Fellesforbundets Petroleumsforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundets Petroleumsforum"

Transkript

1 Fellesforbundets Petroleumsforum Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 1

2 Årsmøtet blir avholdt på Hurdalsjøen hotel og konferansesenter 30 minutters kjøring fra Gardermoen. Årsmøtet starter mandag kl Styret har forslag til følgende sakliste: 1. Åpning (side 2 og 3) - Konstituering - Valg av dirigent og referenter. 2. Beretning 2011 (side 3 8) 3. Regnskap 2011 (side 8 13) 4. Handlingsplan 2012 (side 14 og 15) 5. Budsjett 2012 (side 16) 6. Innkomne forslag (side 17 21) 7. Valg. 8. Avslutning. Forumets retningslinjer ligger som vedlegg fra side 22 til side Åpning ved forumets leder. - Konstituering. Det foretas godkjenning av de fremmøtte delegatene. Forslag til forretningsorden: Årsmøtet er åpent for pressen. Til å lede møtet velges en dirigent. Sekretær fører protokoll. Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme sak på dagsorden. Taletiden settes til 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Dirigenten har når hun/han finner det påkrevd rett til å fremme forslag om begrensing i taletiden, og sette strek på talelisten. Til forretningsorden gis ingen ordet mer en gang og høyst 2 minutter til hver sak på dagsorden. Talerne skal tale fra den dertil bestemte plass i salen. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med vedkommendes navn. Intet forslag kan fremmes eller trekkes etter strek er satt. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når 5 representanter forlanger det, foregår avstemmingen skriftlig. I protokollen innføres kun forslagene, avstemmingen samt de fattede beslutninger og talerlisten. Protokollen blir forelagt styret for godkjenning. - Valg av dirigent og referent. Styrets forslag til dirigent er Rune Samuelsen og referent er Per Bjørn Eriksen. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 2

3 - Valg av redaksjonskomitè og valgkomitè. Styrets forslag på redaksjonskomitè er: Eldar Myhre; leder, Rolf-Geir Hillestad og Åge Natås. Styrets forslag til valgkomitè er: Roar Abrahamsen; leder, Atle Dahl og Andrè Simonsen. 2. Beretning Årsberetning fra styret for årsmøteperioden 11.mai 2011 til 15.mai Årsmøtet 2011 ble avholdt på Stena Saga 11.mai Forut og i etterkant av årsmøtet ble det avholdt bransjekonferanse. Det var 25 stemmeberettigede til stede. Følgende styre ble valgt: Leder: Roger Morten Berg-Hansen ny FOB klubb Nestleder: Mohammad Afzal ny VO klubb Sekretær: Per Bjørn Eriksen Ikke på valg Styremedlemmer: 1. Eldar Myhre Gjenvalg avd. 2. Rune Samuelsen Gjenvalg avd. 3. Åge Natås Gjenvalg FOB klubb 4. Mads Kleven Gjenvalg avd. 5. Arild Håvik Ny VO klubb Varamedlemmer: 1. Cecilie Søllesvik Ny avd. 2. Djevat Hisenaj Gjenvalg avd. 3. Kristian Odland Ny VO klubb 4. Andrè Simonsen Ny FOB klubb Kontrollkomite: Leder Svein Søreng og Roald Stykket, begge gjenvalgt. Styret har hatt 5 styremøter i perioden: To i Bergen, to i Stavanger og et i Oslo (Lilletorget 1). Et av styremøtene ble avholdt i forbindelse med kurset styret i arbeid. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hatt et par møter. En rekke saker er behandlet. Vi kan nevne disse sakene: Årsmøtesaker (både 2011 og 2012) Arbeidsvilkår, retningslinjer og stillingsbeskrivelse for sekretær Handlingsplan Godkjenning av forumet i Brønnøysund Landsmøtet 2011 Tariffoppgjøret 2012 Kurs og kompetanse. Medlemsutviklingen. Lugardeling, språkutfordringer, shutling og partssamarbeid på sokkelen. Rekrutteringsstrategi Samarbeid med avdelingene Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 3

4 Informasjon ut til medlemmene. Vår hjemmeside blir oppdatert jevnlig og FFP har i tillegg egen side på Facebook. Det blir også sendt ut informasjon jevnlig til en E-postliste. Disse mailene blir videresendt av klubber til deres E-postlister. Vår nyhetsbulletin er blitt utgitt en gang hver måned. Det er også informert ut til medlemmer/tillitsvalgte når sekretær har vært ute offshore eller på Kårstø i tillegg til informasjonen via E-post. Medlemspleie og medlemsservice. Sekretær har i skrivende stund (18.april) vært på Valhall, Ekofisk (to ganger), Sleipner A, og Gullfaks A. På grunn av fare for streik, ble en tur til Oseberg kansellert. Det har ikke vært problemer med utreise. Dette har vært tatt enten via LO koordinerende (Statoil), Ekofiskkomiteen eller ABC klubben (Valhall). I tillegg møter sekretær på alle LO utvalgsmøter på Kårstø som han har mulighet til og har også vært på et møte på kveldstid med medlemmer fra Beerenberg. Offshoreturene har vært to til tre dager og det har vært møter på kveldstid med medlemmer/tillitsvalgte de fleste turene. Dette med oppsøkende virksomhet har vært udelt positivt selv om det har vært en utstrakt frustrasjon blant medlemmer om at man ikke føler seg ivaretatt. Flere fra styret har i tillegg vært representert på LO konferanser i Statoil og på LO`s olje og gasskonferanse som ble avholdt i Bergen. Det ble diskutert å lage en enkel informasjonsfolder for bruk i vervings- og rekrutteringsøyemed. Dette vil det bli jobbet videre med. Samarbeidet med forumets klubber og avdelinger. Det ble tidlig bestemt å forsøke å få til en bedre dialog og samarbeid med forumets avdelinger og klubber. Det ble i den forbindelse sendt ut et skriv til avdelingene om at sekretæren stilte sin kapasitet til rådighet i tilfelle avdelingene ønsket ressurser i forhold til rekruttering mot reisepersonell eller at sekretær presenterte forumet på styremøte- medlemsmøte i avdelingen. Det ble sendt to skriv som omhandlet dette. Skrivene har dessverre ikke avstedkommet det store engasjementet og i skrivende stund har sekretær kun vært på en styrekonferanse i Fellesforbundet avdeling 25 i Stavanger og et styreseminar for bedriftsklubben i Bergen Group Rosenberg der forumet har vært presentert. Det har også vært gitt beskjed om at sekretær ønsker å bidra til kompetanseheving for klubber på et hvilket som helst tidspunkt. Leder deltok også på en strategikonferanse for styret i avdeling 25. Her var også nestleder med da han er styrerepresentant i avdelingen. De tilsluttende avdelingene bør etter styrets mening benytte forumet på en bedre måte og som en ressurs i forhold til reisepersonellet. HMS arbeid. Lugardeling, språkutfordringer, shutling og partssamarbeid på sokkelen har vært tatt opp og debattert i styret. Når det gjelder lugardeling ble høringen fra departementet heftig debattert, først på LO sin olje- og gasskonferanse på høsten Leder ble valgt inn i en redaksjonskomite på konferansen som laget en uttalelse. Det ble også laget en egen uttalelse på dette fra forumet. Dette ble tatt opp med stortingsbenken i Rogaland. Med på møtet fra forumet var sekretær og vara til styret/koord. VO/HTV på Ekofisk Kristian Odland. Dessuten var HVO i Aker Solution MMO til stede. Det ble levert et felles høringssvar til arbeidsdepartementet fra LO på vegne av Fellesforbundet, IndustriEnergi og El&IT som var helt i tråd med vårt vedtak. Det er også jobbet med spesielt shutling og også nattarbeid som alltid blir belastet våre medlemmer. Det er viktig at det nå blir valgt personer inn i et HMS utvalg. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 4

5 Kurs og kompetanse. Følgende kurs er avholdt: Styret i arbeid/strategisamling som et todagers kurs i Stavanger, Tariffkurs som dagskonferanse også i Stavanger og et grunnleggende tillitsvalgtkurs i Bergen i Det var også planlagt et tariffkurs på høsten i fjor som ikke ble gjennomført grunnet for få påmeldte og et grunnleggende tillitsvalgtkurs april som vi måtte avlyse grunnet fare for streik. Ellers har sekretær vært veileder for et rekrutteringskurs som ble kjørt i regi av Fellesforbundet i Rogaland, men som åpnet også for andre reisefolk. Landsmøtet Det ble jobbet intensivt i forkant på landsmøtet. Det ble fra forumets side laget et kompendium med innsendte forslag som angikk reisefolk. Det ble dessuten jobbet for å få flest mulig personer inn i forbundets styrende organer fra reisepersonell. I tillegg ble det laget en oversikt over hvilke personer som var valgt inn fra de eieravdelingene. Vi fikk stor fokus på reisepersonellets vilkår på landsmøtet og fikk også Jørn Eggum valgt inn i forbundsledelsen. Nye avdelinger og klubber/rekruttering. Det er ikke tiltrådt nye avdelinger til forumet. To nye klubber er tilmeldt i perioden. Det er Orange Offshore og Miras Group Nomaco Service. Begge klubbene er tilmeldt fra Fellesforbundet avdeling 5 i Bergen og ble godkjent i forumets styremøte i april. Medlemstallet til forumets avdelinger var 3534 i andre kvartal 2011 og 3620 første kvartal Det har vært en gjennomgang av medlemsmassen i perioden. Tariffoppgjøret Det ble jobbet aktivt opp mot tariffoppgjøret fra forumets side. Forumets styre vedtok en rekke forslag som deretter ble sendt rundt til nettverket. Deretter ble det opp til det enkelte medlem/tillitsvalgt å fremme dette i sin egen avdeling. Disse kravene var: Forbundsvist oppgjør. Frontfagsmodellen må styrkes rotasjon med full lønnskompensasjon. Dette skal være normalrotasjonen. En kraftig heving av nattillegget og en annen prosentvis utregning av offshoretillegget. Garantert timefortjeneste på FOB`en. Bedre rotasjonsordninger på land slik at man ikke blir skyldig timer. Tariffavtaletilknytning for medlemmer som jobber offshore og i petroleumsrelatert virksomhet. Nivå for innslag av matskatt må indeksreguleres. Innføre en kompensasjon for medgodt fritid som resultat av pålagt overnatting i forbindelse med utreise tidlig neste dag. Alle oppgjør kom i havn med frontfagene på overtid. Forumet diskuterte det fremlagte tarifforslaget grundig på sitt styremøte i april. Det ble enstemmig besluttet å anbefale alle medlemmer og tillitsvalgte å sette seg grundig inn det fremforhandlede forslag og å benytte stemmeretten sin. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 5

6 Diverse representasjon. Leder og sekretær var sammen med Jørgen Kaurin fra Fellesforbundet sentralt deltakere på en konferanse som ble avholdt i regi av Petroleumstilsynet. Konferansen omhandlet arbeidstakermedvirkning. Sekretær satt i forbundsstyret i Fellesforbundet fram til landsmøtet i oktober. Nå sitter styremedlemmene Eldar Myhre og Mads Kleven i forbundsstyret og i tillegg varamedlem Cecilie Søllesvik. Styremedlemmene Arild Håvik og Rune Samuelsen er medlemmer av representantskapet. Handlingsplan for Fellesforbundets Petroleumsforum består av en rekke medlemsforeninger som har ansatte innenfor Verkstedsoverenskomsten (VO), Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) og Landforpleiningsavtalen. Formål. Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumets virksomhet er basert på avdelingenes ansvarsområde slik dette framkommer i Fellesforbundets vedtekter og vedtak fattet i Fellesforbundets og LOs organer. Forumet skal spesielt medvirke til: at forbundet styrker sin organisasjonsgrad innen forumets virkeområdet. at engasjementet og forståelsen av tariffavtalenes betydning styrkes. at forståelsen og engasjementet for helse, miljø og sikkerhet styrkes. at kontakten mellom medlemmene, avdelinger og forbund styrkes. at det gjennomføres kurs som er tilpasset virkeområdets spesielle behov. Alt forumets arbeid er bygget på disse punktene i våre retningslinjer. HMS arbeid. Forumet skal jobbe aktivt med HMS arbeid innenfor vårt virkeområde. Denne aktiviteten skal skje via HMS utvalget i forumet. Det er forumets oppgave å påse at utvalget til enhver tid fungerer. Det foretas valg av HMS utvalget på forumets årsmøte. Det utarbeides retningslinjer i forhold til brudd og straffereaksjoner i forbindelse med arbeidstidsbestemmelsene. Myndigheter og tillitsvalgte må danne felles holdninger. Organisasjonsarbeid. Det er viktig at det blir bygget opp gode og sterke klubber innenfor forumets organisasjonsområde. Her må man bygge på det som allerede er gjort. Sekretæren må jobbe tett opp mot medlemsklubber og avdelinger og det må tilrettelegges for kurs for tillitsvalgte. Det må i tillegg jobbes med å få flere klubber/avdelinger tilmeldt forumet slik at det blir et bredest mulig nettverk. Sekretær tar kontakt med forumets avdelinger for å bidra dersom avdelingen har rekrutteringsstrategi overfor reisepersonell. All rekruttering skal skje i avdelingenes regi. Alle forumets overenskomster innenfor området skal tilgodeses på samme måten, både Verkstedsoverenskomsten, Fellesoverenskomsten for byggfag og Landforpleiningsavtalen. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 6

7 Informasjon. Det er viktig at forumets hjemmesider er oppdatert med relevant informasjon til enhver tid. I tillegg må det sendes ut informasjon via E-post og eventuelt SMS. Derfor er det påkrevd at alle klubber/avdelinger oppdaterer forumets sekretær med relevante E-postadresser og mobilnummer. Det sendes ut nyhetsbulletin en gang pr.måned. Bulletinen sendes forumets nettverk og legges ut på hjemmesidene. Kopi sendes Fellesforbundet. Det lages en enkel informasjonsfolder for bruk i vervings- og rekrutteringsøyemed. Det planlegges et informasjonspunkt på innsiden av helikopterinnskjekk på helibase. Når landsmøtet er over, legges det opp til en forsterket informasjons- og rekrutteringskampanje bygget på de vedtak som er gjort. Kurs og kompetanse. Det avholdes kurs for forumet årlig. Styret fastsetter antall kurs som avholdes. Oppsøkende virksomhet. Dette gjøres blant forumets medlemmer på sokkelen og på landanlegg. Oppsøkende virksomhet skjer i samarbeid med de LO koordinerende/lo `s anleggssekretær og med respektive avdelinger/klubber. Det blir startet oppsøkende virksomhet offshore for høsten på følgende felt/plattformer: Vallhall, Ekofisk og Oseberg Feltsenter. Det bør foregå over flere dager slik at man får dekket begge skift og i tillegg bør vi ha møter med medlemmer/potensielle medlemmer på kveldstid. Det bør også bestrebes å dekke flere rotasjoner. Medlemsservice. Sekretæren vil bidra med medlemsservice/verving i klubber og avdelinger. Han vil bidra med informasjon på styremøter eller informere på medlems-/styremøter eller konferanser som avholdes i den respektive klubb-/avdeling som ønsker dette. Forbundet. Sekretæren skal jobbe konstruktivt opp mot forbundet for å ivareta forumets avdelinger og dets medlemmer på best mulig måte. Nye avdelinger/klubber. Sekretæren jobber sammen med styret for å få flere avdelinger og klubber inn som medlemmer i forumet. Det er pr.juli avdelinger med 42 klubber som er medlemmer i forumet. Dette bør heves betraktelig. Vi må starte med å få inn de klubbene som har reisepersonell og som enda ikke er tilmeldt fra de 17 avdelingene. Sammen er vi sterke! Tariff. Være pådriver i tariffpolitikken i saker som angår reisepersonell. Drive påvirkning opp mot avdelingene foran tariffoppgjøret. Påse at folk fra reisemiljøet er med i forhandlingene. Arbeidstid. Jobbe for at reisepersonellet har lik arbeidstid både offhore og på landanlegg. Jobbe for at alle som jobber på rotasjonsordninger har en arbeidstid på gjennomsnittlig 33,6 timers uke. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 7

8 Generelt. Vi skal arbeide mot: Sosial dumping, ulike arbeidsvilkår innen den olje-og gassrelaterte virksomheten. Enkeltmannsforetak som fordekt ansettelse. Undergraving av bostandard og andre forhold i bransjen. 3. Regnskap for Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 8

9 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 9

10 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 10

11 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 11

12 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 12

13 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 13

14 4. Forslag til handlingsplan for Fellesforbundets Petroleumsforum består av en rekke medlemsforeninger som har ansatte innenfor Industrioverenskomsten (VO ) og Landforpleiningsavtalen. Formål. Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumets virksomhet er basert på avdelingenes ansvarsområde slik dette framkommer i Fellesforbundets vedtekter og vedtak fattet i Fellesforbundets og LOs organer. Forumet skal spesielt medvirke til: at forbundet styrker sin organisasjonsgrad innen forumets virkeområdet. at engasjementet og forståelsen av tariffavtalenes betydning styrkes. at forståelsen og engasjementet for helse, miljø og sikkerhet styrkes. at kontakten mellom medlemmene, avdelinger og forbund styrkes. at det gjennomføres kurs som er tilpasset virkeområdets spesielle behov. Alt forumets arbeid er bygget på disse punktene i våre retningslinjer. HMS arbeid. Forumet skal jobbe aktivt med HMS arbeid innenfor vårt virkeområde. Denne aktiviteten skal skje via HMS utvalget i forumet. Det er forumets oppgave å påse at utvalget til enhver tid fungerer. Det foretas valg av HMS utvalget på forumets årsmøte. Det utarbeides retningslinjer i forhold til brudd og straffereaksjoner i forbindelse med arbeidstidsbestemmelsene. Myndigheter og tillitsvalgte må danne felles holdninger. Organisasjonsarbeid. Det er viktig at det blir bygget opp gode og sterke klubber innenfor forumets organisasjonsområde. Her må man bygge på det som allerede er gjort. Forumet må jobbe tett opp mot medlemsklubber og avdelinger og det må tilrettelegges for kurs for tillitsvalgte. Det må i tillegg jobbes med å få flere klubber/avdelinger tilmeldt forumet slik at det blir et bredest mulig nettverk. All rekrutteringsstrategi skal skje i avdelingenes regi. Forumets overenskomster innenfor området skal tilgodeses på samme måten, både Verkstedsoverenskomsten og Landforpleiningsavtalen. Informasjon. Det er viktig at forumets hjemmesider er oppdatert med relevant informasjon til enhver tid. I tillegg må det sendes ut informasjon via E-post og eventuelt SMS. Derfor er det påkrevd at alle klubber/avdelinger oppdaterer forumets sekretær med relevante E-postadresser og mobilnummer. Det sendes ut nyhetsbulletin en gang pr.måned. Bulletinen sendes forumets nettverk og legges ut på hjemmesidene. Kopi sendes Fellesforbundet. Det lages en enkel informasjonsfolder for bruk i vervings- og rekrutteringsøyemed. Kurs og kompetanse. Det avholdes flere kurs for forumet årlig. Styret fastsetter antall kurs som avholdes. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 14

15 Oppsøkende virksomhet. Dette gjøres blant forumets medlemmer på sokkelen og på landanlegg. Oppsøkende virksomhet skjer i samarbeid med de LO koordinerende/lo `s anleggssekretær og med respektive avdelinger/klubber. Det samarbeides også med forbundets distriktskontor i Rogaland slik at man får utnytte ressursene på best mulig måte til beste for medlemmene. Forumet driver oppsøkende virksomhet. Det bør foregå over flere dager slik at man får dekket begge skift og i tillegg bør vi ha møter med medlemmer/potensielle medlemmer på kveldstid. Det bør også bestrebes å dekke flere rotasjoner. Sekretær deltar på LO utvalgsmøter på de petrokjemiske landanleggene. I tillegg legges det opp til å ha god og tett kontakt med de store offshoreverftene der mange av medlemmene til enhver tid befinner seg. Medlemsservice. Sekretæren vil bidra med medlemsservice/verving i klubber og avdelinger. Sekretæren vil bidra med informasjon på styremøter eller informere på medlems- /styremøter eller konferanser som avholdes i den respektive klubb-/avdeling som ønsker dette. Forbundet. Sekretæren skal jobbe konstruktivt opp mot forbundet for å ivareta forumets avdelinger og dets medlemmer på best mulig måte. Forumet foreslår overfor forbundet at de innkaller reisepersonellets klubber/tillitsvalgte til informasjonskonferanser særlig nå etter tariffoppgjøret slik at de blir bedre i stand til å ivareta medlemmenes interessert i forhold til gjennomsnittsberegning, arbeidstidsordninger og andre relevante saker. Det er viktig at det er en felles politikk på dette. Nye avdelinger/klubber. Sekretæren jobber sammen med styret for å få flere avdelinger og klubber inn som medlemmer i forumet. Det er pr. april avdelinger med 44 klubber som er medlemmer i forumet. Dette bør heves betraktelig. Vi må starte med å få inn de klubbene som har reisepersonell og som enda ikke er tilmeldt fra de 17 avdelingene. Sammen er vi sterke! Tariff. Være pådriver i tariffpolitikken i saker som angår reisepersonell. Arbeidstid. Jobbe for at reisepersonellet har lik arbeidstid både offshore - og på landanlegg. Jobbe for at alle som jobber på rotasjonsordninger har en arbeidstid på gjennomsnittlig 33,6 timers uke. Generelt. Vi skal arbeide mot: Sosial dumping, ulike arbeidsvilkår innen den olje-og gassrelaterte virksomheten. Enkeltmannsforetak som fordekt ansettelse. Undergraving av bostandard og andre forhold i bransjen. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 15

16 5. Forslag til budsjett for Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 16

17 6. Innkomne forslag. Følgende forslag var innkommet ved fristens utløp. Styret behandlet disse på sitt styremøte 23.april Styrets innstilling er med rød skrift. Forslag fra Bedriftsklubben Aker Solution MMO til årsmøtet 2012 i Fellesforbundets Petroleumsforbund. Endringer i retningslinjene. Forslag 1. VIRKEOMRÅDE. Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene, klubbene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumet skal være godt synlig ute blant medlemmene. Ny setning: Forumet skal ha et tett samarbeid med LOs Olje og Gassutvalg. Forslag 2. 2.Formål. Forumet skal spesielt medvirke til: Nytt punkt: at næringspolitikken er i hht.bransjens/medlemmenes interesser Forslag Valg Gammel tekst: Styrets skal fortrinnsvis være sammensatt slik at halvparten av styrets medlemmer er avdelingsledere og den annen halvpart er klubbledere. Forslag til ny tekst: Styrets skal fortrinnsvis være sammensatt slik at halvparten av styrets medlemmer er avdelingsledere og den annen halvpart er klubbrepresentanter. Styret innstilling: Styret støtter forslaget med følgende utdyping i forslag 3. Klubbrepresentantene bør fortrinnsvis være klubbleder eller nestleder. Forslag til uttalelser fra Bedriftsklubben Aker Solution MMO til årsmøtet 2012 i Fellesforbundets Petroleumsforbund. Solidaransvar. Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag (oppdragsgiver) skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Dette innebærer at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede hefter «en for alle og alle for en» overfor arbeidstaker lengst ned i kjeden som ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver. Solidaransvaret gjelder innenfor alle bransjer med allmenngjorte tariffavtaler, som for eksempel byggebransjen og verftsindustrien. Den som bestiller et bygg eller et skip, byggherren, kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for arbeidstakers lønn. Ansvaret gjelder bare der entreprenøren/leverandøren driver næringsvirksomhet. En leverandør som driver næringsvirksomhet skal imidlertid omfattes av solidaransvaret uansett om oppdragsgiver er annen virksomhet eller en forbruker. Oppdragsgiver kan holdes solidaransvarlig for lønn og overtidsgodtgjøring etter allmenngjøringsforskrifter og feriepenger etter ferieloven. Dersom det er avtalt høyere lønn enn den minstelønna som følger av allmenngjøringsforskrifter, vil oppdragsgiver kun være ansvarlig for minstelønna. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 17

18 Årsmøtet i Fellesforbundets Petroleumsforum mener at dette må endres til å gjelde i alle typer kontrakter, virksomheter og områder. I tillegg må det gjelde hele tariffavalen og ikke bare i områder som er allmenngjort. Forumet oppfordrer Fellesforbundet til å jobbe politisk for dette. Vikarbyrådirektivet Fellesforbundets Petroleumsforum er frustrert av den behandlingen Arbeiderpartiets stortingsgruppe har hatt til fagbevegelsens innspill i forbindelse med innføringen av EUs vikarbyrådirektiv. Vi hadde forventet at partiet som historisk står fagbevegelsen nærmest, ville lytte til de tillitsvalgte i LO i denne sammenheng. Dersom stortingsgruppa i AP sammen med Høyre og FrP trumfer denne saken gjennom i stortinget er vi redd for at det samarbeidet som har eksistert mellom LO og Arbeiderpartiet vil bli skadelidende for lang tid framover. Fagbevegelsen er på mange måter barometeret på samarbeidsklimaet i det norske arbeidslivet. Årsmøtet i Fellesforbundets Petroleumsforum mener at Stortingsgruppa til AP ikke har hørt LOs argumentasjon i denne saken, og ber Fellesforbundet og LO om å opprettholde trykket mot vikarbyrådirektivet fram mot stortingsbehandlingen i juni. Næringspolitikk Årsmøtet i Fellesforbundets Petroleumsforum mener at Fellesforbundet må arbeide for å balansere medias dekning av olje og gassvirksomheten i Norge, der den oftest framstilles som ikke bærekraftig. Vi mener at denne bransjen drives etter beste praksis når det gjelder utslipp og med hensyn på fornybare ressurser, dette gjøres best ved at det er en kontinuerlig forbedring gjennom samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Vi reagerer med bestyrtelse at Norske miljøorganisasjoner reiser til Brussel for ivareta Norges interesser ved en evt. EU forordning for olje og gassproduksjon i Europa. Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Vi i klubben på Manpower Framnes Installasjon AS har et vedtak på å foreslå følgende: At man ved nattskiftarbeid går første uka på natt, og deretter brekker over til dagskift. Dette er mindre belastende totalt, fordi man da ikke rekker å snu døgnet så totalt som ved å gå i 14 dager. Det er mange som sliter i mange dager og ødelegger store deler av friperioden med døgnvillhet. Dette går da utover familieliv og sosialt samvær, foruten problemer med mage og konsentrasjonsvansker. Dette er kanskje et større problem for innleiefirmaer, enn de store aktørene. Dette fordi det ved nattskift er vanligvis flest fra innleiefirmaer på jobb. Dette burde ikke være et stort problem å få gjennomført, fordi Statoil- og BPoperatører gjør dette i dag. De er kjempefornøyd med dette, og vil ikke tilbake til full 14-dagers nattskift! Per Buer, klubbleder MFI AS Styret innstilling: Forslaget oversendes redaksjonskomiteen og foreslås innsendt til neste tariffrevisjon. Det påpekes at dette ikke gjelder bare offshore. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 18

19 En god etter- og videreutdanning En god etter- og videreutdanning er viktig i et kompetansesamfunn som vårt. Derfor må voksnes rett til grunnopplæring og til etter- og videreutdanning gjøres reell. Det må utvikles en nasjonal strategi for å oppnå dette. Den må inneholde bedre økonomiske rammer, motivasjonstiltak og tilrettelagte tilbud basert på bedriften som læringsarena. Reglene for lånekassen må tilpasses voksne. Fagskolene må utvikle sin rolle som tilbyder av yrkesrettet videreutdanning med en finansieringsordning som sikrer forutsigbare rammevilkår. Mange innvandrere kommer til landet med betydelig realkompetanse og formell kompetanse. Denne kompetansen blir i dag ikke benyttet på en god nok måte. Innvandrerne ønsker språkopplæring og yrkesfaglig oppgradering for sin tilpasning til norsk arbeidsliv, men møter mangelfulle tilbud og rettigheter til yrkesfaglig oppgradering. Myndighetene må ta mer ansvar for å utvikle og gi tilpassede tilbud og aktiv bruk av realkompetansevurdering slik at det norske samfunn kan utnytte denne kompetansen. Håper på positiv behandling av dette forslag. Med kameratslig hilsen Per Bjørn Eriksen Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Innfør Tobinskatt! Sentrale EU-land som Tyskland og Frankrike støtter en global skatt på finanstransaksjoner, og de setter dette på dagsorden både i EU og G20. Norge, sammen med Frankrike, Belgia, Spania, Brasil og Japan, har erklært at de skal jobbe for en internasjonal finansskatt for å finansiere Tusenårsmålene. Også IMF har diskutert ulike typer skattelegging av finanssektoren, og kommet fram til at det både er mulig og at mange land praktiserer noen typer av slik skattelegging allerede. For eksempel skattlegges all handel med aksjer på London børs med 0,5% gjennom en dokumentavgift ( stamp duty ). Norge har sagt at de skal være pådriver for å få på plass en internasjonal valutaskatt. Fellesforbundets Petroleumsforum vil derfor oppfordre regjeringen til å: Innføre en liten avgift på all handel på Oslo børs. En slik dokumentavgift er enkel og billig å administrere i forhold til inntjening. Børsen i London har lenge hatt en tilsvarende avgift på 0,5%. Innføre avgift på handel med norsk valuta. Jobbe aktivt for globale avgifter på finanstransaksjoner, herunder valuta, aksjer og andre verdipapirer. Norge må gå i bresjen for at inntektene fra globale avgifter skal gå til et globalt fond for utvikling og til finansiering av klimatiltak under FNs oppsyn. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 19

20 Håper på positiv behandling av dette forslag. Med kameratslig hilsen Per Bjørn Eriksen Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Landforpleiningsavtalen. Landforpleiningsavtalen er en avtale som innbefatter alle som jobber i kantiner på petrokjemiske landanlegg. Overenskomsten har få medlemmer og har ikke blitt prioritert. I tillegg har Arbeidsmandsforbundet organisert renholderne på de samme anleggene. Offshore er alle som jobber i forpleining omfattet av en overenskomst som eies av IndustriEnergi og de er medlemmer av IndustriEnergi eller SAFE. De avdelingene som organiserer disse medlemmene tar sammen med Fellesforbundets Petroleumsforum opp medlemmenes situasjon for om mulig å ivareta deres rettigheter på en bedre måte. FFP har en koordineringsrolle i dette arbeidet. Begrunnelse: Det er viktig at alle som er medlemmer av Fellesforbundet og jobber under denne avtalen får de rettigheter de har krav på. Håper på positiv behandling av dette forslag. Med kameratslig hilsen Per Bjørn Eriksen Styrets innstilling: Styret støtter forslaget som oversendes det nye styret for videre behandling. Regelverket for permittering. Fellesforbundets Petroleumsforum er kritiske til at regjeringen har gjort innstramminger i permitteringsregelverket for å få dagpenger. Innstrammingene ble innført for alle som ble permittert etter 1.januar Selv om situasjonen på arbeidsmarkedet for tiden er bedre nå enn da de midlertidige reglene ble innført i 2009, er det viktig for å beholde kompetansen i bedriftene at regjeringen igjen vurderer å gjøre de midlertidige reglene som ble innført i 2009 permanente. Det vil si lønnsplikt for arbeidsgiver i 5 dager istedenfor 10 som nå og maksimalt 52 uker istedenfor 30 uker som nå. Ventedagene i permitteringsordningen må fjernes og det må åpnes for at bedriftene kan rullere permitteringene uten at bedriften må dekke utgiftene ved en ny arbeidsgiverperiode. Det er også viktig at dagpengereglene gir rom for at ansatte Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 20

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5

INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 JUNITS VEDTEKTER Innhold INNLEDNING 2 1 OPPGAVER 2 2 MEDLEMSKAP 2 3 MEDLEMSKONTINGENT 2 4 ÅRSMØTER 3 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 3 6 STYRET 3 7 REPRESENTANTSKAPET 4 8 TARIFFKRAV OG TARIFFREVISJONER 5 9 AVSTEMNINGSREGLER

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb

Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb Vedtekter for Buskerud Harehundklubb (BHK) stiftet 9.12.1948 Vedtatt av årsmøtet den 5. juni 2012 Vedtektene er godkjent av Norske Harehund Klubbers Forbund(NHKF) for

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING

VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING VEDTEKTER LUFTFARTENS FUNKSJONÆRFORENING Innhold INNLEDNING... 3 1OPPGAVER... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3MEDLEMSKONTINGENT... 3 4 ÅRSMØTE... 3 5EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE... 4 6 STYRET... 4 7REPRESENTANTSKAPET...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å:

Vedtekter. Norske Meierifolks Landsforening. 1 Formål. 2 Medlemmer. Norske Meierifolks Landsforening har til formål å: Vedtekter for Norske Meierifolks Landsforening Vedtatt på landsmøtet i Oslo 17. september 1943, endret 28. september 1946, 28. august 1953, 7. september 1957, 3. oktober 1959, 28. august 1965, 2. juli

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer