Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS"

Transkript

1

2 Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet er at virksomheten ikke skal føre til ulykker, tap, eller skader på mennesker eller utstyr. Bedriften skal videre jobbe aktivt for å unngå yrkesrelaterte sykdommer. De overordnede målene skal konkretiseres og følges opp i det daglige arbeidet. For å gjøre dette på en systematisk, grundig og etterprøvbar måte, må vi ha gode verktøy. HMS-håndboka er ett av de grunnleggende verktøyene. HMS-håndboken viser klart hvilke mål bedriften har for HMS og hvilke krav som gjelder for bedriften og den enkelte medarbeider. Dette omfatter både krav fra myndigheter, oppdragsgivere og kravene til HMS som er satt internt i bedriften. Håndboken beskriver tydelig hvem som har ansvar for at kravene blir etterlevd på alle nivåer i organisasjonen. I tillegg beskriver håndboken, så langt det er mulig, hvordan vi etterlever kravene og når målene. For å nå målene i vår 0-filosofi kreves kunnskap og forståelse om viktigheten av et godt og systematisk HMS-arbeid i hele organisasjonen. HMS-håndboken viser hvilke lover og forskrifter som gjelder, og beskriver hvordan bedriftens HMS-arbeide skal dokumenteres og gjennomføres. På denne måten skal de ESS-ansatte kunne bruke HMS-håndboken som et verktøy for å planlegge og gjennomføre nødvendige aktiviteter. De skal finne hva som er kravene til egen jobb og oppgaver, og hvordan de selv skal bidra til å nå HMS-målene som er satt. I denne nye utgaven av HMS-håndboken har vi redusert beskrivelser og tekst til et minimum, og utarbeidet flere klare prosedyrer som viser krav, ansvar og oppgaver i konkrete situasjoner. For at ESS skal være ledende innen HMS må en kontinuerlig videreutvikling og forbedring av HMSsystemene stå i fokus, og den enkeltes erfaringer og kunnskaper er derfor svært viktige og nødvendige for at vi skal få dette til. Alle ansatte oppfordres derfor til å komme med innspill til forbedringer av håndboken og prosedyrene via linjeleder eller vernetjeneste. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

3 1. Formål og målsetning Formålet med HMS-håndboken Bruksområde Mål for HMS arbeidet Fastsetting av målsetting og krav Strategiplan HMS handlingsprogram HMS mot oppdragsgiver Ansvar og myndighet Organisasjon Ansvar Lover, regelverk og myndigheter Tilsynsmyndigheter Lover og forskrifter Annen styrende dokumentasjon Krav til arbeidsmiljøet Generelle krav Det psykososiale arbeidsmiljøet Det fysiske arbeidsmiljøet Kjemisk helsefare Kompetanse Styring av helse, miljø og sikkerhet Systematisk HMS arbeid i virksomheten Obligatoriske HMS aktiviteter på den enkelte enhet HMS-nøkkeltall Oppfølging av sykemeldte Registrering av avvik og farlige forhold/uønskede hendelser Helseovervåkning Avdelingsvise helse og arbeidsmiljøundersøkelser (AHA), Offshore Melding til offentlige myndigheter om skader og mistanke om yrkessykdom/-skade Opplæring Innkjøp Nybygg/ombygging Prosedyrer i HMS arbeidet Endringer i HMS-prosedyrer Håndtering av brudd på rutiner/prosedyrer...14 Prosedyre 1. Arbeidsmiljøutvalg 15 Prosedyre 2. Opplæring av nyansatte 17 Prosedyre 3. HMS-møter 18 Prosedyre 4. Vernerunde 19 Prosedyre 5. HMS Inspeksjon 20 Prosedyre 6. Bruk av kniv 21 Prosedyre 7. Kjemikaliehåndtering 23 Prosedyre 8. Krav til verneutstyr 24 Prosedyre 9. Bruk av verneutstyr 25 Prosedyre 10. Merking av hansker 26 Prosedyre 11. Begrense fare for helseskader ved steking 27 Prosedyre 12. Bruk av frityr/ frityrkoking i stekepanne 28 Prosedyre 13. Saksgang i interne verne- og miljøsaker 29 Prosedyre 14. Utarbeidelse av hms nøkkeltallsrapporter 30 Prosedyre 15. Styring og gjennomføring av endringsprosesser 31 Prosedyre 16. Arbeidstakermedvirkning. Rettigheter og plikter 32 Prosedyre 17. Gjennomføring og bruk av konsekvensanalyser 33 Prosedyre 18. Brannvern 35 Prosedyre 19. Stående og gående arbeid 36 Prosedyre 20. Støy på arbeidsplassen 37 Side 1 av 57

4 Prosedyre 21. Variasjon i arbeidet 38 Prosedyre 22. Negativt belastende stress 39 Prosedyre 23. Mobbing på arbeidsplassen 40 Prosedyre 24. Håndtering av konflikter 41 Prosedyre 25. Gjennomføring av medarbeidersamtaler 42 Prosedyre 26. Oppfølging av ansatt med rusproblem 43 Prosedyre 27. Tilrettelegge for personer med redusert funksjonsevne 45 Prosedyre 28. Melding av mulig yrkessykdom/yrkesskade 46 Prosedyre 29. Oppfølging ved eksponering for blod og/eller kroppsvæsker 47 Prosedyre 30. Arbeidshelseundersøkelser i ESS SUPPORT SERVICES AS 48 Prosedyre 31. Sykefraværsoppfølging 49 Prosedyre 32. Hvordan håndtere uønsket atferd fra gjester (kunder) mot ess ansatte 51 Prosedyre 33. Rapportering av farlige forhold/uønskede hendelser 52 Sjekkliste nr. 1 Hovedelementer i endringsprosesser 53 Sjekkliste nr. 2 Elementer som skal være med i mandat for prosjektarbeid 54 Sjekkliste nr. 3 Vurdering av HMS-konsekvenser ved endringsprosesser 55 Sjekkliste nr. 4 Vurdering av konsekvenser for ansatte ved endringsprosesser 56 Sjekkliste nr. 5 - Kjemikalier 57 Side 2 av 57

5 1. Formål og målsetning 1.1 Formålet med HMS-håndboken Hensikten med HMS-håndboken er å beskrive målsetting, spesifikke krav og ansvarsforhold i bedriften. Dette for å sikre at krav fra myndigheter, oppdragsgiver og egne krav til HMS blir fulgt. Håndboken skal være et aktivt dokument blant linjeledelsen og ansatte, og skal bidra til å etablere en god HMS-kultur. Alle ansatte har plikt til å medvirke til å oppnå bedriftens HMS-mål. 1.2 Bruksområde Håndboken dekker alle ESS Support Services AS aktiviteter. 1.3 Mål for HMS arbeidet I virksomhetens kvalitetshåndbok er det definert egne overordnede målsettinger og holdninger for hvert av områdene i HMS-begrepet; helse, miljø og sikkerhet. ESS Support Services AS har nullfilosofi i forhold til skader på personell og materiell. Gjennom et systematisk HMS arbeid ønsker ESS Support Services AS å sikre den enkelte av sine arbeidstakere god helse og trygge arbeidsforhold. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er skapende, preget av trivsel, utvikling og samhold. Målet er et arbeidsmiljø som blir opplevd som en kilde til god helse. For å tilfredsstille målsetningene for HMS-arbeidet ønskes en HMS-håndbok som er enkel og oversiktlig. Et HMS-system som lever aktivt i bedriften og som på den måten sikrer den enkelte arbeidstaker og beskytter det ytre miljøet mot unødige forurensninger. ESS medarbeidere skal planlegge HMS-aktiviteter på bakgrunn av informasjonen i håndboken. Alle ansatte skal være informert om krav som stilles til den enkelte medarbeider for å ivareta det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet i bedriften. Styringsforskriftens krav: Side 3 av 57

6 1.4 Fastsetting av målsetting og krav Styret i virksomheten fastsetter HMS-målsettningene i tråd med styreinstruksen i bedriften med utgangspunkt i lov og regelverk. ESS Support Services AS skal utarbeide konkrete krav til arbeidsmiljøet som viser hvordan virksomheten oppfyller krav fastsatt i regelverket. 1.5 Strategiplan For å nå målsettingene innen HMS skal styret utarbeide en strategiplan ref. styreinstruk og arbeidsplan. 1.6 HMS handlingsprogram S-AMU utarbeider årlig handlingsprogram, som fastsettes endelig av ledelsen. AMU handlingsprogram danner utgangspunkt for lokale handlingsplaner i hvert av de lokale område amu samt på den enkelte driftsenhet. Lokale HMS handlingsprogram oversendes HMS - leder, som videredistribuerer til sekretariatet i AMU innen 1. desember hvert år. Handlingsprogrammene skal inneholde følgende: Mål for helse, miljø og sikkerhet Aktuell opplæring kommende periode Beskrive HMS-aktiviteter for å nå målene og kravene. Lokale ledere og ESS ledelse har ansvar for at de årlige programmene blir gjennomført. 1.7 HMS mot oppdragsgiver ESS Support Services AS skal ivareta oppdragsgivers krav til HMS-arbeidet. ESS Support Services AS vil samarbeide med oppdragsgiver om ivaretakelse av det fysiske arbeidsmiljøet. ESS vil også være en aktiv pådriver/bidragsyter i å informere oppdragsgiver om utviklingen på utstyr og teknologi. ESS vil samarbeide systematisk med oppdragsgiver i HMS-arbeidet. Side 4 av 57

7 2. Ansvar og myndighet 2.1 Organisasjon Organisasjonskart ESS Support Services AS, Nordic Kart over samarbeidsarenaer Side 5 av 57

8 2.2 Ansvar Overordnet HMS ansvar Administrerende direktør har det overordnede HMS-ansvar i ESS Support Services AS. Videre følger ansvaret i linjen. Ledere har HMS-ansvar for sin enhet, og hver enkelt arbeidstaker er forpliktet til å medvirke i det systematiske HMS-arbeidet, jfr. arbeidsmiljøloven 2-3. Forsettelig eller uaktsom overtredelser av bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av arbeidsmiljøloven kan medføre straffeansvar jfr. AML kapittel Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Sentralt arbeidsmiljøutvalg (S-AMU) er virksomhetens øverste organ for drøfting av og samarbeid om arbeidsmiljøspørsmål. Virksomheten har to lokale amu, ett for hvert av driftsområdene. Arbeidsmiljøutvalgene skal bestå av likt antall representanter fra arbeidstaker- og fra arbeidsgiversiden. I tillegg er en representant fra bedriftshelsetjenesten medlem av AMU, men har ikke stemmerett i saker. Alle ansatte kan oversende saker til utvalget, enten direkte eller via verneombud eller leder. Imidlertid gjelder prinsipp om at saker relatert til arbeidsmiljøet søkes løst på lavest mulig nivå. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er beskrevet i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 9 samt i arbeidsmiljølovens 7-2. Relevant informasjon fra oppdragsgivers K-AMU skal formidles til ESS Support Services AS AMU. Driftssjef er ansvarlig for å koordinere informasjon mellom virksomhetens arbeidsmiljøutvalg og de respektive K-AMU. Henvisning: Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøloven kap HMS-ledere HMS-leder har et pådriveransvar i forhold til virksomhetens HMS arbeid og skal bistå ledelse og de ulike enhetene i deres arbeid for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste ESS Support Services AS har egen bedriftshelsetjeneste for offshore virksomheten som skal bistå virksomheten i arbeidsmiljøspørsmål, jfr. Forskrift om verne- og helsepersonale. BHT koordinator står ansvarlig for bedriftshelsetjenesten og koordinerer arbeidet til fagpersoner tilknyttet helsenettverket. For virksomhetsområdet Onshore kjøpes disse tjenestene av eksterne aktører. Henvisning: Forskrift om verne og helsepersonale Arbeidsmiljøloven 3.3 Side 6 av 57

9 2.2.5 Vernetjenesten Offshore skal ESS Support Services AS ha ett verneombud med vara per skift. På landanlegg skal der være minimum ett verneombud med vara pr driftssted. Der skal velges hovedverneombud (HVO) som har ansvar for å samordne arbeidet blant verneombudene. Verneombuderts oppgaver står beskrevet i arbeidsmiljølovens 6-2 og i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 4. Verneombud og vara verneombud skal velges blant de ansatte og blir valgt for 2 år av gangen, Ved nyvalg skal HVO og linjeleder varsles skriftlig. Hovedverneombud velges i henhold til AML 6-1, tredje ledd. HVO for offshorevirksomheten har kontor sammen med bedriftens administrasjon. HVO for Onshore er lokalisert på sitt arbeidssted. Henvisning: Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Best nr 383 Vernetjenesten Oversikt over hvem som er verneombud og hovedverneombud ESS Support Services AS Prosedyre 13 Saksgang i interne verne- og miljøsaker 3. Lover, regelverk og myndigheter 3.1 Tilsynsmyndigheter Petroleumstilsynet (Ptil) er den offentlige myndighet som fører tilsynet med at virksomheten oppfyller kravene i Arbeidsmiljølov og HMS-forskrifter på norsk kontinentalsokkel samt enkelte petroleumsanlegg på land. Arbeidstilsynet er den offentlige myndighet som fører tilsynet med at virksomheten oppfyller kravene i Arbeidsmiljølov og HMS-forskrifter på land. 3.2 Lover og forskrifter Lover og forskrifter skal være tilgjengelig på den enkelte arbeidsplass. Fortrinnsvis skal lover og forskrifter være tilgjengelig elektronisk, der aktuelle forskrifter ikke er tilgjengelig elektronisk skal de foreligge i papirformat. Regelverkssamling for petroleumsvirksomheten: o Rammeforskriften 31. august 2001 o Styringsforskriften 3. september 2001 o Opplysningsforskriften 3. september 2001 o Innretningsforskriften 3. september 2001 o Aktivitetsforskriften 3. september 2001 Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Forskrift til arbeidsmiljøloven 3 nr. 2 bokstav f Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om tungt og ensformig arbeid Side 7 av 57

10 Forskrift om arbeid ved dataskjerm Forskrift om verne- og helsepersonale Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade Forskrift om støy på arbeidsplassen Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen I tillegg kan andre lover, forskrifter og standarder komme til anvendelse, som for eksempel Sjømannsloven, Helselovgivningen og Luftfartsloven, NORSOK-standarder m.m. 3.3 Annen styrende dokumentasjon I tillegg til nevnte lover og forskrifter vil en rekke andre styrende dokumenter, både interne og eksterne, ha innvirkning på helse- miljø og sikkerhetsarbeidet: Kvalitetshåndbok Driftshåndbok Prosessbeskrivelser IK-mat håndbok Beredskapsrutiner Arbeidsreglement Personalhåndbok Hovedavtale Tariffavtale ARI 4. Krav til arbeidsmiljøet Begrepet arbeidsmiljø omfatter i denne sammenheng: Termisk miljø: temperatur, trekk, luftfuktighet etc. Atmosfærisk miljø: Gass, damp etc. Aktinisk miljø: Belysning stråling Aukustisk miljø: Lyd, støy Mekanisk miljø: ergonomi, fysiske forhold Psykososialt arbeidsmiljø Side 8 av 57

11 4.1 Generelle krav Arbeidsmiljøet skal ikke utsette den enkelte for fysiske og psykiske belastinger. Plager og ubehag som kan relateres til arbeidstakers arbeidsmiljø skal behandles som avvik og skal følges opp etter gjeldende retningslinjer. Arbeidsgiver skal kontinuerlig og systematisk vurdere arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet skal vurderes opp imot de krav som ligger i lov, forskift og andre styrende dokumenter ref. punkt 3.3. Når VO, ledere, eller andre får meldinger om, eller gjennom vurderinger / kartlegginger eller på annen måte finner at arbeidsmiljøet ikke er i samsvar med kravene skal hensiktsmessige vurderinger (kartlegginger/målinger/risikovurderinger eller tilsvarende) gjennomføres og nødvendige tiltak iverksettes dersom dette viser seg påkrevd. 4.2 Det psykososiale arbeidsmiljøet Hver enkelt arbeidstaker skal sikres et arbeidsmiljø som ivaretar arbeidstakerens integritet og verdighet. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt med arbeidskollegaer. Den enkelte skal ikke utsettes for uheldige psykiske belastninger. Organisatoriske og psykososiale forhold som oppleves som belastende skal gripes fatt i og så langt mulig endres/bedres slik at arbeidet igjen tilfredsstiller de krav som er satt gjennom lov, forskrift og interne målsetninger. Nærmeste leder er ansvarlig for å gjøre seg kjent med hvordan den enkelte opplever sitt arbeidsmiljø og iversette tiltak der dette viser seg å være hensiktsmessig og nødvendig. Det skal gjennomføres kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetjenesten skal i samarbeid med drift/vernetjeneste/hms-leder vurdere når og hvordan det best lar seg gjøre å gjennomføre kartleggingen. Eksterne aktører kan hentes inn for bistand ved behov. 4.3 Det fysiske arbeidsmiljøet Det fysiske arbeidsmiljøet skal tilfredsstille de krav som ligger i de lover og forskrifter som er gjeldende for det enkelte område. Det skal føres kontinuerlig kontroll med at disse krav følges. Systematisk gjennomføring av vernerunder, HMS inspeksjoner, avviksregistrering, arbeidsplassbefaringer og andre typer kartlegginger er verktøy som skal brukes for å sikre dette. 4.4 Kjemisk helsefare Håndtering og oppbevaring av kjemikalier eller biologisk materiale skal skje på en slik måte at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag jf arbeidsmiljøloven 4. Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre stoffer eller med en annen prosess som er mindre skadelig for arbeidstakerne. Ingen rengjøringsmidler skal benyttes før datablad er risikovurdert og godkjent av yrkeshygieniker, samt av oppdragsgiver. Ved endring av produktplan skal AMU orienteres. For ytterligere informasjon vedr håndtering av kjemikalier se prosedyre 7 i HMS-håndboken. Henvisning: Arbeidsmiljøloven kapittel 4 Innretningsforskriften Aktivitetsforskriften 34 NORSOK S-002N Tobakkskadeloven Prosedyre 7 Kjemikaliehåndtering (HMS Håndbok) Opplæringsplan Prosedyre 10. Merking av hansker (HMS Håndbok) Side 9 av 57

12 4.5 Kompetanse Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som har ansvar for å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig måte. Se også pkt Styring av helse, miljø og sikkerhet Dette kapittelet beskriver hvilke aktiviteter ESS Support Services AS systematisk gjennomfører for å sikre ett forsvarlig arbeidsmiljø og at krav i lov og forskrift blir ivaretatt. Ansvaret for at aktivitene blir gjennomført ligger hos ledelsen, ref kap Systematisk HMS arbeid i virksomheten Det systematiske HMS-arbeidet forutsetter regelmessig gjennomføring av aktiviteter som sikrer: Identifikasjon og kartlegging av risiko og problemområder Risikobedømming, prioritering og fastsettelse av mål Utforming av tiltak, prosedyrer og regler Iverksetting og praktisk oppfølging av tiltak og prosedyrer Løpende kontroll med gjennomføringen av HMS arbeidet Avdekking av avvik med vurdering årsakssammenhenger Iverksetting av tiltak for å rette opp og forebygge avvik Evaluering av oppnådde resultat, mål, prosedyrer, regler og tiltak Styringssløyfe for arbeidsmiljøprosesser/-arbeid Evaluere/ evt ny kartlegging Forarbeid/ planlegging Utarbeide handlingsplan Gjennomføring Målrettet datainnhenting Analyse og tilbakemelding 5.2 Obligatoriske HMS aktiviteter på den enkelte enhet På hver enhet skal man sørge for samarbeid med vernetjenesten sørge for at HMS-arbeidet er en integrert del av det daglige arbeidet sikre at de ansatte kjenner til virksomhetens mål og rutiner for HMS arbeid årlig sette klare og etterprøvbare lokale HMS-mål, ref. handlingsplan identifisere og kartlegge risiko- og problemområder utarbeide lokale handlingsplaner for HMS aktiviteter gjennomføre og overvåke HMS aktivitetene Side 10 av 57

13 evaluere resultatene og gjennomføre eventuelle korrektiv tiltak anvende positive og negative erfaringer følge HMS prosedyrene samt andre HMS aktiviteter beskrevet i denne håndbok sikre at fastsatte krav til arbeidsmiljøet blir fulgt gjennomføre HMS-møter etter gjeldende rutine gjennomføre vernerunder etter gjeldende rutine gjennomføre HMS inspeksjoner etter gjeldene rutine Henvisning: HMS Håndbok kap 6. Prosedyre 3. HMS Møter (HMS Håndbok) Prosedyre 4. Vernerunde (HMS Håndbok) Proseydre 5. HMS inspeksjon (HMS Håndbok) 5.3 HMS-nøkkeltall HMS nøkkeltall i form av sykefraværsstatistikk, oversikt over yrkessykdommer, yrkesskader og arbeidsulykker skal utarbeides. Registreringen skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer. HMS nøkkeltallene skal inngå som del av virksomhetens skriftlige dokumentasjon av det systematiske HMS arbeidet. HMS nøkkeltall drøftes i AMU. Verneombud skal gjøres kjent med HMS nøkkeltall for sin enhet, og sette seg inn i disse. Hovedverneombud skal gjøres kjent med HMS-nøkkeltallene for sitt område, og gjøre seg kjent med disse. Henvisning: Prosedyre 14. Utarbeidelse av HMS nøkkeltallrapporter (HMS Håndbok) 5.4 Oppfølging av sykemeldte Ansvar for oppfølging ved fravær følger linjen. Nærmeste overordnet leder med personalansvar har ansvar for oppfølging ved sykdom og hyppig fravær blant sine ansatte. Fastsatte rutiner for oppfølging og dokumentasjon skal følges. Ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom eller skade skal dette varsles etter gjeldende retningslinjer. Henvisning: Prosedyre 28. Melding av mulig yrkessykdom/yrkesskade (HMS Håndbok) Prosedyre 31. Oppfølging av sykefravær (HMS Håndbok) Side 11 av 57

14 5.5 Registrering av avvik og farlige forhold/uønskede hendelser Forhold som ikke er i overensstemmelse med regler eller prosedyrer skal rapporteres som avvik. Farlige forhold og uønskede hendelser (FFUH/RUH) skal rapporteres som HMS-hendelse, og håndteres på samme måte som avvik. Tiltak for forbedring utarbeides i samarbeid mellom leder, verneombud og evt. representanter for de ansatte. Forslag til tiltak dokumenteres i form av handlingsplaner der ansvar og tidsfrister blir notert. Tiltak som krever større budsjettmessige utgifter eller som krever planlegging og iverksetting over tid skal registreres med sikte på at de skal innarbeides i virksomhetens budsjetter og fremdriftsplaner. Ansvar for at den enkelte arbeidstaker kjenner rutiner for avvikshåndtering og at nødvendige tiltak og analyser blir gjort i forhold til de avvik som blir meldt følger linjen. Henvisning Prosedyre 33. Rapportering av farlige forhold/uønskede hendelser (HMS Håndbok) 5.6 Helseovervåkning ESS Support Services AS er gjennom lov og forskrift pålagt å gjennomføre systematisk helseovervåkning av følgende grupper Ansatte som jobber i støyutsatte områder, ref. krav i støyforskriften Ansatte som er eksponert for renholdsmidler, ref. krav i kjemikalieforskriften Ansatte som er eksponering for stekos, ref. krav i kjemikalieforskriften Kontoransatte, ref. krav i forskrift i arbeid ved dataskjerm Prosedyre nr 30 beskriver hvordan disse krav blir i varetatt. På installasjoner offshore kartlegges individuell symptomprofiler enhetsvis/avdelingsvis som en del av en avdelingsvis helse og arbeidsmiljøundersøkelse (AHA) ref. punkt Avdelingsvise helse og arbeidsmiljøundersøkelser (AHA), Offshore. Gjennomføres hvert 4. år av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har det faglige ansvaret for undersøkelsen. Den enkelte enhet har ansvar for å bistå bedrifthelsetjenesten med nødvendig datainnhenting samt skal følge opp aktuelle funn som kommer frem av undersøkelsen. Det er bedriftshelsetjenesten som setter opp plan for hvilke enheter det skal gjennomføres AHA ved det enkelte år. En avdelingsvis helse og arbeidsmiljøundersøkelse skal inneholde følgende deler: Helseovervåking knyttet til eksponeringer i arbeidsmiljøet (Spørreskjema) o Unntak: lungefunksjonstest og audiometri Arbeidsmiljøkartlegging der den enkelte får gi uttrykk for hvordan man opplever sitt arbeidsmiljø (Spørreskjema) Vurdering av avdelingens nærvær og meldte tilfeller av arbeidsbetinget sykdom/skade siste 12 mnd Gjennomgang av meldte RUH/FFUH siste 6 mnd Arbeidsplassbefaring gjennomført av representanter fra bedrifthelsetjenesten Side 12 av 57

15 5.8 Melding til offentlige myndigheter om skader og mistanke om yrkessykdom/-skade Samtlige skader /mistanke om yrkesskade eller yrkessykdom skal varsles etter gjeldende prosedyre. Henvisning: Prosedyre 28. Melding av mulig yrkessykdom/yrkesskade (HMS Håndbok) 5.9 Opplæring Arbeidsmiljøloven slår fast at administrerende direktør skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Opplæringen skal dokumenteres og kvalitetssikres. Linjeledere som har ansvar med å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig måte skal gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen skal dokumenteres og kvalitetssikres. Alle medarbeidere skal ha nødvendig opplæring, dette gjelder også i forhold til det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Alle ansatte er forpliktet til å delta i opplæring som anses nødvendig for å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Den ansatte er selv ansvarlig for å melde fra ved behov for repetisjon/oppfriskning av egen kunnskap/kompetanse. Ansvar for at nødvendig opplæring blir gjennomført følger linjen. Opplæring av nyansatte skal kvalitetssikres ved at opplæringsplan blir fulgt samt ved at man gjennomfører oppfølgingssamtaler etter gjeldende rutine. Nærmeste leder med personalansvar er ansvarlig for at nyansatte blir godt ivaretatt og at oppfølgingsplanen blir fulgt. Henvisning: Oopplæringsplan Kompetansekrav (driftshåndbok) Opplæringsmatrise 5.10 Innkjøp De varer og produkter som kjøpes inn skal tilfredsstille myndighetene og bedriften sine krav til helse- miljøog sikkerhet. Man skal velge de produkter og løsninger som i minst mulig grad utgjør en belastning for de ansatte. Henvisning: Kapittel 4.4 Kjemisk helsefare (HMS Håndbok) Prosedyre 20. Støy på arbeidsplassen (HMS Håndbok) 5.11 Nybygg/ombygging ESS Support Services AS skal aktivt søke å delta i planlegging av nybygg og ombygginger på et tidlig stadium, dette for å sikre best mulig fysiske arbeidsbetingelser for forpleiningsansatte. Virksomheten skal ha et system for å ivareta og videreføre erfaringer i forbindelse med nybygg/ombygging. Side 13 av 57

16 6. Prosedyrer i HMS arbeidet 6.1 Endringer i HMS-prosedyrer Alle ansatte kan komme med forslag til endringer. Forslag til endringer overleveres til linjeleder, som legger disse inn i Synergi. Arbeidstakere skal medvirke ved endring av prosedyrer. Endring av prosedyrer skal behandles i AMU før endring iverksettes, ref. prosedyre i kvalitetssikringshåndbok. 6.2 Håndtering av brudd på rutiner/prosedyrer Brudd på gjeldende HMS-rutiner/prosedyrer tas opp med vedkommende på en slik måte at vedkommende forstår omfanget og potensialet i hendelsen. Det gis også informasjon om hendelsen på HMS-møter. HMSleder vurderer om hendelsen bør distribueres til alle enheter for gjennomgang på HMS-møter. Ved brudd på HMS regler vil muntlig eller skriftlig advarsel kunne bli gitt iht arbeidsreglementet. Henvisning: Arbeidsreglement ESS Support Services AS Side 14 av 57

17 PROSEDYRE 1. ARBEIDSMILJØUTVALG Sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Sikre god planlegging og gjennomføring av møter i arbeidsmiljøutvalget. IA: AKAN: SAU: Inkluderende arbeidsliv Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk Sosial- og attføringsutvalget Varsel av AMU Leder i AMU er ansvarlig for varsel om møte og orientering om frist for innmelding av saker. Varsel sendes ut til alle enheter og faste representanter 6 uker før dato for AMU. Varsel skal inneholde følgende punkter: o sted, tidspunkt og dato for AMU o frist for innlevering av saker 2 uker før AMU o Innmelding av saker o Saker som meldes inn skal ha eventuelt forslag til vedtak o Estimert tid for innlegg skal oppgis o Eventuelle sakspapirer skal vedlegges Innkallelse til AMU o Sendes ut til alle representanter 2 uker før AMU. o Varsel om formøte til arbeidstaker representanter sendes 2 uker før AMU Sekretariat Sekretariatet består av leder av AMU, samt den andre partens sekretær, og AMUs faste sekretær. Sekretariatets oppgaver er: o Tilrettelegging av saker til AMU o Nummere saker fortløpende, saksnr pluss årstall o Sette dagsorden o Oppdatere handlingsprogram, med status o Sikre status på oppfølgingssaker Innkallingen Innkallingen skal ha følgende faste punkter på agendaen: Sted og tidspunkt for møte Godkjenning av forrige AMU referat Dagsorden Innmeldte saker Oppfølgingssaker Handlingsprogram, status Faste saker Nærværsoppfølging FFUH Status prosjektarbeid Status underutvalg (IA-utvalget, AKAN-utvalget, SAU) Friskvern Rapport fra personalfond Forslag til vedtak og sakspapirer skal følge innmeldte saker når innkallingen sendes ut. Side 15 av 57

18 Prosedyre for Arbeidsmiljøutvalg del 2 Det skal settes av tidsramme for presentasjon av hver sak. Tidspunkt og møtested for eventuelt formøte for arbeidstakerrepresentantene angis på møteinnkallingen. Møte AMUs faste representanter har møteplikt. AMU-møte starter og avholdes i henhold til innkalling. Leder av AMU, evt. vara, leder møtet. Møtereferat Leder for AMU er ansvarlig for utarbeidelse av møtereferat. Sekretariatet går gjennom referatet og gir det foreløpig godkjenning før distribusjon. Kopi av referatet sendes til alle AMU-representanter, samt alle driftsenheter innen 14 dager etter møtet Endelig godkjenning skjer i førstkommende møte. Leder av AMU AML kap. 7 Side 16 av 57

19 PROSEDYRE 2. OPPLÆRING AV NYANSATTE Ivareta den som er ny på en god måte, og sikre at hver enkelt arbeidstaker føler seg trygg på arbeids-oppgaver, ansvar og forventninger. Sikre at arbeidet blir utført på en forsvarlig måte. Nyansatt: Ny ansatt i bedrift eller på enhet FFUH: Farlige forhold uønskede hendelser RUH: Rapport om uønsket hendelse Alle nyansatte skal før igangsetting av arbeid gjennomgå den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre arbeidet på en sikker måte. De skal gjøres kjent med gjeldende arbeidsinstrukser samt skal orienteres om hvilke forventninger og krav som ligger på den enkelte når det gjelder systematisk HMS arbeid. Hvilken opplæring som skal gjennomgås vil fremgå av opplæringsplan. Opplæring relatert til punktene under skal prioriteres gjennomgått så snart som råd og helst før oppstart av arbeid: o Sikkerhet på arbeidsplassen o Kjemikaliehåndtering o Arbeidsteknikk/ergonomi o Bruk og oppbevaring av verneutstyr o Næringsmiddelhygiene o Personlig hygiene Alle punktene i skjemaet Introduksjon av nyansatte skal gjennomgås, gjennomgått opplæring skal dokumenteres i personalstyringssystemet. I tillegg til gjennomgang av punktene i introduksjonsskjema skal det lokalt: o Orienteres om hvem som er ansvarlig leder for den ansatte o Informeres om gjeldene prosedyrer og instrukser o Gis grundig opplæring i riktig håndtering av kjemikalier som brukes lokalt o Informeres om bruk og oppbevaring av verneutstyr på enheten o Gis innføring i rapportering av FFUH/RUH og avvik Der hvor oppdragsgivers introduksjonsprogram benyttes, benyttes dette i tillegg til ESS Support Services AS sitt interne skjema Personlalavdeling/linjeleder. Den enkelte ansatt er selv ansvarlig for å melde fra dersom det er behov for ytterligere informasjon/ opplæring enn det som inngår i opplæringsprogrammet. Side 17 av 57

20 PROSEDYRE 3. HMS-MØTER Møtets formål er å sikre at bedriftens og oppdragsgivers mål og krav til HMS blir gjennomført og etterlevd, samt sikre at arbeidstakere blir involvert i det kontinuerlige HMS-arbeidet. Fagmøter: Fagrelaterte møter, kjøkkenmøter og renholdsmøter HMS-møte; Møte for saker som angår helse, miljø og sikkerhet Linjeleder planlegger HMS-møter i samarbeid med VO, og avholder et formøte til HMS-møtet 3-5 dager før ordinært HMS-møte. Alle HMS-relaterte saker skal tas opp på HMS-møter. Alle ansatte har plikt til å delta på HMS-møter. Ved skiftarbeid skal linjeleder/vo gjennomgå møtets innhold med nattskiftet. HMS-møter skal som et minimum gjennomføres: Landanlegg: 1 gang pr. måned Offshore: 1 gang pr. tur (14 dager) Agendaen for møtene skal inneholde: o Dagsaktuelle HMS-saker o Oppfølgingssaker fra tidligere møter. o Gjennomgang og orientering om utvalgte avvik. o Status for aksjonspunkter lokalt handlingsprogram o Aktuelle saker fra overordnede HMS-møter (AMU-møter osv.) Agendaen for møtene kan i tillegg inneholde: o Erfaringsoverføring mellom skift og driftsenheter o Endringer av arbeidsinstrukser (ARI) o Endringer av beslutningsgrunnlag for valgt bemanning Agendaen skal sendes ut slik at deltakerne får den minst 2 dager før møtet avholdes. Landanlegg som avholder personalmøter i tillegg til HMS-møtene, kan fordele sakene på agendaen på de to møteformene, men slik at alt gjennomgås innenfor ordinær tid, dvs. en måned. Det skal føres referat fra HMS-møtet hvor deltakere er påført. Referatene skal gjenspeile det som har foregått på møtet. Referatene skal henges opp på oppslagstavle. Kopi sendes HMS-leder, Driftsdirektør, HVO/vernetjenesten og fagforeninger for arkivering. Aksjoner skal påføres løpenummer. Linjeledelse Arbeidsmiljøloven kapittel 3 og 4 Interne prosedyrer Side 18 av 57

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del

Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK. Generell del Helse, miljø og sikkerhet for de ansatte ved Universitetet i Agder HMS-HÅNDBOK 2011 2 HMS-håndboken er oppdatert mars 2010, og erstatter versjon av mai 2009. 2009 versjonen har gjennomgått kun små justeringer,

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer