Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS"

Transkript

1

2 Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet er at virksomheten ikke skal føre til ulykker, tap, eller skader på mennesker eller utstyr. Bedriften skal videre jobbe aktivt for å unngå yrkesrelaterte sykdommer. De overordnede målene skal konkretiseres og følges opp i det daglige arbeidet. For å gjøre dette på en systematisk, grundig og etterprøvbar måte, må vi ha gode verktøy. HMS-håndboka er ett av de grunnleggende verktøyene. HMS-håndboken viser klart hvilke mål bedriften har for HMS og hvilke krav som gjelder for bedriften og den enkelte medarbeider. Dette omfatter både krav fra myndigheter, oppdragsgivere og kravene til HMS som er satt internt i bedriften. Håndboken beskriver tydelig hvem som har ansvar for at kravene blir etterlevd på alle nivåer i organisasjonen. I tillegg beskriver håndboken, så langt det er mulig, hvordan vi etterlever kravene og når målene. For å nå målene i vår 0-filosofi kreves kunnskap og forståelse om viktigheten av et godt og systematisk HMS-arbeid i hele organisasjonen. HMS-håndboken viser hvilke lover og forskrifter som gjelder, og beskriver hvordan bedriftens HMS-arbeide skal dokumenteres og gjennomføres. På denne måten skal de ESS-ansatte kunne bruke HMS-håndboken som et verktøy for å planlegge og gjennomføre nødvendige aktiviteter. De skal finne hva som er kravene til egen jobb og oppgaver, og hvordan de selv skal bidra til å nå HMS-målene som er satt. I denne nye utgaven av HMS-håndboken har vi redusert beskrivelser og tekst til et minimum, og utarbeidet flere klare prosedyrer som viser krav, ansvar og oppgaver i konkrete situasjoner. For at ESS skal være ledende innen HMS må en kontinuerlig videreutvikling og forbedring av HMSsystemene stå i fokus, og den enkeltes erfaringer og kunnskaper er derfor svært viktige og nødvendige for at vi skal få dette til. Alle ansatte oppfordres derfor til å komme med innspill til forbedringer av håndboken og prosedyrene via linjeleder eller vernetjeneste. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

3 1. Formål og målsetning Formålet med HMS-håndboken Bruksområde Mål for HMS arbeidet Fastsetting av målsetting og krav Strategiplan HMS handlingsprogram HMS mot oppdragsgiver Ansvar og myndighet Organisasjon Ansvar Lover, regelverk og myndigheter Tilsynsmyndigheter Lover og forskrifter Annen styrende dokumentasjon Krav til arbeidsmiljøet Generelle krav Det psykososiale arbeidsmiljøet Det fysiske arbeidsmiljøet Kjemisk helsefare Kompetanse Styring av helse, miljø og sikkerhet Systematisk HMS arbeid i virksomheten Obligatoriske HMS aktiviteter på den enkelte enhet HMS-nøkkeltall Oppfølging av sykemeldte Registrering av avvik og farlige forhold/uønskede hendelser Helseovervåkning Avdelingsvise helse og arbeidsmiljøundersøkelser (AHA), Offshore Melding til offentlige myndigheter om skader og mistanke om yrkessykdom/-skade Opplæring Innkjøp Nybygg/ombygging Prosedyrer i HMS arbeidet Endringer i HMS-prosedyrer Håndtering av brudd på rutiner/prosedyrer...14 Prosedyre 1. Arbeidsmiljøutvalg 15 Prosedyre 2. Opplæring av nyansatte 17 Prosedyre 3. HMS-møter 18 Prosedyre 4. Vernerunde 19 Prosedyre 5. HMS Inspeksjon 20 Prosedyre 6. Bruk av kniv 21 Prosedyre 7. Kjemikaliehåndtering 23 Prosedyre 8. Krav til verneutstyr 24 Prosedyre 9. Bruk av verneutstyr 25 Prosedyre 10. Merking av hansker 26 Prosedyre 11. Begrense fare for helseskader ved steking 27 Prosedyre 12. Bruk av frityr/ frityrkoking i stekepanne 28 Prosedyre 13. Saksgang i interne verne- og miljøsaker 29 Prosedyre 14. Utarbeidelse av hms nøkkeltallsrapporter 30 Prosedyre 15. Styring og gjennomføring av endringsprosesser 31 Prosedyre 16. Arbeidstakermedvirkning. Rettigheter og plikter 32 Prosedyre 17. Gjennomføring og bruk av konsekvensanalyser 33 Prosedyre 18. Brannvern 35 Prosedyre 19. Stående og gående arbeid 36 Prosedyre 20. Støy på arbeidsplassen 37 Side 1 av 57

4 Prosedyre 21. Variasjon i arbeidet 38 Prosedyre 22. Negativt belastende stress 39 Prosedyre 23. Mobbing på arbeidsplassen 40 Prosedyre 24. Håndtering av konflikter 41 Prosedyre 25. Gjennomføring av medarbeidersamtaler 42 Prosedyre 26. Oppfølging av ansatt med rusproblem 43 Prosedyre 27. Tilrettelegge for personer med redusert funksjonsevne 45 Prosedyre 28. Melding av mulig yrkessykdom/yrkesskade 46 Prosedyre 29. Oppfølging ved eksponering for blod og/eller kroppsvæsker 47 Prosedyre 30. Arbeidshelseundersøkelser i ESS SUPPORT SERVICES AS 48 Prosedyre 31. Sykefraværsoppfølging 49 Prosedyre 32. Hvordan håndtere uønsket atferd fra gjester (kunder) mot ess ansatte 51 Prosedyre 33. Rapportering av farlige forhold/uønskede hendelser 52 Sjekkliste nr. 1 Hovedelementer i endringsprosesser 53 Sjekkliste nr. 2 Elementer som skal være med i mandat for prosjektarbeid 54 Sjekkliste nr. 3 Vurdering av HMS-konsekvenser ved endringsprosesser 55 Sjekkliste nr. 4 Vurdering av konsekvenser for ansatte ved endringsprosesser 56 Sjekkliste nr. 5 - Kjemikalier 57 Side 2 av 57

5 1. Formål og målsetning 1.1 Formålet med HMS-håndboken Hensikten med HMS-håndboken er å beskrive målsetting, spesifikke krav og ansvarsforhold i bedriften. Dette for å sikre at krav fra myndigheter, oppdragsgiver og egne krav til HMS blir fulgt. Håndboken skal være et aktivt dokument blant linjeledelsen og ansatte, og skal bidra til å etablere en god HMS-kultur. Alle ansatte har plikt til å medvirke til å oppnå bedriftens HMS-mål. 1.2 Bruksområde Håndboken dekker alle ESS Support Services AS aktiviteter. 1.3 Mål for HMS arbeidet I virksomhetens kvalitetshåndbok er det definert egne overordnede målsettinger og holdninger for hvert av områdene i HMS-begrepet; helse, miljø og sikkerhet. ESS Support Services AS har nullfilosofi i forhold til skader på personell og materiell. Gjennom et systematisk HMS arbeid ønsker ESS Support Services AS å sikre den enkelte av sine arbeidstakere god helse og trygge arbeidsforhold. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er skapende, preget av trivsel, utvikling og samhold. Målet er et arbeidsmiljø som blir opplevd som en kilde til god helse. For å tilfredsstille målsetningene for HMS-arbeidet ønskes en HMS-håndbok som er enkel og oversiktlig. Et HMS-system som lever aktivt i bedriften og som på den måten sikrer den enkelte arbeidstaker og beskytter det ytre miljøet mot unødige forurensninger. ESS medarbeidere skal planlegge HMS-aktiviteter på bakgrunn av informasjonen i håndboken. Alle ansatte skal være informert om krav som stilles til den enkelte medarbeider for å ivareta det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet i bedriften. Styringsforskriftens krav: Side 3 av 57

6 1.4 Fastsetting av målsetting og krav Styret i virksomheten fastsetter HMS-målsettningene i tråd med styreinstruksen i bedriften med utgangspunkt i lov og regelverk. ESS Support Services AS skal utarbeide konkrete krav til arbeidsmiljøet som viser hvordan virksomheten oppfyller krav fastsatt i regelverket. 1.5 Strategiplan For å nå målsettingene innen HMS skal styret utarbeide en strategiplan ref. styreinstruk og arbeidsplan. 1.6 HMS handlingsprogram S-AMU utarbeider årlig handlingsprogram, som fastsettes endelig av ledelsen. AMU handlingsprogram danner utgangspunkt for lokale handlingsplaner i hvert av de lokale område amu samt på den enkelte driftsenhet. Lokale HMS handlingsprogram oversendes HMS - leder, som videredistribuerer til sekretariatet i AMU innen 1. desember hvert år. Handlingsprogrammene skal inneholde følgende: Mål for helse, miljø og sikkerhet Aktuell opplæring kommende periode Beskrive HMS-aktiviteter for å nå målene og kravene. Lokale ledere og ESS ledelse har ansvar for at de årlige programmene blir gjennomført. 1.7 HMS mot oppdragsgiver ESS Support Services AS skal ivareta oppdragsgivers krav til HMS-arbeidet. ESS Support Services AS vil samarbeide med oppdragsgiver om ivaretakelse av det fysiske arbeidsmiljøet. ESS vil også være en aktiv pådriver/bidragsyter i å informere oppdragsgiver om utviklingen på utstyr og teknologi. ESS vil samarbeide systematisk med oppdragsgiver i HMS-arbeidet. Side 4 av 57

7 2. Ansvar og myndighet 2.1 Organisasjon Organisasjonskart ESS Support Services AS, Nordic Kart over samarbeidsarenaer Side 5 av 57

8 2.2 Ansvar Overordnet HMS ansvar Administrerende direktør har det overordnede HMS-ansvar i ESS Support Services AS. Videre følger ansvaret i linjen. Ledere har HMS-ansvar for sin enhet, og hver enkelt arbeidstaker er forpliktet til å medvirke i det systematiske HMS-arbeidet, jfr. arbeidsmiljøloven 2-3. Forsettelig eller uaktsom overtredelser av bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av arbeidsmiljøloven kan medføre straffeansvar jfr. AML kapittel Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Sentralt arbeidsmiljøutvalg (S-AMU) er virksomhetens øverste organ for drøfting av og samarbeid om arbeidsmiljøspørsmål. Virksomheten har to lokale amu, ett for hvert av driftsområdene. Arbeidsmiljøutvalgene skal bestå av likt antall representanter fra arbeidstaker- og fra arbeidsgiversiden. I tillegg er en representant fra bedriftshelsetjenesten medlem av AMU, men har ikke stemmerett i saker. Alle ansatte kan oversende saker til utvalget, enten direkte eller via verneombud eller leder. Imidlertid gjelder prinsipp om at saker relatert til arbeidsmiljøet søkes løst på lavest mulig nivå. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er beskrevet i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 9 samt i arbeidsmiljølovens 7-2. Relevant informasjon fra oppdragsgivers K-AMU skal formidles til ESS Support Services AS AMU. Driftssjef er ansvarlig for å koordinere informasjon mellom virksomhetens arbeidsmiljøutvalg og de respektive K-AMU. Henvisning: Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøloven kap HMS-ledere HMS-leder har et pådriveransvar i forhold til virksomhetens HMS arbeid og skal bistå ledelse og de ulike enhetene i deres arbeid for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste ESS Support Services AS har egen bedriftshelsetjeneste for offshore virksomheten som skal bistå virksomheten i arbeidsmiljøspørsmål, jfr. Forskrift om verne- og helsepersonale. BHT koordinator står ansvarlig for bedriftshelsetjenesten og koordinerer arbeidet til fagpersoner tilknyttet helsenettverket. For virksomhetsområdet Onshore kjøpes disse tjenestene av eksterne aktører. Henvisning: Forskrift om verne og helsepersonale Arbeidsmiljøloven 3.3 Side 6 av 57

9 2.2.5 Vernetjenesten Offshore skal ESS Support Services AS ha ett verneombud med vara per skift. På landanlegg skal der være minimum ett verneombud med vara pr driftssted. Der skal velges hovedverneombud (HVO) som har ansvar for å samordne arbeidet blant verneombudene. Verneombuderts oppgaver står beskrevet i arbeidsmiljølovens 6-2 og i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 4. Verneombud og vara verneombud skal velges blant de ansatte og blir valgt for 2 år av gangen, Ved nyvalg skal HVO og linjeleder varsles skriftlig. Hovedverneombud velges i henhold til AML 6-1, tredje ledd. HVO for offshorevirksomheten har kontor sammen med bedriftens administrasjon. HVO for Onshore er lokalisert på sitt arbeidssted. Henvisning: Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Best nr 383 Vernetjenesten Oversikt over hvem som er verneombud og hovedverneombud ESS Support Services AS Prosedyre 13 Saksgang i interne verne- og miljøsaker 3. Lover, regelverk og myndigheter 3.1 Tilsynsmyndigheter Petroleumstilsynet (Ptil) er den offentlige myndighet som fører tilsynet med at virksomheten oppfyller kravene i Arbeidsmiljølov og HMS-forskrifter på norsk kontinentalsokkel samt enkelte petroleumsanlegg på land. Arbeidstilsynet er den offentlige myndighet som fører tilsynet med at virksomheten oppfyller kravene i Arbeidsmiljølov og HMS-forskrifter på land. 3.2 Lover og forskrifter Lover og forskrifter skal være tilgjengelig på den enkelte arbeidsplass. Fortrinnsvis skal lover og forskrifter være tilgjengelig elektronisk, der aktuelle forskrifter ikke er tilgjengelig elektronisk skal de foreligge i papirformat. Regelverkssamling for petroleumsvirksomheten: o Rammeforskriften 31. august 2001 o Styringsforskriften 3. september 2001 o Opplysningsforskriften 3. september 2001 o Innretningsforskriften 3. september 2001 o Aktivitetsforskriften 3. september 2001 Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Forskrift til arbeidsmiljøloven 3 nr. 2 bokstav f Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om tungt og ensformig arbeid Side 7 av 57

10 Forskrift om arbeid ved dataskjerm Forskrift om verne- og helsepersonale Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom, Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade Forskrift om støy på arbeidsplassen Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen I tillegg kan andre lover, forskrifter og standarder komme til anvendelse, som for eksempel Sjømannsloven, Helselovgivningen og Luftfartsloven, NORSOK-standarder m.m. 3.3 Annen styrende dokumentasjon I tillegg til nevnte lover og forskrifter vil en rekke andre styrende dokumenter, både interne og eksterne, ha innvirkning på helse- miljø og sikkerhetsarbeidet: Kvalitetshåndbok Driftshåndbok Prosessbeskrivelser IK-mat håndbok Beredskapsrutiner Arbeidsreglement Personalhåndbok Hovedavtale Tariffavtale ARI 4. Krav til arbeidsmiljøet Begrepet arbeidsmiljø omfatter i denne sammenheng: Termisk miljø: temperatur, trekk, luftfuktighet etc. Atmosfærisk miljø: Gass, damp etc. Aktinisk miljø: Belysning stråling Aukustisk miljø: Lyd, støy Mekanisk miljø: ergonomi, fysiske forhold Psykososialt arbeidsmiljø Side 8 av 57

11 4.1 Generelle krav Arbeidsmiljøet skal ikke utsette den enkelte for fysiske og psykiske belastinger. Plager og ubehag som kan relateres til arbeidstakers arbeidsmiljø skal behandles som avvik og skal følges opp etter gjeldende retningslinjer. Arbeidsgiver skal kontinuerlig og systematisk vurdere arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet skal vurderes opp imot de krav som ligger i lov, forskift og andre styrende dokumenter ref. punkt 3.3. Når VO, ledere, eller andre får meldinger om, eller gjennom vurderinger / kartlegginger eller på annen måte finner at arbeidsmiljøet ikke er i samsvar med kravene skal hensiktsmessige vurderinger (kartlegginger/målinger/risikovurderinger eller tilsvarende) gjennomføres og nødvendige tiltak iverksettes dersom dette viser seg påkrevd. 4.2 Det psykososiale arbeidsmiljøet Hver enkelt arbeidstaker skal sikres et arbeidsmiljø som ivaretar arbeidstakerens integritet og verdighet. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt med arbeidskollegaer. Den enkelte skal ikke utsettes for uheldige psykiske belastninger. Organisatoriske og psykososiale forhold som oppleves som belastende skal gripes fatt i og så langt mulig endres/bedres slik at arbeidet igjen tilfredsstiller de krav som er satt gjennom lov, forskrift og interne målsetninger. Nærmeste leder er ansvarlig for å gjøre seg kjent med hvordan den enkelte opplever sitt arbeidsmiljø og iversette tiltak der dette viser seg å være hensiktsmessig og nødvendig. Det skal gjennomføres kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetjenesten skal i samarbeid med drift/vernetjeneste/hms-leder vurdere når og hvordan det best lar seg gjøre å gjennomføre kartleggingen. Eksterne aktører kan hentes inn for bistand ved behov. 4.3 Det fysiske arbeidsmiljøet Det fysiske arbeidsmiljøet skal tilfredsstille de krav som ligger i de lover og forskrifter som er gjeldende for det enkelte område. Det skal føres kontinuerlig kontroll med at disse krav følges. Systematisk gjennomføring av vernerunder, HMS inspeksjoner, avviksregistrering, arbeidsplassbefaringer og andre typer kartlegginger er verktøy som skal brukes for å sikre dette. 4.4 Kjemisk helsefare Håndtering og oppbevaring av kjemikalier eller biologisk materiale skal skje på en slik måte at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag jf arbeidsmiljøloven 4. Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre stoffer eller med en annen prosess som er mindre skadelig for arbeidstakerne. Ingen rengjøringsmidler skal benyttes før datablad er risikovurdert og godkjent av yrkeshygieniker, samt av oppdragsgiver. Ved endring av produktplan skal AMU orienteres. For ytterligere informasjon vedr håndtering av kjemikalier se prosedyre 7 i HMS-håndboken. Henvisning: Arbeidsmiljøloven kapittel 4 Innretningsforskriften Aktivitetsforskriften 34 NORSOK S-002N Tobakkskadeloven Prosedyre 7 Kjemikaliehåndtering (HMS Håndbok) Opplæringsplan Prosedyre 10. Merking av hansker (HMS Håndbok) Side 9 av 57

12 4.5 Kompetanse Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som har ansvar for å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig måte. Se også pkt Styring av helse, miljø og sikkerhet Dette kapittelet beskriver hvilke aktiviteter ESS Support Services AS systematisk gjennomfører for å sikre ett forsvarlig arbeidsmiljø og at krav i lov og forskrift blir ivaretatt. Ansvaret for at aktivitene blir gjennomført ligger hos ledelsen, ref kap Systematisk HMS arbeid i virksomheten Det systematiske HMS-arbeidet forutsetter regelmessig gjennomføring av aktiviteter som sikrer: Identifikasjon og kartlegging av risiko og problemområder Risikobedømming, prioritering og fastsettelse av mål Utforming av tiltak, prosedyrer og regler Iverksetting og praktisk oppfølging av tiltak og prosedyrer Løpende kontroll med gjennomføringen av HMS arbeidet Avdekking av avvik med vurdering årsakssammenhenger Iverksetting av tiltak for å rette opp og forebygge avvik Evaluering av oppnådde resultat, mål, prosedyrer, regler og tiltak Styringssløyfe for arbeidsmiljøprosesser/-arbeid Evaluere/ evt ny kartlegging Forarbeid/ planlegging Utarbeide handlingsplan Gjennomføring Målrettet datainnhenting Analyse og tilbakemelding 5.2 Obligatoriske HMS aktiviteter på den enkelte enhet På hver enhet skal man sørge for samarbeid med vernetjenesten sørge for at HMS-arbeidet er en integrert del av det daglige arbeidet sikre at de ansatte kjenner til virksomhetens mål og rutiner for HMS arbeid årlig sette klare og etterprøvbare lokale HMS-mål, ref. handlingsplan identifisere og kartlegge risiko- og problemområder utarbeide lokale handlingsplaner for HMS aktiviteter gjennomføre og overvåke HMS aktivitetene Side 10 av 57

13 evaluere resultatene og gjennomføre eventuelle korrektiv tiltak anvende positive og negative erfaringer følge HMS prosedyrene samt andre HMS aktiviteter beskrevet i denne håndbok sikre at fastsatte krav til arbeidsmiljøet blir fulgt gjennomføre HMS-møter etter gjeldende rutine gjennomføre vernerunder etter gjeldende rutine gjennomføre HMS inspeksjoner etter gjeldene rutine Henvisning: HMS Håndbok kap 6. Prosedyre 3. HMS Møter (HMS Håndbok) Prosedyre 4. Vernerunde (HMS Håndbok) Proseydre 5. HMS inspeksjon (HMS Håndbok) 5.3 HMS-nøkkeltall HMS nøkkeltall i form av sykefraværsstatistikk, oversikt over yrkessykdommer, yrkesskader og arbeidsulykker skal utarbeides. Registreringen skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer. HMS nøkkeltallene skal inngå som del av virksomhetens skriftlige dokumentasjon av det systematiske HMS arbeidet. HMS nøkkeltall drøftes i AMU. Verneombud skal gjøres kjent med HMS nøkkeltall for sin enhet, og sette seg inn i disse. Hovedverneombud skal gjøres kjent med HMS-nøkkeltallene for sitt område, og gjøre seg kjent med disse. Henvisning: Prosedyre 14. Utarbeidelse av HMS nøkkeltallrapporter (HMS Håndbok) 5.4 Oppfølging av sykemeldte Ansvar for oppfølging ved fravær følger linjen. Nærmeste overordnet leder med personalansvar har ansvar for oppfølging ved sykdom og hyppig fravær blant sine ansatte. Fastsatte rutiner for oppfølging og dokumentasjon skal følges. Ved mistanke om arbeidsrelatert sykdom eller skade skal dette varsles etter gjeldende retningslinjer. Henvisning: Prosedyre 28. Melding av mulig yrkessykdom/yrkesskade (HMS Håndbok) Prosedyre 31. Oppfølging av sykefravær (HMS Håndbok) Side 11 av 57

14 5.5 Registrering av avvik og farlige forhold/uønskede hendelser Forhold som ikke er i overensstemmelse med regler eller prosedyrer skal rapporteres som avvik. Farlige forhold og uønskede hendelser (FFUH/RUH) skal rapporteres som HMS-hendelse, og håndteres på samme måte som avvik. Tiltak for forbedring utarbeides i samarbeid mellom leder, verneombud og evt. representanter for de ansatte. Forslag til tiltak dokumenteres i form av handlingsplaner der ansvar og tidsfrister blir notert. Tiltak som krever større budsjettmessige utgifter eller som krever planlegging og iverksetting over tid skal registreres med sikte på at de skal innarbeides i virksomhetens budsjetter og fremdriftsplaner. Ansvar for at den enkelte arbeidstaker kjenner rutiner for avvikshåndtering og at nødvendige tiltak og analyser blir gjort i forhold til de avvik som blir meldt følger linjen. Henvisning Prosedyre 33. Rapportering av farlige forhold/uønskede hendelser (HMS Håndbok) 5.6 Helseovervåkning ESS Support Services AS er gjennom lov og forskrift pålagt å gjennomføre systematisk helseovervåkning av følgende grupper Ansatte som jobber i støyutsatte områder, ref. krav i støyforskriften Ansatte som er eksponert for renholdsmidler, ref. krav i kjemikalieforskriften Ansatte som er eksponering for stekos, ref. krav i kjemikalieforskriften Kontoransatte, ref. krav i forskrift i arbeid ved dataskjerm Prosedyre nr 30 beskriver hvordan disse krav blir i varetatt. På installasjoner offshore kartlegges individuell symptomprofiler enhetsvis/avdelingsvis som en del av en avdelingsvis helse og arbeidsmiljøundersøkelse (AHA) ref. punkt Avdelingsvise helse og arbeidsmiljøundersøkelser (AHA), Offshore. Gjennomføres hvert 4. år av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har det faglige ansvaret for undersøkelsen. Den enkelte enhet har ansvar for å bistå bedrifthelsetjenesten med nødvendig datainnhenting samt skal følge opp aktuelle funn som kommer frem av undersøkelsen. Det er bedriftshelsetjenesten som setter opp plan for hvilke enheter det skal gjennomføres AHA ved det enkelte år. En avdelingsvis helse og arbeidsmiljøundersøkelse skal inneholde følgende deler: Helseovervåking knyttet til eksponeringer i arbeidsmiljøet (Spørreskjema) o Unntak: lungefunksjonstest og audiometri Arbeidsmiljøkartlegging der den enkelte får gi uttrykk for hvordan man opplever sitt arbeidsmiljø (Spørreskjema) Vurdering av avdelingens nærvær og meldte tilfeller av arbeidsbetinget sykdom/skade siste 12 mnd Gjennomgang av meldte RUH/FFUH siste 6 mnd Arbeidsplassbefaring gjennomført av representanter fra bedrifthelsetjenesten Side 12 av 57

15 5.8 Melding til offentlige myndigheter om skader og mistanke om yrkessykdom/-skade Samtlige skader /mistanke om yrkesskade eller yrkessykdom skal varsles etter gjeldende prosedyre. Henvisning: Prosedyre 28. Melding av mulig yrkessykdom/yrkesskade (HMS Håndbok) 5.9 Opplæring Arbeidsmiljøloven slår fast at administrerende direktør skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Opplæringen skal dokumenteres og kvalitetssikres. Linjeledere som har ansvar med å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig måte skal gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen skal dokumenteres og kvalitetssikres. Alle medarbeidere skal ha nødvendig opplæring, dette gjelder også i forhold til det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Alle ansatte er forpliktet til å delta i opplæring som anses nødvendig for å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Den ansatte er selv ansvarlig for å melde fra ved behov for repetisjon/oppfriskning av egen kunnskap/kompetanse. Ansvar for at nødvendig opplæring blir gjennomført følger linjen. Opplæring av nyansatte skal kvalitetssikres ved at opplæringsplan blir fulgt samt ved at man gjennomfører oppfølgingssamtaler etter gjeldende rutine. Nærmeste leder med personalansvar er ansvarlig for at nyansatte blir godt ivaretatt og at oppfølgingsplanen blir fulgt. Henvisning: Oopplæringsplan Kompetansekrav (driftshåndbok) Opplæringsmatrise 5.10 Innkjøp De varer og produkter som kjøpes inn skal tilfredsstille myndighetene og bedriften sine krav til helse- miljøog sikkerhet. Man skal velge de produkter og løsninger som i minst mulig grad utgjør en belastning for de ansatte. Henvisning: Kapittel 4.4 Kjemisk helsefare (HMS Håndbok) Prosedyre 20. Støy på arbeidsplassen (HMS Håndbok) 5.11 Nybygg/ombygging ESS Support Services AS skal aktivt søke å delta i planlegging av nybygg og ombygginger på et tidlig stadium, dette for å sikre best mulig fysiske arbeidsbetingelser for forpleiningsansatte. Virksomheten skal ha et system for å ivareta og videreføre erfaringer i forbindelse med nybygg/ombygging. Side 13 av 57

16 6. Prosedyrer i HMS arbeidet 6.1 Endringer i HMS-prosedyrer Alle ansatte kan komme med forslag til endringer. Forslag til endringer overleveres til linjeleder, som legger disse inn i Synergi. Arbeidstakere skal medvirke ved endring av prosedyrer. Endring av prosedyrer skal behandles i AMU før endring iverksettes, ref. prosedyre i kvalitetssikringshåndbok. 6.2 Håndtering av brudd på rutiner/prosedyrer Brudd på gjeldende HMS-rutiner/prosedyrer tas opp med vedkommende på en slik måte at vedkommende forstår omfanget og potensialet i hendelsen. Det gis også informasjon om hendelsen på HMS-møter. HMSleder vurderer om hendelsen bør distribueres til alle enheter for gjennomgang på HMS-møter. Ved brudd på HMS regler vil muntlig eller skriftlig advarsel kunne bli gitt iht arbeidsreglementet. Henvisning: Arbeidsreglement ESS Support Services AS Side 14 av 57

17 PROSEDYRE 1. ARBEIDSMILJØUTVALG Sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Sikre god planlegging og gjennomføring av møter i arbeidsmiljøutvalget. IA: AKAN: SAU: Inkluderende arbeidsliv Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk Sosial- og attføringsutvalget Varsel av AMU Leder i AMU er ansvarlig for varsel om møte og orientering om frist for innmelding av saker. Varsel sendes ut til alle enheter og faste representanter 6 uker før dato for AMU. Varsel skal inneholde følgende punkter: o sted, tidspunkt og dato for AMU o frist for innlevering av saker 2 uker før AMU o Innmelding av saker o Saker som meldes inn skal ha eventuelt forslag til vedtak o Estimert tid for innlegg skal oppgis o Eventuelle sakspapirer skal vedlegges Innkallelse til AMU o Sendes ut til alle representanter 2 uker før AMU. o Varsel om formøte til arbeidstaker representanter sendes 2 uker før AMU Sekretariat Sekretariatet består av leder av AMU, samt den andre partens sekretær, og AMUs faste sekretær. Sekretariatets oppgaver er: o Tilrettelegging av saker til AMU o Nummere saker fortløpende, saksnr pluss årstall o Sette dagsorden o Oppdatere handlingsprogram, med status o Sikre status på oppfølgingssaker Innkallingen Innkallingen skal ha følgende faste punkter på agendaen: Sted og tidspunkt for møte Godkjenning av forrige AMU referat Dagsorden Innmeldte saker Oppfølgingssaker Handlingsprogram, status Faste saker Nærværsoppfølging FFUH Status prosjektarbeid Status underutvalg (IA-utvalget, AKAN-utvalget, SAU) Friskvern Rapport fra personalfond Forslag til vedtak og sakspapirer skal følge innmeldte saker når innkallingen sendes ut. Side 15 av 57

18 Prosedyre for Arbeidsmiljøutvalg del 2 Det skal settes av tidsramme for presentasjon av hver sak. Tidspunkt og møtested for eventuelt formøte for arbeidstakerrepresentantene angis på møteinnkallingen. Møte AMUs faste representanter har møteplikt. AMU-møte starter og avholdes i henhold til innkalling. Leder av AMU, evt. vara, leder møtet. Møtereferat Leder for AMU er ansvarlig for utarbeidelse av møtereferat. Sekretariatet går gjennom referatet og gir det foreløpig godkjenning før distribusjon. Kopi av referatet sendes til alle AMU-representanter, samt alle driftsenheter innen 14 dager etter møtet Endelig godkjenning skjer i førstkommende møte. Leder av AMU AML kap. 7 Side 16 av 57

19 PROSEDYRE 2. OPPLÆRING AV NYANSATTE Ivareta den som er ny på en god måte, og sikre at hver enkelt arbeidstaker føler seg trygg på arbeids-oppgaver, ansvar og forventninger. Sikre at arbeidet blir utført på en forsvarlig måte. Nyansatt: Ny ansatt i bedrift eller på enhet FFUH: Farlige forhold uønskede hendelser RUH: Rapport om uønsket hendelse Alle nyansatte skal før igangsetting av arbeid gjennomgå den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre arbeidet på en sikker måte. De skal gjøres kjent med gjeldende arbeidsinstrukser samt skal orienteres om hvilke forventninger og krav som ligger på den enkelte når det gjelder systematisk HMS arbeid. Hvilken opplæring som skal gjennomgås vil fremgå av opplæringsplan. Opplæring relatert til punktene under skal prioriteres gjennomgått så snart som råd og helst før oppstart av arbeid: o Sikkerhet på arbeidsplassen o Kjemikaliehåndtering o Arbeidsteknikk/ergonomi o Bruk og oppbevaring av verneutstyr o Næringsmiddelhygiene o Personlig hygiene Alle punktene i skjemaet Introduksjon av nyansatte skal gjennomgås, gjennomgått opplæring skal dokumenteres i personalstyringssystemet. I tillegg til gjennomgang av punktene i introduksjonsskjema skal det lokalt: o Orienteres om hvem som er ansvarlig leder for den ansatte o Informeres om gjeldene prosedyrer og instrukser o Gis grundig opplæring i riktig håndtering av kjemikalier som brukes lokalt o Informeres om bruk og oppbevaring av verneutstyr på enheten o Gis innføring i rapportering av FFUH/RUH og avvik Der hvor oppdragsgivers introduksjonsprogram benyttes, benyttes dette i tillegg til ESS Support Services AS sitt interne skjema Personlalavdeling/linjeleder. Den enkelte ansatt er selv ansvarlig for å melde fra dersom det er behov for ytterligere informasjon/ opplæring enn det som inngår i opplæringsprogrammet. Side 17 av 57

20 PROSEDYRE 3. HMS-MØTER Møtets formål er å sikre at bedriftens og oppdragsgivers mål og krav til HMS blir gjennomført og etterlevd, samt sikre at arbeidstakere blir involvert i det kontinuerlige HMS-arbeidet. Fagmøter: Fagrelaterte møter, kjøkkenmøter og renholdsmøter HMS-møte; Møte for saker som angår helse, miljø og sikkerhet Linjeleder planlegger HMS-møter i samarbeid med VO, og avholder et formøte til HMS-møtet 3-5 dager før ordinært HMS-møte. Alle HMS-relaterte saker skal tas opp på HMS-møter. Alle ansatte har plikt til å delta på HMS-møter. Ved skiftarbeid skal linjeleder/vo gjennomgå møtets innhold med nattskiftet. HMS-møter skal som et minimum gjennomføres: Landanlegg: 1 gang pr. måned Offshore: 1 gang pr. tur (14 dager) Agendaen for møtene skal inneholde: o Dagsaktuelle HMS-saker o Oppfølgingssaker fra tidligere møter. o Gjennomgang og orientering om utvalgte avvik. o Status for aksjonspunkter lokalt handlingsprogram o Aktuelle saker fra overordnede HMS-møter (AMU-møter osv.) Agendaen for møtene kan i tillegg inneholde: o Erfaringsoverføring mellom skift og driftsenheter o Endringer av arbeidsinstrukser (ARI) o Endringer av beslutningsgrunnlag for valgt bemanning Agendaen skal sendes ut slik at deltakerne får den minst 2 dager før møtet avholdes. Landanlegg som avholder personalmøter i tillegg til HMS-møtene, kan fordele sakene på agendaen på de to møteformene, men slik at alt gjennomgås innenfor ordinær tid, dvs. en måned. Det skal føres referat fra HMS-møtet hvor deltakere er påført. Referatene skal gjenspeile det som har foregått på møtet. Referatene skal henges opp på oppslagstavle. Kopi sendes HMS-leder, Driftsdirektør, HVO/vernetjenesten og fagforeninger for arkivering. Aksjoner skal påføres løpenummer. Linjeledelse Arbeidsmiljøloven kapittel 3 og 4 Interne prosedyrer Side 18 av 57

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG

VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG VEDLEGG TIL DRØFTINGSNOTAT PROSEDYRE ARBEIDSMILJØUTVALG 1. Prosedyrens hensikt Beskrive ansvar og oppgaver for arbeidsmiljøutvalgene (AMU) i henhold til lovens krav og kommunens interesse. 2. Målgruppe

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN

Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Saksnr: 200802007-152 Saksbehandler: ALSC Delarkiv: SARK-0305 HMS STYRING I HJEMMESYKEPLEIEN: DEN ÅRLIGE ARBEIDSMILJØVURDERINGEN Januar 2010 Hovedprinsippet i AML 3-1 og HMS-forskriften er at arbeidsgiver

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S part of Aker Rollebeskrivelser verneombudstjenesten Aker Solutions MMO A/S 2010 Aker Solutions Tittel Status Koordinerende Hovedverneombud. ( K-HVO) Vara Koordinerende Hovedverneombud (Vara K-HVO) Prosjekt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring

Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Entreprenørseminar 18.10.2011 Tone Guldbrandsen Innhold Arbeidstakermedvirkning i HMS-styring Formålet med arbeidstakermedvirkning Regelverkskrav Hva er Petroleumstilsynets

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Hva er AMU`s rolle og oppgaver?

Hva er AMU`s rolle og oppgaver? Arbeidsmiljøutvalg Verdal kommune Hva er AMU`s rolle og oppgaver? HMS og kvalitetskoordinator Sølvi Melvold Arbeidsmiljøutvalg 1. Arbeidsmiljøloven 2. Hovedavtalen KS 3. Arbeidstilsynet 4. Forskrift om

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer