Rom for dannelse Rum för bildning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rom for dannelse Rum för bildning"

Transkript

1 Rom for dannelse Rum för bildning Gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, folkeopplysning og folkbildning Et Nordplusprosjekt

2 Det nordiske prosjektet Rom for dannelse/ Rum för bildning ( ) har hatt som mål å bidra til å styrke folkeopplysningen i Norden tverrsektorielt, og slik bidra til målet om lik rett og tilgang til kunnskap for alle. Prosjektet har blitt finansiert av Nordisk minsterråd gjennom Nordplus rammeprogram. Det har vært en sentral del av prosjektet å samle gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring. Dette heftet presenterer noen av eksemplene. Målgruppen for heftet er: ansatte innen bibliotek og voksenopplæring som ønsker ideer om hvordan man kan samarbeide. myndigheter og administrasjon innen bibliotek og voksenopplæring lokalt, regionalt og nasjonalt som ønsker ideer om hvordan bibliotek og voksenopplæring kan samarbeide. I tillegg til eksemplene i dette heftet er det presentert andre eksempler på prosjektets blogg, Hva er dannelse/bildning? Ordene dannelse (norsk/dansk) og bildning (svensk) tillegges ulike nyanser i ulike kilder. Den store danske: Gyldendals åbne encyclopædi har med mange av de vanligste elementene når den definerer dannelse som pedagogisk norm: Begrebet dannelse henviser dels til den proces, hvorigennem et menneske erhverver sig et kulturelt bestemt indhold af viden, færdigheder og holdninger, og til resultatet af denne proces, som formodes at have ført til en dannelse af personligheden i den ønskede retning. Det er nok bred enighet om at den nordiske folkeopplysningen skal bidra til borgernes dannelse. Det er også en vanlig oppfatning at både folkebibliotekene og voksenopplæringsfeltet skal bidra til folkeopplysning. Dermed trenger både bibliotek og voksenopplæring rom der dannelsen kan finne sted rom for dannelse/rum för bildning, både fysisk og i overført betydning. Kan folkebibliotekene være felles rom for dannelse, eller kan det skapes andre slike rom i et samarbeid mellom folkeopplysningens aktører? Prosjektet har gått ut på å samle erfaringer på nordisk plan fra nasjonale prosjekter, eldre og nye, med folkeopplysningssamarbeid som profil. Utgangspunktet har ikke kun vært biblioteket som fysisk rom (for dannelse), men handlet om samarbeid generelt. Med utgangspunkt i disse prosjektene har prosjektdeltakerne drøftet hvilke gevinster som ligger i et samarbeid mellom bibliotek, studieforbund og andre voksenopplæringsorganer. Bibliotek og voksenopplæring i de skandinaviske land Bibliotek og voksenopplæringsfeltet er nokså likt organisert i de skandinaviske landene. På bibliotekfeltet har en de kommunale folkebibliotekene, som i alle de tre landene er forankret i en biblioteklov der ansvaret for å bidra til læring er nedfelt. En har også bibliotekaktører på regionalt nivå (fylkesbibliotek, länsbibliotek og centralbibliotek) og nasjonale organer med ansvar for bibliotekutvikling. På voksenopplæringsfeltet er de norske studieforbundene og den kommunale voksenopplæringen vanlige samarbeidsparter for bibliotekene. Studieforbundene i Norge har Voksenopplæringsforbundet (VOFO) som nasjonal paraplyorganisasjon. I Sverige er også studieforbund vanlige samarbeidspartnere for bibliotekene. Folkbildningsförbundet er studieforbundenes nasjonale interesseorganisasjon, og det finnes bildningsförbund på länsnivå. Den danske parallell til studieforbundene er folkeoplysningsforbundene, som har Dansk Folkeoplysnings Samråd som interesseorganisasjon. Bakgrunn for prosjektet Lokale prosjekter som grunnlag Rom for dannelse/rum för bildning kom i stand ved at ulike aktører som var engasjert i samarbeidsprosjekter mellom folkeopplysning og bibliotek, ble oppmerksomme på hverandre og ønsket å løfte nasjonale diskusjoner opp i en nordisk kontekst. I Norge har bibliotek og voksenopplæring siden 1990-tallet samarbeidet om de årlige Læringsdagene for voksne. Voksenopplæringsforbundet organiserer Læringsdagene, og har hatt ABM-utvikling som en sentral samarbeidspart fra biblioteksiden. Disse to instansene ble initiativtakere til Rom for dannelse. Nasjonalbiblioteket ble norsk prosjektpartner da det overtok funksjonen som nasjonalt bibliotekutviklingsorgan fra nå nedlagte ABM-utvikling. I tillegg ble fylkesbiblioteket i Vestfold, folkebibliotekene i Larvik og Tønsberg og den kommunale voksenopplæringen i Tønsberg invitert som medspillere fordi de hadde lokale prosjekter å ta med seg inn i det nordiske samarbeidet. I Sverige har länsbibliotekene i Örebro og Dalarna samarbeidet med länenes bildningsförbund om felles etterutdanning for personale i bibliotek og studieforbund. Utgangpunktet for dette samarbeidet var bl.a. en forstudie (Lundgren 2008) om mulighet for samarbeid mellom bibliotek og folkbildning. Prosjektet IKTlyftet, om samarbeid mellom bibliotek og folkbildning innenfor rammen av nasjonal satsing på digital kompetanse, ble også med i det nordiske prosjektet. Utvalget av eksempler 12 gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring blir presentert kortfattet i dette heftet. Det inkluderer nasjonale satsinger for digital kompetanse, regionalt samarbeid om etterutdanning for ansatte i bibliotek og studieforbund og forskjellige former for samarbeid på kommunalt nivå. Prosjektene som har dannet grunnlaget for Rom for dannelse er alle del av de 12, og i tillegg presenteres et utvalg andre eksempler. I Norge er eksemplene valgt ut bl.a. fra spørreundersøkelser som VOFO gjorde blant de norske studieforbundene og som fylkesbiblioteket i Vestfold gjennomførte blant de norske fylkesbibliotekene. Svenske og danske eksempler er valgt av prosjektpartnerne, og alle eksempler presenteres på originalspråket. Vi har lagt vekt på at eksemplene skal ha preg av innovasjon, kunne lede til endring, kunne ha varig effekt og ha overføringsverdi. Hvorfor og hvordan samarbeide? Folkebibliotekene og voksenopplæringsorganisasjonene har bakgrunn i felles skandinavisk folkeopplysningstradisjon og et felles verdigrunnlag. Særlig er dette tilfellet for studieforbundene/opplysningsforbundene og bibliotekene, noe som kan leses ut fra lovverket som styrer deres virksomhet. Våre dagers folkebibliotek liker å framstille seg som læringsarenaer. Dette aspektet ved folkebibliotekene understrekes tydelig i nasjonale strategier som den norske bibliotekmeldingen (Kulturdepartementet 2009) og den danske Folkebibliotekerne i vidensamfundet (Styrelsen for Bibliotek og Medier 2010). Hvilke implikasjoner får dette for forholdet mellom bibliotek og voksenopplæring, og spesielt studieforbund/oplysningsforbund? Betyr det at det legges enda bedre til rette for samarbeid, eller utvikles det i stedet et konkurranseforhold? Biblioteket som læringsarena Konkurranseforholdet mellom bibliotek og studieforbund er mest uttalt i Danmark, der bibliotekene kanskje også er mest utviklet som læringsarenaer. Rapporten Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning (Undervisningsminsteriet 2010) omtaler dette: Mange af de aktiviteter, der i dag udbydes på bibliotekerne, ligner de aktiviteter, der foregår i oplysningsforbundene. Der er derfor risiko for, at bibliotekernes virksomhed kan opfattes som et forsøg på at trænge sig ind på den traditionelle voksenundervisnings område. Derfor er det Folkeoplysningsudvalgets opfattelse, at et værdiskabende samarbejde mellem biblioteker og den folkeoplysende voksenundervisning skal fremmes, dels for at undgå konkurrerende virksomhed, dels for at drage nytte af hinandens forskelligartede kompetencer. Utvalget peker også på flere muligheter for samarbeid. Gärdens rapport beskriver hva som vil være et godt læringsmiljø på biblioteket basert på kunnskapsoversikten: En god lärmiljö ska vara en fysisk (eller virtuell) och social miljö av hög kvalitet som främjar lärande av exempelvis olika (skol)ämnen, av IKT, av svenska språket, om läsande och skrivande av olika texter, av kultur, av informationskompetens och mycket annat. Kort sagt, som främjar kunskaper för att kunna vara delaktig i samhället. Miljön ska också gynna viljan och lusten att lära och samtidigt vara trygg, framförallt för biblioteksovana personer. En god lärmiljö på biblioteket kräver också att biblioteket är i samklang med förändringar i samhället i övrigt. Detta är naturligtvis inte alldeles enkelt, då politiska, ekonomiska, sociala och tekniska förändringar kan ske snabbt. Utifrån texterna står det klart att lärmiljö är ett begrepp som både utbildning och bildning får plats under. En god lärmiljö kräver också kompetenta guider, inspiratörer och handledare. Fra det nasjonale til det regionale og lokale Delprosjektene i Rom for dannelse er gode eksempler på at samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring kan berike begge parter. De beste eksemplene er kanskje de som er forankret på nasjonalt nivå og som operasjonaliseres regionalt eller lokalt. Den svenske kampanjen Digidel 2013, som sikter mot å øke den digitale delaktigheten i Sverige, er et slikt eksempel. Nasjonale aktører innenfor bibliotek og folkbildning har tatt initiativ til kampanjen, mens innsatsen for digital delaktighet skjer gjennom lokal opplæring, ofte som samarbeid. Danmark har en liknende satsing med Lær mere IT-nettverket. I Norge er de nasjonale Læringsdagene for voksne et eksempel på lokalt samarbeid med nasjonal forankring. Kampanjen koordineres av VOFO i samarbeid med et råd bestående av ulike aktører i voksenopplæringen, bibliotekfeltet inkludert. Læringsdagsarrangementene foregår over hele landet, mange av dem på bibliotek. Samarbeidet kan også forankres regionalt og spres lokalt. Prosjektet i Örebro og Dalarna er et eksempel på dette. Gjennom et samarbeid mellom länsbibliotekene og bildningsförbundene ble det initiert lokale samarbeidprosjekter mellom bibliotek og studieforbund i de to län i prosjektet Folkbibliotek og folkbildning til ömsesidig nytta. Et dansk perspektiv De nasjonale delprosjektene i Rom for dannelse har uavhengig av det nordiske prosjektet, drøftet mulighetene som ligger i et samarbeid mellom bibliotek og studieforbund/oplysningsforbund. Resultatet har blitt en rekke gode råd og ideer som kan ha interesse i alle de skandinaviske land. Prosjektet Den kompetente borger (Overgaard 2011) var et utviklingsprosjekt der Netværk for voksenundervisning i Århus og byens Borgerservice og Biblioteker ønsket å fornye samarbeidsmulighetene mellom folkeopplysning og folkebibliotek. Prosjektet identifiserte åtte faktorer som kan motivere samarbeid: 1. Vi kan skabe gode tilbud, selvom vi er økonomisk pressede 2. Vi kan skabe en bredere vifte af tilbud 3. Vi kan skabe et bedre tilbud, fordi vi har forskellige styrker og kompetencer 4. Vi kan fokusere målrettet på at understøtte den kompetente Styrelsen for Bibliotek og Medier i Danmark hadde lyst ut prosjektmidler Högskolan i Borås (Gärden 2011) har nylig publisert en kunn- med mål om å finne modeller for samarbeid mellom skapsoversikt med fokus på bibliotek og voksnes læring. Der folkebibliotekene og oplysningsforbundene. Århus Kommunes framheves tre vanlige perspektiv i debatten om biblioteket Biblioteker fikk midler til prosjektet Den kompetente borger, som læringsarena et livslangt læringsperspektiv, et utdanningsperspektiv og sluttet seg på det grunnlaget til vårt nordiske samarbeid. og et folkeopplysnings- og kulturformidlings- Oplysningsforbundet Fritid & Samfund ble med fra voksenopplæringsfeltet perspektiv. i Danmark. 2 3

3 borger 5. Vi kan få en større markedsføringsplatform 6. Vi kan gøre oss mere synlige f.eks. i forhold til det politiske niveau 7. Vi kan styrke fokus på vigtigheden af voksenundervisning og efteruddannelse og den uformelle uddannelse 8. Vi kan skabe nye og anderledes læringsrum Prosjektet resulterte i åtte råd om samarbeid: 1. Lær hinanden at kende 2. Koordiner aktivitetsplaner 3. Identifisér deres fellesområder og egne områder 4. Brug hinandens ressourcer og kompetencer 5. Identifisér jeres fælles mål 6. Vær opmærksomme på hinandens årshjul 7. Italesæt barrierer mot samarbejde 8. Skab ligeværdighet i samarbejdet Prosjektet ga fire forslag til samarbeidsmetoder: 1. Skab møder både på leder- og medarbejderniveau 2. Skab et videnspolitisk forum 3. Skab kreative rum med nogen, der tænker anderledes 4. Gør borgerne kompetente og engagerede ved at inddrage dem Prosjektet avdekket også noen opplagte snittflater: 1. IT-undervisning. Både studieforbund og bibliotek har etter hvert tradisjon for å tilby IT-undervisning. 2. Kulturelt møtested. Både i studieforbund og på bibliotek har kulturarrangementer ofte form av foredrag. 3. Demokratisk møtested. Aktørenes formålsparagrafer gjør det nærliggende å samarbeide om å skape felles demokratiske møtesteder. 4. Felles kommunikasjonsplattform. Både bibliotek og studieforbund har en utfordring i å kommunisere tilbudet sitt. 5. Realkompetanse. Dansk Folkeoplysnings Samråd har gjort realkompetanse til et innsatsområde. 6. Læringsrom i biblioteket. Bibliotekene anser seg selv for å være læringsrom. Det kan være flere grunner til at det også er interessant for studieforbundene å se biblioteket som et læringsrom. Et svensk perspektiv Prosjektet Folkbibliotek og folkbildning till ömsesidig nytta hadde som mål å utforske gevinstene ved samvirke mellom bibliotekene og folkbildningens organisasjoner. Dette er erfaringene til länsbibliotekene og bildningsförbundene i Örebro og Dalarna: 1. Vi kan stödja och hjälpa varandra - lätt att samarbeta med gemensam värdegrund - samsyn kring värdskap och arrangörskap - att samverka är att få en kollega till hjälp 2. Bra mötesplats för samverkan Biblioteket är en känd, neutral, lokal mötesplats. Dit kommer en stor del av kommuninnevånarna. Medarbetarna på biblioteket har stor kännedom om olika människor. 3. Stort kontaktnät Varje studieförbund har sitt specifika kontaktnät och biblioteket har sitt. Tillsammans har vi en enorm bank av resurspersoner att använda vid olika aktiviteter. Vi kan hitta personer med kunskaper och erfarenheter kring de allra flesta teman. Finns ingen lämplig person i kommunen, kan studieförbunden ta hjälp av sina kollegor i andra delar av länet och landet. 4. Olika profiler De olika studieförbunden utvecklar material, koncept och metoder för sina profilområden. Tillsammans täcker vi det allra mesta i de ämnen vi vill skapa verksamhet kring. 5. Bra möjligheter till marknadsföring När vi samverkar når vi nästa alla föreningar och organisationer i kommunen. Studieförbunden kan sprida information och marknadsföra arrangemang i sina vanliga cirklar, på sina hemsidor, med hjälp av sina cirkelledare och organisationskontakter samt nå sina cirkeldeltagare via epost. 6. Samverkan kräver tid För att utveckla ett bra samarbete där båda vinner krävs att båda parter avsätter tid till planering. Eksemplene Nedenfor presenteres 12 gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, fire fra hvert land. Dette heftet er imidlertid ikke alene sluttproduktet fra prosjektet. På prosjektbloggen er det registrert en rekke andre gode eksempler fra de tre landene: Danmark: Den kompetente borger Århus kommunes Borgerservice og Biblioteker Kommunalt Frit Oplysningsforbund (FO) Århus, Folkeligt Oplysningsforbund (FOF) Århus, Voksenuddannelsecenter (VUC) Århus, Lær Dansk Århus, Fritid & Samfund. Projektet blev støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier fra puljen til udviklingsprojekter af overbygningskarakter. Projektet skulle medvirke til at bygge bro og skabe synergi mellem folkeoplysning, frivillighedsaktører, voksenuddannelsesinstitutioner og folkebiblioteker på kommunalt, regionalt og nationalt plan. Forskellige aktører, der tilbyder forskellige former for folkeoplysning og læring for voksne. Sekundært slutbrugeren af disse tilbud. Projektet bestod at tre spor et arbejde på policy-niveau, et research- og analysearbejde samt et dialogbaseret arbejde. Projektet har metodisk anvendt interview, undersøgelser og analyser, workshop samt et kreativt ideværksted. Projektet har bl.a. under-søgt motivationsfaktorer og barrierer for samarbejde mellem aktørererne og har påvist snitflader, hvor der via samarbejde kan skabes nye tilbud. 12 gode råd om samarbejde mellem folkeoplysning og bibliotek samt 4 forslag til samarbejdsmetoder: 1) skab møder både på leder- og medarbejderniveau 2) skab et videnspolitisk forum 3) skab kreative rum med nogen, der tænker annerledes 4) gør borgerne kompetente og engagerede ved at inddrage dem. Udarbejdelse af en værktøjskasse til brug og inspiration for fremtidige samarbejder. Budgettet var kr , heraf var de kr støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. 4 5

4 Danmark: Tekst & tale på tværs Samrådet under Folkeoplysningen, Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte Kommunalt Skabe, udvikle og afprøve et konkret samarbejde mellem oplysningsforbundene, Gentofte Bibliotekerne og Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte med udgangspunkt i de tre institutioners arrangementsvirksomhed. Borgere i Gentofte kommune. Omdrejningspunktet for det konkrete samarbejde var de tre institutioners arrangementsvirksomhed. Produktet af samarbejdet arrangementsrækken Selviscenesættelse som fænomen bestod af 7 arrangementer, der dels var et udtryk for institutionernes arrangementsdel og samtidig et produkt af deres særkende: bibliotekerne aktualitet og tilgængelighed, lokalhistoriske arkiv lokalt forankrede og aktiverende, folkeoplysningsforbundene fokus på formel læring og realkompetencebegrebet. Bibliotekerne har som noget nyt skullet tænkte i længerevarende forløb og have mulighed for at tage brugerne ud af huset, folkeoplysningen har fået mulighed for at videreudvikle realkompetencebevismodellen, og lokalhistorisk arkiv har aktiveret brugerne i forhold til at producere egne erindringer. Ved at fokusere på dels fællestræk og de enkeltes særkender, er der udviklet en ny arrangementsform, hvor de tre institutioner supplerer hinanden i stedet for at konkurrere. Det har styrket forløbet fagligt at realkompetencer og læreplaner var tænkt ind fra begyndelsen, dog har der ikke været interesse fra deltagernes side i at erhverve et egentligt realkompetencebevis, men der har været stor interesse fra borgerne for deltagelse i forløbet. Budgettet var på kr hvoraf kr var støtte fra Styrelsen for Biblioteker og Medier. Danmark: Grønt lys for uddannelse VUC Århus, Århus Kommunes Biblioteker og Folkeoplysningssamvirket Århus Kommunalt 2009 Århus Kommune v/borgmesterens Afdeling, Århus Tekniske Skole, Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF), FOF Århus, FO Århus, LærDansk Århus, Folkeoplysningssamvirket Århus. Kampagne-ugen havde 3 mål: 1) vise at det kan være let at komme i gang med at uddanne sig 2) at synliggøre Århus mange uddannelsestilbud 3) at hjælpe interesserede borgere videre ved hjælp af rådgivning og teste af faglige kompetencer. De kortuddannede, dvs. borgere som ikke har forberedende voksen-undervisning, en erhvervsuddannelse, eller undervisning svarende til folkeskolens 9. og 10. klasses niveau. Samt borgere som tvivler på deres egne evner eller værdien af at tage en uddannelse. dansk (læsning og stavning), regning og sprog. I kampagne-ugen kunne man få testet sit faglige niveau og få vejledning om mulighederne for uddannelse og job. Man skulle blot tilmelde sig via sms, telefonopkald eller på hjemmesiden En af de deltagende uddannelsesinstitutioner ringede så tilbage inden for 48 timer med tilbud om en tid til test og vejledning. Gratis og uforpligtende. I kampagneugen gik informationsmedarbejdere klædt i grønne kedeldragter Den Grønne Karavane hver dag rundt i Århus by og udbredte budskabet: Det er let og gratis at få råd om uddannelse. Der var ligeledes opstillet info-standere på bibliotekerne i kommunen. Foran hovedbiblioteket stod en klassisk dansk pølsevogn, hvor man foruden hotdogs kunne få gode råd om uddannelse. Kampagnens maskot var den grønne mand i de danske trafiksignaler. Arbejdet med kampagnen styrket de deltagende institutioners samarbejde. Det tætte partnerskab om kampagnen har afklaret hvilke ressourcer de enkelte institutioner kan bidrage med i et samarbejde. De opståede netværk giver mod til fremtidige samarbejder. Kampagnen nåede ikke så bredt ud og fik ikke kontakt med så mange borgere, som man havde troet, men den synliggjorde de deltagende uddannelsesinstitutioners kurser og aktiviteter for kommunens borgere og for hinanden. Symbolikken med den grønne mand fangede også mediernes opmærksomhed. VUC Århus 50 %, øvrige deltagende uddannelsesinstitutioner 40 % og Århus kommune 10 %. Danmark: Lær mere om IT-netværket Digitaliseringsstyrelsen Nationalt Start 2009 AOF Danmark, Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Borgerservice Danmark, Danmarks Bibliotekforening, Dansk IT, Dansk Metal, Erhvervsstyrelsen, FOF, Foreningen Nydansker, IT- og Telestyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL), Liberalt Oplysningsforbund (LOF), Folkeoplysningsnetværket NETOP, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Skat, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen. Formålet er at give befolkningen flere IT-færdigheder, og dermed give borgerne kompetencer til at benytte de digitale muligheder. Samarbejdet mellem de mange aktører skal sikre gennemslagskraft, stordriftsfordele i form af deling af undervisningsmaterialer, fælles uddannelse af undervisere og netværk mellem disse. Alle borgere, der har brug for flere IT-færdigheder. Projektet har resulteret i en række undervisningsmoduler, som er frit tilgængelige for alle, der har lyst til at anvende dem. De ligger på hjemmesiden hvor der også ligger anden relevant kommunikation til IT-underviserne. Desuden udbydes kurser i IT-pædagogik for underviserne. Der er oprettet hjemmesiden hvor borgerne kan se korte instruktionsvideoer om at anvende IT og finde frem til kurser, de ønsker at deltage i. Og der er samarbejdet om markedsføring og gennemført fælles kampagner eksempelvis omkring anvendelse af NemID. Det er erfaringen, at netværkssamarbejdet har medført et øget samarbejde lokalt mellem fx biblioteker, folkeoplysningsforbund og ældreorganisationer, som kan gøre brug af hinanden til udlån af frivilligt arbejde, it-udstyr, lokaler og at de kan samarbejde om presse- og annonceringsindsatser. Det samme gør sig gældende for biblioteker og erhvervslivet i de lokale samfund. I efteråret 2011 samarbejdede fire af netværkets medlemsorganisationer om en særlig indsats for de ældres IT-færdigheder, Seniorsurf-dagen, som havde stor pressemæssig gennemslagskraft for ældres brug af it lokalt såvel som nationalt. Denne kampagne blev gemnemført relativt let takket være det eksisterende samarbejde i netværket. Lær mere om it-netværket er finansieret af midler fra den danske stats UMTS-auktion. Kampagnen Grønt lys for uddannelse skulle få Århus kommunes kortuddannede, danskere såvel som indvandrere, i gang med 6 7

5 Norge: Fortell meg! Ansvarlig Geografisk avgrensning Start-slutt Tønsberg Voksenopplæring Kommunalt Tønsberg og Nøtterøy bibliotek og Vestfold fylkesbibliotek. Utvikle nye metoder og samarbeidsmodeller som bygger på foreldrenes ressurser og som styrker deres identitet og bevissthet om egen rolle i barnas læring. Minoritetsspråklige foreldre med barn i grunnskolealder. Medarbeidere innen voksenopplæring og bibliotek. Fortell meg! er et familielæringsprosjekt med familiehistorier som utgangspunkt. Gjennom tre semesterkurs med forskjellig karakter og omfang (33-57 timer), har lærerne i samarbeid med en bibliotekar utviklet metoder for å få foreldre og barn til å finne fram til, bearbeide og formidle historier fra hjemlandet. Metodene er dokumentert i en veiledning slik at andre, f.eks. skoler, bibliotek og frivillige organisasjoner, kan hente inspirasjon og nyttige tips til å gjennomføre tilsvarende kurs/samlinger selv. Alle kursene er gjennomført på biblioteket som har fungert svært godt som læringsarena. Uformell atmosfære og rik tilgang på bøker har vært viktig. Biblioteket har også vært brukt til utstillinger og fortellerkvelder underveis i kurset og således bidratt til formidling av fortellingene. Møtet med publikum har vært en positiv opplevelse for deltakerne. Samarbeidet har tilført bibliotek og voksenopplæring ny kompetanse og tilgang til nye brukere og formidlingsarenaer. Totale utgifter kr I tillegg kommer egeninnsats. Tønsberg Voksenopplæring kr Tønsberg og Nøtterøy bibliotek kr Vestfold fylkesbibliotek kr ABM-utvikling/Nasjonalbiblioteket kr IMDI v/vestfold fylkeskommune kr NAV kr Norge: Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus Ansvarlig Geografisk avgrensning Start-slutt Fylkesbiblioteket i Akershus og Akershus musikkråd Regionalt Start 1993 Målet med senteret er å tilby befolkningen i Akershus musikk gjennom å låne ut lyd (CD), bøker, DVD/video, noter og annet musikkmateriale. Senteret skal bidra til økte musikksamlinger og økt vekt på musikk i lokale folkebibliotek i Akershus. Senteret skal bidra til økt musikkutøvelse og økt kvalitet i musikklivet, og være en felles ressurs for både bibliotek, musikklivet og befolkningen generelt. Deltakere i det organiserte musikklivet i Akershus, ikke minst deltakere i musikklivets opplæringstiltak gjennom Musikkens studieforbund. Bibliotekansatte og lånere. Elever i videregående skolers musikklinjer. Øvrige musikkinteresserte innbyggere i Akershus. Etablering og drift av et felles dokumentasjonssenter for musikk i Akershus gjennom en strukturert oppbygging av samlinger innen lyd, bilde, litteratur og noter og med spesielt fokus på overlappende områder. Hovedsatsingen er på sjangre som i stor grad utøves i fylket (kor, korps, band, storband/jazz, folkemusikk). Senteret bygger på et gjensidig forpliktende samarbeid, og to formelle avtaler (en for drift og en for media). Begge partenes kompetanse er nødvendig og godt utnyttet for drift og utvikling av senteret (bibliotekfaglig og musikkfaglig). Det krever utholdenhet i startfasen å bygge opp langsiktig og vedvarende tiltak, og det er viktig at begge parter erkjenner dette. Biblioteket har fått en helt ny avdeling (musikkbiblioteket) som er meget godt mottatt. Akershus musikkråd (fylkesledd av Musikkens studieforbund) har fått etablert et kompetanse-, kunnskaps- og opplevelsessenter for musikk i Akershus. Senteret er både til inspirasjon og kunnskap for et helt musikkliv, samt øvrige musikkinteresserte i fylket. Begge parter opplever det langsiktige og grundige samarbeidet mellom offentlig institusjon og frivillig sektor som meget positivt, og også politikere, ansatte og øvrige miljøer trekker dette fram som en av senterets suksessfaktorer. Tiltaket er nå i drift, og kostnadene er i stor grad innbakt i samarbeidspartenes driftsbudsjetter. I starten bidro flere parter, bl.a. Statens bibliotektilsyn og Norsk Kulturråd. 8 9

6 Norge: Bibliotekene som læringsarena i samspill med utdanningstilbyderne Norge: Den digitale borger Ny på nett Ansvarlig Geografisk avgrensning Start-slutt Ansvarlig Geografisk avgrensning Start-slutt Oppland fylkesbibliotek, Fylkesopplæringssjefen i Oppland Regionalt Larvik bibliotek Kommunalt Oppland fylkesbibliotek, 26 folkebibliotek og 6 karrieresentre. Bibliotekene skal utvikle seg som læringsarenaer for voksne gjennom nettverksbygging med utdanningstilbyderne. Voksne som ønsker karriereveiledning og videreutdanning. Planstrategien for bibliotekene i Oppland sier at bibliotekene skal utvikle seg som læringsarenaer i samspill med utdanningstilbyderne i sitt lokalmiljø. Seks karrieresentre i Oppland skal inngå samarbeidsavtaler med folkebibliotek om veiledning, markedsføring og annet aktuelt samarbeid. Karrieresentrene i Oppland driver både med karriereveiledning og har ulike utdanningstilbud. I flere kommuner vil karriereveiledere være tilgjengelige i bibliotekene til faste tider for veiledning og nærmere avtaler. Bibliotekene blir tilretteleggere sammen med utdanningstilbyderne og får gjennom samarbeidet en tydeligere rolle som en læringsarena for voksne. Gjennom å bruke bibliotekene når utdanningstilbyderne flere i sin målgruppe. Biblioteket kan bidra i kursopplegg, f.eks. knyttet til informasjonskompetanse, digital kompetanse eller språkutvikling. Samarbeidet bidrar til en effektiv ressursutnyttelse i Oppland fylke. Oppland fylkesbibliotek. Karriersentrene. Larvik læringssenter Voksenopplæringa, Larvik kommune v/utviklingsavdelingen og Servicesenteret, Voksenopplæringsforbundet. Målet var å bidra til at alle innbyggere i Larvik kommune skal utvikles til e-borgere. Det vil si at den enkelte innbygger selv skal kunne fylle ut søknader og bruke skjemaer på nett og at de skal kunne oppsøke den kunnskapen som er tilgjengelig elektronisk fra stat og kommune og sentrale samfunnsinstitusjoner. Hovedmålgruppen var innbyggere i Larvik kommune som mangler/savner grunnleggende digitale ferdigheter. Det ble utviklet to kurspakker. Første del har bestått i å lære seg å bruke en PC, ta i bruk enkel tekstbehandling, bli kjent med internett og å opprette og bruke en e-postkonto. Andre del har hatt temaer som sosiale medier, tjenester og offentlige etater på nett og filbehandling. I tillegg til forelesere har alle kursene vært bemannet med 1-2 veiledere, mange fra bibliotekets egen stab. I kursperioden har biblioteket tilbudt Help-desk en dag pr. uke. Tre kommunale «datalab er» har vært stilt til rådighet som kurslokaler. Det er utarbeidet et omfattende kursmateriale som har vært en god støtte underveis, men som også er velegnet til selvstudium. Det er planer om at kursene skal videreføres som en del av Larvik kommunes IKT-strategi. Interessen for å delta på kursene har vært overveldende og tilbakemeldingene har vært svært gode. Sekretariat og ledelse av prosjektet har vært ivaretatt av biblioteket, men for øvrig har gjennomføringen vært organisert som et samarbeid mellom flere kommunale virksomheter i Larvik. Et så stort prosjekt er ikke mulig å gjennomføre uten at flere parter deltar med både kunnskap, nettverk, arbeidskraft og andre ressurser. Larvik kommune kr Nasjonalbiblioteket kr Vestfold fylkesbibliotek kr :

7 Sverige: Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Länsbiblioteket i Örebro län Regionalt Länsbibliotek Dalarna, Dalarnas Länsbildningsförbund, Örebro Länsbildningsförbund, kommunbibliotek och studieförbund i Dalarnas län och Örebro län. Att förnya och fördjupa samarbetet mellan folkbibliotek och studieförbund med gemensam fortbildning. Personal på studieförbund och folkbibliotek på den lokala nivån i utvalda kommuner i Dalarnas och Örebro län. Projektet har genomförts som fortbildning i form av gemensamma studiedagar och workshops. Vid studiedagarna presenterades och diskuterades olika utvecklingsområden för folkbildning och folkbibliotek. Teman som togs upp har varit den gemensamma värdegrunden, hur modern folkbildning kan definieras samt folkbildningshistoria, vilka övergripande samverkansformer man kan utveckla, användningen av modern informationsteknik för folkbildning och folkbibliotek, inlärningsstilar och pedagogiska metoder, mångfalds- och genusfrågor m.m. Projektet avslutades med en nationell inspirationskonferens. Folkbildning och folkbibliotek kan stödja och hjälpa varandra. Biblioteken är en bra mötesplats för samverkan. Varje studieförbund har sitt specifika kontaktnät och biblioteket har sitt, de olika studieförbunden har olika profiler - vid samverkan når man nästan alla föreningar och organisationer i kommunen. För att utveckla ett bra samarbete där båda vinner krävs att båda partner avsätter tid till planering. Egen insats från projektdeltagarna kr Statens kulturråd kr Sverige: Digidel 2013 en nationell kampanj för ökad digital delaktighet Regionbibliotek Stockholm är projektägare för läns- och regionbibliotekens arbete i kampanjen Digidel 2013 Nationellt I gemensam nationell arbetsgrupp Läns- och regionbiblioteken, Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet, studieförbunden, RIO (de rörelsedrivna folkhögskolorna), Lärcentraorganisationen Nitus, biblioteksmyndigheten KB, Stiftelsen för Internet-infrastruktur.SE. Andra organisationer, myndigheter och företag finns också som samarbetspartners i kampanjen. Ytterligare minst personer i Sverige ska kunna använda Internet och e-tjänster vid utgången av De 1,5 miljoner svenskar över 16 år som inte har kunskap om hur man använder Internet och e-tjänster. I den nationella kampanjen Digidel2013 samverkar bland andra bibliotek och folkbildning i regionala, lokala och nationella insatser som ska ge kostnadsfri och individanpassad undervisning i baskunskaper i Internetanvändning i kommunerna. Läns- och regionbiblioteken har tagit initiativ till att utveckla regionala strategier för arbetet med digital delaktighet. I kampanjen samordnas insatser och exempel sprids. Arbetet ska också kopplas till regeringens En digital agenda för Sverige. Digital delaktighet är en folkbildningsfråga! Både folkbildning och bibliotek har uppdrag att verka för människors delaktighet och kunskap. En svårighet är att man kan se varandra som konkurrenter. En erfarenhet är att båda parter får vinster av samverkan och kan få flera besökare/cirkeldeltagare som vill lära sig mera. Genom startprojektet IKT-lyftet och sedan genom Digidel 2013 har både bibliotek och folkbildning stärkt sin status. Arbetet bedrivs i nätverk, dvs. alla bidrar utifrån sin roll och sitt uppdrag. Man äger kampanjen gemensamt. Stiftelsen.se samordnar och håller i administrationen samt bjuder in partners utöver bibliotek och folkbildning till kampanjen. Statens kulturråd kr (sept 2009-maj 2011). Regionbibliotek Stockholm kr Kungliga Biblioteket kr (juni-dec 2011). Kampanj: startprojekt: Sverige: IDA, Information Delaktighet Arbete/Malmö lärcentrum Malmö Stadsbibliotek Kommunalt Start 2008 Malmö Stads Utbildningsförvaltning, huvud- och stadsdelsbiblioteken i Malmö, Röda Korset, AIC (Malmö stads plattform för arbets- och integrationsinsatser), SYV (nätverket för studie- och yrkesvägledare i Malmö Stad). Stödja SFI (Svenska för invandrare)-elever, grundvuxelever och allmänhet i sin studiesituation. Bidra till social inklution, ökad digital delaktighet och ökade möjligheter att ta del av det demokratisak samtalet. Elever vid (SFI) och vuxenutbildningen Grundvux, allmänheten. IDA, som startade redan 2008, är ett utvecklingsarbete som bedrivs framför allt i invandrartäta stadsdelar,som till exempel Rosengård. Här har det handlat om fasta och återkommande aktiviteter som läxhjälp, studie- och yrkesvägledning, språkcaféer och kurser i informationssökning. Malmö Lärcentrum är en utveckling av IDA-projektet och började sin verksamhet Lärcentrum är en modern lärmiljö på Malmö Stadsbiblioteks huvudbibliotek. Lärcentrum är tillgängligt för alla vuxna besökare som behöver stöd i sitt livslånga lärande och sin personliga utveckling. Här finns ett välutrustat tekniklandskap med tillgång till datorer och avancerade datorprogram och hjälpprogram för dyslektiker. Här finns kunnig personal som kan ta fram och skräddarsy lösningar för många olika behov. Lärcentrum är en aktiv deltagande part i Get Online-week. Biblioteket har blivit en självklar utgångspunkt för de aktörer som vill nå ut med information till eller genomföra aktiviteter till nyanlända invandrare, SFI-elever eller andra vuxenstuderande. IDA-projektet fick ett startbidrag kr från Centrum för Livslångt Lärande och kr från Malmö Stads Utbildningsförvaltning

8 Sverige: Biblioteken som lärmiljöer Länsbibliotek Östergötland Regionalt Östergötlands Bildningsförbund, Regionförbundet Östsam. Projektets syfte har varit att stödja bibliotekens möjligheter att utvecklas som lärmiljöer och bredda sin roll i lokalsamhället. Fokus på hur biblioteken med utgångspunkt från lokala behov kan stödja livslångt lärande, integration och social och digital deaktighet. En viktig del av projektet har varit att initiera och utveckla samarbete mellan folkbiblioteken och studieförbund, föreningar och utbildningsinstitutioner. Folkbiblioteken, studieförbunden, studiecirkelledare, kommunernas flyktingsamordnare, representanter för FMLS (Förbundet mot läs och skrivsvårigheter), den kommunala vuxenutbildningen samt, i och med delprojekten i kommunerna, allmänheten. Med utgångspunkt från en förstudie och de lokala behoven genomförde kommunbiblioteken delprojekt som syftade till att utveckla dem som lokala lärmiljöer. Delprojekt har genomförts i två omgångar mellan kommuner i länet har deltagit. Under 2008 utformades de första aktiviteterna för ökad digital delaktighet - kurser och inspirationstillfällen och, i samarbete med studieförbund, kostnadsfria studiecirklar i bibliotekens lokaler. Under del 2 av projektet fördjupas bibliotekens utvecklingsarbete till stöd för människor med utländsk bakgrund. Ett spår är att utveckla bibliotekets roll för etablering av nyanlända i samarbete med flyktingsamordning och Svenska för invandrare (SFI). För att se om bibliotek och studieförbund kan samverka med breddad digital delaktighet som mål prövades bland annat en modell där avgiftsfria studiecirklar erbjuds på biblioteken i Östergötland i samarbete med studieförbundet Medborgarskolan og ABF. Intresset för gratiscirklarna har varit överväldigande. Samverkan med studieförbunden har utvecklats inom flera omården. Flera av de deltagande biblioteken skapade fysiska studiemiljöer för besökarna. Ett delprojekt, Nytta och nöje på nätet, genomfördes Resultatet blev att totalt deltagare har fått grundläggande internetguidning. Under pågick ytterligare ett delprojekt, Digitalt medborgarskap i Östergötland, för vuxna med utländsk bakgrund som behöver öka sina kunskaper om datorer och internetanvändning. Inom ramen för projektet utvecklas koncept för 10 timmars internetguidning som fr. o.m. nov obligatoriskt ska ingå i samhällsorienteringen som erbjuds alla nyanlända i Östergötland. I det nya projektet Digidel 2013 på biblioteken i Östergötland har Länsbibliotek Östergötland och Bildningsförbundet Östergötland satt det gemensamma målet för bibliotek, studieförbund och folkhögskolor i länet at personer ska bli mer digitalt delaktiga. Projektet finansierades av Statens Kulturråd med kr , Internetfonden kr samt Regionförbundet Östsam med kr. 1 mill. Prosjektpartnere i Rom for dannelse/rum för bildning Norge Voksenopplæringsforbundet (koordinator) Boks 9339 Grønland, 0135 Oslo Nasjonalbiblioteket Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo Vestfold fylkesbibliotek Postboks 2423, 3104 Tønsberg Larvik bibliotek Postboks 2020, 3255 Larvik Tønsberg Voksenopplæring Postboks 2410, 3104 Tønsberg Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Storgata 16, 3126 Tønsberg Danmark Århus Kommunes Biblioteker Møllegade 1, 8000 Århus C Fritid & Samfund Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Århus C Sverige Länsbiblioteket i Örebro Län Regionförbundet Örebro, Örebro Länsbiblioteket i Dalarna Falun Örebro läns bildningsförbund Box , Örebro Dalarnas Bildningsförbund c/o Studieförbundet Vuxenskolan, Box 823, Borlänge IKT-Lyftet Referanser Gärden, Cecilia Tio år med vuxnas lärande en kunnskapsöversikt med fokus på folkbibliotek og vuxnas lårande. Høgskolan i Borås. Kulturdepartementet St.meld. nr. 23 ( ). Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Lundgren, Mats Folkbibliotek och folkbildning till ömsesidig nytta. Kartläggning, analys och förutsättningar för ökad samverkan mellan bibliotek och studieförbund i Dalarnas och Örebro län. Overgaard, Louise Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker. Borgerservice og Biblioteker, Århus kommune. Styrelsen for Bibliotek og Medier Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Undervisningsministeriet Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning - rapport fra Folkeoplysningsudvalget

9 Tønsberg kommune

Rom for dannelse Rum för bildning

Rom for dannelse Rum för bildning Rom for dannelse Rum för bildning Gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, folkeopplysning og folkbildning Et Nordplusprosjekt 2010-2012 http://www.nb.no/nbdigital/dannelseblogg/

Detaljer

Adresse Boks 9339 Grønøand Poststed Sted/by Land 0135 Oslo Norge. www.vofo.no + 4722410001 Tittel Generalsekretær Fornavn Mellomnavn Etternavn

Adresse Boks 9339 Grønøand Poststed Sted/by Land 0135 Oslo Norge. www.vofo.no + 4722410001 Tittel Generalsekretær Fornavn Mellomnavn Etternavn Søknad Søkere Institusjon Voksenopplæringsforbundet Institusjonstype Ikke-statlig organisasjon (NGO) Adresse Boks 9339 Grønøand Poststed Sted/by Land 0135 Oslo Norge Web-side Faksnummer www.vofo.no + 4722410001

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside:

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside: Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Webside: www.norden.org Vad är Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Den Digitale Borger / Ny På Nett. Lik rett og tilgang til informasjon og kunnskap et samarbeid om å bygge broer over den digitale kløften

Den Digitale Borger / Ny På Nett. Lik rett og tilgang til informasjon og kunnskap et samarbeid om å bygge broer over den digitale kløften LARVIK? Ca 42.000 innbyggere - en middels stor by i norsk målestokk Beliggenhet ytterst og vest i Oslofjorden en bakke- og fjordby Gammel industri- og havneby i sterk endring: attraktiv sjøfront, flotte

Detaljer

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap:

Nordisk partnerskap. Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Nordisk partnerskap Sosial ulikhet i helse Norden fra kunnskap til implementering av innsatser Partnerskap: Norge: Sverige: Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon Folkhälsomyndigheten, Sveriges

Detaljer

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl 10.00 14.00 Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Hvilket utsagn er du mest enig i? 1. Flere roboter i norsk industri og offentlig sektor er negativt

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeidspartnere

Detaljer

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter Larvik kommune Drømmen om et studiesenter SkanKomp Ny læring, utveksling av erfaring GEVINST! Ulike tanker om voksnes læring NORGE Voksenopplæring Lovverk som avgrenser Arbeidsretting «Voksenskolen kommer»

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende)

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Rum för bildning (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Deltakere på konferansen: Ca. 50 fra biblioteker Ca. 20 fra kommunal/offentlig voksenopplæring Ca. 10 fra studieforbund/frivillig sektor Ca 20 fra

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Innføring av ny teknologi ikke uproblematisk! http://www.youtube.com/watch?v=un ItEZbPJ4M

Innføring av ny teknologi ikke uproblematisk! http://www.youtube.com/watch?v=un ItEZbPJ4M Innføring av ny teknologi ikke uproblematisk! http://www.youtube.com/watch?v=un ItEZbPJ4M Den Digitale Borger Lik rett og tilgang til informasjon og kunnskap et samarbeid om å bygge broer over den digitale

Detaljer

Hva vet vi om organisering og innhold i opplæringen av minoritetsspråklige elever? (Med vekt på særskilt språkopplæring/innføringstilbud)

Hva vet vi om organisering og innhold i opplæringen av minoritetsspråklige elever? (Med vekt på særskilt språkopplæring/innføringstilbud) Hva vet vi om organisering og innhold i opplæringen av minoritetsspråklige elever? (Med vekt på særskilt språkopplæring/innføringstilbud) Tone Abrahamsen og Ida Erstad, Udir Meny 1. Generelt om innføringstilbud

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Biblioteket som arena for voksnes læring

Biblioteket som arena for voksnes læring Biblioteket som arena for voksnes læring Vigdis Moe Skarstein Nasjonalbibliotekar Asker bibliotek Foto: Bjørn Djupvik Ytringsfrihet skal finne sted * Ytringsfrihet er en viktig forutsetning for å ha et

Detaljer

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014

Bibliotekplan Vestfold statusrapport 2014 Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 statusrapport 2014 Fokusområde 1 Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena Strategi 1.1 Vestfoldbibliotekene skal være aktive arenaer for debatt og aktualitet Tiltak

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

PROSJEKT ROM FOR DANNELSE / RUM FÖR BILDNING NY PÅ NETT LARVIK KOMMUNE (2010 2011) SLUTTRAPPORT

PROSJEKT ROM FOR DANNELSE / RUM FÖR BILDNING NY PÅ NETT LARVIK KOMMUNE (2010 2011) SLUTTRAPPORT PROSJEKT ROM FOR DANNELSE / RUM FÖR BILDNING NY PÅ NETT LARVIK KOMMUNE (2010 2011) SLUTTRAPPORT Et samarbeid mellom Larvik kommune, Vestfold fylkesbibliotek, VOFO og Nasjonalbiblioteket INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Oppland og partnerskapsavtaler

Oppland og partnerskapsavtaler Oppland og partnerskapsavtaler Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Oppland fylkesbibliotek Adresse postboks 187 2802 Gjøvik Organisasjonsnummer 961382335 Hjemmeside http://www.oppland.no/fag-og-tjenester/fylkesbiblioteket/

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Media Evolution City

Media Evolution City Media Evolution City MEDIA EVOLUTION CITY Media Evolution City Media Evolution City er Malmøs nye, kreative mødested for virksomheder indenfor mediebranchen. Bygningen ligger i Västra Hamnen, hvor blandt

Detaljer

Jakten på det unike. Biblioteklederkonferansen Asker 21. oktober 2015 Tone Moseid

Jakten på det unike. Biblioteklederkonferansen Asker 21. oktober 2015 Tone Moseid Jakten på det unike Biblioteklederkonferansen Asker 21. oktober 2015 Tone Moseid Oslofjordbibliotekene Nettverksgruppe for de store og mellomstore folkebibliotekene rundt Oslofjorden, fra Svenskegrensa

Detaljer

Nasjonalt leseår og bibliotekene

Nasjonalt leseår og bibliotekene 18.03.2010 Nasjonalt leseår og bibliotekene Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling Bakgrunn for satsingen St. meld 35 (2207-2008) Mål og meining. Ein heilskapeleg norsk språkpolitikk St,meld 23 (2008-2009)

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Parallelt med praktisk gjennomføring av kursene, har vi utviklet metodene, drevet

Parallelt med praktisk gjennomføring av kursene, har vi utviklet metodene, drevet Et familielæringsprosjekt basert på familiehistorier fra hjemlandet Tønsberg voksenopplæring og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Sluttrapport Fortell meg! har vært et to-årig prosjekt i perioden jan 2010

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Rom for flere (Ref #6694044c)

Rom for flere (Ref #6694044c) Rom for flere (Ref #6694044c) Søknadssum: 350 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Horten bibliotek / 964951284 Postboks

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Den digitale borger Larvik kommune

Den digitale borger Larvik kommune Den digitale borger Larvik kommune Anne Verde og Rigmor Haug Larvik bibliotek Biblioteket ein plass for læring Rica Sunnfjord hotell, 21.09.2012 Fakta om Larvik Kommunen har ca 42.000 innbyggere Beliggenhet

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Hvorfor lærerrollen?

Hvorfor lærerrollen? Hvorfor lærerrollen? Ulik virkelighetsforståelse Mandat: Beskrive og analysere lærerrollen God profesjonsutøvelse? Beskrive lønnsutvikling og arbeidstidsbestemmelser, men ikke anbefale Kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

Fra teori til praksis - hvordan møter vi publikum?

Fra teori til praksis - hvordan møter vi publikum? Fra teori til praksis - hvordan møter vi publikum? I øyeblikket er der på Nasjonalmuseet stor fokus på hvordan utstillingene i det nye museum skal være mange av mine eksempler er derfor i forhold til utstillinger

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Prosjektplan. Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet

Prosjektplan. Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet 1 / 9 Prosjektplan Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet 2 / 9 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 3 MILEPÆLER... 5 4 AKTIVITETSPLAN... 6 5 AVGRENSNING AV OPPGAVEN... 7 6 KRITISKE

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island 2009-09-10 KVALITETSPROSJEKT Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island Del 1. Elver/deltakere I Norge ble det intervjuet 6 elever fra to VO-sentre i Oslo, 3 med lese/skrivevansker (på grunnleggende

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Kort om modellbibliotek

Kort om modellbibliotek 17.03.2010 Kort om modellbibliotek Leikny Haga Indergaard ABM-utvikling St.meld. nr 23 (2008-2009) "For å vidareutvikle biblioteka som offentleg møtestad og synleggjere folkebibliotek med god funksjonalitet,

Detaljer

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012 Leseløftet 21-214 Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 212 Leseløftet 21-214 Bakgrunn for satsingen St.meld. nr 23 (28-29) Bibliotek St.meld.

Detaljer

Det er utrolig stas!

Det er utrolig stas! Det er utrolig stas! Erfaringer fra samarbeid mellom høgskole- og folkebibliotek i Vestfold. Ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek, Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Anita Hvarnes Evensen,

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Romsdal Hydro Sunndal. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Romsdal 2012 Presentasjon av laget Hydro Sunndal Vi kommer fra Sunndalsøra Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 3 gutter. Vi representerer Hydro Sunndal

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Økt digital deltagelse med biblioteket

Økt digital deltagelse med biblioteket Økt digital deltagelse med biblioteket Ulike eksempler på opplæring og veiledning i IKT for ikke-digitale Folkebibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger Sverre Helge Bolstad, Lars Abrahamsen, Liv Edel

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Horpestad SOL Vi kommer fra Kleppe Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Horpestad skule

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Hvorfor prosjekt? Utviklingsarbeid Samarbeid med andre Skaffe tiltrengte midler Sørge for

Detaljer

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143)

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Søknadssum: 360 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

#Digitaliseringsrådet

#Digitaliseringsrådet #Digitaliseringsrådet Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter Hvordan kan vi løse dem? erfaringer fra Digitaliseringsrådet Målet med arrangementet er å bidra til læring på tvers av offentlig sektor

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 9 ansatte i avdelingen 20.10.2011 Side 2 Nasjonal enhet for karriereveiledning 4 jobber spesielt med

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

- med fokus på musikk- og kulturskolene

- med fokus på musikk- og kulturskolene - med fokus på musikk- og kulturskolene Hva er NUMU? Nordisk Union för Musikutbildare (NUMU) är en sammanslutning bestående av de tidigare organisationerna Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) och Nordisk

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE FOLKEBIBLIOTEK

NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE FOLKEBIBLIOTEK NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE FOLKEBIBLIOTEK Räkna med kvalitet och indikatorer! Stockholm 10. juni 2010 Torill Redse E-post: torill.redse@abm-utvikling.no Sentral og lokal offentlig forvaltning ønsker

Detaljer

Nye kommuner bibliotek i nye roller

Nye kommuner bibliotek i nye roller Nye kommuner bibliotek i nye roller Presentasjon i seminar for bibliotek i Trøndelagsfylkene 29.11.2016 Grete Bergh, grete.bergh@gmail.com, www.gretebergh.no, Hvordan planlegge for best mulig bibliotekvirksomhet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen

Karriereveiledning for voksne - den norske modellen Karriereveiledning for voksne - den norske modellen København, 10. mai 2012 Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt

Detaljer

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.:200500144 Vår ref.:05/6/vl Oslo 25.02.05 Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets-

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

KS STUDIETUR FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN I ROGALAND TIL STOCKHOLM ordførere og rådmenn deltok på turen, her utenfor kulturhuset i Sigtuna.

KS STUDIETUR FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN I ROGALAND TIL STOCKHOLM ordførere og rådmenn deltok på turen, her utenfor kulturhuset i Sigtuna. KS STUDIETUR FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN I ROGALAND TIL STOCKHOLM 2016 40 ordførere og rådmenn deltok på turen, her utenfor kulturhuset i Sigtuna. 1 Innhold Bakgrunn og tema for studieturen Oversikt over

Detaljer