personell med flerfaglig erfaring knyttet til renromsprosjekter. Rollen inkluderer i hovedtrekk: Bistå prosjektledelse i planlegging og koordinering På-stedet oppfølging, avklaringer og koordinering På-stedet kontaktpunkt for de involverte parter Endringshåndtering ARK Arkitekten skal: Bistå ved utarbeidelse av Skisseprosjekt Bistå ved utarbeidelse av Basisprosjekt Utarbeide forespørsel- og arbeidstegninger for: o Oversiktstegninger o Møbleringsplan o Romskjema - plan og snitt o Himlingsplan med alle elementer o Bygningsmessige detaljtegninger o Flytskjemaer - operasjon av produksjonsenhet Revidere tegninger som bygget Utarbeidelse av forespørselsdokumenter Gjennomgang av tilbudsdokumenter Endringshåndtering

16 Side: 16 av RIV/RIE Rådgivere skal: Bistå ved utarbeidelse av Skisseprosjekt Bistå ved utarbeidelse av Basisprosjekt Sikre avklaringer med prosjektet og apotekets ansatte Utarbeide forespørselstegninger og beskrivelser Gjennomgang av tilbudsdokumenter Utarbeide arbeidstegninger Utarbeide detaljert systembeskrivelse Bistå tekniske avklaringer og oppfølging entreprenører gjennom prosjektets levetid Befaringer og ferdigbefaringer Bistå ved SAT Revidere tegninger som bygget Gjennomgang av KS-dok, FDV og annen entreprenør dokumentasjon Endringshåndtering Entreprenør renrom Entreprenør skal: Bistå i fremdriftsplanlegging gjennom prosjektets levetid Utarbeidelse av sjekklister, prosedyrer og KS-dokumentasjon Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll Ferdigbefaringer dokumentert Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT Ansvarlig for løpende byggrengjøring iht. RIF RTB Utarbeide FDV Bistå ved revidering av som bygget tegninger Entreprenør ventilasjon Entreprenør skal: Bistå i fremdriftsplanlegging gjennom prosjektets levetid Utarbeidelse av sjekklister, prosedyrer og KS-dokumentasjon Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll Ferdigbefaringer dokumentert I gangkjøring dokumentert Funksjonstest dokumentert Innregulering dokumentert Tetthetskontroll av kanaler og aggregat Rengjøring av kanaler og aggregat Støvprøver kanaler og aggregat iht. RIF RTB Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT Utarbeide FDV Bistå ved revidering av som bygget tegninger Opplæring teknisk personale Teknisk prøvedrift dokumentert

17 Side: 17 av Entreprenør automasjon Entreprenør skal: Bistå i fremdriftsplanlegging gjennom prosjektets levetid Utarbeide detaljert systembeskrivelse Utarbeidelse av sjekklister, prosedyrer og KS-dokumentasjon Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll Ferdigbefaringer dokumentert I gangkjøring dokumentert Funksjonstest dokumentert Kalibrering av ulike sensorer Verifisering av plassering av ulike sensorer Kommunikasjon til selvstendig overvåkningssystem Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT Utarbeide FDV Bistå ved revidering av som bygget tegninger Opplæring teknisk personale Teknisk prøvedrift dokumentert Leverandør interiør Leverandør skal: Avklare med prosjektet og apoteket Utarbeide detaljert systembeskrivelse inkl. tegninger/skisser Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre FAT iht. godkjent protokoll Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll iht. godkjent prosedyre/sjekkliste Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT iht. godkjent protokoll Leverandør utstyr/systemer (større) Leverandør skal: Avklare med prosjektet og apoteket Utarbeide detaljert systembeskrivelse inkl. tegninger/skisser Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre FAT iht. godkjent protokoll Installasjon inkl. dokumentert egenkontroll iht. godkjent prosedyre/sjekkliste Utarbeide dokumentasjon til og gjennomføre SAT iht. godkjent protokoll Brukeropplæring Tabell for tidsfaser/aktiviteter og estimat for ressursbehov Vedlagt.

18 Side: 18 av Renrom Kostnadsestimatet er basert på etablering av renrom prosjektert, bygget og kvalifisert iht. ISO og EU GMP annex 1, samt ivaretakelse av Kjemikalieforskriften mht. cytostatika spesielt. Dette inkluderer plassbygget renrom der vegger og tak er bygget lufttette av stålstenderverk, overflatebehandlet gips, sprøytemalte flater og hulkiler. Anti-statisk gulv med korkment og vinyl. Innredning, inkl. sluseskap, i renromsutførelse av rustfritt stål og/eller corian. Støtterommene Vask og Klargjøring vil ikke være renrom, men av generell høy rengjøringsvennlig utførelse. 4.3 Renrom - interiør og utstyr Det er inkludert i estimatet all nødvendig interiør og utstyr for renrom. I støtterommene Vask og Klargjøring er interiør og ustyr tatt med 4.4 Øvrige lokaler Løsningsforslaget i tegning Plan U.ET A datert vil resultere i full innvendig riving av eksisterende apotek. Dette kostnadsestimatet forutsetter derfor full riving av eksisterende apotek med unntak av kontorene ØU263 og ØU262 som vil være urørt, samt ØU257 som vil få en generell oppussing. Øvrige lokaler vil ha lett-vegger av gips, profil himling, gulv med vinyl og generell enkel moderne utførelse. 4.5 Øvrige lokaler - interiør og ustyr Møbler for øvrige lokaler er ikke inkludert. Kontorutstyr (pc, telefon, printer mm) for øvrige lokaler er ikke inkludert. Det forutsettes av eksisterende kjøle- og fryseskap beholdes og er derfor ikke inkludert. Det forutsettes av eksisterende safer og brannsikre skap beholdes og er derfor ikke inkludert. Hyllesystem i sykehusekspedisjon er ikke gjennomgått i detalj, derfor er det kun inkludert en mindre sum for dette.

19 Side: 19 av Ventilasjon For produksjonslokalene, inkludert Prod.lager, fremtidig Endoserom, Korridor på utsiden av produksjonslokalene samt Møterom installeres nytt ventilasjonsanlegg med eget nytt luftbehandlingsaggregat. Produksjon Romnr Navn Areal netto Høyde Volum Trykk Luftveksling Luftmengde m2 m m3 Pa 1/h m3/h 3.23.J2 Klargj. 9,7 2,7 26, J3 Cyt.Lab 18,7 2,7 50, J4 Pers.Sluse 10,6 2,4 25, J5 Steril 17 2,7 45, ØU241 Vask 9,6 2,4 23, ØU245 Lager Prod. 7,1 2,2 15,6 6,8 106 Korridor Korridor 32,4 2,2 71, ØU251 Endose 11,2 2,7 30, Møterom og 3.23J13 personal 28,9 2,4 69, Samlet nytt 145, Luftbehandlingsaggregatet utstyres med væskebasert gjennvinner, vannbasert kjøling, vannbasert varme, frekvensregulerte vifter, forfilter F7 og sluttfilter F9. Det installeres ikke befukter- eller avfukterfunksjon. Omluft er ikke akseptabelt. Luftbehandlingsaggregatet plasseres i nybygget ventilasjonsrom fortrinnsvis ute i bakgård på asfaltert drenert plass, alternativt på tak. Aggregatet bør plasseres i egnet konstruert bygg som skjermer for vind og vann. Og som gir frostfrie forhold. Og gode forutsetninger for vedlikehold. Kanalfremføring ned i grunn, via transportkulvert og opp i lokalene ved akse VI. Tilluftskanaler isoleres termisk utvendig. Det skal installeres 4 stk spesialavtrekk: 1 stk generelt i produksjonsrom for punktavsug, 1 stk i Sterilrom for sikkerhetsbenk, 1 stk i Cytolab for sikkerhetsbenk og 1 stk i Cytolab for undertrykksisolator. Spesialavtrekk fra spritavsugene utføres med vifte i EEXe-kvalitet (gnistsikret ) De 2 spesialavtrekk fra Cytolab skal føres over høyeste tak og vifte skal plasseres så nærme avkastpunkt som mulig for å sikre at avtrekkskanal er i undertrykk. Spesialavtrekksystemene er sikret mot forurensning av filterenheter montert i utstyret. Det benyttes H-14 terminalfilter i Personalsluse, Cytolab og Sterilrom. Tilluftsmengden holdes fast for å sikre luftvekslinger i henhold til tabellen over. Terminalfilterene må forberedes for integrasjonstest. Med måleuttak for trykk og for belastningskonsentrasjon ved DOP-test. Kanalanlegget må også forberedes for periodisk testing med stusser/anordning for injeksjon av DOP/DOS ført til egnet plassering utenfor de klassifiserte rommene. De klassifiserte rommene skal testes for fortynningstid (recoverytest) med resultat bedre enn 20 minutter for forhold 1:100 Romtrykk, og dermed ønskede luftretninger besørges med modulerende romtrykksregulering ved å regulere på rommenes generelle avtrekksluftmengde. Den generelle avtrekksmengden dimensjoneres rikelig, slik at ikke punktavsug og ikke kontrollerte lekkasjer skal hindre autoritet i reguleringen. Hvert rom reguleres separat med nøytral (evt. korridor) som referanse. Referanse legges fra ute i rør skjermet mot vind og annen påvirkning.

20 Side: 20 av 22 Romtrykk i forhold til nøytral er vist i overstående tabell. Cytolab sikres mot å forurense omliggende arealer med undertrykk. Slusen sikres mot forurensning fra Cytolab og korridor med overtrykk. Stor luftsirkulasjon sørger for kort opprenskningstid. Steril beskyttes mot alle omliggende rom med det høyeste overtrykket. Sluseskap mellom Cytolab og Klargjøring vil får tilført luftmengde for å sikre at luften går korrekt retning uavhengig av hvilken side som åpnes. Vaskerom innreguleres forsatt slik at luftretning i dør til korridor er svakt innadrettet Fremtidig rom for Endose innreguleres forsatt slik at luftretning i dør til korridor er svakt utadrettet Alle kanaler, kanaldetaljer, tilluftsventiler, avtrekksventiler osv. leveres nytt i sin helhet. Eksisterende ventilasjonskanaler inn til lokalene kappes og blendes. Kanalanlegg inne i ombyggingsarealene rives i sin helhet. Kanalene inn til lokalene utstyres med trykksvake volustater, sentrale ettervarmebatterier og lydfeller. Kanalanlegg, kanaldetaljer, lydfeller, tilluftsventiler og avtrekksvantiler monteres nytt tilpasset nye luftmengder og ny layout i lokalene. Eksisterende luftmengder og trykk registreres i grenkanaler før innkapping, slik forutsetning for øvrig ventilasjon er registrert og det er greit å finne tilbake til forutsetningene. På denne måten vil eksisterende innregulering forbli urørt. Disponibel luftmengde i henhold til eksisterende tegninger vil dekke ventilasjonsbehovet i rom som ikke dekkes av det nye ventilasjonsanlegget. Luftvekslinger er beregnet etter normalt god allmenventilasjon 4.5 Elektro Det etableres nye føringsveier i form av kabelbroer fra fordeling GR06 og inn i apotekområdet. Eksisterende kurser fra fordeling GR06 og inn i apotekområdet synes å være tilstrekkelig for alle installasjoner i fremtidig virksomhet. For nytt ventilasjonsaggregat, og omkringliggende installasjoner etableres en mindre fordeling matet fra hovedfordeling system 01. Ved arbeidsplasser og i produksjonsrom monteres vertikale/horisontale installasjonskanaler for føring og montering av stikk og datauttak. Hver arbeidsplass bestykkes med trippel stikkontakt, 2 datauttak og 1 telefonuttak i kanal. I produksjonsrom monteres triple stikkontakter ihht. effekt-/uttaksbehov for aktuelle maskiner. I tillegg etableres datauttak for fremtidig bruk av kamerabasert kontroll av produksjonen. Alle uttak i kanal. I sykehusekspedisjonen monteres tilstrekkelig med stikk og data-/teleuttak i kanal eller åpen forlegning. Det monteres konsekvent nye armaturer i alle berørte arealer. Nye armaturer i sykehusekspedisjon og korridorer snus 90 grader i forhold til dagens installasjon slik at de er riktig orientert i forhold til plassering av reoler. Dette gjør at man etter ombygging bør kunne unngå nedhengte armaturer slik det er løst i dag. Kontorer bestykkes med nedhengte 2 x 28w armaturer over hver arbeidsplass Sykehusekspedisjon og korridor bestykkes med innfelte 2 x 28w armaturer. Produksjonsrom bestykkes med innfelte 2 x 14w IP65 armaturer.

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER FORPROSJEKT 03.10.2005 1 BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER 06.10.2005 INNHOLD FORPROSJEKTRAPPORT 0. SAMMENDRAG 0.0 Bakgrunn for

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering

Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud. Høyblokka - potensial for videre bruk. Teknisk og funksjonell vurdering M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Mulighetsstudie Sykehuset Buskerud Høyblokka - potensial for videre bruk Teknisk og funksjonell vurdering Vestre Viken HF Dato:

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1

Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Brukerdokumentasjon Versjon 6.1 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: i samarbeid med AS Bygganalyse Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer