Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Kommunestyret 17.09.2013 kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus."

Transkript

1 Innkalling til møte i Kommunestyret kl. 18:00-22:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 54/13: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND 55/13: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT ROMPROGRAM MED FUNKSJONSBESKRIVELSE IFBM. NY FORHANDLET KONKURRANSE OM TOTALENTREPRISE 56/13: PLANLEGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA - MØLLEBAKKEN. GODKJENNING AV REVIDERT ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM. Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

2 SAKSPAPIRER Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sakliste 54/13: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND 55/13: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT ROMPROGRAM MED FUNKSJONSBESKRIVELSE IFBM. NY FORHANDLET KONKURRANSE OM TOTALENTREPRISE 56/13: PLANLEGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA - MØLLEBAKKEN. GODKJENNING AV REVIDERT ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM.

3 Sak 54/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 54/13 Arkivkode: 203 Arkivsaksnr: 12/936 Saksbehandler: Geir Evjen Saksnummer Utvalg Møtedato 1/13 Forhandlingsutvalg for fast eiendom /13 Forhandlingsutvalg for fast eiendom /13 Forhandlingsutvalg for fast eiendom /13 Kommunestyret SAKEN GJELDER: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND Statusoppdateringen tatt til orientering. SAKSDOKUMENTER: 1. Avtaleutkast fra kommunens side (deles ut i møte) SAKSFRAMLEGG: Saken legges fram i møtet den

4 Sak PS 56/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 55/13 Arkivkode: 614 A20 &41 Arkivsaksnr: 13/449 Saksbehandler: Bjørn Idar Ekren Saksnummer Utvalg Møtedato 7/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret SAKEN GJELDER: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT ROMPROGRAM MED FUNKSJONSBESKRIVELSE IFBM. NY FORHANDLET KONKURRANSE OM TOTALENTREPRISE FORMANNSKAPETS INNSTILLING Det fremlagte dokument godkjennes for utsendelse ifbm. ny forhandlet konkurranse bygging av skole i Børsa. SAKSDOKUMENTER: Rom - og funksjonsprogram Børsa skole, rev vedlegg 1 SAKSFRAMLEGG: Henviser til sak nr. 20/13 I Formannskapet den , der vedtak ble at Med bakgrunn i at priselementet er vesentlig over budsjett for Børsa skole, forkastes tilbudene og det inviteres til forhandlet konkurranse. Alle fem aktørene har meldt seg på og blir med videre til forhandlinger. Rom og funksjonsprogrammet for skolebygg, idrettshall og utomhus er revidert. I hovedsak er følgende reduksjoner gjort i programmet: 2. Det er gjort reduksjoner på totalarealet for skolebygg og idrettshall på til sammen 250m2. 3. Utomhus er 7er kunstgressbane som trenings / konkurranseanlegg tatt ut og det bygges en 5er bane som et nærmiljøanlegg. ØKONOMISK VURDERING: Ingen vurdering. Side 3 av 4

5 Sak PS 56/13 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 56/13 Arkivkode: Arkivsaksnr: 13/2262 Saksbehandler: Yoshi Tsujimoto Saksnummer Utvalg Møtedato 56/13 Kommunestyret SAKEN GJELDER: PLANLEGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA - MØLLEBAKKEN. GODKJENNING AV REVIDERT ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Kommunestyret godkjenner den reviderte Bok 2 - Rom- og funksjonsprogram. SAKSDOKUMENTER: 1. Behandling av Rom- og funksjonsprogram i kommunestyret saksnr. 44/33 den Vedlagt bare daksdokument, foreløpig Rom- og funksjonsprogram, dat Bok 2 Rom- og funksjonsprogram, dat Behandling av Mandat og rammebetingelser i kommunestyret saksnr. 23/13 den Ikke utsendt. SAKSFRAMLEGG: Ang. revidering av Rom- og funksjonsprogram : Kommunestyret vedtok foreløpig Rom- og funksjonsprogram i kommunestyremøtet den etter behandling av saken. Kommunestyret spesifiserte at revidert Rom- og funksjonsprogram må ettersendes til neste kommunestyremøte. Prosjektutvikling Midt-Norge AS har revidert foreløpig rom- og funksjonsprogram etter innspill fra styringsgruppa og styrer fra både Oterhaugen og Børsa barnehager den (se saksdok.2) og det er utsendt til totalentrprenører sammen med andre dokumenter den Derfor ettersender revidert Rom- og funksjonsprogram til kommunestyret. Ang. oppnevning av jury for evaluering av tilbud/løsninger: I samsvar med kommunestyrets vedtak om mandat og rammebetingelser vedtatt (saksdok. 3 ikke utsendt) ang. ny barnehage i Buvika, har rådmannen oppnevnt prosjektets styringsgruppe som jury. En ekstern arkitekt og en landskapsarkitekt engasjeres for å delta i juryen. ØKONOMISK VURDERING: Ingen økonomiske konsekvenser. Side 4 av 4

6 Arkivsaksnr.:12/936 SAKEN GJELDER: AVTALE OM KJØP AV DELER AV SALTNESSAND RÅDMANNENS INNSTILLING: SAKSDOKUMENTER: 1. Avtaleutkast fra kommunens side (deles ut i møte) SAKSFRAMLEGG: Saken legges fram i møtet den

7 BEHANDLING OG VEDTAK FOR SAKSNR. 25/13 I Formannskapet : BEHANDLING: Fra styringsgruppa for utbygging av Børsa skole møtte: Sigve Laugsand, Hege Røttereng, Espen Robertsen og Bjørn Idar Ekren Plan for gjennomføring av forhandlet konkurranse ble omdelt på møtet. Repr. Lars Arne Pedersen foreslo på vegne av AP: Tillegg i 1.1 i rom- og funksjonsprogram: Løsningene for trinnareal bør vise hvordan en kan utvide fra 1 ½ parallell til 2 parallell. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Tillegget fra Lars Arne Pedersen falt med 4 mot 3 stemmer. De som stemte mot var: Jon P. Husby Erik Fenstad, Bjørn Hammer og Jan Ole Sund. VEDTAK: Det fremlagte dokument godkjennes for utsendelse ifbm. ny forhandlet konkurranse bygging av skole i Børsa.

8 Arkivsaksnr.:13/449 SAKEN GJELDER: BYGGING AV SKOLE I BØRSA - REVIDERT ROMPROGRAM MED FUNKSJONSBESKRIVELSE IFBM. NY FORHANDLET KONKURRANSE OM TOTALENTREPRISE RÅDMANNENS INNSTILLING: Det fremlagte dokument godkjennes for utsendelse ifbm. ny forhandlet konkurranse bygging av skole i Børsa. SAKSDOKUMENTER: Rom - og funksjonsprogram Børsa skole, rev vedlegg 1 SAKSFRAMLEGG: Henviser til sak nr. 20/13 I Formannskapet den , der vedtak ble at Med bakgrunn i at priselementet er vesentlig over budsjett for Børsa skole, forkastes tilbudene og det inviteres til forhandlet konkurranse. Alle fem aktørene har meldt seg på og blir med videre til forhandlinger. Rom og funksjonsprogrammet for skolebygg, idrettshall og utomhus er revidert. I hovedsak er følgende reduksjoner gjort i programmet: Det er gjort reduksjoner på totalarealet for skolebygg og idrettshall på til sammen 250m2. Utomhus er 7er kunstgressbane som trenings / konkurranseanlegg tatt ut og det bygges en 5er bane som et nærmiljøanlegg. ØKONOMISK VURDERING: Ingen vurdering.

9 BØRSA SKOLE ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM

10 1. Innhold og kvalitetskrav 1.1 Elevgrunnlag Børsa skole har fra høsten elever trinn har to paralleller, mens trinn har en klasse pr trinn. Det er stor vekst i Børsa, og det er forventet at den vil fortsette. Skolen skal dimensjoneres for 300 elever. dvs. 43 elever på hvert trinn. For å ivareta ujevne årskull er det tenkt at et klasserom i trinnarealet skal kunne romme 28 elever, og et skal kunne romme 22, til sammen 50 elever. Det planlegges altså for en 1 ½ parallell. I dag går ca 90 av dagens trinns elever på SFO. SFO`s virksomhet forutsettes å benytte skolens fasiliteter i tillegg til eget baseareal. SFO holder åpen i all hovedsak før og etter skoletid, slik at vi anser sambruk som en god løsning 1.2 Ansatte Det er i dag 28 ansatte ved Børsa skole inkl. SFO. Det dimensjoneres for 25 lærere. Pr. i dag har skolen 15 lærere. Foruten rektor og inspektør er skolesekretær og SFO-leder knyttet til administrasjonen ved skolen. 1.3 Andre brukere Lag og organisasjoner har i dag rett til å bruke skoleanlegget på kveldstid. I tillegg er kulturskole brukere på ettermiddagstid. Man kan tenke seg at skolens sentrale beliggenhet vil medføre mye bruk. Det vil være seg både idrettsaktivitet og kulturarrangementer. Det er ønskelig at man skal kunne dele av skolen i soner, slik at brukere på kveldstid kan ha tilgang bl.a. til kantine, hall, musikkrom og auditoriet, uten nødvendigvis å kunne benytte andre deler av skolens areal. 1.4 Krav til skolen inkl. SFO Trinn og klasse Den fysiske dimensjoneringen av klasserommene tar utgangspunkt i 50 elever pr årskull. Hvert trinn vil deles i to klasser med hvert sitt rom. Det ene klasserommet er beskrevet noe større i areal, slik at man kan ivareta en fleksibel organisering av årskull med ulike størrelser. Kravet til generalitet og fleksibilitet innebærer spesielt at trinnarealene skal kunne ombygges uten store strukturelle hindringer. Dette med tanke på byggetrinn 2. Et trinn vil bestå av: 2 klasserom

11 2 grupperom Lager Tørrgarderobe med toalett skal ha i tillegg ha grovgarderobe. 1. og 2. trinn skal ha tørkerom Det er ønskelig at klasserommene på trinnet skal knyttes mot hverandre, slik at det legges til rette for samarbeid på trinnet og fleksibel organisering. Grupperommene skal være auditivt adskilt fra klasserommene. Det skal planlegges med tanke på en grad av visuell kontakt mellom klasserom og fellesarealer, samt inn til grupperom. Med tanke på byggets fleksibilitet og varierende undervisningsformer bør det også være en grad av direkte forbindelse mellom disse rommene. Lager skal fungere for hele trinnet. Garderobe skal benyttes både for skole og SFO. Det er ønskelig at alle trinn har egen garderobe som er nært knyttet til klasserommene. Det er også ønskelig med egne innganger til trinngarderobene Felles funksjoner Det er ønskelig at 1. og 2. trinn skal ha nær beliggenhet til SFO base for sambruk. Det er også ønskelig at SFO skal benytte elevkantine til spising. Det forutsetter at disse ligger i umiddelbar nærhet til hverandre. Vi ønsker høy bruksfrekvens for felles rom, noe som vil gi god arealeffektivitet. Det er ønskelig at rom for tekstil og tre/metall ligger med vegg og visuell kontakt mot hverandre, slik at man kan variere organiseringen av undervisningen for trinnet i disse rommene. Musikkrom og auditorium vil ha stor bruksnytte for andre brukere. Disse kan med fordel kunne åpnes mot hverandre. Dette forutsetter skillevegg som tilfredsstiller lydkrav. For å lette soneinndeling og fremme fleksible løsninger, bør disse uansett være i nærhet av hverandre. Flerbrukshallen skal også benyttes av ungdomsskolen, som ligger sør for planlagt nybygg. Dette må hensyntas når det gjelder tilgang til hall. Det er ønskelig at hallen skal kunne deles i tre deler med tilhørende materialrom og garderober. Vi har forståelse for at det er nødvendig med areal for kommunikasjon. Det er ønskelig at dette begrenses i størst mulig grad. Det samme med vrimleareal. Dette pga hensynet til høy arealeffektivitet Arbeidsrom for lærere Det er ønskelig med sentralisert struktur for arbeidsrom for lærere i nærhet til lærergarderobe og personalrom. Det ønskelig at arbeidsrommet deles inn i mindre rom, 6-8 på hvert rom.

12 1.4.4 Skolens ledelse Det er ønskelig med samlet plassering for skolens ledelse og SFO- leder. Administrasjonen bør ha sentral beliggenhet ift. hovedinngang. Møterom bør ha dagslys evt. indirekte dagslys Uteareal Børsa skole har i dag et stort uteområde. Det er ønskelig med en naturlig oppdeling i soner som tar hensyn til de ulike aldersgruppene. Utomhusanlegget skal inneholde følgende elementer: parkeringsplasser, derav 2 HC-plasser 2. Sykkelparkering for 100 sykler 3. Uteamfi i tre for 28 personer 4. Sykkelløype, ikke asfaltert 5. Basketballstativ med 1 kurv og begrenset bane (ikke full bane) 6. Lekeapparater for de ulike alderstrinn ihht. egen spesifikasjon 7. 5-bane kunstgress, 20x40m spilleflate 8. Håndballbane/skøytearena 9. Klatrevegg/buldrevegg 20m 10. Skaterampe

13 2. Arealoversikt 2.1 Børsa skole netto romprogram 1. TEORIROM MM. M² TRINN ELEVAREAL 1 ROM A 70 M² (28 ELEVER) 1 ROM A 65 M² (22 ELEVER) GRUPPEROM, 2 STK A 12 M², SAMLET 24 M² LAGER GROVGARDEROBE M/TOALETT TØRRGARDEROBE M/ TOALETT TØRKEROM PERSONALGARDEROBE 8 SUM 1. TRINN TRINN ELEVAREAL 1 ROM A 70 M² (28 ELEVER) 1 ROM A 65 M² (22 ELEVER) GRUPPEROM, 2 STK A 12 M², SAMLET 24 M² LAGER GROVGARDEROBE M/TOALETT TØRRGARDEROBE M/ TOALETT TØRKEROM PERSONALGARDEROBE 8 SUM 2. TRINN TRINN ELEVAREAL 1 ROM A 65 M² (28 ELEVER) 1 ROM A 60 M² (22 ELEVER) GRUPPEROM, 2 STK A 12 M², SAMLET 24 M² LAGER GROVGARDEROBE M/TOALETT TØRRGARDEROBE M/ TOALETT 50 SUM 3. TRINN 225

14 TRINN TRINN TRINN TRINN (- GROVGARDEROBE 20 M²) TRINN TRINN TRINN 205 SUM TEORI/ELEVAREAL SFO-AREAL 2.1. BASEAREAL BYGG- OG KONSTRUKSJONSSTED LAGER LAGER UTEUTSTYR PUTEROM 20 SUM SFO PERSONALROM LÆRERARBEIDSPLASSER (25 STK) PERSONALGARDEROBE M/TOALETT ADMINISTRASJONEN 6.1. KONTORER, 4 STK MØTEROM KOPIROM/LAGER HELSESØSTER 10 SUM ADMINISTRASJON 76

15 7.0. SPESIALROM 7.1. KUNST OG HÅNDVERK TRE/METALL FOR 15 ELEVER LAGER TRE/METALL MASKINROM TEKSTIL FOR 15 ELEVER LAGER TEKSTIL KERAMIKKROM, OVN, LAGER 10 SUM KUNST OG HÅNDVERK NATURFAG NATURFAG FORBEREDEELSESROM/LAGER 10 SUM NATURFAG MUSIKK MUSIKKROM (28 ELEVER) LAGER STK ØVINGSROM 12 SUM MUSIKK SPESIALROM FOR ELEVER MED SÆRSKILTE BEH FELLESROM/TEKJØKKEN KJØKKEN TOALETT/PLEIEROM OPPBEVARING RULLESTOLER SPESIALROM, 3 STK A 45 M² 45 SUM SPESIALROM MAT OG HELSE (15 ELEVER) KJØKKEN SPISEROM FOR 15 EELEEVER TØRRVARELAGER VASKEROM KJØLEROM TOALETTER 6 SUM MAT OG HELSE 115

16 7.6. BIBLIOTEK ELEVKANTINE KJØKKEN M/KJØLEROM 40 SUM ELEVKANTINE SUM ALLE SPESIALROM ( ) AUDITORIUM, 60 PERSONER 80 ROMPROGRAMMET SUPPLERES MED 9.0. FØLGENDE NETTOAREALER: 9.1. LAGER DRIFT RENHOLDSSTASJON SKOLE/HALL AVFALLSROM SKOLE 10 SUM SUPPLERENDE AREAL 50 TOTALOVERSIKT NETTOAREAL M² TRINN - 7. TRINN SFO PERSONALROM LÆRERARBEIDSPLASSER PERSONALGARDEROBE M/TOALETT ADMINISTRASJON SPESIALROM AUDITORIUM SUPPLERENDE AREAL 50 TOTALSUM NETTOARAEL 2839

17 2.2 Flerbrukshall netto romprogram M² 1.0. AKTIVITETSFLATE, 25 X 45 METER TRIBUNE FOR 300 PERSONER STK GARDEROBER A 25 M² STK DUSJROM A 15 M² TOALETTER, 6 STK A 7 M² (HCWC) GARDEROBER FOR INSTRUKTØR/DOMMER/LÆRER INKL. DUSJ OG TOALETT, 2 STK A 12 M² STYRKETRENINGSROM MATRIALROM 3 STK PUBLIKUMSTOALETTER VAKTROM 10 TOTALSUM NETTOARAEL TRIBUNEAREAL VIL KOMME I TILLEGG!

18 Arkivsaksnr.:13/2262 SAKEN GJELDER: PLANLEGGING AV EN NY BARNEHAGE I BUVIKA - MØLLEBAKKEN. GODKJENNING AV REVIDERT ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Kommunestyret godkjenner den reviderte Bok 2 - Rom- og funksjonsprogram. SAKSDOKUMENTER: 1. Behandling av Rom- og funksjonsprogram i kommunestyret saksnr. 44/33 den Vedlagt bare daksdokument, foreløpig Rom- og funksjonsprogram, dat Bok 2 Rom- og funksjonsprogram, dat Behandling av Mandat og rammebetingelser i kommunestyret saksnr. 23/13 den Ikke utsendt. SAKSFRAMLEGG: Ang. revidering av Rom- og funksjonsprogram : Kommunestyret vedtok foreløpig Rom- og funksjonsprogram i kommunestyremøtet den etter behandling av saken. Kommunestyret spesifiserte at revidert Rom- og funksjonsprogram må ettersendes til neste kommunestyremøte. Prosjektutvikling Midt-Norge AS har revidert foreløpig rom- og funksjonsprogram etter innspill fra styringsgruppa og styrer fra både Oterhaugen og Børsa barnehager den (se saksdok.2) og det er utsendt til totalentrprenører sammen med andre dokumenter den Derfor ettersender revidert Rom- og funksjonsprogram til kommunestyret. Ang. oppnevning av jury for evaluering av tilbud/løsninger: I samsvar med kommunestyrets vedtak om mandat og rammebetingelser vedtatt (saksdok. 3 ikke utsendt) ang. ny barnehage i Buvika, har rådmannen oppnevnt prosjektets styringsgruppe som jury. En ekstern arkitekt og en landskapsarkitekt engasjeres for å delta i juryen. ØKONOMISK VURDERING: Ingen økonomiske konsekvenser.

19

20

21 M Ø L L E B A K K E N B A R N E H A G E B O K 2 R O M - O G F U N K S J O N S P R O G R A M PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF TLF: VESTRE ROSTEN 85, 7075 TILLER FAX:

22 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 2 av 13 INNHOLD 1. ROMPROGRAM KRAV TIL ROM MED INNREDNINGER Inngangspartier Garderober Toaletter Håndvask for barn Stellerom Hvilerom /lekerom Rom for barns lek og opphold Kjøkken Kjølerom/kjølehjørne Matlager Møterom Personalrom Renholdssentral/vaskerom Tekniske rom Materiallager Papirlager Tele- og datarom Vognoppstilling / soveskur... 13

23 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 3 av ROMPROGRAM SKAUN KOMMUNE - MØLLEBAKKEN BARNEHAGE. Rom- og funksjonsprogram Revisjon Nybygg - Nettoarealer / NTA og antatt BTA Avd Romtype NTA m 2 Lek Øvrig BTA m 2 Funksjonskrav - innhold - merknader Småbarn avd barn 0-3 år 5 stk voksne 1 Grovgarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 1 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 1 Tørkerom 4,0 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 1 Stellerom / WC 9,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 1 Fingarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 14,5 14,5 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 1 Lekerom / grupperom 12,0 12,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 1 Lekerom - Hovedlekerom 37,5 37,5 Vaskerenne 1,8m - Kjøkken( primært tørrmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 1 Soverom 16,0 16,0 ca 10 senger - Høyt montert vindu i vegg eller dør - Overskap på vegg ( kortvegg ) 1 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 1 Personal WC 2,2 Ordinært toalett 116,4 Småbarn avd barn 0-3 år 5 stk voksne 2 Grovgarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 2 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 2 Tørkerom 4,0 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 2 Stellerom / WC 9,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 2 Fingarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 14,5 14,5 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 2 Lekerom / grupperom 12,0 12,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 2 Lekerom - Hovedlekerom 37,5 37,5 Vaskerenne 1800mm - Kjøkken med kokeplate/oppvask/kjøleskap 2 Soverom 16,0 16,0 ca 10 senger - Høyt montert vindu i vegg eller dør - Overskap på vegg ( kortvegg ) 2 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 114,2 Småbarn avd barn 0-3 år 5 stk voksne 3 Grovgarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 3 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 3 Tørkerom 4,0 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 3 Stellerom / WC 9,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 3 Fingarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 14,5 14,5 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 3 Lekerom / grupperom 12,0 12,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 3 Lekerom - Hovedlekerom 37,5 37,5 Vaskerenne 1,8m - Kjøkken( primært tørrmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 3 Soverom 16,0 16,0 ca 10 senger - Høyt montert vindu i vegg eller dør - Overskap på vegg ( kortvegg ) 3 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 3 Personal WC 2,2 Ordinært toalett 116,4 Storbarn avd barn 3-6 år 4 stk voksne 4 Grovgarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 4 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 4 Tørkerom 4,5 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 4 Stellerom / WC 7,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 4 Fingarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 18,0 18,0 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 4 Lekerom / grupperom 22,0 22,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 4 Lekerom - Hovedlekerom 40,0 40,0 Vaskerenne 1,8m - Kjøkken( primært tørrmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 4 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr

24 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 4 av 13 4 Personal WC 2,2 Ordinært toalett 114,9 Storbarn avd barn 3-6 år 4 stk voksne 5 Grovgarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 5 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 5 Tørkerom 4,5 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 5 Stellerom / WC 7,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 5 Fingarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 18,0 18,0 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 5 Lekerom / grupperom 22,0 22,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 5 Lekerom - Hovedlekerom 40,0 40,0 Vaskerenne 1,8m - Kjøkken( primært tørrmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 5 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 5 Personal WC 2,2 Ordinært toalett 114,9 Storbarn avd barn 3-6 år 4 stk voksne 6 Grovgarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 6 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 6 Tørkerom 4,5 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 6 Stellerom / WC 7,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 6 Fingarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 18,0 18,0 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 6 Lekerom / grupperom 22,0 22,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 6 Lekerom - Hovedlekerom 40,0 40,0 Vasker. 1,8m - Kjøkken ( utvidet for varmmat ) med kokeplate/oppvask/kjøleskap 6 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 112,7 Avd Funksjon NTA m 2 Lek Øvrig BTA m 2 Merknader Felles LEKEROM F Felles lekerom / Samlingsrom 60,0 60,0 Samlingsrom for ansatte, barn og foreldre. Amfi. Scene F Sanserom 8,0 8,0 Lyd og lyseffekter - eller liknende - sittegruppe F Felles lekerom / Aktivitetsrom 10,0 10,0 Enkel løsning med benker og skap F Felles lekerom / Snekkering - malerom 12,0 12,0 avtrekks utstyr for støvprod.maskiner - utslagsvask med gipsfilter F Lekerom / Møterom / spes.pedrom 9,0 9,0 flexirom F Felles lagerrom - barnehage 4,0 Skyvedørsgarderober / kan bygges i en korridor F RWC 5,5 Ordinært RullestolWC - Eventuelt kombinert sammen med Stellerom ADM F Varemottak 4,0 Eksisterende overdekning for søppel flyttes F Lager 8,0 vaskemaskin, tørketrommel utslagsvask, skap hyller F Kjølerom 4,0 NB - plassering av kjøleroms aggregat F Tørrlager 4,0 hyller på vegg F Lager - frysere 4,0 eventuelt kombinert med annet rom F Lager - maskiner - utstyr 5,0 Kan eventuelt slåes sammen med Vaskerom F Garderobe med WC Damer 45,0 plass til 40 F Garderobe med WC Herrer 9,0 plass til 7 F RWC 5,4 F Lager / kopirom 6,0 F Møterom 16,0 F Arbeidsrom 16,0 plass til 4-6 personer F Arbeidsrom 16,0 plass til 4-6 personer F Styrer kontor 15,0 F Nestleder / ped leder 10,0 F Felles spiserom / tekjøkken 30,0 plass til 47 stk ansatte : ( 37 stk x 1,2 + 2 = 46,4 ) F EL -tavle / fiberskap rom 10,0 rekke med skap på begge lang sider F Teknisk rom 55,0 se teknisk ytelsesbeskrivelse F Varmefordelingsrom / sprinkelsentral 12,0 se teknisk ytelsesbeskrivelse

25 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 5 av 13 F Renholdssentra/vaskeroml 15,0 UTE BODER F Vognlager - ca 45 stk 60,0 Uisolert F Vaktmester 20,0 Isolert - kan bygges sammen med barnevognbod eller uteboder F Utvendig bod - lekeutstyr 40,0 Uisolert F Utvendig bod - lekeutstyr 40,0 Uisolert Korridorer / gang, heis og trapper er regnet inn i BR/NT faktor Byggtrinn II - 2 AVDELINGER 1087,4 579,0 160,0 1413,6 BTA / NTA FAKTOR : 1,3 ( Utv. Boder ikke medregnet ADM FOR DE 2 EKSTRA AVDELINGER ER INKL. I BYGG MED 6 AVD. Småbarn avd barn 0-3 år 5 stk voksne 7 Grovgarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 13,5 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 7 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 7 Tørkerom 4,0 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 7 Stellerom / WC 9,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 7 Fingarderobe - kapasitet : 18 stk. barn 14,5 14,5 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 7 Lekerom / grupperom 12,0 12,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 7 Lekerom - Hovedlekerom 37,5 37,5 Vaskerenne 1800mm - Kjøkken med kokeplate/oppvask/kjøleskap 7 Soverom 16,0 16,0 ca 10 senger - Høyt montert vindu i vegg eller dør - Overskap på vegg ( kortvegg ) 7 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr Storbarn avd barn 3-6 år 4 stk voksne 8 Grovgarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 16,0 Skohylle / luehylle kroker på vegg - våtromsplater - Voksengarderobe 8 WC 2,2 Barnetoalett og servant - lavt montert 8 Tørkerom 4,5 Med avtrekk, ekstra ovn og innredning som grovgarderobe 8 Stellerom / WC 7,0 Stellebord hev og senk / barnetoalett lavt mont. Skap / Benker og hyller 8 Fingarderobe - kapasitet : 28 stk. barn 18,0 18,0 Gard.innredning på vegg - benk/hylle/skap - Våtromsplater 8 Lekerom / grupperom 22,0 22,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr 8 Lekerom - Hovedlekerom 40,0 40,0 Vaskerenne 1800mm - Kjøkken med kokeplate/oppvask/kjøleskap 8 Lager 3,0 Skyvedørsgarderobe for lagring av utstyr F Barnevogner 19,0 Isolert - 15 stk SUM 8 AVDELINGER 224,4 160,0 19,0 291,7 BTA / NTA FAKTOR : 1,3 ( Utv. Boder ikke medregnet 1311,8 739,0 179,0 1705,3 BTA / NTA FAKTOR : 1,3 ( Utv. Boder ikke medregnet

26 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 6 av KRAV TIL ROM MED INNREDNINGER 2.1 Inngangspartier Alle inngangspartier skal utformes på en slik måte at tilsmussing innvendig unngås. Dører og sidefelt med glass må ikke representere fare for kollisjoner, og glass i inngangspartier skal være herdet. Glassflatene skal markeres på begge sider (hvit) Inngangspartiet skal være terskelfritt. I nærheten av inngangspartiet skal det utendørs etableres en spyleplatting og spylepunkt.. Plattingen skal ikke være sammenfallende med fotskraperist foran ytterdør. Utenfor ytterdør skal det være: Fast dekke og overbygg. Overbygget skal inkludere eventuelle utvendige trapper. Drenert fotskraperist i inngangens bredde og med lengde 1,5 2,0 meter i gangretningen. Risten skal være enkel å ta opp og rengjøre og ha minimum maskestørrelse > kornstørrelse på grus i uteområder (ca.12-16mm). Sandfang eller føring til sandfang under tram, rimelig utførelse med asfaltert trau. Vindfang / grovgarderobe skal ha skrapematte / børstematte med tilstrekkelig lengde til at man ledes til å ta 4-5 skritt på den. Sonestørrelse skal godkjennes av byggherren. Dersom matter ikke legges i hele rommets bredde skal det være fotlist på omkringliggende gulv. I de tilfeller hvor matter legges i hele rommets bredde skal det legges vinylbelegg med oppbrett under matte. 2.2 Garderober Generelt gjelder at der det er tegnet inn garderobeplasser kan det ikke beregnes plass for tekniske innretninger som nedløp, inspeksjonsluker, brannskap, følere osv. Renholdsvennlige løsninger skal etterstrebes. Av- og påkledningsbenker er viktige arbeidsredskaper for personalet, og disse skal settes av plass til disse i både grov- og fingarderobe. Det må settes av plass til ansattes støvler og varmedresser etc. i barnas grovgarderobe. Mellom grov- og fingarderober går skillet mellom sko- og sokkesone. Rommene må utformes og innredes slik at det ikke blir hengende klær i veien ved rømning Grovgarderobe Overflater: Overflaten må være lett å rengjøre, fargevalg er viktig Våtromsvinyl og andre vannfaste veggplater egner seg godt som overflate på vegger. Våtromsvinyl eller laminat er aktuelle overflater på gulv. Gulvbelegg skal ha oppbrett langs vegg. Akustisk demping i himling Vegg: Alle vegger skal ha 15mm kryssfiner bak gipsplater i hele veggenes høyde vindu som gir dagslys og sikt VVS: Gulvvarme Elektro: Stikk for støvsuger for rengjøring av mattesystem Stikk for lading av el-rullestol

27 Skaun kommune Totalentreprise Møllebakken barnehage Dato: Rom- og funksjonsprogram Side 7 av Tørkerom Overflater Overflater må være lett å rengjøre Våtromsvinyl og andre vannfaste veggplater egner seg godt som overflate på vegger. Våtromsvinyl eller laminat er aktuelle overflater på gulv. Gulvbelegg skal ha oppbrett langs vegg. Vegg Alle vegger skal ha spikerslag tilpasset innredning VVS Gulvvarme Separat avtrekk fra tørkerom (totrinnsløsning m. tidsstyring) Ribberørsovner under skohyller Alternativt kan avfukter med god kapasitet installeres. Begge alternativene skal fremlegges for byggherren til beslutning. Elektro Stikk for støvsuger Det settes av plass til tørking av både barn og ansattes tøy i tørkerommet Fingarderobe Her innredes det med veggmonterte garderobebenker og hyller. Overflater Akustisk dempende himling Vegg: Alle vegger skal ha spikerslag tilpasset innredning VVS Gulvvarme Personalgarderober Det skal bygges separate garderober for herrer og damer. Et toalett per 15 ansatt, krav om minst 2 personaltoalett for å ha særskilt toalett for menn og kvinner. Et toalett skal ha forrom med håndvask. Minst et toalett skal utføres som RWC. Toalettrom utstyres som beskrevet i 3.3. I tillegg utstyres rommet med elektrisk stikk i høyde 1,0 meter over gulv. Det etableres et dusjrom i forbindelse med hver garderobe Rommet utføres i henhold til Våtromsnormen. Flis på vegger og gulv. I forbindelse med garderobe skal det avsettes plass til låsbare skap for personalet, hvert skap på 40x40 cm. Antallet avhenger av antall ansatte. Dør til personalgarderobe utstyres med lås. 2.3 Toaletter Det skal være atskilte toalett for barn og personalet. Alle toalettrom innredes med: - veggmontert klosett med innebygd sisterne, høyde små barn 35cm, store barn voksen høyde (ikke RWC, se nedenfor) - løsning for innebygd sisterne: Det må sikres at innebygd sisterne ikke forårsaker skjulte vannskader, Dette kan for eksempel. gjøres på følgende måte: - Gulvbelegg med oppbrett legges til vegg bak ramme for oppheng av sisterne, Det etableres sprekk mellom dekkplate for ramme og gulv slik at vann fra evt. skade på sisterne, rør el. renner ned på gulvet og ut i rommet.

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA Romnavn: MØROM ARB.ROMRomnr.:? Avdeling: Utvidelse Nettoareal: 18 m² Programmert areal: Personbelastning: 10 b +3 v Møteorm, Arb. rom, Personalrom skal kunne deles av og benyttes separat. Minikjøkken u

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

Romprogram for barnehager 2

Romprogram for barnehager 2 Romprogram for barnehager 2 Dimensjoneringsforutsetninger: Eksisterende barnehage Utvidelse (tilbygg) for barn over 3 år Totalt: Personale: Renholdspersonale 95 plasser inntil. 27 plasser Inntil 123 plasser

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

ROMFUNKSJONSSKJEMA. - Kjøkkenbenk med vask. - 3 overskap. Dobbel + en. Helt opp til tak. - 3 underskap. Dobbel + en

ROMFUNKSJONSSKJEMA. - Kjøkkenbenk med vask. - 3 overskap. Dobbel + en. Helt opp til tak. - 3 underskap. Dobbel + en ROMFUNKSJONSSKJEMA PROSJEKT: HIDRA BARNEHAGE Utarb. dato: 18.03.2013 Dette romfunksjonsskjema er kopi av Sira barnehage og skal brukes som mal ved utarbeidelse av forslag til ny barnehage på Hidra. Fast

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM Bergen Kommunale Bygg 03.09.09 1 Korrigeringer av funksjonsbeskrivelse, Storetveit Sykehjem Korrigering gjelder Ansvar Dato 2 Innhold kap. Tema

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 14.01.2013 kl. 13:15-14:30 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/13: IFBM. NY BØRSA BARNESKOLE INVITERES TIL INFOMØTE OG STUDIETUR. Varamedlemmer møter

Detaljer

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/

Tilgjengelig bolig. Sjekkliste alle rom i bolig. 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ Tilgjengelig bolig Sjekkliste alle rom i bolig 2012 Direktoratet for byggkvalitet Les mer på www.dibk.no/no/tema/universell- Utforming/ 1 Soverom Er soverommet funksjonelt og sikkert? at soverommet ligger

Detaljer

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram Personalbase (base) Areal ca 40-50 m² Gang, garderobe og WC Gang Felles garderobe/wc o Skap til 30 ansatte (bredde x dybde 30 x 30 cm, 3 i høyden) o 2 stk HCWC og 1 stk dusj o Vask og utslagsvask (BK-funksjon)

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Dønski kommunale legesenter Romskjema

Dønski kommunale legesenter Romskjema Dønski kommunale legesenter Romskjema Rom nr. U etg Rombeskrivelse Lydkrav: Generelt NB! Varmekabler i gulvet hele u etg. Beskrivelse arbeid 34 db fra legekontor til korridor/gang 44 db mellom legekontor

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR Dscf8118 - ROM FUNKSJON INVENTAR VINDFANG Rom 107 og 144 FINGARDEROBE Rom 102, 110 Rom 136 og 143 Felles inngang

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL. Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM

AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL. Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM AUKRA KOMMUNE AUKRA OMSORGSSENTER PRIS OG DESIGNKONKURRANSE MED SAMSPILL Vedlegg 1.2 FORKLARING TIL MATRISE ROMPROGRAM Utkast 05.08.2015 1 Funksjonsområde Spesielle funksjoner Spesialfunksjonene må ligge

Detaljer

Nye Lardal tannklinikk

Nye Lardal tannklinikk Nye Lardal tannklinikk Generelt: Lokalene er beliggende på grunnplanet i sentrumsbygget i Svarstad med direkte tilgang fra parkeringsplassen Aktuelt areal er innenfor den røde streken på tegningene. Hele

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

Sak 6/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013. BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering.

Sak 6/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013. BEHANDLING: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Side 2 Sak 6/13 MELDINGER - FORMANNSKAPET 04.03.2013 Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Sak 7/13 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole.

Sak 28/13. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013. BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave 01.04.2013. Planløsning Størrelse Innredning Utstyr 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og minst ett av disse

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m²

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m² 1082 28,94 m² 1076 23,36 m² 1078 29,80 m² 1072 SFO 67,66 m² 1062 24,98 m² 1063 10,83 m² 1065 2,52 m² 1053 24,79 m² 1054 13,35 m² 1066 11,08 m² 1040 Musikkdansdrama 69,65 m² 1031 57,54 m² 1037 Gymsal 237,04

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 9 HB 7.B.1.3 05.98 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

SORTIMENT. ergonomiutstyr

SORTIMENT. ergonomiutstyr SORTIMENT ergonomiutstyr KJØKKEN - Ergonomisystemer Våre ergonomi systemer for kjøkken består av elektriske og manuelle hev/senk systemer der skap, kjøkkenmaskiner og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde.

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter.

Ringerike Boligstiftelse Dato : Opp- pussing leiligheter. Ringerike Boligstiftelse Dato : 17.12.2015 Opp pussing leiligheter. Bygningsmessig beskrivelse. Administrasjon. Entreprenør og representant for tiltakshaver befarer hver leilighet før oppstart for å bestemme

Detaljer

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt Askøy - Stongafjellet Hjaltelien trinn 2 Trivelig bomiljø og vakker utsikt 2 Velkommen til Hjaltelien trinn 2 - Stongafjellet Utbyggingsfeltet er et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

KJELLER. 001 TEKNISK 23m2. Overflate gulv: vinyl, med oppbrett, klasse G. malt gips/ eksisterende betongvegger pusses støvbinding betong

KJELLER. 001 TEKNISK 23m2. Overflate gulv: vinyl, med oppbrett, klasse G. malt gips/ eksisterende betongvegger pusses støvbinding betong Romskjema OVERFLATEBEHANDLING Kristiansand stasjon 01.09.10 KJELLER 001 TEKNISK 23m2 vinyl, med oppbrett, klasse G malt gips/ eksisterende betongvegger pusses 002 lager 10,8m2 vinyl, med oppbrett, klasse

Detaljer

4.3. Loggboka min bolig. Del 4 Boligens fakta. Vedlikeholdsskjema innvendig. Stue... side 1. Maling, tapet etc. NCS-kode (farge) Forbruk År

4.3. Loggboka min bolig. Del 4 Boligens fakta. Vedlikeholdsskjema innvendig. Stue... side 1. Maling, tapet etc. NCS-kode (farge) Forbruk År Vedlikeholdsskjema innvendig 4.3 Stue... Loggboka min bolig Del 4 Boligens fakta side 1 Norsk Byggtjeneste AS Materiale/kledning Behandling Egne bemerkninger Reparasjoner Maling, tapet etc. NCS-kode (farge)

Detaljer

SiO. Stensberg gt 13 BESKRIVELSE AV UTFØRELSE OG MATERIALBRUK INNHOLD

SiO. Stensberg gt 13 BESKRIVELSE AV UTFØRELSE OG MATERIALBRUK INNHOLD SiO Stensberg gt 13 BESKRIVELSE AV UTFØRELSE OG MATERIALBRUK INNHOLD 20 GENERELT... 2 22 KONSTRUKSJON... 2 23 FASADER... 2 24 VEGGER:... 3 254 GULV:... 4 255 HIMLINGER:... 5 26 TAK... 5 27 INNREDNING/UTSYR...

Detaljer

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014

Utomhus A10.01 Situasjonsplan 1:250 A1 19.09.2014 A10.40 Terrengsnitt 1:200 A1 19.09.2014 FRØYSTDTUNET - TEGNINGSLISTE RK NBUDSFSE Tegningsnavn Målestokk rkstr Dato Uthus 10.01 Situasjonsplan 1:250 1 19.09.2014 10.40 Terrengsnitt 1:200 1 19.09.2014 Plantegninger 20.01.101 Bygg 1 Plan 01-1.etasje

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr

Utgave Planløsning Størrelse Innredning Utstyr Toalett 02:03 SIDE 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-9 (2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad og toalett, 1/10 og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

UTKAST TIL ROMPROGRAM

UTKAST TIL ROMPROGRAM UTKAST TIL ROMPROGRAM mars 2013 Levanger ungdomsskole Utarbeidet av: Kjersti Størset, Harald Dahle, Fred Emil Adde, Kirsti Børseth, Kjellaug Sandnes, Erik Aunet, Bjørg Tørresdal Forutsetninger Vi går ut

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING Av www.moveria.no. Forberedelser Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer. Ettersom eiendomsareal som garasje,

Detaljer

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2011 RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

Hvorfor en renholdsplan?

Hvorfor en renholdsplan? Norsk Kommunalteknisk Forening 23. oktober 2014 God planlegging gir riktig renholdsøkonomi Per Arne Løvstad, Ren-Consult AS Ta kontakt: per.arne.lovstad@renconsult.no Tlf: 47348283 Hvorfor en renholdsplan?

Detaljer

Bårehus prosjektet skal deles inn i tre trinn.

Bårehus prosjektet skal deles inn i tre trinn. FUNKSJONSBESKRIVELSE DATO: 01. 03.2013 PROSJEKT NR: 1071 PROSJEKT: ÅMLI BÅREHUS INTERIØR Generelt Bårehus prosjektet skal deles inn i tre trinn. Trinn 1. Tilbygg/utvidelse av bårehuset. Utvidelsen vil

Detaljer

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole Dette byggetrinnet er en videre utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

Inngangsparti Grovgarderobe 2x 25m2 Toaletter og stellerom. 2 kontorer til administrasjon 20 m2 Arbeidsplasser i åpent landskap/fellesareal

Inngangsparti Grovgarderobe 2x 25m2 Toaletter og stellerom. 2 kontorer til administrasjon 20 m2 Arbeidsplasser i åpent landskap/fellesareal Vedlegg II.3 Trollskogen barnehage Romprogram med beskrivelse. Trollskogen barnehagen er nylig fraflyttet og skal rives. Tidligere var barnehagen godkjent for 54 barn, 36 over tre år og 18 under tre år.

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Åkrehamn Videregående Skole

Åkrehamn Videregående Skole Vedlegg 2: Prisskjema inventar og utstyr Fløy A BYGG A A 101 VF/trapperom A 102 Korridor A 103 Personal kantine A 104 Kantine A 105 Kantine A 106 Korridor A 107 WC A 108 WC A 109 Bibliotekar A 110 Bibliotek

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

ROM GULV VEGG TAK ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON INNREDNING

ROM GULV VEGG TAK ELEKTRO SANITÆR VENTILASJON INNREDNING Skutene: ROMSKJEMA, Leilighet type 1 (42HO701, 42HO702, 42HO601, 42HO602, 42HO501, 42HO502, 42HO504, 42HO401, 42HO402, 42HO404, 42HO301, 42HO303, 42HO201, 42HO202, 42HO203) gipsplater 2 stk dobbel Sikringsskap.

Detaljer

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,-

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Fra det høyeste punktet på selveste Justneshalvøya et fremtidsrettet

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010 40/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900805 : E: 614 A10 &18 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 31.05.2010

Detaljer

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager

Utbyggingsenheten. Prosjekteringsanvisning barnehager Utbyggingsenheten Prosjekteringsanvisning barnehager PA 10201 rev. 6.0-01.08.2011 Side: 2 av 32 Rev.: 6, 01.08.2011 INNHOLD side 0 ORIENTERING...3 0.1 Generelt...3 0.2 Ansvar for innkjøp av inventar og

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Stavanger Eiendom VEDLEGG Bygningsspesifikke krav

Stavanger Eiendom VEDLEGG Bygningsspesifikke krav Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Stavanger Eiendom 0 SKOLER... 3 11 SYKEHJEM... 3 22 OMSORGSBOLIGER... 4 3 IDRETTSBYGG... 4 4 KULTUR- OG FRITIDSBYGG... 5 5 BARNEHAGER... 5 7 ADMINISTRASJONSBYGG... 6 Side

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer