Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Bustadregister... 77

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. februar 1801 Ved kongeleg reskript av 28. november 1800 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" i Danmark, Noreg og på Island den 1. februar På kvar bustad skulle alle personar til stades på teljingstidspunktet førast i teljingslista. Born fødde etter 1. februar, men før teljinga blei ferdig, skulle ikkje teljast. Ei heller dei som døydde etter 1. februar. Alle i Noreg skulle teljast, både dei som var på besøk i landet og dei som var fråverande, men hadde sitt faste opphald i Noreg. Busetnaden skulle teljast der dei var heimehøyrande og ikkje der dei hadde opphald på teljingstidspunktet. Trass i denne instruksen finn ein tenestefolk ført der dei hadde arbeid, soldatar ført i lister for kasernar mm. og jamvel utflytta studentar i København ført i teljingslistene på bustaden til foreldra. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med sundag 1. februar 1801 og i så mange dagar som var nødvendig. I kjøpstadene og dei gruve- og verkssamfunna som høyrte til under Oberbergamtet på Kongsberg var rodemeistrane ansvarlege for å føre listene under oppsyn av magistraten. Dei nytta trykte skjema i teljingsarbeidet. Dei gjekk frå dør til dør og fekk opplysningane til teljingslistene frå hovudpersonen i kvart hushald. Magistraten sende listene vidare for kontroll hos stiftamtmannen. På landet var sokneprestane ansvarlege for teljingsarbeidet. Dei kunne be om hjelp til teljingsarbeidet frå klokkarane og skulehaldarane, men stort sett førte dei listene sjølv. Prestane sende listene vidare til prosten, deretter gjekk listene til amtmannen som så sende dei til stiftamtmannen. Prestane hadde trykte skjema for landdistrikta som dei fylte ut. Dei fekk opplysningane til teljingslistene i samband med sundagsgudstenestene og det var nok mest vanleg at hovudpersonen i kvart hushald ga opplysningane. Til slutt blei alle teljingslistene sende til Rentekammeret i København. Folketeljinga 1801 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Arbeidet med å transkribere folketeljinga frå 1801 starta allereie i Eit samarbeid mellom Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Bergen ved Historisk Institutt tok fatt med Jan Oldervoll som prosjektleiar teljinga blei transkribert ordrett, rubrikk for rubrikk, på databand - papirband med hol i staden for bokstavar. Deretter las ein banda inn på ein datamaskin. Så allereie på 1970-talet fanst ei bokstavrett, digitalisert kopi av teljinga. Men for vidare forsking på dataa, måtte ein ha statistikk. Dermed starta ein med eit større kodingsprosjekt av informasjonen frå teljinga. Med dei koda dataa kunne Statistisk sentralbyrå presentere statistikken for 1801-teljinga i ny utgåve i Og med internett på plass gjorde Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen grunnlagsdataa for statistikken ope tilgjengeleg for alle frå 1. desember Med lanseringa av Digitalarkivet i 1998, blei folketeljinga 1801 flytta dit, men Arkivverket tok ikkje over forvaltinga av den transkriberte 1801-teljinga formelt før i Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1801 Personar i alt: 1543 (kvinner: 836, menn: 707) Bustader: 234 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 1543 (kvinner: 836, menn: 707) Bustader i krinsen: 234 Leil. i krinsen: 0 Krins: 001 Tønsberg Prestegjeld: Tønsberg Herred/by: Tønsberg Store Langgade No. 1. Lit. A. 001 Oven Eliasen Juul m 1te gifte Huusbonde Styrmand 35 (alder) 002 Anne Malene Pedersdatter k 1te gifte Hustrue 30 (alder) 003 Oven Ovensen m Søn 4 (alder) 004 Elias Ovensen m Søn 1 (alder) 005 Anne Berthe Ovensdatter* k Datter 8 (alder) Store Langgade No. 1. Lit. B. 001 Rasmus Nielsen m Gift i første ægteskab Huusbonde Matros 40 (alder) 002 Anne Maria Olsdatter k Gift i første ægteskab Hustrue 40 (alder) 003 Oven Rasmusen m Søn 7 (alder) 004 Niels Rasmusen m Søn 3 (alder) Store Langgade No. 2. Lit. A. 001 Johannes Pedersen Brue m 1te gifte Huusbonde Skipper 48 (alder) 002 Johanne Thorsen k 2dt gifte Hustrue 49 (alder) 003 Thor Hendrich Brue m Søn 12 (alder) 004 Peder Johs Brue m Søn 10 (alder) 005 Maria Johsdatter Brue k Datter 8 (alder) 006 Hans Johs Brue m Søn 3 (alder) 007 Anne Margrethe Jonsdatter k Ugift Tienestepige 25 (alder) 008 Anne Maria Torsen k Ugift Svigersøster Ophold i huset 54 (alder) Store Langgade No. 2. Lit. B. 001 Hans Jacobsen Møller m 1te ægteskab Huusbonde Rorsmand 60 (alder) 002 Bondik Andersdatter k 1te ægteskab Hustrue 54 (alder) 003 Jacob Hansen m Ugift Søn Søefarende 25 (alder) 004 Anders Hansen m Ugift Søn Søefarende 23 (alder) 005 Guttorm Hansen m Ugift Søn Søefarende og opholder sig 23 (alder) udenrigs 006 Live Rolfsdatter k Ugift Tienestepige 20 (alder) Store Langgade No Thomas Joh. Egelsberg m 1te gifte Huusbonde Søefarende 38 (alder) 002 Marthe Pedersdatter k 1te gifte Huustrue 36 (alder) 003 Johan Thomesen m Søn 5 (alder) 004 Peter Thomesen m Søn 3 (alder) 005 Anders Monsen m Gift første gang Huusbonde Søefarende 44 (alder) 006 Juditte Michelsdatter k Gift første gang Hustrue 25 (alder) 007 Christopher Andersen m Søn 9 (alder) 008 Elias Andersen m Søn 2 (alder) Store Langgade No Ole Andr. Andr.sen Lørthe m Gift 2dn gang Huusbonde Søefarende 67 (alder) 002 Christine Jensdatter Thue k Gift 1te gang Huustrue 60 (alder) Store Langgade No Dorthe Pedersdatter Bærentsen k Enke efter 2dt ægteskab Huusbonde og Lever af sin formue 71 (alder) enke Store Langgade No. 6 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0705 Tønsberg 001 Hans Nielsen Aas m Gift 2dn gang Huusbonde Skoemager 45 (alder) 002 Elisabeth Larsdatter k Gift 2dn gang Hustrue 46 (alder) 003 Else Maria Hansdatter* k Datter 15 (alder) 004 Mathea Christine Hansdatter* k Datter 14 (alder) 005 Lovise Fridericha Hansdatter* k Datter 12 (alder) 006 Jacob Hansen m Søn 10 (alder) Store Langgade No Anne Maria Poulsdatter k Enke af 1 ægteskab Huusbonde Ved at arbeide 42 (alder) 002 Gunnied Gutormsdatter k Datter 13 (alder) 003 Aase Maria Gutormsdatter k Datter 6 (alder) 004 Pouline Gutormsdatter k Datter 3 (alder) 005 Michel Eilersen m Gift første gang Logerende Matros 37 (alder) 006 Anne Nielsdatter k Gift første gang Hustrue 36 (alder) 007 Christence Michelsdatter k Datter 7 (alder) 008 Eilert Michelsen m Søn 4 (alder) 009 Johan Michelsen m Søn 2 (alder) 010 Else Gundersdatter k Enke af 2 ægteskab Logerende Ved dagarbeide 56 (alder) 011 Else Eilertsdatter k Ugift Datter 20 (alder) 012 Niels Eilersen m Ugift Søn Matros 23 (alder) 013 Birthe Olsdatter k Ugift Logerende Arbeider 53 (alder) 014 Erich Erichsen m Ugift Logerende Søefarende 31 (alder) 015 Anders Nielsen Welle m Gift første gang Logerende Skomager 54 (alder) 016 Karen Knudsdatter k Gift første gang Hustrue 54 (alder) 017 Johan Lundborg m Gift første gang Logerende Bødker 55 (alder) 018 Sidsel Christophersdatter k Gift første gang Hustrue 54 (alder) 019 Johanne Christine Johansdatter k Ugift Datter 20 (alder) 020 Anders Johansen m Søn 13 (alder) 021 Johan Peter Johansen m Søn 12 (alder) 022 Lars Svendsen m Ugift Logerende Dagarbeider 38 (alder) 023 Ole Nielsen m Enkemand 1te gang Logerende Dagarbeider 50 (alder) Store Langgade No Christen Larsen m Gift første gang Huusbonde Matros 60 (alder) 002 Inger Olsdatter k Gift første gang Hustrue 60 (alder) 003 Ingvald Christensen m Ugift Søn Matros 23 (alder) Store Langgade No Anne Christensdatter Føyen k Enke efter 1te ægteskab Huusbonde Ved vennernes understøttelse 66 (alder) 002 Mathias Eliesen Føyen m Ugift Søn Skipper 36 (alder) 003 Eilert Eliesen Føyen m Ugift Søn Skipper 29 (alder) 004 Karen M. Føyen k Ugift Datter 39 (alder) 005 Catharina Føyen k Enke af 1te ægteskab Søster til husb. Ved sine midler 67 (alder) 006 Petronelle Martinusdatter k Ugift Tienestepige 20 (alder) Store Langgade No Anne Maria Føyen k Ugift Huusbond Lidet høgerie 39 (alder) 002 Oline Catharina Føyen k Ugift Søsteren Hos søsteren 36 (alder) 003 Syrene Pedersdatter k Ugift Tienestepige 30 (alder) Store Langgade No Hans Olsen Holmen m Gift 2dn gang Huusbonde Dagarbeider 52 (alder) 002 Lene Andersdatter k 1te ægteskab Hustrue 48 (alder) 003 Ole Hansen m Ugift Søn Skrædder 23 (alder) 004 Torger Hansen m Ugift Søn Matros 21 (alder) 005 Hans Hansen m Søn 13 (alder) 006 Johannes Hansen m Søn 6 (alder) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Store Langgade No Kirsten Henrichsdatter k Enke af 2det ægteskab Huusbonde Lever af børnene 82 (alder) 002 Ole Eilertsen m Ugift Søn Styrmand 39 (alder) 003 Berthe Eilertsdatter k Ugift Datter Hos moderen 42 (alder) Store Langgade No Johan Liibe m Gift 1 gang Huusbonde Smedsvend 29 (alder) 002 Karen Jacobsdatter k Gift 2d. gang Hustrue 30 (alder) 003 Anders Jensen m Søn af 1. ægteskab 3 (alder) Store Langgade No Bodel Clausdatter Berg k Enke af 1. ægteskab Enke og Uden næringsvey 49 (alder) huusbonde for huset 002 Claus Jacobsen m Ugift Søn Søefarende 21 (alder) 003 Johannes Jacobsen m Søn 10 (alder) 004 Jørgen Michelsen m Ugift Logerende Matros 40 (alder) 005 Ole Olsen m 1 gang gift Logerende Daglønner 29 (alder) 006 Engel Olsdatter k 1 gang gift Hustrue 26 (alder) 007 Chazi Christiansdatter k Enke af 1te ægteskab Svigermoder 47 (alder) 008 Karen Maria Olsdatter k Datter 3 (alder) 009 Johan Ullitz m Gift 1te gang Logerende Forhen kiøbmand 34 (alder) 010 Anne C. Møller k Gift 1te gang Hustrue 32 (alder) 011 Mouritz Lasthen Ullitz m Søn 5 (alder) 012 Friderich Helt m Ugift Logerende Søefarende 26 (alder) 013 Anders Mathiesen m Gift 1te gang Logerende Søefarende 32 (alder) 014 Anne Pedersdatter k Gift 1te gang Hans hustrue 29 (alder) 015 Mathias Andersen m Søn 2 (alder) 016 Helvig Rejne k Enke af 1te ægtesk. Logerende Huus arbeide 52 (alder) 017 Niels Mathiesen m Ugift Søn Søefarende 16 (alder) 018 Niels Pedersen m Gift 1te gang Logerende Rorsmand 43 (alder) 019 Nicoline Pedersdatter k Gift 1te gang Hans hustrue 42 (alder) 020 Hans Nielsen m Søn 7 (alder) 021 Anne Cathrine Nielsdatter k Datter 3 (alder) 022 Anne Madzdatter k Ugift Logerer Dagarbeide 23 (alder) 023 Jacob Ellefsen m Gift 1te gang Logerer Murer 50 (alder) 024 Torine Jonsdatter k Gift 1te gang Hans hustrue 30 (alder) 025 Ole Jacobsen m Ugift Søn Søefarende 16 (alder) 026 Karen Maria Jacobsdatter* k Datter 8 (alder) 027 Anne Christine Jacobsdatter* k Datter 7 (alder) 028 Inger Maria Jacobsdatter* k Datter 3 (alder) Store Langgade No Anniken Neumann k Enke af 1te ægteskab Huusbonde for En liden pension 46 (alder) huuset Store Langgade No Michael Rothe m Gift 3de gang Huusbonde Lidet høkerie 66 (alder) 002 Anne Pernille Pedersdatter k Gift 1te gang Hustrue 41 (alder) 003 Peder Michaelsen m Søn 5 (alder) 004 Jørgen Michaelsen m Søn 2 (alder) 005 Johan Michaelsen m Søn 1 (alder) Store Langgade No Erich Arvesen m Gift første gang Huusbonde Røyert ved toldboden 58 (alder) 002 Inger Hermandsdatter k Gift første gang Hustrue 52 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0705 Tønsberg 003 Hermand Erichsen m Ugift Søn Røyert ved toldboden 24 (alder) 004 Jens Didrich Erichsen* m Ugift Søn Søefarende 20 (alder) 005 Malena Andrea Erichsdatter* k Datter 11 (alder) 006 Anne Christiansdatter k Enke af 1. ægteskab Konens moder Underholdes ved huuset 78 (alder) Store Langgade No Anders Rasmusen Leslistad m Gift første gang Huusbond Skrædder 40 (alder) 002 Berthe Maria Isachsdatter k Gift første gang Hustrue 25 (alder) 003 Anne Maria Andersdatter* k Datter 3 (alder) Store Langgade No Karen Maria Pedersdatter k Ugift Logerende Dagarbeide 49 (alder) Store Langgade No Michel Madsen Grand m Gift første gang Huusbonde Huusnæring 68 (alder) Merknad: Madsen Gram 002 Elen Halvorsdatter k Gift første gang Hustrue 61 (alder) 003 Tolle Berentzen m Ugift Logerende Snedker 24 (alder) 004 Frider. Luchon m Ugift Logerende Musicus 33 (alder) 005 Inger Olsdatter k Ugift Tienestepige 16 (alder) Store Langgade No Christen Sørensen m Gift første gang Huusbond Matros 40 (alder) 002 Helvig Pedersdatter k Gift første gang Hustrue 38 (alder) 003 Andreas Petter Christensen* m Søn 9 (alder) 004 Abigel Christensdatter* k Datter 5 (alder) 005 Malene Andersdatter k Ugift Logerer Dagarbeider 32 (alder) Store Langgade No Peder Mørch m 1te gang gift Huusbonde Skibsejer 69 (alder) 002 Elisabeth Lemvig k 1te gang gift Hustrue 63 (alder) 003 Methe Christine Lemvig k Ugift Datter 37 (alder) 004 Berte Pedersdatter k Ugift Tienestepige 54 (alder) Store Langgade No Elias Andersen Pande m Gift første gang Huusbonde Daglønner 45 (alder) 002 Olia Gullichsdatter k Gift første gang Hustrue 50 (alder) 003 Hans Eliasen m Søn 12 (alder) 004 Maren Eliasdatter k Datter 4 (alder) 005 Jacobia Christensdatter k Enke af første ægteskab Logerer Dagarbeider 49 (alder) 006 Torger Christensen m Ugift Søn Søefarende 17 (alder) 007 Christen Christensen m Søn 11 (alder) 008 Absalon Christensen m Søn 9 (alder) 009 Axel Andersen m Ugift Logerer Søefarende 21 (alder) 010 Arve Svendsen m Enkemand 1 g. Logerer Lods 61 (alder) Store Langgade No Hans Jørgensen Giersøe m Gift første gang Huusbonde Skipper 25 (alder) 002 Inger Helene Pedersdatter k Gift første gang Hustrue 21 (alder) 003 Anne Cathrine Svendsdatter k Ugift Tienestepige 30 (alder) Store Langgade No Maria Elisab. Krog k Enke af 1te ægteskab Huusb. for Ingen næring 66 (alder) huset Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Susana Krog k Ugift Datter 41 (alder) 003 Ingebret Hansen Laane m Gift første gang Logerende Musicus 50 (alder) 004 Magrethe Nielsdatter k Gift første gang Hans hustrue 52 (alder) 005 Martha Nielsdatter k Ugift Svigerinde 62 (alder) Store Langgade No Anders Hvistendal m Gift første gang Huusbonde Postmester og kiøbmand i 40 (alder) tønsberg 002 Ditlefine Justine Scheen k Gift første gang Hustrue 33 (alder) 003 Rebecha Elisabet k Datter 13 (alder) Andersdatter* 004 Ditlef Hvistendal m Søn 12 (alder) 005 Justine Margrethe k Datter 10 (alder) Andersdatter* 006 Hans Hvistendal m Søn 8 (alder) 007 Sophia Amalia Andersdatter* k Datter 7 (alder) 008 Thomas Hvistendal m Søn 6 (alder) 009 Johanne Maria Andersdatter* k Datter 5 (alder) 010 Andrea Ditlefine k Datter 2 (alder) Andersdatter* 011 Andreas Hvistendal m Søn 1 (alder) 012 Joachemine Smidt k Huus jomfrue 23 (alder) 013 Karen Michelsdatter k Ugift Tienestepige 31 (alder) 014 Pernille Pedersdatter k Ugift Tienestepige 29 (alder) 015 Karen Christensdatter k Ugift Tienestepige 26 (alder) 016 Anders Jacobsen m Ugift Gaardskarl 30 (alder) Store Langgade No. 28 og Hans Omsted m Gift første gang Huusbond Kiøbmand og holder bageri 30 (alder) 002 Susana Larsdatter k Gift første gang Hustrue 29 (alder) 003 Henriche Poulina Hansdatter* k Datter 6 (alder) 004 Hans Hansen Omsted m Søn 2 (alder) 005 Gunnild Smidt k Huus-jomfrue 18 (alder) 006 Johanne Evensdatter k Ugift Tienestepige 27 (alder) 007 Helvig Maria Christensdatter k Ugift Tienestepige 26 (alder) 008 Kirstine Dorthea Pedersdatter k Ugift Tienestepige 18 (alder) 009 Poul Christensen m Ugift Bagersvend 21 (alder) 010 Jens Bassinius m Ugift Bagerdreng 18 (alder) Store Langgade No Anders Henrichsen Næss m Gift første gang Huusbonde Skipper 35 (alder) 002 Olia Friderichsdatter k Gift første gang Hustrue 37 (alder) 003 Henrich Andersen Næss m Søn 9 (alder) 004 Friderich Næss m Søn 5 (alder) 005 Fridericha Andersdatter Næss k Datter 8 (alder) 006 Johanne Christine Næss k Datter 2 (alder) 007 Johanne Christine Næss k Enke af første ægteskab Husbondens Ophold hos sønnen 72 (alder) moder 008 Margretha Jansdatter k Ugift Tienestepige 24 (alder) Store Langgade No Nicolai Waager m Enkemand af første egteskab Huusbonde Kiøbmand 36 (alder) 002 Ulricha Christina Waager k Datter 11 (alder) Store Langgade No Christopher Seeberg m Ugift Huusbond Lever af sine midler 71 (alder) 002 Christine Nielsdatter k Ugift Tienestepige 60 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0705 Tønsberg 003 Marthe Catrine Hansdatter k Ugift Opholder sig i huuset Syepige 29 (alder) Store Langgade No Sidsel Catrine Smith k Enke af 1. ægteskab Enke og Ingen huusnæring 67 (alder) huusbond af gaarden Merknad: sal. Ole Rasmusens Store Langgade No Hans An.datter Seeberg m Gift første gang Huusbonde Kiøbmand 47 (alder) 002 Barbro Johane Scheen k Gift første gang Hustrue 49 (alder) 003 Anders Seeberg m Ugift Søn Ved handling og søefart 20 (alder) 004 Thomas Seeberg m Ugift Ved handling og søefart 17 (alder) 005 Margretha Seeberg k Datter 14 (alder) 006 Johanne Seeberg k Datter 13 (alder) 007 Mansina Seeberg k Datter 12 (alder) 008 Hans Hansen Seeberg m Søn 10 (alder) 009 Barbro Seeberg k Datter 8 (alder) 010 Christopher Seeberg m Søn 6 (alder) 011 Barbro Scheen k Ugift Svigerinde 30 (alder) 012 Anne Jacobsdatter k Ugift Tienestepige 21 (alder) 013 Jøran Hansdatter k Ugift Tienestepige 22 (alder) Store Langgade No. 35, 36 og Andreas Føyn m Gift i første egtesk. Huusbonde Kiøbmand 42 (alder) 002 Marthe Helene Strand k Gift i 2det egteskab Hustrue 50 (alder) 003 Samuel Føyn m Søn 12 (alder) 004 Hans Føyn m Søn 10 (alder) 005 Andreas Føyn m Søn 8 (alder) 006 Maren Severine Thorsen k Huus jomfrue 21 (alder) 007 Marte Lamberg k Ugift Informator 21 (alder) 008 Andrea Andersdatter k Ugift Tienestepige 22 (alder) 009 Berthe Olsdatter k Ugift Tienestepige 21 (alder) 010 Berthe Torgersdatter k Ugift Tienestepige 22 (alder) 011 Jacob Jacobsen m Ugift Gaardskarl 26 (alder) Store Langgade No. 38 Merknad: Laurentii Kirkes Præstegaard 001 Frantz Phillip Hopstoch m Gift første gang Huusbond Provst over jarlsbergs 55 (alder) grevskab og sognepræst i tønsberg 002 Anna Elisabeth Lorentzen k Gift første gang Hustrue 57 (alder) 003 Frantz Phillip Nielsen m Datter søn 7 (alder) 004 Mads Wiel m Plejebarn 10 (alder) 005 Iver Hansen m Ugift Gaardskarl 22 (alder) 006 Berthe Larsdatter k Ugift Tienestepige 26 (alder) 007 Anne Olsdatter k Ugift Tienestepige 26 (alder) 008 Mathias Sigward m Gift første gang Svigersøn Aften sangs præst i tønsberg 30 (alder) 009 Lovisa Catharina Hopstoch k Gift første gang Hans hustrue 26 (alder) 010 Ulricha Eleonora Sigward k Deres datter 2 (alder) 011 Dorothea Sigward k Ugift Svigerinde og søster 27 (alder) Store Langgade No. 39 Merknad: Seminariets Gaard Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Johan Christian Koch m Gift første gang Huusbonde Gaardens beboer og 51 (alder) huusbond, skipper 002 Helena Maria Wulfsberg k Gift første gang Hustrue 44 (alder) 003 Andreas Wulfsberg Koch m Ugift Søn Skipper 19 (alder) 004 Helena Maria Koch k Datter 11 (alder) 005 Elisabeth Dorothea Koch k Datter 10 (alder) 006 Johanne Christiana Koch k Datter 7 (alder) 007 Niels Wulfsberg Koch m Søn 5 (alder) 008 Johan Christian Koch m Søn 1 (alder) 009 Karen Sophia Jørgensdatter k Ugift Tienestepige 47 (alder) 010 Barbro Halvorsdatter k Ugift Tienestepige 37 (alder) 011 Helvig Hansdatter k Ugift Tienestepige 22 (alder) 012 Hans Andersen m Ugift Gaardskarl 25 (alder) 013 Ole Evensen m Ugift Logerende Seminarist 25 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 014 Syvert Engebretsen m Ugift Logerende Seminarist 22 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 015 Ole Toresen m Ugift Logerende Seminarist 20 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 016 Jørgen Hansen m Ugift Logerende Seminarist 15 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 017 Hans Wiig m Ugift Logerende Seminarist 16 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 018 Halvor Foslund m Gift udi 1te ægtesk. Logerende Seminarist 26 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 019 Søren Riiser m Ugift Logerende Seminarist 18 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 020 Mathias Alunvold m Ugift Logerende Seminarist 22 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 021 Erich Hansen m Ugift Logerende Seminarist 22 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 022 Lars Klemetzen m Ugift Logerende Seminarist 21 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 023 Niels Neeraasen m Ugift Logerende Seminarist 26 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 024 Jens Horthe m Ugift Logerende Seminarist 27 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 025 Knud Olsen m Ugift Logerende Seminarist 22 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 026 Jens Simensen m Ugift Logerende Seminarist 17 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 027 Lars Hansen m Gift i 1te ægteskab Logerende Seminarist 21 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 028 Herman Olsen m Ugift Logerende Seminarist 18 (alder) Merknad: "Som Discipler ved Seminariet sig opholdende" 029 Erich Biørnsgaard m Ugift Logerende Klokker og hører ved skoelen 26 (alder) Store Langgade No. 40 og Henrich Stoltenberg m Gift første gang Huusbonde Kiøbmand 24 (alder) 002 Anne Margrethe Harboe k Gift første gang Hustrue 23 (alder) 003 Anne Nicoline Stoltenberg k Datter 2 (alder) 004 Niels Ullitz m Ugift Handels 31 (alder) fuldmægtig 005 Friderich Bruun m Handels 16 (alder) betient 006 Anne Thrane k Enke af første egteskab Logerende Lever af sine midler 70 (alder) 007 Johane Fridrichsdatter k Ugift Tienestepige 16 (alder) 008 Elen Maria Hansdatter k Ugift Tienestepige 24 (alder) 009 Olea Fridrichsdatter k Ugift Tienestepige 23 (alder) Store Langgade No Helene Sophia Gregersen k Enke af første egteskab Huusbonde for Kiøbmand 23 (alder) gaarden Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0705 Tønsberg 002 Boel Seeberg k Huus jomfrue 18 (alder) 003 Jens Gregusen m Ugift Handels 25 (alder) fuldm. 004 Palle Eifler m Enkemand af 1. egteskab Handels 51 (alder) fuldm. 005 Lauritz Winter m Ugift Handels 20 (alder) betient 006 Andrea Samsing k Datterdatter 6 (alder) 007 Petronella Jensdatter k Ugift Tienestepige 21 (alder) 008 Marthe Bake k Ugift Tienestepige 24 (alder) 009 Anders Christensen m Ugift Gaardskarl 58 (alder) 010 Lars Arvesen m Ugift Gaarsdreng 42 (alder) Stoltenbergs Gade No. 43 Lit. A. 001 Andreas Jensen Holst m Gift første gang Huusbonde for Skipper 65 (alder) gaarden 002 Bergithe Knudsen k Gift første gang Hustrue 61 (alder) 003 Jens Andreasen Holst m Gift første gang Søn af Skipper 37 (alder) foromm. og logerende 004 Ingeborg Olsdatter k Gift første gang Hustrue 36 (alder) 005 Andreas Jensen Holst m Søn 2 (alder) 006 Maren Knudsen k Broder datter 2 (alder) 007 Dorthe Pedersdatter k Ugift Tienestepige 25 (alder) 008 Knud Andreasen Holst m Ugift Søn af husb. Søefarende 26 (alder) Stoltenbergs Gade No. 43 Lit. B. 001 Ellef Madsen m Gift første gang Huusbonde Tømmermand 44 (alder) 002 Idde Cathrine Iversdatter k Gift første gang Hustrue 48 (alder) 003 Johan Christian Ellefsen m Ugift Søn Søefarende 17 (alder) Stoltenbergs Gade No. 43 Lit. C. 001 Abraham Isachsen m Gift 3de gang Huusbonde Styrmand 69 (alder) 002 Engel Wilhelmsdatter k Gift første gang Hustrue 40 (alder) 003 Hans Abrahamsen m Ugift Søn af 1te Matros 19 (alder) egteskab 004 Rasmus Abrahamsen m Søn af 1te egteskab 9 (alder) Toldbod Gaden No Berthe Zimerstrøm k Enke af 2det egtesk. Hustrue I liden pension 78 (alder) 002 Inger Elisabeth Wolff k Ugift Tilhold i huuset mod betaling Døv og dum 30 (alder) Toldbod Gaden No Peder Heiding m Første gang gift Huusbonde Kiøbmand 41 (alder) 002 Sara Cathrina Holm k Første gang gift Hustrue 42 (alder) 003 Anne Marichen Holm k Datter 9 (alder) 004 Nicoline Holm k Datter 6 (alder) 005 Anne Holm k Enke af 1te egteskab Svigermoder Underholdning i huuset 75 (alder) Merknad: sal. Holm 006 Inger Helene Holm k Ugift Svigerinde Underholdning i huset 30 (alder) 007 Tosten Jonsen m Ugift Gaardskarl 21 (alder) 008 Elisabeth Christensdatter k Ugift Tienestepige 27 (alder) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Toldbod Gaden No Anders Jacob Hald m Første egteskab Huusbonde Liden huusnæring 63 (alder) 002 Methe Karine Hansdatter k 2det egteskab Hustrue 54 (alder) 003 Peder Adamsen m Ugift Søn af 1te Søefarende 24 (alder) egteskab 004 Dorothea Maria Adamsdatter k Ugift Datter af 1te 22 (alder) egteskab 005 Cathrine Maria Jonsdatter k Ugift Tienestepige 35 (alder) Toldbod Gaden No Else Anders-Drejers k Enke af 1te egteskab Huusbonde 59 (alder) 002 Lovisa Drejer k Ugift Datter 24 (alder) 003 Christen Lange Drejer m Ugift Søn Søefarende 20 (alder) 004 Hans Jacobsen m Ugift Gaardskarl 24 (alder) 005 Anne Larsdatter k Ugift Tienestepige 34 (alder) Toldbod Gaden No Jens Lindahl m Enkemand af 1te egteskab Huusbonde Huusnæring 66 (alder) 002 Anders Lindahl m Ugift Søn Skipper 23 (alder) 003 Anne Margrethe Lindahl k Ugift Broderdatter 39 (alder) 004 Andrea Nielsdatter k Ugift Tienestepige 28 (alder) Toldbod Gaden No Christine Barkager k Enke af 1 egteskab Huusbonde Huusarbeider 32 (alder) 002 Lovise Nielsdatter k Datter 5 (alder) 003 Kirstine Nielsdatter k Datter 3 (alder) 004 Anders Pedersen m Enkemand af 1 egteskab Logerende Dagarbeider 25 (alder) 005 Kari Olsdatter k Enke af 1 egteskab Logerende Dagarbeider 40 (alder) 006 Nils Christensen m Sidstes søn 13 (alder) Toldbod Gaden No Ole Mørch m 1te egtesk. Huusbonde Skipper 36 (alder) 002 Anne Sophia Jensdatter k 2det egteskab Hustrue 38 (alder) 003 Johane Catharine Larsdatter k Af 1te egteskab Datter 12 (alder) 004 Lovise Mørch k Af 1te egteskab Af 2det 2 (alder) egteskab 005 Anne Kirstine Jensdatter k Ugift Tienestepige 40 (alder) 006 Casper Barth m Enkemand af 1 egtesk. Logerende Kongl. pension som holt inspecteur 70 (alder) Toldbod Gaden No Mathias Faye m Første gang gift Huusbonde Kiøbmand 39 (alder) 002 Antonette Harmsen k Første gang gift Hustrue 32 (alder) 003 David Faye m Søn 7 (alder) 004 Anna Cathrine Mathiasdatter* k Datter 6 (alder) 005 Karen Faye k Datter 5 (alder) 006 Ulrica Faye k Datter 2 (alder) 007 Karen Faye k Enke første gang Moder Lever af sine midler 77 (alder) Merknad: sal. provst Fayes 008 Christian Poulsen m Ugift Kiøbmds. karl 21 (alder) 009 Johan Brandt m Handels tiener 16 (alder) 010 Peder Pedersen m Ugift Gaardskarl 46 (alder) 011 Christopher Olsen m Ugift Tienestedrænger 24 (alder) 012 Tord Olsen m Ugift Tienestedrænger 21 (alder) 013 Berthe Maria Pedersdatter k Ugift Tienestepige 24 (alder) 014 Anne Pedersdatter k Ugift Tienestepige 32 (alder) 015 Kari Hansdatter k Ugift Tienestepige 25 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0705 Tønsberg 016 Ingebor Svendsdatter k Ugift Tienestepige 25 (alder) 017 Marthe Jonsdatter k Ugift Tienestepige 26 (alder) Forstaden No. 52 A. 001 Andreas Gutormsen m Gift første gang Huusbonde Dagarbeider 32 (alder) 002 Kari Hansdatter k Gift første gang Hustrue 30 (alder) 003 Christine Maria k Datter 2 (alder) Andreasdatter* 004 Jacob Andreasen m Søn 3 (alder) 005 Giertrud Botolfs k Enke 1 gang Logerende Dagarbeider 52 (alder) 006 Thomas Botolfsen m Søn 15 (alder) 007 Anne Botolfsdatter k Datter 7 (alder) Forstaden No. 52 B. 001 Søren Sødring m Gift første gang Huusbonde Toldskriver 30 (alder) 002 Karen Sophia Jensdatter k Gift første gang Hustrue 40 (alder) 003 Fridericha Sødring k Datter 6 (alder) 004 Johanne Sødring k Datter 5 (alder) 005 Christine Sødring k Datter 3 (alder) 006 Johan Peter Sødring m Søn 1 (alder) 007 Magrethe Jonsdatter k Ugift Tienestepige 30 (alder) Forstaden No. 52 C. 001 Johan Christian Christensen m Første gang gift Huusbonde Skoemager 44 (alder) 002 Karen Elisabeth Hansdatter k Første gang gift Hustrue 41 (alder) 003 Christian Bentsen Johansen m Søn Søefarende 15 (alder) 004 Antoni Johansen m Søn 11 (alder) 005 Elias Johansen m Søn 8 (alder) 006 Johan Christian Johansen m Søn 4 (alder) Forstaden No. 53 A. 001 Erich Eeg m Første gang gift Huusbonde Dagarbeider 51 (alder) 002 Kari Hansdatter k Første gang gift Hustrue 30 (alder) 003 Anna Olea Erichsdatter k Datter 3 (alder) 004 Olavus Petersen m Ugift Logerende Søefarende svendsk 24 (alder) 005 Marthe Maria Svendsdatter k Tienestepige 14 (alder) Forstaden No. 53 B. 001 Anne Peders k Enke af 1te egteskab Huus ejer og Fattig kassen 79 (alder) enke Merknad: "skiebinders" Forstaden No. 53 C. 001 Jens Mørck m Gift første gang Huusbonde Hattemager 55 (alder) 002 Birthe Maria Jonsdatter k Gift første gang Hustrue 50 (alder) 003 Sidsel Maria Pedersdatter k Enke af 1te egteskab Logerende Fattig cassen 75 (alder) 004 Anne Maria Toten k Enke af 1te egteskab Logerende Arbeider 50 (alder) 005 Andreas Jonsen m Dennes søn 11 (alder) Forstaden No. 54 A. 001 Mathias Grøn m Gift første gang Huusbonde Skoemager 34 (alder) 002 Anne Maria Andersdatter k Gift første gang Hustrue 32 (alder) 003 Elisabet Grøn k Datter 3 (alder) 004 Anders Grøn m Søn 1 (alder) 005 Christine Hansdatter k Ugift Tienestepige 19 (alder) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Forstaden No. 54 B. 001 Christian Stad m Gift første gang Huusbonde Mahler 72 (alder) 002 Maria Svendsdatter k Gift første gang Hustrue 74 (alder) 003 Anne Sophia Christiansdatter k Ugift Datter 30 (alder) Forstaden No Niels Giølsen m Gift første gang Huusbonde Hiulmager 46 (alder) 002 Christine Andersdatter k Gift første gang Hustrue 37 (alder) Forstaden No. 56 A. 001 Anders Olsen m 1te gang gift Huusbonde Dagarbeider 65 (alder) 002 Margithe Christensdatter k 1te gang gift Hustrue 58 (alder) 003 Ingeborg Olsdatter k Ugift Datter 24 (alder) 004 Søren Hoff m Enkemand 1 gang Logerende Almisselem 76 (alder) Forstaden No. 56 B. 001 Andreas Olsen m Første gang gift Huusbonde Muurmester 41 (alder) 002 Helene Olsdatter k Første gang gift Hustrue 41 (alder) 003 Olia Andersdatter k Ugift Datter 20 (alder) 004 Karen Maria Andersdatter k Datter 12 (alder) 005 Christiana Andersdatter k Datter 8 (alder) 006 Christine Andersdatter k Datter 6 (alder) 007 Helene Andersdatter k Datter 3 (alder) Forstaden No. 56 C. 001 Niels Nielsen Guldhoug m 2det egteskab Huusbonde Dagarbeider 56 (alder) 002 Maria Christensdatter k 1te egtesk. Hustrue 52 (alder) 003 Iver Nielsen m Søn 15 (alder) 004 Ingebret Øre m Ugift Logerende Fisker 30 (alder) Forstaden No. 57 A. 001 Christopher Stad m Gift første gang Huusbonde Mahler 37 (alder) 002 Helene Maria Madsdatter k Gift første gang Hustrue 36 (alder) Forstaden No. 57 B. 001 Knud Kielle m Første egteskab Huusbonde Dagarbeider 43 (alder) 002 Antonette Michelsdatter k Første egteskab Hustrue 50 (alder) 003 Marthe Maria Knudsdatter* k Datter 15 (alder) 004 Olea Knudsdatter* k Datter 12 (alder) 005 Dorthe Knudsdatter* k Datter 9 (alder) 006 Ole Knudsen m Søn 6 (alder) 007 Agnethe Andersdatter k Enke af 1te egteskab Logerende Huusarbeider 47 (alder) 008 Anders Nielsen m Hendes søn 3 (alder) Forstaden No. 57 C. 001 Ole Domsengen m Gift første gang Huusbonde Snedker 50 (alder) 002 Ingeborg Erichsdatter k Gift første gang Hustrue 52 (alder) 003 Maria Olsdatter k Ugift Datter 26 (alder) 004 Hans Olsen m Søn 14 (alder) 005 Else Maria Olsdatter k Datter 10 (alder) Forstaden No. 57 D. 001 Niels Alfsen m Gift første gang Huusbonde Huusnæring 44 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0705 Tønsberg 002 Karen Larsdatter k Gift første gang Hustrue 61 (alder) 003 Berthe Maria Jørgensdatter k Ugift Tienestepige 23 (alder) Forstaden No. 57 E. 001 Arne Undrum m Første egtesk. Huusbonde Dagarbeider 38 (alder) 002 Anne Kirstine Jensdatter k Første egtesk. Hustrue 40 (alder) 003 Borger Arnesen m Søn 9 (alder) 004 Ole Arnesen m Søn 6 (alder) 005 Hans Arnesen m Søn 4 (alder) Forstaden No. 125 A. 001 Christian Olsen m Første gang gift Huusbonde Snedker 42 (alder) 002 Henricha Schoug k Første gang gift Hustrue 25 (alder) 003 Lars Christophersen m Gift første gang Huusbonde Skoemager 30 (alder) 004 Olea Jonsdatter k Gift første gang Hustrue 28 (alder) 005 Christopher Larsen m Søn 5 (alder) 006 Anna Larsdatter k Datter 3 (alder) 007 Karen Maria Krepin k Ugift Logerende Arbeider for folk 20 (alder) 008 Johan Friderich Jensen m Denne sidstes søn 3 (alder) Forstaden No Anders Nielssen m Første gang gift Huusbonde Dagarbeider 26 (alder) 002 Maria Hansdatter k Første gang gift Hustrue 27 (alder) 003 Nicolai Andersen m Søn 1 (alder) 004 Lars Olsen Aas m Første gang gift Huusbonde Dagarbeider 47 (alder) 005 Giertrud Andersdatter k Første gang gift Hustrue 40 (alder) 006 Ole Larsen m Ugift Søn 10 (alder) 007 Anders Larsen m Søn 7 (alder) 008 Andreas Christian Larsen m Søn 4 (alder) 009 Anders Evensen m Gift første gang Huusbonde Dagarbeider 38 (alder) 010 Christine Hansdatter k Gift første gang Hustrue 50 (alder) 011 Maria Lente k Enke af 1 egteskab Logerende 68 (alder) Forstaden No. 221 Lit. A. 001 Torger Andersen Smaleng m Gift første gang Huusbonde Søefarende 49 (alder) 002 Helvig Jacobsdatter k Gift første gang Hustrue 48 (alder) 003 Andreas Torgersen m Søn 13 (alder) 004 Anne Kirstine Torgersdatter k Datter 11 (alder) 005 Johan Torgersen m Søn 5 (alder) Forstaden No. 221 Lit. B. 001 Peder Larsen m Første egteskab Huusbonde Dagarbeider 50 (alder) 002 Johanne Maria Jensdatter k Første egteskab Hustrue 32 (alder) 003 Helvig Pedersdatter k Datter 5 (alder) Forstaden No. 221 Lit. C. 001 Christen Larsen m Første gang gift Huusbonde Dagarbeider 58 (alder) 002 Eli Larsdatter k Første gang gift Hustrue 60 (alder) 003 Anne Margrethe Nordstad k Enke af 1te egteskab Logerende Af folks gavmildhed 79 (alder) 004 Simon Jacobsen m Første gang gift Huusbonde Dagarbeider 37 (alder) 005 Anne Carina Jensdatter k Første gang gift Hustrue 37 (alder) 006 Lars Simonsen m Søn 3 (alder) 007 Johan Simonsen m Søn 2 (alder) Forstaden No. 223 Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0903 Arendal. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0903 Arendal. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0903 Arendal Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0707 Laurvig. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0707 Laurvig. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0707 Laurvig Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født Asdalstangen i Bamble Telemark den

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og FT 1855 Gammelgaard og Verteminde Godser, Ketting sogn renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Gammelgaard Gammel 1 Christian Jacobsen G 26.11 1815 30 Gammelgaard husfader godsforpagter gaard 2 Engel Ida Luise Balle G 16.02 1824 21 Nordborg husmoder hans kone gods 3 Elsabe Margarethe Jacobsen

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0718 Ramnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0718 Ramnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0718 Ramnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født på/i Asdalstangen, Bamble, Telemark

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Forfedre av Reidar KJELLEMYR. 3 sep 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Reidar KJELLEMYR. 3 sep 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Reidar KJELLEMYR 3 sep 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Reidar KJELLEMYR 1 Reidar KJELLEMYR ble født på/i Kjellemyr, Bamble, Telemark den 7 nov 1939. Han er sønn av

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0706 Sandefjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0706 Sandefjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1941 Skjervø prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Forfedre av Asbjørn GØTHESEN. 2 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Asbjørn GØTHESEN. 2 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Asbjørn GØTHESEN 2 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Asbjørn GØTHESEN 1 Asbjørn GØTHESEN ble født på/i den 24 mar 1958. Han er sønn av Einar GØTHESEN og Bjørg Asbjørnsdatter

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Karin KRISTENSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født på/i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Opholdsted No Næring Navne Alder Anmærkning

Opholdsted No Næring Navne Alder Anmærkning Mandtal Liste for Maridalens District 1842 Stor takk for flott jobb til: Registrert av Arild Andresen [arilda@online.no] Som er interessert i slekter, opplysninger fra Nordmarka Opholdsted No Næring Navne

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0715 Botne prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0715 Botne prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0715 Botne prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN 28 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, LILL Solvor PEDERSEN 1 LILL Solvor PEDERSEN ble født på/i Tønsberg, Vestfold den 14 feb 1948. Hun er datter

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1001 Christiansand. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1001 Christiansand. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1001 Christiansand Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld

Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld Folketeljing 1865 for 1280 St. Jørgens Hospital prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0602 Drammen. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0602 Drammen. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0602 Drammen Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Bodil Bodil Johanne Johanne ØDEGÅRD ØDEGÅRD apr 0 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Bodil Johanne ØDEGÅRD 1 Bodil Johanne ØDEGÅRD ble født på/i Drammen, Buskerud den 17

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Hans Kristen ARNTZEN 1 Hans Kristen ARNTZEN ble født Ekstrand i Bamble, Telemark den 1 nov 1926. Han

Detaljer

FT 1860 Lavensby renskrevet og påført fødselsdato og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1860 Lavensby renskrevet og påført fødselsdato og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1860 Lavensby renskrevet og påført fødselsdato og år af Ditlev Duus, Guderup bolig person køn fødsels- ægte- 1 feb 1860 nr nr navn M/K dag år stand fødested stand erhverv bopæl 1 1 Jacob Frederik Wilhelm

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4)

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) 1. Ole Chistian Jørgensen, f. 24 aug 1878 i Gunnerød, Borre, VF, døpt 10 nov 1878 i Borre, VF, yrke Snekker. Han giftet seg med Julie Katinka Berg,

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1832 Heimnes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Forfedre Forfedre av av Anne-Helene Anne-Helene MADSEN MADSEN 26 sep 2013 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Anne-Helene MADSEN 1 Anne-Helene MADSEN ble født på/i Oslo i 1948. Hun er

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2022 Lebesby prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0602 Drammen. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0602 Drammen. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0602 Drammen Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Forfedre Forfedre av av Audun Audun SKÅR SKÅR 26 sep 2013 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Audun SKÅR 1 Audun SKÅR ble født på/i Nannestad, Akershus den 3 mai 1946. Han er sønn av Gunnar

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer