enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~"

Transkript

1 : _ <;> _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall for a arbeichbr tll utlandet timlddelbart etter idet h anv 91 er den nordmann s orb orge sakutenfor Norgs grenser ( hankom til Amerika ga han ut k e ken 1utlandt L1ke tter bitlrog meget til a gj 1n tyskereog quislll?ger 1 foroning haddo bidratt til eg r6legge det Bokert er oversatt tllsvensk men salget blo st k e regiering Ml1ng k 1 b " a n s et av d en svens U e emp aror e dog S?lgt og noen <:LV disse er kdmciey oyerё1ensmkicg(mghe9bkaqnv: ll e mn_man vi av <it f9:lgїd9:e3 fadet nhtry1 a( den l gonglr noon avkapltlene og hitsotter ogsaen e 1 av oppysn1ngene 1 andre F rstc kapitcl DET K:N HENDE HOS DERE OGSA Dette" cr ikke noe littrffirt ossayt holler ikke noen historisk skildring Dote bare _en poronllg f?rtolln111g Oa poitiske erfaringcr en kart redegorclse for Vlsse boglvonhotor 1 ct lte land slik do artot si fo for en mann som korn til a vrere i den stilling at han kunde f lge bciven hetene ra dag til dag b Had sam hondte i hans land or bre i en episode i tidens veldige opp gor orge or be::o en bondo pa dct store politiske sjakkbrettet og f9r krlgens endellge utgnng k()l1 Norges skjcbne syncs a VS3re et sprsґ mal nv bare sekundffir betydning vendet sam hendte i Norgo er ot skoloeksempel for nle som forstar hvad den nu pagaendo kampon innebrorer og botyr for hole monneskesli!kte1 og det b r studeres grundig i hvcrё land som ennu er n itralt 0G frl tt for hvert land mxl svever i fare log hvort umistonksomt folk < lever i skyggen avon trussel om d d Norge var ikke Tysklends nabo Norge hnr alltid statt pa den beste fot med Tyskland Dot vcrr: ingen minoritet i Norge Norgo hnddc ikke vunnot noo gjennem Versaillostr8tton det var ikke noe problem som form rket det som man pa diplomatisk sprog pleier a kalle det tradisjonelle vennskap mellem de to land Bade offisiolt og privat bevitnet tyskerno idelig sin spati nei snaere sin kjffirlighot til Norge Bade privat og o fisielt sokte do pa ale mater a f;emme samvirket og forstaelsen De arrangerto nordiske moter i Tyskland og til disse blcv at stort annal1 ann innbudt t de sendte forodragsholdre skuospilerosnngere og vdenskapsmennntll Norge og disse blev tatt i mot gestfrtt og de blev pahort med apne :efddtpfsg_qt HrQe_;; :gre < C denn enopprett varc;o c rsta sinn t1:fel1et Polen og sonere i tilfellene H9 11and og algia hadde man daytyekslot noter og dot var fremlagt uitlffiata tlfellet N?rgo ss?kt<ykerno unc1cr vennskaps meska en mrk nat uten krigrerklrer1lg og :ute1:foregamde varsel a utslette en fri nason _])0(::8$111 more e selve angrepshmdlingon i og for si gjorde at noc1ґ "9ef<:5rmeligblGvbedve av forbcmsele var at d nasj:rt3l1;rk rf{{ru; atcl stbrmakt som i arevls haddc fllrsikrct 0lsit"MsRap p:tetig ystk 8g:a VS3e en ddsfiande og at<f0inaiv}dus:ltf:[:k ix:t:clr(!fttmnn")ogkvinner spm hndde hrtt :fdrplse og omgmed o;l

2

3 ?: 3 """;;_&::;?i:lrf<;b:t;:fkkh<ibe ve mot "r; t 1 r )9c<"/t: "H?n ;{(se:ll ti; som njcn til lr"ent :form for TP1 tral tet Tl nrlr " r: " : : " " :res;;mpgllhvr::ovls / en " Lie i o; mec hver kril""i::l0"" Y C sp":::>l ti "c) ::resov;etrct ; h Vlt1 e crret :Ogїf<i3ar:n rr:atc man D ::;r)y\ lt(!(; j ;m i :::;r"i+ct6f" "r: c V _ w v;! L 1< "l\r ul<:<yey 801 h 10 t r kar;t k;j empe mot len smitten pa: a se fukt8 j: n!t}s9l\e Vl ;l:tg or Clpcnt crkjcnne ilt f:trcm virkelig Cl<8::" o gllecgl at Clenne fares morlr<krr; trurs01 "r " b" ste rer l ;) ;; \ ml;;r ske n"sv2nr;er nnencog cen 0lltlske?0 fyslske D erkjemlc helt bortsctt fr<n nasoncle sy:rspunkter og forlommcr at for c1enne fgre er fj e1net or hvillffit s om?t em n eliltgrnasjgn81t&p0p&mёl Av"\:1flf:epEhp2netebf1 selcundrer betycnlng Det finnes ikke noen mulighet for kompromis mcllcm Rett orr Urett meli et molsk ineemi:umsl:;nc" Den pc;:ghr i hvert Gn( den pqsu1 i ::llle aninc:elige rne og kvlnnes bevssthe o hver offentlig tale hver artikke1sknbentog lecerskrlbc?t 1 evlsene tar hvcr (126 stilling til problemet BeVlsst eller bevlsst styrker i cet Ondes mnkt ellorgtr i bres9 n for det Gbde Ogx a1le de mennesker som nerter a innse faren e! :!_c cryeopbuc:et for fcmtel:olonrcs nrm Det som Norge korn ut for or ikke Doe vnskli Q forst& FGkta er enk1e 0[; klare og c:et norske folket v?r trchjertet ug umistenksomt i sig cets vrtne og e mente virkelig hvad ce so 7 Tyske:ne kat det vll s1 1 cen ntstreknu1g cst oreet k::n bety noe i Ceres termlnologi 1cm Godt og Ondt Kpn utkjempes ikkc icct bgtrgkte en rekke kapiiler forteller sil Hrmb1o om beg:ivenhetone slik vi kj enner dern D8t er mnct oz meset som or av int2rcsso ogsa for norske lesere To t1ng slee1 Forst Kom;ens personlige inn sats Hln sa k1ort frg f01ste 0icblikk Rt skulce vi berge Val frihet matte statsrnaktene ikke flle i tyske honer Derfor V1 Xxx han fro ticli0 irn morgenen 9 \pril C:2 tyskerne 0121 slfttt tilbake vel Osknrsbarg ivrig for a forlate Oslo me 8to1tinc;et og r8cjerien Derfor ero e til Hamar og e1fr til Elvcrum oc siden til No1dorge og omsic:er til ErlG12ncl Den 8nnon ting H:lmbro sterkt un(crstreker er at bortsott frg Quis1ing1Uikkens forr&:cerl V"r c:et ikke forrc:ere Norge Bortsett fra Quislingoffiserene kjempot ale sa goct og"sa lenee ce kuncle 08 ryktcne om sam brcc1te sig over lltcet skyldtes yskene som pi cen muten sncc \mistillit og fbrvi:ring de norske rekker Han cvlivcr ogsa historior am miner som 121 uorukellfe om 801coter som fltktet o s v :V ё&rli[ interesse f?r oss om nu er forsvarsloso offore for propc:\e;::\1lceen keen llot VCDre: a lese et kapltel hvori han skilcrcr hvorc tyskorne kom til NoreeDe Vl v&1e nytt for c::e fleste _ OgSLc opr;<wcne over c:e tyske tnp 1 80k1lge vl nyc _ i 211fal1t har ffi111 ikko f5tt 8n s1ik samlet opgavelle Hem s2tnler dettc i 9 kcpiteli bcken: c SFORSV:"RET Co Dette or ikke cn historie om ce scksto 0a[ers krig i Nore En s&cl t N"ar [111"t: sklll"" ri """i noor o"""apporte1 en h 18 orle knn ennu lkke skrlvcs G " N h"r r"=t t en frl prcsse bllr cet Cag or tllgenge1lge og lor3c 19en " C kl1 ikke en historie am ct scm }ubl]eres men s 1 1rllgor om et antq1 sma enhct(r s)m kj cmpct mc:c: fortvll?t lppo:r:het i_ n bln" )1" mr:>110m ee u1lke en f ors k o1llge GGlxer ov lanccv 11t en?l :l 0; "_ " hetcror:; uten vitenclc om clet Gcm h(;nctc pc [\3lF rc noll Dnne isolerin er forklarinr:rcn pft le to vle ryl;:ter om fc Q 1 h C"nclin 1 Oslo o[ itockhol:n De fkkstor som X t i A " Se_ dagens ys" OVCl0"L) b fil:k vor(cmomfattenc1e puspccnlngt:lkket vrerc co ty2l<? ii;enter" 0" i rko1i c 8 nyhcter a senbl:1 8 itetilv ournalister sim ltkc h2\l e 1 noen ; b h t :(e: t "v ctrr "t cot tov co P e > s:mtavistr"og(;:crforsencc " u ; : =_:: =_=;;: 0 "1 c 1;Letldricl;ar0Fipes utc;ll frog2cpernmctcforbllnc:;lle \7r2no;<hNg;:>og vi rna hafor piot vissefekta }illiilli;;:v:f>p12 fet1:t:w ;" ""L:ё":>:; "";2;i:;jff!t:::i2s::l:::;ili;:;;

4 /;"::?Y"" ;":;:::::::"< ::" : (;:::::"<) " ";"i; :i ijer:i1g8"polit:ikk sam stott " "" :tp:{f oprcttho1:1e1 rt ces /V et estcmlipl stor Derf r" vr " ot"ndvenlg cnc s n:ntralltet OS holc"e Norge ut0 fr ;) :ck" d hanillle i roc tr" :: r6lcrtl[on a splilo moc1 i ap]e " 2y: " 0 overfvr begeo ee krltforence parter ": n D"t: otlstod slacg v:lnskel:u:"hcter Off brytli v ;;:: "t""r k l h t t f <:> 1 user men 1 mars manec h[l _ " c19 man" :1: vr e 19 e ru f et nee sqm Vr: en trilateral hc"tndlesover " ; L : ensk6t Dette btycce et engclskmenno kjento til OQ goctok kvotcme :!flor!ep"ttsklreg:ctttysk(;rrrc!cjctte til og forstyd _devdf";om Vl uar kommet ovcrens mec Englancl om " "r:()verenk()msen innei n Tysklanr skulce f:l vissc kv::mtiterc jernrnd :=G QV wikeve::enslomtn"innz kkvhere t: Tysklane;tt"ulde k ope tonn flsk 1 Nors norge frmtes imidlertid pgen store f<"trtpl ped (1e n0tfrven:1ire kj;lleanlc8r7 for 8 skibe slikernengc1er fersk fisk til Tyskl2Lnc Det va scleces<:> ikke oc S&3r_ 1it o rbellsende i (let f;tkum at et anselig ontallty fortoier korn op ti:ldennorske kysten 1 slutten 8V mars og bcgynngfscn av april Tys1;e forklarte at d\:;t vnr noc1vencie ( 2rb::ice mec dobbelt skift VC( ht:ltenes lasting ved Narvik Ticen val kostbor og (2e fryktet at eksp6" en skl}ldestoppe " em c1e tyske fartoicr pc ei nordover til Nar_?m: i?: og Troi hoc:c tyske trapper omborcl og ee var fe Mge 1:3:1 e labesettes Hcr slgne1ct g l k k c" Det si;0l\e tyske hvnlfarisgstfartoiet tl2ll Willem tl korn inn fra ishavet underamqrikansk flagg og mee merikske kj2nnetegn Det tok los i lncenes o f0rtes til hrvik :w norsk los Men GstGn bestod ikke av hvalolje men nv bensin til =ct tyske flyvt\bnct i NordNorge [lv andre militb3rfornd og ovtysko sol(nter Et stqrtant tyskere ropresent8ntqr for a kjopc op fisk hqdcclsreisence visekoulcr og k()nsulateri1benn h:g<8 fatt c:nsettele i hver eneste nork by iinfnllet p6 Norjc v;r planlet8"t i mclnecr tl "cleni1:i:rst enke:he\ pl;;nene vr15et helt o!l ho ll:ent efter t1detob ellen ": ; Den tyske forklari1g pit onfallct p8 NorGe at (t:skylctes <;t Englnnc he;tc1(e lagt ut miner i norske fa:r:v8nn V:l1"" ikle bae latt2rllg men ogso et bevis for clen mest utilsljjrecle fornkt ior bs1sk tcnkevcne 0<::> s sunc fornuft ;111e tyskc farti5icr hrcl(e tcltt sine l[(nnger ombard 0g forlatt tyskc hvncr minst cn uke for cwiclskc lner b10v lt l!i og for fartoieneforlot T;;s1:12nc h2(c\ cot uten tv1 P;2tt uker tilvic1tlr:ftige forbcrecelssr \ Det er bcklagclig at norcnennenvar s mlissoe a ikk ate hvacl som skuilice kornrnc! Een forreston hvm :lsste cct? t ce n;e llmds hemmeligeefterrctnjnesvcsen VCrsdct rc::;"jcrlngcn? Og 1 lys DV cctsom Vr henct siden 9 opril k2n ikke noen forbouses over at Norge blev tatt vee: overrumpi!i:g (Hrunbro recegjor sa for vlr flutb og (ens xtilstqn OGaskgu:cr ike at vi har foretrukkct "SDor for k<lnoner" solhan ster:r cn op y: at un(er anfallet pl NorGe le( ccn tyskc!lcvc 0l0ettp 9 C;r _Ved Horten: 2 minesveipere som f0rte tropp bl\:; e Xji 6 _ sattikf\lpuc1yktig stanc Of! "En"Clon" 81vorlli o:tt ryt byrrr:ret e(l Oscarsborg ble lblucher senket Den va:;pc:btlncst st ant?{ll 1: 1939 " h b " hn" rrtr"lt 3000 m<u1l L"rl : fo[{ acc??d orc 1_ 1 lcc hg tatt ledelsen i Oslo sam1irisfct=:m2o byggct i 1936 ble ogsa senk;t:yїs10pїporg ) a 6000 tonn or;flere min:yec:kr::rstlan$an(l:"blev krysseren Karlsruhe P ;;:{9;;;:::;B])3il$:ca:: t kr:tcot <lv ce ii;y; K0nigsberr SV&3 sc " /; 1: i:l\ysi k"t t enuelsk bomb of lye i<f;r ":("8"elet/ї"s1 Opy0 il1stertlopbr8gt f1bastrib3 trallsportsk::l9ct " ln :;;c"uv f) :;)\:1 :; ; :\e:: )ro 5r;et:tP:::::i;mG(\_:L : :

5 "t i3l/ OX"" :er! 0gonl8 S0m rr ";::;;"t\;;biliuisbn[(e:r or t" 1:1 (Len nrc ur c;e or SkYtc/eiktproc; om nt arlng p<;; en ;"R&2Z;t1ik1<c 2 ("en n?rskefl6ten :tb";f;;lii:ridsmehiiene"pit bef"stn" g fr nske men po tyske skib " e: ;;B:{"tiY " enc vee K t Sbm:\/rtCe:t c1er blcv ikkc min(rc 0 rls l<msanc og <;e sma jagerc c1ien:yeskodre fors0kte: korrnnc i vcrrqsct enn offlcerena i Horten Men rtee og battericne gav strnkp hven natten til ce april slatt)];dake mec betyclelig2 tnp for t 1: o cet tysq nnfollet blev atvinge:l:gforbi bofestnit1[;cng m(;n bl ":r;; Dek? lgcm senere for kg ktyssotgn 11f<arls::uhc" og noeb minclre \;kb sldtt t1lbeko DEn tyseskdrendrog sig tllbake Ut p2 morcens:"l 1 cvscmket og c:n tyske norske kommanc1ant avfattet i "c:n ncrke i;n om" ct t:?legr tl (en Horten nacc1e:c1:akop t:ulcrto[;tctinncols"hdnmelle_fckodl engelske og franskc ogere var p5 v f r c \t en fltc 15estaende av {kke tl Like efterpa Sel man et Mtnll1ao 0 unesette de norske Skyt Da de l:"kkelie og vel var kommet ёige orll 0rs; frsk flags vnen norske agerne mellem sig og festni Ons k: f\tt de to franske flagg og det tyske gikk tilo noncr vnket ce rakt det var overlatt til tysketncs noce og unaoy t er nrske sklbee ta innre havn uncer ild Samtic:ig ko ro tys_necbn b f 11 ene kunnc 1kke """pit 1 rt f _ l\ om c yencg norc1mennoene l\<:1 u e e or c! rec1le bycn fro 0dclcSl3elsen" NeelignendeiUltr0ff ;i Bc:rgon: "Do de tyske skib am n"tt t av en norsk patrul cbt svnrtc den tysk ofr"] cer P" flrt ence ez; nropleks ttvi t 1h cnge s : fjrer en engelsk 8sk8cro80m hlt f"r verne norc er lommt >t; c mennene rno"t t ys k ern Men cnec1ske fctt0ie hac ikkc mere rett eul 1yske l a t(mgc Ul pi: Bersens fcstningomrcte og ee sme fortcne :px;et lt" og ct blcv C"ll hst lagt ut mlncr Ut po morgenen blev ld1clervlc mlrl?ne SVClpot unc2 og byen tztt" : inn 6 h: \; C 1 Om krumpene utenfornarvik fotcllcr Hambro: Sent pa kvel(_en (8 april) molctes at utcnl:lcskg krigsldb var pa vei nnmotnik "EisvolCl gikl<: straks ut f jorl::;d (or hill"ce (e sma kystb;ttcrlcnc cc: nn10pct fpne ilt uten :t (e bcle kunnetfastscttc fartglncs naslonalltct O[ utcm 2 klllulc stans8 Cern Da "Eicsv:lclt1 fikk PlO pc co utenl"nc:sk fartoier sicm:lcrtc 0n stapp og tyskcrnc stanst En but mgc hvitt fl;lgg senc:tes til "EicsvolC" fr2 uet tysko fart et ParlamcntEren krcvet 2t Eic1svold" straks skul(:c Ci sic men sjefen nektet 0[; krovet at le tyske ffcrtoior straks skullc foriate Ge norske farvann Mens Ccnne s3dtc\lon pilgikl< 18rmet Co tyske sldbene sig :l1ere og mre og da (en tysko officor forlot "EiCsvCll og hans bat var korrunet klar av Cct n(:rskc skib sencte h011 et signal til cen tyske eskadresjcf srumme oicbli( pnct alle c tyskc fnrtgier ild En r811at gikk rett inn i lieic1svold tl s ammunisjonslagcr 0[; en eksplosjon mntraff llv c"c 200 lanl1 omborc1 blev 8 rcdcet "Norge" befalte nu 1 fl tykerne e stanse mh tyskcron fortsattc hverpa l}krgc a:pnet id Hvorc1an dot gikk vet vi "N)rrc" Cikk ogsc til bunns og sn hater det: "De yske hanclolskjb ilkrvik Coltok i strilcn og gjor( fdittige 1?ruk _ c;v Slne skjultc m1tskinl<[loncr Og for frste EC"nt blev cet plutsellg Qpenbart at CG a]lo haute store troppestyrkcr omborg lnfa1let val ytterst O:11hy::;coiig forberect av Cen tyske konsul i Narvik oclc:c 3: m ogs tok mcgct aktiv (01 i ::"0 f01enc:3 tysk8\oporasoner 1 byen " eretningeom oc flyvcv2benots kp kan kkcgjongis er mon et er bet1icm::e f: lese cn s:tftlet fremstlll3 nv cen 1nnsats VClre mprovise styrkcr Gjlrc Hen hcnsiktcn lo Hnrwr?s bo og med (2tG utdrag qv den Gr jeke [1 fortelle ("cn filll tlillc hlstole enskten?r Q ofklar enclcl ting vi ikkc har sette k1art oller holcer p" glernme :legnpropaganc1aen og c:oct cr: f;rhgen!itralitots po 1itikk var apen 0G k1ar TY1:nclsanfall pi:\ vart land var pll?lagt i cctlj er >Lerwr0r cngclskmcnnenc 1; ut ine ffiln0; 8 arll "fortsette <K01l8"cp: or; roejcringcns rase tl nc1rnc fpr _erfra a ki:ul\pe var klok or: Cct cneste rktlge "" 1 DBortsett :fro NS Lvar cot ingcn nordrnann som forr(;te sittfolk e j "

6 63 "rn Ryktenc; om P1u8scfurrerli skylt8s tyske agenter ; :{Ft4:;_:t_:: _:<: : : : E Mere l;;:loe annet vser v:1 fullkonme llforbalocthet at vi naivt 05 urhisёelffi$ourrt;trodc:e pc tyske :j:orsikrilger em vennslmp 0G noytr21itet _ c >;_: _ i : ;etaylpitlene forteller S Fambro O!l lvorccn cct p"ikk for seg at m?v!htemmenc1emd stortingots bcg1utning i Elvrum bgstemteseg tl:<:t cratl Ene1ana :[\c;t :01 kngen (; rq[:jeringen s?m oppholclt seg"l Tros fylke i ble x lcrt CLt vre ollortos troppe:i mntte forlate lanaet D\;t kapte hvqr han sl:lu:er_ omfo()t+eheef": l = _ MDl\[iTSOLENS Gh:NS Vi hadg 7 ale gjeom rac08n fulgt begivcnhetcnos gans i FlnCern men a1lkevel ble cc:t em cag ffie:c skuffec1c forhtpninc8r (a vi fikk vite at r mrrllngen av Noge forestoc Lunsrummct i biskopboligen i romsp bruktes som satsr2tsa1 og ffianc1ag3cj e juni 1840 hade ko18en k2ldt sammen statsraq!em; general rtuge 02 mee for fl cr0fte stillinc;cn sammen med ham?g kr<;mprllsen Del stoc1 tre a1 terntiver apne: C forsettc ::npen a kilpltulcr? eller L: flykte 0;::; forlatc N0rge!et!P_r 0:L!:ї:tlY?:C\lle ha tiltalt [lle om C2t ovc;rhoc:eh2d(eґ genof0rl1g Men fortsettekompen uten fly 08 utcn luftvernart11ler vllle brorc bety a utsctte hv0rt b8by8c e t stec i NorcNorge for risikoen av fullsten\i2 ;)(leggelsc ii scll1lne mte S:ffi Fuske 0[; Boc:o 0[( c1ertil fikk vi vita 2t crmeen p2ktisk t:lt ikke h2c1(e amunisjon igjen B:Tlgle skx 0:; frcns}: zeverammunisjon vpr ikke brukbar i norske gev03rer og franskmenn oc enf>;gskmenn h:l:\e irl[;en gev2srcr overl2te vbr cirme som vok8te ra)kt Eli uovlcteli[ St0fll [tv unr:;:e frivilliee menh ) kom he:ie ticen til OSS Eri kapitulering _og enhver muic ziskuss<)on :nc\enc:e vilkiir med tyskerne ville inneblret k9pitulorins hnek8 vesrt ct srunme som kom21ett 2 fornektreretnincsinjene for(cfi politik1< s;)r:ir6[erintenh2;(:ce f6tt i ofldrag QV stortinget c fore or; sam tette (nstem:ni[; hac;(:e [::oc1kjent Om Y:l k?illp skul1e bli noe ot111et 0141 en blatt or; c<r CC:f:1onstosjon om ("en Sk)::1 c a nogn bety(ning for fr8mtl:c;n om et fri t1: os ucvhongig Norse sku110 V&3re noe annet enn Gn fjori1 Crc;;n mt:tte vi lcrtsgtte med fltfset ito):!) Norges Banks c;u11rcselv0r Vl re:::cct Vtr he:tn(clsflete befnnt seg ute:n fortysk rekkevi(l(e og vill f":\lle i : cnc:ene pa engclskmennenc om NO::g0 opphorte 5 v8le en fri stat Bare det trg(je altcrnqtiv soc L:pcnt eg tror at av al18 iystre [ggl v::r cctt2 (en cystrestc kong Ha2kon hadce opplevet hn avskycce tr:1kcn 5 fykt\ fra l orcl :Horge; b3re tanker> p at h9n skul1e forlatc sitt folk val hrun motbycclis og frast;:5tenc"e Men nu som alltis val fole;lsen flv pliktn mot folk oro: land hens lov H CDS store ogtaprc verci5h:;t h::ns fasthet 0G ihcrc:1ighet hons selvglommenc10 onske om bare El tjene eitt folk hal 21(:ri v&3rt storre og mere inspirerende enn un2r cissg siste cpger i Nordtorge Korgcn :g kronprinsens fr:yktlosheti c1eres roli[e styrc c1cre o;nr;j eni:het (lere uuclig fn: st"lsatte a e soj kom 1 ber0ri1c med com og flkk enhver tl Q se po GY] egne pclsonlige belcymrirger som ubctycligc og uten forbince1se med ce store begivenheters for10p Vi c"r:;ftet c <?rdninggr s0r:t m[tt ved:t0s i N oge ettr; vur avro1sc Noen mltte bll 19en og fc Slk mynclehet at hnn kunno rfrffore seg med trskerne om visse praktiske forhlcsrcgler De b;sluttde at rmen sh:ulle demobliseres og at Do1c":1"tene skul1c opporcres tl1 a vence heffi civilklec1d De som val villige til 2 forsoke 6 nt: Sland Enelacl ellr_ K nqda skulle oppmuntres tilc"::;t :lle fl:t(:ns skip skul i e ga tl Er3"irj ogf6rspke ta ombord sl1 e offiscrer og solc1ater som vill folgc rpedlven kongenog r8rijeringen ville ikk bcole nololl nheter anneen [l;;gai1andflyktighet ;llc fly som vilr 1 slk forfatlllng at ee kunne f:ly:v:stil Shetlandspyene skulle flyves it Reste skulle0(:elegg" :EP80mrnanclerenc1eoff:iser [Ltte uli igjenil utove befalineen; Kronpnns!l " :!! li1:yqc1fsega/bli;hvil1c ikko forlate hrren Hem hc1c1c1e ii:t01elseal/;;_;<ґ vise b2ty(ningfor 12ndet at hankfefor19t 1c:;":: Scl"0tnh<tn\Skullctv:lngcs til tl bli som fcng9 Vektlge PQkeor > Sa Qrf:sell!l;frt:esri1ot en" Slikt:nlke Mer1 kronprin;setiit: Sker1eE3he1l:s:?gllens>unge;sprm::i Sverigoku1l}c vi mod letthat: frl?stlleossx>enl:?t! a 0

7 ffltghet Datte er bokens siste ktlpitoll Vi fr i "etta on utmcrlc::;t ovcrsikt over e tgtveioncc grunncr som ejordo at vrc statsm2kter reiste i Dntflyktlghct: Det var en stor skufelse for tyskorne at e ikko fiki\: tatt kongen cg roejerine:n tl fcnge 0& s cnart 101[ H:: k0n lia(" forlntt N!T e begync:te co slne anstrngelser for " f:: ist8nc noo SOL! kunno kalles i lovlia regjering i Norge En rer:jerin: som skulc lemme oncrkjonn cs nv fysklancls forbundsfellc teclio av C:ts VOD Rusl2n( og nv rnarioncttrcgjeringen i Danrnark Svericc vil(o vii sin tic h\ fulet eftor utsatt som rmc1et wr for C2t tyskc prosset Sonere skul(o Gi: sterkt press vcr9qvt_pf Finnlay!d_:t":_{1f clq1t(l:unc til e G<iore (et samma Dotte vilce bety nt ce norsko logasjonene i Rusland Svoric ofj Finlanc" vil(e bli borte sam repxot3cnt2ntcr for 1<:n2cn 0: (8n lovlige rcgj e:rir: ggn og i stoc1et ovorgn i tyskc:rnes honccr j)ettc skulcc bcty at norsk skib og norskc eiem1cl;r i c::l;:gc 12nC vil::c l:c;2 unccr tysk kontroll Tysklands plan gikk s ut pf f formf Petain rcsjcrinscn MadriQrc[jerien og pansk2 rcsjgrins til 2 ancrkjndc den nye rcgjcrigc: i Norre 0G scncrc prove L fc:: Co l:tinsk""mriklllskg Statcne og tilslu :: U 8 til a gi0rc C8t S?;!!::(; cttc Vi2 b"ty at ki)ntrcllen over (lt Norskchcnc1:;lsflfte p\ more: c:nn 1300 skil pt ever 4 8ilionor tonn skulce Sf over fro kong E:::kc]1 )S h?i1s rrjcring til tyskcrne ctte vlee ogsagi c1em?nloc:nil1 il a kr2vc Nsrr;c;s Banks Gullr0server sam nu var i mcriak or; \ cr1lfro nllo s:)o tj cmire konp:e as regj Gring for forcc1cre lon if lge Nc1rges grunnlov er et umulig ; fe isf:u:(: (jl regj criry; i lanc:et som er bcretip"ct til c kunne sjorc kr?v p: a kallcs lovlle sacngenorge er okkuprt UnCor n)rmale forholc skal nll0 viktigc b::slltningor son ejcringen fntter godkj enne s tw st rtinr::eil 1en :et vr em fulllcorrmlen umulighc: for fl egjerirzen k2110 S11Cn stortincet )[: rocjerinfcn b8sluttot ca t: forlato N ree forcu N: f[:g b8 r 9 kutc 1?V "" vi(:m tcnfor Ncrr: 1 gronser orr fer < fc:l:1tsctte KimlXm ror cen 11s1"n3l<; L het pc :frl::ril1;; 1 ht"" ltuon"llro "8 orc or; c:ermec t)k ogs regrln::::;cn c e \l konct "" " c; "< foronne bsluinim) Utcn Minstc tvil var lctt8 regcrln:;cns apellbrc og alv:;rlig2 plikt "lin C[;Cl1SkilP 3: sorinzspr::;sic1cn tok cr:: Q 1 i rn0tcme 08 tilr( at :"ettc overorc:ntll: l vrlg mcl! som s\can h!i stortisprcsic"ontcn jo n8turll:vis ikkc noo monc1 attll cgenrngktlc: optre po st:)rtil1c!cts vc[ng " P2(enann2sic"e V3r Ccnkonst_tusoncllc Sl ttl cson\;n jkt>c tyc11: St(;rtirirct kan ikko 1cO!ill1C sa::1110n ietokkupart o:nr:(c og n;;en c;v (S; m6c1lemmr s6m bor i et okkupert oy1rtc":e h2r cn honlin::;s 09xt trlnr;: f:cbts()mr0runnlovon tilkjcnnor ("ct F(llelscn horay VClr st:: sterktg ":r \lnn10 vcnsc)6k1"o ct" t: <:l t:rtinct kom St"i:on Gent Ph:istcn1814 r1\; i:;?tcmcc1yirken a; :0 Strti8mcrin som varkommet ra orcccm(l _ \Tf:tllicSQtttiv svcnslcer GrlmnlGvcns pdragr2f8 ntl[;lrc[;etk:c:rl?l 12>vli::;:? o2;116raiskc stilir1[; sorn tilkommcr r"_eli:agerne 1 stortl10smote:! 0 r n ;) "ccl""c"" \ :) 0 l " : " _ " _>

8 p :::{; kk:errcvc1e : f tl<1 "i:l1: _j1ellkt Dm f:"stsfl: acly(6r l;nhvcr som 21 )rt=r:;:cn en be ; :t:r;:: YE;tG irih2t tilg tryr::rhct" $egcle:ry5!:ё!cclg hpylcrr(::d mt fr(:rbnc::ct \ AV"S4ї kan (lt helle klc:inle K\lr;stcd unccr okkuj?2sj0:;l kan Sln" ) 1 rve"> Ocr (" " 4 Folket ":" :" "fn0rge +: " : u 0 \:/Sl;::") myn:lehetcnc 1 OS}C; natt: sag t:;;ncelse mod e polltlslcc pariclc for L crcfte muli!t"et::mc 2"/ spesi:l_\"alg erkle:1:te SaTtli>38 politiske pcrticr at valg ikke kurs:: forekomrhe:pa noen bet1l[;elscr a "" <" ї26 igfunnven fa?tsic:r: 11 Kongen hal rett til 2 :Lnnkalle tropper H_og_b_egynfie krll_fqll; So rslzaxelandot ee5sl1:lefrec""avsl1:le 1e:"" ovbryte forbund mcd ctl annen stat t Ctvscnc"e 0[: Plott<l senl:buc l Dette b2tyr med an re arc" ct ct 1kk fnn:::s noen lovlip: mync:ip;het Will no en " ::їi1ur;lqyc::nsskoplgt 2lel Cc ske volusmenn stlenr>::(: kong HaMon 81 Norges kon::;e Derfor sokte tyskerne hlt logiskl i stil mee" den linjc c"e ticli[3ere hadde fulgt sette igang en bevegelsc for tvinpe kongen til abika sjon Darcs hensikt hac"(c hole tic:cn 5 fc koncen or) kronprinsan fjcrnet utomatisk ville CQ en treiri::c prins H32ld bli konge Han oppholdt seg da sammen mcd SiL mar og SilC s0sken i Sv::rli7c Dessutcn sier den Nors:ke grunnl)v at stortirl::ct skal scmmenkallcs m en minc:re:rig prins har besege trannm regj erincen ilcke s;jpr Ce:te er dot hoyest:retts ufravlkelge pl1kt E kcllc f:nilllen stortnect flrc uker etlcr cen gamle ko18cs tpd ellrtronfr"t;i""01se _ Hclt sielen konge!! ncktet 2 utn;vnc 7:2j01 QU:iGlin! til statsministcr pr v;t tyskerm 2 1f privat)(:r[oner i OGle til 3 stotta Cenne tanken far a spare landet for krizm r5(elcggclfr De hal ikkc h:ltt hell med A a seg Dacet viste seg at ce frjole unccrtrykk2rc ikkc kunne kalle sammen stortinget provet de a ff istanc et flljpt mpte mod cndel stotings mec11emmer som kaltes til Eic"svoll Von (c:t W3r ikko noc norc1mennenc k kunne bli m:re rasence )vcr enn at (e v""lgtc Ei(:svoll Q ncttop cet sted del r:en gjllende norske rurmlov ble annttt i 1814 og c1:: vcctok uttalelse om at " kongcrlp;et Uorge or ett fr=: t sc:lvstwn;lgt uc101c:lzt og uafl8vrnclliet Rige t (Her folgcr sn en fremstilling av fcrhandlincene mee stortingets medlemmmer og man far et uclmcrket inntrykk av c"em klokskap hvormed c;e norske fulgte ce nasjonale linjer int:tll f2rhcvr;11 inns Ct han :ngc!l vci kom og S[ opprettet NSstyrct m:;c1 sin forvrm5e or; lgnktlge t;le i kr:ln:kastningen 25 september 191o bckc:l 5len[lS 1 Sln holhct konen tcller i kringkostni11[;cn 8juli O[ 27 august) Baken slutter med folccnce orr1: 1 00 S o en annen norsk kodge val tvunget til L d8 i lcmc1flyktiёjhet samen med sin kronprins Dot inntraff fc: 12 ur siden Kongen het Olav H2:rralclS0rm og kronpinscn ole sic:c:1 kon;: Lognus c:cn Gcc a ong ()1?v crog til Rusland mcc1 "n it= skare ven:l" Vp :fikk ::illuc am :l cl} konge over StDrBnlgaric" m;n Dvslcg og (ct h2t8r i sn 2t" han ten :tc n o S211: :i::1c1 " 1l1ns l;(_ 0"Yr cdl<;tr> opv1cfl" flplt a abcliserc farmelc1t "\; G u :lot; h2tl Det heter vicgr i s2d1cn at hell rr cy]lt n(oq7t og oac Gt! om veihlecning H::m ovclveict si tuosi)ncn:;; lst8 kke l:vclc h:r: skulc bgslu+te Sl L)N tl"l 11 c;; "n v"r Ter" [)1 t tr:::l ]lc;:1 eml bcgtcmete Sle 1 for k kunne cetbii skjebcnsvon()to :::::1 hoytc::< :i Sl[;:"Gn: t;n natt n 0110 Ol::1v t lls c;:np"s ot" T1";"; ": irt;lcr 0 ll:ns :m1 val fylt L ten1;c 1 av st:; r 0t tl:;:: Kj"! SOVY1C:D t: Cor6e cr 111lV cn "a h"ns " "1 v: >1 L + mc: ami t mcl \oe c\ v L_ 1ckt var s[:" lett en s;wn at h:":! tro(cc hr jt v<:{ Cncl \lnne se a m hcnc":te i hu8ct Han s/\ n :::a"n sti\ fr"d SGf?::n hclr:ls1t og Sttcllu orpyi""l;toullt kl""c" T"Ol"""Cll "o1"to(": :"t ce:t Dc:L lc VoTe Olav Trygveson 1: UrLe U:" " " " ill" itt son1:7arkornr1ct til hrun jnnl:n vcnc":t2 Slg mot h<m W SE lger c_ sinn uncle us ikkbrhetf vet du irkke v ill<cm p18l1 GU Sk31f lgc?" Dr:;i: er 1 " 1\0 crnu mor c: at c1u kan Ov"YVCle 0:1 avst: fra l ::>O!1"GaLuS LV t :" 1"1 r>k GV) lk" 1/" n" " c t l 1 G jtt ("ig s"lep1}>;; :< (:)D["eV8c:e som U(" h" c") " L81 G Clncunuermonn t (:j" l":jt;:8{kl1jens wrcoё:; bcsoirc snq f:;cmr og C 8r p cu CGrfji:csar:unenfncc sine menn TVllor c u < nt ctt "; er p" "] :nc k " 1 F :rnek c; t "lcrl GC" dot som ёdc rette er ca ttdu mpn 0;1 n L;" V c 1 \ t / _ ( i: ::< " " : " 1 1 r L tl "l \

9 j:::::c:_}";;::;t :"\it "(:;: ):_: ::::_ : _f " ;;::>;::< <:K "} ":2 _ 9 ;" < :: \_"\_\;/;;c_ ":_ ::_:::_:_ :fiepeqegievinne Norge ogud skal vjdne om at det er ditt Da:e:vitknethadde han tatt sin beslutning Han vendte jerrltil dcnhellige Norges nasjonelhelgen N6rgEfL:E:twYSlav OWhCtl1:efterf\lgerkong on har!ielld2g1gr3qhanstrone it Lc:;:: i t _ VilorOheUlsom under tysk elk kjemper den 82w:rrnc kamp for var frihet og ku+tursq kong Eaakon Og h::ns radgiv01"( }:(:;r::rer U+cnfor grensen0 samrnehmed vare vebnede styrk:l? skal vorc; circ over en bol< sam d2nrc:; <ґ Den mirirler oss ogsp om at VG1 skal vi 18 hvr;l (:i=; ra nok mec1sin eg(;t pl?gq? n:qni kal 0ESs c ;::t liv fro ct 1i8tc"isk syl:r;unkt Q \5 fay> ll1 on 1 V2r l12e3 ()al? :r2;::rr; c Oc det cr G(}:!1 V;l storgrlgsprlnґ dent ti":l<ccr op jf0 fo:::: ass ala i [31tt skrilt END DETTE VDERE STR:(S DU till LEST D:ST

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 353 tt Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 5i tt 5-l 5S t6 lo 2 1. 1 Problemstillingene Hvordan skal kontrakter og testamenter tolkes? For 6 kunne svare p6 det, rekapitulererjeg

Detaljer

DET NORSKE MISJONSSELS.KAPS HISTORIE I HUNDRE AR

DET NORSKE MISJONSSELS.KAPS HISTORIE I HUNDRE AR DET NORSKE MISJONSSELS.KAPS HISTORIE I HUNDRE AR BIND I JOHN NOME DET NORSKE MISJONSSELSKAPS HISTORIE I NORSK KIRKELIV FRA STIFTELSESTIDE N TIL SCHRE.UDERS BR UDO DREYERS GRAFISKE ANSTALT - STAVANGER ...

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Grøndahl og Dreyers Forlag AS

Grøndahl og Dreyers Forlag AS Grøndahl og Dreyers Forlag AS Alle henvendelser om rettigheter stiles til: Grøndahl og Dreyers Forlag AS Akersgt. 41, Postboks 465 Sentrum, N-0105 Oslo Grafisk formgivning for serien Norske essayister:

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

tyskeves ifi :rswit brutt satett, og har lagt veiene åpne for all ierte st5t

tyskeves ifi :rswit brutt satett, og har lagt veiene åpne for all ierte st5t KR ON I K K EN. Nr. 13 {2. årg.) 5. april 194: Det store problem. kernewitte prive å sette i verk. - o - I og med semenbruddet på vestfrontm, er det meget mulig at den orga 11KENE (22..mrs-4. april) niserte

Detaljer

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST!

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

ilr5 t1. mai Redaktør:

ilr5 t1. mai Redaktør: Ha il LJ B ULt l= T= T L- I LN] D..fl r!i l98t Olrud Rica Hotel Brununddal BK BK Hein 45 ilr5 t1. mai Redaktør: Tommy H.S,Sandsmark SLUTTRESULTAT. 1 Akadetuisk BK,...l07poeng 2. BftBcos BK...89poen9 3.

Detaljer

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb" elqit en

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb elqit en tr''l J I \ #F@-%. \ i,lr' -@3:*ffi.ffi.:::swr** t,t,l' /" """' i] il \/ [illa trt Av $ophus lvygaard. 7 " Qslo n*s_ lags histogie skal nedtesnes. I{va er vel da naturligere enn a iienvenoe-ses-tii han

Detaljer

Norwegian Appendices. Contents

Norwegian Appendices. Contents Norwegian Appendices Contents A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions B. Details about the Subjects A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions The Numbers Text block N1 658 sekshundre-og-femtiåtte

Detaljer

STRINDA I SAGN OG SAGATID

STRINDA I SAGN OG SAGATID I " ' STRINDA I SAGN OG SAGATID stud. phildl. orro OTTESEN. Alt mot slutten av stenalderen begynte menneskene! bli bofast her i Norge og landet 1 ryddes. Dd va r et tungt og seint arbeide og det plglr

Detaljer

revlsoren [(]WD ~ o Sparebankene i 1980/90-arene o Bankinspeksjonens rundskriv 5/82-6/82 o Bankgiro, sikkerhet, kontroll, revisjon

revlsoren [(]WD ~ o Sparebankene i 1980/90-arene o Bankinspeksjonens rundskriv 5/82-6/82 o Bankgiro, sikkerhet, kontroll, revisjon [(]WD ~ juni 1982 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BLANT ANNET: o Bankgiro, sikkerhet, kontroll, revisjon o Sparebankene i 1980/90-arene o N.B.R.F.s konferanse Loen o Bankinspeksjonens

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer