Iris Artnr: ,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Iris Artnr: 595000, 595001"

Transkript

1 sv rtnr: 9000, Effekt armatur,w Effekt total kit W Kapsling Ljusflöde lm Ljusstyrkan i bestämd riktning cd Livslängd 0 000h Färgtemperatur 000K Min/Max arbetstemperatur Ta C CE-märkt 0 000x För torra Endast för miljöer och inomhusbruk våtutrymmen Garanterat antal på/av 8 x 0-0V C Strömförsörjning nslutning, Får ej monteras direkt i isolering Spridningsvinkel Dimbar Håltagning Tiltbar nger skyddsklass på armatur nger skyddsklass på drivdon SÄKER INSTLLTION Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Endast personer med erforderlig kunskap skall utföra installationen eller underhåll. Saknas denna kunskap kontakta en behörig elektriker. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. mm min 00x00x0mm Min 00x8x0mm Slå av spänningen innan installation nslut drivdon till. orra hål för armaturen. nslut snabbkontakterna till snabbkopplingsplinten. Min inbyggnadsmått i oisolerat utrymme 00x00x0mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa med mått enligt bild. - Vik upp fjädrarna - Tryck upp armaturen. Slå på spänningen och testa så att installationen blev korrekt. För att installationen ska fungera måste alla ingångar på snabbkopplingarna ha en armatur eller bygel monterad. Detta för att slingan ska bli sluten. För fullgod funktion måste samtliga tre armaturer vara anslutna. Scanna för mer info Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM

2 en Part no. 9000, Power, luminaire. W Total power kit W Enclosure Luminous flux lm rightness in determined direction cd Life span 0,000 h Colour temperature,000k Min/Max operating temperature Ta C CE-marked For dry environments and wet areas 0 000x Only for indoor use. Guaranteed number of on/off switching 8 x 0-0V C Power supply, Connection Must not be installed directly in insulation Distribution angle Dimmable Hole-making Tiltable Denotes the Denotes the degree of degree of protection of protection of the luminaire the driver unit SFE INSTLLTION Read these instructions before beginning the installation and hand them over to the user of the system. Only persons with the requisite knowledge are to perform the installation or maintenance. If you lack this knowledge, contact a qualified electrician. Make sure that the mains power is switched off before installation or maintenance. Install the luminaire as described below. Position the LED luminaire and driver unit far from heat sources and in a well ventilated area. mm min 00x00x0mm Drill holes for the luminaire. Switch off the power before instal- Connect the quick connectors to lation Connect the driver unit to the snap-in terminal block.. Min 00x8x0mm Minimum installation measurements when mounting in non-insulated spaces 00 x 00 x 0 mm. When installing in insulation, use a protective cover with dimensions as illustrated. - Fold up the springs - Press up the luminaire. Switch on the power and test to ensure the installation is correct. ll inputs on the snap-in terminal block must have a luminaire or jumper installed in order for the installation to work. This is so the circuit is closed. To function properly, all three fittings must be connected. Scan for more info Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM

3 de rtikelnr.: 9000, V C Leistung je Leuchte, W Gesamtleistung W Schutzart Lichtstrom lm Lichtstärke in einer bestimmten Richtung cd Lebensdauer h Farbtemperatur.000 K Min./Max. rbeitstemperatur, Ta -0 bis +40 C CE-geprüft Für Trockenoder Nassbereiche 0 000x Nur für Innenräume Garantierte nzahl von 8 x nschluss SICHERE INSTLLTION Stromversorgung, Darf nicht direkt in Isoliermaterial installiert werden bstrahlwinkel Dimmbar Lochdurchmesser Schwenkbar Gibt die Gibt die Schutzklasse Schutzklasse der Leuchte an des Vorschaltgeräts an Lesen Sie diese nweisungen vor eginn der, und geben Sie sie an den Endanwender der nlage weiter. Nur Personen mit den erforderlichen Kenntnissen dürfen die oder Wartung durchführen. Fehlen diese Kenntnisse, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. chten Sie darauf, vor oder Wartung die Stromversorgung auszuschalten. Installieren Sie die Leuchte gemäß der nachstehenden eschreibung. Installieren Sie die LED-Leuchten und das Vorschaltgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen in einem gut belüfteten ereich. mm min 00x00x0mm ohren Sie eine Öffnung für die Leuchte. Min 00x8x0mm Schalten Sie vor der die Stromversorgung aus Schließen Sie das Vorschaltgerät an 0 V an. Schließen Sie die Steckverbinder an den nschlussblock an. Mindesteinbaumaß für nicht isolierte ereiche 00x00x0mm. Verwenden Sie bei einer in Isolierungsmaterial eine Schutzkappe mit bmessungen entsprechend der bbildung. - Klappen Sie die Federn nach oben - Drücken Sie die Leuchte nach oben in die Öffnung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, und prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion. Damit die funktioniert, muss an allen Eingängen der nschlussblöcke eine Leuchte oder eine rücke angeschlossen sein, so dass sich ein geschlossener Stromkreis ergibt. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, müssen alle drei Leuchten angeschlossen sein. Scannen für weitere Informationen Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM

4 fi Tuotenro: 9000, Valaistusteho,W Sarjan kokonaisteho W Suojaluokka Valonvirtaus lm Valonvoimakkuus tietyssä suunnassa cd Käyttöikä 0 000h Värilämpötila 000K Min./maks. käyttölämpötila Ta C CE-merkitty Kuiviin ja kosteisiin tiloihin 0 000x Vain sisäkäyttöön Taattu sytytys-/ sammutusmäärä 8 x 0-0V C Virransyöttö Liitäntä, Ei saada asentaa suoraan eristykseen Valaistuskulma Voidaan himmentää Reiän teko Kallistettava Ilmoittaa valaisimen suojaluokan Ilmoittaa sovittimen suojaluokan TURVLLISUUSOHJEET Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Vain riittävän taidon omaavat henkilöt saavat suorittaa asennuksen tai huollon. Jos tätä ei ole, ota yhteyttä valtuutettuun sähkömieheen. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. senna valaisin alla olevien piirustusten mukaisesti. senna LED-valaisimet ja sovitin etäälle lämpölähteistä ja hyvin tuuletettuun tilaan. sennus mm min 00x00x0mm Kytke virta pois päältä ennen asen- Liitä pikaliittimet pikaliitäntärinusta Liitä sovitin jännitmaan. teeseen Poraa reikä valaisimelle. Min 00x8x0mm Min. sisäänrakennusmitat eristämättömään tilaan 00x00x0mm. Käytä asennuksessa eristykseen suojaholkkia kuvan esittämillä mitoilla. - Taita jouset ylös - Paina valaisin ylös. Kytke virta päälle ja varmista, että asennus on onnistunut. Jotta asennus onnistuisi, on kaikkien pikaliitäntöjen tuloissa oltava valaisin tai kanta asennettuna. Tämä silmukan sulkemiseksi. Täydellisen toiminnan varmistamiseksi kaikkien kolmen valaisimen on oltava liitettyinä. Skannaa lisätietoja Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM

5 no rt.nr.: 9000, V C Effekt armatur, W Effekt totalt sett W Kapsling Lysfluks lm Lysstyrken i bestemt retning cd Levetid t Fargetemperatur 000 K Min./maks. arbeidstemperatur Ta C CE-merket For tørt miljø og våtrom Kun til innendørs bruk Garantert antall på/av 8 x 0 000x Strømforsyning Tilkobling, Skal ikke monteres direkte i isolering Spredningsvinkel Dimbar Hullaging Vippbar ngir verngir verneklasse på neklasse på armatur drivenhet SIKKER INSTLLSJON Les disse anvisningene før installeringen påbegynnes og gi dem videre til brukeren av anlegget. Det er kun personer med nødvendig kunnskap som skal utføre installasjon eller vedlikehold. Hvis denne kunnskapen mangler, må en autorisert elektriker kontaktes. Sørg for at spenningen er frakoblet før utføring av installasjon eller vedlikehold. Installer armaturen i henhold til beskrivelsen nedenfor. Plasser LED-armaturer og drivenhet langt fra varmekilder og i et godt ventilert rom. Installasjon mm min 00x00x0mm Slå av spenningen før installasjon Koble drivenhet til 0 V. or hull for armaturen. Min 00x8x0mm Koble hurtigkontaktene til hurtigkoblingssplinten. Min. innbyggingsmål i uisolert rom 00 x 00 x 0 mm. Ved installasjon i isolering må det brues vernemantel med mål i henhold til bildet. - Vik opp fjærene - Trykk opp armaturen. Slå på spenningen og test at installasjonen ble riktig. For at installasjonen skal fungere må alle innganger på hurtigkoblingene ha en armatur eller bøyle montert. Dette er for at slyngen skal bli sluttet. For en fullgod funksjon må alle de tre armaturene være tilkoblet. Skann for mer informasjon Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM

6 da rtnr: 9000, Effekt armatur,w Effekt total kit W Kapsling Lysintensitet lm Lysstyrke i bestemt retning cd Levetid 0 000h Farvetemperatur 000K Min/Maks arbejdstemperatur Ta C 0 000x CE-mærket Til tørre miljø- Kun til indener og vådrum dørs brug Garanteret antal til/fra 8 x 0-0V C Strømforsyning Tilslutning, Må ikke monteres direkte i isolering Spredningsvinkel Kan dæmpes Huloptagelse Kan vippes ngiver beskyttelsesklasse på armatur SIKKER INSTLLTION ngiver beskyttelsesklasse på drivmekanisme Læs disse instruktioner før installationen påbegyndes og giv dem videre til brugeren af anlægget. Det er kun personer med fornødent kendskab som må udføre installationen eller vedligeholdelsen. Hvis dette kendskab mangler, kontakt en autoriseret elektriker. Sørg for at spændingen er slået fra før installation eller vedligeholdelse. Installer armaturet iht. nedenstående beskrivelse. nbring LED-armaturer og drivmekanismer langt fra varmekilder og på et godt ventileret sted. mm min 00x00x0mm Min 00x8x0mm Slå spændingen fra inden installationen Tilslut drivmekanismen til. or hul til armaturet. Tilslut lynkontakterne til lynkoblingssoklen. Min. indbygningsmål på et uisoleret sted 00x00x0mm. Ved installation i isolering skal der bruges beskyttelsesdåse med mål iht. billede. - Fold fjedrene op - Tryk armaturet op. Tænd for spændingen og test at installationen er korrekt. For at installationen skal fungere skal alle indgange på lynkoblingssoklen have et armatur eller en bøjle monteret. Det er for at sløjfen skal blive sluttet. For tilfredsstillende funktion skal alle tre armaturer være tilsluttet. Scan for mere info Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

RF-4000 Universal Video Modulator

RF-4000 Universal Video Modulator RF-4000 Universal Video Modulator Channel Selectable Thank you for purchasing the RF-4000 Universal Video RF Modulator. You can insert your favorite video program, such as DVD, Satellite Receiver, Digital

Detaljer

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC 204468 27.03.2009 RD/KMB. Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 08.07.2008 RD/KMB. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Villavent VR-700 EV /3

Villavent VR-700 EV /3 204352 27.03.2009/RD/KMB Villavent VR-700 EV /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 12.11.2010 TR 10-03. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions 392381 19.03.2004/RD/KMB VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205819 08.07.2008/RD/KMB Villavent VR 400/700 DC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Detaljer

Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions 112364-06 2014-04 Albatros Elektrisk batteri Elektrisk batteri Elektrisk batteri Sähköpatteri Elecrical battery Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

Detaljer

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Userguide Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje www.defa.com 2 A B C D D (I) (II) (III) X = min. 5,0cm (IV) (V) (VI) 3 Gratulerer

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide

USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi 1 2 3 Min 100 mm Min 50 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 50 mm 5 Alt. 3 (230V / 00V)

Detaljer

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37 SMS-954 English 2-7 Deutsch 8-13 Svenska 14-19 NORSK 20-25 DANSK 26-31 SUOMI 32-37 English Introduction The SMS-954 remote control unit enables you to control a heat pump from a remote location with the

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner tura F565488 Indoor Unit Outdoor Unit CS-E7GKEW CU-E7GKE CS-E9GKEW CU-E9GKE CS-E12GKEW CU-E12GKE 2 ~ 7 PORTUGUÊS 14 ~ 19 Before operating the unit, Antes de ligar a unidade, read these operating ESPAÑOL

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Building management Systems MLON

Building management Systems MLON Building management Systems MLON EXact/EXact2 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1. GB - Product information 1.1 MLON

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Building Management Systems MTCP (Modbus TCP) EXact/EXact2

Building Management Systems MTCP (Modbus TCP) EXact/EXact2 Motion sensor - Switch on ventilation - Switch on lights - Set point for temperature ventilation/heating Main station - Overview - Data collection - Alarm processing Gateway Heating - Control of heating

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino Users manual Portable air conditioner AC Roma & AC Torino A. Control panel B. Remote control C. Filter access D. Water tank and water hose connection E. Air exhaust hose D. Window kit Users manual HACE

Detaljer

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO RF9 Wireless Router Installation Guide EN SV DA NO A Rotary switches for Segment ID (4 digits 0 9). B Rotary switches for Address (1 digit 1 9). C Battery. Only in case of test purposes. D Socket. E Power

Detaljer

DM Series Constant Connection (LAN Connection)

DM Series Constant Connection (LAN Connection) DM Series Constant Connection (LAN Connection) Installation and Operator Guide EN FR DE SV NO DA FI IT Contents EN Introduction What are the benefits of Constant Connection? Operation Using Constant Connection

Detaljer

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI SV DA NO EN Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat

Detaljer

Weatherproof Outdoor Camera. If this device does not work when you first plug it in, do not take it back to the store.

Weatherproof Outdoor Camera. If this device does not work when you first plug it in, do not take it back to the store. English OutdoorCam Weatherproof Outdoor Camera with Night Vision If this device does not work when you first plug it in, do not take it back to the store. Contact the Swann Helpdesk using our fast e-mail

Detaljer

Eurosmart. Eurosmart

Eurosmart. Eurosmart 33 490 Eurosmart Eurosmart D...1 DK I...2 N...3 GR...5 TR...6 BG...7 RO...9 GB...1 NL N...2 FIN...4 CZ...5 SK...6 EST...8 CN...9 S F...1 FIN S...3...2 PL...4 H...5 SLO...7 LV...8 RUS...9 E...2 DK...3 UAE...4

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Cave 100/100S Cave 40

Cave 100/100S Cave 40 Cave 100/100S Cave 40 Norsk Svensk Suomi English Cave 40/100/100S Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Integrering s 4 Cave 40 s 4 Cave 100S s 5 Bruk og

Detaljer