enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~"

Transkript

1 : _ <;> _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall for a arbeichbr tll utlandet timlddelbart etter idet h anv 91 er den nordmann s orb orge sakutenfor Norgs grenser ( hankom til Amerika ga han ut k e ken 1utlandt L1ke tter bitlrog meget til a gj 1n tyskereog quislll?ger 1 foroning haddo bidratt til eg r6legge det Bokert er oversatt tllsvensk men salget blo st k e regiering Ml1ng k 1 b " a n s et av d en svens U e emp aror e dog S?lgt og noen <:LV disse er kdmciey oyerё1ensmkicg(mghe9bkaqnv: ll e mn_man vi av <it f9:lgїd9:e3 fadet nhtry1 a( den l gonglr noon avkapltlene og hitsotter ogsaen e 1 av oppysn1ngene 1 andre F rstc kapitcl DET K:N HENDE HOS DERE OGSA Dette" cr ikke noe littrffirt ossayt holler ikke noen historisk skildring Dote bare _en poronllg f?rtolln111g Oa poitiske erfaringcr en kart redegorclse for Vlsse boglvonhotor 1 ct lte land slik do artot si fo for en mann som korn til a vrere i den stilling at han kunde f lge bciven hetene ra dag til dag b Had sam hondte i hans land or bre i en episode i tidens veldige opp gor orge or be::o en bondo pa dct store politiske sjakkbrettet og f9r krlgens endellge utgnng k()l1 Norges skjcbne syncs a VS3re et sprsґ mal nv bare sekundffir betydning vendet sam hendte i Norgo er ot skoloeksempel for nle som forstar hvad den nu pagaendo kampon innebrorer og botyr for hole monneskesli!kte1 og det b r studeres grundig i hvcrё land som ennu er n itralt 0G frl tt for hvert land mxl svever i fare log hvort umistonksomt folk < lever i skyggen avon trussel om d d Norge var ikke Tysklends nabo Norge hnr alltid statt pa den beste fot med Tyskland Dot vcrr: ingen minoritet i Norge Norgo hnddc ikke vunnot noo gjennem Versaillostr8tton det var ikke noe problem som form rket det som man pa diplomatisk sprog pleier a kalle det tradisjonelle vennskap mellem de to land Bade offisiolt og privat bevitnet tyskerno idelig sin spati nei snaere sin kjffirlighot til Norge Bade privat og o fisielt sokte do pa ale mater a f;emme samvirket og forstaelsen De arrangerto nordiske moter i Tyskland og til disse blcv at stort annal1 ann innbudt t de sendte forodragsholdre skuospilerosnngere og vdenskapsmennntll Norge og disse blev tatt i mot gestfrtt og de blev pahort med apne :efddtpfsg_qt HrQe_;; :gre < C denn enopprett varc;o c rsta sinn t1:fel1et Polen og sonere i tilfellene H9 11and og algia hadde man daytyekslot noter og dot var fremlagt uitlffiata tlfellet N?rgo ss?kt<ykerno unc1cr vennskaps meska en mrk nat uten krigrerklrer1lg og :ute1:foregamde varsel a utslette en fri nason _])0(::8$111 more e selve angrepshmdlingon i og for si gjorde at noc1ґ "9ef<:5rmeligblGvbedve av forbcmsele var at d nasj:rt3l1;rk rf{{ru; atcl stbrmakt som i arevls haddc fllrsikrct 0lsit"MsRap p:tetig ystk 8g:a VS3e en ddsfiande og at<f0inaiv}dus:ltf:[:k ix:t:clr(!fttmnn")ogkvinner spm hndde hrtt :fdrplse og omgmed o;l

2

3 ?: 3 """;;_&::;?i:lrf<;b:t;:fkkh<ibe ve mot "r; t 1 r )9c<"/t: "H?n ;{(se:ll ti; som njcn til lr"ent :form for TP1 tral tet Tl nrlr " r: " : : " " :res;;mpgllhvr::ovls / en " Lie i o; mec hver kril""i::l0"" Y C sp":::>l ti "c) ::resov;etrct ; h Vlt1 e crret :Ogїf<i3ar:n rr:atc man D ::;r)y\ lt(!(; j ;m i :::;r"i+ct6f" "r: c V _ w v;! L 1< "l\r ul<:<yey 801 h 10 t r kar;t k;j empe mot len smitten pa: a se fukt8 j: n!t}s9l\e Vl ;l:tg or Clpcnt crkjcnne ilt f:trcm virkelig Cl<8::" o gllecgl at Clenne fares morlr<krr; trurs01 "r " b" ste rer l ;) ;; \ ml;;r ske n"sv2nr;er nnencog cen 0lltlske?0 fyslske D erkjemlc helt bortsctt fr<n nasoncle sy:rspunkter og forlommcr at for c1enne fgre er fj e1net or hvillffit s om?t em n eliltgrnasjgn81t&p0p&mёl Av"\:1flf:epEhp2netebf1 selcundrer betycnlng Det finnes ikke noen mulighet for kompromis mcllcm Rett orr Urett meli et molsk ineemi:umsl:;nc" Den pc;:ghr i hvert Gn( den pqsu1 i ::llle aninc:elige rne og kvlnnes bevssthe o hver offentlig tale hver artikke1sknbentog lecerskrlbc?t 1 evlsene tar hvcr (126 stilling til problemet BeVlsst eller bevlsst styrker i cet Ondes mnkt ellorgtr i bres9 n for det Gbde Ogx a1le de mennesker som nerter a innse faren e! :!_c cryeopbuc:et for fcmtel:olonrcs nrm Det som Norge korn ut for or ikke Doe vnskli Q forst& FGkta er enk1e 0[; klare og c:et norske folket v?r trchjertet ug umistenksomt i sig cets vrtne og e mente virkelig hvad ce so 7 Tyske:ne kat det vll s1 1 cen ntstreknu1g cst oreet k::n bety noe i Ceres termlnologi 1cm Godt og Ondt Kpn utkjempes ikkc icct bgtrgkte en rekke kapiiler forteller sil Hrmb1o om beg:ivenhetone slik vi kj enner dern D8t er mnct oz meset som or av int2rcsso ogsa for norske lesere To t1ng slee1 Forst Kom;ens personlige inn sats Hln sa k1ort frg f01ste 0icblikk Rt skulce vi berge Val frihet matte statsrnaktene ikke flle i tyske honer Derfor V1 Xxx han fro ticli0 irn morgenen 9 \pril C:2 tyskerne 0121 slfttt tilbake vel Osknrsbarg ivrig for a forlate Oslo me 8to1tinc;et og r8cjerien Derfor ero e til Hamar og e1fr til Elvcrum oc siden til No1dorge og omsic:er til ErlG12ncl Den 8nnon ting H:lmbro sterkt un(crstreker er at bortsott frg Quis1ing1Uikkens forr&:cerl V"r c:et ikke forrc:ere Norge Bortsett fra Quislingoffiserene kjempot ale sa goct og"sa lenee ce kuncle 08 ryktcne om sam brcc1te sig over lltcet skyldtes yskene som pi cen muten sncc \mistillit og fbrvi:ring de norske rekker Han cvlivcr ogsa historior am miner som 121 uorukellfe om 801coter som fltktet o s v :V ё&rli[ interesse f?r oss om nu er forsvarsloso offore for propc:\e;::\1lceen keen llot VCDre: a lese et kapltel hvori han skilcrcr hvorc tyskorne kom til NoreeDe Vl v&1e nytt for c::e fleste _ OgSLc opr;<wcne over c:e tyske tnp 1 80k1lge vl nyc _ i 211fal1t har ffi111 ikko f5tt 8n s1ik samlet opgavelle Hem s2tnler dettc i 9 kcpiteli bcken: c SFORSV:"RET Co Dette or ikke cn historie om ce scksto 0a[ers krig i Nore En s&cl t N"ar [111"t: sklll"" ri """i noor o"""apporte1 en h 18 orle knn ennu lkke skrlvcs G " N h"r r"=t t en frl prcsse bllr cet Cag or tllgenge1lge og lor3c 19en " C kl1 ikke en historie am ct scm }ubl]eres men s 1 1rllgor om et antq1 sma enhct(r s)m kj cmpct mc:c: fortvll?t lppo:r:het i_ n bln" )1" mr:>110m ee u1lke en f ors k o1llge GGlxer ov lanccv 11t en?l :l 0; "_ " hetcror:; uten vitenclc om clet Gcm h(;nctc pc [\3lF rc noll Dnne isolerin er forklarinr:rcn pft le to vle ryl;:ter om fc Q 1 h C"nclin 1 Oslo o[ itockhol:n De fkkstor som X t i A " Se_ dagens ys" OVCl0"L) b fil:k vor(cmomfattenc1e puspccnlngt:lkket vrerc co ty2l<? ii;enter" 0" i rko1i c 8 nyhcter a senbl:1 8 itetilv ournalister sim ltkc h2\l e 1 noen ; b h t :(e: t "v ctrr "t cot tov co P e > s:mtavistr"og(;:crforsencc " u ; : =_:: =_=;;: 0 "1 c 1;Letldricl;ar0Fipes utc;ll frog2cpernmctcforbllnc:;lle \7r2no;<hNg;:>og vi rna hafor piot vissefekta }illiilli;;:v:f>p12 fet1:t:w ;" ""L:ё":>:; "";2;i:;jff!t:::i2s::l:::;ili;:;;

4 /;"::?Y"" ;":;:::::::"< ::" : (;:::::"<) " ";"i; :i ijer:i1g8"polit:ikk sam stott " "" :tp:{f oprcttho1:1e1 rt ces /V et estcmlipl stor Derf r" vr " ot"ndvenlg cnc s n:ntralltet OS holc"e Norge ut0 fr ;) :ck" d hanillle i roc tr" :: r6lcrtl[on a splilo moc1 i ap]e " 2y: " 0 overfvr begeo ee krltforence parter ": n D"t: otlstod slacg v:lnskel:u:"hcter Off brytli v ;;:: "t""r k l h t t f <:> 1 user men 1 mars manec h[l _ " c19 man" :1: vr e 19 e ru f et nee sqm Vr: en trilateral hc"tndlesover " ; L : ensk6t Dette btycce et engclskmenno kjento til OQ goctok kvotcme :!flor!ep"ttsklreg:ctttysk(;rrrc!cjctte til og forstyd _devdf";om Vl uar kommet ovcrens mec Englancl om " "r:()verenk()msen innei n Tysklanr skulce f:l vissc kv::mtiterc jernrnd :=G QV wikeve::enslomtn"innz kkvhere t: Tysklane;tt"ulde k ope tonn flsk 1 Nors norge frmtes imidlertid pgen store f<"trtpl ped (1e n0tfrven:1ire kj;lleanlc8r7 for 8 skibe slikernengc1er fersk fisk til Tyskl2Lnc Det va scleces<:> ikke oc S&3r_ 1it o rbellsende i (let f;tkum at et anselig ontallty fortoier korn op ti:ldennorske kysten 1 slutten 8V mars og bcgynngfscn av april Tys1;e forklarte at d\:;t vnr noc1vencie ( 2rb::ice mec dobbelt skift VC( ht:ltenes lasting ved Narvik Ticen val kostbor og (2e fryktet at eksp6" en skl}ldestoppe " em c1e tyske fartoicr pc ei nordover til Nar_?m: i?: og Troi hoc:c tyske trapper omborcl og ee var fe Mge 1:3:1 e labesettes Hcr slgne1ct g l k k c" Det si;0l\e tyske hvnlfarisgstfartoiet tl2ll Willem tl korn inn fra ishavet underamqrikansk flagg og mee merikske kj2nnetegn Det tok los i lncenes o f0rtes til hrvik :w norsk los Men GstGn bestod ikke av hvalolje men nv bensin til =ct tyske flyvt\bnct i NordNorge [lv andre militb3rfornd og ovtysko sol(nter Et stqrtant tyskere ropresent8ntqr for a kjopc op fisk hqdcclsreisence visekoulcr og k()nsulateri1benn h:g<8 fatt c:nsettele i hver eneste nork by iinfnllet p6 Norjc v;r planlet8"t i mclnecr tl "cleni1:i:rst enke:he\ pl;;nene vr15et helt o!l ho ll:ent efter t1detob ellen ": ; Den tyske forklari1g pit onfallct p8 NorGe at (t:skylctes <;t Englnnc he;tc1(e lagt ut miner i norske fa:r:v8nn V:l1"" ikle bae latt2rllg men ogso et bevis for clen mest utilsljjrecle fornkt ior bs1sk tcnkevcne 0<::> s sunc fornuft ;111e tyskc farti5icr hrcl(e tcltt sine l[(nnger ombard 0g forlatt tyskc hvncr minst cn uke for cwiclskc lner b10v lt l!i og for fartoieneforlot T;;s1:12nc h2(c\ cot uten tv1 P;2tt uker tilvic1tlr:ftige forbcrecelssr \ Det er bcklagclig at norcnennenvar s mlissoe a ikk ate hvacl som skuilice kornrnc! Een forreston hvm :lsste cct? t ce n;e llmds hemmeligeefterrctnjnesvcsen VCrsdct rc::;"jcrlngcn? Og 1 lys DV cctsom Vr henct siden 9 opril k2n ikke noen forbouses over at Norge blev tatt vee: overrumpi!i:g (Hrunbro recegjor sa for vlr flutb og (ens xtilstqn OGaskgu:cr ike at vi har foretrukkct "SDor for k<lnoner" solhan ster:r cn op y: at un(er anfallet pl NorGe le( ccn tyskc!lcvc 0l0ettp 9 C;r _Ved Horten: 2 minesveipere som f0rte tropp bl\:; e Xji 6 _ sattikf\lpuc1yktig stanc Of! "En"Clon" 81vorlli o:tt ryt byrrr:ret e(l Oscarsborg ble lblucher senket Den va:;pc:btlncst st ant?{ll 1: 1939 " h b " hn" rrtr"lt 3000 m<u1l L"rl : fo[{ acc??d orc 1_ 1 lcc hg tatt ledelsen i Oslo sam1irisfct=:m2o byggct i 1936 ble ogsa senk;t:yїs10pїporg ) a 6000 tonn or;flere min:yec:kr::rstlan$an(l:"blev krysseren Karlsruhe P ;;:{9;;;:::;B])3il$:ca:: t kr:tcot <lv ce ii;y; K0nigsberr SV&3 sc " /; 1: i:l\ysi k"t t enuelsk bomb of lye i<f;r ":("8"elet/ї"s1 Opy0 il1stertlopbr8gt f1bastrib3 trallsportsk::l9ct " ln :;;c"uv f) :;)\:1 :; ; :\e:: )ro 5r;et:tP:::::i;mG(\_:L : :

5 "t i3l/ OX"" :er! 0gonl8 S0m rr ";::;;"t\;;biliuisbn[(e:r or t" 1:1 (Len nrc ur c;e or SkYtc/eiktproc; om nt arlng p<;; en ;"R&2Z;t1ik1<c 2 ("en n?rskefl6ten :tb";f;;lii:ridsmehiiene"pit bef"stn" g fr nske men po tyske skib " e: ;;B:{"tiY " enc vee K t Sbm:\/rtCe:t c1er blcv ikkc min(rc 0 rls l<msanc og <;e sma jagerc c1ien:yeskodre fors0kte: korrnnc i vcrrqsct enn offlcerena i Horten Men rtee og battericne gav strnkp hven natten til ce april slatt)];dake mec betyclelig2 tnp for t 1: o cet tysq nnfollet blev atvinge:l:gforbi bofestnit1[;cng m(;n bl ":r;; Dek? lgcm senere for kg ktyssotgn 11f<arls::uhc" og noeb minclre \;kb sldtt t1lbeko DEn tyseskdrendrog sig tllbake Ut p2 morcens:"l 1 cvscmket og c:n tyske norske kommanc1ant avfattet i "c:n ncrke i;n om" ct t:?legr tl (en Horten nacc1e:c1:akop t:ulcrto[;tctinncols"hdnmelle_fckodl engelske og franskc ogere var p5 v f r c \t en fltc 15estaende av {kke tl Like efterpa Sel man et Mtnll1ao 0 unesette de norske Skyt Da de l:"kkelie og vel var kommet ёige orll 0rs; frsk flags vnen norske agerne mellem sig og festni Ons k: f\tt de to franske flagg og det tyske gikk tilo noncr vnket ce rakt det var overlatt til tysketncs noce og unaoy t er nrske sklbee ta innre havn uncer ild Samtic:ig ko ro tys_necbn b f 11 ene kunnc 1kke """pit 1 rt f _ l\ om c yencg norc1mennoene l\<:1 u e e or c! rec1le bycn fro 0dclcSl3elsen" NeelignendeiUltr0ff ;i Bc:rgon: "Do de tyske skib am n"tt t av en norsk patrul cbt svnrtc den tysk ofr"] cer P" flrt ence ez; nropleks ttvi t 1h cnge s : fjrer en engelsk 8sk8cro80m hlt f"r verne norc er lommt >t; c mennene rno"t t ys k ern Men cnec1ske fctt0ie hac ikkc mere rett eul 1yske l a t(mgc Ul pi: Bersens fcstningomrcte og ee sme fortcne :px;et lt" og ct blcv C"ll hst lagt ut mlncr Ut po morgenen blev ld1clervlc mlrl?ne SVClpot unc2 og byen tztt" : inn 6 h: \; C 1 Om krumpene utenfornarvik fotcllcr Hambro: Sent pa kvel(_en (8 april) molctes at utcnl:lcskg krigsldb var pa vei nnmotnik "EisvolCl gikl<: straks ut f jorl::;d (or hill"ce (e sma kystb;ttcrlcnc cc: nn10pct fpne ilt uten :t (e bcle kunnetfastscttc fartglncs naslonalltct O[ utcm 2 klllulc stans8 Cern Da "Eicsv:lclt1 fikk PlO pc co utenl"nc:sk fartoier sicm:lcrtc 0n stapp og tyskcrnc stanst En but mgc hvitt fl;lgg senc:tes til "EicsvolC" fr2 uet tysko fart et ParlamcntEren krcvet 2t Eic1svold" straks skul(:c Ci sic men sjefen nektet 0[; krovet at le tyske ffcrtoior straks skullc foriate Ge norske farvann Mens Ccnne s3dtc\lon pilgikl< 18rmet Co tyske sldbene sig :l1ere og mre og da (en tysko officor forlot "EiCsvCll og hans bat var korrunet klar av Cct n(:rskc skib sencte h011 et signal til cen tyske eskadresjcf srumme oicbli( pnct alle c tyskc fnrtgier ild En r811at gikk rett inn i lieic1svold tl s ammunisjonslagcr 0[; en eksplosjon mntraff llv c"c 200 lanl1 omborc1 blev 8 rcdcet "Norge" befalte nu 1 fl tykerne e stanse mh tyskcron fortsattc hverpa l}krgc a:pnet id Hvorc1an dot gikk vet vi "N)rrc" Cikk ogsc til bunns og sn hater det: "De yske hanclolskjb ilkrvik Coltok i strilcn og gjor( fdittige 1?ruk _ c;v Slne skjultc m1tskinl<[loncr Og for frste EC"nt blev cet plutsellg Qpenbart at CG a]lo haute store troppestyrkcr omborg lnfa1let val ytterst O:11hy::;coiig forberect av Cen tyske konsul i Narvik oclc:c 3: m ogs tok mcgct aktiv (01 i ::"0 f01enc:3 tysk8\oporasoner 1 byen " eretningeom oc flyvcv2benots kp kan kkcgjongis er mon et er bet1icm::e f: lese cn s:tftlet fremstlll3 nv cen 1nnsats VClre mprovise styrkcr Gjlrc Hen hcnsiktcn lo Hnrwr?s bo og med (2tG utdrag qv den Gr jeke [1 fortelle ("cn filll tlillc hlstole enskten?r Q ofklar enclcl ting vi ikkc har sette k1art oller holcer p" glernme :legnpropaganc1aen og c:oct cr: f;rhgen!itralitots po 1itikk var apen 0G k1ar TY1:nclsanfall pi:\ vart land var pll?lagt i cctlj er >Lerwr0r cngclskmcnnenc 1; ut ine ffiln0; 8 arll "fortsette <K01l8"cp: or; roejcringcns rase tl nc1rnc fpr _erfra a ki:ul\pe var klok or: Cct cneste rktlge "" 1 DBortsett :fro NS Lvar cot ingcn nordrnann som forr(;te sittfolk e j "

6 63 "rn Ryktenc; om P1u8scfurrerli skylt8s tyske agenter ; :{Ft4:;_:t_:: _:<: : : : E Mere l;;:loe annet vser v:1 fullkonme llforbalocthet at vi naivt 05 urhisёelffi$ourrt;trodc:e pc tyske :j:orsikrilger em vennslmp 0G noytr21itet _ c >;_: _ i : ;etaylpitlene forteller S Fambro O!l lvorccn cct p"ikk for seg at m?v!htemmenc1emd stortingots bcg1utning i Elvrum bgstemteseg tl:<:t cratl Ene1ana :[\c;t :01 kngen (; rq[:jeringen s?m oppholclt seg"l Tros fylke i ble x lcrt CLt vre ollortos troppe:i mntte forlate lanaet D\;t kapte hvqr han sl:lu:er_ omfo()t+eheef": l = _ MDl\[iTSOLENS Gh:NS Vi hadg 7 ale gjeom rac08n fulgt begivcnhetcnos gans i FlnCern men a1lkevel ble cc:t em cag ffie:c skuffec1c forhtpninc8r (a vi fikk vite at r mrrllngen av Noge forestoc Lunsrummct i biskopboligen i romsp bruktes som satsr2tsa1 og ffianc1ag3cj e juni 1840 hade ko18en k2ldt sammen statsraq!em; general rtuge 02 mee for fl cr0fte stillinc;cn sammen med ham?g kr<;mprllsen Del stoc1 tre a1 terntiver apne: C forsettc ::npen a kilpltulcr? eller L: flykte 0;::; forlatc N0rge!et!P_r 0:L!:ї:tlY?:C\lle ha tiltalt [lle om C2t ovc;rhoc:eh2d(eґ genof0rl1g Men fortsettekompen uten fly 08 utcn luftvernart11ler vllle brorc bety a utsctte hv0rt b8by8c e t stec i NorcNorge for risikoen av fullsten\i2 ;)(leggelsc ii scll1lne mte S:ffi Fuske 0[; Boc:o 0[( c1ertil fikk vi vita 2t crmeen p2ktisk t:lt ikke h2c1(e amunisjon igjen B:Tlgle skx 0:; frcns}: zeverammunisjon vpr ikke brukbar i norske gev03rer og franskmenn oc enf>;gskmenn h:l:\e irl[;en gev2srcr overl2te vbr cirme som vok8te ra)kt Eli uovlcteli[ St0fll [tv unr:;:e frivilliee menh ) kom he:ie ticen til OSS Eri kapitulering _og enhver muic ziskuss<)on :nc\enc:e vilkiir med tyskerne ville inneblret k9pitulorins hnek8 vesrt ct srunme som kom21ett 2 fornektreretnincsinjene for(cfi politik1< s;)r:ir6[erintenh2;(:ce f6tt i ofldrag QV stortinget c fore or; sam tette (nstem:ni[; hac;(:e [::oc1kjent Om Y:l k?illp skul1e bli noe ot111et 0141 en blatt or; c<r CC:f:1onstosjon om ("en Sk)::1 c a nogn bety(ning for fr8mtl:c;n om et fri t1: os ucvhongig Norse sku110 V&3re noe annet enn Gn fjori1 Crc;;n mt:tte vi lcrtsgtte med fltfset ito):!) Norges Banks c;u11rcselv0r Vl re:::cct Vtr he:tn(clsflete befnnt seg ute:n fortysk rekkevi(l(e og vill f":\lle i : cnc:ene pa engclskmennenc om NO::g0 opphorte 5 v8le en fri stat Bare det trg(je altcrnqtiv soc L:pcnt eg tror at av al18 iystre [ggl v::r cctt2 (en cystrestc kong Ha2kon hadce opplevet hn avskycce tr:1kcn 5 fykt\ fra l orcl :Horge; b3re tanker> p at h9n skul1e forlatc sitt folk val hrun motbycclis og frast;:5tenc"e Men nu som alltis val fole;lsen flv pliktn mot folk oro: land hens lov H CDS store ogtaprc verci5h:;t h::ns fasthet 0G ihcrc:1ighet hons selvglommenc10 onske om bare El tjene eitt folk hal 21(:ri v&3rt storre og mere inspirerende enn un2r cissg siste cpger i Nordtorge Korgcn :g kronprinsens fr:yktlosheti c1eres roli[e styrc c1cre o;nr;j eni:het (lere uuclig fn: st"lsatte a e soj kom 1 ber0ri1c med com og flkk enhver tl Q se po GY] egne pclsonlige belcymrirger som ubctycligc og uten forbince1se med ce store begivenheters for10p Vi c"r:;ftet c <?rdninggr s0r:t m[tt ved:t0s i N oge ettr; vur avro1sc Noen mltte bll 19en og fc Slk mynclehet at hnn kunno rfrffore seg med trskerne om visse praktiske forhlcsrcgler De b;sluttde at rmen sh:ulle demobliseres og at Do1c":1"tene skul1c opporcres tl1 a vence heffi civilklec1d De som val villige til 2 forsoke 6 nt: Sland Enelacl ellr_ K nqda skulle oppmuntres tilc"::;t :lle fl:t(:ns skip skul i e ga tl Er3"irj ogf6rspke ta ombord sl1 e offiscrer og solc1ater som vill folgc rpedlven kongenog r8rijeringen ville ikk bcole nololl nheter anneen [l;;gai1andflyktighet ;llc fly som vilr 1 slk forfatlllng at ee kunne f:ly:v:stil Shetlandspyene skulle flyves it Reste skulle0(:elegg" :EP80mrnanclerenc1eoff:iser [Ltte uli igjenil utove befalineen; Kronpnns!l " :!! li1:yqc1fsega/bli;hvil1c ikko forlate hrren Hem hc1c1c1e ii:t01elseal/;;_;<ґ vise b2ty(ningfor 12ndet at hankfefor19t 1c:;":: Scl"0tnh<tn\Skullctv:lngcs til tl bli som fcng9 Vektlge PQkeor > Sa Qrf:sell!l;frt:esri1ot en" Slikt:nlke Mer1 kronprin;setiit: Sker1eE3he1l:s:?gllens>unge;sprm::i Sverigoku1l}c vi mod letthat: frl?stlleossx>enl:?t! a 0

7 ffltghet Datte er bokens siste ktlpitoll Vi fr i "etta on utmcrlc::;t ovcrsikt over e tgtveioncc grunncr som ejordo at vrc statsm2kter reiste i Dntflyktlghct: Det var en stor skufelse for tyskorne at e ikko fiki\: tatt kongen cg roejerine:n tl fcnge 0& s cnart 101[ H:: k0n lia(" forlntt N!T e begync:te co slne anstrngelser for " f:: ist8nc noo SOL! kunno kalles i lovlia regjering i Norge En rer:jerin: som skulc lemme oncrkjonn cs nv fysklancls forbundsfellc teclio av C:ts VOD Rusl2n( og nv rnarioncttrcgjeringen i Danrnark Svericc vil(o vii sin tic h\ fulet eftor utsatt som rmc1et wr for C2t tyskc prosset Sonere skul(o Gi: sterkt press vcr9qvt_pf Finnlay!d_:t":_{1f clq1t(l:unc til e G<iore (et samma Dotte vilce bety nt ce norsko logasjonene i Rusland Svoric ofj Finlanc" vil(e bli borte sam repxot3cnt2ntcr for 1<:n2cn 0: (8n lovlige rcgj e:rir: ggn og i stoc1et ovorgn i tyskc:rnes honccr j)ettc skulcc bcty at norsk skib og norskc eiem1cl;r i c::l;:gc 12nC vil::c l:c;2 unccr tysk kontroll Tysklands plan gikk s ut pf f formf Petain rcsjcrinscn MadriQrc[jerien og pansk2 rcsjgrins til 2 ancrkjndc den nye rcgjcrigc: i Norre 0G scncrc prove L fc:: Co l:tinsk""mriklllskg Statcne og tilslu :: U 8 til a gi0rc C8t S?;!!::(; cttc Vi2 b"ty at ki)ntrcllen over (lt Norskchcnc1:;lsflfte p\ more: c:nn 1300 skil pt ever 4 8ilionor tonn skulce Sf over fro kong E:::kc]1 )S h?i1s rrjcring til tyskcrne ctte vlee ogsagi c1em?nloc:nil1 il a kr2vc Nsrr;c;s Banks Gullr0server sam nu var i mcriak or; \ cr1lfro nllo s:)o tj cmire konp:e as regj Gring for forcc1cre lon if lge Nc1rges grunnlov er et umulig ; fe isf:u:(: (jl regj criry; i lanc:et som er bcretip"ct til c kunne sjorc kr?v p: a kallcs lovlle sacngenorge er okkuprt UnCor n)rmale forholc skal nll0 viktigc b::slltningor son ejcringen fntter godkj enne s tw st rtinr::eil 1en :et vr em fulllcorrmlen umulighc: for fl egjerirzen k2110 S11Cn stortincet )[: rocjerinfcn b8sluttot ca t: forlato N ree forcu N: f[:g b8 r 9 kutc 1?V "" vi(:m tcnfor Ncrr: 1 gronser orr fer < fc:l:1tsctte KimlXm ror cen 11s1"n3l<; L het pc :frl::ril1;; 1 ht"" ltuon"llro "8 orc or; c:ermec t)k ogs regrln::::;cn c e \l konct "" " c; "< foronne bsluinim) Utcn Minstc tvil var lctt8 regcrln:;cns apellbrc og alv:;rlig2 plikt "lin C[;Cl1SkilP 3: sorinzspr::;sic1cn tok cr:: Q 1 i rn0tcme 08 tilr( at :"ettc overorc:ntll: l vrlg mcl! som s\can h!i stortisprcsic"ontcn jo n8turll:vis ikkc noo monc1 attll cgenrngktlc: optre po st:)rtil1c!cts vc[ng " P2(enann2sic"e V3r Ccnkonst_tusoncllc Sl ttl cson\;n jkt>c tyc11: St(;rtirirct kan ikko 1cO!ill1C sa::1110n ietokkupart o:nr:(c og n;;en c;v (S; m6c1lemmr s6m bor i et okkupert oy1rtc":e h2r cn honlin::;s 09xt trlnr;: f:cbts()mr0runnlovon tilkjcnnor ("ct F(llelscn horay VClr st:: sterktg ":r \lnn10 vcnsc)6k1"o ct" t: <:l t:rtinct kom St"i:on Gent Ph:istcn1814 r1\; i:;?tcmcc1yirken a; :0 Strti8mcrin som varkommet ra orcccm(l _ \Tf:tllicSQtttiv svcnslcer GrlmnlGvcns pdragr2f8 ntl[;lrc[;etk:c:rl?l 12>vli::;:? o2;116raiskc stilir1[; sorn tilkommcr r"_eli:agerne 1 stortl10smote:! 0 r n ;) "ccl""c"" \ :) 0 l " : " _ " _>

8 p :::{; kk:errcvc1e : f tl<1 "i:l1: _j1ellkt Dm f:"stsfl: acly(6r l;nhvcr som 21 )rt=r:;:cn en be ; :t:r;:: YE;tG irih2t tilg tryr::rhct" $egcle:ry5!:ё!cclg hpylcrr(::d mt fr(:rbnc::ct \ AV"S4ї kan (lt helle klc:inle K\lr;stcd unccr okkuj?2sj0:;l kan Sln" ) 1 rve"> Ocr (" " 4 Folket ":" :" "fn0rge +: " : u 0 \:/Sl;::") myn:lehetcnc 1 OS}C; natt: sag t:;;ncelse mod e polltlslcc pariclc for L crcfte muli!t"et::mc 2"/ spesi:l_\"alg erkle:1:te SaTtli>38 politiske pcrticr at valg ikke kurs:: forekomrhe:pa noen bet1l[;elscr a "" <" ї26 igfunnven fa?tsic:r: 11 Kongen hal rett til 2 :Lnnkalle tropper H_og_b_egynfie krll_fqll; So rslzaxelandot ee5sl1:lefrec""avsl1:le 1e:"" ovbryte forbund mcd ctl annen stat t Ctvscnc"e 0[: Plott<l senl:buc l Dette b2tyr med an re arc" ct ct 1kk fnn:::s noen lovlip: mync:ip;het Will no en " ::їi1ur;lqyc::nsskoplgt 2lel Cc ske volusmenn stlenr>::(: kong HaMon 81 Norges kon::;e Derfor sokte tyskerne hlt logiskl i stil mee" den linjc c"e ticli[3ere hadde fulgt sette igang en bevegelsc for tvinpe kongen til abika sjon Darcs hensikt hac"(c hole tic:cn 5 fc koncen or) kronprinsan fjcrnet utomatisk ville CQ en treiri::c prins H32ld bli konge Han oppholdt seg da sammen mcd SiL mar og SilC s0sken i Sv::rli7c Dessutcn sier den Nors:ke grunnl)v at stortirl::ct skal scmmenkallcs m en minc:re:rig prins har besege trannm regj erincen ilcke s;jpr Ce:te er dot hoyest:retts ufravlkelge pl1kt E kcllc f:nilllen stortnect flrc uker etlcr cen gamle ko18cs tpd ellrtronfr"t;i""01se _ Hclt sielen konge!! ncktet 2 utn;vnc 7:2j01 QU:iGlin! til statsministcr pr v;t tyskerm 2 1f privat)(:r[oner i OGle til 3 stotta Cenne tanken far a spare landet for krizm r5(elcggclfr De hal ikkc h:ltt hell med A a seg Dacet viste seg at ce frjole unccrtrykk2rc ikkc kunne kalle sammen stortinget provet de a ff istanc et flljpt mpte mod cndel stotings mec11emmer som kaltes til Eic"svoll Von (c:t W3r ikko noc norc1mennenc k kunne bli m:re rasence )vcr enn at (e v""lgtc Ei(:svoll Q ncttop cet sted del r:en gjllende norske rurmlov ble annttt i 1814 og c1:: vcctok uttalelse om at " kongcrlp;et Uorge or ett fr=: t sc:lvstwn;lgt uc101c:lzt og uafl8vrnclliet Rige t (Her folgcr sn en fremstilling av fcrhandlincene mee stortingets medlemmmer og man far et uclmcrket inntrykk av c"em klokskap hvormed c;e norske fulgte ce nasjonale linjer int:tll f2rhcvr;11 inns Ct han :ngc!l vci kom og S[ opprettet NSstyrct m:;c1 sin forvrm5e or; lgnktlge t;le i kr:ln:kastningen 25 september 191o bckc:l 5len[lS 1 Sln holhct konen tcller i kringkostni11[;cn 8juli O[ 27 august) Baken slutter med folccnce orr1: 1 00 S o en annen norsk kodge val tvunget til L d8 i lcmc1flyktiёjhet samen med sin kronprins Dot inntraff fc: 12 ur siden Kongen het Olav H2:rralclS0rm og kronpinscn ole sic:c:1 kon;: Lognus c:cn Gcc a ong ()1?v crog til Rusland mcc1 "n it= skare ven:l" Vp :fikk ::illuc am :l cl} konge over StDrBnlgaric" m;n Dvslcg og (ct h2t8r i sn 2t" han ten :tc n o S211: :i::1c1 " 1l1ns l;(_ 0"Yr cdl<;tr> opv1cfl" flplt a abcliserc farmelc1t "\; G u :lot; h2tl Det heter vicgr i s2d1cn at hell rr cy]lt n(oq7t og oac Gt! om veihlecning H::m ovclveict si tuosi)ncn:;; lst8 kke l:vclc h:r: skulc bgslu+te Sl L)N tl"l 11 c;; "n v"r Ter" [)1 t tr:::l ]lc;:1 eml bcgtcmete Sle 1 for k kunne cetbii skjebcnsvon()to :::::1 hoytc::< :i Sl[;:"Gn: t;n natt n 0110 Ol::1v t lls c;:np"s ot" T1";"; ": irt;lcr 0 ll:ns :m1 val fylt L ten1;c 1 av st:; r 0t tl:;:: Kj"! SOVY1C:D t: Cor6e cr 111lV cn "a h"ns " "1 v: >1 L + mc: ami t mcl \oe c\ v L_ 1ckt var s[:" lett en s;wn at h:":! tro(cc hr jt v<:{ Cncl \lnne se a m hcnc":te i hu8ct Han s/\ n :::a"n sti\ fr"d SGf?::n hclr:ls1t og Sttcllu orpyi""l;toullt kl""c" T"Ol"""Cll "o1"to(": :"t ce:t Dc:L lc VoTe Olav Trygveson 1: UrLe U:" " " " ill" itt son1:7arkornr1ct til hrun jnnl:n vcnc":t2 Slg mot h<m W SE lger c_ sinn uncle us ikkbrhetf vet du irkke v ill<cm p18l1 GU Sk31f lgc?" Dr:;i: er 1 " 1\0 crnu mor c: at c1u kan Ov"YVCle 0:1 avst: fra l ::>O!1"GaLuS LV t :" 1"1 r>k GV) lk" 1/" n" " c t l 1 G jtt ("ig s"lep1}>;; :< (:)D["eV8c:e som U(" h" c") " L81 G Clncunuermonn t (:j" l":jt;:8{kl1jens wrcoё:; bcsoirc snq f:;cmr og C 8r p cu CGrfji:csar:unenfncc sine menn TVllor c u < nt ctt "; er p" "] :nc k " 1 F :rnek c; t "lcrl GC" dot som ёdc rette er ca ttdu mpn 0;1 n L;" V c 1 \ t / _ ( i: ::< " " : " 1 1 r L tl "l \

9 j:::::c:_}";;::;t :"\it "(:;: ):_: ::::_ : _f " ;;::>;::< <:K "} ":2 _ 9 ;" < :: \_"\_\;/;;c_ ":_ ::_:::_:_ :fiepeqegievinne Norge ogud skal vjdne om at det er ditt Da:e:vitknethadde han tatt sin beslutning Han vendte jerrltil dcnhellige Norges nasjonelhelgen N6rgEfL:E:twYSlav OWhCtl1:efterf\lgerkong on har!ielld2g1gr3qhanstrone it Lc:;:: i t _ VilorOheUlsom under tysk elk kjemper den 82w:rrnc kamp for var frihet og ku+tursq kong Eaakon Og h::ns radgiv01"( }:(:;r::rer U+cnfor grensen0 samrnehmed vare vebnede styrk:l? skal vorc; circ over en bol< sam d2nrc:; <ґ Den mirirler oss ogsp om at VG1 skal vi 18 hvr;l (:i=; ra nok mec1sin eg(;t pl?gq? n:qni kal 0ESs c ;::t liv fro ct 1i8tc"isk syl:r;unkt Q \5 fay> ll1 on 1 V2r l12e3 ()al? :r2;::rr; c Oc det cr G(}:!1 V;l storgrlgsprlnґ dent ti":l<ccr op jf0 fo:::: ass ala i [31tt skrilt END DETTE VDERE STR:(S DU till LEST D:ST

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM U'!'UAvr; 1-91 (OJtkee) lop køalilel DELELISTE FOR ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 O/lJcet, Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delen I s nummer. Hvis bestilleren imidlertid er i

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka Løsninger til oppgvene i ok S kpittel 4 Logritmer Løsninger til oppgvene i ok 4. Vi leser v fr tllet 4 på y-ksen og ser t vi får den tilhørende verdien,6 på -ksen. lg 4,6 Vi leser v fr tllet,5 på y-ksen

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans.

Oppgaven dekker ideell opamp, bodeplot og resonans. Lønngfrlg fr ktvt flter gve FYS3 H9 Uke 4 H.Blk Aktvt flter Ogven ekker eell m, elt g renn. Dette flteret er ert å en relerng v et Sllen ey flter. Ref : Sllen, R. P.; E. L. ey 955-3. "A Prtl Meth f Degnng

Detaljer

~ A~~~;;'" ~/~ : ~::

~ A~~~;;' ~/~ : ~:: LONG FRA FSKERDREKTØREN J - 3-88 (J-35-84 UTGÅR) ~ :~,~~l:e~nl?.~o~b:~~~~~~~ ~ A~~~;;'" ~/~ : ~::0 0 7 0 Bergen, 02. 02. 88 EHB/ TAa FORS KRFT OM ENDR NG FORSKRFT OM REGULERNG AV FSKE OG TARETRAL NG MØRE

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 131535 NORGE [B] () UTLEGNINGSSKRIFT Ar. 3535 (5) Int. Cl. B Ol D 53/0 STYRET () Patentsøknad nr. 6/73 FOR DET INDUSTRIELLE () nngtt. RETTSVERN (3) Løpedag 5.06.73 (4) Søknaden ålment tlgjengelg fra 30..74 (44)

Detaljer

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 3210 DEMO. Fem Blix salmer. Arrangert for mannskor av Hans Arne Akerø CANTANDO MUSIKKFORLAG AS C 3210 em Blx salm Arrangt for mannskor av Hans Arne Akø CANTANDO MUSIKKORLAG AS WWWMUSIKKORLAGETNO Innhold 1 Hmmelske ad hleg utan lke 5 2 Klng no klokka 8 3 Med esus vl eg fara 11 Syng sle morgonstund

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud)

Kormesse 2010. med dansk tekst for a cappella kor. Verner Larsen 2010. Kyrie Eleison (Herre forbarm dig) Gloria (Ære være Gud) Kormesse 2010 med dansk tekst or a aella kor erner Larsen 2010 Kyrie Eleison (Herre orbarm ) Gloria (Ære være Gud) Credo (i tro, vi alle tro å Gud) antus (Hellig er Herren) eneditus (elsignet være han,

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2629528 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. H04N 19/50 (2014.01) H04N 19/119 (2014.01) H04N 19/122 (2014.01) H04N 19/137 (2014.01) H04N 19/139 (2014.01)

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod

Blod. P3 Blodoverforing. Reaksjon. Blodpose. nedfrosset plasma. blodbanken. Blod. Blod. Kassert blod Lsnngs fors lag t l Eks amen 45060 og 4560 Sys t e mer ng T r s dag 9. jun 992 Kl. 0900 { 300 5. jun 992 Oppge a) Pasenter D2 Tmergster D4 Pasentregster type, Rhesusverd Reaksjon P3 overforng Akutttlfelle

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer