PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER"

Transkript

1 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER Side 1 av 15

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 Elkraftinstallasjoner - generelt Merking Tekniske rom for elektro Reserveplass/kapasitet Drifts- og vedlikeholds dokumentasjon, prøvedrift, service og vedlikehold Miljø Basisinstallasjoner for elkraft Systemer for kabelføring Jording Lyn- og overspenningsvern Lavspentforsyning Hovedfordeling og stigekabler Fordelinger Kursopplegg for alminnelig forbruk Kursopplegg for driftstekniske installasjoner Belysning Belysningsutstyr Nødlys Elvarme Reservekraft Elkraftaggregater Avbruddsfri kraftforsyning (UPS) Side 2 av 15

3 40 Elkraftinstallasjoner - generelt PAen må ses i sammenheng med et evt.byggeprogram, ytelsesbeskrivelser, samt prosjektets øvrige kontraktsdokumenter. PAens nummerering foran første punktum følger kapittelinndelingen i NS Elkraftanlegg skal prosjekteres i samsvar med Statsbyggs retningslinjer, gjeldende lover og forskrifter, stedlige myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante tekniske standarder Merking Det vises til PA 0802 Tverrfaglig merkesystem og PA 0803 ID-nummerering og fysisk merking. Disse skal benyttes i alle bygg der Statsbygg er forvalter, hvis annet ikke er avtalt. Alle kabler, uttak og annet elektroteknisk utstyr skal merkes etter denne PA. Dersom bygningen allerede har et merkesystem, må merkesystem for tilbygg tilpasses dette etter nærmere avtale med Statsbygg Tekniske rom for elektro Det må avsettes tilstrekkelig plass for reservekapasitet. Dette gjelder f.eks. hovedkulvert, teknisk kulvert, teknisk mellometasje, sjakter, traforom, fordelingsrom, tavlekott/skap, aggregatrom, evt. UPS-rom og batterirom m.m. Installasjoner for vann skal ikke legges gjennom tekniske rom for elektro. Ved mulighet for lekkasje til slike rom, skal bygningsmessige tiltak gjøres for å minimalisere risiko for skade på utstyr. Tavlerom for elkraft skal generelt ikke sprinkles. Krav til øvrige tekniske rom blir beskrevet i PA 5001 Tele- og Automatisering (teletekniske rom) Reserveplass/kapasitet Det skal som et utgangspunkt medtas reservekapasitet etter følgende fordeling ved byggets overtakelse: Kabelføringer ca. 25% Reserve branngjennomføringer ca. 10% Jordskinner (HF og UF) ca. 25% Inntak ca. 25% Hovedfordeling ca. 25% Stigekabler ca. 25% Underfordelinger ca. 25%, inkl. 10% elementautomater Sentralisert nødlysanlegg - ca. 25% Reservekraftaggregater- avtales spesielt med Statsbygg UPS avtales spesielt med Statsbygg Utendørs rørtraséer ca. 25% Side 3 av 15

4 40.4 Drifts- og vedlikeholds dokumentasjon, prøvedrift, service og vedlikehold 40.5 Miljø For alle elektroinstallasjoner skal komplett drifts- og vedlikeholdsinformasjon (FDV) leveres. Statsbygg kan gi nærmere anvisninger om i hvilken form dette skal foreligge og eventuelt hvilke verktøy som skal benyttes for innsamling og dokumentasjon. Mellom ferdigbefaring og overtakelse skal det gjennomføres en prøvedriftperiode. For alle elektroanlegg der det er relevant, skal det innhentes tilbud på service og vedlikehold av elektroanleggene. Generelt gjelder at service- og vedlikeholdsleveransen for utstyret inkluderes for ett år, med opsjon på service ut reklamasjonstiden. Ved valg av elektroteknisk materiell, utstyr og installasjoner skal det tas hensyn til dets miljøpåvikning, herunder energiforbruk ved produksjon/drift, avgassing, luminansforhold, farger, oppsamling av støv, fleksibilitet, brannbelastning/termiske egenskaper, støy, teknisk levetid, installasjons-, bruker- og driftsvennlighet, EMC, mulighet for rengjøring/vedlikehold og tilgjengelighet. Halogenfritt elektroteknisk matriell skal i hovedsak benyttes der dette er tekniskøkonomisk forsvarlig. 41 Basisinstallasjoner for elkraft 411 Systemer for kabelføring Systemer for kabelføring installeres i bygninger for å dekke det totale behov for kabel- og ledningsfremføring. Type bæresystemer, plassering, forlegning, antall, og utførelse bestemmes ut i fra byggets- og det enkelte roms utforming og funksjon, og skal optimaliseres med tanke på forventede fremtidige forandringer og utvidelser. Anlegget prosjekteres slik at det fremstår enhetlig og komplett med originale montasjedeler, alt med samme type overflatebehandling. Det skal tas særlig hensyn til de klimatiske og mekaniske forhold som utstyret kan bli utsatt for. Ved prosjektering av bæresystemer utenfor tekniske rom, skal estetiske og arkitektfaglige hensyn, samt brukernes ønsker vektlegges. Mht. materialvalg skal dokumenterte anbefalinger fremlegges og begrunnes. Branntettinger skal beskrives, slik at kravene til bygningsdelers brannmotstand opprettholdes. Gjennomføringer i lydklassifiserte vegger skal tettes iht. veggens lydkrav. Det skal tas hensyn til at bæresystemer for elektroanlegg kan bli brukt til andre anlegg. Bæresystemene må derfor dimensjoneres for dette. Eksempler på andre anlegg kan være føring av trykkluftslanger og oppheng for belysningsutstyr. Tilkomst til bæresystemene skal ivaretas. Eventuelle luker/åpninger skal ha så stort areal at det kan jobbes over himling. Side 4 av 15

5 412 Jording Jordingsanlegg skal installeres for å ivareta følgende forhold: Forhindre at det kan oppstå personskade som følge av farlige berøringsspenninger. Verne mot skade på utstyr og eiendom. Forhindre skade for virksomhet. Sikre at funksjonalitet opprettholdes. Forebygge EMC-problemer. RIE skal påse at grunnforholdene mht. jording er tilstrekkelig for valgt jordelektrode. Jordelektroder og jordliner under bakken skal ikke være av kobberkledd stålline/- leder (cobberweld). Forbindelser som ikke blir tilgjengelige, skal termittsveises eller presskjøtes. Som jordforbindelse mellom hovedfordeling og underfordelinger kan stigekablenes skjerm benyttes. Dersom signal- /referansejord medtas, skal denne tilkobles ordinær jord med kun ett tilkoblingspunkt (hovedjordskinne). Utjevningsforbindelser skal opprettes mellom underfordelingenes jordskinner og ledende bygningsdeler. Varige, gode forbindelser til ledende bygningsdeler skal sikres. Kontinuitet i ledende bygningsdeler må ivaretas. Det må tilrettelegges for at kontinuiteten vil opprettholdes ved senere endringer i bygget. Jordingsstrukturen skal muliggjøre bruk av skjermet materiell i kablingsnett for tele/data. Jording av teletekniske anlegg er omtalt i PA Lyn- og overspenningsvern Lynvernanlegg skal vurderes installert på anlegg for å redusere skadevirkninger som skyldes lynutladninger ved direkte nedslag. Ved vurdering av behov for lynavleder, skal det legges vekt på hvor stor sannsynlighet det er for at bygningen skal bli truffet av lyn, hvilket skadeomfang som forventes ved treff og nedslagshyppigheten i området. Faktisk lynvernstatistikk for aktuelt område skal innhentes som del av beslutningsgrunnlag. Behov og valg av utførelse av lynavlederanlegget skal begrunnes. Generelt skal overspenningsvern installeres ved både elkraft- og teleinntak. Omfang utover dette vurderes i hvert tilfelle. 43 Lavspentforsyning Det skal være full selektivitet, både mellom overstrømsvern og strømstyrte jordfeilvern. Eventuelle unntak skal godkjennes av Statsbygg. Alle elkraftfordelinger skal termofotograferes etter idriftsettelse og med normal last som forventet i måned med antatt høyest energiforbruk. 432 Hovedfordeling og stigekabler Hovedfordelingen plasseres så nær lastens tyngdepunkt som mulig. I tillegg skal traforom og hovedfordeling (HF) samt dieselaggregat/reservekraft, ligge nærmest mulig hverandre. Så langt som mulig skal hovedfordelinger bygges for usakkyndig betjening. Side 5 av 15

6 Hovedfordelingen plasseres i eget rom med adkomst fra trafikkarealet. Fordelingen bygges som frittstående felt og med adkomst på begge sider av tavlen. For mindre anlegg kan enklere løsninger vurderes. Statsbygg skal ha formålsmåling av elektrisk energi i sine bygninger. Forsyningsanlegget skal derfor deles inn i ni separate måleområder med egen måler for hvert formål (romvarme, varmtvann, vifter, pumper, belysning, teknisk utstyr, kjøling, brukerutstyr, utendørs). Hovedfordelingen seksjoneres i grupper med separate stigere for hvert formål ut til underfordelingene. Fordelingen skal være fabrikkbygget og typegodkjent iht. NEK 439 samt dimensjonert for aktuell last og kortslutning. Formkrav iht. NEK 439 skal bestemmes i samråd med Statsbygg. Alle løse/ubenyttede kurser/ledninger skal festes til rekkeklemme og merkes. Forslag til hovedfordelingens oppbygning vises på tegning/skjema vha. stiger- og bryterfelt. For sikringer og brytere benyttes effektbrytere (innstillbare) som overbelastningsvern. Hovedfordeling skal forberedes for energimålere etter krav fra netteiere. Disse skal forberedes for overføring til et eventuelt sentralt driftskontrollanlegg. Hovedfordeling skal utstyres med måleinstrumenter/nettanalysator i tavlefront slik at krav til registrering/måling til evt. sentralt driftskontrollanlegg tilfredstilles. Normalt måles energi (totalt), spenning, alle fasestrømmer og effekt. For større bygg kan i tillegg måles energi (differensiert) og effektfaktor. Dersom bygget skal ha prioritert kraftforsyning, skal dette anordnes i egne felt i hovedfordelingen. Det skal benyttes Al-kabler fom. 50 mm 2, evt. kapslede kanalskinner i den utstrekning det er teknisk/økonomisk fordelaktig. Kabeltype/-egenskaper skal angis. 433 Fordelinger Fordelinger prosjekteres som fordelinger i tavlekott, alternativt i avdekkede stålplateskap med direkte tilgang fra trafikkarealer. Fordelingen skal være fabrikkbygget og typegodkjent iht. NEK 439, samt dimensjonert for aktuell last og kortslutning. Fordelingen skal normalt stå i samme etasje som det areal den betjener. Alle underfordelinger skal ha enhetlig utførelse (farger, design og oppbygning). Fordelingene skal være dimensjonert for aktuell last og kortslutning. Fordelinger normalt bygges for usakkyndig betjening. For at kontroll og feilsøking skal kunne utføres på en enkel måte, utstyres fordelinger med lys, bryter og stikk. Effektbrytere og motorvern skal være innstillbare. Nødvendige samleskinner og rekkeklemmer skal medtas. Formkrav iht. NEK 439 skal bestemmes i samråd med Statsbygg. Alle løse/ubenyttede kurser/ledninger skal festes til rekkeklemme og merkes. Parallellkoblinger skal utføres med lasker på rekkeklemmer. Samtlige kurser under 35A skal sikres med automatsikringer, generelt med C-karakteristikk. Valg av karakteristikk skal vurderes særskilt for spesielle kurser. Automater skal kunne påmonteres hjelpekontaktblokk. Side 6 av 15

7 Alle fordelinger for tele- og elkraftanlegg skal være bygningsmessig adskilt, hvis annet ikke er avtalt. Forsiden av fordelingene skal merkes med fastskrudde, graverte skilt eller likeverdig, med merking av fordelingnr. samt spenningsangivelse. På innsiden merkes kurser, rekkeklemmer og komponenter med limte, graverte skilt eller likeverdig. All merking/dokumentasjon skal være varig Kursopplegg for alminnelig forbruk Skjult anlegg benyttes i begrenset omfang av hensyn til fleksibilitet. Det kan benyttes f.eks. i trapperom, over himling mellom stikkontakter etc. Kursopplegg på skillevegger (lettvegger) bør unngås. Pluggbare systemer skal vurderes. Kurser dimensjoneres iht. aktuell last, kablenes belastningsevne og holdfasthet for kortslutninger. Kabelegenskaper som ivaretar drifts- og forskriftskrav spesifiseres. Alle felleskurser for stikkontakter dimensjoneres for 16A belastning. Generelt medtas 6 stk. enkeltuttak fordelt på to kurser pr. alenearbeidsplass. Eget kursopplegg for data-kurser medtas hvor helt spesielle behov krever dette. Kurser og stikkuttak plasseres mht. en rimelig fleksibilitet, både aktuell bruksfleksibilitet og sannsynlige fremtidige funksjonsendringer. Byggets modulbredde hensyntas i relevante arealer. Nødvendig omfang ekstrauttak skal medtas i større rom, fellesrom, møterom, tekniske rom, telematikkrom, spesialrom etc., for å ivareta fleksibiliteten. For møterom skal det tilrettelegges for praktisk tilkobling av én bærbar PC/nettbrett el. pr. møteplass. Hensiktsmessig omfang og plassering av uttak i korridorer, trapperom, fellesarealer o.l. medtas for rengjøringsapparater og øvrig virksomhetsrelatert utstyr. Uttak for rengjøringsapparater skal dimensjoneres for maksimum 10 m apparatledning. Plassering av brytere, uttak, følere, reguleringsutstyr, brannklokker osv. skal anordnes slik at ikke unødig veggplass beslaglegges. Uttaksboks med flere stikkuttak skal være slik utformet at ledninger med påstøpte plugger ikke kommer i konflikt med hverandre ved full utnyttelse av alle stikkuttak. Uttak for kaffetraktere og vannkokere skal være utstyrt med 2-polt justerbar tidsbryter 0-60min. Av hensyn til fleksibilitet og fremdrift vurderes alle utendørs kabelanlegg lagt i rør. Traséene legges inn på situasjonsplanen med snitt som viser kapasiteter. Uttak for motorvarmere og ladere for el-biler installeres kun unntaksvis. Evt. behov skal avklares med Statsbygg. Motorvarmere skal ha tidsstyring. Styring via anlegg for Sentral Driftskontroll skal vurderes. Motorvarmeruttak skal være låsbare Kursopplegg for driftstekniske installasjoner Kursopplegg for nødlys utføres etter nødlysanleggets systemkrav. Nødvendig kabling, tilkobling og stikk for utstyr til bygningsdrift (i hovedsak VVSanleggets elektro-komponenter) skal spesifiseres og modelleres/tegnes. Kurser skal dimensjoneres iht. aktuell last, kablenes belastningsevne og holdfasthet for kortslutninger. Kabelegenskaper som ivaretar drifts- og forskriftskrav skal spesifiseres. Side 7 av 15

8 44 Belysning Belysningsanleggene skal prosjekteres i samsvar med Lyskulturs publikasjoner. Det skal legges vekt på enkle og energieffektive anlegg med lavest mulig energiuttak og god romtilpasning med tilstrekkelig funksjonalitet og fleksibilitet. Belysningsanlegget skal være tilrettelagt for et enkelt vedlikehold, bl.a. i form av et lavt antall ulike lyskilder. Armaturer skal plasseres lett tilgjengelig driftsmessig, og det skal benyttes lyskilder med lang levetid. Lyskildeskift skal alltid planlegges, og løsning skal beskrives. Prosjekteringen skal avklare brukers konkrete behov, ønsker og forutsetninger på en systematisk måte. Det skal foretas lysberegninger, energi og økonomisk analyse for de ulike løsninger. Det skal benyttes PC-baserte lysberegningsprogram som er fabrikatuavhengige, for eksempel Dialux eller Relux. Programmene skal kunne generere rapporter fra beregningene hvor alle forutsetninger og krav fra Lyskulturs publikasjon 1B synliggjøres. I spesifikasjoner som sendes ut for prising, skal ikke produktnavn og typebetegnelser benyttes. Eventuelle behov for konkrete, begrunnede unntak fra dette skal framlegges for Statsbygg for godkjenning. Slik godkjenning vil bare unntaksvis bli gitt. I tillegg til spesifiserende tekster i NS 3420, kan bruk av generelle lysfordelingskurver (isolux-diagrammer) og skisser for beskrivelse av belysningsanleggene være et godt hjelpemiddel, og inngå som del av tilbudsgrunnlaget som utsendes for prising. For spesielle bygninger (bl.a. monumentalbygg og rehabiliteringer) skal det legges særlig vekt på å finne tilpassede belysningsanlegg. Rehabilitering og modifisering av eksisterende lysarmaturer, kopiering av opprinnelige lysarmaturer og utvikling av prosjekttilpassede lysarmaturer kan være aktuelt. Dagslyssystemer skal vurderes. Utendørs belysningsanlegg skal opplyse stier og gangveier og andre områder innenfor det aktuelle bygningskompleks. Synsforhold, sikkerhet, handicaptilgjengelighet og estetikk skal ivaretas. I bygg der det benyttes overvåkningskameraer, skal belysningsnvået tilpasses dette. Generelt skal belysningsanlegget utformes slik at det gir en preventiv virkning overfor innbrudd og hærverk, tagging mv. Belysningen skal fremheve innganger til bygninger, spesielt for å lette atkomstforholdene. Utførelsen av utendørs belysningsanlegg skal være dekkende, effektive, energiøkonomiske og tilpasset omgivelsene. Det skal normalt tilstrebes samme type armatur og lyskilde som eksisterende anlegg der dette er aktuelt, og det skal tilpasses omkringliggende lysanlegg hvis relevant. 442 Belysningsutstyr Standard utførelser benyttes og antall typer begrenses. Lysarmaturer skal være montasjevennlige med enkel tilkobling, vedlikeholdsvennlige med begrenset tilsmussing, samt ha enkelt renhold og lyskildeskifte. De skal dessuten ha nødvendig godkjenningsklasse, kapslingsgrad og tilstrekkelig dimensjonerte, varmebestandige komponenter. Det skal benyttes materialer som ikke misfarges eller for øvrig har dårlige aldringsegenskaper. Vandal-forsterkede armaturer vurderes i spesielt utsatte områder, bl.a. i trafikkarealer. Side 8 av 15

9 For kontorbelysning/arbeidsplassbelysning gjelder for øvrig følgende generelle krav til belysningsarmaturer: 443 Nødlys Høy virkningsgrad God lysfordeling Begrenset blending For undervisningsrom (auditorier etc.) der det blir benyttet audiovisuelle hjelpemidler (bl.a. data-/videoprojektor) skal det særlig påsees at det oppnås tilfredsstillende blendingsforhold. Lyskilder skal ha god lysytelse, lang levetid med liten lystilbakegang (lang økonomisk levetid). Lyskildens fargetemperatur og fargegjengivelse velges ut fra miljø og funksjon. Lyskilder som kun kan leveres av én leverandør skal unngås. Det skal benyttes lyskilder med god fargegjengivelse (fargegjengivelseindeks Ra > 80) og med høy lysytelse. Lyskilder med spesielt god fargegjengivelse (Ra > 90) benyttes bare når fargegjengivelsen er av spesiell sikkerhets- eller opplevelsesmessig betydning (f.eks. i museer, grafiske verksteder). Fargetemperatur velges ut fra rommets funksjon. Spesielle lengder/effekter for lysrør skal generelt ikke benyttes. Kompaktrør benyttes normalt med stiftsokkel. Kompaktrør med skrusokkel skal bare benyttes unntaksvis. Nyutviklede lyskildetyper kan vurderes. Styring AV/PÅ, trinnvis demping, kontinuerlig demping, dagslysstyring, tilstedeværelsedetektorer og anleggsoppdeling, skal vurderes sammen med Statsbygg mht. funksjon, fleksibilitet og økonomi. I rom/arealer med planlagt tilstedeværelsesdetektor skal samme detektor vurderes benyttet for ulike formål/systemer (belysning, VAV, alarmsystemer osv). Dersom lysanlegget styres ved hjelp av automatisk slukking, skal anlegget designes slik at det ikke oppstår fare eller ubehag for personer når lyset slukker, for eksempel på toaletter. Styringssystemer skal koordineres mot eventuelle bus-anlegg, sentral driftskontroll m.m. Bruk av integrerte bussystemer for styring av bl.a. belysningsanlegg skal inngå i vurdering av styringssystemer for større og/eller komplekse belysningsanlegg. Det forutsettes at slike installasjoner gir en bedre brukervennlighet og/eller økonomiske besparelser. Utendørsbelysningen skal generelt være energieffektive og solide med standard utførelse. Normalt skal det kun benyttes katalogført materiell, bl.a av driftshensyn. Utendørs lysanlegg styres i hovedsak automatisk med fotocelle og ved tidsur når anlegg kan utkobles om natten, eller via driftskontrollanlegg. Visuelt ledesystem for evakuering og rømning installeres for å dekke krav til personsikkerhet som er hjemlet i gjeldende plan- og bygningslov med byggeforskrift (TEK), lov om brannvern med forskrift og arbeidsmiljøloven, samt forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg (FEL). Det skal foretas en teknisk/økonomisk analyse for å fastlegge systemvalg, elektrisk eller etterlysende ledesystem (evt kombinasjon av disse). Side 9 av 15

10 Valg av system, elektrisk eller etterlysende ledesystem, skal vurderes og begrunnes (teknisk og kost/nytte). For elektrisk baserte ledesystemer, skal vurdering av sentralisert eller desentralisert kraftforsyning foretas til forprosjekt. Valg av system må vurderes etter bl.a. følgende kriterier: Byggets beskaffenhet Investeringskostnader/driftskostnader Vedlikehold Betingelser for drift, prøving, varighet (lysetid) og innkoblingstider, samt belysningstyrker/lysnivå må tilpasses byggets type og virksomhet. For eletrisk baserte ledesystemer skal det leveres gasstette, vedlikeholdsfrie batterier. Ved utarbeidelse av spesifikasjonen skal det tas hensyn til levetid, vedlikeholdsvennlighet, forhold vedrørende opp-/utladninger etc. 45 Elvarme Elvarmeanlegg benyttes hovedsakelig til å dekke oppvarming av sekundærarealer, barfotområder og i områder der det ikke er ønskelig med vannbåren varme. Heldekkende elvarmeløsning kan kun velges etter nærmere avtale med Statsbygg der dette har lavere årskostnad enn andre varmeløsninger og ikke kommer i konflikt med lover, forskrifter og andre bestemmelser eller vedtatte miljømål. Elvarmeinstallasjonene skal sikre god varmekomfort, bidra til godt inneklima og være brukervennlige. Energi- og effektbudsjett settes opp i henhold til NS 3032 og skal dokumenteres. Relevante forhold for et elvarmeanlegg er: Dimensjoneringsgrunnlag Dimensjonerende utetemperatur Anleggs- og ovnstyper Foreløpig antatt varmebehov Styre- og reguleringssystem for elvarmeanlegget skal anbefales. Herunder skal behovet for effektbegrensning vurderes. Normalt benyttes gjennomstrømningsovner med sentralt plassert elektronisk romtermostat/temperaturfølere. Lavtempererte ovner med gitter som stenger for innstikk i spaltene, foretrekkes spesielt i barns nærmiljø. I arkivrom benyttes varmekilder som er godkjent i denne type rom. Strålevarme skal kun benyttes i oppholdsrom/kontorer når det ikke er plass til andre typer varmeløsninger, samt i (idretts-)haller, garderober o.l. Varmeanlegg med kabel eller folie begrenses blant annet av hensyn til omfattende bygningstilpasning og økonomi. Gulvvarme medtas i barfotarealer og eventuelt vindfang. Ulike alternativer skal vurderes, men varmekabler skal inngå som et av alternativene. Varmeanlegg med kabel eller folie i trekonstruksjoner bør begrenses. Det legges generelt vekt på å forebygge brannfare. Primært skal toleder varmekabel benyttes. I rom for lengre/varig opphold, herunder også kontorer, skal det ikke benyttes enleder varmekabel. Selvregulerende varmekabel for opprettholdelse av tappevannstemperatur vurderes. Side 10 av 15

11 Strålevarme og luftgardiner vurderes benyttet for punktoppvarming. Anlegg som er ute av bruk i lengre perioder, skal ha egen hovedbryter. Bruk av utstyr basert på automatisk temperaturutløser, barnesikring, samt kapslingsgrad skal tilpasses miljøet. Elvarmeanlegg baseres generelt på installasjoner for sentral styring. Ulike prinsipper for styring skal vurderes. Anleggsoppdeling skal foretas i henhold til brukstid. Det skal legges til rette for periodisk temperaturstyring over døgnet, samt i helger og ferier. Forholdene skal legges til rette for optimal drift mht. tarifforhold, effekttopper, nattsenking osv. I større rom, f.eks. fellesarealer/kontorlandskap, styres vanligvis temperaturen sentralt. Det skal vurderes om kontorer skal styres fasadevis, sentralt eller individuelt. Innenfor hvert rom eller hver sone, må det være forrigling som hindrer samtidig kjøling og oppvarming. For anlegg basert på individuell regulering skal det legges vekt på brukervennlighet og tilgjengelighet. Styringssystemer vurderes utstyrt med minne, for å beholde status ved eventuelle korte strømbrudd. Varmereguleringsutstyr skal plasseres i god avstand fra følsomt elektronisk utstyr. Styring av temperatur i oppholdsrom skal baseres på operativ temperatur (middelverdien av luftens temperatur og strålingstemperaturen fra omgivelsene). Det skal mao. tas hensyn til hvordan mennesker opplever luftens temperatur og strålingstemperatur fra omgivelsene. Generelt skal utvendige varmekabelanlegg ikke nyttes i stedet for generell snørydding.trafikkerte innganger kan forsynes med snøsmelteanlegg av hensyn til renhold og i noen tilfeller for å hindre uhell i forbindelse med glatt føre. I slike arealer kan varmekabler benyttes, begrenset oppad til 5-10 m². Ved dokumentert behov, kan varmekabler i plattinger, i utendørs vekter, under garasjeporter o.l. medtas. Snøsmelteanlegg prosjekteres med automatisk styresentral, nedstøpte temperaturfølere, etc. Varmekabel i takrenne skal styres automatisk av nedbør, temperatur etc. Ved valg av løsning skal det tas hensyn til investerings- og driftskostnader. Veier i sterkt hellende terreng skal vurderes forsynt med snøsmelteanlegg for transport og rullestolbrukere. 46 Reservekraft I bygning eller bygningsgruppe kan det være behov for egen kraftforsyning ved brudd i den ordinære forsyningen eller feil på egne anlegg for å: Hindre avbrudd eller skade på virksomhet. Hindre skade på bygning og utstyr. Mestre en krisesituasjon. Reservekraftanlegg vil generelt omfatte: Dieseldrevne reserveaggregater ved avbruddstid 15 sek. Batterianlegg ved kort avbruddstid 1 sek. Likeretter-batteri-vekselretter for avbruddsfri forsyning (UPS). Planlegging av reservekraftdekning baseres på pålitelighet og behovsanalyse utført i samråd med nettleverandør og bruker med utgangspunkt i: Side 11 av 15

12 Funksjoner som skal dekkes og aktuelle avbruddstider som kan tåles, f.eks. inntil 15 sek, inntil 1 sek. eller ingen. Registrert og forventet sikkerhet i den ordinære kraftforsyningen. For sikkerhetsanlegg gjelder maks avbruddstid på 0,5 sek. Det skal vurderes om evt. avtale om leveringskvalitet/ -sikkerhet med aktuelle energileverandører kan ivareta samme brukerfunksjon som eget reservekraftanlegg. Dekningsgraden skal vurderes ift. estimerte eller registrerte belastninger ved ordinær drift. Evt. offentlige krav til nødforsyning må klarlegges (personsikkerhet, brannventilasjon, overtrykk i rømningsveier, åpning av dører i rømningsveier, nødbelysning etc.). Sentraliserte/ desentraliserte løsninger skal vurderes. Kravene til dekning og utførelse av reservekraftanlegg skal ikke settes større enn nødvendig for bruk ved byggets overlevering, samt for godkjent reservekapasitet som inngår i prosjektet. I tillegg til ovennevnte skal anleggene også skilles ut ifra følgende funksjon ; Reservekraftforsyning (opprettholde virksomhet). Nødstrømforsyning (sikre liv og eiendom). Forholdet mellom dimensjonering av UPS og eventuelt overliggende elkraftaggregat skal vurderes for å ivarta det samlede anleggets funksjon. 461 Elkraftaggregater Effektbehov for reservekraft beregnes på overordnet nivå. Rombehov, plassering i bygget, muligheter for inntransport, ventilasjon, kjøling og plassering av eksosutløp skal vurderes. Det skal vurderes om flere mindre aggregater gir bedre sikkerhet enn ett stort aggregat. I store utbyggingsprosjekter skal alternativ med høgspent generator og/eller høgspent distribusjon vurderes. Reservekraftforsyningen skal dekke det nødvendigste av belysning, driftstekniske installasjoner, datainstallasjoner, alarm- og signalanlegg etc. for å opprettholde prioritert drift og virksomhet og sikre liv, helse og eiendom. Aggregatets størrelse og dekningsgrad skal dimensjoneres i forhold til forventet eller registrert maksimallast ved ordinær drift og hvilke funksjoner aggregatet primært skal dekke. Reserveaggregatanlegg skal ikke dimensjoneres høyere enn nødvendig. Vurderinger skal ta hensyn til beregnet samtidighetsfaktor. Aggregater skal dimensjoneres for kontinuerlig døgndrift eller korttids- /nødstrømsdrift etter behov. Det skal tilsiktes temperaturforhold i maskinrom innenfor 5 til 40 C. Bestemmelser i brann- og bygningsforskrifter skal ivaretas. Eksosrøret skal være tilgjengelig og utskiftbart uten oppgraving, og legges slik at kondensvann ikke samler seg i røret. Har røret fall mot aggregatrommet, skal avtappingskran påsettes. Startbatteri skal normalt være av typen ventilregulert, vedlikeholdsfritt blybatteri. Batteriet skal ha kapasitet til minimum 10 påfølgende startforsøk á 10 sek. Aggregater i parallelldrift skal fordele aktiv og reaktiv effekt tilnærmet likt. Side 12 av 15

13 Behov for synkronisering og innkobling mot offentlig nett skal vurderes. Motoren utstyres med termostatstyrt motorvarmer for å sikre umiddelbar oppstart. Dagtank for 12 timers drift og lagertank for flere døgns drift medtas. Generelt utføres aggregater for automatisk start og stopp (forsinket) ved nettutfall og innkobling. Start- og reguleringsutstyr, vern og instrumentering skal være dekkende for sikker og oversiktlig manøvrering og drift. Automatikk skal generelt være i effektiv og prøvet utførelse. Batteri for automatikk og startbatteri skal være adskilt. Amperemeter, voltmeter, cos -meter, frekvensmåler, time- og startteller skal medtas i fordelingen. For alarmer og styringer skal medtas potensialfrie utganger, ferdig oppkoblet til merkede rekkeklemmer i fordeling. For evt. analoge signaler skal medtas måleverdiomformere koblet opp mot merkede rekkeklemmer i fordelingen. Målesignal må tilpasses inngang på SD-anlegg og evt. bussystem. Det medtas verktøybrett/-skap med nødvendig verktøy, håndlampe, ildsikker avfallsdunk, hørselsvern, brannslukningsapparat og instrukser/prøveprotokoll. Videre skal spesifiseres og medtas nødvendige reservedeler og smøremidler for 1 års forbruk. Støykrav til reserveaggregater vil variere ut fra plassering, tilstøtende lokaler, naboer og hvor ofte anlegget er i drift. For å unngå strukturlyd til rom i samme bygning, skal aggregatene om nødvendig forsynes med tilleggslast over vibrasjonsisolatorene (evt. viberasjonsisolert fundament). Reléskap skal monteres med myke mellomlegg dersom disse plasseres i rom nær støyømfintlige rom. All nødvendig vibrasjonsisolering og fleksibel tilkopling skal være medtatt fra leverandør, og vibrasjonsisoleringsgraden skal være beregnet til 95% ved rotasjonsfrekvens. For alle aggregater skal det, ved mottak av tilbud, fremlegges støydata fra godkjent laboratorium, og opplysninger om hvilke støy-/vibrasjonsmessige dempningstiltak som er ansett nødvendige for å tilfredsstille kravene (innkapslinger, lydfeller, fleksible koplinger, eksospotter, steinsatte kummer etc.). Bruk av kapslet/støyisolert enhet bør vurderes. Styring og overvåkning mot sentral driftskontroll (SD) og evt. FDV-system skal vurderes (drifts- og feilmeldinger, alarmer, driftstidregistrering, drivstoffnivå, nettvakt, batteriovervåkning, oljetrykk, eksos-/kjølevanntemperatur, strøm, spenning, cos, frekvens, effekt etc.). Normalt overføres kun driftssignal og felles feilsignal fra hvert aggregat/aggregatgruppe til SD-anlegget. 462 Avbruddsfri kraftforsyning (UPS) Avbruddsfri kraftforsyning (UPS) skal brukes for å sikre kontinuerlig drift av nødsystemer, datautstyr og annet brukerutsyr. UPSene skal være av type online som også sikrer lasten mot variasjoner i nettspenning og frekvens, samt transienter. UPS-ene skal, ved brudd i den ordinære kraftforsyningen, automatisk kobles inn. I prosjekteringsprosessen skal brukernes behov kartlegges på en systematisk måte. Typisk utstyr som forsynes kan være dataservere, men det kan også være ønskelig å dekke andre nettverkskomponenter (HUB, routere, arbeidsstasjoner etc.) og sentral Side 13 av 15

14 driftskontroll (SD) med evt. bussystem. En nærmere vurdering av forutsetninger og funksjoner i bygget skal danne grunnlag for konkret anbefaling. Rombehov og plassering i bygget skal vurderes. Det skal tas hensyn til at UPSene avgir varme og trenger tilstrekkelig ventilering og evt. kjøling. Det skal vurderes om det skal velges sentralisert eller desentralisert UPS-løsning. Det skal vurderes om UPS skal plasseres i eget rom eller i del av et teknisk rom. UPSene skal plasseres så nært som mulig det utstyr de skal betjene. Velges frittventilerte batterier skal egne batterirom medtas. UPSene skal for større/viktige anlegg, normalt være on-line for å beskytte lasten mot nettforstyrelser. Hver UPS skal utføres med statisk omkobler for avbruddsfri omkobling av lasten fra vekselretter til bypass ved overbelastning eller feil i vekselretteren. Batteribank: Batteriene skal være dimensjonert for min. 10 minutter drift. For store UPSer nyttes to separate batteripakker, hver med kapasitet til min. 10 minutter drift (til sammen 20 minutter). Det skal kunne foretas vedlikehold av én batteripakke uten å koble ut UPS. Batteritype skal velges ut fra vurdering av driftssikkerhet og levetidskostnad. Nødvendig ventilasjon skal medtas i batterirommet uavhengig av om det velges åpent eller ventilregulert batteri. Plassering av batterier i ulike høyder i batterirom skal gjøres slik at temperaturgradienten vertikalt i rommet ikke i vesentlig grad påvirker batterienes levetid ulikt. Koplingssutstyr: Det skal vurderes om UPS skal utstyres med ekstern mekanisk bypass og isolasjon foran og etter for å gjøre det mulig å foreta fullt vedlikehold av UPSen med anlegg i drift. Sikringer i UPSens sekundære fordelingsnett skal sikre at lavere prioriterte oppgaver ikke kan belaste UPSen utover det som tillater full drift av prioriterte oppgaver. Distribusjonsnett for UPS-kraft skal være av høy kvalitet, fortrinnsvis skinnepakker. Strømforsyning: Ved beregning av effektbehov skal det tas hensyn både til UPSens leverte effekt, UPSens eget behov for energi, ladestrøm til batterier og evne til å levere effekt ut over merkestrøm i kortere perioder. Dette vil sette krav både til hovedtilførsel og bypasstilførsel. Det benyttes grovvern i tilførselskurs for å beskytte mot større transienter på inngangen. Nøytralpunktet skal være fast i alle driftsformer og til enhver tid. Det skal være full selektivitet i alle vern i alle driftsformer (inkl. generatordrift). UPSen skal ha egen hovedtilførsel og egen bypasstilførsel. Disse skal være av høy kvalitet og mest mulig uavhengige (fra separate kurser fortinnsvis forsynt fra forskjellige felt i hovedfordeling). Side 14 av 15

15 UPSene skal gi normal spenning og strøm med effektivverdi, kurveform og frekvens som dekker kravene til utstyret de skal forsyne. Leverandør skal gi forslag til service og vedlikeholdrutiner for å sikre påliteligheten av anlegget også ved elding. Som min. skal det foretas utladertest 1 gang per år. UPS utføres for automatisk innlegging ved nettutfall og automatisk tilbakekopling ved innkobling av nett eller elkraftaggregat. UPS skal ha innebygd driftsovervåking av batteriene. Evt. målesignaler skal tilpasses inngang på SD-anlegg og evt. bussystem. UPS skal ha potensialfri kontaktsett for indikering av funksjonsfeil. Side 15 av 15

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el.

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el. NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Elektroniske anlegg Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: ver163.doc FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 4 Elektrotekniske anlegg

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for Elkraft Kapittel 4 av 7 Februar 2009 4. ELKRAFT...3 40 ELKRAFT, GENERELT...3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT...4 411 Systemer for kabelføring...4 412 Jording...4 43

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO TRIMVEIEN 6 Avrop 284 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG...

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG

RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG RASJONELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV BELYSNINGSANLEGG Besøksadresse: Telefon: E-post: Postgiro: Foretaksregisteret: Tilsluttet Gamle Drammensvei 36 +47 67 10 28 40 info@lyskultur.no 05400 36 7010 960 508

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer