Fellesforbundets Petroleumsforum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforbundets Petroleumsforum"

Transkript

1 Fellesforbundets Petroleumsforum Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 1

2 Årsmøtet blir avholdt på Hurdalsjøen hotel og konferansesenter 30 minutters kjøring fra Gardermoen. Årsmøtet starter mandag kl Styret har forslag til følgende sakliste: 1. Åpning (side 2 og 3) - Konstituering - Valg av dirigent og referenter. 2. Beretning 2011 (side 3 8) 3. Regnskap 2011 (side 8 13) 4. Handlingsplan 2012 (side 14 og 15) 5. Budsjett 2012 (side 16) 6. Innkomne forslag (side 17 21) 7. Valg. 8. Avslutning. Forumets retningslinjer ligger som vedlegg fra side 22 til side Åpning ved forumets leder. - Konstituering. Det foretas godkjenning av de fremmøtte delegatene. Forslag til forretningsorden: Årsmøtet er åpent for pressen. Til å lede møtet velges en dirigent. Sekretær fører protokoll. Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme sak på dagsorden. Taletiden settes til 5 minutter første gang og 2 minutter andre gang. Dirigenten har når hun/han finner det påkrevd rett til å fremme forslag om begrensing i taletiden, og sette strek på talelisten. Til forretningsorden gis ingen ordet mer en gang og høyst 2 minutter til hver sak på dagsorden. Talerne skal tale fra den dertil bestemte plass i salen. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med vedkommendes navn. Intet forslag kan fremmes eller trekkes etter strek er satt. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når 5 representanter forlanger det, foregår avstemmingen skriftlig. I protokollen innføres kun forslagene, avstemmingen samt de fattede beslutninger og talerlisten. Protokollen blir forelagt styret for godkjenning. - Valg av dirigent og referent. Styrets forslag til dirigent er Rune Samuelsen og referent er Per Bjørn Eriksen. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 2

3 - Valg av redaksjonskomitè og valgkomitè. Styrets forslag på redaksjonskomitè er: Eldar Myhre; leder, Rolf-Geir Hillestad og Åge Natås. Styrets forslag til valgkomitè er: Roar Abrahamsen; leder, Atle Dahl og Andrè Simonsen. 2. Beretning Årsberetning fra styret for årsmøteperioden 11.mai 2011 til 15.mai Årsmøtet 2011 ble avholdt på Stena Saga 11.mai Forut og i etterkant av årsmøtet ble det avholdt bransjekonferanse. Det var 25 stemmeberettigede til stede. Følgende styre ble valgt: Leder: Roger Morten Berg-Hansen ny FOB klubb Nestleder: Mohammad Afzal ny VO klubb Sekretær: Per Bjørn Eriksen Ikke på valg Styremedlemmer: 1. Eldar Myhre Gjenvalg avd. 2. Rune Samuelsen Gjenvalg avd. 3. Åge Natås Gjenvalg FOB klubb 4. Mads Kleven Gjenvalg avd. 5. Arild Håvik Ny VO klubb Varamedlemmer: 1. Cecilie Søllesvik Ny avd. 2. Djevat Hisenaj Gjenvalg avd. 3. Kristian Odland Ny VO klubb 4. Andrè Simonsen Ny FOB klubb Kontrollkomite: Leder Svein Søreng og Roald Stykket, begge gjenvalgt. Styret har hatt 5 styremøter i perioden: To i Bergen, to i Stavanger og et i Oslo (Lilletorget 1). Et av styremøtene ble avholdt i forbindelse med kurset styret i arbeid. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hatt et par møter. En rekke saker er behandlet. Vi kan nevne disse sakene: Årsmøtesaker (både 2011 og 2012) Arbeidsvilkår, retningslinjer og stillingsbeskrivelse for sekretær Handlingsplan Godkjenning av forumet i Brønnøysund Landsmøtet 2011 Tariffoppgjøret 2012 Kurs og kompetanse. Medlemsutviklingen. Lugardeling, språkutfordringer, shutling og partssamarbeid på sokkelen. Rekrutteringsstrategi Samarbeid med avdelingene Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 3

4 Informasjon ut til medlemmene. Vår hjemmeside blir oppdatert jevnlig og FFP har i tillegg egen side på Facebook. Det blir også sendt ut informasjon jevnlig til en E-postliste. Disse mailene blir videresendt av klubber til deres E-postlister. Vår nyhetsbulletin er blitt utgitt en gang hver måned. Det er også informert ut til medlemmer/tillitsvalgte når sekretær har vært ute offshore eller på Kårstø i tillegg til informasjonen via E-post. Medlemspleie og medlemsservice. Sekretær har i skrivende stund (18.april) vært på Valhall, Ekofisk (to ganger), Sleipner A, og Gullfaks A. På grunn av fare for streik, ble en tur til Oseberg kansellert. Det har ikke vært problemer med utreise. Dette har vært tatt enten via LO koordinerende (Statoil), Ekofiskkomiteen eller ABC klubben (Valhall). I tillegg møter sekretær på alle LO utvalgsmøter på Kårstø som han har mulighet til og har også vært på et møte på kveldstid med medlemmer fra Beerenberg. Offshoreturene har vært to til tre dager og det har vært møter på kveldstid med medlemmer/tillitsvalgte de fleste turene. Dette med oppsøkende virksomhet har vært udelt positivt selv om det har vært en utstrakt frustrasjon blant medlemmer om at man ikke føler seg ivaretatt. Flere fra styret har i tillegg vært representert på LO konferanser i Statoil og på LO`s olje og gasskonferanse som ble avholdt i Bergen. Det ble diskutert å lage en enkel informasjonsfolder for bruk i vervings- og rekrutteringsøyemed. Dette vil det bli jobbet videre med. Samarbeidet med forumets klubber og avdelinger. Det ble tidlig bestemt å forsøke å få til en bedre dialog og samarbeid med forumets avdelinger og klubber. Det ble i den forbindelse sendt ut et skriv til avdelingene om at sekretæren stilte sin kapasitet til rådighet i tilfelle avdelingene ønsket ressurser i forhold til rekruttering mot reisepersonell eller at sekretær presenterte forumet på styremøte- medlemsmøte i avdelingen. Det ble sendt to skriv som omhandlet dette. Skrivene har dessverre ikke avstedkommet det store engasjementet og i skrivende stund har sekretær kun vært på en styrekonferanse i Fellesforbundet avdeling 25 i Stavanger og et styreseminar for bedriftsklubben i Bergen Group Rosenberg der forumet har vært presentert. Det har også vært gitt beskjed om at sekretær ønsker å bidra til kompetanseheving for klubber på et hvilket som helst tidspunkt. Leder deltok også på en strategikonferanse for styret i avdeling 25. Her var også nestleder med da han er styrerepresentant i avdelingen. De tilsluttende avdelingene bør etter styrets mening benytte forumet på en bedre måte og som en ressurs i forhold til reisepersonellet. HMS arbeid. Lugardeling, språkutfordringer, shutling og partssamarbeid på sokkelen har vært tatt opp og debattert i styret. Når det gjelder lugardeling ble høringen fra departementet heftig debattert, først på LO sin olje- og gasskonferanse på høsten Leder ble valgt inn i en redaksjonskomite på konferansen som laget en uttalelse. Det ble også laget en egen uttalelse på dette fra forumet. Dette ble tatt opp med stortingsbenken i Rogaland. Med på møtet fra forumet var sekretær og vara til styret/koord. VO/HTV på Ekofisk Kristian Odland. Dessuten var HVO i Aker Solution MMO til stede. Det ble levert et felles høringssvar til arbeidsdepartementet fra LO på vegne av Fellesforbundet, IndustriEnergi og El&IT som var helt i tråd med vårt vedtak. Det er også jobbet med spesielt shutling og også nattarbeid som alltid blir belastet våre medlemmer. Det er viktig at det nå blir valgt personer inn i et HMS utvalg. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 4

5 Kurs og kompetanse. Følgende kurs er avholdt: Styret i arbeid/strategisamling som et todagers kurs i Stavanger, Tariffkurs som dagskonferanse også i Stavanger og et grunnleggende tillitsvalgtkurs i Bergen i Det var også planlagt et tariffkurs på høsten i fjor som ikke ble gjennomført grunnet for få påmeldte og et grunnleggende tillitsvalgtkurs april som vi måtte avlyse grunnet fare for streik. Ellers har sekretær vært veileder for et rekrutteringskurs som ble kjørt i regi av Fellesforbundet i Rogaland, men som åpnet også for andre reisefolk. Landsmøtet Det ble jobbet intensivt i forkant på landsmøtet. Det ble fra forumets side laget et kompendium med innsendte forslag som angikk reisefolk. Det ble dessuten jobbet for å få flest mulig personer inn i forbundets styrende organer fra reisepersonell. I tillegg ble det laget en oversikt over hvilke personer som var valgt inn fra de eieravdelingene. Vi fikk stor fokus på reisepersonellets vilkår på landsmøtet og fikk også Jørn Eggum valgt inn i forbundsledelsen. Nye avdelinger og klubber/rekruttering. Det er ikke tiltrådt nye avdelinger til forumet. To nye klubber er tilmeldt i perioden. Det er Orange Offshore og Miras Group Nomaco Service. Begge klubbene er tilmeldt fra Fellesforbundet avdeling 5 i Bergen og ble godkjent i forumets styremøte i april. Medlemstallet til forumets avdelinger var 3534 i andre kvartal 2011 og 3620 første kvartal Det har vært en gjennomgang av medlemsmassen i perioden. Tariffoppgjøret Det ble jobbet aktivt opp mot tariffoppgjøret fra forumets side. Forumets styre vedtok en rekke forslag som deretter ble sendt rundt til nettverket. Deretter ble det opp til det enkelte medlem/tillitsvalgt å fremme dette i sin egen avdeling. Disse kravene var: Forbundsvist oppgjør. Frontfagsmodellen må styrkes rotasjon med full lønnskompensasjon. Dette skal være normalrotasjonen. En kraftig heving av nattillegget og en annen prosentvis utregning av offshoretillegget. Garantert timefortjeneste på FOB`en. Bedre rotasjonsordninger på land slik at man ikke blir skyldig timer. Tariffavtaletilknytning for medlemmer som jobber offshore og i petroleumsrelatert virksomhet. Nivå for innslag av matskatt må indeksreguleres. Innføre en kompensasjon for medgodt fritid som resultat av pålagt overnatting i forbindelse med utreise tidlig neste dag. Alle oppgjør kom i havn med frontfagene på overtid. Forumet diskuterte det fremlagte tarifforslaget grundig på sitt styremøte i april. Det ble enstemmig besluttet å anbefale alle medlemmer og tillitsvalgte å sette seg grundig inn det fremforhandlede forslag og å benytte stemmeretten sin. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 5

6 Diverse representasjon. Leder og sekretær var sammen med Jørgen Kaurin fra Fellesforbundet sentralt deltakere på en konferanse som ble avholdt i regi av Petroleumstilsynet. Konferansen omhandlet arbeidstakermedvirkning. Sekretær satt i forbundsstyret i Fellesforbundet fram til landsmøtet i oktober. Nå sitter styremedlemmene Eldar Myhre og Mads Kleven i forbundsstyret og i tillegg varamedlem Cecilie Søllesvik. Styremedlemmene Arild Håvik og Rune Samuelsen er medlemmer av representantskapet. Handlingsplan for Fellesforbundets Petroleumsforum består av en rekke medlemsforeninger som har ansatte innenfor Verkstedsoverenskomsten (VO), Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) og Landforpleiningsavtalen. Formål. Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumets virksomhet er basert på avdelingenes ansvarsområde slik dette framkommer i Fellesforbundets vedtekter og vedtak fattet i Fellesforbundets og LOs organer. Forumet skal spesielt medvirke til: at forbundet styrker sin organisasjonsgrad innen forumets virkeområdet. at engasjementet og forståelsen av tariffavtalenes betydning styrkes. at forståelsen og engasjementet for helse, miljø og sikkerhet styrkes. at kontakten mellom medlemmene, avdelinger og forbund styrkes. at det gjennomføres kurs som er tilpasset virkeområdets spesielle behov. Alt forumets arbeid er bygget på disse punktene i våre retningslinjer. HMS arbeid. Forumet skal jobbe aktivt med HMS arbeid innenfor vårt virkeområde. Denne aktiviteten skal skje via HMS utvalget i forumet. Det er forumets oppgave å påse at utvalget til enhver tid fungerer. Det foretas valg av HMS utvalget på forumets årsmøte. Det utarbeides retningslinjer i forhold til brudd og straffereaksjoner i forbindelse med arbeidstidsbestemmelsene. Myndigheter og tillitsvalgte må danne felles holdninger. Organisasjonsarbeid. Det er viktig at det blir bygget opp gode og sterke klubber innenfor forumets organisasjonsområde. Her må man bygge på det som allerede er gjort. Sekretæren må jobbe tett opp mot medlemsklubber og avdelinger og det må tilrettelegges for kurs for tillitsvalgte. Det må i tillegg jobbes med å få flere klubber/avdelinger tilmeldt forumet slik at det blir et bredest mulig nettverk. Sekretær tar kontakt med forumets avdelinger for å bidra dersom avdelingen har rekrutteringsstrategi overfor reisepersonell. All rekruttering skal skje i avdelingenes regi. Alle forumets overenskomster innenfor området skal tilgodeses på samme måten, både Verkstedsoverenskomsten, Fellesoverenskomsten for byggfag og Landforpleiningsavtalen. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 6

7 Informasjon. Det er viktig at forumets hjemmesider er oppdatert med relevant informasjon til enhver tid. I tillegg må det sendes ut informasjon via E-post og eventuelt SMS. Derfor er det påkrevd at alle klubber/avdelinger oppdaterer forumets sekretær med relevante E-postadresser og mobilnummer. Det sendes ut nyhetsbulletin en gang pr.måned. Bulletinen sendes forumets nettverk og legges ut på hjemmesidene. Kopi sendes Fellesforbundet. Det lages en enkel informasjonsfolder for bruk i vervings- og rekrutteringsøyemed. Det planlegges et informasjonspunkt på innsiden av helikopterinnskjekk på helibase. Når landsmøtet er over, legges det opp til en forsterket informasjons- og rekrutteringskampanje bygget på de vedtak som er gjort. Kurs og kompetanse. Det avholdes kurs for forumet årlig. Styret fastsetter antall kurs som avholdes. Oppsøkende virksomhet. Dette gjøres blant forumets medlemmer på sokkelen og på landanlegg. Oppsøkende virksomhet skjer i samarbeid med de LO koordinerende/lo `s anleggssekretær og med respektive avdelinger/klubber. Det blir startet oppsøkende virksomhet offshore for høsten på følgende felt/plattformer: Vallhall, Ekofisk og Oseberg Feltsenter. Det bør foregå over flere dager slik at man får dekket begge skift og i tillegg bør vi ha møter med medlemmer/potensielle medlemmer på kveldstid. Det bør også bestrebes å dekke flere rotasjoner. Medlemsservice. Sekretæren vil bidra med medlemsservice/verving i klubber og avdelinger. Han vil bidra med informasjon på styremøter eller informere på medlems-/styremøter eller konferanser som avholdes i den respektive klubb-/avdeling som ønsker dette. Forbundet. Sekretæren skal jobbe konstruktivt opp mot forbundet for å ivareta forumets avdelinger og dets medlemmer på best mulig måte. Nye avdelinger/klubber. Sekretæren jobber sammen med styret for å få flere avdelinger og klubber inn som medlemmer i forumet. Det er pr.juli avdelinger med 42 klubber som er medlemmer i forumet. Dette bør heves betraktelig. Vi må starte med å få inn de klubbene som har reisepersonell og som enda ikke er tilmeldt fra de 17 avdelingene. Sammen er vi sterke! Tariff. Være pådriver i tariffpolitikken i saker som angår reisepersonell. Drive påvirkning opp mot avdelingene foran tariffoppgjøret. Påse at folk fra reisemiljøet er med i forhandlingene. Arbeidstid. Jobbe for at reisepersonellet har lik arbeidstid både offhore og på landanlegg. Jobbe for at alle som jobber på rotasjonsordninger har en arbeidstid på gjennomsnittlig 33,6 timers uke. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 7

8 Generelt. Vi skal arbeide mot: Sosial dumping, ulike arbeidsvilkår innen den olje-og gassrelaterte virksomheten. Enkeltmannsforetak som fordekt ansettelse. Undergraving av bostandard og andre forhold i bransjen. 3. Regnskap for Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 8

9 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 9

10 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 10

11 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 11

12 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 12

13 Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 13

14 4. Forslag til handlingsplan for Fellesforbundets Petroleumsforum består av en rekke medlemsforeninger som har ansatte innenfor Industrioverenskomsten (VO ) og Landforpleiningsavtalen. Formål. Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumets virksomhet er basert på avdelingenes ansvarsområde slik dette framkommer i Fellesforbundets vedtekter og vedtak fattet i Fellesforbundets og LOs organer. Forumet skal spesielt medvirke til: at forbundet styrker sin organisasjonsgrad innen forumets virkeområdet. at engasjementet og forståelsen av tariffavtalenes betydning styrkes. at forståelsen og engasjementet for helse, miljø og sikkerhet styrkes. at kontakten mellom medlemmene, avdelinger og forbund styrkes. at det gjennomføres kurs som er tilpasset virkeområdets spesielle behov. Alt forumets arbeid er bygget på disse punktene i våre retningslinjer. HMS arbeid. Forumet skal jobbe aktivt med HMS arbeid innenfor vårt virkeområde. Denne aktiviteten skal skje via HMS utvalget i forumet. Det er forumets oppgave å påse at utvalget til enhver tid fungerer. Det foretas valg av HMS utvalget på forumets årsmøte. Det utarbeides retningslinjer i forhold til brudd og straffereaksjoner i forbindelse med arbeidstidsbestemmelsene. Myndigheter og tillitsvalgte må danne felles holdninger. Organisasjonsarbeid. Det er viktig at det blir bygget opp gode og sterke klubber innenfor forumets organisasjonsområde. Her må man bygge på det som allerede er gjort. Forumet må jobbe tett opp mot medlemsklubber og avdelinger og det må tilrettelegges for kurs for tillitsvalgte. Det må i tillegg jobbes med å få flere klubber/avdelinger tilmeldt forumet slik at det blir et bredest mulig nettverk. All rekrutteringsstrategi skal skje i avdelingenes regi. Forumets overenskomster innenfor området skal tilgodeses på samme måten, både Verkstedsoverenskomsten og Landforpleiningsavtalen. Informasjon. Det er viktig at forumets hjemmesider er oppdatert med relevant informasjon til enhver tid. I tillegg må det sendes ut informasjon via E-post og eventuelt SMS. Derfor er det påkrevd at alle klubber/avdelinger oppdaterer forumets sekretær med relevante E-postadresser og mobilnummer. Det sendes ut nyhetsbulletin en gang pr.måned. Bulletinen sendes forumets nettverk og legges ut på hjemmesidene. Kopi sendes Fellesforbundet. Det lages en enkel informasjonsfolder for bruk i vervings- og rekrutteringsøyemed. Kurs og kompetanse. Det avholdes flere kurs for forumet årlig. Styret fastsetter antall kurs som avholdes. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 14

15 Oppsøkende virksomhet. Dette gjøres blant forumets medlemmer på sokkelen og på landanlegg. Oppsøkende virksomhet skjer i samarbeid med de LO koordinerende/lo `s anleggssekretær og med respektive avdelinger/klubber. Det samarbeides også med forbundets distriktskontor i Rogaland slik at man får utnytte ressursene på best mulig måte til beste for medlemmene. Forumet driver oppsøkende virksomhet. Det bør foregå over flere dager slik at man får dekket begge skift og i tillegg bør vi ha møter med medlemmer/potensielle medlemmer på kveldstid. Det bør også bestrebes å dekke flere rotasjoner. Sekretær deltar på LO utvalgsmøter på de petrokjemiske landanleggene. I tillegg legges det opp til å ha god og tett kontakt med de store offshoreverftene der mange av medlemmene til enhver tid befinner seg. Medlemsservice. Sekretæren vil bidra med medlemsservice/verving i klubber og avdelinger. Sekretæren vil bidra med informasjon på styremøter eller informere på medlems- /styremøter eller konferanser som avholdes i den respektive klubb-/avdeling som ønsker dette. Forbundet. Sekretæren skal jobbe konstruktivt opp mot forbundet for å ivareta forumets avdelinger og dets medlemmer på best mulig måte. Forumet foreslår overfor forbundet at de innkaller reisepersonellets klubber/tillitsvalgte til informasjonskonferanser særlig nå etter tariffoppgjøret slik at de blir bedre i stand til å ivareta medlemmenes interessert i forhold til gjennomsnittsberegning, arbeidstidsordninger og andre relevante saker. Det er viktig at det er en felles politikk på dette. Nye avdelinger/klubber. Sekretæren jobber sammen med styret for å få flere avdelinger og klubber inn som medlemmer i forumet. Det er pr. april avdelinger med 44 klubber som er medlemmer i forumet. Dette bør heves betraktelig. Vi må starte med å få inn de klubbene som har reisepersonell og som enda ikke er tilmeldt fra de 17 avdelingene. Sammen er vi sterke! Tariff. Være pådriver i tariffpolitikken i saker som angår reisepersonell. Arbeidstid. Jobbe for at reisepersonellet har lik arbeidstid både offshore - og på landanlegg. Jobbe for at alle som jobber på rotasjonsordninger har en arbeidstid på gjennomsnittlig 33,6 timers uke. Generelt. Vi skal arbeide mot: Sosial dumping, ulike arbeidsvilkår innen den olje-og gassrelaterte virksomheten. Enkeltmannsforetak som fordekt ansettelse. Undergraving av bostandard og andre forhold i bransjen. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 15

16 5. Forslag til budsjett for Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 16

17 6. Innkomne forslag. Følgende forslag var innkommet ved fristens utløp. Styret behandlet disse på sitt styremøte 23.april Styrets innstilling er med rød skrift. Forslag fra Bedriftsklubben Aker Solution MMO til årsmøtet 2012 i Fellesforbundets Petroleumsforbund. Endringer i retningslinjene. Forslag 1. VIRKEOMRÅDE. Forumets formål er å styrke Fellesforbundet, avdelingene, klubbene og medlemmene innen den olje og gassrelatert anleggsvirksomhet offshore og på land. Forumet skal være godt synlig ute blant medlemmene. Ny setning: Forumet skal ha et tett samarbeid med LOs Olje og Gassutvalg. Forslag 2. 2.Formål. Forumet skal spesielt medvirke til: Nytt punkt: at næringspolitikken er i hht.bransjens/medlemmenes interesser Forslag Valg Gammel tekst: Styrets skal fortrinnsvis være sammensatt slik at halvparten av styrets medlemmer er avdelingsledere og den annen halvpart er klubbledere. Forslag til ny tekst: Styrets skal fortrinnsvis være sammensatt slik at halvparten av styrets medlemmer er avdelingsledere og den annen halvpart er klubbrepresentanter. Styret innstilling: Styret støtter forslaget med følgende utdyping i forslag 3. Klubbrepresentantene bør fortrinnsvis være klubbleder eller nestleder. Forslag til uttalelser fra Bedriftsklubben Aker Solution MMO til årsmøtet 2012 i Fellesforbundets Petroleumsforbund. Solidaransvar. Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag (oppdragsgiver) skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Dette innebærer at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede hefter «en for alle og alle for en» overfor arbeidstaker lengst ned i kjeden som ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver. Solidaransvaret gjelder innenfor alle bransjer med allmenngjorte tariffavtaler, som for eksempel byggebransjen og verftsindustrien. Den som bestiller et bygg eller et skip, byggherren, kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for arbeidstakers lønn. Ansvaret gjelder bare der entreprenøren/leverandøren driver næringsvirksomhet. En leverandør som driver næringsvirksomhet skal imidlertid omfattes av solidaransvaret uansett om oppdragsgiver er annen virksomhet eller en forbruker. Oppdragsgiver kan holdes solidaransvarlig for lønn og overtidsgodtgjøring etter allmenngjøringsforskrifter og feriepenger etter ferieloven. Dersom det er avtalt høyere lønn enn den minstelønna som følger av allmenngjøringsforskrifter, vil oppdragsgiver kun være ansvarlig for minstelønna. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 17

18 Årsmøtet i Fellesforbundets Petroleumsforum mener at dette må endres til å gjelde i alle typer kontrakter, virksomheter og områder. I tillegg må det gjelde hele tariffavalen og ikke bare i områder som er allmenngjort. Forumet oppfordrer Fellesforbundet til å jobbe politisk for dette. Vikarbyrådirektivet Fellesforbundets Petroleumsforum er frustrert av den behandlingen Arbeiderpartiets stortingsgruppe har hatt til fagbevegelsens innspill i forbindelse med innføringen av EUs vikarbyrådirektiv. Vi hadde forventet at partiet som historisk står fagbevegelsen nærmest, ville lytte til de tillitsvalgte i LO i denne sammenheng. Dersom stortingsgruppa i AP sammen med Høyre og FrP trumfer denne saken gjennom i stortinget er vi redd for at det samarbeidet som har eksistert mellom LO og Arbeiderpartiet vil bli skadelidende for lang tid framover. Fagbevegelsen er på mange måter barometeret på samarbeidsklimaet i det norske arbeidslivet. Årsmøtet i Fellesforbundets Petroleumsforum mener at Stortingsgruppa til AP ikke har hørt LOs argumentasjon i denne saken, og ber Fellesforbundet og LO om å opprettholde trykket mot vikarbyrådirektivet fram mot stortingsbehandlingen i juni. Næringspolitikk Årsmøtet i Fellesforbundets Petroleumsforum mener at Fellesforbundet må arbeide for å balansere medias dekning av olje og gassvirksomheten i Norge, der den oftest framstilles som ikke bærekraftig. Vi mener at denne bransjen drives etter beste praksis når det gjelder utslipp og med hensyn på fornybare ressurser, dette gjøres best ved at det er en kontinuerlig forbedring gjennom samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Vi reagerer med bestyrtelse at Norske miljøorganisasjoner reiser til Brussel for ivareta Norges interesser ved en evt. EU forordning for olje og gassproduksjon i Europa. Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Vi i klubben på Manpower Framnes Installasjon AS har et vedtak på å foreslå følgende: At man ved nattskiftarbeid går første uka på natt, og deretter brekker over til dagskift. Dette er mindre belastende totalt, fordi man da ikke rekker å snu døgnet så totalt som ved å gå i 14 dager. Det er mange som sliter i mange dager og ødelegger store deler av friperioden med døgnvillhet. Dette går da utover familieliv og sosialt samvær, foruten problemer med mage og konsentrasjonsvansker. Dette er kanskje et større problem for innleiefirmaer, enn de store aktørene. Dette fordi det ved nattskift er vanligvis flest fra innleiefirmaer på jobb. Dette burde ikke være et stort problem å få gjennomført, fordi Statoil- og BPoperatører gjør dette i dag. De er kjempefornøyd med dette, og vil ikke tilbake til full 14-dagers nattskift! Per Buer, klubbleder MFI AS Styret innstilling: Forslaget oversendes redaksjonskomiteen og foreslås innsendt til neste tariffrevisjon. Det påpekes at dette ikke gjelder bare offshore. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 18

19 En god etter- og videreutdanning En god etter- og videreutdanning er viktig i et kompetansesamfunn som vårt. Derfor må voksnes rett til grunnopplæring og til etter- og videreutdanning gjøres reell. Det må utvikles en nasjonal strategi for å oppnå dette. Den må inneholde bedre økonomiske rammer, motivasjonstiltak og tilrettelagte tilbud basert på bedriften som læringsarena. Reglene for lånekassen må tilpasses voksne. Fagskolene må utvikle sin rolle som tilbyder av yrkesrettet videreutdanning med en finansieringsordning som sikrer forutsigbare rammevilkår. Mange innvandrere kommer til landet med betydelig realkompetanse og formell kompetanse. Denne kompetansen blir i dag ikke benyttet på en god nok måte. Innvandrerne ønsker språkopplæring og yrkesfaglig oppgradering for sin tilpasning til norsk arbeidsliv, men møter mangelfulle tilbud og rettigheter til yrkesfaglig oppgradering. Myndighetene må ta mer ansvar for å utvikle og gi tilpassede tilbud og aktiv bruk av realkompetansevurdering slik at det norske samfunn kan utnytte denne kompetansen. Håper på positiv behandling av dette forslag. Med kameratslig hilsen Per Bjørn Eriksen Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Innfør Tobinskatt! Sentrale EU-land som Tyskland og Frankrike støtter en global skatt på finanstransaksjoner, og de setter dette på dagsorden både i EU og G20. Norge, sammen med Frankrike, Belgia, Spania, Brasil og Japan, har erklært at de skal jobbe for en internasjonal finansskatt for å finansiere Tusenårsmålene. Også IMF har diskutert ulike typer skattelegging av finanssektoren, og kommet fram til at det både er mulig og at mange land praktiserer noen typer av slik skattelegging allerede. For eksempel skattlegges all handel med aksjer på London børs med 0,5% gjennom en dokumentavgift ( stamp duty ). Norge har sagt at de skal være pådriver for å få på plass en internasjonal valutaskatt. Fellesforbundets Petroleumsforum vil derfor oppfordre regjeringen til å: Innføre en liten avgift på all handel på Oslo børs. En slik dokumentavgift er enkel og billig å administrere i forhold til inntjening. Børsen i London har lenge hatt en tilsvarende avgift på 0,5%. Innføre avgift på handel med norsk valuta. Jobbe aktivt for globale avgifter på finanstransaksjoner, herunder valuta, aksjer og andre verdipapirer. Norge må gå i bresjen for at inntektene fra globale avgifter skal gå til et globalt fond for utvikling og til finansiering av klimatiltak under FNs oppsyn. Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 19

20 Håper på positiv behandling av dette forslag. Med kameratslig hilsen Per Bjørn Eriksen Styrets innstilling: Oversendes redaksjonskomiteen. Landforpleiningsavtalen. Landforpleiningsavtalen er en avtale som innbefatter alle som jobber i kantiner på petrokjemiske landanlegg. Overenskomsten har få medlemmer og har ikke blitt prioritert. I tillegg har Arbeidsmandsforbundet organisert renholderne på de samme anleggene. Offshore er alle som jobber i forpleining omfattet av en overenskomst som eies av IndustriEnergi og de er medlemmer av IndustriEnergi eller SAFE. De avdelingene som organiserer disse medlemmene tar sammen med Fellesforbundets Petroleumsforum opp medlemmenes situasjon for om mulig å ivareta deres rettigheter på en bedre måte. FFP har en koordineringsrolle i dette arbeidet. Begrunnelse: Det er viktig at alle som er medlemmer av Fellesforbundet og jobber under denne avtalen får de rettigheter de har krav på. Håper på positiv behandling av dette forslag. Med kameratslig hilsen Per Bjørn Eriksen Styrets innstilling: Styret støtter forslaget som oversendes det nye styret for videre behandling. Regelverket for permittering. Fellesforbundets Petroleumsforum er kritiske til at regjeringen har gjort innstramminger i permitteringsregelverket for å få dagpenger. Innstrammingene ble innført for alle som ble permittert etter 1.januar Selv om situasjonen på arbeidsmarkedet for tiden er bedre nå enn da de midlertidige reglene ble innført i 2009, er det viktig for å beholde kompetansen i bedriftene at regjeringen igjen vurderer å gjøre de midlertidige reglene som ble innført i 2009 permanente. Det vil si lønnsplikt for arbeidsgiver i 5 dager istedenfor 10 som nå og maksimalt 52 uker istedenfor 30 uker som nå. Ventedagene i permitteringsordningen må fjernes og det må åpnes for at bedriftene kan rullere permitteringene uten at bedriften må dekke utgiftene ved en ny arbeidsgiverperiode. Det er også viktig at dagpengereglene gir rom for at ansatte Årsmøte i Fellesforbundets Petroleumsforum 2012 Side 20

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 24.februar kl 19:00 Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25 27 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.februar 2015. Sakene kan sendes

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer