IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS"

Transkript

1 Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar Mars 2013

2 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt Bunnledninger for sanitærinstallasjoner Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Armatur for sanitærinstallasjoner. (Ventiler mm) Utstyr for sanitærinstallasjoner. (Sanitærutstyret, sluk o.l) Isolasjon for sanitærinstallasjoner Andre sanitærinstallasjoner Varmeanlegg, generelt Ledningsnett for varmeinstallasjoner Armaturer for varmeinstallasjoner. (Radiatorventiler o.l) Utstyr for varmeinstallasjoner. (Vekslere, pumper, el.kjel o.l) Isolasjon for varmeinstallasjoner Brannslokking, generelt Installasjon for brannslukking med sprinkler. (Sprinkleranlegg) Installasjon for brannslukking med inertgass Prosesskjøling, generelt Ledningsnett Armatur Kuldeaggregat Fordampere, kjøle- og fryseromsystemer Kjøleromsystemer for virksomhet. (Dataromkjøling) Kjøleromsystemer for produksjon. (Kjøleskap og utstyr på kjøkkenet) Luftbehandling generelt Kanalnett for luftbehandling Utstyr for luftfordeling. (ventiler, hetter og lignende.) Utstyr for luftbehandling. (Aggregater, vifter og lignende) Utstyr for luftbehandling for balansert ventilasjon Annet Isolasjon av installasjoner for luftbehandling Komfortkjøling, generelt Ledningsnett for komfortkjøling Armatur for komfortkjøling Utstyr for komfortkjøling. (Kjølemaskiner, baffler, pumper, vekslere o.l) Isolasjon av installasjoner for komfortkjøling Automatiseringsanlegg Leveranse omfatter automatikk og SD anlegg for: Følgende kontrollutstyr og sikringsutstyr skal som minimum leveres: Systemoppbygging: DDC undersentraler: Kommunikasjon: Hovedsentral:...78 M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

3 IKEA Eiendom Holding AS Side Program: Feltutstyr: Funksjon: Skjema: Tavler: Standardisering: Utførelse av tavler: Prisskjema Cost groups,...86 M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

4 IKEA Eiendom Holding AS Side 4 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å beskrive leveranseomfang og funksjonskrav for tekniske anlegg for IKEA Furuset. Pristilbudet for de tekniske anlegg skal baseres på følgende dokumenter: Arkitekttegninger for IKEA, utarbeidet av arkitektene Astrup og Hellern AS, se vedlegg. Denne beskrivelse Brannstrategi/Brann-notat utarbeidet av Norconsult AS Prinsipptegninger/prinsippskisser for. Prinsipptegninger/prinsippskisser for Elektro og El. beskrivelse Kjøkkentegninger og Bistrotegninger fra kjøkkenleverandør Referanseprosjekt er IKEA Åsane. Pristilbudet skal omfatte et totalprosjekt der Total Under Enderentreprenør er ansvarlig for prosjektering, funksjon og installasjon samt å tilfredsstille myndighetskrav innenfor sitt fagområde. Ved prosjektering av anleggene skal det legges vekt på energivennlige og fleksible løsninger. Byggets ventilasjonsanlegg skal oppvarmes med vannbåren varme fra fjernvarmeanlegget og kjøling basert på isvannsmaskiner med tørrkjølere. Det er Total Under Entreprenør s ansvar, ved vurdering og valg av løsninger, at de tekniske løsningene har fulle fleksibilitet og er så energivennlig som mulig. Installasjonene skal være av et slikt omfang og det skal tas hensyn til fremkommelighet, krysninger med kanaler, kabelbroer, rørføringer med fall og lignende. Total Under Entreprenør må vurdere behov og størrelse for teknisk rom og sjakter for sine installasjoner, samt i tillegg de rom som er vist på arkitekttegningene må kommentere eller godta i forbindelse med tilbudslevering. Reklamasjonstid på anlegg skal minimum være 3 år. Det skal avholdes gjennomgang av anlegget to ganger pr. år, med rapport til byggherre. Vedlagte tegninger for og EL er kun ment som prisipptegninger. Tegningene viser mulige hovedføringsveier, aggregatplassering, hovedkomponenter og systemoppdeling. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

5 IKEA Eiendom Holding AS Side 5 Tegningsliste Tegning nr: Rev : Mål: Dato: Betegnelse: -U : / Prinsipptegning - Uttrekksledninger -S / Prinsipptegning Flytskjema varme & kjøling -P :600 21/ Prinsipptegning Plan 1 & EL -P :600 21/ Prinsipptegning Plan 2 & EL -P :600 21/ Prinsipptegning Takplan & EL -P-U 0 1:600 21/ Prinsipptegning Plan U & EL A-20-PL :200 21/ Prinsipptegning Sytstemoppdeling plan 1 A-20-PL :200 21/ Prinsipptegning Sytstemoppdeling plan 2 Prisformat Det skal inngis fast pris. De beskrevne løsninger skal prises. Det er anledning til å tilby alternativer, men da som opsjoner til de beskrevne løsningene. Det er definert følgende opsjoner som skal prises: Se prisskjema Opsjonene er nærmere definert i de enkelte fagkapitler. -installasjoner generelt Denne entreprisen omfatter levering og montering av komplette -installasjoner som beskrevet i de etterfølgende kapitlene. Prisen skal inkludere materialer og arbeidslønn samt prosjektering og rigg, kapp og spill, fittings som inkluderer rørdeler, klammer, rørhylser, skolingsmateriell, skjøtemuffer, pakninger etc. bøyer og kraver, bolter, skruer etc. endemansjetter, bindtråd, papp, lerret, sveisemateriell, gass og surstoff. Arbeidslønn, sosiale utgifter, administrasjonskostnader, fortjeneste, reise og diett skal være inkludert. Det skal inngis separate priser for rør-, ventilasjon-, sprinkler-, kjøletekniske anlegg. SD-anlegg, varmluftsporter, prosesskjøling og kjøle- fryserom medtas av ventilasjonsentreprenør. Komplett automatikk med tilkobling og SD-anlegg skal prises. SD entreprenøren medtar komplett kabling og kobling fra 434 tavlene. Elektro entrepreprenøren medtar stigeledning inkludret kobling til 434 tavlene. Gulvvarme og snøsmelte leveres som vannbåren varme. Elektriske varmekabler i Acodrain. Sanitærutstyr leveres som vist/tekstet på arkitekttegningene. Brannskap installeres i henhold til forskriftene og skal være for innfelling. For Markedshall, showroom, utstillingsarealer, arealer med truckkjøring monteres selve branntromler over himling. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

6 IKEA Eiendom Holding AS Side 6 For kjøkken medtas et separat avløpssystem for fettholdig avløp ført ut til fettutskiller. Næringsmiddeltilsynets krav skal følges. Det skal installeres et sprinkleranlegg etter NS-EN siste utgave. Ventilasjonsanlegget dimensjoneres i henhold til etterfølgende klimatabell. Det skal utføres klimaberegninger for å dokumentere behovet for kjøleanlegg. Det skal medregnes kjølebatteri i ventilasjonsaggregatene. Standarder Dersom ikke annet er nevnt i denne kravspesifikasjonen skal utstyr og leveranser være i henhold til NS 3420 Tekniske bestemmelser og spesifiserende tekster for tekniske installasjoner med veiledning. I de tilfeller det ville være relevant skal løsninger anbefalt i NBI s byggedetaljer benyttes. installasjonene skal være i samsvar med de stedlige myndigheters krav og særbestemmelser. Dersom ikke annet er nevnt i beskrivelsen, skal utstyr og leveranser være i henhold til: Byggeforskriftene TEK 2010 og REN veiledningen. Normalreglementet for sanitæranlegg. Siste utgave. Administrative og tekniske bestemmelser utgitt av NKF. Melding HO-2/93 - Inneklima og energiforbruk. anlegget skal tilfredsstille krav og intensjoner i NS3420. siste utgave Beskrivelsestekster for tekniske installasjoner med veiledning. I de tilfeller det ville være relevant skal løsninger anbefalt i NBI's byggedetaljer benyttes. Kommunale særbestemmelser Arbeidstilsynets retningslinjer 444 Detaljer som ikke er nevnt i beskrivelsen, skal såfremt disse er nødvendige for anleggets godkjennelse av myndighetene, være medtatt Det elektriske anlegget utføres etter FEL og NEK 400, siste utgave. Lover og forskrifter Alle leveranser og arbeider må tilfredsstille gjeldende statlig og kommunale lover, forskrifter, regler og bestemmelser. Detaljer som verken er nevnt i beskrivelsen eller vist på tegningene skal være medtatt i kontrakten såfremt disse er nødvendige for anleggets funksjon, samt godkjenning fra myndighetenes side. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

7 IKEA Eiendom Holding AS Side 7 Anmeldelser Alle tekniske anlegg skal anmeldes via ansvarlig søker til myndighetene for de anlegg som krever dette. Ferdigmelding med nødvendige protokoller skal uoppfordret sendes ansvarlig søker til rett tid. Gebyret i forbindelse med anmeldelser og eventuelle andre avgifter dekkes av byggherren. Alle omkostninger for øvrig skal medtas av tilbyder. Prosjektering De total under entreprenører har det fulle ansvar for planlegging og komplett prosjektering av de anlegg som inngår i de respektive entrepriser / leveranser. Det skal utarbeides komplette plantegninger, snitt, og skjemategninger for alle anlegg. Anleggene skal optimaliseres med hensyn til energiøkonomi, enkel og rasjonell drift, vedlikehold og renholdsvennlighet samt fleksibilitet. Total under Entreprenør skal utarbeide alle tegninger som er nødvendig for å innhente byggherrebeslutninger, offentlige godkjennelser, gjennomføre kontraktsarbeidene og etablere FDV- dokumentasjon. Total Under Entreprenør må ivareta prosjektering av bygget i hht igangsettelses plan av de forskjellige deler av bygget. Alle anlegg må prosjekteres slik at aktuelle områder er ivaretatt ved igangsetting. Det betyr at alle anlegg er ferdig utført i den delen og idriftsatt inklusiv eventuelle midlertidige/provisoriske løsninger for å få dette til. Behov avhenger av alle aktører s prosjektering. Igangsettelses rekkefølge: Varemottak Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 IKEA FOOD starter sine arbeider i restaurant kjøkken, Bistro og Swedish Foodmarked 10 uker før åpning av varehuset. Det kreves at alle Total Under Entreprenører fremlegger tilstrekkelig dokumentasjon av de løsninger som velges. Dokumentasjonen skal i første rekke vise de valgte prosjekteringsforutsetninger og tekniske løsninger tilstrekkelig detaljert og presist, slik at tiltakshaver kan være i stand til å vurdere de valgte løsninger. Beregninger skal utføres etter anerkjente metoder for norske forhold og klimaforhold hvor bygget er plassert. De Total Under Entreprenører skal dokumentere at løsninger som han går inn for er gode nok til å møte de funksjonskrav som stilles. Dette kreves spesielt dersom det foreslås ukonvensjonelle løsninger, eller løsninger som er lite kjent. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

8 IKEA Eiendom Holding AS Side 8 Entreprenørene må ha et kvalitetssikringssystem som ivaretar all prosjektering. Prosedyrer og sjekklister skal utarbeides og forelegges tiltakshaver for orientering. Byggherren skal når som helst ha adgang til kontrolldokumentene. Entreprenørenes dokumentleveranse fra prosjekteringsarbeidene omfatter følgende, men er ikke begrenset til: Plantegninger, systemskjemaer, snitt-, utsparings, hullboringsplan- og detaljtegninger for alle installasjoner i hensiktsmessig målestokk. Målestokk og inndeling av tegningene mht ulike systemer velges ut fra behov, men det stilles krav til god leselighet og hensiktsmessig oppdeling. Alle tegninger skal leveres / utarbeides på dwg-format. Laginndelingen på tegningen skal følge NS Alle tegninger og tegningsfiler som blir produsert i prosjektet skal vederlagsfritt stilles til bruks- og disposisjonsrett for kvalitetssikring, FDV, etc., til fremtidig dekning av byggherrens behov og til forpliktelser som byggherren måtte påta seg. Det skal utarbeides samplott i farger med alle tekniske installasjoner inntegnet. Det skal også utarbeides samplott tegning med Retail installasjoner. Rør entreprenøren har ansvar for denne tegningen. Alle tegningene skal tegnes i 3D. Total Under Entreprenør er ansvarlig å utføre tverrfaglig kollisjonstest ukentlig med de andre tekniske fag samt bygningsmessige konstruksjoner som RIB og ARK. Alle tegninger skal på gjennomsyn av oppdragsgiver før de får status som arbeidstegning. Ferdig tegningsunderlag fra entreprenører skal varsles 3 uker før tegninger blir oversendt for gjennomsyn og kommentering av IKEA. IKEA skal ha minst 3 uker for gjennomgang av tegninger, skjemaer, etc.. Det stilles krav om at prosjekterings leder for prosjektering kan dokumentere erfaring fra tidligere prosjekter med sammenlignbar kompleksitet og størrelse. Det vil i prosjektet bli benyttet Byggnet for lagring og distribusjon. Ferdig prosjektmateriale er IKEA sin eiendom. Papirkopier av tegninger for eget bruk og byggeplass medtas av Total Under Entreprenør. Tegningsgjennomgang Entreprenør skal ha felles tegningsgjennomgang, og gjennomføre egen tegningsgranskning av arbeidstegninger. Ca 3 uker før arbeidene starter i de enkelte delområder skal det underveis i prosjektet være tverrfaglige og fagvis tegningsgjennomganger/ koordineringer i de respektive delområder. Det er i alt 4 delområder + varemottak og utomhus. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

9 IKEA Eiendom Holding AS Side 9 Elektrisk utstyr Alt kontrollpliktig elektrisk materiell skal enten være godkjent av Norges Elektriske Materiellkontroll, CE-merket og/eller godkjent av det stedlige tilsyn. Motorer og utstyr skal tåle en variasjon i spenningen på +/- 10% uten å bli overbelastet. Alle motorer leveres som kortslutningsmotorer med stillegående kulelagre i helkapslet utførelse for 3-faset vekselstrøm. Motorer mindre enn 0,2 kw kan være 1-faset. Er de Total Under Entreprenørene ansvarlig for startutrustning for sitt utstyr og automatikk. Skal han utarbeide komplette koblingsskjemaer for anlegget. Før elektrisk materiell setter, også motorer og pumper i bestilling skal alle koplingsskjemaer, fabrikat, type, trykkfall og spesifikasjoner for utstyr samt arrangementstegninger for eventuelle tavler, være forelagt byggherre eller de tekniske rådgiver for gjennomsyn. For levering av elektrotavler skal alle leverandører levere samsvarserklæring for sine anlegg til elektroentreprenør. Videre skal Total Under Entreprenører teste og levere rapport på at alle anleggsdeler er testet for overopphetningsmotstander, innstilte vern og brytere iht. forskrifter elektriske anlegg. Driftsspenning : 400 Volt TN-S Dokumentasjon for tilbud Tilbyderen skal levere en beskrivelse av den organisasjonsform som vil bli benyttet på prosjektet. Beskrivelsen skal inkludere et organisasjonskart som viser nøkkelpersonell og en beskrivelse av hver enkelt persons bakgrunn. Eventuelle underentreprenører som tilbyder ønsker å benytte skal oppgis. For hver underentreprenør skal det oppgis minimum underentreprenørens navn, adresse og beskrivelse av det arbeid som skal utføres. Tilbyderen skal utarbeide en kortfattet beskrivelse over bygningsmessig hjelpearbeider. Dokumentasjon for utførelse av arbeid Underentreprenøren skal utarbeide arbeids- og anmeldelsestegninger i målestokk minimum 1:100 og nødvendige detaljer og snitt minst i målestokk 1:50/20. Det skal utarbeides plantegninger, oppleggsskjema, systemskjema, snitt, detaljer, utsparingstegninger, hullboringsplaner og himlingsplaner i samarbeid med de øvrige tekniske entreprenørene, ARK og RIB Alle tegninger skal utarbeides i dwg eller kompatibelt system. Videre skal det utarbeides flowskjemaer som viser anleggets prinsipielle oppbygning og virkemåte. Eventuelle spesielle arrangementstegninger skal utarbeides av entreprenøren. Tegningene skal forevises totalentreprenøren/byggherren i god tid før montasje. Totalentreprenøren overtar intet ansvar for rett prosjektering selv om han har godkjent tegningene for produksjon. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

10 IKEA Eiendom Holding AS Side 10 Eventuelle endringer som viser seg nødvendig under montasjen skal merkes på ett sett tegninger for oppretting av originaler før overlevering av som bygget dokumentasjon. Tegningene skal utføres iht. NS 3039 og NS All innregulering, prøving, måling protokoller og avleveringskontroller skal være utført før ferdigmelding. Ventilasjonsentreprenøren skal i samråd med totalentreprenøren foreta nødvendige varmetaps- og energirammeberegninger for å dokumentere at prosjektet tilfredsstiller offentlige krav. Følgende protokoller og dokumenter skal foreligge: Energi- og effektbudsjett, etter NS 3031 og NS Protokoll fra tetthetsprøving av luft- og vannsystemer. Protokoll fra innregulering av luft- og vannsystemer. Protokoll fra lydmålinger. Avstengningsguide for røranlegget. Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll. Protokoll fra 3.part kontroll sprinkler. Ferdigmelding av sprinkleranlegget til brannvesenet. Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Som bygget tegninger lag ut på Byggnet. Videokontroll av bunnledningene Merking Merkesystem for anlegget skal utføres i henhold til "Tverrfaglig merkesystem for bygninger" utvikler av/for Statsbygg, dokument "FOU 50083". Alle anlegg skal ha fullverdig merking i tråd med FDV instrukser samt gjeldende forskrifter. Merkeskilt skal inneholde: Symbol Beskrivende tekst System m/ komponentnummer Kapasitet Strømningsretning Systemtilhørighet Merking anbringes ved forgreninger, ventiler, rørføringer, ved teknisk utstyr og ved vegger ut av teknisk rom. Der utstyret er dekket av andre installasjoner som himlinger eller lignende, monteres merkeskilt på installasjonene. Det skal benyttes skilt med varig merking som henges opp eller festes med solid festemetode. Det skal utarbeides avstengningsguide for anlegget. Enhetspris på merkeskilt med ovenstående innhold skal oppgis for bruk ved tillegg / fradrag. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

11 IKEA Eiendom Holding AS Side 11 Bokstaver og tall på merkeskilt i tak og himling skal ha høyde på ved takhøyde Opptil 4,0 m min. 20 mm Over 4,0 m min. 60 mm Over 6,0 m min. 80 mm Drifts- og vedlikeholdsinstruks og som bygget dokumentasjon Entreprenøren skal utarbeide en fullstendig drifts- og vedlikeholdsinstruks som overleveres sammen med som bygget tegninger ved overlevering av anlegg. Instruksene skal utarbeides spesielt for det aktuelle anlegg og utformes etter FDVweb (Sønnicomodellen/Curotech-norm.). Total Under Entreprenør har ansvar for koordinering og enhetlig innhold og utforming. Leveres ferdig for direkte innleggelse av FDV hos Curotech. Instrukser og som bygget tegninger leveres i tre sett. I tillegg leveres CD/DVD med instruks og tegninger i DWG-format og pfd. Branndokumentasjon Underentreprenørene utarbeider forskriftsmessig branndokumentasjon for sine anlegg som overleveres før ferdigstillelse av bygget. Overlevering Overlevering finner sted når anlegget er igangsatt for normal drift og prøvekjørt i min 14 dager, alle protokoller og øvrig dokumentasjon er overlevert og godkjent. Montasje av rør, kanaler og utstyr Rør og utstyr monteres slik at den tilsiktede fordeling av medium over de enkelte komponenter oppnås. Spesielt tas det hensyn til fremtidig service og vedlikehold. Generelt gjelder det at utstyr skal ha tilstrekkelig klaring på de sidene man må komme til for vedlikehold. Spesielt foran luker, elektriske koblingsbokser og paneler. Entreprenøren skal derfor påse at rommet rundt utstyr ikke blir blokkert av kanaler, rør, henger, kabler etc. Installasjoner skal koordineres med Retail med egen samplott tegning. Videre skal montasje gjøres i overensstemmelse med produsentens retningslinjer og anvisninger. Det skal i samme rom benyttes lik oppleggsmåte/montasjesystem. Blanding av åpent og skjult anlegg aksepteres kun dersom annet ikke er mulig. Stål som behandles med brannmaling skal ikke tildekkes, monteres utstyr på m.m. For rørgjennomføringer i brannskiller og brannseksjoneringsvegger skal det benyttes godkjente brannmansjetter/branngjennomføringer. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

12 IKEA Eiendom Holding AS Side 12 Ved utførelse må det hensyn tas at tak vil kunne bevege seg inntil 10 cm pga. snølaster. Lydforhold Anlegget skal som minimum tilfredsstille krav til ekstern og intern støy iht. NS 8175 klasse C hvis ikke de spesifiserende tekster angir strengere krav. Entreprenøren skal gjennomføre lydmålinger før overlevering av anlegget. Kontroll på anlegget Totalentreprenøren og tiltakshaver kan til enhver tid foreta de undersøkelser og prøver han måtte ønske. Kontroll av komponenter kan utføres så vel i leverandørens verksted som hos dennes eventuelle underleverandører eller på montasjeplassen. Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig med å legge forholdende til rette for slik kontroll. Komponenter og deler av anlegget som skal bygges inn og senere bli utilgjengelig for ettersyn, skal kunne ferdigkontrolleres og prøves både kvalitetsmessig, funksjonsmessig og montasjemessig før innbygning tillates. Som dokumentasjon skal digitale bilder og videokontroll vedlegges FDV. For kontroll av anleggets funksjon og kapasitet skal det finne kontrolluker, målehull som kan tettes, samt temperaturlommer for termometre. Det skal særlig påses at all tildekning av sprinklerhoder og brannmeldere er fjernet, egen KS plan for dette skal foreligge og følges. Funksjonsprøving Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjøres og funksjonsprøves. Før igangkjøring av anleggene rengjøres bygget. Etter godkjent rengjøring skal anlegget prøvekjøres under full kontroll i så lang tid at alle nødvendige kontrollmålinger og komponentinnstillinger kan bli utført slik at anlegget fungerer iht. spesifikasjon. Ingen prøvekjøring skal foretas før installasjonene er helt rengjort. Endelig funksjonsprøving foretas sammen med byggherren og automatikkentreprenøren. Dersom anlegget ikke fungerer med byggherren tilstede, vil ny funksjonsprøve bli foretatt for entreprenørens regning. For funksjonskontroll av automatikk skal automatikk entreprenør delta i funksjonsprøvingen av anlegget Tetthetsprøving gjøres etter NBI-anvisning Testing av sikkerhetsanlegg som brann, sprinkler, nødlys, m.m. skal utføres i fullskala. Rapporter på tester og egen KS skal overleveres i god tid før overlevering. Innregulering/kapasitetsprøving Før innregulering skal igangsettes skal måle-instrumenter som skal benyttes være kalibrert på et akkreditert institutt innenfor de intervaller som fellesnordiske regler anbefaler. Det er denne entreprenørs ansvar å dokumentere dette. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

13 IKEA Eiendom Holding AS Side 13 Entreprenøren skal foreta en komplett innregulering av anlegget, samt utarbeide måleprotokoll. Denne skal oversendes byggherre i god tid før ferdigbefaring. Prøvningene skal normalt gjennomføres før overlevering skjer. Hvis de klimatiske forhold gjør den endelige prøving vanskelig, skal måling og endelig justering skje ved de egnede klimaforhold. For luftmengder godkjennes en toleransegrense på + 0 til 10% inklusive målefeil. For flytende medier godkjennes en toleransegrense på +/- 10% inklusive målefeil. Hvis mer enn 5% av kontrollpunktene ligger utenfor +/- 10% av oppgitt verdi i innreguleringsprotokoll inkl. målefeil, vil innreguleringen bli underkjent. Innstillings - posisjon skal låses og avmerkes på komponent og tegning/protokoll. Opprydding Det skal foretas jevnlig opprydding og fjerning av alt eget avfall. Det er krav om kildesortering. For eventuelle fellesryddinger vil kostnader bli fordelt på alle entreprenørene. Koordinering Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprenørene, slik at man før montasjen påbegynnes i de forskjellige deler i bygget, blir enige om rekkefølge for montasjearbeidene.. Støter egne leveranser sammen med andres, skal den rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt entreprenørene i samarbeid med byggeleder ikke har løst problemet. Entreprenøren skal i god tid opplyse følgende: Dimensjon på inntransportåpninger. Vekter på utstyr. Hvis andre entreprenører hindrer hans arbeider. Fremdrift Entreprenøren plikter å følge vedlagt eller en omforent fremdriftsplanen som til enhver tid gjelder for byggearbeidet. Det skal fremlegges fremdriftsplan for egne arbeider, samt bemanningsplan senest 14 dager etter kontraktsinngåelse. Entreprenøren skal delta på nødvendige bygge- og fremdriftsmøter på byggeplassen. Samt nødvendige særmøter. Tilrigging All tilrigging og lagring av materiell skal skje innenfor anleggsområdet og etter avtale med totalentreprenøren. Inntransport Leveransen skal omfatte på- og avlessing, inntransport og oppheising av utstyr på byggeplass. Denne posten prises som egen post i prisskjema. Entreprenøren må selv M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

14 IKEA Eiendom Holding AS Side 14 vurdere og melde inn nødvendige inntransportåpninger og ta høyde for eventuelt demontering og remontering av utstyr. Bygningsmessige hjelpearbeider som skal prises av bygningsentreprenøren - Graving av grøfter for bunnledning, avretting, igjenfylling. - Nedsetting/graving og forankring av fettutskiller. - Kummer for snøsmelteanlegg - Hulltagning, utsparinger, kjerneboring og gjenstøping i betong. Utsparinger over 50mm - Hulltagning, utsparinger, kjerneboring og gjenstøping i lettvegger, tak mm. Utsparinger over 50mm - Slissing i betongvegger - Etterflikk - Malerarbeider, maling av synlige rør og kanaler (rør i sprinkler sentral males av sprinklerentreprenør) - Branntetting, koordineres og utføres av PEAB, og prises av PEAB - Innstøpningsgods leveres av Total Under Entreprenør, men støpes inn av PEAB - Innstøping av gulvvarme, legging av armeringsnett. - Innstøping av gatevarme, legging av armeringsnett. - Innstpning av gulvsluk, brønner og renner - Betongfundament, oppsamlingskum sprinkler - Takoppbygg for JET hetter, luftinntak. - Bygningsmessige arbeider i forbindelse med inntaksrister - Spikerslag for, servanter, wc, urinaler, u-vasker, rør i rør boks, brannskap, håndslukkere, radiatorer, mm. - Hulltagninger i himlingsplater for tilluft- og avtrekksventiler samt sprinkler. Hull og tetting i kjøleromsvegger og tak. - Montasje av taksluk levert av rørlegger. - Pumpesumper i rømningskorridorer i U-etg - Klimaluker/røykluker inkludert automatikk med vind og regnsensor for åpne/lukke og klimastyring. Utsparinger Total Under Entreprenør skal merke opp nødvendige utsparinger for sine anlegg i lett vegger, samt i støpte konstruksjoner. For støpte konstruksjoner skal det utarbeide felles utsparingstegninger med rør, ventilasjon og elektro. Utsparingene skal godkjennes av RIB. Alle hulltagning f.o.m. 50mm og under medtas i denne entreprisen. Koordinering av dette arbeidet er Total Under Entreprenøren s ansvar. Hvis det er anvist feil, skal ekstra hogging og etterflikk bekostes av Total Under Entreprenøren selv. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

15 IKEA Eiendom Holding AS Side 15 Vann, varme, lys og kraft Total Under Entreprenøren holder selv håndlamper og kabler for sveisestrøm, maskiner etc. Han må selv holde nødvendig sjauehjelp. All transport og inntransport av utstyr som Total Under Entreprenøren skal levere eller montere, skal være inkludert i anbudet. Dette gjelder også ventiler som han får utlevert for innmontasje i anlegget. Alle Total Under Entreprenører er pliktet til å beskytte utstyr, rør, armatur og kanaler mot tilsøling og ødeleggelse i byggetiden, samt å fjerne beskyttelsesmateriell. Ved overlevering skal anlegget være avpusset og i rengjort stand. Detaljer Mindre detaljer så som hengere, skruer, bolter, deler og lignende som naturlig og logisk hører med til anlegget, skal leveres og monteres uten ekstra godtgjørelse selv om disse ikke er spesielt nevnt i spesifikasjonen eller anmerket på tegningene. Skytebolter samt boring av hull for ekspansjonsbolter skal være inkludert i anbudet. Mindre trekninger som ikke er vist på tegningene, men som blir nødvendig under arbeidets utførelse skal være inkludert. Ferdigbefaring og overtagelse/egenkontroll NS 8405 skal legges til grunn for overtakelsen. Ferdigbefaring er beskrevet under spesielle ytelser og skal prises under denne post Følgende skal minimum gjennomgås: Kontroll av reguleringsfunksjoner. Kontroll av virkningsgrader for varmegjenvinnere. Kontroll av hovedvannmengder Kontroll av hovedluftmengder Stikkprøvekontroll av delvannmengder Kontroll av lyd. Kontroll av automatikk Kontroll av alt montert utstyr. Overlevering finner sted når anlegget er ferdig testet, igangsatt for normal drift, alle protokoller og øvrig dokumentasjon er overlevert og godkjent. Prøvedriftsperiode (PDP) Ansvarlig saksbehandler / bas skal stille i møter og befaringer innkalt av byggherren i prøveperioden. I PDP skal Total Under Entreprenørene foreta nødvendig tester og kontrollere at anlegget fungerer i hht. beskrivelse, tegninger og skjemaer. Testprotokoll skal føres for hvert enkelt anlegg. I de tilfeller med grensesnitt mot andre entreprenører skal det lages egne rapport dersom det ikke oppnås enighet om ansvaret. Alle feil og mangler som er avdekket i PDP skal rettes før overtakelse av anleggene. Rapport fra PDP, inkludert testprotokoll, sendes byggeleder minimum 1 uke før overtakelse. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

16 IKEA Eiendom Holding AS Side 16 For kjøkken er prøvedrift perioden satt til 5 uker før åpning av varehuset. Ved prøvedrift skal alt i kjøkken være klart for full drift og servering med alle tilstøtende støtterom og funksjoner. Prøvedriften er satt til 3 mnd fra anleggene er innregulert/funksjonstestet og driftsatt for normal drift. Byggherren kan forlenge prøvetiden med inntil 1 år etter at anleggene er driftsatt hvis testprotokoller ikke ivaretar funksjonskravene for de enkelte anlegg i hht funksjonsbeskrivelsen. All FDV skal være oppdatert ved periodens utløp og anlegget overtas Fullskalatest/funksjonsprøving Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjøres og funksjonsprøves. Før i gangkjøring av anleggene rengjøres bygget. Etter godkjent rengjøring skal anlegget prøvekjøres under full kontroll i så lang tid at alle nødvendige kontrollmålinger og komponentinnstillinger kan bli utført slik at anlegget fungerer iht. spesifikasjon. Ingen prøvekjøring skal foretas før installasjonene er helt rengjort. Det skal fremlegge oppsett på alle hans egenkontroller og funksjonstester for IKEA. Denne dokumentasjonen skal inn i framdriftsplanen og IKEA skal inviteres til å delta på dette. Oppsett skal fremlegges for IKEA til godkjenning i god tid før det skal utføres. I tillegg skal det gjennomføre en funksjonstesten tilsvarende hans egenkontroll/ idriftsettelseskontroll som fant sted før ferdigbefaring. Byggherre og rådgivere skal være tilstede under denne kontroll, men Total Under Entreprenørene må stille med nødvendig mannskap og utstyr for å kunne gjennomføre kontrollen. Alle de tekniske anlegg skal testes hver for seg og opp mot hverandre. Testen skal ivareta brannvarsling, nødlys, sikkerhet, adgangskontroll, heiser og signaler til SD-anlegget i tillegg til signal til brannvesen. Fullskalatesten vil foregå på natterstid. Tetthetsprøving gjøres etter NBI-anvisning Lux-målinger foretas av belysningsanlegget både for allmennbelysning og for nødlysanlegget. Måling og kontroll av motorvern foretas før overlevering. Testing av: Brannalarm Talevarsling HC-alarmer Varsellamper Innbruddsalarmanlegg Adgangskontroll M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

17 IKEA Eiendom Holding AS Side 17 ITV Nødlys Reservekraft UPS Forrigling mot dører, porter, gardiner, SD, heiser, sprinkler, ventilasjon, etc Rapporter på tester skal overleveres i god tid før overlevering. Testen skal utføres flere netter dersom alt ikke fungerer slik det skal. Er Total Under Entreprenøren skyldig i at testen må utføres flere ganger må den bære egne og andres merkostnader. Utbedring av eventuelle mangler Ved deloverleveringer- og ved overtagelse av hele bygget avtales egne frister, for utbedring av eventuelle feil og mangler. Ettårsbefaring med funksjonstest I forbindelse med ettårsbefaringen skal logg over feil og mangler legges fram og gjennomgås. Videre skal det nå foretas en full funksjonstest av anlegget. Total Under Entreprenøren(e) skal gjennomføre denne funksjonstesten tilsvarende hans egenkontroll/idriftsettelseskonrtroll som fant sted før ferdigbefaring. Byggherre og rådgivere skal være tilstede under denne kontroll, men Total Under Entreprenøren(e) må stille med nødvendig mannskap og utstyr for å kunne gjennomføre kontrollen. Opplæring Opplæringen skal ha som overordnet mål å gjøre driftspersonellet kjent med systemets oppbygging, funksjoner og virkemåte slik at kunden kan beherske sitt anlegg ved overtakelse. Gjennomføringen av opplæringen bør utføres i tre faser: Fase 1: Generell innføring i anleggets oppbygging, funksjoner, virkemåte og dokumentasjon. Sikre at driftspersonell som skal delta under idriftsettelse har tilstrekkelig kunnskap om anleggene. Fase 2: Gjøre byggherrens vedlikeholds- og driftspersonell fortrolig med bruken av utstyr slik at de kan utføre feilsøkings- og vedlikeholdsarbeid som det er naturlig at driftpersonellet selv har ansvar for. Fase 3, gjelder kun SD-anlegg: Ca 6 mnd etter overlevering. Repetisjon / ajourføring / komplettering av driftspersonalets kompetanse og kunnskap om anleggene. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

18 IKEA Eiendom Holding AS Side 18 Gjøre driftspersonalet fortrolig med bruken av styrings- overvåkningsmidlene slik at systemets egenskaper utnyttes fullt ut. Det skal utarbeides notater for det som skal gjennomgås. Hver av fasene skal ha en varighet på minst 1 dag for hvert fag (Ventilasjon 1 dag, Varmeanlegg 1 dag, osv). Opplæringen skal skje: Der anlegget fysisk er montert. Ved gjennomgang av alle funksjoner og anleggsdeler. Ved gjennomgang av nødvendige vedlikeholdsrutiner Ved gjennomgang av FVDU-instruksen i sin helhet. Opplæringsprogram lages av Total Under Entreprenøren, men rådgivere og byggherre skal godkjenne denne før opplæring igangsettes. Reklamasjonsperiode I tillegg til de vanlige reklamasjonsarbeider skal det i garantiperioden avlegges 2 stk gjennomganger på bygget for kontroll av anleggets tekniske komponenter og drift, samt funksjon. Anlegget gjennomgås sammen med drifts- personalet og eventuelle feil og mangler rettes. Etter hver kontroll skal det utarbeides skriftlig rapport som overleveres byggherren. Første besøk foretas ca. ½ år etter overtagelsen. Ved siste besøk før reklamasjonstidens utløp skal anlegget prøves og måles på nytt ved stikkprøver av tidligere kontrollpunkter på anlegget. Prøvene sammenlignes med tidligere utarbeidede protokoller. Dersom det registreres avvik skal dette umiddelbart tas opp med byggherren, for avklaring av videre prosedyrer. Oppretting av avvik som skyldes manglende drift- og vedlikehold skal belastes av byggherren. Anlegget etterjusteres før reklamasjonsbefaring gjennomføres. Innemiljø Det skal legges rutiner på byggeplassen som sikrer god kvalitet på innemiljøet. For å sikre god kvalitet på innemiljøet henvises det til Håndbok for innemiljø utgitt av RIF. Følgende momenter må det tas hensyn til: Materialbruk Tekniske løsninger Renhold på byggeplass Oppfølging på byggeplass M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

19 IKEA Eiendom Holding AS Side 19 Beskyttelse mot skader, tilsøling og støv Alle entreprenører har gjensidig ansvar for at de respektive anlegg ikke tilsøles eller ødelegges. Forlater montørene anlegget før overtakelsen, gjøres det avtale mellom entreprenørene om fjerning av beskyttelsesmateriell. Alle entreprenører har ansvar for at disse tiltak blir ivaretatt, og fratar ikke entreprenøren ansvaret hvis skader oppstår. Alle entreprenører er pliktig til å beskytte utstyr mot tilsøling, fukt og ødeleggelse. Generelt nevnes tildekking av kanal- og røråpninger både under transport, lagring på byggeplassen, montasje og inntil igangsetting av anlegget. Spesielt nevnes at kravet om tildekking og nødvendig rengjøring før montasje også gjelder kanaldeler som bend, påstikk og lignende i det slike deler ofte ankommer byggeplass mer eller mindre ublendet. Alle hulltaking til inspeksjonsluker o.a skal foretas forskriftsmessig, og metallspon/støv skal fjernes fra kanalsystemet. Dersom dette ikke følges, kan byggherren forlange fjerning av materiell som krav ikke er oppfylt for, eller full rensing innvendig. Resultatkrav Visuelt: Støvdekke: Metode- Beskrivelse: Det skal ikke være synlig ansamlinger av støv, materialrester e.l i noen deler av -anlegg. Det stilles følgende krav til støvdekke inne i kanalsystemet.: Maksimalt 10 % støvdekke målt som gjennomsnitt av 8 randoniserte avtrykk analysert etter metodebeskrivelse beskrevet nedenfor. Målingene skal utføres med anlegget stengt. Det anvendes geltape tilpasset apparaturen. Målingene utføres ved først å ta en referanseverdi pr. geltape. Deretter tas et avtrykk fra overflaten som skal analyseres. Geltapen plasseres deretter i måleinstrumentet, og areal støvdekkeprosent avleses. Kvalitetssikring KS-opplegg skal dokumenteres før oppstart. Serviceavtaler Total Under Entreprenør skal ta med alle servicekostnader som angår normal slitasje som følge av drift, bytte av filter etc. Kostnadene for dette arbeidet må vurderes sammen med posten for reklamasjonsarbeider. Det ønskes således en pris for servicearbeider ut over det som er normale reklamasjonsarbider, slik at anlegget kan drives uten driftsproblemer og ekstra kostnader for byggherre. Avtalt tid er 3 år fra overtagelse. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

20 IKEA Eiendom Holding AS Side 20 Klima- og komfortkrav Total Under Entreprenørene for og elektro er i fellesskap ansvarlige for at klima, komfort og funksjonskrav oppfylles under de belastninger som er angitt ved dimensjonerende forhold. I den etterfølgende tabellen er det angitt krav til inneklima etc. Tabellen omfatter de mest vanlige romtyper. Klimakrav til spesialrom som ikke er ført opp i tabellen, men som inngår i romprogrammet, må kompletteres av tilbyder. Slike rom skal dimensjoneres iht. Melding HO-2/93, inneklima og energiforbruk utgitt av DiBK og/eller Arbeidstilsynets melding nr. 444 og TEK10. Type og størrelse av lokaler fremgår av romprogrammet og arkitektens tegninger. For dimensjonering av klimatekniske installasjoner skal følgende legges til grunn: Dimensjonerende forhold: Sommer: Høyeste utetemperatur: +24,5 C, 50 % RF og natt 12 C. Ved overskridelse av utetemperatur tillates innetemperaturen å stige en ½ C for hver grad C den dimensjonerende utetemperaturen overskrides. Vinter: Laveste 3-døgns middel utetemperatur: t = -30 C. Solavskjerming: Det forutsettes utvendige automatiske persienner for solbelastede fasader, grader og eller solreflekterende glass. Max. Forurensning: CO2: 600 ppm. Klimakravene skal overholdes både sommer og vinter selv uten at de oppgitte interne belastninger er tilstede. M:\\Beskrivelse\Funksjonsbeskrivelse Ringsaker RIV.docx

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet.

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet. FOTEN KAFÉ side 1 310 FELLESYTELSER Generelt. De rørtekniske anleggene skal oppfylle de krav til tilbudsbestemmelser, kontraktsbestemmelser etc. som fremkommer av de generelle bestemmelser for totalentreprisen.

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015 7.31. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering Beslutningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger Desember 2004 Tor I. Hoel Pro Teknologi AS KORT CV Kort CV Tor I. Hoel 1993 1994

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

80 Enhetspriser VVS-installasjoner

80 Enhetspriser VVS-installasjoner 80 -installasjoner Prisskjema enhetspriser Hvor annet ikke er spesifisert skal enhetspriser inkludere prosjekteringskostnader samt rigg, drift etc. Prisen skal inkludere vann- og avløpsledninger basert

Detaljer

NØDBOLIGER RODENESET

NØDBOLIGER RODENESET Entreprise T1_18 PROSJEKTSPESIFIKK BESKRIVELSE UTVENDIG VVS-ANLEGG NØDBOLIGER RODENESET Kristiansand Eiendom. Revisjon Tilbudsunderlag Dato 25.11.2014 Utført av RIVCO AS R638 - jm 2 INNHOLD 73 Funksjonskrav

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 1 DEN GAMLE KAFÉ Generelle ytelser 1 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet

Detaljer

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse

Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Side 1 av 5 Stranda Kommune Geiranger Omsorgssenter OH1/ BOLIGSPRINKLING- TYPE 3 Beskrivelse Sprinkleranlegg Juli 2016 Side 2 av 5 33 SPRINKLERANLEGG VVS planlegging AS er engasjert av byggherren for å

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04 GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK Kapitel 04 Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Håvard Espelin HE 04.08.11 Kontrollert: Ivan Hansen IH 04.08.11 Revidert: Asle N.

Detaljer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare.

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare. 25 Dato: 06.05.2016 Side 0 Denne beskrivelsen er basert på siste utgave av NS3420. NS3420 er en vesentlig del av denne spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å være kjent med under prissetting og

Detaljer

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger.

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger. Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1 3 VVS TEKNISKE ANLEGG 30 RØRLEGGERARBEIDER GENERELT. Nedenfor er rørleggerarbeidene, her bestående av kapittel 31 Sanitæranlegg og kapittel 32 Varmeanlegg, beskrevet.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV 19859001 NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS SWECO NORGE AS Funksjonsbeskrivelse, Totalentreprise Generelt Kultur og Idrettsbygg Oslo KF skal rehabilitere våtromsavdelingen i Nordtvet Bad. Det

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken Dato: 2015-10-28 Saks- og dokumentnr: 201502129 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-31 Strateginotat røranlegg 31 Sanitæranlegg Generelt Alle sanitærinstallasjoner

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

KIRKEGATA 14, 5.ETASJE

KIRKEGATA 14, 5.ETASJE KIRKEGATA 14, 5.ETASJE Ytelsesbeskrivelse VVS Rørtekniske anlegg Kapittel: 30 Generelt 31 Sanitæranlegg 33 Brannslokkingsanlegg Sarpsborg, 15.12.15 Lars Myhre Østfold AS Side 1 VVS-TEKNISKE ANLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

Maridalsveien OSLO OSLO KOMMUNE

Maridalsveien OSLO OSLO KOMMUNE Maridalsveien 3 0178 OSLO OSLO KOMMUNE Beskrivelse av VVS-tekniske arbeider Eiendommen er beliggende på oversiden av Hausmania kulturhus med innkjøring nederst i Maridalsveien. Det er en rekke bygg på

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 8 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggata 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 1 - RØRANLEGG FEBRUAR 2012 Side 2 av 8 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg

Tilleggsavtale. til kontrakt. Statsbygg Tilleggsavtale til kontrakt Mellom Statsbygg Org.nr. og Org.nr. 1. Tilleggsavtalen Dette avtaledokument er et tillegg til kontrakt K101 Brakkerigg. Ved eventuelle avvik mellom denne kontrakt og kontrakt

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 2016 Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Del 3 VVS Leilighetene skal oppgraderes i henhold til kriterier for passivhus og lavenergihus boligbygninger NS3700:2013. Foreliggende

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1 31 SANITÆR 310 GENERELT All prosjektering og utførelse skal være i h.t. offentlige regler (TEK10) og bestemmelser samt i h.t. våtromsnormen. Alt utstyr og alle løsninger

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Generell orientering om prosjektet. 1 Omfang. 1.1 Generelle krav til materialer og utføring

KRAVSPESIFIKASJON. Generell orientering om prosjektet. 1 Omfang. 1.1 Generelle krav til materialer og utføring KRAVSPESIFIKASJON Generell orientering om prosjektet Som en del av tilpasningen til nye regler og krav fra UDI, er det vedtatt å montere sprinkleranlegg i bygninger som benyttes til mottak av asylsøkere.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE OMBYGGING AV BOENHETER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE. Levrestien 12 Gnr/Bnr: 86/22 i Bærum kommune YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK

BÆRUM KOMMUNE OMBYGGING AV BOENHETER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE. Levrestien 12 Gnr/Bnr: 86/22 i Bærum kommune YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK BÆRUM KOMMUNE OMBYGGING AV BOENHETER FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Levrestien 12 Gnr/Bnr: 86/22 i Bærum kommune YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Asle N. Borge

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling.

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. SMALHANS antilegionella Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. Anvendelse SMALHANS dusjpanel er velegnet både for

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen Avtalen dekker UiOs løpende behov for rørtekniske arbeider ved drift, vedlikehold og ombyggingsarbeider i UiOs bygninger.

Detaljer

Grensesnitt. for Probad baderomskabiner.

Grensesnitt. for Probad baderomskabiner. Grensesnitt for Probad baderomskabiner www.probad.no Innholdsfortegnelse RIB 3 RIE 4 RIV 5 Generelt 6 Probad Snittegning 7 3D-tegning 8-13 www.probad.no RIB Utsparing for kabin: o Standardtykkelse på kabinens

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet.

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING 36.1 36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG GENERELT. Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Dette er en totalentreprisekonkurranse

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle Oversiktsrapport Prosjekt Bokollektiv Basert på mal bsn Guide 0.9 Omfattede faser Detaljprosjekt Rolle R3-01 : RIV - Rør Dato: 17.11.2015 Rapport laget av: alfred.mansanet.canet@enebakk.kommune.no Prosjektbeskrivelse:

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Side VVS-anlegg Orientering Generelle ytelser

Side VVS-anlegg Orientering Generelle ytelser 7.30. 1 3 VVS - TEKNISKE ANLEGG 2. GENERELLE BESTEMMELSER VVS-ANLEGG 2.01 Orientering I henhold til felles tilbuds- og kontraktsbestemmelser for det totale byggeprosjektet og denne rammebeskrivelse og

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE Averøy kommune 1/5 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE Vedtatt av Averøy kommunestyre 15.12.03 i sak 96/03 med virkning fra 01.01.04 Generelt Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske- og administrative

Detaljer

Hjalmar Johansen VGS

Hjalmar Johansen VGS Bok 2 Fagbeskrivelse Versjon 02: 30.03.2015 Innholdsfortegnelse 3 VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER... 3 31 Sanitæranlegg... 4 32 VARMEANLEGG... 6 33 BRANNSLOKKINGSANLEGG... 7 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 8 56

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg. Prosjekt Kontraktsnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg. Prosjekt Kontraktsnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Skjold Mannskapsmesse, Nytt kjøle- og fryseanlegg Prosjekt 294355 Kontraktsnummer 2013007356 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014

TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Prosjekt : 3526 Sem Fengsel SEM FENGSEL PARKERING TEKNISK BESKRIVELSE - BOK 1 ARKITEKT November 2014 Byggherre Arkitekt Statsbygg region sør Kristiansen & Bernhardt arkitektur plan interiør AS Tønsberg

Detaljer