Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 25. oktober 2012 N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 25. oktober 2012 N"

Transkript

1 Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 25. oktober 2012 N 2005

2 Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt til eksamen. Eksempel: Egne notater Alle gjeldende lover, forskrifter, normer og regler, for eksempel Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse) NEK Elektriske lavspenningsinstallasjoner Forskrift om systematisk helse,- miljø,- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Leverandørkataloger Tabeller og formelsamlinger Håndbøker Tegne- og skrivesaker Kalkulator Antall sider: Forkortelser: Oppgavesettet har 5 tekstsider medregnet forsiden. DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DLE Det lokale elektrisitetstilsyn Vedlegg: A Teknisk underlag varmepumpe B C D Bilde underfordeling +VG Kursfortegnelse +VG Sikkerhetsdatablad Glidespray 1 Generelle retningslinjer for besvarelse av prosjekteringsoppgaven 2 Generell beskrivelse av Raskmat AS, Østneset Elektro AS og Østneset Energi Nett AS 3 Tegningsliste (tegningene er ikke i selve oppgavehefte) 4 Kortslutningsstrømmer for utgående kabler fra underfordeling +VG Eksamen Installatørprøven 25. oktober

3 Det forventes at du svarer på alle spørsmålene i eksamensoppgaven. Når du besvarer oppgavene, vil sensorene blant annet legge vekt på at du: svarer på alle spørsmål i eksamensoppgaven kan begrunne de valgene du har gjort kan bruke dokumentasjon og hjelpemidler kan vurdere opplysninger som er gitt i oppgaven, eventuelt sette egne forutsetninger der det er nødvendig for å svare på oppgavene kan vurdere kvaliteten på de løsningene du har valgt tar hensyn til konsekvenser av faglige valg når det gjelder miljø, sikkerhet, samarbeid, økonomi osv. Selv om det ikke er uttrykkelig nevnt i oppgaven, må du likevel ta følgende med i besvarelsen din: tegninger eller endring av dokumentasjon der dette inngår som en naturlig del av løsningen skisser eller liknende, der dette er egnet til å vise sensor hva du mener Besvarelsen din skal være gjenstand for en helhetlig vurdering, med særlig vekt på forhold som gjelder elsikkerhet. De forskjellige oppgavene vektes ikke og/eller legges sammen til en gjennomsnittskarakter. Besvarelsen skal være utarbeidet på en måte som gjør det mulig å utføre anlegget ut fra aktuelle tegninger og/eller prosjektplan. For at besvarelsen skal bedømmes til bestått må den prosjekterte installasjonen være elsikker og egnet til forutsatt bruk. Eksamen Installatørprøven 25.oktober

4 EKSAMEN Raskmat AS har gjennom vernerunder avdekket en del forhold på bygget som ledelsen nå ønsker å gjennomføre forbedringstiltak på. I kontorene på tegning 5.17 har de ansatte problemer med innetemperatur både sommer og vinter, og det er inngått avtale med firmaet Energien om levering av en varmepumpe som skal løse disse problemene. Varmepumpen Toshiba Digital inverter 803, Vedlegg A, består av en innedel og en utedel. Innedelen felles inn i taket i gangen, mellom kontor 211 og garderobe. Utedelen monteres på ytterveggen under terrassen ved spiserom 213. Varmepumpemontøren fra Energien utfører kobling mellom ute- og innedelen. Østneset Elektro AS skal levere og koble til tilførselskabelen til utedelen. Kontorene ble bygget i 1990 og ledelsen ønsker nå samtidig å rehabilitere hele denne delen av bygget. Dette innebærer maling, nye himlingsplater, nye gulv, samt etablering av et nytt spiserom i rom 213 hvor det tidligere var et kontor. Kjøkkenet i spiserommet vil bestå av komfyr (25A), microbølgeovn (1000 W), oppvaskemaskin (2500 W), kjøleskap (200 W) og kaffemaskin (1750 W) hvor Østneset Elektro AS skal utføre de nye elektriske installasjonene. For de øvrige elektriske installasjonene er ledelsen i Raskmat AS usikker på hvor mye som må gjøres, men ønsker at mest mulig av den eksisterende installasjonen beholdes (med unntak av det nye spiserommet hvor alt skal byttes ut). Siden det monteres nye himlingsplater har de bedt Østneset Elektro AS om å skifte ut de gamle armaturene til nye likeverdige LED-armaturer. Det er i dag få stikkontakter i rommene slik at det også er behov for ytterligere 4 stk. uttak ved hver arbeidsplass på kontorene. Varmebehovet for alle rom dekkes nå av varmepumpen. OPPGAVE 1 a) Hvilke konkrete forhold er viktig å få kartlagt når du som faglig ansvarlig i Østneset Elektro AS skal vurdere den eksisterende installasjonen, og mulig gjenbruk av denne eller deler av denne? b) Tegn inn den nye installasjonen til varmepumpen og i rom 213 på tegning nr c) Dokumenter kursen for varmepumpen. d) Oppdater kursfortegnelsen for de berørte/aktuelle kursene. e) Lag en liste over punkter som er viktige å få verifisert ved sluttkontroll av ombyggingen og den nye installasjonen. f) Hvilken dokumentasjon vil du som elektroinstallatør levere Raskmat AS etter dette oppdraget? Eksamen Installatørprøven 25.oktober

5 OPPGAVE 2 Underfordelingen +VG er bygget rundt 1990 og er blitt utvidet en del gjennom de siste årene. Som dokumentasjon finnes en kursfortegnelse, Vedlegg C. +VG er plassert i en nisje med låsbar dør og merket «kun for instruerte personer». Det må vurderes om underfordelingen +VG må endres/utvides/bygges om, eller om det må monteres en helt ny underfordeling. a) Hvilke forhold må du vurdere dersom du velger å endre/utvide/bygge om den eksisterende underfordelingen +VG? b) Forklar hvilke forutsetninger som må legges til grunn for at Raskmat AS skal kunne ha instruerte personer til å betjene utstyr i underfordeling +VG. OPPGAVE 3 Under arbeidet på kontorene får en elektrikerlærling glidespray inn i øyet under trekking av nye kabler i rør. Dette gir ham øyeblikkelig sterk irritasjon på øyet. Produktdatablad for glidespray er iht. vedlegg D. a) Hvordan kan bedriften sikre at de ansatte vet hvordan de skal forholde seg ved en slik hendelse? b) Skriv en kort kommentar om nevnte glidespray iht. NEK 400:2010 er hensiktsmessig å bruke i elektriske installasjoner. OPPGAVE 4 En av elektrikerne hos Østneset Elektro AS har gjentatte ganger unnlatt å stille på fse-kurs, og viser en negativ holdning til sikkerhetsarbeidet. a) Beskriv hvilke tiltak du som faglig leder i Østneset Elektro AS bør iverksette i denne sammenhengen. Eksamen Installatørprøven 25.oktober

6 Vedlegg 1 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BESVARELSE AV PROSJEKTERINGSOPPGAVEN I forbindelse med prosjekteringsoppgaven er det viktig at både kandidat og sensor har en felles forståelse av hva som forventes av en slik besvarelse. I størst mulig grad skal besvarelsen tilsvare det man som faglig ansvarlig (installatør) ville gjort etter en forespørsel fra en kunde. Det viktigste med prosjekteringsoppgaven er allikevel å gi sensor mulighet til å vurdere om kandidaten har en helhetlig forståelse av de forhold som inngår i prosjekteringen av en elektrisk installasjon. I tillegg til konkrete svar i form av merkestrøm på vern, kabeldimensjoner og liknende må kandidaten også beskrive hvordan og hvorfor disse valgene er gjort. Generelle forhold Det er viktig at kandidaten beskriver de vurderingene som er gjort av ytre påvirkninger. Tegninger skal utføres med allment aksepterte symboler, og de skal ha en kvalitet som gjør dem egnet til arbeidstegninger for en montør. Tegningene skal også være utformet på en slik måte at de gir kunden nødvendig forståelse av punkt- og utstyrsplassering. Av tegninger og/eller annen dokumentasjon skal det gå frem hvordan installasjonen er delt opp i et passende antall kurser, sett ut fra både funksjon, drift, vedlikehold og sikkerhet. Dimensjonering av kabler og vern Alle kabeltverrsnitt skal som et minstekrav velges ut fra strømføringsevne ved relevante referanseinstallasjonsmetoder, korreksjonsfaktorer og andre aktuelle forutsetninger. Når det gjelder beskyttelse mot overbelastning, elektrisk sjokk og kortslutning, vil det gå frem av oppgaveteksten hvilke (eller hvor mange) kurser det er nødvendig å foreta full dokumentasjon av. Det er ikke et hovedpoeng å kunne beregne eksakte kortslutningsstrømmer i installasjonen, men heller å kunne vurdere kortslutningsstrømmer og utkoblingstider, for eksempel med utgangspunkt i beregnede verdier som følger med oppgaveteksten. NB! Dokumentasjonen må i nødvendig grad inneholde utløsekrav, formler og henvisninger, slik at sensor kan følge resonnementet som ligger til grunn for dokumentasjonen. For jordfeilbrytere, jordfeilvarslingsutstyr, automatsikringer, effektbrytere og eventuelle andre vern skal besvarelsen i nødvendig grad inneholde vurderinger om hvorvidt de karakteristiske egenskapene ved vernet er tilpasset den aktuelle installasjonen. Stikkord i denne sammenhengen kan være bryteevne, personers egenskaper (bruk) selektivitet, gjennomsluppet energi merkestrøm, samtidighet, forankoblede vern osv. andre relevante opplysninger Belysning I besvarelsen bør ønsket belysningsnivå antydes. Lyskilder (type), antall armaturer og plasseringen av dem velges ut fra erfaringstall og/eller opplysninger som er gitt i oppgaveteksten. Se også materiell og utstyr. Varme Varmekilder og nødvendig effekt velges ut fra erfaringstall, eventuelt supplert med opplysninger om bygningsmessig utførelse og andre relevante opplysninger som er gitt i oppgaveteksten. Se også materiell og utstyr. Materiell og utstyr Dersom man velger utstyr med kapslingsgrad ut over IP2X (eventuelt IP10B), skal dette kommenteres og begrunnes. Er utelukkende slikt utstyr benyttet innenfor et område, kan det gis en felles begrunnelse. Dersom det må settes i verk spesielle tiltak med hensyn til montasje, plassering, bruk eller vedlikehold av materiell/utstyr, skal dette kommenteres. Helse, miljø og sikkerhet Det er viktig at kandidaten i størst mulig grad gjør seg konkrete refleksjoner knyttet til de aktuelle problemstillingene og ikke bare fremfører generelle betraktninger.

7 Raskmat AS Postboks Østneset Telefon: Historikk Raskmat AS ble etablert i Etter hvert som produksjonen økte, ble det gjennomført flere utbyggingsprosjekter slik at bedriften har nå en bygningsmasse på rundt 3000 m 2. Bedriften satser sterkt på egne produkter som bløtstekt løk, hamburgere og lakseburgere til gatekjøkken og andre storforbrukere. Raskmat AS har også utvidet virksomheten med bensinstasjon, campingplass, tjenesteboliger og en marina for småbåter. Raskmat AS leier også tidvis ut arealer, blant annet til en brakkerigg som tilhører Statens Vegvesen. Ansatte Raskmat AS har 110 ansatte på hel- og deltid. For inneværende budsjettperiode er målsettingen en omsetning på 122 millioner kroner. Deler av produksjonen går for tiden i to skift. Bedriften har egen vedlikeholdsavdeling med snekkere, mekanikere og en bedriftselektriker. Helse, miljø og sikkerhet Raskmat AS ønsker å fremstå som en bedrift med trygge og sikre arbeidsplasser, med et godt arbeidsmiljø og en lav skadefrekvens. Dette skal man oppnå ved hjelp av et internkontrollsystem som er utviklet i samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Beskyttelse av det ytre miljøet mot skadelige utslipp, god utnyttelse av råvarer, materiell og andre produksjonsfaktorer er høyt prioritert hos Raskmat AS. Som en konsekvens av denne målsettingen legges det kontinuerlig vekt på energiøkonomiserende tiltak. Østneset Elektro AS Postboks Østneset Telefon: Organisering Østneset Elektro AS er en familieeiet virksomhet som ledes av daglig leder. Daglig leder er også faglig ansvarlig (elektroinstallatør). Videre er det ansatt tre saksbehandlere som prosjekterer og fordeler arbeidsoppdragene. Det meste av aktivitetene foregår fra hovedkontoret, men man har også opprettet et montørkontor i nabobygden med oppmøtested og et lite lager. Ansatte og faglige virkeområder Østneset Elektro AS har totalt 25 ansatte, hvorav 11 elektrikere, 3 automatikere, 1 hjelpearbeider og 3 lærlinger. Virksomheten står registrert med følgende faglige virkeområder i DSBs virksomhetsregister: Lavspennings bygningsinstallasjoner, lavspennings industriinstallasjoner, lavspennings automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i Ex-områder og maritime elektriske installasjoner. Helse, miljø og sikkerhet Ut fra virksomhetens internkontrollsystem har man et godt innarbeidet system for opplæring. Dette gjelder både lovbestemt opplæring, opplæring innen elsikkerhetsregelverket og opplæring innenfor annen HMS-lovgivning. Østneset Elektro AS mener selv at de har kontroll på HMS-relaterte forhold. Østneset Energi Nett AS Postboks Østneset Telefon: Østneset Energi Nett AS har ansvar for strømforsyning til Raskmat AS. Det er også Østneset Energi Nett AS, ved Det lokale eltilsyn, som utfører elkontroll av virksomheten.

8 TEGNINGSLISTE Vedlegg 3 Tegningene er ikke i selve oppgavehefte. Tegning nr A Tegning nr B Blankt ark for egne tegninger eller skisser Blank kursfortegnelse for egne svar eller løsninger Tegning nr Plantegning 2.etg. (1:50) Tegning nr Plantegning 2.etg. uten møbler og innredning (1:50)

9 Vedlegg 4 KORTSLUTNINGSSTRØMMER FOR UTGÅENDE KABLER FRA UNDERFORDELINGEN +VG IT-NETT 230V I fordelingen er I k 3p max = 17,609kA, og I k 2p min = 12,668 ka Utgående kurser på 5 m Tverrsnitt (mm 2 ) Cu 1,5 2, I k 2p min (ka) 1,366 2,101 3,091 4,153 5,749 7,238 I j 2p min (ka) 0,684 1,053 1,554 2,099 2,939 3,752 Utgående kurser på 10 m Tverrsnitt (mm 2 ) Cu 1,5 2, I k 2p min (ka) 0,717 1,135 1,739 2,449 3,666 5,006 I j 2p min (ka) 0,359 0,568 0,871 1,230 1,852 2,552 Utgående kurser på 20 m Tverrsnitt (mm 2 ) Cu 1,5 2, I k 2p min (ka) 0,368 0,591 0,926 1,343 2,117 3,080 I j 2p min (ka) 0,184 0,296 0,464 0,672 1,063 1,555

10

11

12 Kursfortegnelse +VG Vedlegg C Nett: 230V IT nett Kurs nr: Beskrivelse: Vern: Tverrsnitt: Forlegning 1 Hovedvern 3/125A PFSP 3x95AL+j E 2 Ventilasjonsanlegg 3/63A PFSP 3x16mm2 E 3 Lys Gang 101, WC, garderobe D&H, Arkiv 110 2/10A PR 2x1,5mm2 E/A1 4 Stikk Gang 101, garderobe D&H, Arkiv 110 2/10A PR 2x1,5mm2 E/A1 5 Lys kontor 111, 112 2/10A PR 2x1,5mm2 E/A1 6 Lys kontor 113, 114 2/10A PR 2x1,5mm2 E/A1 7 Stikk kontor 111, 112 2/10A PR 2x1,5mm2 E/B1 8 Stikk kontor 113, 114 2/10A PR 2x1,5mm2 E/B1 9 Varmeovner kontor 111, 112 2/16A PR 2x2,5mm2 E/B1 10 Varmeovner kontor 113, 114 2/16A PR 2x2,5mm2 E/B1 11 Styrestrøm 2/10A Internt K11.1 Kontaktor varme kontor 111 PN 2x1,5mm2 K11.2 Kontaktor varme kontor 112 PN 2x1,5mm2 K12.1 Kontaktor varme kontor 113 PN 2x1,5mm2 K12.2 Kontaktor varme kontor 114 PN 2x1,5mm2 T11.1 Termostat kontor 111 PN 2x1,5mm2 T11.2 Termostat kontor 112 PN 2x1,5mm2 T12.1 Termostat kontor 113 PN 2x1,5mm2 T12.2 Termostat kontor 114 PN 2x1,5mm2 12 Tilførsel brannsentral (alarmsentral) 2/10A PR 2x1,5mm2 C 13 Lys trapp 2/10A PR 2x1,5mm2 C 14 Lys Gang 201, WC, garderobe D&H, Arkiv 210 2/10A PR 2x1,5mm2 E/A1 15 Stikk Gang 201, garderobe D&H, Arkiv 210 2/10A PR 2x1,5mm2 E/A1 16 Lys kontor 211, 212 2/10A PR 2x1,5mm2 E/A1 17 Lys kontor 213, 214 2/10A PR 2x1,5mm2 E/A1 18 Stikk kontor 211, 212 2/10A PR 2x1,5mm2 E/B1 19 Stikk kontor 213, 214 2/10A PR 2x1,5mm2 E/B1 20 Varmeovner kontor 211, 212 2/16A PR 2x2,5mm2 E/B1 21 Varmeovner kontor 213, 214 2/16A PR 2x2,5mm2 E/B1 22 Styrestrøm 2/10A Internt K21.1 Kontaktor varme kontor 211 PN 2x1,5mm2 K21.2 Kontaktor varme kontor 212 PN 2x1,5mm2 K21.3 Kontaktor varme kontor 213 PN 2x1,5mm2 K21.4 Kontaktor varme kontor 214 PN 2x1,5mm2 T21.1 Termostat kontor 211 PN 2x1,5mm2 T21.2 Termostat kontor 212 PN 2x1,5mm2 T21.3 Termostat kontor 213 PN 2x1,5mm2 T21.4 Termostat kontor 214 PN 2x1,5mm2

13 SIKKERHETSDATABLAD GLIDESPRAY FOR VVS & ELEKTRO Internkode: LL-VVS-S Revisjonsdato: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type GLIDESPRAY FOR VVS & ELEKTRO Smøremidler. Revisjonsdato Kjemisk navn Produsent, importør Silikon. (Stoffblanding). Lindberg & Lund A.S Nygårsdsveien Ski Tlf: Fax: Nødtelefon: Giftinformasjonssentralen Tlf.: Ansvarlig Morten Haugberg Internkode LL-VVS-S Deklarasjons-nr PRN Kjemikaliets bruksområde Silikonspray for plastmontasje. Utarbeidet av Siw-Anita Søfting 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Faresymboler Farebeskrivelse Ekstremt brannfarlig flytende gass. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Det forventes ingen skadelige virkninger på vannlevende organismer. 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Ingrediens EC-nr. CAS-nr. Innhold Klass. R-setninger butan propan Fx Fx 12 Polydimetylsiloksan Fritatt IK Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 7.9c lisensert til: Lindberg & Lund A/S Side 1 (9)

14 SIKKERHETSDATABLAD GLIDESPRAY FOR VVS & ELEKTRO Fortsettelse fra forrige side Internkode: LL-VVS-S Revisjonsdato: Tegnforklaring Ingredienskommentarer R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. Helseklassifiseringen og R-setningene som er vist ovenfor gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet. Det henvises til pkt. 16 hvor samtlige R-setninger ovenfor står med full tekst. For produktklassifisering henvises til punktene 3 og FØRSTEHJELPSTILTAK Annen informasjon Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Medisinsk informasjon Helsekontroll Alle anvisninger er gitt ut i fra den forutsetning at påvirkningen er fra konsentrert produkt. Ved bevisstløshet observer åndedrett og hjertefunksjon nøye. Fjern den skadede fra forurensed område. Forurensede klær fjernes straks. Frisk luft, varme, ro. Kontakt eventuelt lege, vis sikkerhetsdatabladet. Flyttes ut til frisk luft. Kontakt lege Tørk av og skyll med vann. Skyll straks med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser før skylling begynner og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon: transport til sykehus. Ta med produktdatabladet. Symptomatisk behandling. Symptomatisk behandling ved uhell. Ikke påkrevet. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Brann og eksplosjonsfarer Karbondioksid, skum, pulver eller vannspray. Ikke kjent. Trykkbeholdere, kan eksplodere ved oppvarming. Farlige forbrenningsprodukter: Silika, karbondioksid og spor av ufullstendig forbrente karbonprodukter. Formaldehyd. Personlig verneutstyr Annen informasjon Åndedrettsvern med selvforsynt trykkluft eller friskluft, samt beskyttelsesdrakt må brukes ved brannbekjempelse hvor kjemikalier er involvert. Det må treffes forholdsregler mot elektrostatisk ladning. Forpakninger som er i nærheten av brann bør flyttes og/eller kjøles ned med vann. Vurder nødvendigheten av å evakuere eller issolere brannområdet i henhold til den lokale redningsplanen for bedriften. Informer ansvarlige myndigheter hvis vannforurensning skjer. Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 7.9c lisensert til: Lindberg & Lund A/S Side 2 (9)

Energi Norge AS Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 24. mars 2011 N

Energi Norge AS Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 24. mars 2011 N Energi Norge AS Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 24. mars 2011 N 2005 Eksamenstid: Hjelpemidler: 6 timer Kandidater kan etter godkjenning ha utvidet tid. Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt

Detaljer

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009

EBL Prøveseksjonen Prøvedato 23. april 2009 EBL Prøveseksjonen F O R B E R E Prøvedato D 23. april 2009 E L S E Forberedelsestid: 3 dager Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsesdelen. Antall sider: Forberedelsesdelen har 3

Detaljer

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 22. mars 2007 N

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 22. mars 2007 N Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 22. mars 2007 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.: Oppgaveark

Detaljer

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N

Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M. Prøvedato. E 18. mars 2015 N Energi Norge Prøveseksjonen E K S A M Prøvedato E 18. mars 2015 N Eksamenstid Hjelpemidler 6 timer Kandidater kan etter forhåndsgodkjenning av Prøveadministrator ha utvidet tid. Dette skal det søkes om

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen

DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen DLE NEK 400, praktisk bruk av bolignormen Tanken bak NEK 400 Bolig Arbeidet Grensesnitt i forhold NEK 400 Gjennomgang av NEK 400 Bolig Praktisk bruk av NEK 400 Bolig 1 Elektriske anlegg i boliger Konsulenttjenester

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer