Dønski videregående skole Nytt auditorium og tannklinikk. Prosjektnummer Dønski vgs auditorium: 26509, og Dønski tannklinikk: 81820

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dønski videregående skole Nytt auditorium og tannklinikk. Prosjektnummer Dønski vgs auditorium: 26509, og Dønski tannklinikk: 81820"

Transkript

1 Dønski videregående skole Nytt auditorium og tannklinikk Prosjektnummer Dønski vgs auditorium: 26509, og Dønski tannklinikk: 81820

2 Dønski videregående skole anno 2013 Dønski videregående skole hadde sin opprinnelse høsten 1962, men da som Bærum kommunale handelsskole. Siden den gang har skolen vært gjennom flere omstillinger dels grunnet politiske reformer og hvilke utdanningsvalg distriktets ungdommer har ønsket for seg. Dønski videregående skole ligger i et område hvor det nå er stor søkning til tilbud som gir studiekompetanse. Fra høsten 2013 tilbyr derfor skolen fem klasser innen SSP og to klasser innen idrett på hvert trinn. Begge tilbudene gir kompetanse for å studere videre på universiteter og høgskoler. Skolen har også opprettet et nytt tilbud som gir elevene mulighet til å fordype seg i realfag og teknologi som igjen kan kombineres med toppidrett eller entreprenørfag. Dagens skolebygning så dagens lys i Frem til i dag har det vært gjort flere ombygninger og oppgraderinger på skolebygget. Særlig bør det nye biblioteket nevnes. Det sto ferdig i 2009, og er blitt en pedagogisk arena som er hyppig brukt av elever og lærere til pedagogisk arbeid av forskjellig art. Nytt av året (høsten 2013) er et tilbygg som blant annet rommer et moderne auditorium. Der kan større elevgrupper samles til fellesforelesninger, paneldebatter mm. Auditoriet er også en svært god arena når det skal være møter med grupper av foresatte og et samlet lærerkollegium. Tilbudet på studieprogrammet for idrett er i høst styrket ved at skolen har fått tilgang til en ny idrettshall med mange muligheter og fasiliteter, i nærheten av skolen. Dønski videregående skole er en skole i kontinuerlig utvikling for stadig å kunne tilby enda bedre undervisning. Skolen får gode tilbakemeldinger på bruk av IKT i undervisningen. Det jobbes godt i fag- og klasseteam rundt elevene for å lage gode opplegg tilpasset elevenes faglige nivå. Derfor har vi også høsten 2013 organisert deler av undervisningen i halve fagdager (fire timer á 45 minutter med samme fag). Mange av fagene er lagt parallelt slik at flere lærere kan samarbeide om en større gruppe elever i fagdagsøktene. Da blir det tid til fordypning og større mulighet for differensiering. Mye av dette kan oppsummeres i Dønskis visjon og slagord: Kunnskap og felles glede gir fremgang. Dønski vgs er en skole for motiverte elever som søker faglig framgang og personlig utvikling. Vi er et engasjert personale som fremmer elevenes utvikling gjennom kunnskap, god ledelse og positive relasjoner Hanne Rud rektor

3 Prosjektforutsetninger og prosjektering Fylkestinget vedtok 12.mai 2013 i sak «Pnr 26509/pnr Dønski videregående skole nytt auditorium og ny tannklinikk byggeprogram» med en samlet total kostnadsramme på 45 millioner kroner. Prosjektet er opprinnelig to separate prosjekter med hver sin bevilgning, men er gjennomført som ett prosjekt. Auditoriet skal ha plass til 130 personer og er uavhengig av skolens studietilbud og elevtall. Tannklinikken skal ha 10 behandlingsrom og være dimensjonert for 25 ansatte. Bygget skal ha varierte vrimlearealer og gode inngangsforhold. Resepsjon og ventearealer skal være attraktive fellesarealer og en viktig del av bygningen. AFK Eiendom FKF fikk bestilling på å utarbeide et skisse-/ forprosjekt. Etter en åpen anbudskonkurranse basert på skisse-/ forprosjektet ble J.I. Bygg AS engasjert som totalentreprenør. Multiconsult og LINK Arkitektur AS er totalentreprenørens prosjekteringsgruppe og har videreført prosjektet. Dønski tannklinikk anno 2013 Tannhelsetjenesten hadde i samme tidsrom som Dønski videregående skole planla sitt auditorium, behov for å finne nye lokaler som erstatning for lokalene ved Levre tannklinikk. Den nye tannklinikken er dimensjonert for 10 behandlingsrom og 25 ansatte og skal ivareta behovet for befolkningsveksten i området. Tannklinikken er bygget som en tannklinikk for fremtiden og er godt tilrettelagt for behandling av alle pasientgrupper. Klinikken er utstyrt med avansert røntgenutstyr og skal dekke et regionalt behov for Asker-Bærum tannhelsedistrikt når det gjelder større røntgenundersøkelser.

4 Arkitektfaglig og teknisk beskrivelse Akershus fylkeskommune ønsket å utvide Dønski videregående skole med et nytt bygg med et blandet romprogram som innebærer nytt auditorium til undervisning, grupperom mv., samt lokaler for en ny tannklinikk som en del av kommunens offentlige tannhelsetjeneste. Prosjektet er basert på et forprosjekt som ble utarbeidet av programmeringsarkitekten LMR Arkitektur AS i Totalentreprenøren med sin prosjekteringsgruppe LINK arkitektur as og Multiconsult as, har videreført prosjektet basert på dette forprosjektet. Nybygget er lagt mellom eksisterende skolebygg/pergola i øst og skolens eksisterende parkeringsplass i nordvest. Bygget er plassert på en kolle, som er jevnet ut for at bygget skal ligge i plan med dagens inngangsparti for eksisterende skolebygg, samt for å tilfredsstille krav til universell utforming. Byggets programfunksjoner som tilhører undervisningen, nås fra skolen ved å gå under en forlengelse av eksisterende pergola og trinnfritt inn i foajeen. Tannklinikken nås med egen trinnfri inngang fra den nedre parkeringsplassen. Bygget har en lav profil, med unntak av et høyere volum som markerer auditoriet. Bygget er i all hovedsak over ett plan, med unntak av auditoriet, som har to etasjehøyder og et teknisk rom som tilstøter auditoriets øvre del. Det er derfor trinnfri kommunikasjon gjennom hele bygget og gangarealer med 1,6 meter bredde. Tett opp mot bygget er det sykkelparkeringer og HC-parkering. Det er sådd gress rundt bygget. Eksisterende parkeringsplass har en overdekning av p-plasser, slik at nye p-plasser for tannklinikkens kunder og ansatte ikke vil gå på bekostning av p-plasser for skolens gjester og ansatte. Arealoversikt Byggeprogram Prosjekt Bruttoareal: 979 m m2 Nettoareal: 700 m2 736 m2 Arealene er fordelt tilnærmet likt mellom skole og tannhelse.

5 Fasadene Bygget har kledning av Steniplater med 7 millimeter tykkelse. Det er brukt et utvalg av forskjellige farger, noe som gir et variert uttrykk i fasadene. Blant annet blir inngangssituasjonene artikulert forskjellig fra for eksempel auditoriet. Platene ligger horisontalt for å understreke byggets lave profil, sammen med et vindusbånd som løper langs og runder sørfasaden. Mellom Steniplatene og vinduskarmen på utsiden av bygget blir det skjult solavskjerming av duk. Avskjermingen vil dekke byggets sør- og vestfasade og være automatisk. Interiørene Gulvene har i hovedsak vinylbelegg og linoleum. Våtrommene har fliser på vegger og gulv, himlingene i både bad og behandlingsrom i tannklinikken er en vaskbar hygienehimling. I behandlingsrommene for øvrig er alle flater antibakterielle. I auditoriet er det akustiske elementer på veggene, stolene har faste bord og er montert i opptrinnet for ikke å være fastmontert til noen gulvflater. Bæresystemet Det er valgt et bæresystem av stål, med stålbjelker og stålsøyler som opplegg for dekkene. Bygget er fundamentert på peler til fjell. Ringmur og gulv på grunn er utført i plasstøpt betong. Alle stålsøylene er plassert inne i vegger, og påvirker derfor ikke planløsningen. Dekke over plan 1 er utført med lett-tak-elementer eller TRP-plater der dette blir tak, ellers hulldekkeelementer i teknisk rom. Dekke over plan 2 er utført med hulldekkeelementer. Ventilasjon varme og sanitær Alt sanitærutstyr er i standard utførelse. Toaletter, med unntak av handikaptoalett, er veggmontert og er vannbesparende med påbygd sisterne. Tekniske rom er utstyrt med rustfri håndvask/u-vask med blandebatteri og slangekran samt sluk i gulv. Felles VV-bereder for toaletter, dusjer, bøttekott etc. er montert i teknisk rom på taket. Alle tannbehandlingsrommene har egne VV-beredere montert i benk. Trykkluft- og suganleggene betjener alle tannlegestolene. Kompressorer står i motorrom i kjerneparti. Maks. tillatt støynivå er 60 dba. Varmeanlegget dekker nybygget og sørger for at oppvarming av ventilasjonsluft for alle ventilasjonsaggregatene, samt varmtvannsforsyning. Varmeforsyningen mottar varmtvann fra energisentral i eksisterende bygg. Nybygget er sammen med deler av eksisterende bygningsmasse koblet til fjernvarme. Alle vinduer i fasader mot vest og sør er solavskjermet med utvendig, automatisk solavskjerming.

6

7 Elektrotekniske anlegg De elektrotekniske anleggene er tilpasset lover og anerkjente veiledninger for universell utforming. Dette gjelder spesielt med tanke på belysning og plassering av utstyr som betjeningsorganer og stikkontakter. Motorer og maskiner er utført og montert slik at de har minimalt støynivå. Maskiner som benyttes i opplæringsøyemed har sentralt montert låsbar sikkerhetsbryter. Hele installasjonen, inkludert føringsveier, hovedtavle, underfordelinger osv., er dimensjonert med 50 % reservekapasitet. Det er lagt opp til felles føringer der det er naturlig for VVS og elektro, og det er etablert horisontale føringsveier i kabelstiger montert over himlingen. I auditoriet er det dimensjonert for at hver elev skal kunne benytte bærbar PC, dvs. 130 stk. stikk, fortrinnsvis i gulvboks. Det er lagt til rette for supplering av utstyr, og for installasjon av annen type utstyr. I tannklinikken har alle behandlingsrom, spiserom og rom for scanner to stk. triple stikk (hvorav en merket Data med spenningsvern på denne kursen) og ett stk. RJ45 i veggkanal. Alle behandlingsrom har også to stk. doble stikk mellom arbeidsbenk og overskap. Det er adskilte kurser til hvert behandlingsrom. I hvert behandlingsrom er det også kursopplegg til pasientstol/unit (med røntgenapparat). Dette er nedstøpt oppstikk fra gulv. Det er installert et energieffektivt lysanlegg med armaturer som i hovedsak er bestykket med LED, T-5 lysrør eller kompaktlysrør. All belysning styres med detektorer for tilstedeværelse og/eller bevegelse. Lysrørarmaturene er levert med høyfrekvent helelektronisk forkoblingsutstyr og lysdemping i arealer der det skal foregå undervisning og der lyset skal styres på grunn av daglysinnfall. Armaturer som benyttes til dekorasjons- og effektbelysning er utstyrt med LED eller andre energieffektive lyskilder. For tannklinikken er det elektronisk forkoblingsutstyr, lavenergi armaturer og enkelt utstyr i alle arbeidsrom. Det er nedhengte lysarmaturer som er plassorienterte og fleksibelt opphengt, basert på 20 % opplys og egen bryter. Det er også arbeidslys over behandlingsstolen, med egen bryter. Belysningen kan dempes for å oppnå bedre lysforhold ved vurdering av røntgenbilder på skjerm. Det er prosjektert belysning i tilknytning til veier, parkering, tilkomst til bygningens innganger og sikkerhetsbelysning på bygninger. Utvendig belysning styres av fotocelle/ur over SD-anlegget. Det er benyttet armaturer og master med solid, god standard, og LED-lyskilder med lang levetid og godt lysutbytte. Inventar og utstyr All fast innredning inngår i prosjektet, som stoler i auditoriet, resepsjonsdisk og laboratoriums-/kjøkkeninnredning. Tannklinikken er utstyrt med D-Tec Denta Hybrid taklamper. Dette er en banebrytende armatur med en unik kombinasjon av lysrør og LED-belysning der ulike farger kan skifte i valgfritt tempo. På denne måten får de ansatte både et ideelt arbeidslys og et trivelig arbeidsmiljø der stress reduseres, kraften i konsentrasjonen øker og miljøet forbedres. Samtidig har LED-belysning en beroligende effekt på pasientene. De føler seg trygge og avslappet, og derfor vil også arbeidsflyten bli raskere og mer effektiv. Taklampene er både miljøvennlige og energibesparende.

8 Tegninger: Link Arkitektur Målestokk: 10 meter: 1 Foaje/sluse 2 Auditorium 3 Grupperom 4 Spise/møterom 5 Behandlingsrom 6 Klinikkleder 7 Resepsjon 8 Venterom 9 Garderobe 10 Lager 11 Steril 12 Teknisk rom > 5 10x21M ID ID-11 10x21M 10x21M ID Plan 1. etasje

9 Prosjektorganisasjon Byggherre Prosjektledelse Bestiller/brukeransvarlig for prosjekt Bestiller/brukeransvarlig for prosjekt Programmering Programansvarlig Programarkitekt Brukerkoordinator Brukerkoordinator Tannhelsetjenesten AFK eiendom FKF AFK eiendom FKF ved Sverre Johannes Ringstad Akershus fylkeskommune, Avdeling for videregående opplæring ved Mona Øksnes Akershus fylkeskommune, Tannhelsetjenesten LMR arkitektur as ved Jan Arnfinn Mork LMR arkitektur as ved Truls Grimstad Dønski vgs ved Taran Kjeldsen Jørgen Storm Hanssen Utførelse Totalentreprenør og rådgivere J.I. Bygg AS ved Håkon Jeksrud Multiconsult AS er J.I. Byggs kontraktspart for prosjekteringen Prosjekteringsgruppen har hatt følgende sammensetning: PGL Prosjekteringsgruppeleder, Multiconsult AS ved Einar Aaseth ARK Arkitektur, LINK arkitektur AS ved Geir Odd Målsnes Tekniske rådgivere fra Multconsult AS: RIB Rådgivende ing. Bygg ved Rune Strand RIV Rådgivende ing. VVS ved Biørn Øyen RIE Rådgivende ing. Elektro ved Svein Erik Olsen RIA Rådgivende ing. Akustikk ved Jannicke Olshausen RIBr Rådgivende ing. Brann ved Grete Gilhuus Moe RIG Rådgivende ing. Geoteknikk ved Arne Tveit Eigeland RIEn/RIbyf Rådgivende ing. ved Rein Kristian Raaholdt KP Koordinerende prosjekterende Guri Lindmark Byggherreombud ved Kåre Hagen byggelederfirma AS

10 Kunstnerisk utsmykking Tannklinikkens behandlingsrom er alle dekorert med fotokunst i motiver som gjenspeiler natur, fritid og fysisk aktivitet. Tematikken i fotokunsten har fremkommet i et samarbeid mellom brukergruppen på klinikken og fotograf Gunn-Asveig Manflå. Gunn-Asveig Manflå har tatt alle bildene og trykket disse på aluminiumsplater. Bildene gir et unikt inntrykk av motiver som gjenspeiler de utvalgte temaene, og de påvirker behandlingsrommenes atmosfære på en for brukerne positiv måte. Økonomisk oversikt Vedtatt kostnadsramme: Dønski vgs auditorium kr 20 mill Dønski tannklinikk kr 25 mill. Samlet total kostnadsramme Entreprisekostnad (ikke endelige tall) Generelle kostnader (ikke endelige tall) Totalt medgått oktober 2013 kr 45 mill. kr 39,5 mill. kr 2,0 mill. kr 41,5 mill. Det vil bli avsatt midler innenfor kostnadsrammen til utsmykking og nødvendige arbeider i reklamasjonsfasen.

11 SMEBY/MERKUR TRYKK

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Moltke Moes vei 30, Oslo Rehabilitering og tilbygg Nr 695/2011 Ferdigmelding nr. 695/2011 Prosjektnr. 10120 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Domus Medica Universitetet i Oslo

Domus Medica Universitetet i Oslo Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr. 10330 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig

Detaljer

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 5 2012 57. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Statoil Fornebu

Detaljer

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 0004 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien, Oslo Tilbygg og ombygging Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK

NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Styresaknr. 37/04 REF: 2002/100146 NORDLANDSSYKEHUSET LOFOTEN FORPROSJEKT OPPTRAPPINGSPLAN PSYKIATRI INTEGRERING SOMATIKK Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken : Ikke trykte vedlegg:

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012 AKF eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2012 1 1 Forsidefoto:Trude Synnøve Sandberg, IKT lærling. Stabekk videregående skole 2 Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OM FORETAKET... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket... 2 2 Styrets arbeid i 2011...6 3 Omtale av driften...6 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen...12

Detaljer

Carpus Kongsberg Maritime

Carpus Kongsberg Maritime NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 1 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT STF22 A04509 RAPPORT Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø Inger Andresen www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk April 2004 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst

Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst Øverbyveien 88-104, Gjøvik Nybygg og rehabilitering Nr 0/2012 Ferdigmelding nr. 0/2012 Prosjektnr. 11664 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens

Detaljer

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter: 0.1 BAKGRUNN 0.11 INNLEDNING Arkitekt og (ARK) og engasjerte rådgiverfirmaer (RI) og PL oversender med dette forprosjekt i henhold til avtalt frist. Utviklingen av forprosjektet har foregått i nært samarbeid

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer

Sollid Design Foto: Kim Müller BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE FAGERSTRAND, NESODDEN

Sollid Design Foto: Kim Müller BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE FAGERSTRAND, NESODDEN Sollid Design Foto: Kim Müller BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE FAGERSTRAND, NESODDEN FORORD Nesodden kommune ved Skolesjefen har som byggherre oppført ny ungdomsskole på Fagerstrand - Bakkeløkka ungdomsskole.

Detaljer