Fellesforbundets Petroleumsforum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundets Petroleumsforum"

Transkript

1 Fellesforbundets Petroleumsforum Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 1

2 Årsmøtet blir avholdt på Hurdalsjøen hotel og konferansesenter 30 minutters kjøring fra Gardermoen. Årsmøtet starter mandag kl Styret har forslag til følgende sakliste: 1. Åpning (side 2 og 3) - Konstituering - Valg av dirigent og referenter. 2. Beretning 2011 (side 3 8) 3. Regnskap 2011 (side 8 13) 4. Handlingsplan 2012 (side 14 og 15) 5. Budsjett 2012 (side 16) 6. Innkomne forslag (side 17 21) 7. Valg. 8. Avslutning. Forumets retningslinjer ligger som vedlegg fra side 22 til side Åpning ved forumets leder. - Konstituering. Det foretas godkjenning av de fremmøtte delegatene. Forslag til forretningsorden: Årsmøtet er åpent for pressen. Til å lede møtet velges en dirigent. Sekretær fører protokoll. Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme sak på dagsorden. Taletiden settes til 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Dirigenten har når hun/han finner det påkrevd rett til å fremme forslag om begrensing i taletiden, og sette strek på talelisten. Til forretningsorden gis ingen ordet mer en gang og høyst 2 minutter til hver sak på dagsorden. Talerne skal tale fra den dertil bestemte plass i salen. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med vedkommendes navn. Intet forslag kan fremmes eller trekkes etter strek er satt. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når 5 representanter forlanger det, foregår avstemmingen skriftlig. I protokollen innføres kun forslagene, avstemmingen samt de fattede beslutninger og talerlisten. Protokollen blir forelagt styret for godkjenning. - Valg av dirigent og referent. Styrets forslag til dirigent er Rune Samuelsen og referent er Per Bjørn Eriksen. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 2

3 - Valg av redaksjonskomitè og valgkomitè. Styrets forslag på redaksjonskomitè er: Eldar Myhre; leder, Rolf-Geir Hillestad og Åge Natås. Styrets forslag til valgkomitè er: Roar Abrahamsen; leder, Atle Dahl og Andrè Simonsen. 2. Beretning Årsberetning fra styret for årsmøteperioden 11.mai 2011 til 15.mai Årsmøtet 2011 ble avholdt på Stena Saga 11.mai Forut og i etterkant av årsmøtet ble det avholdt bransjekonferanse. Det var 25 stemmeberettigede til stede. Følgende styre ble valgt: Leder: Roger Morten Berg-Hansen ny FOB klubb Nestleder: Mohammad Afzal ny VO klubb Sekretær: Per Bjørn Eriksen Ikke på valg Styremedlemmer: 1. Eldar Myhre Gjenvalg avd. 2. Rune Samuelsen Gjenvalg avd. 3. Åge Natås Gjenvalg FOB klubb 4. Mads Kleven Gjenvalg avd. 5. Arild Håvik Ny VO klubb Varamedlemmer: 1. Cecilie Søllesvik Ny avd. 2. Djevat Hisenaj Gjenvalg avd. 3. Kristian Odland Ny VO klubb 4. Andrè Simonsen Ny FOB klubb Kontrollkomite: Leder Svein Søreng og Roald Stykket, begge gjenvalgt. Styret har hatt 5 styremøter i perioden: To i Bergen, to i Stavanger og et i Oslo (Lilletorget 1). Et av styremøtene ble avholdt i forbindelse med kurset styret i arbeid. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hatt et par møter. En rekke saker er behandlet. Vi kan nevne disse sakene: Årsmøtesaker (både 2011 og 2012) Arbeidsvilkår, retningslinjer og stillingsbeskrivelse for sekretær Handlingsplan Godkjenning av forumet i Brønnøysund Landsmøtet 2011 Tariffoppgjøret 2012 Kurs og kompetanse. Medlemsutviklingen. Lugardeling, språkutfordringer, shutling og partssamarbeid på sokkelen. Rekrutteringsstrategi Samarbeid med avdelingene Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 3

4 Informasjon ut til medlemmene. Vår hjemmeside blir oppdatert jevnlig og FFP har i tillegg egen side på Facebook. Det blir også sendt ut informasjon jevnlig til en E-postliste. Disse mailene blir videresendt av klubber til deres E-postlister. Vår nyhetsbulletin er blitt utgitt en gang hver måned. Det er også informert ut til medlemmer/tillitsvalgte når sekretær har vært ute offshore eller på Kårstø i tillegg til informasjonen via E-post. Medlemspleie og medlemsservice. Sekretær har i skrivende stund (18.april) vært på Valhall, Ekofisk (to ganger), Sleipner A, og Gullfaks A. På grunn av fare for streik, ble en tur til Oseberg kansellert. Det har ikke vært problemer med utreise. Dette har vært tatt enten via LO koordinerende (Statoil), Ekofiskkomiteen eller ABC klubben (Valhall). I tillegg møter sekretær på alle LO utvalgsmøter på Kårstø som han har mulighet til og har også vært på et møte på kveldstid med medlemmer fra Beerenberg. Offshoreturene har vært to til tre dager og det har vært møter på kveldstid med medlemmer/tillitsvalgte de fleste turene. Dette med oppsøkende virksomhet har vært udelt positivt selv om det har vært en utstrakt frustrasjon blant medlemmer om at man ikke føler seg ivaretatt. Flere fra styret har i tillegg vært representert på LO konferanser i Statoil og på LO`s olje og gasskonferanse som ble avholdt i Bergen. Det ble diskutert å lage en enkel informasjonsfolder for bruk i vervings- og rekrutteringsøyemed. Dette vil det bli jobbet videre med. Samarbeidet med forumets klubber og avdelinger. Det ble tidlig bestemt å forsøke å få til en bedre dialog og samarbeid med forumets avdelinger og klubber. Det ble i den forbindelse sendt ut et skriv til avdelingene om at sekretæren stilte sin kapasitet til rådighet i tilfelle avdelingene ønsket ressurser i forhold til rekruttering mot reisepersonell eller at sekretær presenterte forumet på styremøte- medlemsmøte i avdelingen. Det ble sendt to skriv som omhandlet dette. Skrivene har dessverre ikke avstedkommet det store engasjementet og i skrivende stund har sekretær kun vært på en styrekonferanse i Fellesforbundet avdeling 25 i Stavanger og et styreseminar for bedriftsklubben i Bergen Group Rosenberg der forumet har vært presentert. Det har også vært gitt beskjed om at sekretær ønsker å bidra til kompetanseheving for klubber på et hvilket som helst tidspunkt. Leder deltok også på en strategikonferanse for styret i avdeling 25. Her var også nestleder med da han er styrerepresentant i avdelingen. De tilsluttende avdelingene bør etter styrets mening benytte forumet på en bedre måte og som en ressurs i forhold til reisepersonellet. HMS arbeid. Lugardeling, språkutfordringer, shutling og partssamarbeid på sokkelen har vært tatt opp og debattert i styret. Når det gjelder lugardeling ble høringen fra departementet heftig debattert, først på LO sin olje- og gasskonferanse på høsten Leder ble valgt inn i en redaksjonskomite på konferansen som laget en uttalelse. Det ble også laget en egen uttalelse på dette fra forumet. Dette ble tatt opp med stortingsbenken i Rogaland. Med på møtet fra forumet var sekretær og vara til styret/koord. VO/HTV på Ekofisk Kristian Odland. Dessuten var HVO i Aker Solution MMO til stede. Det ble levert et felles høringssvar til arbeidsdepartementet fra LO på vegne av Fellesforbundet, IndustriEnergi og El&IT som var helt i tråd med vårt vedtak. Det er også jobbet med spesielt shutling og også nattarbeid som alltid blir belastet våre medlemmer. Det er viktig at det nå blir valgt personer inn i et HMS utvalg. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 4

5 Kurs og kompetanse. Følgende kurs er avholdt: Styret i arbeid/strategisamling som et todagers kurs i Stavanger, Tariffkurs som dagskonferanse også i Stavanger og et grunnleggende tillitsvalgtkurs i Bergen i Det var også planlagt et tariffkurs på høsten i fjor som ikke ble gjennomført grunnet for få påmeldte og et grunnleggende tillitsvalgtkurs april som vi måtte avlyse grunnet fare for streik. Ellers har sekretær vært veileder for et rekrutteringskurs som ble kjørt i regi av Fellesforbundet i Rogaland, men som åpnet også for andre reisefolk. Landsmøtet Det ble jobbet intensivt i forkant på landsmøtet. Det ble fra forumets side laget et kompendium med innsendte forslag som angikk reisefolk. Det ble dessuten jobbet for å få flest mulig personer inn i forbundets styrende organer fra reisepersonell. I tillegg ble det laget en oversikt over hvilke personer som var valgt inn fra de eieravdelingene. Vi fikk stor fokus på reisepersonellets vilkår på landsmøtet og fikk også Jørn Eggum valgt inn i forbundsledelsen. Nye avdelinger og klubber/rekruttering. Det er ikke tiltrådt nye avdelinger til forumet. To nye klubber er tilmeldt i perioden. Det er Orange Offshore og Miras Group Nomaco Service. Begge klubbene er tilmeldt fra Fellesforbundet avdeling 5 i Bergen og ble godkjent i forumets styremøte i april. Medlemstallet til forumets avdelinger var 3534 i andre kvartal 2011 og 3620 første kvartal Det har vært en gjennomgang av medlemsmassen i perioden. Tariffoppgjøret Det ble jobbet aktivt opp mot tariffoppgjøret fra forumets side. Forumets styre vedtok en rekke forslag som deretter ble sendt rundt til nettverket. Deretter ble det opp til det enkelte medlem/tillitsvalgt å fremme dette i sin egen avdeling. Disse kravene var: Forbundsvist oppgjør. Frontfagsmodellen må styrkes rotasjon med full lønnskompensasjon. Dette skal være normalrotasjonen. En kraftig heving av nattillegget og en annen prosentvis utregning av offshoretillegget. Garantert timefortjeneste på FOB`en. Bedre rotasjonsordninger på land slik at man ikke blir skyldig timer. Tariffavtaletilknytning for medlemmer som jobber offshore og i petroleumsrelatert virksomhet. Nivå for innslag av matskatt må indeksreguleres. Innføre en kompensasjon for medgodt fritid som resultat av pålagt overnatting i forbindelse med utreise tidlig neste dag. Alle oppgjør kom i havn med frontfagene på overtid. Forumet diskuterte det fremlagte tarifforslaget grundig på sitt styremøte i april. Det ble enstemmig besluttet å anbefale alle medlemmer og tillitsvalgte å sette seg grundig inn det fremforhandlede forslag og å benytte stemmeretten sin. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 5

6 Diverse representasjon. Leder og sekretær var sammen med Jørgen Kaurin fra Fellesforbundet sentralt deltakere på en konferanse som ble avholdt i regi av Petroleumstilsynet. Konferansen omhandlet arbeidstakermedvirkning. Sekretær satt i forbundsstyret i Fellesforbundet fram til landsmøtet i oktober. Nå sitter styremedlemmene Eldar Myhre og Mads Kleven i forbundsstyret og i tillegg varamedlem Cecilie Søllesvik. Styremedlemmene Arild Håvik og Rune Samuelsen er medlemmer av representantskapet. Handlingsplan for Fellesforbundets Petroleumsforum består av en rekke medlemsforeninger som har ansatte innenfor Verkstedsoverenskomsten (VO), Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) og Landforpleiningsavtalen. Formål. Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumets virksomhet er basert på avdelingenes ansvarsområde slik dette framkommer i Fellesforbundets vedtekter og vedtak fattet i Fellesforbundets og LOs organer. Forumet skal spesielt medvirke til: at forbundet styrker sin organisasjonsgrad innen forumets virkeområdet. at engasjementet og forståelsen av tariffavtalenes betydning styrkes. at forståelsen og engasjementet for helse, miljø og sikkerhet styrkes. at kontakten mellom medlemmene, avdelinger og forbund styrkes. at det gjennomføres kurs som er tilpasset virkeområdets spesielle behov. Alt forumets arbeid er bygget på disse punktene i våre retningslinjer. HMS arbeid. Forumet skal jobbe aktivt med HMS arbeid innenfor vårt virkeområde. Denne aktiviteten skal skje via HMS utvalget i forumet. Det er forumets oppgave å påse at utvalget til enhver tid fungerer. Det foretas valg av HMS utvalget på forumets årsmøte. Det utarbeides retningslinjer i forhold til brudd og straffereaksjoner i forbindelse med arbeidstidsbestemmelsene. Myndigheter og tillitsvalgte må danne felles holdninger. Organisasjonsarbeid. Det er viktig at det blir bygget opp gode og sterke klubber innenfor forumets organisasjonsområde. Her må man bygge på det som allerede er gjort. Sekretæren må jobbe tett opp mot medlemsklubber og avdelinger og det må tilrettelegges for kurs for tillitsvalgte. Det må i tillegg jobbes med å få flere klubber/avdelinger tilmeldt forumet slik at det blir et bredest mulig nettverk. Sekretær tar kontakt med forumets avdelinger for å bidra dersom avdelingen har rekrutteringsstrategi overfor reisepersonell. All rekruttering skal skje i avdelingenes regi. Alle forumets overenskomster innenfor området skal tilgodeses på samme måten, både Verkstedsoverenskomsten, Fellesoverenskomsten for byggfag og Landforpleiningsavtalen. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 6

7 Informasjon. Det er viktig at forumets hjemmesider er oppdatert med relevant informasjon til enhver tid. I tillegg må det sendes ut informasjon via E-post og eventuelt SMS. Derfor er det påkrevd at alle klubber/avdelinger oppdaterer forumets sekretær med relevante E-postadresser og mobilnummer. Det sendes ut nyhetsbulletin en gang pr.måned. Bulletinen sendes forumets nettverk og legges ut på hjemmesidene. Kopi sendes Fellesforbundet. Det lages en enkel informasjonsfolder for bruk i vervings- og rekrutteringsøyemed. Det planlegges et informasjonspunkt på innsiden av helikopterinnskjekk på helibase. Når landsmøtet er over, legges det opp til en forsterket informasjons- og rekrutteringskampanje bygget på de vedtak som er gjort. Kurs og kompetanse. Det avholdes kurs for forumet årlig. Styret fastsetter antall kurs som avholdes. Oppsøkende virksomhet. Dette gjøres blant forumets medlemmer på sokkelen og på landanlegg. Oppsøkende virksomhet skjer i samarbeid med de LO koordinerende/lo `s anleggssekretær og med respektive avdelinger/klubber. Det blir startet oppsøkende virksomhet offshore for høsten på følgende felt/plattformer: Vallhall, Ekofisk og Oseberg Feltsenter. Det bør foregå over flere dager slik at man får dekket begge skift og i tillegg bør vi ha møter med medlemmer/potensielle medlemmer på kveldstid. Det bør også bestrebes å dekke flere rotasjoner. Medlemsservice. Sekretæren vil bidra med medlemsservice/verving i klubber og avdelinger. Han vil bidra med informasjon på styremøter eller informere på medlems-/styremøter eller konferanser som avholdes i den respektive klubb-/avdeling som ønsker dette. Forbundet. Sekretæren skal jobbe konstruktivt opp mot forbundet for å ivareta forumets avdelinger og dets medlemmer på best mulig måte. Nye avdelinger/klubber. Sekretæren jobber sammen med styret for å få flere avdelinger og klubber inn som medlemmer i forumet. Det er pr.juli avdelinger med 42 klubber som er medlemmer i forumet. Dette bør heves betraktelig. Vi må starte med å få inn de klubbene som har reisepersonell og som enda ikke er tilmeldt fra de 17 avdelingene. Sammen er vi sterke! Tariff. Være pådriver i tariffpolitikken i saker som angår reisepersonell. Drive påvirkning opp mot avdelingene foran tariffoppgjøret. Påse at folk fra reisemiljøet er med i forhandlingene. Arbeidstid. Jobbe for at reisepersonellet har lik arbeidstid både offhore og på landanlegg. Jobbe for at alle som jobber på rotasjonsordninger har en arbeidstid på gjennomsnittlig 33,6 timers uke. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 7

8 Generelt. Vi skal arbeide mot: Sosial dumping, ulike arbeidsvilkår innen den olje-og gassrelaterte virksomheten. Enkeltmannsforetak som fordekt ansettelse. Undergraving av bostandard og andre forhold i bransjen. 3. Regnskap for Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 8

9 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 9

10 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 10

11 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 11

12 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 12

13 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 13

14 4. Forslag til handlingsplan for Fellesforbundets Petroleumsforum består av en rekke medlemsforeninger som har ansatte innenfor Industrioverenskomsten (VO ) og Landforpleiningsavtalen. Formål. Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumets virksomhet er basert på avdelingenes ansvarsområde slik dette framkommer i Fellesforbundets vedtekter og vedtak fattet i Fellesforbundets og LOs organer. Forumet skal spesielt medvirke til: at forbundet styrker sin organisasjonsgrad innen forumets virkeområdet. at engasjementet og forståelsen av tariffavtalenes betydning styrkes. at forståelsen og engasjementet for helse, miljø og sikkerhet styrkes. at kontakten mellom medlemmene, avdelinger og forbund styrkes. at det gjennomføres kurs som er tilpasset virkeområdets spesielle behov. Alt forumets arbeid er bygget på disse punktene i våre retningslinjer. HMS arbeid. Forumet skal jobbe aktivt med HMS arbeid innenfor vårt virkeområde. Denne aktiviteten skal skje via HMS utvalget i forumet. Det er forumets oppgave å påse at utvalget til enhver tid fungerer. Det foretas valg av HMS utvalget på forumets årsmøte. Det utarbeides retningslinjer i forhold til brudd og straffereaksjoner i forbindelse med arbeidstidsbestemmelsene. Myndigheter og tillitsvalgte må danne felles holdninger. Organisasjonsarbeid. Det er viktig at det blir bygget opp gode og sterke klubber innenfor forumets organisasjonsområde. Her må man bygge på det som allerede er gjort. Forumet må jobbe tett opp mot medlemsklubber og avdelinger og det må tilrettelegges for kurs for tillitsvalgte. Det må i tillegg jobbes med å få flere klubber/avdelinger tilmeldt forumet slik at det blir et bredest mulig nettverk. All rekrutteringsstrategi skal skje i avdelingenes regi. Forumets overenskomster innenfor området skal tilgodeses på samme måten, både Verkstedsoverenskomsten og Landforpleiningsavtalen. Informasjon. Det er viktig at forumets hjemmesider er oppdatert med relevant informasjon til enhver tid. I tillegg må det sendes ut informasjon via E-post og eventuelt SMS. Derfor er det påkrevd at alle klubber/avdelinger oppdaterer forumets sekretær med relevante E-postadresser og mobilnummer. Det sendes ut nyhetsbulletin en gang pr.måned. Bulletinen sendes forumets nettverk og legges ut på hjemmesidene. Kopi sendes Fellesforbundet. Det lages en enkel informasjonsfolder for bruk i vervings- og rekrutteringsøyemed. Kurs og kompetanse. Det avholdes flere kurs for forumet årlig. Styret fastsetter antall kurs som avholdes. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 14

15 Oppsøkende virksomhet. Dette gjøres blant forumets medlemmer på sokkelen og på landanlegg. Oppsøkende virksomhet skjer i samarbeid med de LO koordinerende/lo `s anleggssekretær og med respektive avdelinger/klubber. Det samarbeides også med forbundets distriktskontor i Rogaland slik at man får utnytte ressursene på best mulig måte til beste for medlemmene. Forumet driver oppsøkende virksomhet. Det bør foregå over flere dager slik at man får dekket begge skift og i tillegg bør vi ha møter med medlemmer/potensielle medlemmer på kveldstid. Det bør også bestrebes å dekke flere rotasjoner. Sekretær deltar på LO utvalgsmøter på de petrokjemiske landanleggene. I tillegg legges det opp til å ha god og tett kontakt med de store offshoreverftene der mange av medlemmene til enhver tid befinner seg. Medlemsservice. Sekretæren vil bidra med medlemsservice/verving i klubber og avdelinger. Sekretæren vil bidra med informasjon på styremøter eller informere på medlems- /styremøter eller konferanser som avholdes i den respektive klubb-/avdeling som ønsker dette. Forbundet. Sekretæren skal jobbe konstruktivt opp mot forbundet for å ivareta forumets avdelinger og dets medlemmer på best mulig måte. Forumet foreslår overfor forbundet at de innkaller reisepersonellets klubber/tillitsvalgte til informasjonskonferanser særlig nå etter tariffoppgjøret slik at de blir bedre i stand til å ivareta medlemmenes interessert i forhold til gjennomsnittsberegning, arbeidstidsordninger og andre relevante saker. Det er viktig at det er en felles politikk på dette. Nye avdelinger/klubber. Sekretæren jobber sammen med styret for å få flere avdelinger og klubber inn som medlemmer i forumet. Det er pr. april avdelinger med 44 klubber som er medlemmer i forumet. Dette bør heves betraktelig. Vi må starte med å få inn de klubbene som har reisepersonell og som enda ikke er tilmeldt fra de 17 avdelingene. Sammen er vi sterke! Tariff. Være pådriver i tariffpolitikken i saker som angår reisepersonell. Arbeidstid. Jobbe for at reisepersonellet har lik arbeidstid både offshore - og på landanlegg. Jobbe for at alle som jobber på rotasjonsordninger har en arbeidstid på gjennomsnittlig 33,6 timers uke. Generelt. Vi skal arbeide mot: Sosial dumping, ulike arbeidsvilkår innen den olje-og gassrelaterte virksomheten. Enkeltmannsforetak som fordekt ansettelse. Undergraving av bostandard og andre forhold i bransjen. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 15

16 5. Forslag til budsjett for Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 16

17 6. Innkomne forslag. Følgende forslag var innkommet ved fristens utløp. Styret behandlet disse på sitt styremøte 23.april Styrets innstilling er med rød skrift. Forslag fra Bedriftsklubben Aker Solution MMO til årsmøtet 2012 i Fellesforbundets Petroleumsforbund. Endringer i retningslinjene. Forslag 1. VIRKEOMRÅDE. Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene, klubbene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumet skal være godt synlig ute blant medlemmene. Ny setning: Forumet skal ha et tett samarbeid med LOs Olje og Gassutvalg. Forslag 2. 2.Formål. Forumet skal spesielt medvirke til: Nytt punkt: at næringspolitikken er i hht.bransjens/medlemmenes interesser Forslag Valg Gammel tekst: Styrets skal fortrinnsvis være sammensatt slik at halvparten av styrets medlemmer er avdelingsledere og den annen halvpart er klubbledere. Forslag til ny tekst: Styrets skal fortrinnsvis være sammensatt slik at halvparten av styrets medlemmer er avdelingsledere og den annen halvpart er klubbrepresentanter. Styret innstilling: Styret støtter forslaget med følgende utdyping i forslag 3. Klubbrepresentantene bør fortrinnsvis være klubbleder eller nestleder. Forslag til uttalelser fra Bedriftsklubben Aker Solution MMO til årsmøtet 2012 i Fellesforbundets Petroleumsforbund. Solidaransvar. Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag (oppdragsgiver) skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Dette innebærer at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede hefter «en for alle og alle for en» overfor arbeidstaker lengst ned i kjeden som ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver. Solidaransvaret gjelder innenfor alle bransjer med allmenngjorte tariffavtaler, som for eksempel byggebransjen og verftsindustrien. Den som bestiller et bygg eller et skip, byggherren, kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for arbeidstakers lønn. Ansvaret gjelder bare der entreprenøren/leverandøren driver næringsvirksomhet. En leverandør som driver næringsvirksomhet skal imidlertid omfattes av solidaransvaret uansett om oppdragsgiver er annen virksomhet eller en forbruker. Oppdragsgiver kan holdes solidaransvarlig for lønn og overtidsgodtgjøring etter allmenngjøringsforskrifter og feriepenger etter ferieloven. Dersom det er avtalt høyere lønn enn den minstelønna som følger av allmenngjøringsforskrifter, vil oppdragsgiver kun være ansvarlig for minstelønna. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 17

18 Årsmøtet i Fellesforbundets Petroleumsforum mener at dette må endres til å gjelde i alle typer kontrakter, virksomheter og områder. I tillegg må det gjelde hele tariffavalen og ikke bare i områder som er allmenngjort. Forumet oppfordrer Fellesforbundet til å jobbe politisk for dette. Vikarbyrådirektivet Fellesforbundets Petroleumsforum er frustrert av den behandlingen Arbeiderpartiets stortingsgruppe har hatt til fagbevegelsens innspill i forbindelse med innføringen av EUs vikarbyrådirektiv. Vi hadde forventet at partiet som historisk står fagbevegelsen nærmest, ville lytte til de tillitsvalgte i LO i denne sammenheng. Dersom stortingsgruppa i AP sammen med Høyre og FrP trumfer denne saken gjennom i stortinget er vi redd for at det samarbeidet som har eksistert mellom LO og Arbeiderpartiet vil bli skadelidende for lang tid framover. Fagbevegelsen er på mange måter barometeret på samarbeidsklimaet i det norske arbeidslivet. Årsmøtet i Fellesforbundets Petroleumsforum mener at Stortingsgruppa til AP ikke har hørt LOs argumentasjon i denne saken, og ber Fellesforbundet og LO om å opprettholde trykket mot vikarbyrådirektivet fram mot stortingsbehandlingen i juni. Næringspolitikk Årsmøtet i Fellesforbundets Petroleumsforum mener at Fellesforbundet må arbeide for å balansere medias dekning av olje og gassvirksomheten i Norge, der den oftest framstilles som ikke bærekraftig. Vi mener at denne bransjen drives etter beste praksis når det gjelder utslipp og med hensyn på fornybare ressurser, dette gjøres best ved at det er en kontinuerlig forbedring gjennom samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Vi reagerer med bestyrtelse at Norske miljøorganisasjoner reiser til Brussel for ivareta Norges interesser ved en evt. EU forordning for olje og gassproduksjon i Europa. Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Vi i klubben på Manpower Framnes Installasjon AS har et vedtak på å foreslå følgende: At man ved nattskiftarbeid går første uka på natt, og deretter brekker over til dagskift. Dette er mindre belastende totalt, fordi man da ikke rekker å snu døgnet så totalt som ved å gå i 14 dager. Det er mange som sliter i mange dager og ødelegger store deler av friperioden med døgnvillhet. Dette går da utover familieliv og sosialt samvær, foruten problemer med mage og konsentrasjonsvansker. Dette er kanskje et større problem for innleiefirmaer, enn de store aktørene. Dette fordi det ved nattskift er vanligvis flest fra innleiefirmaer på jobb. Dette burde ikke være et stort problem å få gjennomført, fordi Statoil- og BPoperatører gjør dette i dag. De er kjempefornøyd med dette, og vil ikke tilbake til full 14-dagers nattskift! Per Buer, klubbleder MFI AS Styret innstilling: Forslaget oversendes redaksjonskomiteen og foreslås innsendt til neste tariffrevisjon. Det påpekes at dette ikke gjelder bare offshore. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 18

19 En god etter- og videreutdanning En god etter- og videreutdanning er viktig i et kompetansesamfunn som vårt. Derfor må voksnes rett til grunnopplæring og til etter- og videreutdanning gjøres reell. Det må utvikles en nasjonal strategi for å oppnå dette. Den må inneholde bedre økonomiske rammer, motivasjonstiltak og tilrettelagte tilbud basert på bedriften som læringsarena. Reglene for lånekassen må tilpasses voksne. Fagskolene må utvikle sin rolle som tilbyder av yrkesrettet videreutdanning med en finansieringsordning som sikrer forutsigbare rammevilkår. Mange innvandrere kommer til landet med betydelig realkompetanse og formell kompetanse. Denne kompetansen blir i dag ikke benyttet på en god nok måte. Innvandrerne ønsker språkopplæring og yrkesfaglig oppgradering for sin tilpasning til norsk arbeidsliv, men møter mangelfulle tilbud og rettigheter til yrkesfaglig oppgradering. Myndighetene må ta mer ansvar for å utvikle og gi tilpassede tilbud og aktiv bruk av realkompetansevurdering slik at det norske samfunn kan utnytte denne kompetansen. Håper på positiv behandling av dette forslag. Med kameratslig hilsen Per Bjørn Eriksen Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Innfør Tobinskatt! Sentrale EU-land som Tyskland og Frankrike støtter en global skatt på finanstransaksjoner, og de setter dette på dagsorden både i EU og G20. Norge, sammen med Frankrike, Belgia, Spania, Brasil og Japan, har erklært at de skal jobbe for en internasjonal finansskatt for å finansiere Tusenårsmålene. Også IMF har diskutert ulike typer skattelegging av finanssektoren, og kommet fram til at det både er mulig og at mange land praktiserer noen typer av slik skattelegging allerede. For eksempel skattlegges all handel med aksjer på London børs med 0,5% gjennom en dokumentavgift ( stamp duty ). Norge har sagt at de skal være pådriver for å få på plass en internasjonal valutaskatt. Fellesforbundets Petroleumsforum vil derfor oppfordre regjeringen til å: Innføre en liten avgift på all handel på Oslo børs. En slik dokumentavgift er enkel og billig å administrere i forhold til inntjening. Børsen i London har lenge hatt en tilsvarende avgift på 0,5%. Innføre avgift på handel med norsk valuta. Jobbe aktivt for globale avgifter på finanstransaksjoner, herunder valuta, aksjer og andre verdipapirer. Norge må gå i bresjen for at inntektene fra globale avgifter skal gå til et globalt fond for utvikling og til finansiering av klimatiltak under FNs oppsyn. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 19

20 Håper på positiv behandling av dette forslag. Med kameratslig hilsen Per Bjørn Eriksen Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Landforpleiningsavtalen. Landforpleiningsavtalen er en avtale som innbefatter alle som jobber i kantiner på petrokjemiske landanlegg. Overenskomsten har få medlemmer og har ikke blitt prioritert. I tillegg har Arbeidsmandsforbundet organisert renholderne på de samme anleggene. Offshore er alle som jobber i forpleining omfattet av en overenskomst som eies av IndustriEnergi og de er medlemmer av IndustriEnergi eller SAFE. De avdelingene som organiserer disse medlemmene tar sammen med Fellesforbundets Petroleumsforum opp medlemmenes situasjon for om mulig å ivareta deres rettigheter på en bedre måte. FFP har en koordineringsrolle i dette arbeidet. Begrunnelse: Det er viktig at alle som er medlemmer av Fellesforbundet og jobber under denne avtalen får de rettigheter de har krav på. Håper på positiv behandling av dette forslag. Med kameratslig hilsen Per Bjørn Eriksen Styrets innstilling: Styret støtter forslaget som oversendes det nye styret for videre behandling. Regelverket for permittering. Fellesforbundets Petroleumsforum er kritiske til at regjeringen har gjort innstramminger i permitteringsregelverket for å få dagpenger. Innstrammingene ble innført for alle som ble permittert etter 1.januar Selv om situasjonen på arbeidsmarkedet for tiden er bedre nå enn da de midlertidige reglene ble innført i 2009, er det viktig for å beholde kompetansen i bedriftene at regjeringen igjen vurderer å gjøre de midlertidige reglene som ble innført i 2009 permanente. Det vil si lønnsplikt for arbeidsgiver i 5 dager istedenfor 10 som nå og maksimalt 52 uker istedenfor 30 uker som nå. Ventedagene i permitteringsordningen må fjernes og det må åpnes for at bedriftene kan rullere permitteringene uten at bedriften må dekke utgiftene ved en ny arbeidsgiverperiode. Det er også viktig at dagpengereglene gir rom for at ansatte Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 20

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout 1 11.03.15 13.55 Side 1 Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Beretninger og Regnskaper for 2014 Innkomne forslag Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Forslag om vedtekter og organisasjon

Forslag om vedtekter og organisasjon 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 5 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping 28.06.11 08.31

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer