Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 54/13: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND 55/13: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT ROMPROGRAM MED FUNKSJONSBESKRIVELSE IFBM. NY FORHANDLET KONKURRANSE OM TOTALENTREPRISE 56/13: PLANLEGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA - MØLLEBAKKEN. GODKJENNING AV REVIDERT ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM. Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

2 SAKSPAPIRER Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sakliste 54/13: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND 55/13: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT ROMPROGRAM MED FUNKSJONSBESKRIVELSE IFBM. NY FORHANDLET KONKURRANSE OM TOTALENTREPRISE 56/13: PLANLEGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA - MØLLEBAKKEN. GODKJENNING AV REVIDERT ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM.

3 Sak 54/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 54/13 Arkivkode: 203 Arkivsaksnr: 12/936 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 1/13 Forhandlingsutvalg for fast eiendom /13 Forhandlingsutvalg for fast eiendom /13 Forhandlingsutvalg for fast eiendom /13 Kommunestyret SAKEN GJELDER: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND Statusoppdateringen tatt til orientering. SAKSDOKUMENTER: 1. Avtaleutkast fra kommunens side (deles ut i møte) SAKSFRAMLEGG: Saken legges fram i møtet den

4 Sak PS 56/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 55/13 Arkivkode: 614 A20 &41 Arkivsaksnr: 13/449 Saksbehandler: Bjørn Idar Ekren Saksnummer Utvalg Møtedato 7/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret SAKEN GJELDER: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT ROMPROGRAM MED FUNKSJONSBESKRIVELSE IFBM. NY FORHANDLET KONKURRANSE OM TOTALENTREPRISE FORMANNSKAPETS INNSTILLING Det fremlagte dokument godkjennes for utsendelse ifbm. ny forhandlet konkurranse bygging av skole i Børsa. SAKSDOKUMENTER: Rom - og funksjonsprogram Børsa skole, rev vedlegg 1 SAKSFRAMLEGG: Henviser til sak nr. 20/13 I Formannskapet den , der vedtak ble at Med bakgrunn i at priselementet er vesentlig over budsjett for Børsa skole, forkastes tilbudene og det inviteres til forhandlet konkurranse. Alle fem aktørene har meldt seg på og blir med videre til forhandlinger. Rom og funksjonsprogrammet for skolebygg, idrettshall og utomhus er revidert. I hovedsak er følgende reduksjoner gjort i programmet: 2. Det er gjort reduksjoner på totalarealet for skolebygg og idrettshall på til sammen 250m2. 3. Utomhus er 7er kunstgressbane som trenings / konkurranseanlegg tatt ut og det bygges en 5er bane som et nærmiljøanlegg. ØKONOMISK VURDERING: Ingen vurdering. Side 3 av 4

5 Sak PS 56/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 56/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2262 Saksbehandler: Yoshi Tsujimoto Saksnummer Utvalg Møtedato 56/13 Kommunestyret SAKEN GJELDER: PLANLEGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA - MØLLEBAKKEN. GODKJENNING AV REVIDERT ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Kommunestyret godkjenner den reviderte Bok 2 - Rom- og funksjonsprogram. SAKSDOKUMENTER: 1. Behandling av Rom- og funksjonsprogram i kommunestyret saksnr. 44/33 den Vedlagt bare daksdokument, foreløpig Rom- og funksjonsprogram, dat Bok 2 Rom- og funksjonsprogram, dat Behandling av Mandat og rammebetingelser i kommunestyret saksnr. 23/13 den Ikke utsendt. SAKSFRAMLEGG: Ang. revidering av Rom- og funksjonsprogram : Kommunestyret vedtok foreløpig Rom- og funksjonsprogram i kommunestyremøtet den etter behandling av saken. Kommunestyret spesifiserte at revidert Rom- og funksjonsprogram må ettersendes til neste kommunestyremøte. Prosjektutvikling Midt-Norge AS har revidert foreløpig rom- og funksjonsprogram etter innspill fra styringsgruppa og styrer fra både Oterhaugen og Børsa barnehager den (se saksdok.2) og det er utsendt til totalentrprenører sammen med andre dokumenter den Derfor ettersender revidert Rom- og funksjonsprogram til kommunestyret. Ang. oppnevning av jury for evaluering av tilbud/løsninger: I samsvar med kommunestyrets vedtak om mandat og rammebetingelser vedtatt (saksdok. 3 ikke utsendt) ang. ny barnehage i Buvika, har rådmannen oppnevnt prosjektets styringsgruppe som jury. En ekstern arkitekt og en landskapsarkitekt engasjeres for å delta i juryen. ØKONOMISK VURDERING: Ingen økonomiske konsekvenser. Side 4 av 4

6 Arkivsaksnr.:12/936 SAKEN GJELDER: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND RÅDMANNENS INNSTILLING: SAKSDOKUMENTER: 1. Avtaleutkast fra kommunens side (deles ut i møte) SAKSFRAMLEGG: Saken legges fram i møtet den

7 BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 25/13 I Formannskapet : BEHANDLING: Fra styringsgruppa for utbygging av Børsa skole møtte: Sigve Laugsand, Hege Røttereng, Espen Robertsen og Bjørn Idar Ekren Plan for gjennomføring av forhandlet konkurranse ble omdelt på møtet. Repr. Lars Arne Pedersen foreslo på vegne av AP: Tillegg i 1.1 i rom- og funksjonsprogram: Løsningene for trinnareal bør vise hvordan en kan utvide fra 1 ½ parallell til 2 parallell. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Tillegget fra Lars Arne Pedersen falt med 4 mot 3 stemmer. De som stemte mot var: Jon P. Husby Erik Fenstad, Bjørn Hammer og Jan Ole Sund. VEDTAK: Det fremlagte dokument godkjennes for utsendelse ifbm. ny forhandlet konkurranse bygging av skole i Børsa.

8 Arkivsaksnr.:13/449 SAKEN GJELDER: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT ROMPROGRAM MED FUNKSJONSBESKRIVELSE IFBM. NY FORHANDLET KONKURRANSE OM TOTALENTREPRISE RÅDMANNENS INNSTILLING: Det fremlagte dokument godkjennes for utsendelse ifbm. ny forhandlet konkurranse bygging av skole i Børsa. SAKSDOKUMENTER: Rom - og funksjonsprogram Børsa skole, rev vedlegg 1 SAKSFRAMLEGG: Henviser til sak nr. 20/13 I Formannskapet den , der vedtak ble at Med bakgrunn i at priselementet er vesentlig over budsjett for Børsa skole, forkastes tilbudene og det inviteres til forhandlet konkurranse. Alle fem aktørene har meldt seg på og blir med videre til forhandlinger. Rom og funksjonsprogrammet for skolebygg, idrettshall og utomhus er revidert. I hovedsak er følgende reduksjoner gjort i programmet: Det er gjort reduksjoner på totalarealet for skolebygg og idrettshall på til sammen 250m2. Utomhus er 7er kunstgressbane som trenings / konkurranseanlegg tatt ut og det bygges en 5er bane som et nærmiljøanlegg. ØKONOMISK VURDERING: Ingen vurdering.

9 BØRSA SKOLE ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM

10 1. Innhold og kvalitetskrav 1.1 Elevgrunnlag Børsa skole har fra høsten elever trinn har to paralleller, mens trinn har en klasse pr trinn. Det er stor vekst i Børsa, og det er forventet at den vil fortsette. Skolen skal dimensjoneres for 300 elever. dvs. 43 elever på hvert trinn. For å ivareta ujevne årskull er det tenkt at et klasserom i trinnarealet skal kunne romme 28 elever, og et skal kunne romme 22, til sammen 50 elever. Det planlegges altså for en 1 ½ parallell. I dag går ca 90 av dagens trinns elever på SFO. SFO`s virksomhet forutsettes å benytte skolens fasiliteter i tillegg til eget baseareal. SFO holder åpen i all hovedsak før og etter skoletid, slik at vi anser sambruk som en god løsning 1.2 Ansatte Det er i dag 28 ansatte ved Børsa skole inkl. SFO. Det dimensjoneres for 25 lærere. Pr. i dag har skolen 15 lærere. Foruten rektor og inspektør er skolesekretær og SFO-leder knyttet til administrasjonen ved skolen. 1.3 Andre brukere Lag og organisasjoner har i dag rett til å bruke skoleanlegget på kveldstid. I tillegg er kulturskole brukere på ettermiddagstid. Man kan tenke seg at skolens sentrale beliggenhet vil medføre mye bruk. Det vil være seg både idrettsaktivitet og kulturarrangementer. Det er ønskelig at man skal kunne dele av skolen i soner, slik at brukere på kveldstid kan ha tilgang bl.a. til kantine, hall, musikkrom og auditoriet, uten nødvendigvis å kunne benytte andre deler av skolens areal. 1.4 Krav til skolen inkl. SFO Trinn og klasse Den fysiske dimensjoneringen av klasserommene tar utgangspunkt i 50 elever pr årskull. Hvert trinn vil deles i to klasser med hvert sitt rom. Det ene klasserommet er beskrevet noe større i areal, slik at man kan ivareta en fleksibel organisering av årskull med ulike størrelser. Kravet til generalitet og fleksibilitet innebærer spesielt at trinnarealene skal kunne ombygges uten store strukturelle hindringer. Dette med tanke på byggetrinn 2. Et trinn vil bestå av: 2 klasserom

11 2 grupperom Lager Tørrgarderobe med toalett skal ha i tillegg ha grovgarderobe. 1. og 2. trinn skal ha tørkerom Det er ønskelig at klasserommene på trinnet skal knyttes mot hverandre, slik at det legges til rette for samarbeid på trinnet og fleksibel organisering. Grupperommene skal være auditivt adskilt fra klasserommene. Det skal planlegges med tanke på en grad av visuell kontakt mellom klasserom og fellesarealer, samt inn til grupperom. Med tanke på byggets fleksibilitet og varierende undervisningsformer bør det også være en grad av direkte forbindelse mellom disse rommene. Lager skal fungere for hele trinnet. Garderobe skal benyttes både for skole og SFO. Det er ønskelig at alle trinn har egen garderobe som er nært knyttet til klasserommene. Det er også ønskelig med egne innganger til trinngarderobene Felles funksjoner Det er ønskelig at 1. og 2. trinn skal ha nær beliggenhet til SFO base for sambruk. Det er også ønskelig at SFO skal benytte elevkantine til spising. Det forutsetter at disse ligger i umiddelbar nærhet til hverandre. Vi ønsker høy bruksfrekvens for felles rom, noe som vil gi god arealeffektivitet. Det er ønskelig at rom for tekstil og tre/metall ligger med vegg og visuell kontakt mot hverandre, slik at man kan variere organiseringen av undervisningen for trinnet i disse rommene. Musikkrom og auditorium vil ha stor bruksnytte for andre brukere. Disse kan med fordel kunne åpnes mot hverandre. Dette forutsetter skillevegg som tilfredsstiller lydkrav. For å lette soneinndeling og fremme fleksible løsninger, bør disse uansett være i nærhet av hverandre. Flerbrukshallen skal også benyttes av ungdomsskolen, som ligger sør for planlagt nybygg. Dette må hensyntas når det gjelder tilgang til hall. Det er ønskelig at hallen skal kunne deles i tre deler med tilhørende materialrom og garderober. Vi har forståelse for at det er nødvendig med areal for kommunikasjon. Det er ønskelig at dette begrenses i størst mulig grad. Det samme med vrimleareal. Dette pga hensynet til høy arealeffektivitet Arbeidsrom for lærere Det er ønskelig med sentralisert struktur for arbeidsrom for lærere i nærhet til lærergarderobe og personalrom. Det ønskelig at arbeidsrommet deles inn i mindre rom, 6-8 på hvert rom.

12 1.4.4 Skolens ledelse Det er ønskelig med samlet plassering for skolens ledelse og SFO- leder. Administrasjonen bør ha sentral beliggenhet ift. hovedinngang. Møterom bør ha dagslys evt. indirekte dagslys Uteareal Børsa skole har i dag et stort uteområde. Det er ønskelig med en naturlig oppdeling i soner som tar hensyn til de ulike aldersgruppene. Utomhusanlegget skal inneholde følgende elementer: parkeringsplasser, derav 2 HC-plasser 2. Sykkelparkering for 100 sykler 3. Uteamfi i tre for 28 personer 4. Sykkelløype, ikke asfaltert 5. Basketballstativ med 1 kurv og begrenset bane (ikke full bane) 6. Lekeapparater for de ulike alderstrinn ihht. egen spesifikasjon 7. 5-bane kunstgress, 20x40m spilleflate 8. Håndballbane/skøytearena 9. Klatrevegg/buldrevegg 20m 10. Skaterampe

13 2. Arealoversikt 2.1 Børsa skole netto romprogram 1. TEORIROM MM. M² TRINN ELEVAREAL 1 ROM A 70 M² (28 ELEVER) 1 ROM A 65 M² (22 ELEVER) GRUPPEROM, 2 STK A 12 M², SAMLET 24 M² LAGER GROVGARDEROBE M/TOALETT TØRRGARDEROBE M/ TOALETT TØRKEROM PERSONALGARDEROBE 8 SUM 1. TRINN TRINN ELEVAREAL 1 ROM A 70 M² (28 ELEVER) 1 ROM A 65 M² (22 ELEVER) GRUPPEROM, 2 STK A 12 M², SAMLET 24 M² LAGER GROVGARDEROBE M/TOALETT TØRRGARDEROBE M/ TOALETT TØRKEROM PERSONALGARDEROBE 8 SUM 2. TRINN TRINN ELEVAREAL 1 ROM A 65 M² (28 ELEVER) 1 ROM A 60 M² (22 ELEVER) GRUPPEROM, 2 STK A 12 M², SAMLET 24 M² LAGER GROVGARDEROBE M/TOALETT TØRRGARDEROBE M/ TOALETT 50 SUM 3. TRINN 225

14 TRINN TRINN TRINN TRINN (- GROVGARDEROBE 20 M²) TRINN TRINN TRINN 205 SUM TEORI/ELEVAREAL SFO-AREAL 2.1. BASEAREAL BYGG- OG KONSTRUKSJONSSTED LAGER LAGER UTEUTSTYR PUTEROM 20 SUM SFO PERSONALROM LÆRERARBEIDSPLASSER (25 STK) PERSONALGARDEROBE M/TOALETT ADMINISTRASJONEN 6.1. KONTORER, 4 STK MØTEROM KOPIROM/LAGER HELSESØSTER 10 SUM ADMINISTRASJON 76

15 7.0. SPESIALROM 7.1. KUNST OG HÅNDVERK TRE/METALL FOR 15 ELEVER LAGER TRE/METALL MASKINROM TEKSTIL FOR 15 ELEVER LAGER TEKSTIL KERAMIKKROM, OVN, LAGER 10 SUM KUNST OG HÅNDVERK NATURFAG NATURFAG FORBEREDEELSESROM/LAGER 10 SUM NATURFAG MUSIKK MUSIKKROM (28 ELEVER) LAGER STK ØVINGSROM 12 SUM MUSIKK SPESIALROM FOR ELEVER MED SÆRSKILTE BEH FELLESROM/TEKJØKKEN KJØKKEN TOALETT/PLEIEROM OPPBEVARING RULLESTOLER SPESIALROM, 3 STK A 45 M² 45 SUM SPESIALROM MAT OG HELSE (15 ELEVER) KJØKKEN SPISEROM FOR 15 EELEEVER TØRRVARELAGER VASKEROM KJØLEROM TOALETTER 6 SUM MAT OG HELSE 115

16 7.6. BIBLIOTEK ELEVKANTINE KJØKKEN M/KJØLEROM 40 SUM ELEVKANTINE SUM ALLE SPESIALROM ( ) AUDITORIUM, 60 PERSONER 80 ROMPROGRAMMET SUPPLERES MED 9.0. FØLGENDE NETTOAREALER: 9.1. LAGER DRIFT RENHOLDSSTASJON SKOLE/HALL AVFALLSROM SKOLE 10 SUM SUPPLERENDE AREAL 50 TOTALOVERSIKT NETTOAREAL M² TRINN - 7. TRINN SFO PERSONALROM LÆRERARBEIDSPLASSER PERSONALGARDEROBE M/TOALETT ADMINISTRASJON SPESIALROM AUDITORIUM SUPPLERENDE AREAL 50 TOTALSUM NETTOARAEL 2839

17 2.2 Flerbrukshall netto romprogram M² 1.0. AKTIVITETSFLATE, 25 X 45 METER TRIBUNE FOR 300 PERSONER STK GARDEROBER A 25 M² STK DUSJROM A 15 M² TOALETTER, 6 STK A 7 M² (HCWC) GARDEROBER FOR INSTRUKTØR/DOMMER/LÆRER INKL. DUSJ OG TOALETT, 2 STK A 12 M² STYRKETRENINGSROM MATRIALROM 3 STK PUBLIKUMSTOALETTER VAKTROM 10 TOTALSUM NETTOARAEL TRIBUNEAREAL VIL KOMME I TILLEGG!

18 Arkivsaksnr.:13/2262 SAKEN GJELDER: PLANLEGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA - MØLLEBAKKEN. GODKJENNING AV REVIDERT ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Kommunestyret godkjenner den reviderte Bok 2 - Rom- og funksjonsprogram. SAKSDOKUMENTER: 1. Behandling av Rom- og funksjonsprogram i kommunestyret saksnr. 44/33 den Vedlagt bare daksdokument, foreløpig Rom- og funksjonsprogram, dat Bok 2 Rom- og funksjonsprogram, dat Behandling av Mandat og rammebetingelser i kommunestyret saksnr. 23/13 den Ikke utsendt. SAKSFRAMLEGG: Ang. revidering av Rom- og funksjonsprogram : Kommunestyret vedtok foreløpig Rom- og funksjonsprogram i kommunestyremøtet den etter behandling av saken. Kommunestyret spesifiserte at revidert Rom- og funksjonsprogram må ettersendes til neste kommunestyremøte. Prosjektutvikling Midt-Norge AS har revidert foreløpig rom- og funksjonsprogram etter innspill fra styringsgruppa og styrer fra både Oterhaugen og Børsa barnehager den (se saksdok.2) og det er utsendt til totalentrprenører sammen med andre dokumenter den Derfor ettersender revidert Rom- og funksjonsprogram til kommunestyret. Ang. oppnevning av jury for evaluering av tilbud/løsninger: I samsvar med kommunestyrets vedtak om mandat og rammebetingelser vedtatt (saksdok. 3 ikke utsendt) ang. ny barnehage i Buvika, har rådmannen oppnevnt prosjektets styringsgruppe som jury. En ekstern arkitekt og en landskapsarkitekt engasjeres for å delta i juryen. ØKONOMISK VURDERING: Ingen økonomiske konsekvenser.

19

20

21 M Ø L L E B A K K E N B A R N E H A G E B O K 2 R O M - O G F U N K S J O N S P R O G R A M PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF TLF: VESTRE ROSTEN 85, 7075 TILLER FAX:

22 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 2 av 13 INNHOLD 1. ROMPROGRAM KRAV TIL ROM MED INNREDNINGER Inngangspartier Garderober Toaletter Håndvask for barn Stellerom Hvilerom /lekerom Rom for barns lek og opphold Kjøkken Kjølerom/kjølehjørne Matlager Møterom Personalrom Renholdssentral/vaskerom Tekniske rom Materiallager Papirlager Tele- og datarom Vognoppstilling / soveskur... 13

23 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 3 av ROMPROGRAM SKAUN KOMMUNE - MØLLEBAKKEN BARNEHAGE. Rom- og funksjonsprogram Revisjon Nybygg - Nettoarealer / NTA og antatt BTA Avd Romtype NTA m 2 Lek Øvrig BTA m 2 Funksjonskrav - innhold - merknader Småbarn avd barn 0-3 år 5 stk voksne 1 Grovgarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 1 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 1 Tørkerom 4,0 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 1 Stellerom / WC 9,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 1 Fingarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 14,5 14,5 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 1 Lekerom / grupperom 12,0 12,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 1 Lekerom - Hovedlekerom 37,5 37,5 Vaskerenne 1,8m - Kjøkken( primært tørrmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 1 Soverom 16,0 16,0 ca 10 senger - Høyt montert vindu i vegg eller dør - Overskap på vegg ( kortvegg ) 1 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 1 Personal WC 2,2 Ordinært toalett 116,4 Småbarn avd barn 0-3 år 5 stk voksne 2 Grovgarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 2 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 2 Tørkerom 4,0 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 2 Stellerom / WC 9,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 2 Fingarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 14,5 14,5 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 2 Lekerom / grupperom 12,0 12,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 2 Lekerom - Hovedlekerom 37,5 37,5 Vaskerenne 1800mm - Kjøkken med kokeplate/oppvask/kjøleskap 2 Soverom 16,0 16,0 ca 10 senger - Høyt montert vindu i vegg eller dør - Overskap på vegg ( kortvegg ) 2 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 114,2 Småbarn avd barn 0-3 år 5 stk voksne 3 Grovgarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 3 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 3 Tørkerom 4,0 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 3 Stellerom / WC 9,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 3 Fingarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 14,5 14,5 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 3 Lekerom / grupperom 12,0 12,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 3 Lekerom - Hovedlekerom 37,5 37,5 Vaskerenne 1,8m - Kjøkken( primært tørrmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 3 Soverom 16,0 16,0 ca 10 senger - Høyt montert vindu i vegg eller dør - Overskap på vegg ( kortvegg ) 3 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 3 Personal WC 2,2 Ordinært toalett 116,4 Storbarn avd barn 3-6 år 4 stk voksne 4 Grovgarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 4 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 4 Tørkerom 4,5 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 4 Stellerom / WC 7,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 4 Fingarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 18,0 18,0 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 4 Lekerom / grupperom 22,0 22,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 4 Lekerom - Hovedlekerom 40,0 40,0 Vaskerenne 1,8m - Kjøkken( primært tørrmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 4 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr

24 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 4 av 13 4 Personal WC 2,2 Ordinært toalett 114,9 Storbarn avd barn 3-6 år 4 stk voksne 5 Grovgarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 5 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 5 Tørkerom 4,5 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 5 Stellerom / WC 7,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 5 Fingarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 18,0 18,0 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 5 Lekerom / grupperom 22,0 22,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 5 Lekerom - Hovedlekerom 40,0 40,0 Vaskerenne 1,8m - Kjøkken( primært tørrmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 5 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 5 Personal WC 2,2 Ordinært toalett 114,9 Storbarn avd barn 3-6 år 4 stk voksne 6 Grovgarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 6 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 6 Tørkerom 4,5 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 6 Stellerom / WC 7,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 6 Fingarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 18,0 18,0 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 6 Lekerom / grupperom 22,0 22,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 6 Lekerom - Hovedlekerom 40,0 40,0 Vasker. 1,8m - Kjøkken ( utvidet for varmmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 6 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 112,7 Avd Funksjon NTA m 2 Lek Øvrig BTA m 2 Merknader Felles LEKEROM F Felles lekerom / Samlingsrom 60,0 60,0 Samlingsrom for ansatte, barn og foreldre. Amfi. Scene F Sanserom 8,0 8,0 Lyd og lyseffekter - eller liknende - sittegruppe F Felles lekerom / Aktivitetsrom 10,0 10,0 Enkel løsning med benker og skap F Felles lekerom / Snekkering - malerom 12,0 12,0 avtrekks utstyr for støvprod.maskiner - utslagsvask med gipsfilter F Lekerom / Møterom / spes.pedrom 9,0 9,0 flexirom F Felles lagerrom - barnehage 4,0 Skyvedørsgarderober / kan bygges i en korridor F RWC 5,5 Ordinært RullestolWC - Eventuelt kombinert sammen med Stellerom ADM F Varemottak 4,0 Eksisterende overdekning for søppel flyttes F Lager 8,0 vaskemaskin, tørketrommel utslagsvask, skap hyller F Kjølerom 4,0 NB - plassering av kjøleroms aggregat F Tørrlager 4,0 hyller på vegg F Lager - frysere 4,0 eventuelt kombinert med annet rom F Lager - maskiner - utstyr 5,0 Kan eventuelt slåes sammen med Vaskerom F Garderobe med WC Damer 45,0 plass til 40 F Garderobe med WC Herrer 9,0 plass til 7 F RWC 5,4 F Lager / kopirom 6,0 F Møterom 16,0 F Arbeidsrom 16,0 plass til 4-6 personer F Arbeidsrom 16,0 plass til 4-6 personer F Styrer kontor 15,0 F Nestleder / ped leder 10,0 F Felles spiserom / tekjøkken 30,0 plass til 47 stk ansatte : ( 37 stk x 1,2 + 2 = 46,4 ) F EL -tavle / fiberskap rom 10,0 rekke med skap på begge lang sider F Teknisk rom 55,0 se teknisk ytelsesbeskrivelse F Varmefordelingsrom / sprinkelsentral 12,0 se teknisk ytelsesbeskrivelse

25 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 5 av 13 F Renholdssentra/vaskeroml 15,0 UTE BODER F Vognlager - ca 45 stk 60,0 Uisolert F Vaktmester 20,0 Isolert - kan bygges sammen med barnevognbod eller uteboder F Utvendig bod - lekeutstyr 40,0 Uisolert F Utvendig bod - lekeutstyr 40,0 Uisolert Korridorer / gang, heis og trapper er regnet inn i BR/NT faktor Byggtrinn II - 2 AVDELINGER 1087,4 579,0 160,0 1413,6 BTA / NTA FAKTOR : 1,3 ( Utv. Boder ikke medregnet ADM FOR DE 2 EKSTRA AVDELINGER ER INKL. I BYGG MED 6 AVD. Småbarn avd barn 0-3 år 5 stk voksne 7 Grovgarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 13,5 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 7 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 7 Tørkerom 4,0 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 7 Stellerom / WC 9,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 7 Fingarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 14,5 14,5 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 7 Lekerom / grupperom 12,0 12,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 7 Lekerom - Hovedlekerom 37,5 37,5 Vaskerenne 1800mm - Kjøkken med kokeplate/oppvask/kjøleskap 7 Soverom 16,0 16,0 ca 10 senger - Høyt montert vindu i vegg eller dør - Overskap på vegg ( kortvegg ) 7 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr Storbarn avd barn 3-6 år 4 stk voksne 8 Grovgarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 8 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 8 Tørkerom 4,5 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 8 Stellerom / WC 7,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 8 Fingarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 18,0 18,0 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 8 Lekerom / grupperom 22,0 22,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 8 Lekerom - Hovedlekerom 40,0 40,0 Vaskerenne 1800mm - Kjøkken med kokeplate/oppvask/kjøleskap 8 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr F Barnevogner 19,0 Isolert - 15 stk SUM 8 AVDELINGER 224,4 160,0 19,0 291,7 BTA / NTA FAKTOR : 1,3 ( Utv. Boder ikke medregnet 1311,8 739,0 179,0 1705,3 BTA / NTA FAKTOR : 1,3 ( Utv. Boder ikke medregnet

26 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 6 av KRAV TIL ROM MED INNREDNINGER 2.1 Inngangspartier Alle inngangspartier skal utformes på en slik måte at tilsmussing innvendig unngås. Dører og sidefelt med glass må ikke representere fare for kollisjoner, og glass i inngangspartier skal være herdet. Glassflatene skal markeres på begge sider (hvit) Inngangspartiet skal være terskelfritt. I nærheten av inngangspartiet skal det utendørs etableres en spyleplatting og spylepunkt.. Plattingen skal ikke være sammenfallende med fotskraperist foran ytterdør. Utenfor ytterdør skal det være: Fast dekke og overbygg. Overbygget skal inkludere eventuelle utvendige trapper. Drenert fotskraperist i inngangens bredde og med lengde 1,5 2,0 meter i gangretningen. Risten skal være enkel å ta opp og rengjøre og ha minimum maskestørrelse > kornstørrelse på grus i uteområder (ca.12-16mm). Sandfang eller føring til sandfang under tram, rimelig utførelse med asfaltert trau. Vindfang / grovgarderobe skal ha skrapematte / børstematte med tilstrekkelig lengde til at man ledes til å ta 4-5 skritt på den. Sonestørrelse skal godkjennes av byggherren. Dersom matter ikke legges i hele rommets bredde skal det være fotlist på omkringliggende gulv. I de tilfeller hvor matter legges i hele rommets bredde skal det legges vinylbelegg med oppbrett under matte. 2.2 Garderober Generelt gjelder at der det er tegnet inn garderobeplasser kan det ikke beregnes plass for tekniske innretninger som nedløp, inspeksjonsluker, brannskap, følere osv. Renholdsvennlige løsninger skal etterstrebes. Av- og påkledningsbenker er viktige arbeidsredskaper for personalet, og disse skal settes av plass til disse i både grov- og fingarderobe. Det må settes av plass til ansattes støvler og varmedresser etc. i barnas grovgarderobe. Mellom grov- og fingarderober går skillet mellom sko- og sokkesone. Rommene må utformes og innredes slik at det ikke blir hengende klær i veien ved rømning Grovgarderobe Overflater: Overflaten må være lett å rengjøre, fargevalg er viktig Våtromsvinyl og andre vannfaste veggplater egner seg godt som overflate på vegger. Våtromsvinyl eller laminat er aktuelle overflater på gulv. Gulvbelegg skal ha oppbrett langs vegg. Akustisk demping i himling Vegg: Alle vegger skal ha 15mm kryssfiner bak gipsplater i hele veggenes høyde vindu som gir dagslys og sikt VVS: Gulvvarme Elektro: Stikk for støvsuger for rengjøring av mattesystem Stikk for lading av el-rullestol

27 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 7 av Tørkerom Overflater Overflater må være lett å rengjøre Våtromsvinyl og andre vannfaste veggplater egner seg godt som overflate på vegger. Våtromsvinyl eller laminat er aktuelle overflater på gulv. Gulvbelegg skal ha oppbrett langs vegg. Vegg Alle vegger skal ha spikerslag tilpasset innredning VVS Gulvvarme Separat avtrekk fra tørkerom (totrinnsløsning m. tidsstyring) Ribberørsovner under skohyller Alternativt kan avfukter med god kapasitet installeres. Begge alternativene skal fremlegges for byggherren til beslutning. Elektro Stikk for støvsuger Det settes av plass til tørking av både barn og ansattes tøy i tørkerommet Fingarderobe Her innredes det med veggmonterte garderobebenker og hyller. Overflater Akustisk dempende himling Vegg: Alle vegger skal ha spikerslag tilpasset innredning VVS Gulvvarme Personalgarderober Det skal bygges separate garderober for herrer og damer. Et toalett per 15 ansatt, krav om minst 2 personaltoalett for å ha særskilt toalett for menn og kvinner. Et toalett skal ha forrom med håndvask. Minst et toalett skal utføres som RWC. Toalettrom utstyres som beskrevet i 3.3. I tillegg utstyres rommet med elektrisk stikk i høyde 1,0 meter over gulv. Det etableres et dusjrom i forbindelse med hver garderobe Rommet utføres i henhold til Våtromsnormen. Flis på vegger og gulv. I forbindelse med garderobe skal det avsettes plass til låsbare skap for personalet, hvert skap på 40x40 cm. Antallet avhenger av antall ansatte. Dør til personalgarderobe utstyres med lås. 2.3 Toaletter Det skal være atskilte toalett for barn og personalet. Alle toalettrom innredes med: - veggmontert klosett med innebygd sisterne, høyde små barn 35cm, store barn voksen høyde (ikke RWC, se nedenfor) - løsning for innebygd sisterne: Det må sikres at innebygd sisterne ikke forårsaker skjulte vannskader, Dette kan for eksempel. gjøres på følgende måte: - Gulvbelegg med oppbrett legges til vegg bak ramme for oppheng av sisterne, Det etableres sprekk mellom dekkplate for ramme og gulv slik at vann fra evt. skade på sisterne, rør el. renner ned på gulvet og ut i rommet.

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN

ROMPROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN 01.03.2013 GOL KOMMUNE PROGRAM FOR NY SKOLE 1.-10.TRINN Gol kommune Ingebjørg By Teigen og Astrid Myro Rust 1 Romprogram Romprogrammet for den nye skolen er laget med tanke på en 1-10 skole for inntil

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

NORDISKE STJERNEKRAV. Faks: +47 23 08 86 21 E-posrt:firmapost@nhoreiseliv.no

NORDISKE STJERNEKRAV. Faks: +47 23 08 86 21 E-posrt:firmapost@nhoreiseliv.no NORDISKE STJERNEKRAV Postboks 5465 Majorstuen, 0305 Oslo Medlem av Nordisk Campingråd / EFCO&HPA Faks: +47 23 08 86 21 E-posrt:firmapost@nhoreiseliv.no 2.utgave: 1. februar 2008 INNHOLD Praktisk informasjon.

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3

INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3 INNHOLD Praktisk informasjon. 2 Campingkonsulenter i NHO Reiseliv... 3 Del I Nordiske stjernekrav Campingklassifisering - Innhold klassifiseringskravene 4 - Nordiske Klassifiseringskrav campingplass. 6

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING:

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer