METODEBOK FOR LEGER HUDAVDELINGEN RIKSHOSPITALET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "METODEBOK FOR LEGER HUDAVDELINGEN RIKSHOSPITALET"

Transkript

1 METODEBOK FOR LEGER HUDAVDELINGEN RIKSHOSPITALET UTGAVE

2 2 Forord Formålet med Hudavdelingens metodebok er å beskrive rutinene ved avdelingen. Den er laget for å bedre prosedyrer, forenkle rutinearbeidet og øke effektiviteten. Metodeboken er et viktig middel i kvalitetssikringen ved avdelingen. De rutiner/retningslinjer som er beskrevet skal i prinsippet følges, men kan fravikes i spesielle tilfeller. En rekke generelle behandlingsopplegg av tilstander som håndeksem, psoriasis vulgaris og lignende er ikke beskrevet. Venereologi er ikke omtalt da dette er beskrevet i egen metodebok fra Olafiaklinikken. Adr: Olafiaklinikken, Grensen 5-7, 0159 Oslo. Tlf: Fax: Metodeboken er laget av legene ved Hudavdelingen i , og sist revidert i 2002 av: Joar Austad Per Helsing Cato Mørk Nils-Jørgen Mørk Jørgen Rønnevig Ole Fyrand Jan Cezary Sitek Gro Mørk Ana Solér Metodeboken revideres hvert 2. år. Skriv gjerne dine rettelser, endringer og kommentarer direkte i dette eksemplaret. Signér! HUDAVDELINGEN

3 3 INNHOLD FORORD... 2 OM AVDELINGEN... 4 ADMINISTRATIVE RUTINER (JOURNALER, EPIKRISER, HENVISNINGER) DIAGNOSTISKE METODER UTREDNINGER BEHANDLING KONTROLLRUTINER AKUTT DERMATOLOGI INDEKS

4 4 OM AVDELINGEN 1. Hudavdelingens ansvarsområde/målsetning 2. Leger ved avdelingen 3. Daglige rutiner og møteprogram 4. Vaktsystem 5. Spesialitetskrav 6. Avdelingens utdanningsplan 7. Skade/uhell Om avdelingen

5 5 Hudavdelingens mål er: - diagnostisere og gi behandling og omsorg av høy kvalitet til pasienter med hudsykdommer hjemmehørende i helseregion Sør - gi informasjon om og bidra til å forebygge hudsykdommer - være et ledende forskningsmiljø innenfor norsk dermatologi - gi undervisning i dermatologi og venereologi til de personellgrupper avdelingen har undervisningsansvar for - bidra til å utvikle faget - utvikle et godt arbeidsmiljø innen avdelingen med tverrfaglig samarbeid bygget på likeverd, der alle personellgrupper stimuleres til utvikling og faglig aktivitet - drive avdelingen rasjonelt, effektivt og innen budsjetterte rammer - utvikle et godt samarbeid med Rikshospitalets øvrige avdelinger og Universitetet i Oslo Om avdelingen

6 6 LEGEBEMANNINGEN juli 2002: Leger i kliniske stillinger: Andersen, Thor, ass.lege, Carl Kjelsensvei 17, 0860 Oslo Tlf: Austad, Joar overlege, Østenstadlia 7, 1392 Vettre. Tlf: Faye, Ragnar, klinisk stipendiat, Grorudvn. 115, 1050 Oslo Tlf: Fyrand, Ole professor, overlege, Heggelivn. 32C, 0375 Oslo. Tlf: Gedde-Dahl, Tobias dr.med., forsker, Bakkerudvn. 1, 1163 Oslo. Tlf.: Helgesen, Anne Lise overlege, Elmholtvn. 11B, 0281 Oslo. Tlf.: Helsing, Per ass.lege, Gullbakkvn. 11, 1322 Høvik. Tlf.: Koss-Harnes, Dörte ass.lege, S. H. Lundhs vei 7, 0287 Oslo. Tlf.: Mørk, Cato overlege, Trosterudvn. 7D, 0778 Oslo. Tlf.: Mørk, Gro overlege, Trosterudvn. 7D, 0778 Oslo. Tlf.: Mørk, Nils-Jørgen, overlege, Jomfrubråtvn. 27D, 1179 Oslo. Tlf.: Rønnevig, Jørgen professor, avdelingsleder, Lersolvn. 22, 0876 Oslo. Tlf.: Sitek, Jan Cezary, lege, Valleg. 8, 0454 Oslo Tlf.: Solér, Ana Maria, ass.lege, Vardevn. 3, 1900 Fetsund Tlf: Søyland, Elisabeth professor, overlege, Bregnevn. 31, 0855 Oslo Tlf.: Om avdelingen

7 7 Daglige rutiner og møteprogram Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgenmøte Stabsmøte store audit. Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte Morgenmøte Se på nye pasienter på avdelingen Previsitt nye pasienter. Deretter visitt Overl. + Ass. l. Previsitt nye pas. overl. + avd.lege. Sittevisitt avd.lege. Som mandag Previsitt nye pas. overl. + avd.lege. Deretter previsitt/visitt avd.lege. Som torsdag (onsd. torsd. fred. til 12.00) Møte med ev pas.- demonstrasjon på poliklinikken. Faglig lunsjmøte Faglig lunsjmøte Som mandag Som mandag Som mandag Som mandag Lunsj , evt. møte farmasøytisk firma : Samarb.møte posten/postlege + overlege + ospl. pol. Annenhver uke: Vekselvis u.visn. for spes.kand. i biblioteket ( ) eller histologimøte i 4.etasje pat.bygget ( ), etterfulgt av torsdagsmøte i biblioteket ( ). Lunsj 12-15: Møte avd.lege/ o.lege avd.spl/o.lege sykeposten. Alle medisinske telefonforespørsler vedr. pasienter skal registreres og nedfelles med et kort notat. Om avdelingen

8 8 Vaktsystemet Assistentleger: Vaktordningen ved Hudavdelingen er en 5-delt turnus som går over 5 uker. Gjennomsnittlig arbeidstid er 39,4 timer pr. uke. Det avspaseres 5 dager i løpet av 5-ukersperioden, dvs. hele uke 5. Vaktordningen er organisert i vaktklasse A. Vakt i hjemmet med adgang til å forlate dette, med plikt til å møte på sykehuset innen ca. 1/2 time. Vanlig arbeidstid er fra , fredager fra Vaktene begynner ved arbeidsdagens start, og aktiv vakt går frem til kl mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag går aktiv vakt frem til kl Aktiv vakt i helgen er fra lørdag og søndag. Etter avsluttet aktiv vakt regnes resten av døgnet som passiv vakt der arbeidstid regnes i forhold 1:4 i vakt klasse A. Overtid og utrykning under hvilende vakt føres på timelister. Overtid og tillegg kan avspaseres, tilleggene kan kreves utbetalt. Vakthavende ser først på øyeblikkelig hjelp -pasienter og utfører tilsyn ved andre avdelinger. Vakthavende skal kontakte sengeposten før hjemreise. Under aktiv vakt bærer vakthavende calling med rekkevidde innen sykehusområdet. Callingnummer er Ved intern calling fra RH viser displayet aktuelt telefonnummer. Under passiv vakt bærer vakthavende lege mobiltelefon: Underordnede leger i vaktklasse A får refundert fast avgift og 100 tellerskritt pr. kvartal for telefon etter søknad til personalkontoret. Lykke til! Overleger Overleger går 5-delt bakvakt i hjemmet. Mobiltelefonnr.: Om avdelingen

9 9 Omredigerte spesialistregler i HUD OG VENERISKE SYKDOMMER 1. 4 ½ års tjeneste i hud- og veneriske sykdommer, herav minst 1 års tjeneste ved sengepost, minimum 2 år ved poliklinikk og minimum 4 måneder venerologi (maks 12 måneder). Kandidaten må ha minimum 4 år klinisk rettet arbeid innen fagområdet dermatologi og venerologi. Inntil ½ år kan erstattes av: a) forskningstjeneste eller b) tjeneste i relevante spesialiteter eller c) tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin. 2. ½ års tjeneste ved indremedisinsk avdeling eller ved revmatologisk avdeling i gruppe I. Inntil ½ år kan erstattes av forskningstjeneste. Kursutdanning: 100 timer, herunder følgende obligatoriske kurs: - yrkesdermatologi (ca. 15 timer) - seksuelt overførte sykdommer (ca. 12 timer) - foto-/fotokjemoterapi (ca. 7 timer) - allergologi I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse. Merknad: Med eller tilsvarende formalisert forskningstjeneste>> forutsettes forskningstjeneste under veiledning med attestert lønnet tjeneste over en periode som minst tilsvarer spesialtistreglenes krav på dette punkt. Tjenestens innhold må dokumenteres med en kortfattet attestert forskningsrapport, alternativt publisert vitenskapelig arbeid der veileder dokumenterer kandidatens innsats. Merknader: Med relevant medisinsk sykehuslaboratorium under reglene pkt. B. menes laboratorium for allergologi, patologi/anatomi, mikrobiologi, immunologi og tranfusjonsmedisin, klinisk kjemi, klinisk fysiologi, klinisk farmakologi, vevstypelaboratorium og hormon/isotoplaboratorium. Merknad til punkt a) og punkt 2: Med forskningstjeneste menes lønnet eller stipendfinansiert forskningstjeneste eller arbeid med kvalitetsforbedringsprosjekter under veiledning i minst 50 % stilling. Forskningstjenesten vil gi tellende tjenestetid i forhold til stillingsbrøk. Tjenesten må dokumenteres med veiledererklæring og vitenskapelig arbeid (rapport, oppgave, artikkel, avhandling eller lignende). Forskningstjeneste som er gjennomført før autorisasjon eller embetseksamen, må ha ført fram til en akademisk grad Om avdelingen

10 10 (doktorgrad, hovedfag, mastergrad eller lignende), og det er kun tid brukt til forskningskomponenten i graden (dvs. avhandlingen eller oppgaven) som vil telle. Norsk medisinsk doktorgrad teller som 1 års forskningstjeneste uavhengig av tjenestetid. Merknad til punkt b): Med tjeneste i relevante spesialiteter menes barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi (ved useksjonert avdeling), geriatri, indremedisin, plastikkirurgi, psykiatri, revmatologi og onkologi, laboratorium for allergologi, patologi/anatomi, mikrobiologi, immunologi og tranfusjonsmedisin, klinisk kjemi, klinisk fysiologi, klinisk farmakologi, vevstypelaboratorium og hormon/isotoplaboratorium. Om avdelingen

11 11 Spesialistutdannelsen ved Hudavdelingen, Rikshospitalet Avdelingens utdanningsplan Mål for utdanning av spesialister i hud- og veneriske sykdommer ved Hudavdelingen, Rikshospitalet. Målet er å utdanne kandidater som fyller kravene gitt i Spesialistkomitèens spesifisering av krav til kompetanse i denne spesialitet. Utdannelsen bør tilstrebe at kandidatene utvikler et bevisst og reflektert forhold til de faglige og etiske begrunnelser for utøvelsen av faget, og at de kan arbeide selvstendig som spesialister i institusjon eller privatpraksis. Spesialitetskrav i faget Hud- og veneriske sykdommer Klinisk tjeneste Spesialistkompetanse oppnås etter minimum 4 års tjeneste i utdanningsstilling ved hudavdeling. Minimum 1 år av tjenesten skal foregå ved sengeavdeling, minst 2 år ved poliklinikk og 4 måneder ved poliklinikk for veneriske sykdommer. Kurs Det kreves 100 kurstimer, inklusive obligatoriske kurs i yrkesdermatologi, seksuelt overførte sykdommer, foto/fotokjemoterapi og allergologi. Sideutdannelse Sideutdannelsen foregår ved indremedisinsk eller revmatologisk avdeling, minimum et halvt år. Videre kreves et halvt års tjeneste ved relevant klinisk avdeling, medisinsk teoretisk institusjon, relevant medisinsk sykehuslaboratorium, allmennpraksis eller legevakt. Etter at ovenstående krav er oppfylt, kan man søke Den norske lægeforening om spesialistgodkjennelse. NB! Spesialistkravene er under bearbeidelse pr. juni 98, og det vil komme til noen presiseringer vedr. sideutdannelsen. Hudavdelingens undervisningsressurser Spesialister med ulik erfaring og kunnskaper innen faget. Pasienter (unntatt venereologiske) Andre faggrupper (andre spesialister, sykepleiere, sosionomer, klinisk ernæringsfysiolog) Ulike behandlingsmetoder Litteratur Forskningsaktivitet Tid for studier/økonomiske midler/fordypning/kursdeltakelse Individuelle utdannelsesplaner for hver spesialist-kandidat Om avdelingen

12 12 Læresituasjonen i spesialistutdannelsen på Hudavdelingen Supervisjon, instruksjon og diskusjon Kunnskapstilegning ved egne erfaringer gjennom det daglige kliniske arbeid Kliniske diskusjonsmøter (11-møtet, morgenmøtet) Spesialistveiledning ved overlege som har gått Legeforeningens kurs i spesialistveiledning, med møter på 45 minutter. Intern teoretisk undervisning Eksterne kurs Veiledning i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekt og utarbeidelse av manus og foredrag ved deltakelse i forskning Deltakelse i undervisning av andre helsegrupper i regi av Hudpedagogisk senter (HPS) Selvstudium Instruksjon og diskusjon knyttet til klinisk arbeid Sengeavdelingen Ass.leger uten erfaring i hudsykdommer starter sin utdannelse på sengeposten. I starten overlappes det med 2 uker med en erfaren postlege. Supervisjon gis ved visitt med overlege to ganger pr. uke. Oftere i startfasen. En overlege skal være tilgjengelig for råd eller drøfting av problemer på avdelingen når det måtte ønskes eller anses nødvendig. Innlagte pasienter blir morgenen etter innleggelsesdagen vurdert av overlegen sammen med ass.legen på sengeposten. I begynnelsen blir alle epikriser skrevet av ass.legen kontrollert av ansvarshavende overlege før utsendelse, senere skjer dette ved behov. Tjenesten på avdelingen skal gjøre utdanningskandidaten kvalifisert til å arbeide selvstendig på poliklinikken. På poliklinikken skal alle 1.gangshenviste pasienter og pasienter henvist fra hudspesialist diskuteres med overlege eller spesialist. Telefonforespørsler fra leger vedr. pasienter. Husk kort notat som dokumentasjon. Om avdelingen

13 13 Målet for utdannelsen i denne perioden Opparbeide gode ferdigheter i: Journalskriving Epikriseskriving Henvisninger Observasjon, bedømmelse og beskrivelse av utslett Biopsitaking KOH-preparat Sette seg godt inn i: Psoriasis Ulcus cruris Allergisk kontakteksem Atopisk dermatitt Acne Lupus erythematosus (discoid (DLE) og systemisk (SLE) type) Mycosis fungoides (MF) Være godt kjent med og ha erfaring i bruk av: Steroidpreparater Ditranolpreparater Tjærepreparater Lysbehandling Antimikrobiell behandling Retinoider Prednisolon Methotrexat (MTX) Ciklosporin A (CiA) Azatioprin Behandling med nitrogen, termokauter og laser Kunne tolke og gi råd ved testing med: Epicutantester Intracutantester (prikktest) Lystest (Photo- og photoepicutantester) Om avdelingen

14 14 Journalskriving Det gis instruksjon i journalskriving - i begynnelsen fører ass.leger journal sammen med en av avdelingens erfarne leger 2 ukers overlapping. Epikrisen: faglig supervisjon i 2mnd. av ansvarlig overlege. Senere innkomne relevante prøvesvar må dikteres. De første journaler gjennomgås med ansvarshavende overlege på avdelingen. Poliklinikken Poliklinikken behandler ca pasienter pr. år. En ass.lege i B-stilling vurderer ca polikliniske pasienter årlig. Pasientgrunnlaget er pasienter henvist fra primærlege, men poliklinikken mottar i økende omfang kompliserte pasienttilfeller henvist fra spesialist i dermatologi. Før kandidaten begynner selvstendig arbeid på poliklinikken får vedkommende i en uke følge en av overlegene, uten selv å ha egne pasienter. Den videre supervisjon skjer ved en overlege på poliklinikken. Alle nyhenviste pasienter skal ved behandling av ikke-spesialister ses på sammen med overlege. Ass.legen vurderer med økende erfaring selv behovet og tar initiativ til at dette skal skje. Utdanningskandidaten skal også presentere pasienter eller medisinske problemer på det daglige 11- møtet. Et tilfelle av ass.legens journalnotat evalueres av overlegen. Avdelingen har ikke undervisning i veneriske sykdommer, dette skjer på Olafiaklinikken. Kliniske diskusjoner Morgenmøtet Morgenmøtet er en gjennomgang av nye pasienter, evt. med en kort diskusjon av terapi/utredningsopplegg. Alle legene deltar, møtetid er 20 minutter. Ved interessante tilfeller ser alle legene på disse. 11-møtet Møtet ledes av ansvarlig overlege ved poliklinikken med tilstedeværelse av alle tjenestegjørende leger. Pasientene presenteres av diagnostiske, terapeutiske og didaktiske grunner, etterfulgt av faglig diskusjon. Møtetiden varierer. Histologimøter Hver annen torsdag holdes møte med presentasjon av histologiske biopsifunn fra pasienter behandlet ved avdelingen. Et utvalg av innsendte snitt demonstreres av histopatolog. Alle avdelingens leger og patolog deltar i møtene som varer i minutter. Om avdelingen

15 15 Intern teoretisk undervisning Mandags- og tirsdagsmøter Første mandag hver måned refereres og leveres korte utdrag fra aktuelle tidsskrifter til Hudavdelingens hjemmeside på internett. Ellers behandles utvalgte temaer også på tirsdager. Møtene består av referater fra tidsskriftartikler, referater fra kongresser eller andre faglige emner. Enkelte møter er av administrativ eller organisatorisk karakter. Alle leger deltar i møtene, som varer fra minutter. Torsdagsmøter Histologimøter se s. 13 Sentrale deler av faget omhandles i løpet av en 3-4-års syklus på ulike uker, i rammen av en systematisk teoretisk undervisning av spesialistkandidater. Kandidatene bestemmer selv emner, og opplegget er basert på selvstudium. Overlegene samt de spesialister som er ass.leger deltar etter tur, og de kollokviepregede møter avholdes hver 14. dag med 1 1/2 times varighet. De andre torsdagene er avsatt til histologimøter, gjennomgang av forskningsprosjekter, visning av nye kliniske lysbilder og oversikter over klinisk relevante problemstilinnger. Eksterne kurs Spesialistkandidatene gis anledning til å delta i kurs relevante for utdannelsen. Årlig kan inntil to ukers kurstid tas i arbeidstiden, andre tas på avspaseringstid. I samarbeid med veileder legges plan for den kursvirksomhet som bør gjennomføres i løpet av det kommende år. Deltakelse og veiledning i forskning Avdelingen skal involvere spesialistkandidatene i enklere forskningsprosjekter ved avdelingen. Avdelingen gir nødvendig veiledning og støtte. Avdelingen har egen styringsgruppe for forskning på hudavdelingen. Utdanningsutvalg Avdelingen har eget utdanningsutvalg, bestående av to overordnede leger og en underordnet lege, fortrinnsvis B-stilling. Histologi hver 2. uke. Kl. -. Etter histologimøtet avvekslende oversikt over påfallende forskn. prosjekter, kliniske problemstillinger og demo av nye kliniske lysbilder. Ulike uker: undervisning av spesialist-kandidat hver torsdag i ulike uker. Om avdelingen

16 16 Veiledning vedrørende oppstått skade/uhell i forbindelse med undersøkelse, pleie og behandling Skade/uhell som oppstår i forbindelse med undersøkelse, pleie og behandling skal meldes til Rikshospitalets administrasjon ved Direktøren. Ved pasientskade skal pasient/pårørende informeres om skaden, og at det sendes skademelding. Det skal skrives i journalen når informasjonen er gitt. Ved uhell uten skade (nestenulykke) eller hvis pasient/pårørende ikke samtykker i at taushetsbelagte opplysninger sendes administrasjonen, skal meldingen sendes anonymisert, jfr. Legeloven 31. Detaljer blir fort glemt, det er derfor viktig å samle inn mest mulig opplysninger raskt. Behandlende/vakthavende lege skriver notat så raskt som mulig før vedkommende går av vakt, et detaljert journalnotat om hendelsen, evt. med tilleggsopplysninger fra andre involverte personellgrupper. Skademeldingsskjemaet fylles ut av behandlende/vakthavende lege før denne går av vakt. Skjema finnes på undersøkelsesrommet, sengeposten og ekspedisjonen, poliklinikken. Avdelingens overlege påtegner skjema og videresender originaleksemplaret til Direktøren. Kopien vedlegges pasientens journal. Ved åpenbart alvorlige hendelser: Utstyr som medikamenter, infusjonspumper, katetre og lignende skal ikke fjernes, men bli stående urørt til det evt. har vært åstedsbefaring ved Politiet, Medisinsk teknisk avdeling, El-tilsynet og lignende. Det kan for eksempel være nødvendig å stenge operasjonsstuen for en kort periode. Ved unaturlig dødsfall skal politiet varsles umiddelbart, jfr. Legelovens 41. Melding skjer til Oslo Politikammer tlf På dagtid - be om personavsnittet. Utenom vanlig arbeidstid - be om vaktleder ved kriminalvakten. I tillegg til skademeldingsskjema skal administrasjonen få muntlig beskjed så raskt som mulig. Om avdelingen

17 17 Melderutiner ved skade/uhell Hjemmelen for og hovedinnholdet i de åtte regelsettene om meldeplikt ved uhell og/eller skader inntrådt under behandling: Hovedinnhold i reglene med hensyn til - Type meldeordning Legemiddelbivirkninger Medisinsk utstyr Sentral instruks Antatt uhell, uhell, skade Omgående Hjemmel Hva utløser meldeplikt Meldefrist Hvem skal melde Hvem skal få melding Forskrift Mistanke om Ingen Behandlende Statens årsak til lege legemiddelkontroll livstruende situasjoner, død, alvorlig skade Forskrift Mulig skade Straks Eier/bruker Medisinsk teknisk avdeling Elektromedisinsk utstyr Strålingsutstyr Ansvarshavende Avtale Uhell, skade Ingen Helseinstitusjon Statens institutt for strålehygiene Norsk institutt for sykehusforskning Medisinsk engangsutstyr Forskrift Uhell, skade Straks Bruker Statens institutt for Folkehelse Betydelig Lov Skade Straks Helseinstitusjon Fylkeslegen skade Dødsfall Lov/forskrift Grunn til å anta Snarest Den som har Politiet at dødsfallet skyldes feil, forsømmelse eller uhell hatt med dødsfallet å gjøre Internt ved sykehuset Lokal instruks Ansvarlig lege- /avd.overlegen Sykehusets kvalitetsutvalg Alle alvorlige avvik, feil, skade Om avdelingen

18 18 ADMINISTRATIVE RUTINER (Journaler, epikriser, henvisninger) 1. Journaler og epikriser på avdelingen 2. Postarbeid 3. Innleggelse for øyeblikkelig hjelp 4. Journaler på poliklinikken 5. Rekvisisjon av spesielle undersøkelser - Røntgen - Extrakorporal fotoforese - Leverbiopsi - 6. Henvisning til poliklinikken - Prikktesting - Epicutan - Lysbehandling - Lystesting - Grensestråler - Laserbehandling 7. Henvisning andre avdelinger Indremedisinske problemstillinger Administrative rutiner

19 19 Disposisjon til journal og epikrise JOURNAL INNL. LEGE: INNL. DIAGNOSE: DERMATOLOGISK STATUS: STATUS PRESENS : Blodtrykk Puls: Pupiller: Fauces: Collum: Thorax: Mamma: Cor: Pulm: Abdomen: Rektal ekspl.: Ekstremiteter: Lymfe glandel: FAMILIE/SOSIALT: TIDLIGERE SYKDOMMER: AKTUELT: MEDIKAMENTER: NAT.FUNK.: ALLERGIER: STIMULANTIA: RESYMÈ: Administrative rutiner

20 20 Mal - utskriving/epikrise - Hudavd. KOPI AV EPIKRISE TIL: INNLAGT HUDAVD. F.O.M. T.O.M. INNL. LEGE: DIAGNOSE: (HUSK BIDIAGNOSE/NR.) Postlegen må være orientert om DRG! BAKGRUNN FOR INNLEGGELSE: (aktuelt overføres fra innkomstjournal) Tidligere sykdommer: (overføres fra innkomstjournal) FUNN VED INNKOMST: (dermatologisk status og status presens den overføres fra innkomstjournal). SUPPLERENDE UNDERSØKELSER: VIDERE FORLØP, BEHANDLING OG KONTROLL/OPPFØLGING: (inklusive medik. ved utreise). Med vennlig hilsen NB! Påse at epikrisen sendes poliklinikken hvis pas. skal komme til kontroll. Sørg for at epikrisen blir skrevet i tide, slik at den foreligger ved kontroll! Ved diktering av lab.svar fra klinisk kjemisk avdeling, legges svararkene i egen kurv til makulering etterpå. Postoverlegen leser alle epikrisene i begynnelsen, senere skjer dette ved behov. Påse at alle diagnoser er påført nummer, eksempel: Apoplexia cereb., dementia senilis, diabetes mellitus etc. Husk å påføre bidiagnoser! Administrative rutiner

21 21 Postlegen - Hver dag kl vurderes nye pasienter i samarbeid med overlegen. - Hver dag kl : møte på poliklinikken. - Torsdager kl arbeidslunsj på posten. Spl./postlege ansvarlig for program. - Visitt: mandag med postoverlegen tirsdag sittevisitt onsdag med avdelingsoverlegen torsdag alene fredag alene overlegen er tilstede etter lunsj Journaler og epikriser: Oppsett beskrevet på side 18 og 19. Journalnotater: Hver torsdag lages journalnotat på samtlige pasienter. Notatene må være ferdig skrevet til fredag. Henvisning av inneliggende pasient: Presisèr problemstillingen i journalen. Utfylling av standardformular. Prøvesvar: Se på alle prøvesvar som kommer til posten. Signèr! Utskrivning av pasienter: Utskrivningsliste m/pas.navn og diagnoser skal fylles ut av postlegen og legges i posthyllen til ekspedisjon før kl hver dag. Forøvrig: Tilstrebe oppsummering m/spl. før vaktskifte (både spl. og lege kan samle opp spørsmål). Skissere plan for utskrivningstidspunkt og ev. videre oppfølging lokalt. Vakt: Vakthavende lege skal gi rapport om nye pas. til sykepleiere på vakt. Dersom vakthavende lege ønsker at det skal gjøres us. som rtg. thorax og lignende, må vakthavende lege fylle ut rekvisisjon. Spesielle hensyn ved nye leger på posten: - det skal være en overlapping med legen som allerede er på posten med info om rutiner, skjemaer/kurver m.v. NB! En god del av rutinene på posten presenteres i Metodeboken. - Spes. viktig at overlegene følger opp, og at de tar ansvar for at den andre/en av de andre overlegene ved behov kommer til de fastsatte overlegevisittene hver mandag og onsdag. - Postoverlegen har gjennomgang av nye pas. hver morgen 8.20 på legekontoret på avdelingen (bortsett fra onsdag da avdelingsleder går visitt). - Viktig å gi tilbakemelding til ny ass.l. på journaler/epikriser den første tiden. Administrative rutiner

22 22 Øyeblikkelig hjelp - innleggelse HENVENDELSE PR. TLF. Fra lege eksternt utenfor RH Til: Vakthavende lege og/eller en av overlegene, vakthavendde lege/overlege (bakvakt) fra hudspes. i helseregion Sør. Fra lege internt ved hudpol. Til: Oversykepleier og/eller vakthavende lege. Oppgaver ved innleggelse fra Hudpoliklinikk Legen - Innleggende lege skal alltid gi beskjed til avdelingssykepleier eller dennes stedfortreder. - Ordinere de første behandlingsoppleggene som kan utføres samme dag. Dette skrives på en separat lapp, og sendes med pasienten eller sykepleier til sengeposten. - Dikterer journal med behandlingsopplegget i poliklinikkjournalen. Sykepleier - Avtaler med sykepleier/sengeposten hvem som skal følge pasienten opp på avdelingen. - Påføres på eget skjema: - Pasientens pårørendes navn og tlf.nummer. - Innleggelsesdiagnose og henvisende lege. - Utfylt skjema og pas.poliklinikkjournal leveres til skriving til sekretærene i 1. etasje Ekspedisjonen. Administrative rutiner

23 23 Oppgaver ved ekstern innleggelse Legen: Vakthavende lege eller den som har tatt imot pasienten skal gi beskjed til avdelingssykepleier på posten. Avdelingssykepleier: - Pasientens navn, fødselsdata og diagnose. - Registrerer henvendelsen i PIMS og fører pasienten i inntaksprotokollen på eksp. Sengeposten: - Avd.sykepleier eller den sykepleier som har fått delegert oppgaven har ansvaret for å gi postlegen beskjed slik at pasientens tilstand kan vurderes med en gang pasienten kommer til avdelingen. - Dersom det ikke er mulig å få tak i postlegen, skal vakthavende ass.lege få beskjed og se på pasienten. - Dersom postlegen/vakthavende ass.lege anser det nødvendig, skal vedkommende ta kontakt med overlege i bakvakt. - Dersom tilstanden anses å være stabil, og intet øyeblikkelig må utføres - kan videre undersøkelse og behandlingsopplegg vurderes i forbindelse med vanlig journalopptak av vakthavende ass.lege. Administrative rutiner

24 24 Journaler på poliklinikken De polikliniske journaler brukes som epikriser. Dette skjer som regel etter første eller annen gangs konsultasjon, samt senere ved behov. Det er derfor viktig at de er korrekte og oversiktlige. Ved første konsultasjon skal man diktere: Pasientens navn Henvisende lege Diagnose Evt. epikrise Dette gjøres i denne rekkefølge. Ved første konsultasjon bør man alltid få med en kort familieanamnese og opplysning om tidligere sykdommer. Del helst inn i avsnitt med uthevet overskrift som på det vedlagte eksempel. Familie/sosialt Tidligere sykdommer Aktuell sykdom Status Vurdering Behandling Behandling bør alltid komme som eget avsnitt. Journalfør om pasienten er blitt orientert om eventuelle bivirkninger av behandlingen. Hvis det er gjort undersøkelser eller gitt behandling som kan medføre skader eller komplikasjoner (for eksempel biopsier, cryo, laser), skal disse omtales detaljert i journalen. Dette er spesielt viktig hvor det er skjedd noe uvanlig eller oppstått problemer. Laboratorieundersøkelser skal dikteres inn i journalen under egen overskrift. Dette er særlig aktuelt ved kontrollbesøk. Etter diktering legges svararkene i egen kurv for makulering slik at disse ikke blir liggende i journalen. (Gjelder ikke biopsisvar og spesielle analyser). Forkortelser bør bare brukes i den grad de er forståelige for kolleger uten dermatologisk kunnskap. Administrative rutiner

25 25 Rikshospitalet Universitetsklinikk Hudavdelingen Poliklinikken Navn Henv. lege: Dr. Per Hansen Grensevn. 9 Oslo Diagnose: Allergisk kontakteksem Dato: Austad/KE A Tidl. hudfrisk. Ikke atopisk sykdom i fam. Arbeider som tannlegeass., og har gjort det i 6-7 år. Aktuelt: Medio februar 90 utviklet subakutt håndeksem på begge hender. Dette har gradvis tiltatt. Hun har også i løpet av de siste par uker fått 2-3 spredte eksemflekker i ansiktet. De siste 2 ukene har hun periodevis brukt Betnovat krem og fuktighetskrem, samt fulgt generelle råd om beskyttende tiltak. Dette har dempet eksemet. Status: Det er tørre eksematøse forandringer både i håndflater, på håndrygger og på fingre. I ansiktet er det også tomter etter mindre eksemforandr. Utredning: Hun har blitt testet med stand. eksemprøver og dentalscreeningserie. Der er +++ reaksjon på Thiuram-mix ellers neg. reaksjoner. Vurdering/behandling: Der er påvist kraftig gummiallergi. I det dagl. arbeidet bruker hun mye hansker, antakelig delvis gummihansker, delvis plasthansker. Hun må etter dette helt unngå bruk av gummiprodukter. Informeres også om at eksemet er allergisk utløst, men vedlikeholdes i stor grad av irritative faktorer. Får med skriftlig veiledning om forebyggende tiltak. Kan fortsette med Betnovat i perioder. Kontroll 2 mnd. Administrative rutiner

26 26 Henvisning til RØNTGEN-behandling Behandlingen gis på poliklinikken DNR. Overlegene Johan Tausjø og Jan Evensen har ansvar for dette. Tausjø har poliklinikk på DNR onsdager (internnummer 9553) og Evensen tirsdager (internnummer 9110). Tausjø er på RH hver tirsdag formiddag og Evensen hver fredag formiddag. Extrakorporal fotoforese Behandlingen gis ved Regionsykehuset i Trondheim, som er landets kompetansesenter når det gjelder denne behandlingen. Dersom vi skal henvise pas. til slik behandling, må vi sørge for evt. garanti i tillegg til at det er en rekke prøver/undersøkelser som skal tas i forkant. I tillegg til en vanlig blodprøvescreening skal det tas CT-abd. (se etter retroperitoneale glandler), rtg. thorax (se etter hilus-glandler), perifert blodutstryk, sternalmarg, hepatitt B+C-serologi, CMV og HIV. Leverbiopsi Biopsien tas med veiledning med ultralyd på rtg. avd. Planlagt liggetid i avd. er 3 dager. Første dag tas div. blodprøver- Cephotest, blødningstid, NT, TT, trombocytter og PIIINP (= procollagen type III N-terminalt propeptide). Spl. på posten har ansvar for dette. Legen ved avd. fyller ut rtg. rekvisisjon. Info. skriv fra sykepleier. Andre dag tas leverbiopsien ULveiledet, pas. er fastende. Sengeleie m/sandsekk på innstikkstedet samt faste 2 timer postopr. Tredje dag reiser pas. hjem. Administrative rutiner

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 2020 Høringsutkast, juni 2014 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet

Detaljer

Ny som assistentlege/turnuslege

Ny som assistentlege/turnuslege RiT Med.avd./Hjertemed.avd./Lungeavd. Dato Erstatter Utarbeidet av Godkjent av Side 1 01.12.01 Tidl.veil. Slørdahl Avd.sjefer av 13 PROSEDYRE Ny som assistentlege/turnuslege VED MEDISINSK AVDELING/HJERTEMEDISINSK

Detaljer

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997 Kvalitetssystemet NIVÅ: KAP. PROSEDYRE.1. SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå : Utarbeidet dato: 1.Oktober 1997 Antall sider: 69 Sist revidert dato: 7. oktober 014 Sist Oppdatert: 7. oktober 014 Utarbeidet

Detaljer

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS Psoriasis en kronisk hudsykdom... 4 Lokalbehandling av psoriasis... 7 Systemisk behandling av psoriasis... 19 Hjelp til selvhjelp... 26 Kosthold og psoriasis...

Detaljer

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212)

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommuneoverlege, 010212..

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

elle. melde.. deg fortelle...

elle. melde.. deg fortelle... elle. melde.. deg fortelle... årsrapport 1996 fra meldesentralen I. HVA MELDES - OG HVA MELDES IKKE? Gamle pasienter faller Mye meldes ikke? Svært ulik meldepraksis Effektivt system for erfaringsoverføring

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern

Oslo november 2006. Hanne Nøkleby, Divisjonsdirektør Divisjon for smittevern Endelig kan vi presentere en ny veiledning om vaksinasjon for helsepersonell. Denne utgaven har fått tittelen Vaksinasjonsboka og inngår i smittevernserien fra Folkehelseinstituttet. I likhet med tidligere

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet

Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet LOV OG RETT, vol. 48, 1, 2009, s. 3 26 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet Statens helsetilsyns tilnærming Av førsteamanuensis

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13

Girer Xx ned. Xx Feil Side leiring X og kostet XX 20 millioner Side 6 Xx Bruker Side XX bakteriebombe på operasjonsstuen Side 13 24. 28. april mail 2009 97. årgang MAGASIN 01 09 Girer Xx ned Xx. Eli Haugen Bunch ble Norges første professor i sykepleievitenskap i seneste laget. Å bli pensjonist derimot, kunne hun gjerne ha ventet

Detaljer