Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet."

Transkript

1 Den 8. januar var Kristin, Judith og Kris, alle fra styret i debra, på ett møte hos SSD. Møtet ble holdt etter initiativ fra Helsedirektoratet, og formålet var å bli informert om Helsedir. forslag til ny refusjonsordning og for Helse dir. å innhente info om EB og hvordan ordningen fungerer idag. Det var et stort møte, 2 fra Helse dir., 2 leger, 1 sykepleier og 2 ernæringsfysiologer fra Rikshospitalet og 3 fra SSD i tillegg til oss fra debra. Jeg må innrømme at jeg var veldig skeptisk før møtet og forberedt på det verste. Men det viste seg å være ubegrunnet. Alle møtte veldig forbedredt og spesielt er jeg imponert over representantene fra Helse dir. De hadde satt seg meget godt inn i diagnosen og alle problemene rundt utgiftene den medfører, men var allikevel lydhøre og åpne for våre innspill. Helse dir. kom til møtet med ett konkret forslag til forbedring av refusjonssituasjonen. De foreslår overfor Helsedepartementet at EB blir tatt bort fra pargraf 5.22 og overført til Blåreseptordningen. Informasjonen de fikk fra oss på møtet endret ikke deres forslag, men styrket vel heller deres overbevisning om at dette ville være riktig å gjøre. Jeg har nedenfor forsøkt å sett opp en oversikt over fordeler og ulemper for oss. Jeg er ikke i tvil om at en slik overføring vil være en stor fordel for oss, men sikkert vil medføre en del startsvansker. Lengre ut i bladet er selve forslaget som Helsedir. Har sendt til Helsedepartementet.

2 Dagens ordning: Epidermolysis bullosa [Endret 3/99, 5/00, 5/08, 1/13, 2/13, 10/13] Ved epidermolysis bullosa kan det ytes bidrag til full dekning av utgifter til nødvendig bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell, reseptfrie legemidler og reseptfrie salver, kremer og oljer. Medlemmet må legge frem kvittering fra apotek/bandasjist/grossist hvor følgende opplysninger fremgår produktnavn pris kjøpsdato utsalgsstedets stempel Medlemmet må levere sykdomsopplysninger fra lege. Det kan ikke ytes bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell dersom sårbehandlingen blir utført av hjemmesykepleien jf. helse- og omsorgstjenesteloven. Dersom sårsstellet er fordelt mellom brukeren/pårørende og hjemmesykepleien, kan det ytes fullt bidrag til bandasjemateriellet og det medisinske forbruksmateriellet som brukeren/pårørende kjøper og benytter i sårbehandlingen. Når hjemmesykepleien utfører sårstellet, er det hjemmesykepleien som er ansvarlig for å dekke utgiftene til bandasjemateriellet og det medisinske forbruksmateriellet. Ordningen praktiseres veldig forskjellig fra NAV kontor til NAV kontor, noen får dekket «alt» mens andre opplever at det

3 er store begrensninger på hva de får dekket. Også når det gjelder refusjonen er det store foskjeller, noen må legge ut til apoteket og søke refusjon fra Helfo, tildels meget store utlegg. Andre har fått til en direkte oppgjørsordning slik at apoteket sender faktura direkte til Helfo. En del av våre medlemmer bruker hjemmesykepleien/kommunen til hjelp ved sårstellet. En ny bestemmelse om at kommunen skal dekke det bandasjemateriellet de bruker har medført problemer for en del medlemmer. Utgiftene til bandasjer overgår i enkelte tilfeller hele årsbudsjettet for bandasjer i hjemmesykepleien i kommunen. Ikke alle kommuner har innrettet seg etter denne bestemmelsen, men vil gjøre det i fremtiden, noe som vil medføre at flere av våre medlemmer får problemer. På møtet ble vi også opplyst om at 5-22 kun er en forskrift, og ikke en lov. Det vil si at den har ingen juridisk forankring i lovverket, og det er ingen klage adgang. Den kan også endres/fjernes uten videre. Foreslåtte alternativ ordning: Blå resept Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter med kronisk sykdom hvor det er behov for langvarig behandling. Har du en kronisk sykdom som du trenger behandling for i minst tre måneder i løpet av året, kan du ha krav på medisiner på blå resept. Behandlingen trenger ikke å være sammenhengende.

4 Blå resept direkte I mange tilfeller kan legen din skrive ut en blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon. For det legemidlet du skal benytte er det kun bestemte diagnoser eller sykdommer som utløser denne retten. Blå resept etter søknad Er ikke vilkårene (sykdom eller preparat) for forhåndsgodkjent refusjon oppfylt, kan man søke om å få refundert utgiftene til medisiner på blå resept. Dette kalles individuell refusjon på blå resept. Hvordan søker du? Hvis du ikke oppfyller vilkårene om forhåndsgodkjent refusjon, kan legen din sende en søknad om individuell refusjon for deg. Legen kan benytte Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sine skjemaer for individuelle søknader. For å få individuell refusjon er det i praksis krav om at behandlingen skal være startet av spesialist på det spesielle sykdomsområdet. Dersom det legemidlet du skal bruke ikke er markedsført i Norge, må begrunnet søknad skrives av spesialisten. Søknaden må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og du vil få et skriftlig vedtak i posten. Får du innvilget refusjon, må du ta med vedtaket på apoteket når du henter ut medisinene. Da betaler du kun vanlig egenandel som på blå resept. Hva gjelder vedtaket for? Vedtaket er gyldig for legemiddelet som er oppført i vedtaket. I tillegg er vedtaket gyldig for andre legemidler med samme virkestoff, formulering og reseptgruppe.

5 Når HELFO fatter vedtak på markedsført legemiddel, er dette begrenset til andre markedsførte legemidler. Apotek kan på selvstendig grunnlag bytte til annet legemiddel der det det står oppført på byttelisten. Hva kan du få? Du må betale en egenandel når du får medisiner eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Har du resepter som brukes flere ganger, må du betale ny egenandel hver gang du henter medisiner tilsvarende tre måneders forbruk. Kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept Maksimal egenandel per utlevering Legemidler på blå resept 520 kroner Ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept betaler du 38 prosent av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner ved hver utlevering av en mengde tilsvarende tre måneders forbruk. Blå resept omfattes av ordningen med frikort (for egenandelstak 1). Apotek, behandlere, tjenesteytere og transportører registrerer alle godkjente egenandeler og sender til HELFO sammen med sine oppgjør. Egenandelene registreres i ditt grunnlag for frikort. Du får frikortet i posten automatisk innen tre uker når du har betalt over kroner i egenandeler. Frikortet sendes til din folkeregistrerte adresse. Enkelte pasientgrupper er unntatt fra å betale egenandel. Dette gjelder: Minstepensjonister (må framvise dokumentasjon hos apotek og bandasjist). Barn under 16 år. Personer med supplerende stønad (må framvise dokumentasjon hos apotek og bandasjist). Personer med en allmennfarlig, smittsom sykdom. Personer med immunsvikt.

6 Personer som trenger lindrende behandling i livets sluttfase. Personer som avtjener verneplikt (må framvise dokumentasjon hos apotek og bandasjist). I tillegg er følgende pasientgrupper unntatt å betale egenandel for medisiner hvis de har vedtak om årsakssammenheng fra Nav: Personer med godkjent yrkesskade. Personer med godkjent krigsskade. Egenbetaling når apoteket foreslår at du bytter legemiddel Når du kommer for å hente medisin på blå resept, kan apoteket foreslå at du bytter til et billigere, men likeverdig legemiddel. Pakningen, utseende, navn, smak og farge kan variere, men virkningen er den samme. Du kan derfor føle deg trygg ved bytte. Hvis du godtar å bytte til en billigere medisin, kan egenandelen bli lavere. På denne måten kan du spare penger. Du kan likevel kreve å få utlevert den medisinen som står på resepten. Da må du selv betale prisforskjellen. Denne prisforskjellen kan ikke føres på egenandelskortet eller refunderes hvis du har frikort. Dette gjelder for alle, også for dem som ellers er fritatt for å betale egenandel for medisiner på blå resept. Legen din kan skrive på resepten at du ikke kan bytte medisin. Da skal apoteket utlevere den medisinen som står på resepten, og du betaler bare vanlig egenandel. Reglene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

7 Frist for å sette fram krav vedrørende blå resept ordningen Dersom du har hatt utlegg til legemidler som du får dekket på blå resept, må du sende original, spesifisert kvittering til HELFO så snart som mulig og senest innen seks måneder etter at du kjøpte legemidlet. Kjøp av legemidler i utlandet Du kan få refundert utgifter du har hatt til legemidler på blå resept, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell kjøpt i et annet EU/EØS-land, dersom du ville fått dekket dette i Norge. Det er et vilkår for rett til stønad at du har behov for langvarig bruk av legemiddelet, det medisinske utstyret eller forbruksmateriellet. Det er et vilkår at en lege har skrevet ut resept på dette. Du må legge ut for utgiftene selv, og deretter søke HELFO om refusjon.. Snø langs sjøen, men ikkje lenger inne på kysten, Jæren

8 Fordeler : Ulemper : Lovfestet rettighet. Klageadgang Ingen egne utlegg ut over egenandelen, for tiden 2150,- i året. Vil gjelde alt som er på «uttømmende liste» også kanyler,hansker osv. Listen oppdateres 2 ganger i året( her foreslo Helsedir. at det skulle være 4 for EB) Vil løse problemene med hjemmesykepleien og utgiftsdelingen. Les mer om Blårespt ordningen på : Egenandel, for tiden 2150,- i året. Må ha resept, dette medfører ett legebesøk i året for ny resept. Må lages uttømmende liste, noe som vil medføre mye arbeid fra styret og medlemmer i debra. Er begrenset til varer på listen. Listen oppdateres vanligvis av Helsedir., men her vil vi måtte jobbe for at Rikshospitalet,SSD og debra kan komme med inspill til listen. Må handles hos apotek/bandasjist. Vil ikke gjelde vitaminer,kosttilskudd og reseptfrie medisiner. " Helse direktoratets brev til Helse Departementet. På de neste sidene er brevet Helse dir. har sendt til Helse dep. med anbefalingen om at EB blir overført til "blå resept " ordningen. Som dere kan lese så er Helse Dir. ganske klare i sin anbefaling."

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Tilstede: Kris Aaseth (møteleder), Judith Kristin Asche (referent), Ingunn Storrø, Anne Marit Hansen. Meldt forfall: Ruth Bernssen Bø, Kristin Sparby, Larsen, Heidi Ellingsen Silseth Saksliste Orienteringssaker a) Mulighet for lagring av debradata på Kris Aaseth Ikke skjedd noe nytt siden sist b) Huskeliste for årsmøtesamling, Kris Aaseth har revidert årshjulet med hensyn på endringene når det gjelder tildeling av midler fra Buf.dir. I denne sammenhengen vil huskeliste for årsmøte utarbeides. c) Medlemstall desember Vi har pr 10.desember 114 betalende medlemmer, noe som er en økning fra i fjor. Positivt at giro blir utsendt. Det nye medlemsregisteret fungerer godt. Kris Aaseth d) Seniorsamling Judith Kristin sjekker om vi kan få arrangert en seniorsamling i 2014 istedenfor.

19 53.13 Årsmøte oktober2013. Evaluering. Opplegget med en faglig del på lørdag og årsmøte på søndag fungerer godt. Positivt med barne og ungdomsopplegg. Ikke fornøyd med hotellets lokaliteter Ad sak Avslutning av konto øremerket eb forum Denne saken er ikke styresak i debra Norge. Kontoen avsluttet Buf.dir. Nye retningslinjer for tildeling av midler. Kris Aaseth hadde en orientering. Det er viktig at vi følger med på nettsiden til Bufdir i denne forbindelse. Noen forandringer: Judith Kristin Asche har sendt brev til vår kontaktperson ved Bufdir for å sjekke om vi får dispensasjon fra kravene om antall medlemmer, fylkeslag osv. (Kravet blir nå at vi må være 250 betalende medlemmer for å få tilskudd) Har ikke fått svar enda. Tilskudd deles ut etterskuddsvis fra og med Beregningsgrunnlag: antall medlemmer antall likepersoner året før. Nå blir det en poengberegning der hvert medlems poengverdi varierer alt etter antall medlemmer i organisasjonen. Likepersonsarbeidet blir veldig viktig og det er mange krav til hva som defineres som dette arbeidet.

20 Eget skjema for å registrere likepersonsarbeid. Vi bør ha et eget likepersonsskjema der alt registreres fortløpende. Dette utarbeides under planleggingshelgen, da må alle være forberedt på hva som er aktuelt å ha i skjemaet Styrehonorar for Styret ser at vi år har mulighet til å utbetale styrehonorar på kr2000, for Møtet med helsedirektoratet, Rikshospitalet og SSD 8.januar 2014 Kristin Larsen er i gang med å innhente informasjon fra medlemmene når det gjelder behov for støtte fra HELFO. Hun skal på et formøte med SSD tirsdag 17.desember for å forberede møtet i januar. Kris Aaseth kontakter SSD (senter for sjeldne diagnoser) for å høre hvor mange som kan representere debra på møtet.

21 Vi skal ha et telefonmøte i desember 2013 eller januar 2014 for å forberede oss og fordele oppgaver. Judith Kristin Asche kontakter Kristin Larsen International debra congress i Norge Kris Aaseth lager et estimert budsjett for international congress i Norge. Da kan vi se om det lar seg gjøre, eventuelt at debra Norden står som arrangør Brosjyrer om debra og eb. Sykehuset i Vestfold har bedt om brosjyrer til informasjonskroken sin. Brosjyrene fra 2009 er revidert og trykket opp og sendes i disse dager til sykehuset. Judith Kristin Asche spør Helle ved Rikshospitalet om Rikshospitalet ønsker brosjyrer Forever giving. Har spurt om vi ønsker å søke midler hos dem. Judith Kristin Asche svarer at vi ikke kan se at vi faller innenfor de kriteriene som kreves for å få tildelt midler. Denne avdelingen av «Forever giving» deler bare ut midler i Skandinavia.

22 61.13 Møtedatoer januar Planleggingshelg Judith Kristin Asche i samarbeid med Ruth Bernssen Bø skal sende ut invitasjon til planleggingshelgen med saksliste snarest mulig. Nye møtedatoer settes opp under planleggingshelgen Eventuelt Attest til fagperson som har vært tilknyttet debra en årrekke. Judith Kristin Asche sender attesten i morgen. Referent Judith Kristin Asche

23 Returadresse: Judith Kristin Asche Bruveien Stavanger Frist for innsending til neste debra nytt er 8. juni 2014 Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei Sætre

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2013 debra-nytt Nr 2 JUNI 2013 Nå er det allerede juni og tid for ferie. I dette nummeret har vi en artikkel hvor du kan lese litt om måter å feriere på. Vi vil gjerne høre hvordan din ferie har vært. I fjor

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2013 debra-nytt Nr 1 MARS 2013 Leder Nå har vi nettopp kommet oss over fra den mørkeste og kaldeste tiden og det er like flott hver vår når naturen våkner til liv igjen. Ja, synes det blir kjekkere for hvert

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å Under den internasjonale debrakonferansen i Roma i høst ble det informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre

DEBRA NYTT. Nr 4 Desember 2011 ÅRSMØTE. Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof nett.no Kris Aaseth S.Sætrevei 12 3475 Sætre Returadresse: Heidi E. Silseth Violveien 10 d 1487 TØYENHAUGEN B Frist for innsendelse til neste debra nytt er 26. februar 2012 post@debra.no Flott om de kan gje beskjed ved adresseforandring kris@bof

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad Informasjon og rettigheter Hanne Kindingstad Informasjon om: Frittsykehusvalg Vestlandspasienten Kjernejournal E-resept Ytelser fra nav Bostøtte Student Helfo Pasientreiser Tt-kort og parkeringskort Kommunale

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter.

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. for Personskadeforbundet LTNs likemenn.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. Sekretariatet: Telefon: 22 35 71 00 E-post: post@ltn.no Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo www.personskadeforbundet.no

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer