Fiksjonsvoldens etiske betydninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiksjonsvoldens etiske betydninger"

Transkript

1 Anne Gjelsvik Fiksjonsvoldens etiske betydninger En studie av forholdet mellom vold i fiksjonsfilm, følelser og vurdering Dr. Art avhandling Institutt for kunst- og medievitenskap Det historisk-filosofiske fakultet Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU 2004

2 Forord Tatt i betraktning ensomheten et avhandlingsarbeid krever, er et tilbakeblikk som synliggjør alle som har bidratt, oppmuntret, stimulert og følt med meg, en åpenbaring. Man er aldri som alene som man tror. Først og fremst en takk til alle mine kolleger på Institutt for kunst og medievitenskap som har oppmuntret og laget gode rom. Denne omtanken har muliggjort å skrive avhandling ved siden av jobben, som dette prosjektet ofte har vært omtalt som. Takk derfor også til Rådet for anvendt medieforskning og Statens filmtilsyn som har bidratt med økonomisk støtte, som kjøpte meg noe tid i startfasen av prosjektet. Helt avgjørende for at det nå finnes en avhandling var ½ års permisjon fra HF-fakultetet våren 2004, uten denne hadde jeg ikke vært i mål. En egen takk til Elin Kvande for avgjørende ord den dagen jeg bestemte at det var jeg som skulle bestemme hvorvidt jeg skulle skrive en avhandling eller ikke. Min forbilledlige veileder Anne Marit Myrstad har bidratt med en åpen og tydelig holdning, som forhåpentligvis har gjort avhandlingen min mer tydelig. Anne Marit er en nesten skremmende god leser og en god støttespiller å ha. Andre gode lesere har bidratt med innspill og diskusjoner: Takk til: Cynthia Freeland, Bjørn Myskja, May Thorseth, Kathrine Skretting, Sara Brinch. Takk til Svein Høier for råd og teknisk hjelp (uten deg ingen bilder), og Bodil Kjenstad for god hjelp med korrektur. I en særstilling blant diskusjonspartnere står min gode kollega Rikke Schubart, som i tillegg har holdt meg i ånde med en rekke andre ideer, og ivaretatt våre felles prosjekter i større grad enn jeg kan være bekjent av. I owe you one! Takk til Filippo Filippeschi for tipset om Torre Quardanini i Borgo San Gregorio, Sicilia, - simpelthen det vakreste stedet å skrive avhandling. Takk til Sergio Leone for inspirasjon til å bli filmviter, og til Aimee Mann og Victoria Williams for musikk som hjelper en å være skrivende i stille kvelder på kontoret. Hilde Kvam og Aud Sissel Hoel har gjort livet mer levelig oppe på gangen gjennom skjebnefelleskap. Den varmeste takken går til Terje som har vært glad i meg selv når jeg skrev avhandling, og holdt meg i live med mat og vin, og skapt de gode pausene. Denne avhandlingen tilegnes mamma og pappa som lærte meg at det jeg selv syntes var viktig skulle lede meg, og at hvis jeg var fornøyd ville de være fornøyde. Og til Marta og Jon som jeg håper å lære det samme.

3 I promise you, ladies and gentlemen, all you have to do is read two leading critics and you will find one saying, This is wonderful, and another saying It s pornography, and one saying, This is the great moral play of our time another saying, It s cheap violence. Who s right? This is the ting that causes me the greatest concern knowing we are frail humans and yet we are making these difficult, even impossible judgements. We do the best we can. Jack Valenti, president for MPAA (Motion Picture Association of America) (den amerikanske selvsensurordningen) Statement before The National Commisson on the Causes and Prevention of Violence 1968 (Prince 2000:71) But contemporary cinema is so subject to every shift in fashion regarding aesthetics, morals and ideas that judgements on the true worth of recent films are liable to be risky and controversial; yet they are essential if we want to know where the cinema is going and what it can achieve. Rob White, Editors introduction to BFIs Modern Classics.

4 Fiksjonsvoldens etiske betydninger -en studie av vurderinger av vold i amerikansk fiksjonsfilm. Innholdsoversikt: 1 Innledning Bakgrunn: Vold er ikke vold Problemstilling og hovedmål Undersøkelsens avgrensning og empirisk utvalg Avhandlingens plassering Avhandlingens oppbygging 10 2 Voldens problematiske posisjon Dilemmaet Sensurens dilemmaer Den offentlige bekymring Forskning om medievoldens effekt og påvirkning Filmvitenskaplige innfallsvinkler Utviklingen av bevegelig vold i amerikansk film Filmteoretiske utfordringer 51 3 Verdivurderinger i praksis Innledning Filmkritikkens funksjoner Divergerende vurderinger av kvalitet Vanskelige vurderinger av vold Underholdningsvold og bekymringen for de andre Estetikk underordnet etikk Kan det være nødvendig da? Formildende omstendigheter, distanse, humor og kvalitet Legitime voldsuttrykk: Kunst og film med budskap Kontekstuelle betydninger 98

5 3.11 Konklusjoner Verdivurderingens viktighet Begrepsavklaringer : former for verdier Estetikk versus etikk Tradisjonelle estetiske kriterier for kvalitet Den etiske vendingen og nødvendigheten av verdiorienterte kriterier Etiske muligheter: Kunstetiske tradisjoner Moderat moralisme Hull i den etiske modellen Filmteoretiske perspektiv på filmopplevelsen Mulige tilskuerorienterte posisjoner Ikke tanke, men sansende mottak? Kroppen har gått til hodet på meg Fiksjonsparadokset Metodiske konsekvenser for filmanalysene Fiksjonsvoldens betydninger Fiksjonsvoldens betydninger Volden som problem Volden på lek og liksom Volden som gjøglebilde Volden som attraksjon Volden som tema Volden i lys og skygge Konklusjon: Fiksjonens etiske betydninger Ambivalensen Likegyldigheten Engasjementet 280

6 Bibliografi 285 Appendiks 303 Appendiks 1: Utvidet filmografi for filmene kjernematerialet 303 Appendiks 2: Referat 309 Appendiks 3: Oversikt anvendte anmeldelser 332 Appendiks 4: Filmografi 336

7 Innledning Innledning: Vold er ikke vold In effect, I was attempting an informal poetics of the subject trying to figure out how things worked, both formally and morally, and how fictive presentations of violence connected up with actual ones. John Fraser 1 In the study of what is morally right the inquirer must strive to preserve her open-mindness. She must resist the tendency to allow her preconceptions about morality to substitute for moral thought, for if morality is concerned with the improvement of quality of human experience, and human experience is as multi various as we all know it to be, then clearly true morality has as little to do with the unquestioning application of a code, such as the Ten Commandments, as true art has to do with painting-bynumbers. Roe Bontekoe & Jamie Crooks. 2 Høsten 1994 hadde to amerikanske filmer premiere på norske kinoer med fjorten dagers mellomrom. Filmene var Oliver Stones Natural Born Killers og Quentin Tarantinos Pulp Fiction. Om den første filmen het det i VG: Dette er glatt, kommersiell, voldsunderholdning i en tid akkurat denne typen filmer er storartet unnværlige (Selås:VG). 3 Når den samme filmkritikeren fjorten dager senere hadde sett og vurdert Pulp Fiction meldte han imidlertid: To uker etter at jeg forsøkte meg på et kritikkmord på Oliver Stones råtne Natural Born Killers vil jeg i dag forsøke å rose opp i skyene Quentin Tarantinos glimrende voldsfilm Pulp Fiction. La det dermed være slått fast: Vold er ikke vold. Særlig ikke på film. (Selås: VG) 4 Disse sitatene er et direkte utgangspunkt for min interesse for denne avhandlingens tema, og kan stå som stikkord for en av prosjektets mest sentrale problemstillinger: Når er vold i fiksjonsfilm vold? Den første forskningsmessige nysgjerrigheten gjorde at jeg i et forsøk på å identifisere disse forskjellene gjorde undersøkelser av kritikernes mottakelse av amerikanske filmer med voldsinnslag. Noen av funnene fra denne empiriske undersøkelsen ble presentert i rapporten Etiske og estetiske kriterier ved evaluering av film (Gjelsvik 1997). Denne empirien genererte igjen en rekke nye, relaterte spørsmål. Hvorfor er det følelsesmessige engasjementet så sterkt? Hvilken gyldighet har følelsesmessige kriterier i verdivurderinger? Bør man i det hele 1 Forfatteren av Violence in the Arts, John Frasers hjemmeside: Bontekoe & Crooks 1995: Alle siterte anmeldelser er gjengitt i appendiks. Når jeg siterer fra anmeldelser i den løpende teksten oppgis anmelder og avis, for titler og datoer henvises det til appendikset. 4 Jeg oppgir filmtitler slik kritikerne har skrevet dem i anmeldelsene, vanligvis i sitattegn, men velger selv å kursivere filmtitlene i den løpende teksten. 1

8 Kapittel 1 tatt bedrive etisk kritikk av fiksjon og fiksjonsfilm, og i så fall hva kan denne baseres på? Spørsmålene representerer en del av den tematikken som denne avhandlingen søker å belyse og den glidningen et forskningsprosjekt kan ha. Med de norske filmkritikernes mottakelse av amerikanske underholdningsfilm som prosjektets bærebjelke, har avhandlingen vokst seg videre til også å bli en større og mer generell tematisering av fiksjonsvoldens etiske betydninger. Hovedmålet med avhandlingen er å drøfte filmfiksjoners betydning for våre liv, våre sansninger og våre refleksjoner. Prosjektet går slik sett inn i en overordnet og ontologisk diskusjon om kunstens forhold til virkeligheten. På hvilken måte kan det estetiske, i dette tilfellet film, betraktes som en praksis i dialog med vår daglige liv? Er det filmatiske en egen virkelighet med egne standarder der for eksempel vold ikke er vold? Disse spørsmålene kan diskuteres ut fra ulike teoretiske posisjoner, men også ut fra ulike diskursive praksiser. Jeg vil i avhandlingen gjøre en empirisk analyse av filmkritikernes vurderingspraksis, og en teoretisk drøfting ut fra denne. Mitt empiriske utgangspunkt er voldsframstillingen i fiksjonsfilm og kritikernes vurderinger av tolv filmer med utstrakte voldsskildringer. Teoretisk er utgangspunktet mitt etikkteori og filmvitenskaplige perspektiv på fiksjonsfilm og filmopplevelse. Avhandlingen har sitt utgangspunkt i en sentral, kontroversiell og tilbakevendende problematikk i forhold til offentlighetens interesse for filmmediet. Filmen, og andre audiovisuelle medier, har gjennom mediehistorien vært vurdert som potensielt farlige medium gjennom sin påvirkningskraft. Framstillingen av vold i film har, sammen med sex, blitt forstått som et særlig problematisk område. På den ene siden har de levende bildene vært vurdert som særlig sterke uttrykksmiddel, men filmmediet har også hatt en særlig affinitet til voldssuttrykk gjennom sin omfattende katalog av voldelige fiksjonskontrakter. Særordningen med Statens Filmtilsyn (fra og med Kinoloven av 1913), hvor filmmediet som det eneste mediet er underlagt forhåndssensur, er et resultat av moralske vurderinger knyttet til filmmediet særart. 5 Selv om min avhandling vil drøfte den norske debatten, er det grunn til å presisere at både sensurordninger for film og kontroversielle debatter om vold i fiksjonsfilm er et internasjonalt fenomen. I nyere tid ble Regjeringens handlingsplan mot vold i bildemediene (1995-dags dato) iverksatt for å redusere omfanget av vold i de audiovisuelle mediene. I den sammenhengen er det relevant og interessant å undersøke hvilken medievold det reageres mot i den offentlige diskursen. Samtidig som man kan identifisere en offentlig diskurs hvor formynderi og sensur inngår, kan man også finne alternative tilskuerreaksjoner hvor voldsfascinasjonen kommer til uttrykk. Det kan synes som et paradoks at voldstilfanget i 5 Se også Ytringsfrihetskommisjonens innstilling: Ytringsfrihet bør finde sted NOU 1999:27, samt særskilt vedlegg av Hans Fredrik Dahl og Henrik Bastiansen Ytringsfriheten i Norge i det 20 århundre. 2

9 Innledning underholdning er økende, og at mange tilskuere liker skrekkfilm eller actionfilm hvor voldsscener er en vesentlig del av filmenes appell. Noen ganger oppleves vold i fiksjonsvold som mer kontroversielt og problematisk enn i andre sammenhenger. Noen filmer skaper debatt, mens andre filmer som også inneholder vold går ubemerket forbi uten større offentlig interesse. Et interessant eksempel på dette skillet er den norske mottakelsen av de amerikanske filmene Pulp Fiction og Natural Born Killers, som jeg trakk fram innledningsvis. Et av mine mål er derfor å kretse inn hva dette skillet består i: Når er vold ren fiksjon i en egen estetisk sfære og når har den etisk betydning? At dette er et rimelig komplekst spørsmål viser også mottakelsen av Quentin Tarantino Kill Bill og Mel Gibsons The Passion of the Christ versus Kill Bill som hadde premierer vinterhalvåret 2003/2004 i Norge. Mens Gibsons film ble kritisert for utstrakt voldsbruk og beskyldt for spekulasjon, fikk filmene til Tarantino overraskende positiv mottakelse. Selv om vold i viktige tematiske sammenhenger, eller som kunstneriske uttrykk, har en høyere legitimitet enn vold som underholdning, er det vanskelige å identifisere noen faste standarder på dette området. Dikotomien kunst og underholdning ligger som et bakteppe for min avhandling og mitt emne, men vil ikke være et hovedtema for mine drøftinger. Jeg vil derfor ikke etablere slike kategoriseringer i mitt arbeid. Tvert i mot vil jeg argumentere for at filmmediet ligger i et spenningsfelt mellom populærkultur og kunst, og at teoretiseringer omkring filmen må ta opp i seg denne dobbeltheten. Når det er sagt vil jeg i forbindelse med filmkritikernes vurderinger av filmene måtte berøre tematikken i lys av de kategoriseringene kritikerne gjør. Avhandlingen er heller ikke en genrestudie, verken av genren voldsfilm, som til tross for anvendelsen i offentlig debatt ikke er en fruktbar betegnelse, eller andre spesifikke genre. Filmene i mitt materiale faller delvis innenfor etablerte amerikanske genre som actionfilm, road movie, thriller og science-fictionfilm mfl, men sprenger eller unndrar seg også slike faste kategorier. Utgangspunktet mitt er at fiksjonsvold kan oppleves og vurderes ulikt i ulike kontekster og gjennom ulike filmatiske uttrykk. I forlengelsen av dette er det interessant å undersøke hvor skillelinjene mellom uakseptabel og akseptable fiksjonsvold går, og hva ulike vurderinger av vold er fundamentert i. En annen premiss for mitt arbeid er at det er interessant å undersøke i hvilken grad etisk refleksjoner er tilstede i vår vurdering av fiksjon. Hvordan kommer etiske vurderinger til uttrykk, hvordan argumenteres det rundt forholdet fiksjon og etikk, og hvilken betydning har de praksiser som finnes? Etiske vurderinger av mediene har økende relevans i dagens mediesituasjon hvor de audiovisuelle medienes betydning i samfunnet er stor. Medieutviklingen med økt konvergens og 3

10 Kapittel 1 utvikling av nye medier gjør at parallelle eksempler kan trekkes fra så vel Internett som videospill, og jeg håper derfor at relevansen av prosjektet ikke er mediespesifikk. Samtidig står de fiktive medieuttrykkene i en særstilling og vurderes på en annen måte en andre medieuttrykk, og fiksjonsfilmen utgjør kjernen i min analyse. Fiksjonsbegrepet og fiksjonens særegne status blir derfor tematisert både i etikkteoretiske perspektiv og filmteoretisk i denne avhandlingen. Det jeg diskuterer i denne avhandlingen er fiksjonsvold, og jeg vil belyse dennes særtrekk fra flere vinkler. Jeg kommer til å anvende begreper som voldshendelser, voldsrepresentasjoner og voldsiscenesettelser om fiksjonsvolden uten noen distinkte definisjoner på skillene mellom disse begrepene. Primært foretrekker jeg begrepet iscenesettelse som ofte er mest dekkende, men jeg vil likevel ikke skille meg helt av med representasjonsbegrepet. 6 Samtidig som det er viktig å etablere et skille mellom faktisk vold og fiktiv vold, som begrepet representasjon kan beskyldes for å tilsløre i sterkere grad enn iscenesettelse, vil det gå fram av avhandlingen at fiksjonens betydninger også inkluderer representasjoner. 1.2 Problemstillinger og hovedmål Hovedtemaet for denne avhandlingen er fiksjonsfilmens etiske betydninger, med vekt på fiksjonsvoldens særegne utfordringer. Hovedmålet er å bidra til økt filmvitenskaplig interesse for etiske problemstillinger. På et mer konkret nivå vil jeg nærme meg spørsmålet om fiksjonsfilmens etiske betydninger med fiksjonsvolden som hovedtema. Spørsmål vil derfor være: På hvilken måte kan man vurdere fiksjonsfilm basert på etiske kriterier, og kan man skille mellom etisk akseptable og etisk problematiske voldsuttrykk? I forlengelsen av dette spørsmålet vil jeg drøfte hvorvidt det finnes noen adekvate teoretiske fundament for etiske vurderinger av fiksjonsfilmen og på hvilken måte fiksjonsfilmen kan tilkjennes etisk betydning. Prosjektets hovedspørsmål vil søkes besvart gjennom en analyse av hvilken medievold norske filmkritikere reagerer mot, hvilke filmer som defineres som potensielt farlige eller amoralske, og hvilken argumentasjon som anvendes i kritikernes vurderinger av fiksjonsfilm. Studien vil se på hvordan etisk refleksjon er tilstede i denne resepsjonen av fiksjonsfilm med voldsinnslag. Filmkritikerne vil i dette prosjektet stå som representanter for en offentlig diskurs og som representative for en resepsjon som kommer til uttrykk både kognitivt og emosjonelt. Jeg ønsker samtidig å drøfte hvordan estetisk fascinasjon og etisk refleksjon kan være kompatible og ikke nødvendigvis motsetninger, og hvordan de to nivåene kan være interaktive i møte med fiksjon. Sentralt i den teoretiske drøftingen er følelsenes rolle i moralske vurderinger. 6 Se for eksempel Mühleisen 2002:31-54 for en god drøfting av begrepet iscenesettelse. 4

11 Innledning Målet er at den teoretiske drøftingen skal gå utover det empiriske grunnlaget og tilføre teoretiske innsikter knyttet til fiksjonen betydning og verdi på generelt grunnlag. Relevante spørsmål er her på hvilken måte fiksjon kan utsi noe om etiske problemstillinger, og på hvilken måte etiske vurdering kan si noe om fiksjonen betydning for vår fysiske virkelighet. Det overordnede målet med prosjektet er å gi verdifulle bidrag til et av medievitenskapens underfokuserte grunnlagsproblemer, forholdet mellom audiovisuelle medier og etikk, med vekt på fiksjonens betydning for den ytre verden. Avhandlingen har også som delmål å bidra med kunnskap om filmkritikkens praksis og funksjon i dagens presse. Et annet delmål er å tilføre kunnskap om resepsjon og forståelse av fiksjonsvold, men selv om både spørsmål om mediepåvirkning og sensur berøres, er disse temaene ikke de primære. Avhandling vil derfor gjennom empiriske undersøkelse, filmanalyse og teoretisk undersøkelser drøfte fiksjonsfilmen, og særlig fiksjonsvoldens verdier og betydninger. 1.3 Undersøkelsens avgrensning og empirisk utvalg Empirisk er prosjektet dels en tekstanalytisk studie av et utvalg kinofilmer fra 1990-tallet og dels en resepsjonsstudie av mottakelsen av disse filmene. Prosjektet baserer seg derfor på et triangulært empirisk materiale, et utvalg fiksjonsfilmer, et utvalg anmeldelser av disse filmer og kvalitative intervjuer med norske filmkritikere. Årsakene til at jeg har valgt filmkritikere som empirisk utgangspunkt i en drøfting av film og verdi er flere. Den skrevne kritikken representerer en lett tilgjengelig og eksplisitt kilde hvor spørsmålene om filmers verdi og funksjon diskuteres på en ukentlig basis. Det ble også raskt tydelig i mine forstudier at spørsmålet om vold i fiksjonsfilm var et sentralt tema for norske kritikere. Utgangspunktet er et kjerneutvalg på tolv fiksjonsfilmer med utfordrende voldelig innhold. Utvalget består utelukkende av amerikanske kinofilmer fra 1990-tallet. Filmer med ekstremt innhold eller form er holdt utenfor, fordi målet har vært å undersøke brede underholdningsfilmer som er tiltenkt et bredt publikum og som er gjenstand for ordinære anmeldelser i norsk dagspresse. Kriterier for valg av filmene er for øvrig at filmene enten er laget av anerkjente amerikanske filmskapere og/eller har kjente amerikanske skuespillere på rollelisten. Disse kriteriene er lagt til grunn fordi jeg ønsket filmer som ble behandlet bredt og seriøst i filmkritikken, og at jeg derfor ville finne det nødvendige materiale om filmene i avisene. Denne typen filmer rekker også ut til store grupper publikum og er i denne sammenheng mest interessante, nettopp for de filmene er sett av mange. Det jeg ønsker å drøfte er filmmediet og fiksjonsvold i forhold til allmenne verdier. 5

12 Kapittel 1 Følgende titler er inkludert i avhandlingens kjernemateriale 7 : Wild at heart (David Lynch 1990), Silence of the Lambs (Nattsvermeren) (Jonathan Demme 1990), Cape Fear (Martin Scorsese 1991), Reservoir Dogs (Kjøterne)(Quentin Tarantino 1992), Unforgiven (Nådeløse menn) (Clint Eastwood, 1992), True Romance (Tony Scott 1993), Natural Born Killers, (Oliver Stone 1994), Pulp Fiction (Quentin Tarantino 1994), Seven (David Fincher 1995), Face/Off (John Woo, 1997), Fight Club (David Fincher 1999) og The Matrix (Wachowski, 1999). 8 Utvalget dekker hele tiåret, men med en liten dominans av filmer fra midten av 1990-tallet. Flere av filmene har stått sentralt i den norske debatten. Spørsmålet om mediepåvirkning var særlig sterk rundt filmen Natural Born Killers, noe som bl.a. medførte kritikk av Statens filmtilsyns aldersgrense for kinovisningen. Filmene dekker flere genre, har ulikt detaljnivå på voldsframstillingen, og ulik tematisk behandling av voldsinnslagene, og dekker således en rekke vesentlige sider ved problematikken. Jeg har også benyttet meg av et støtteutvalg av filmer og kritikker som dekker andre nasjoner, genre etc. som også vil trekkes inn i drøftingene etter behov. Filmene i undersøkelsen er på bakgrunn av utvalgskriteriene filmer som er skapt av en rekke av de meste profilerte Hollywood-regissørene på 1990-tallet. Regissører som David Lynch, David Fincher, John Woo, Martin Scorsese og Quentin Tarantino er sentrale navn innen utviklingen av fiksjonsfilm og anvendelsen av vold i denne perioden. Av filmene i min undersøkelse er hele fire forbundet med Quentin Tarantino, som har skrevet og regissert Pulp Fiction og Reservoir Dogs, samt skrevet manusene til Natural Born Killers ogtrue Romance. Quentin Tarantino har vært et sentralt navn moderne populærfilm fordi han har revitalisert både Hollywoods fortellerformer og populære kulturelle myter. Han har også blitt symbolet på den voldelige eksessen som er typisk for mye amerikansk film på 1990-tallet. Martin Scorscese og David Lynch representerer de to mest anerkjente filmskaperne i utvalget på det tidspunktet filmene hadde premiere, og ble betraktet av kritikerne som auteurer eller filmkunstnere. David Fincher hadde sitt gjennombrudd med filmen Seven. Men hans status har i etterkant vokst betraktelig og han anses idag som en av de mest markante regissørene innenfor Hollywood, både når det gjelder filmatisk stil og provoserende innhold (Se for eksempel Orgeron 2002:154). På samme måte har Wachowskibrødrenes status vokst med Matrix filmene, mens kritikerne hadde relativt lite bakgrunnskunnskap om disse opphavsmennene i Oliver Stone var en regissør med en rekke suksesser og kontroversielle filmer bak seg før Natural Born Killers, mens han i dag kanskje særlig ses i lys av denne filmens suksess og kontroverser. Clint Eastwoods 7 Åtte av filmene var med i undersøkelsen fra 1997, mens Unforgiven, Fight Club, The Matrix og Face/off er nye. 8 Jeg velger å anvende originaltitler på samtlige av filmene i den løpende teksten. Dette skyldes at flertallet av filmene kom på kino med de engelske titlene, og at to av filmene med norsk tittel er mest kjent under den engelske tittelen også i Norge. For å legge meg på en enhetlig linje har jeg valgt å beholde originaltitlene på alle amerikanske filmer som nevnes i avhandlingen. Alle filmene som omtales er oppgitt i et appendiks med tittel, regissør og årstall. Der den norske tittelen er mye anvendt oppgis også denne i appendikset, dette gjelder mindretallet av filmene. 6

13 Innledning film Unforgiven framsto i 1992 som overraskende og ny fra hans hånd, men også han har gått fra kultstjerne status til anerkjent filmskaper. John Woos som med Face/off lagde sin til da bredeste amerikanske film, hadde en rekke kontroversielle Hong-Kong filmer med i sitt rykte. Sammen med Jonathan Demme og Tony Scott representerer disse regissørene med andre ord en interessant blanding av kvalitet og mainstream. Materialet som anvendes i drøftingen er anmeldelser av filmene i kjerneutvalget, samt dybdeintervju med 7 norske filmkritikere. Kritikerne er: Martin Nordvik (Adresseavisen), Per Haddal (Aftenposten), Thor Ellingsen (Dagbladet), Harald Kolstad (Arbeiderbladet) Jon Selås, (VG), Gudmund Hummelvoll (Vårt Land), Astrid Kolbjørnsen (Bergens Tidende) og Arild Abrahamsen (Stavanger Aftenblad). Disse kritikerne er (eller var på 1990-tallet) hovedanmeldere i sine respektive aviser og anmeldte alle eller de fleste av filmene. Kritikerne i undersøkelsen vil slik sett stå som representanter for en norsk offentlig diskurs, men er også forstått som publikumsrepresentanter og derigjennom representative for folk/publikum. (Samtidig har utvalget en tyngde av menn i femtiårene, mens et utvalg der mindre aviser var med ville gitt flere kvinner og flere yngre kritikere.) Valg av aviser og kritikere er gjort ut fra avisenes posisjon i Norge, og utvalget omfatter slik landets største aviser (VG, Dagbladet, Aftenposten), de tre store regionavisene (Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen) og aviser som har hatt en særegen vinkling på filmstoffet (Vårt Land, Arbeiderbladet/Dagsavisen, Klassekampen). Seks av avisene er blant landets ti største aviser. Dette gjelder i rekkefølge VG, Aftenposten, Dagbladet, Bergens Tidende, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad. 9 De tre største må også karakteriseres som landets mest toneangivende aviser og de viktigste stemmene i hovedstadspressen. De tre neste avisene er de tre største regionavisene i Norge og dekker henholdsvis, Bergen og vestlandet, Trondheim og Midt-Norge, og Stavanger og sørvestlandet. Det tre øvrige avisene på topp ti listen kom ikke med i utvalget. Dagens Næringsliv anmelder for eksempel kun en film per uke, mens Fædrelandsvennen og Drammens Tidende anmelder film på linje med de utvalgte avisene, men har noe mindre utbredelse. Årsaken til at jeg har valgt ut de største avisene som analyseobjekt er kombinasjonen av opplagstørrelse og posisjon. Aviser som Bergens Tidende og Adresseavisene er dominerende aviser i sin region. I tillegg til disse avisene valgte jeg å prioritere å ta med tre aviser med en mer særegen filmanmelderpraksis. Arbeiderbladet (som fra 1996 endret navn til Dagsavisen) har hatt filmstoff som et prioritert område i perioden som er studert. Navnendringen signaliserer et skifte fra partiavis til en mer uavhengig status. Etter egen 9 Se for eksempel statistikk over opplag på 7

14 Kapittel 1 vurdering er Dagsavisen i dag en moderne, uavhengig og samfunnskritisk kvalitetsavis. 10 Også de to siste avisene, Klassekampen og Vårt Land, har satset på filmstoff. Den førstnevnte er venstresidas avis og har en sosialistisk profil, den andre er en kristen dagsavis. Klassekampen har som eneste norske dagsavis en tydelig venstreradikal profil, og har tilknytning til det kommunistiske partiet RV. Vårt Land har som forsett å være en uavhengig dagsavis som skal forvalte kristen tro og tanke, og bidra til at dette får prege samfunnet og menneskers liv og valg. 11 Avisens stoffutvalg preges av dette, og avisen anmelder for eksempel ikke alle filmer, men filmer som de anser som de vesentligste for leserne å kjenne til. Avisene representerer i tillegg to framtredende avistyper i Norge løssalgsavisen og abonnementsavisen. Det siste og viktige materiale mitt er filmene selv. Tekstanalyse av de tolv filmene med vekt på voldsscenenes framstilling og betydninger vil utgjøre det tredje omdreiningspunktet i avhandlingen. Noen av filmene får en mer framtredene plass i teksten ut fra ønsket om å belyse ulike former for utfordringer volden gir tilskueren. Lesningen av filmene er derfor tematisk strukturert. Filmene i materialet utfordrer antagonismen mellom tilskuerens estetiske fascinasjon og etiske refleksjon. Kjernen i prosjektet er en teoretisk drøfting av utfordringene i vårt møte med etisk problematiske filmer. (Antagonismen mellom etiske og estetiske kriterier hos filmkritikerne illustrerer dette på en interessant måte). Jeg ønsker blant annet å undersøke hvordan opplevelsen av vold kan være subjektivt fundert, og på hvilken måte vi kan evaluere filmer basert på emosjonell respons. 1.4 Avhandlingens plassering Avhandlingen er primært en filmvitenskaplig studie hvilket innebærer en annerledes prioritering og vinkling enn det som har vært tradisjonen innenfor den samfunnsvitenskaplige medieforskningens fokus på vold i mediene. Målet er ikke primært å belyse årsakssammenhenger mellom fiktiv og faktisk vold, men et forsøk på å etablere nye grep for å drøfte etiske betydninger av fiksjonsfilm. Prosjektet anvender teoretiske perspektiv fra medievitenskaplige resepsjonsstudier, litteraturvitenskap, filmvitenskap og etikk. Innenfor medievitenskapen plasserer prosjektet seg i et felt der resepsjonsstudier har vært viktige. Avhandlingen vil derfor forholde seg til resepsjonsstudier innenfor feltet., og min empiri vil belyse norske filmkritikeres holdninger til og vurderinger av fiksjonsvold. Deler av

15 Innledning mitt prosjekt kan derfor forstå som resepsjonsanalytisk, men undersøkelsen av filmkritikerne er i første rekke å forstå som grunnlag for videre filmteoretiske og filmanalytiske perspektiv. Når jeg skriver om tilskuere i filmanalysene eller de teoretiske delene av avhandlingen er dette derfor ikke en empirisk tilskuer, men en implisitt tilskuer. Jeg vil drøfte tilskueropplevelse i lys av særtrekk ved filmen og teoretiske posisjoner på filmopplevelsen. En viktig presisering er her på sin plass; jeg tillater meg her å diskutere filmtilskueren forstått som et voksent og friskt mennesket, ut fra at alle mine filmer er såkalte voksenfilmer. Disse filmene er ikke for barn og må behandles i lys av dette, og det er derfor ikke noen problemstilling for meg hvordan barn vil oppleve slike filmer. Tilskuerbegrepet jeg forholder meg til vil drøftes ytterligere utover i avhandlingen (særlig i kapittel 5). Avhandlingen trekker også på filosofisk teori og perspektiv. Filosofien trekkes inn for å styrke de filmvitenskaplige tilnærmingene som er hovedperspektivet. Etikkteoretisk har jeg tatt utgangspunkt i litteraturteoretikeren Wayne Booths grunnspørsmål om hvilke moralske kvaliteter et verk kan besitte, og hvilken moralsk innflytelse verket har på sitt publikum (Booth 1988). Booths mål, i den nå klassiske The Company we keep, var todelt. Han ønsket å gi intellektuell legitimitet til den utberedte praksisen med å vurdere fortellinger i etiske termer, og relokalisere en etisk kritikk som ikke representerte enkle for eller imot standpunkt (Booth 1988:x). Dette er et utgangspunkt som er verdt å overføre til et filmvitenskaplig prosjekt, hvor det er ekstra viktig å distansere seg fra det Booth beskriver som moralisme på sitt verste; den klønete moralisten eller sensurtilhengeren som vil fjerne banneord eller voldsframstillinger (Booth 1998:5). Filmmediet har i en særlig grad vært utsatt for moralske krav. Booth hevder imidlertid at en av årsakene til at den etiske kritikken er så dårlig er mangelen på seriøs diskusjonen av viktigheten av etisk kritikk, og hvilke funksjoner en god etisk kritikk kan ha. Dette er emner for denne avhandlingen. Booths grunnsyn er på samme tid interessant og utfordrende, hvordan skapes en nyansert evaluerende kunstforståelse som ikke er basert på enkle, normative kategorier? Booth representerer en etisk vending innenfor litteraturteori som startet på 1980-tallet, og man kan se tilløp til en liknende teoretisk dreining innen moderne filmteori. Et av de karakteristiske trekkene ved moderne filmteori er imidlertid mangelen på kvalitative vurderinger. Den klassiske filmteorien (formalistisk eller realistisk retning) fungerte normativ gjennom ulike definisjoner av filmmediets ontologi. Filosofen Noël Carroll hevder at den klassiske filmteoriens feilslutning var troen på den ene universelle og essensielle kategorien for kvalitet (Carroll 2000a). Likevel argumenterer Noël Carroll selv for behovet for at dagens filmteoretikere skal beskjeftige seg med filmvurdering gjennom en kategorisering av filmer ved 9

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Sannhet gjennom løgn; filosofiske posisjoner gjennom film

Sannhet gjennom løgn; filosofiske posisjoner gjennom film Thomas Hermansen Masteroppgave Sannhet gjennom løgn; filosofiske posisjoner gjennom film En filmfilosofisk studie av Hero (2002) og V for Vendetta (2005) Masteroppgave i filmvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forretning og fornøyelser

Forretning og fornøyelser Mona Pedersen Forretning og fornøyelser Stumfilmtidens kino i Norge 1910/1925 Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske

Detaljer

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

Tett på! En analyse av avisene VG og Dagbladet og skiskytterkvinnenes opplevelse av sportsjournalistenes diskurser. Anne Lise Vasland Lassen

Tett på! En analyse av avisene VG og Dagbladet og skiskytterkvinnenes opplevelse av sportsjournalistenes diskurser. Anne Lise Vasland Lassen År: 24.08.2009 Tett på! En analyse av avisene VG og Dagbladet og skiskytterkvinnenes opplevelse av sportsjournalistenes diskurser Anne Lise Vasland Lassen Masteroppgave i idrett og friluftsliv Høgskolen

Detaljer

Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes

Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes Hovedoppgave for cand.polit-graden Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen November 2005 Forord Denne oppgaven

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

DIGITAL SJANGERLEK PÅ NYE LÆRINGSARENAER En evaluering av mzoon, et medieverksted på nett

DIGITAL SJANGERLEK PÅ NYE LÆRINGSARENAER En evaluering av mzoon, et medieverksted på nett ITU UTREDNINGSSERIE NR 4 DIGITAL SJANGERLEK PÅ NYE LÆRINGSARENAER En evaluering av mzoon, et medieverksted på nett FORFATTER Universitetet i Oslo Øystein Gilje Forsknings- og kompetansenettverk for IT

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften.

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. Trine Nesland Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. ARK3900 Bacheloroppgave vår 2014, innlevert 15. mai via Fronter. Antall sider

Detaljer

For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen

For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen År: 2010 For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen Tone Østerdal Foto: Lasse Marhaug. Oppsett på USA-turné i 2006. Master i kulturstudier, 45 studiepoeng Hallvard Eikas plass,

Detaljer

Etiske husregler i norske nyhetsmedier.

Etiske husregler i norske nyhetsmedier. Etiske husregler i norske nyhetsmedier. En undersøkelse av fremvekst, innhold og funksjoner. Hilde Kristin Dahlstrøm Masteroppgave i journalistikk Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i

Detaljer

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2000, Årg. 2, nr 3, 136-159 FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Abstract Understanding

Detaljer

Avisleseren og klimadiskursen

Avisleseren og klimadiskursen Avisleseren og klimadiskursen Dagbladets posisjoneringer av lesernes forhold til klimaendringer Daniel Milford Flathagen 13. august 2008 2 Velkommen Velkommen til masteroppgaven min. Jeg håper du vil finne

Detaljer

- Retorisk analyse av omdømme

- Retorisk analyse av omdømme Kandidatavhandling ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Innlevert: 01.09.08 - Retorisk analyse av omdømme Antall tegn: 168,888 Skrevet av Torstein Hagen Veileder: Kim Lilholt Ruggaard Århus

Detaljer

FORORD. Kirsten Marie Norendal

FORORD. Kirsten Marie Norendal i FORORD Å skrive forordet til denne hovedfagsoppgaven gir meg en enormt tilfredsstillende følelse - prosjektet er fullført!! Veien har vært lang og utfordrende, skrittene har tidvis vært små, og selv

Detaljer

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.)

YTRINGSFRIHET. 10 essays. Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) YTRINGSFRIHET 10 essays Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) 2012 Civita AS Printed in Norway ISBN 82-92581-44-8 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158 Oslo Omslag: Veronica Sande Sats: Veronica Sande Produksjon/trykk:

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan.

En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan. Astrid Johnsrud En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må Masteroppgave i nordisk litteraturvitenskap Våren

Detaljer

Svein E. Sando. Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case

Svein E. Sando. Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case Svein E. Sando En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case Avhandling for graden Ph.D. ved Det teologiske menighetsfakultet 2014 side 1 side 2 Forord Motet til å gå løs på et doktorarbeid

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Filmundervisning og fiendebilder

Filmundervisning og fiendebilder Foreningsnytt Foreningsnytt FILM Foreningsnytt Ekskursjon: Det flerkulturelle Oslo Fredag 19. april 2013, kl 09.30 - ca. 17.30 Vi besøker fire religiøse institusjoner: - Norges Hindu Kultursenter på Rødtvet

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring

Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Journalistikk møter innholdsmarkedsføring Nye penger nye utfordringer Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Journalistlag Innhold Emneord... 1 Forord... 2 1: Innledning... 3 Definisjon av innholdsmarkedsføring...

Detaljer

«Det er lettere for meg»

«Det er lettere for meg» «Det er lettere for meg» Foreldreskap blant etterkommere av innvandrere Heidi Brynildsen Grande Masteroppgave ved Psykologisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Mai 2012 II III Heidi Brynildsen Grande 2012

Detaljer

Helge Jordheim og Tore Rem (red.)

Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge Hva skal vi med humaniora? Redaktører: Arbeidsgruppe: Helge Jordheim og Tore Rem Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer