Høringsnotat Overordnede rammer for 900 MHzauksjonen. 9. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat Overordnede rammer for 900 MHzauksjonen. 9. juni 2015"

Transkript

1 Høringsnotat Overordnede rammer for 900 MHzauksjonen 9. juni 2015

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Om høringsnotatet Bakgrunn Tidligere tildelinger i båndet Overordnede målsettinger ved auksjonen Spektrum som skal tildeles Fire generiske frekvensblokker Sammenhengende frekvensblokker Fastsettelse av minstepris Myndighetens vurderinger Om fastsettelsen av minsteprisen Minstepris Frekvenstak Auksjonsformat Typer av auksjonsformater Simultan flerrundeauksjon Klokkeauksjon Kombinatorisk klokkeauksjon Pakkebudgivning Om tilgjengelig informasjon Nkoms vurdering Frekvenstillatelse og vilkår Geografisk virkeområde Tillatelsenes varighet Årlige avgifter og gebyrer Tekniske vilkår

3 1 Innledning 1.1 Om høringsnotatet (Nkom) påbegynte arbeidet med tildelingen av frekvensressurser i 900 MHz-båndet 1 høsten Nkom har allerede gjennomført innledende dialogmøter med bransjen og fått en del innspill på relevante forhold ved tildelingen. I januar 2015 inngikk Nkom samarbeid med konsulentselskapet DotEcon Ltd 2 (DotEcon) som bistår myndighetene ved vurderingene av de overordnede rammene 3. Nkom leverte i mai 2015 forslag til Samferdselsdepartementet (SD) til overordnede rammer for tildelingen av frekvensressurser i 900 MHz-båndet. SD ga sin tilslutning til forslagene i juni Dette høringsnotatet beskriver nærmere forslagene som ekommyndigheten har til overordnede rammer for tildelingen av frekvensressurser i 900 MHz-båndet. Alle interesserte aktører er velkomne til å gi innspill til vurderingene og forslagene som presenteres i dokumentet. Myndighetene imøteser også innspill til eventuelle problemstillinger eller forhold som er relevante for de overordnede tildelingskriteriene, men som ikke er direkte omtalt i dette dokumentet. En nærmere presentasjon av tildelingsprosessen, herunder hovedpunkter i den tentative tidsplanen er tilgjengelig på Nkoms nettsider, Bakgrunn 900 MHz-båndet er i norsk frekvensplan allokert til mobile tjenester på primær basis 5. Hele 900 MHz-båndet utgjør til sammen 2 x 35 MHz. De to frekvenstillatelsene som utløper 31. desember 2017 innehas av henholdsvis TeliaSonera Norge AS (TeliaSonera) og Telenor ASA (Telenor). Tillatelsene er hver på ca. 2 x 10 MHz 6, og det er disse frekvensene som vil inngå i denne auksjonen. Tillatelsene med utløpsdato 31. desember 2033, som innehas av ICE Norge AS (ICE), TeliaSonera og Telenor Norge AS (Telenor), inngår ikke i auksjonen MHz-båndet omfatter MHz / MHz DotEcon skal også levere auksjonsprogramvare til gjennomføring av selve auksjonen Detaljert informasjon om frekvensallokeringer er tilgjengelig her: 6 TeliaSoneras tillatelse omfatter 2 x 9,8 MHz (890,1-899,9 / 935,1-944,9 MHz) og Telenors tillatelse omfatter 2 x 10,1 MHz (904,9-915,0 / 949,9-960 MHz), se figur 1. 3

4 Figur 1: Illustrasjon av tillatelsene i 900 MHz-båndet med utløpsdato 1.3 Tidligere tildelinger i båndet Frekvensressurser i 900 MHz-båndet har blitt tildelt til offentlig mobilkommunikasjon siden I 1991 ble Televerket v/ Tele-mobil/Telenor Mobil AS og NetCom GSM AS tildelt hver sin tillatelse på 2 x 9,6 MHz med varighet fra 20. desember 1991 til 1. november Etter en åpen høringsprosess hvor ingen andre aktører meldte interesse, ble frekvensressursene i 2005 tildelt Telenor ASA og NetCom, nå TeliaSonera Norge AS, på nytt mot innbetaling av et engangsbeløp på 100 millioner kroner fra hver. Tillatelsene ble gitt med varighet for en periode på 12 år, og utløper 31. desember Det er disse ressursene som nå er gjenstand for tildeling 7. Det er første gang denne delen av båndet skal tildeles ved auksjon. Den øvrige delen av 900 MHz-båndet (2 x 15 MHz) ble tildelt for første gang i Tildelingen skjedde ved auksjon hvor Telenor, TeliaSonera og BaneTele AS 8 ervervet 2 x 5 MHz hver. Alle tre fikk utstedt frekvenstillatelser med varighet til 31. desember I 2013 gjennomførte Nkom en multibåndauksjon 9 hvor Telenor, TeliaSonera og ICE ervervet 2 x 5 MHz hver i 900 MHz-båndet. 1.4 Overordnede målsettinger ved auksjonen I overenstemmelse med ekomloven 6-2 er de overordnede målsettingene ved gjennomføring av denne tildelingen å oppnå en effektiv fordeling av frekvensressursene hvor det tas hensyn til at det også oppnås et rimelig proveny som gjenspeiler ressursenes markedsverdi. Nkom mener at målsettingene for tildelingen kan oppnås ved å tildele ressursene ved en pengeauksjon. Grunnprinsippet er at de aktørene som har størst betalingsvilje også er de som vil utnytte ressursene best og dermed tilføre samfunnet størst verdi ved bruk av frekvensene. I tillegg vil Nkom tilstrebe at tildelingen er så transparent og enkel som mulig. Det er også en målsetting at auksjonen gjennomføres i god tid innen eksisterende tillatelser går ut. Etter planen skal auksjonen gjennomføres sommeren ble det gitt tillatelse til de tre innehaverne i båndet til bruk av til sammen 2 x 1 MHz ( MHz og MHz). Frekvensene var tidligere avsatt til trådløse telefoner (CT1) i 900-MHz båndet. Som et resultat av endringer i forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser ble TeliaSoneras og Telenors tillatelser utvidet til å omfatte henholdsvis 2 x 9,8 MHz og 2 x 10,1 MHz. 8 Denne tillatelsen ble senere overført til Mobile Norway AS. 9 Nkom avholdt en auksjon i 800 MHz-, 900 MHz og 1800 MHz-båndene i perioden desember

5 2 Spektrum som skal tildeles 2.1 Fire generiske frekvensblokker Det er til sammen 2 x 19,9 MHz som skal tildeles ved denne auksjonen. Spektrumet deles inn i fire blokker på ca. 2 x 5 MHz hver 10. Blokkene anses å ha lik verdi og i auksjonen vil blokkene bli tilbudt som generiske blokker, dvs. at budgiverne kun byr på ett antall blokker hvor plasseringen i båndet ikke er bestemt. 2.2 Sammenhengende frekvensblokker Etter multibåndauksjonen i 2013 ble de tre aktørene som vant hver sin 2 x 5 MHz-blokk innplassert administrativt fordi det ikke var mer enn én tildelingsmulighet 11. Nkom har imidlertid tatt forbehold om å kunne endre innplassering i båndet i forbindelse med tildelingen av tillatelsene som utløper i En aktør som innehar frekvenstillatelse i 900 MHz-båndet som utløper 31. desember 2033 og som vinner ytterligere spektrum i den kommende auksjonen, vil få alle sine frekvensblokker i båndet tildelt som sammenhengende spektrum. Aktører som ikke innehar frekvensressurser i 900 MHz-båndet fra før, vil også få tildelt sammenhengende spektrum. En innplassering hvor alle innehaverne i båndet gis sammenhengende spektrum bidrar til bedre utnyttelse av ressursene og reduserer faren for interferens mellom innehaverne i båndet. 3 Fastsettelse av minstepris 3.1 Myndighetens vurderinger Ved fastsettelse av minsteprisen foretar myndigheten en rekke vurderinger og det er en rekke hensyn som skal balanseres. På den ene siden skal ikke minsteprisen være en barriere for interessenter i markedet. Ideelt sett skal minsteprisen derfor fastsettes til et nivå som ikke 10 Blokkene vil bli tilbudt i auksjonen som tre blokker på 2 x 5 MHz og én blokk på 2 x 4,9 MHz. 11 Den administrative innplasseringen ble gjort i overenstemmelse med auksjonsreglene punkt Det var følgelig ingen budgivning på plassering. 12 Forbeholdet fremgår av auksjonsreglene til 800, 900 og 1800 MHz-auksjonen datert 28. oktober 2013 punkt 1.2 underpunkt 16 og punkt

6 forhindrer reelle interessenter fra å delta i auksjonen. På den annen side bør ikke minsteprisen settes så lavt at budgiverne gis insitament til strategisk budgivning eller prissamarbeid. Videre bør ikke minsteprisen settes på et nivå som gjør ressursene attraktive for useriøse budgivere. Minsteprisen må heller ikke settes på et så lavt nivå at budgivningen i auksjonen vil pågå i uforholdsmessig lang tid. Minsteprisen er fastsatt til det nivået som myndigheten mener balanserer de ulike relevante hensynene og samtidig sikrer myndigheten en minste rimelig inntekt for ressursene. Tidligere praksis har vært å fastsette minsteprisen på et nivå som ble ansett for å være betydelig under markedsverdien. Ved denne tildelingen anser myndigheten imidlertid at målsettingene for auksjonen bedre oppnås ved å sette minsteprisen høyere enn tidligere. 3.2 Om fastsettelsen av minsteprisen Fastsettelsen av minsteprisen er gjort på bakgrunn av blant annet en grundig analyse foretatt av DotEcon. Analysen tar utgangspunkt i informasjon om oppnådde priser i en rekke relevante frekvensauksjoner. Metoden tar høyde for kostnadsforskjeller mellom ulike land, markedenes størrelse, ulik varighet på tillatelser, frekvensavgiftsregimer, inflasjon, diskonteringsrater mv. Minsteprisen er fastsatt med utgangspunkt i at en del av spektrumets verdi betales i form av årlige avgifter. Som det fremgår under avsnitt 6.2 foreslås det å sette tillatelsenes varighet noe kortere enn de øvrige tillatelsene i 900 MHz-båndet. Den kortere varigheten er hensyntatt ved fastsettelse av minsteprisen. 3.3 Minstepris På bakgrunn av ovennevnte vurderinger er Nkom kommet frem til at minsteprisen for en frekvensblokk på 2 x 5 MHz fastsettes til NOK 140 millioner. Dette forslaget må ses i sammenheng med forslag om frekvenstak, se avsnitt 4, og auksjonsformat, se avsnitt 5. 4 Frekvenstak Etter ekomloven kan myndigheten ved en tildeling av frekvensressurser sette begrensninger for hvor stor mengde ressurser én tilbyder kan erverve, såkalte frekvenstak. Formålet er å legge til rette for effektiv bruk av samfunnets ressurser gjennom bærekraftig konkurranse, jf. ekomloven 6-2 og 6-4. En slik begrensning griper imidlertid inn i den frie konkurransen og blir derfor brukt dersom konkurransesituasjonen i markedet tilsier at det er nødvendig å begrense tilgang til frekvensressursene. 6

7 Fri konkurranse om alle tilgjengelige ressurser i en pengeauksjon åpner for at aktører med sterkest betalingsvilje og -evne kan erverve ressursene. I utgangspunktet anses den aktøren med høyest betalingsvilje for å være den aktøren som også vil utnytte ressursene best. Dersom det er relativt stor etterspørsel vil man generelt kunne legge til grunn at markedskreftene selv vil sørge for en rimelig fordeling av ressursene mellom tilbyderne, og bruk av frekvenstak vil ikke være nødvendig for å sikre en nærmere fordeling. Dersom det er sterk asymmetri mellom tilbydernes betalingsevne kan det være risiko for at én enkelt sterk aktør kan erverve alle eller en betydelig del av frekvensressursene for å hindre mindre konkurrenter i å erverve ressurser og på den måten begrense konkurransen i markedet. Dersom myndigheten mener at det er risiko for at én aktør kan erverve en så stor del av ressursene at det er uheldig for konkurransen, kan myndigheten fastsette frekvenstak. Myndighetene har fastsatt frekvenstak ved en rekke tildelinger tidligere. Det kan imidlertid være utfordrende å fastsette frekvenstaket. Det finnes ikke nødvendigvis et entydig svar på hvilken betydning tilgang til de aktuelle frekvensressursene har for konkurransesituasjonen, hvilken fordeling som best vil legge til rette for bærekraftig konkurranse eller hvilke og hvor store mengder ressurser de enkelte tilbyderne i markedet trenger for å kunne tilby konkurransedyktige tjenester. Det er tilbyderne som er nærmest til å vurdere eget frekvensbehov. Dersom myndighetene feilberegner markedssituasjonen og fastsetter for store begrensinger for erverv, kan det innebære en unødig inngripen i markedet. Myndigheten foretar løpende vurderinger i forbindelse med frekvenstildelinger, og i mange situasjoner anses det ikke som nødvendig å benytte seg av frekvenstaksregulering. Ved multibåndauksjonen i 2013 ble frekvenstaket fastsatt til 2 x 15 MHz for erverv av 900 MHz-ressurser. Et frekvenstak fastsatt i forbindelse med en konkret tildeling vil imidlertid ikke automatisk ha effekt i forbindelse med en ny tildeling av ressurser i samme bånd 13. Det er en rekke forhold som er annerledes ved denne tildelingen sammenlignet med tildelingen i 2013, og slik Nkom vurderer markedet og konkurransesituasjonen nå, er det ikke nødvendig å fastsette en så stor begrensning for hvor mye en aktør kan erverve av ressurser i båndet som det var i Se SDs brev til Nkom datert 28. mars 2014 "Om tildeling av ledige frekvenser i 1800 MHz-båndet". 7

8 For det første er det en større del av 900 MHz-båndet som nå skal tildeles enn det som var tilfellet i Videre er det, for første gang ved en tildeling av dette båndet, en situasjon hvor tre aktører som har egne mobilnett er sikret tilgang til ressurser i båndet 14. De samme tre aktørene er også sikret lik tilgang til ressurser i 800 MHz-båndet 15, som er ressurser som etter hvert anses for nære substitutter til 900 MHz-frekvensene. 900 MHz-båndet består av viktige og verdifulle ressurser. Nkom ønsker å imøtekomme etterspørselen etter slike ressurser. Samtidig er det nødvendig å sikre at ikke én enkelt av de eksisterende tilbyderne kan erverve alle de fire blokkene. Myndigheten vil samtidig unngå å ilegge så strenge begrensninger at det oppstår risiko for at én eller flere blokker ikke blir solgt. Etter Nkoms vurdering synes det nødvendig å begrense den mengden ressurser én tilbyder kan inneha i dette båndet til 2 x 20 MHz, inkludert eventuell eksisterende beholdning i båndet. En slik regulering legger til rette for at minimum to av de eksisterende aktørene kan få minst 2 x 10 MHz, noe som legger til rette for konkurranse samtidig som behovet for spektrum hensyntas. Nkom foreslår at det fastsettes et frekvenstak på 2 x 20 MHz i 900 MHz-båndet inkludert eksisterende tillatelser. Av historiske årsaker har frekvensblokkene i 900 MHz-båndet noe ulik størrelse. Nkom presiserer derfor at mengden ressurser én tilbyder kan inneha er fire blokker. Nkom ber om høringsinstansenes syn på forslaget. 5 Auksjonsformat 5.1 Typer av auksjonsformater Nkom vurderer at målsettingene 16 ved auksjonen, sett i sammenheng med forslag til frekvenstak, se avsnitt 4, og forslag til minstepris, se avsnitt 3, best kan oppnås ved å gjennomføre auksjonen som en åpen flerrundeauksjon. Nkom har vurdert format av typen simultan flerrundeauksjon (Simultaneous Multiple Round Auction - SMRA), klokkeauksjon (Clock Auction CA) og kombinatorisk klokkeauksjon (Combinatorial Clock Auction - CCA). I det følgende beskrives formatene kort. Mer utfyllende 14 ICE, Telenor og TeliaSonera er hver sikret 2x5 MHz frem til tillatelsene utløper 31. desember ICE, Telenor og TeliaSonera er hver sikret 2x10 MHz i 800 MHz-båndet frem til tillatelsene utløper 31. desember Målsettinger for auksjonen er presentert under kapittel 2. 8

9 beskrivelse av det valgte auksjonsformatet vil bli gitt i forbindelse med høring av de detaljerte auksjonsreglene Simultan flerrundeauksjon I en simultan flerrundeauksjon bys det på enkeltblokker over én eller flere budrunder. Nkom vil ved starten av hver budrunde spesifisere en pris per blokk. Budgiveren uttrykker sin etterspørsel for hver enkelt frekvensblokk til den gitte rundeprisen. For de blokkene hvor det er overskuddsetterspørsel, m.a.o. hvor det er flere enn én budgiver, vil Nkom øke prisen og gjennomføre en ny budrunde. I denne nye runden kan budgiveren velge å øke sitt bud eller flytte sitt bud til en annen blokk. Auksjonen avsluttes når det i en runde ikke mottas noen nye bud. Samtlige bud inngitt i samtlige runder i en slik auksjon vil være bindende. Nkom har benyttet dette formatet tidligere i auksjonene av 3,5 GHz-båndet (2004) og 2,6 GHzbåndet (2007). Nkom vurderer å anvende en variant av dette auksjonsformatet hvor det bys på generiske blokker. Det vil si at budgiveren kun byr på antall blokker hvor plasseringen i båndet ikke er bestemt Klokkeauksjon Budgivning i en klokkeauksjon gjennomføres over én eller flere budrunder. Nkom vil ved starten av hver budrunde spesifisere en rundepris per blokk og budgiveren uttrykker sin etterspørsel i antall blokker til den gitte prisen. Dersom det er overskuddsetterspørsel, m.a.o. bud på flere frekvensblokker enn fire, vil Nkom øke prisen per blokk og gjennomføre en ny budrunde. Prosessen gjentas inntil det ikke er overskuddsetterspørsel og budgiverne vinner det antall blokker de bød på i siste budrunde til den gitte rundeprisen. Det er bare bud gitt i den til enhver tid seneste budrunden som er bindende for budgiverne i motsetning til i en simultan flerrundeauksjon hvor samtlige bud er bindende. Nkom vurderer å anvende en klokkeauksjon med tilpasninger i de siste budrundene for å minimere risikoen for usolgte blokker som resultat av at flere budgivere samtidig reduserer etterspørselen og dermed reduserer den totale etterspørsel til mindre enn fire blokker. En slik tilpasning kan eksempelvis være å tillate budgiveren å uttrykke en "exit price 17 " når budgiveren reduserer sin etterspørsel. 17 En «exit price» er en pris pr. blokk fastsatt av budgiveren i en runde hvor budgiveren reduserer sin etterspørsel. Prisen vil være på et nivå mellom seneste rundepris og forrige rundepris. Dette kan være en metode for å unngå usolgte blokker som følge av at flere budgivere samtidig reduserer etterspørsel grunnet en prisøkning mellom rundene. 9

10 5.1.3 Kombinatorisk klokkeauksjon En kombinatorisk klokkeauksjon består av en klokkeauksjon som beskrevet ovenfor 18 men med den forskjellen at alle bud er bindende og med en siste lukket budrunde hvor budgiveren kan uttrykke sin etterspørsel etter flere kombinasjoner av frekvensblokker i ett eller flere gjensidig utelukkende bud. Et viktig element i en kombinatorisk klokkeauksjon er at budgiveren får mulighet for å uttrykke sin etterspørsel for både små og store pakker av frekvensblokker 19. Budgiveren betaler bare det budet som er nødvendig for å vinne over konkurrerende bud (maksimalt eget bud). Denne typen auksjonsformat skal ifølge auksjonsteori gi budgiveren insitamenter til å by opp til sin verdivurdering. 5.2 Pakkebudgivning I noen typer auksjoner bys det på enkeltblokker, i andre auksjoner bys det på pakker av frekvensblokker. Dersom budgiveren for eksempel verdsetter to frekvensblokker høyere enn summen av to enkeltblokker (komplementære verdier) kan det legges til rette for dette i auksjonen ved å tillate pakkebudgivning. Det vil si at budgiveren vinner hele pakken av frekvenser det bys på eller ingenting. En budgiver vil ikke ved pakkebudgivning risikere kun å vinne deler av sitt bud. 5.3 Om tilgjengelig informasjon Ved alle de nevnte auksjonsformatene anser Nkom det for nødvendig å begrense informasjonen som vil være tilgjengelig for budgiveren i auksjonen. En slik begrensning av informasjon kan eksempelvis være at budgiveren ikke vil få informasjon om nivået på etterspørselen i en budrunde, men bare motta informasjon om det er overskuddsetterspørsel. Det skyldes ikke et ønske om å svekke informasjonstilgangen for budgiveren som sådan, men å unngå at budgiveren forsøker å manipulere utfallet av auksjonen. 5.4 Nkoms vurdering Nkom vurderer at en simultan flerrundeauksjon med tilpasninger som nevnt i avsnitt er best egnet ved denne tildelingen. En auksjon av denne typen har den fordelen at budprosessen er enkel og relativt transparent. Valget av auksjonsformat skal imidlertid også ta hensyn til etterspørselen. 18 Uten tilpasninger beskrevet ovenfor som «exit price». 19 I en standard klokkeauksjon vil prisen for små frekvenspakker stige sammen med prisen for store frekvenspakker. Som eksempel kan nevnes at hvis budgiveren byr på tre frekvensblokker vil prisen på to frekvensblokker også gå opp. Det kan gi budgiveren insitament til å redusere sin etterspørsel allerede i starten av auksjonen for å unngå at prisen på mindre frekvenspakker stiger (strategisk budreduksjon). 10

11 Dersom etterspørselen ikke er preget av komplementære verdier, som nevnt i avsnitt 5.2, mener Nkom at nevnte auksjonsformat vil være godt egnet til å oppnå målsettingene for tildelingen. Dersom etterspørselen er preget av komplementære verdier vil imidlertid ikke formatet imøtekomme dette. Et auksjonsformat av typen klokkeauksjon eller kombinatorisk klokkeauksjon vil i et slikt tilfelle bedre legge til rette for at målsettingene oppnås. En kombinatorisk klokkeauksjon kan imidlertid oppfattes som komplisert av budgiveren. Ved denne tildelingen er det imidlertid kun fire generiske blokker som inngår i auksjonen, så Nkom mener at det ikke vil være komplisert for budgiverne. Nkom er videre av den oppfatning at en kombinatorisk klokkeauksjon, i denne tildelingen, ikke vil være mye mer komplisert enn en ordinær klokkeauksjon. Til gjengjeld legges det bedre til rette for å unngå usolgte blokker og minimere insentiver til strategisk budreduksjon i en kombinatorisk klokkeauksjon. Nkom ønsker høringsinstansenes vurdering av Nkoms foretrukne auksjonsformat (simultan flerrundeauksjon) og hvordan målsettingene for auksjonen best oppnås. Nkom ønsker særlig innspill på eventuelle problemstillinger knyttet til komplementære verdier og om det er viktig å legge til rette for pakkebudgivning. 6 Frekvenstillatelse og vilkår 6.1 Geografisk virkeområde Tillatelsene som utløper 31. desember 2017 gir rett å bruke frekvensene på norsk landterritorium inklusive Svalbard, i norsk sjøterritorium og for anlegg og innretninger av enhver art med tilknytning til petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen. Nkom har de siste årene registrert økt interesse for og etterspørsel etter spektrumstillatelser med virkeområdet offshore uten et korresponderende virkeområde for fastlandet. Nkom har også tildelt flere spektrumstillatelser som bare gjelder offshore 20, inkludert i 900 MHz-båndet. Det er ønskelig at praksisen med å skille landbaserte tillatelser og offshore-tillatelser videreføres. Videre er Nkom av den oppfatning at det bør gis egne spektrumstillatelser med geografisk virkeområde på Svalbard. Fra myndighetens side er det også ønskelig å gjøre nye tillatelser i 900 MHz-båndet mest mulig like tillatelsene som ble tildelt i Disse tillatelsene gjelder på norsk landterritorium med unntak av Svalbard, Jan Mayen og Bilandene. 20 Nærmere beskrivelse av spektrumstillatelser offshore er tilgjengelig på Nkoms nettsider: 11

12 Nkom foreslår at tillatelsene som skal tildeles i 900 MHz-båndet i denne tildelingsrunden bare skal gjelde på norsk landterritorium med unntak av Svalbard, Jan Mayen og Bilandene. 6.2 Tillatelsenes varighet Utløpsdatoen for tillatelsene synkroniseres med den utløpsdato som er satt i de øvrige tillatelsene i 900 MHz-båndet som ble tildelt i Dette innebærer at utløpsdatoen vil være 31. desember Ved å sette sammenfallende utløpsdato for alle tillatelser i dette båndet, legges det til rette for at hele båndet kan utlyses samlet ved en ny tildeling etter utløpet av Årlige avgifter og gebyrer Innehaver av spektrumstillatelse skal betale årlig gebyr til Nkom etter ekomloven 12-1 og forskrift om gebyr til PT 21. Gebyrfastsettelsen for spektrumstillatelser i 900 MHz-båndet følger bestemmelsen i forskrift om gebyr til PT 12. Gebyr for året 2015 er cirka NOK for én 5 MHz dupleksblokk i 900 MHz-båndet. Innehaver av spektrumstillatelse i 900 MHz-båndet skal også betale årlig frekvensavgift til staten. Frekvensavgiften fastsettes hvert år av Stortinget, og avgiften for 2016 er dermed ikke kjent ennå. For 2015 er frekvensavgiften for en 5 MHz dupleksblokk i 900 MHz-båndet NOK. 6.4 Tekniske vilkår Frekvenstillatelsene vil være teknologi- og tjenestenøytrale og vil ikke inneholde utbyggingsog dekningskrav. De tekniske vilkårene i tillatelsene vil være de samme som i tillatelsene i 900 MHz-båndet som ble utstedt etter multibåndauksjonen i Utkast til frekvenstillatelser vil bli publisert for høring sammen med de detaljerte auksjonsreglene i 2016, se tentativ gjennomføringsplan for auksjonen på Nkoms nettsider. 21 Forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet. 12

Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet

Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet Overordnede rammer for tildeling i 900 MHz-båndet Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om fastsettelsen av de overordnede rammene... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Overordnede målsettinger... 4 2 Spektrum

Detaljer

Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen. 3. april 2014

Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen. 3. april 2014 Høring av rammer for 1800 MHzauksjonen 3. april 2014 1 Innledning Samferdselsdepartementet (SD) har besluttet at frekvensene 1710-1725 MHz / 1805-1820 (2 x 15 MHz) skal tildeles gjennom en åpen konkurranse

Detaljer

Tildeling 900 MHz-båndet

Tildeling 900 MHz-båndet Tildeling 900 MHz-båndet Vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen 16. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Overordnede målsettinger... 3 3 Spektrum som skal tildeles...

Detaljer

Tildeling 900 MHz-båndet

Tildeling 900 MHz-båndet Tildeling 900 MHz-båndet Vurderinger ved fastsettelse av endelige auksjonsregler 17. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og kort oversikt over tildelingsprosessen... 3 1.1 Om frekvensressursene

Detaljer

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet

Tildeling av frekvensressurser i 900 MHz - båndet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.: 1405475-1 - Vår dato: 7.11.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Randi Wiese Heirung Unntatt offentlighet iht Offl 15 første ledd Tildeling

Detaljer

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg. 15. juli 2015

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg. 15. juli 2015 1800 MHz-auksjon Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg 15. juli 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sammenhengende spektrum... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 900 MHz-ba ndet offshore

Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 900 MHz-ba ndet offshore Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 900 MHz-ba ndet offshore 1 1. INNLEDNING... 3 2. HVA TILDELES VED AUKSJONEN... 3 2.1. Frekvensene som er gjenstand for auksjon... 3 2.2. Frekvenstillatelse

Detaljer

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen. 20. april 2015

1800 MHz-auksjon. Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen. 20. april 2015 1800 MHz-auksjon Oppsummeringsdokument Nkoms vurderinger etter høring av overordnede rammer for tildelingen 20. april 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Frekvenstak... 3 3 Auksjonsformat... 4

Detaljer

800/900/1800 MHz-auksjonen

800/900/1800 MHz-auksjonen 800/900/1800 -auksjonen Mobil Agenda 16. desember 2013 John-Eivind Velure Frekvenser på auksjon 800 -båndet 2 x 10 98 % befolkningsdekning 900 -båndet.1 Mobile Norway 31.12.2013 31.12.2013 2 x 9.8 31.12.2017

Detaljer

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet

Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet Vurdering av frekvenstak i 2 GHz-ba ndet 1. Innledning Frekvensbåndet 1920-1980 / 2110-2170 MHz (2 GHz-båndet) er kjernebåndet for produksjon av tredjegenerasjons mobilt bredbånd (3G, UMTS, HSPA). ¾ av

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 4 I I MHz / 1980 MHz 2110 MHz 2170 M Hz

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 4 I I MHz / 1980 MHz 2110 MHz 2170 M Hz DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT 110-15(3), 2- Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND KODE: Deres ref.vår ref. 11/900 Dato 15.05.2012 Prosess for tildeling av frekvensressurser i båndet omkring

Detaljer

Tildeling av frekvenser i 26 GHz-båndet. Utkast til auksjonsregler. 26. august 2016

Tildeling av frekvenser i 26 GHz-båndet. Utkast til auksjonsregler. 26. august 2016 Tildeling av frekvenser i 26 GHz-båndet Utkast til auksjonsregler 26. august 2016 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 HVA TILDELES VED AUKSJON... 3 2.1 Oversikt over frekvensområdet og blokk som er

Detaljer

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G)

TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) TILLATELSE TIL BRUK AV FREKVENSER AVSATT BRUKT TIL TREDJE GENERASJONS MOBILKOMMUNIKASJONSSYSTEM (3G) Med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 6-2 er ved vedtak

Detaljer

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2018 2021 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks 93 4791 LILLESAND Tel: 22 82 46 00 Fax: 22 82 46

Detaljer

Auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene. Samferdselsdepartementets og Post- og teletilsynets vurderinger etter høring. 28.

Auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene. Samferdselsdepartementets og Post- og teletilsynets vurderinger etter høring. 28. Auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene Samferdselsdepartementets og Post- og teletilsynets vurderinger etter høring 28. oktober 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledende bemerkninger om regelverket

Detaljer

Auksjonsreglement for Riksblokk II

Auksjonsreglement for Riksblokk II Auksjonsreglement for Riksblokk II 1. Introduksjon... 2 1.1. Plikter ved budgivning... 2 1.2. Deltakelse i auksjonen... 2 1.3 Tidspunkt for auksjonen... 2 2. Hva som auksjoneres ut... 2 2.1. Frekvenstillatelse

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Telenor Norge AS, Telia Norge AS og ICE Communication Norge AS Vår ref.:1600197-3 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Spørsmål til fremtidig tildeling

Detaljer

900 MHZ-TILDELINGEN TELENORS KOMMENTARER TIL TELIAS INNSPILL TIL AUKSJONSREGLER

900 MHZ-TILDELINGEN TELENORS KOMMENTARER TIL TELIAS INNSPILL TIL AUKSJONSREGLER Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt per epost: 900mhz-auksjon@nkom.no; sidsel.huse@nkom.no Vår dato Vår referanse 05.08.2016 2016-33 Deres dato 23.05.2016 Vår saksbehandler

Detaljer

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik:

Det rettslige grunnlaget for å kreve betaling følger av ekomloven 12-2 første ledd. Bestemmelsen lyder slik: Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon 1. Bakgrunn Samfunnsoppdraget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fremgår av ekomloven 1 1-1 som sier at Nkom skal arbeide for å sikre brukerne i hele landet gode,

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET

UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET UTKAST TIL SPEKTRUMSTILLATELSE FOR 900 MHz-BÅNDET Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndene [XX-XX MHz og XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov 4. juli 2003

Detaljer

Vurdering av formatet for den norske auksjonen for frekvenser i 800, 900 og 1800 MHz-båndene i desember 2013

Vurdering av formatet for den norske auksjonen for frekvenser i 800, 900 og 1800 MHz-båndene i desember 2013 Vurdering av formatet for den norske auksjonen for frekvenser i 800, 900 og 1800 MHz-båndene i desember 2013 Professor Nils-Henrik M. von der Fehr Universitetet i Oslo 12. desember 2013 Forord Telenor

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av frekvensavgifter

Samfunnsøkonomisk analyse av frekvensavgifter Samfunnsøkonomisk analyse av frekvensavgifter På oppdrag av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 23. november 2015 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter,

Detaljer

Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene MHz og MHz. 30. mars 2017

Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene MHz og MHz. 30. mars 2017 Utkast til spektrumstillatelser for frekvensbåndene 2030-2070 MHz og 2200-2260 MHz 30. mars 2017 Spektrumstillatelse nummer [XXXXX] til bruk av frekvenser i båndet [XX-XX MHz] 1. Rett til bruk av frekvenser

Detaljer

Tildelte spektrumstillatelser

Tildelte spektrumstillatelser Tildelte spektrumstillatelser Dette er en oversikt som viser tillatelser til å bruke radiofrekvenser som har blitt tildelt som spektrumstillatelser. De fleste spektrumstillatelsene gir brukerne rett til

Detaljer

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. FREKVENSTILLATELSE TIL TELENOR ASA Fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 6-2. Tillatelsen trer i kraft 28. juni 2011 og gjelder til

Detaljer

Anbefalinger for tildeling av 700 MHz-båndet

Anbefalinger for tildeling av 700 MHz-båndet W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1600197-43 - 540 Vår dato: 12.6.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Anbefalinger for tildeling av 700 MHz-båndet

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet.

Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Merknader fra Alcatel-Lucent Norway AS (tidligere Alcatel Norway AS) til høringsdokument vedrørende tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. Alcatel-Lucent er potensiell leverandør av utstyr som bruker

Detaljer

Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet offshore

Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet offshore Auksjonsregler for tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet offshore UTKAST 11. april 2014 1 INNLEDNING... 3 2 HVA TILDELES VED AUKSJONEN... 3 2.1 Oversikt over frekvensområde og -blokker som er gjenstand

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka Oppsummeringsdokument s og Nkoms vurderinger etter høring av utkast til auksjonsregler med vedlegg 12. februar 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fortrinnsrett for

Detaljer

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet Spektorums1illatelse nr. 1003197 til bruk av frekvenser i båndene 885,1 890,1 MHz og 930,1 935,1 MHz 1 Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel

Detaljer

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet W Til Direktoratet for nødkommunikasjon og Forsvaret Vår ref.: 1600197-6 - 540 Vår dato: 1.7.2016 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Ugradert Spørsmål til fremtidig tildeling av 700

Detaljer

Utkast til spektrumstillatelser for båndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz

Utkast til spektrumstillatelser for båndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz Utkast til spektrumstillatelser for båndene lav 6 GHz, høy 6 GHz, 8 GHz, 10 GHz, 13 GHz, 18 GHz, 23 GHz, 28 GHz og 38 GHz 8.3.2017 Innholdsfortegnelse Lav 6 GHz (5 925-6 425 MHz)... 3 Høy 6 GHz (6 425-7

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka OPPSUMMERINGSDOKUMENT MEDIETILSYNETS VURDERINGER AV INNSPILL TIL HØRING AV VILKÅR I ANLEGGSKONSESJON 12. FEBRUAR 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vilkår om tilgang

Detaljer

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III ---7-s-*****: \ nors\ Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand KODE S.beh. Oslo 21. mai 2012 HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III Norsk viser til høring angående

Detaljer

Post- og teletilsynet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo. For: Oslo, 2. mai 2014

Post- og teletilsynet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo. For:  Oslo, 2. mai 2014 Post- og teletilsynet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo For: firmapost@npt.no, rwh@npt.no Oslo, 2. mai 2014 Bes delvis unntatt offentlighet og partsinnsyn jf off 3 jf fvl. 13 Høring om auksjonsprinsipper i 1800

Detaljer

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007

Vedlegg 2. Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked mai 2007 Vedlegg 2 Resultat av høringen av PTs varsel om vedtak i marked 7 3. mai 2007 1 1. Innledning Dette dokumentet oppsummerer høringssvarene til Post og teletilsynets (PT) varsel om vedtak i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden

Høringsuttalelse vedrørende den digitale dividenden 2(006/i-y- 2z-ova-- 0 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 502853-00I tpd Deres ref.: 2007/00024 ÆF 2006/05722 ME/ME3 7..PØ Ansvarlig partner: Torleif P. Dahl Oslo, I.1. juli

Detaljer

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet

Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet 143 Spektrumstillatelse for 900 MHz-båndet Spektrumstillatelse nr. 100301 til bruk av frekvenser i båndene 899,9 904,9 MHz og 944,9 949,9 MHz 1 Rett til bruk av frekvenser Med hjemmel i lov av 4. juli

Detaljer

TILDELING AV FREKVENSER I 800 MHz BÅNDET, HERUNDER SPØRSMÅLSSTILLINGER KNYTTET TIL TILDELING AV FREKVENSRESSURSER I 900 OG 1800 MHZ BÅNDENE - HØRING

TILDELING AV FREKVENSER I 800 MHz BÅNDET, HERUNDER SPØRSMÅLSSTILLINGER KNYTTET TIL TILDELING AV FREKVENSRESSURSER I 900 OG 1800 MHZ BÅNDENE - HØRING Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Att.: Jarl Kristen Fjerdingby Deres ref.: "800 MHz" Oslo, 5. juni 2011 TILDELING AV FREKVENSER I 800 MHz BÅNDET, HERUNDER SPØRSMÅLSSTILLINGER KNYTTET

Detaljer

Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid

Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid Neste generasjon nødnett i kommersielle nett Fremgangsmåte for videre arbeid Notat utarbeidet i fellesskap av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Detaljer

Sendertillatelse nummer til bruk av frekvenser i båndet MHz

Sendertillatelse nummer til bruk av frekvenser i båndet MHz W Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 OSLO Vår ref.:1505866-3 - 572 Vår dato: 17.12.2015 Deres ref.: 09/852/045.3 Deres dato: 6.11.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Sendertillatelse

Detaljer

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese

TeliaSonera/Tele2. BECCLE-Seminar 15. april 2015. Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese TeliaSonera/Tele2 BECCLE-Seminar 15. april 2015 Katrine Holm Reiso og Gjermund Nese Saken kort oppsummert 18. juli 2014: TeliaSonera (TSN) meldte kjøp av Tele2 Norge/Network Norway Konkurransetilsynets

Detaljer

Deres ref.: Deres dato:

Deres ref.: Deres dato: W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1700401-13 - 541 Vår dato: 19.12.2017 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Kent Inge Buli Gutvik Anbefaling for forvaltningen 2,1 GHz-båndet

Detaljer

Vedr. spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet

Vedr. spørsmål til fremtidig tildeling av 700 MHz-båndet 2016-09-05 1 (10) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt per e-post: firmapost@nkom.no Att: vsk@nkom.no Deres ref.: Oslo 1600197-4-540 5. september 2016 Vedr. spørsmål til fremtidig

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Sendes via e- post til firmapost@npt.no

Sendes via e- post til firmapost@npt.no Til Post- og teletilsynet Sendes via e- post til firmapost@npt.no Avsnitt og setninger merket med klammeparanteser bes unntatt fra offentlighet INNSPILL TIL HØRINGSDOKUMENT Det vises til Post- og teletilsynets

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge.

Tillatelse nummer for bruk av frekvenser i båndene. 1940,1 MHz 1945,1 MHz og 2130,1 MHz 2135,1 MHz om bord på fartøy registrert i Norge. W Maritime Communications Partner AS Steinar Strømsvåg Nygaten 4 4838 ARENDAL Vår ref.:1503188-3 - 542 Vår dato: 13.11.2015 Deres ref.: Deres dato: 27.5.2015 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Tillatelse

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Frekvensstrategi

Frekvensstrategi Frekvensstrategi 2015-2016 Post- og teletilsynet Besøksadresse / Office address: Nygård 1, Lillesand Postadresse / Postal address: Postboks 93 4791 LILLESAND NORWAY Tel +47 22 82 46 00 Fax +47 22 82 46

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Bakgrunn Samfunnsoppdraget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fremgår av ekomloven 1 1-1 hvor det står at myndigheten skal arbeide for å sikre brukerne i hele landet

Detaljer

Tildeling av Lokalradioblokka

Tildeling av Lokalradioblokka Tildeling av Lokalradioblokka Utkast til auksjonsregler 2. november 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Hva skal tildeles i auksjonen?... 4 2.1 Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner... 4 2.2

Detaljer

Svar fra Telenor 1 på PT s høring av 2011 om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore

Svar fra Telenor 1 på PT s høring av 2011 om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore Svar fra Telenor 1 på PT s høring av 2011 om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore Innhold 1 Telenors overordnede syn på forslaget om særegne offshoretillatelser:... 1 2 Telenors svar på de

Detaljer

Tildelte spektrumstillatelser

Tildelte spektrumstillatelser Tildelte spektrumstillatelser Dette er en oversikt som viser tillatelser til å bruke radiofrekvenser som har blitt tildelt som spektrumstillatelser. De fleste spektrumstillatelsene gir brukerne rett til

Detaljer

Frekvenstillatelse nummer for bruk av frekvensbåndet 900 MHz til GSM-R

Frekvenstillatelse nummer for bruk av frekvensbåndet 900 MHz til GSM-R W Jernbaneverket Stortorvet 7 0155 OSLO Vår ref.: 1103131-4 - 549 Vår dato: 29.4.2015 Deres ref.: 201306961-1 Deres dato: 16.10.2013 Saksbehandler: Krzysztof Mazurkiewicz Frekvenstillatelse nummer 1003386

Detaljer

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet

Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitalisering av radiomediet W Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP 0030 OSLO Vår ref.: 1405437-3 - 513.4 Vår dato: 14.1.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Vibeke Skofsrud Svar på høring - rammevilkår for lokalradio i forbindelse

Detaljer

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016

Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Frekvensstrategi for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 2015 2016 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand Postadresse: Postboks 93 4791 LILLESAND Tel: 22 82 46 00 Fax: 22 82 46

Detaljer

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5

Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets vedtak i klagesak i marked 4 og 5 W Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 1103505-82 - Vår dato: 23.2.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Christina Tetlie Videre oppfølging etter Samferdselsdepartementets

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka

Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Informasjon om anleggskonsesjoner i lokalradioblokka Juli 2012 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Nærmere om Lokalradioblokka... 2 3. Om anleggskonsesjonen... 2 4. Forskjellen mellom analoge og digitale nett...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kost-/nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Kravspesifikasjon. Kost-/nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Kravspesifikasjon Kost-/nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse... 4 2.1 Utredningens innhold... 4 2.1.1 Hovedoppdrag...

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid

Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid Vedlegg A: Utdrag fra Stortingsmelding nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid 5.2 Nye rammevilkår for lokalradio 5.2.1 Status for lokalradio For inneværende konsesjonsperiode ble det tildelt

Detaljer

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet

Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet Telenors svar på høring 5. april 5. juni om tildeling av frekvenser i 800 MHzbåndet (dividenden) Telenors syn på forvaltningen av dividenden i hovedtrekk Dividenden er en unik ressurs som muliggjør gode

Detaljer

Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto

Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 16/3651 SL FRK/KR Vår ref: KQA/SDY Dato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto Verdipapirsentralen

Detaljer

Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet

Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref. Vår ref. Dato 15/4193 - HEW 18.04.2017 Høringsuttalelse - Nexia og Menons samfunnsøkonomiske analyse av anvendelsen av 700 MHz-båndet

Detaljer

Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka

Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka Bakgrunn Medietilsynet sender med dette på høring utkast til vilkår for anleggskonsesjon for digital lydkringkasting i Lokalradioblokka. Vilkår

Detaljer

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til:

Når det gjelder hvilke punkter som berører lokalradio, er det følgende hovedpunkter i strategien som vi har konkrete anmerkninger til: Post- og Teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt via e-post: firmapost@npt.no Oslo, 10. Oktober 2014 HØRINGSINNSPILL FREKVENSSTRATEGI 2015-2016 Norsk Lokalradioforbund viser til at PT ønsker innspill

Detaljer

Choose an item. Vedr. høring om bedre innendørs mobildekning. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks LILLESAND

Choose an item. Vedr. høring om bedre innendørs mobildekning. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks LILLESAND 017-07-05 1 (9) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Sendt elektronisk til: firmapost@nkom.no med kopi til kgu@nkom.no Oslo, 5. juli 017 Vedr. høring om bedre innendørs mobildekning

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

Overraskelsesauksjonen

Overraskelsesauksjonen A K T U E L L A naly s e Universitetet i Oslo 1 Overraskelsesauksjonen Frekvensauksjonen som ekommyndighetene avholdt i desember, var full av overraskelser. Valget av auksjonsformat var overraskende; ikke

Detaljer

Anvendelse av 700 MHz-båndet Samfunnsøkonomisk analyse

Anvendelse av 700 MHz-båndet Samfunnsøkonomisk analyse 2017-04-19 1 (9) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Sent elektronisk til firmapost@nkom.no Kontaktperson Frode Lillebakken 41319027 frode.lillebakken@telia.no Referanse 2017-03-01

Detaljer

Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg

Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg W Norpost AS v/hege Stenmarck Vår ref.:1506189-4 - Vår dato: 8.2.2016 Deres ref.: Deres dato: 26.11.2015 Saksbehandler: Cathrine Grimseid Tolkningsuttalelse: tilgang til postkasseanlegg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Detaljer

Høring om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore

Høring om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore Arkivreferanse: 1103594-1 Høring om bruk og tildeling av spektrumstillatelser offshore Høringsfrist: 30. september 2011 Offentliggjort: 18. juli 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Presisering og begrepsavklaring...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/5797-5 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst Formannskapet

Detaljer

TDC AS. Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO

TDC AS. Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT TDC AS Postboks 4600, Nydalen 0405 OSLO Deres ref Vår ref Dato mej 10/1686- KAW 15.12.2010 TDCs klage på Post- og teletilsynets vedtak av 27. september 2010 (marked

Detaljer

Høring. tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. herunder. spørsmålsstillinger knyttet til tildeling av frekvensressurser i 900 og 1800 MHz-båndene

Høring. tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet. herunder. spørsmålsstillinger knyttet til tildeling av frekvensressurser i 900 og 1800 MHz-båndene Høring om tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet herunder spørsmålsstillinger knyttet til tildeling av frekvensressurser i 900 og 1800 MHz-båndene Høringsfrist: 20. mai 2011 Offentliggjort: 5. april

Detaljer

Data #14 800, 900 og 1800 MHz-båndene innspill fra TeliaSonera

Data #14 800, 900 og 1800 MHz-båndene innspill fra TeliaSonera 11. TeliaSonera Data 2013-09-30 Page 1 (22) Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Elektronisk adresse: 800-900-1800auction@npt.no Oslo POST- OG TPLE11LSYNET SAKSNR. 30.09.2013-3 OKT 2013 KODE

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer:

I det følgende kommenterer vi først de momentene i Vedlegg 3 hvor PT konkret ber om kommentarer: Post-og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand POST- OG TELETILSYNET SAKSNR: 30 t0 30 SEPT 2013 KODE: S.beh.: Oslo, 25.09.2013 Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene Vi viser til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015 BRUKERMANUAL NR AUKSJON Versjon 2-26.02.2015 Innhold 1. Generelt om auksjon i Råfisklaget... 2 2. Din auksjonsprofil... 2 3. Krav til datautstyr... 3 4. Hvordan virker NR Auksjon... 3 4.1 Auksjonsoversikt...

Detaljer

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess

Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering i marked 4 og 5 ved bruk av marginskvistest for fiberbasert LLUB og Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 1360 FORNEBU Vår ref.: 1501017-13 - Vår dato: 8.5.2015 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: CTE, ARL, OAU, EIM, ESB, SAT Varsel om vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 27. juli 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

10/16/2009. Auksjoner på internett. Når brukes auksjoner. Eksempel: www.melkebørs.no. Auksjoner på Internett har fått stor utbredelse

10/16/2009. Auksjoner på internett. Når brukes auksjoner. Eksempel: www.melkebørs.no. Auksjoner på Internett har fått stor utbredelse Prissetting Grunnmodellen Ofte en part som definerer reglene Verdi og kostnadene oftest ukjent Et objekt skal selges eller kjøpes Flere interessenter Når brukes auksjoner Auksjoner på internett Kunst,

Detaljer

Referat Bredbåndsforum

Referat Bredbåndsforum Referat Bredbåndsforum 20. januar 2016 kl. 11.00-14.00 - Hotel Continental, Oslo 1. Velkommen Direktør Torstein Olsen i Nkom ønsket velkommen til møtet og uttrykte glede over god oppslutning om etableringsmøtet

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV.

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV MOTORVOGN I LØYVEPLIKTIG TRANSPORT MV. 1. BAKGRUNN Ot. prp. nr. 44 (2007/2008) forutsetter at det utarbeides egne forskrifter om universell

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Høring - ny lov om akvakultur

Høring - ny lov om akvakultur Moderniseringsdepartementet Postboks 8004 Dep. Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/1370 MA3-M6 INBR 411.4 Saksbeh.: Dato: 13.01.2005 Høring - ny lov om akvakultur Konkurransetilsynet viser til Moderniseringsdepartementets

Detaljer

Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett

Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på vedtak om minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Vår ref.:1402794-12 - Vår dato: 1.10.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Jarle Langeland Oversendelse av klage fra TeliaSonera Norge AS på

Detaljer

Høringsfrist: 16. oktober 2017

Høringsfrist: 16. oktober 2017 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 14. juli 2017 Forslag til endringer i forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv. Høringsfrist: 16. oktober 2017 Side 1 av 9 1 Innledning og bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10)

Vedlegg 1 Sak: Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) Vedlegg 1 Sak: 0805807 Resultat av høringen av PTs analyse av markedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) 7. juni 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Kommentarer til tre-kritere-testen...

Detaljer

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 6.7.2015 Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Utkast til vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Detaljer

Høringssvar - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriftene om dokumentasjon av budrunder.

Høringssvar - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriftene om dokumentasjon av budrunder. Ef Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Postmottak fin.de.no Oslo, 5. april 2013 Ref. 13/56 IG Høringssvar - forslag til endringer i eiendomsmeglingsforskriftene om dokumentasjon av budrunder.

Detaljer

Organiseringen av salgsstart Sanden Brygge, trinn 2

Organiseringen av salgsstart Sanden Brygge, trinn 2 Organiseringen av salgsstart Sanden Brygge, trinn 2 Mandag 7. mars åpner salget av leilighetene i Fyret Private Borettslag. Det har i forkant vært stor interesse for prosjektet. For å sikre en mest mulig

Detaljer

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest for fiberbasert Bredbåndsaksess W Telenor ASA Snarøyveien 30 Vår ref.: 1501017-20 - Vår dato: 27.8.2015 1360 FORNEBU Saksbehandler: Eivind Skaar Briseid Vedtak om oppfølging av kravet til ikke-diskriminering ved bruk av marginskvistest

Detaljer

Samferdselsdepartementet Vår dato Vår referanse

Samferdselsdepartementet Vår dato Vår referanse Samferdselsdepartementet Vår dato Vår referanse postmottak@sd.dep.no 07.06.2013 Deres dato Vår saksbehandler Deres referanse 12/2062 tw Høring Fordeling av kostnader ved gjennomføringen av datalagringsdirektivet,

Detaljer