MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013"

Transkript

1 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND

2 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland Visjonen til Sunnhordland er: "Sunnhordland skal vera den mest føretrekte regionen for tematiserte aktivitetar i Fjord Noreg". Med utgangspunkt i dette blir marknadsaktivitetane valt år for år. Eksterne forhold og samarbeidspartnarar i marknadsarbeidet Mange av marknadsaktivitetane som gjennomførast er i samarbeid med Innovasjon Norge, Fjord Norge, Hordaland Fylkeskommune og dei andre destinasjonane i fylket. For å nå ut i dei store marknadene tilbyr samarbeidspartnarane oss å vera med på marknadskampanjar og andre marknadstilbod. Innovasjon Norge marknadsføring IN skal koordinera og samla næringa til hovudsakeleg internasjonal marknadsføring av Noreg. IN gjer og nokre tiltak på den norske marknaden. Fjord Norge Landsdelsselskap som primært driv med internasjonal marknadsføring av dei fire vestlandsfylka. Samarbeidsrådet er aksjonær i Fjord Norge. Fjord Norge deltek i fleire av IN sine tiltak. Hordaland fylkeskommune og dei andre destinasjonane i fylket HFK kanaliserar midlar til felles Hordalandssamarbeid på marknadsføring. Dette har blitt brukt på blant anna felles deltaking i IN sin Norgeskampanje og eigne Hordaland magasin Marknad/segment Val av marknader/segment skal vera i tråd med Innovasjon Norge og Fjord Norge sine langsiktige satsingar. Samarbeidsrådet for Sunnhordland skal i første rekke jobbe mot ferie- og fritidsmarknaden. Fylgjande land er prioritert: Noreg, Storbritannia, Tyskland og Nederland. Samarbeidsrådet for Sunnhordland skal jobbe mot segment og marknader som me finn i Fjord Norge sine prioriteringar. 2

3 Innhold 1. INTERNETT OG BOOKING Internett Biletbase på internett Online booking E-katalog av Sunnhordlandguide 2013 på PUBLIKASJONAR OG BROSJYRAR Produktmanual Sunnhordland Sykkelturar i Sunnhordland Profileringsmateriell Sunnhordlandsguide MESSER / WORKSHOPS / PRESSE Outdoor messe i Stuttgart NTW Presse/operatørbesøk Workshop med frontlinjepersonell i Bergen Workshop Hamburg Workshop i København Monter og skjerm Bergen Turistinformasjon og Hordalandsskranken ANNONSE OG KAMPANJAR Fjord Norge reiseguide Produktmanual, Fjord Norge Bergensguiden Rundturguide for Bergen og fjordane m/kart Annonse på Norgeskampanjen med Innovasjon Norge Internasjonalt vandreprosjekt, Innovasjon Norge Internasjonalt sykkelprosjekt, Innovasjon Norge Søkemotorannonsering, Google Adwords Søkemotorannonsering, Kvasir

4 1. INTERNETT OG BOOKING 1.1 Internett Samarbeidsrådet for Sunnhordland har ansvar for å utvikle og drifte som er Sunnhordland sin offisielle reiselivsportal. Srs har med internettportalen som målsetjing å gje turistar informasjon om flest mogleg små og store næringsaktørar i Sunnhordland (kommersielle og ikkje kommersielle produkt). Dei kommersielle aktørane kan kjøpe seg presentasjon. Vår database (Tellus) er felles med Fjord Norge og Innovasjon Norge (visitnorway) og oppdatering av Sunnhordland sine produkt vert styrt gjennom Samarbeidsrådet. I 2009 fekk Sunnhordland og ny publiseringsplattform gjennom å inngå samarbeid med FjordNett. No er heile vestlandet samla gjennom same løysing. Løysinga krev ein kontinuerleg oppdatering, både av produktinformasjon i Tellus basen, samt andre produktnyhende. Frå 1. januar 2011 til og med 1.desember 2011 har det vore vitjande på heimesida. Det er ein nedgang på 11 %, og grunnen til dette er nok at me ikkje har nytta oss av google AdWords kampanjen denne i akkurat denne perioden. Me er med på den kampanjen igjen, og dette vil gjera visitsunnhordland mykje meir synleg på nett når folk gjer internettsøk. Frå 1.januar 2012 til og med 1.desember 2012 har det vore vitjande på heimesida. Ein ser altså tydeleg resultat av deltakinga i google AdWords kampanjen. Det er viktig å jobbe med å utvikle og oppdatere nettportalen framover for å oppretthalde interessa og gjera Sunnhordland som reisemål enda meir kjent blant både nasjonale og internasjonale turistar. Visitsunnhordland har og eiga Facebook og Twitterside kor oppdatering og utlegging av nyhender skjer kontinuerleg heile året. Målgruppe: Nasjonalt og internasjonalt. Individuelle, turoperatørar, reisebyrå mv., som planlegg å reise til Sunnhordland eller som er allereie her. Kostnad: ,- årleg drift (Tellus Destinator og Fjordnettløysinga) 1.2 Biletbase på internett Visualisering av regionen i form av gode bilete er ei viktig oppgåve. Bilete er heilt avgjerande for å kunne kommunisere ferieopplevingar. Samarbeidsrådet har dei siste åra bygd opp eit biletarkiv beståande av over 500 bilete, der me har bruksrettighetar til ikkje-kommersiell bruk ved marknadsføring av Sunnhordland. Desse bileta legg me i fotoarkivet me har via som er knytt opp til Fjord Norge sitt arkiv og vert nytta av turoperatørar, media, verksemder, kommunar og reiselivsaktørar i Sunnhordland mv. i inn- og utland. Fotoarkivet vart oppdatert og fekk ein ny og meir brukarvenleg layout i Målgruppe: Turoperatørar, reisebransje, media, verksemder og kommunar i Sunnhordland. Kostnad: ,- drift/programvare. 4

5 1.3 Online booking Stadig fleire kundar føretrekker å bestilla direkte på nettet. Heile Hordaland og Fjord Norge har no slutta seg til same administrasjons- og bookingsystem. Systemet er lagt til rette for små og store reiselivsaktørar. Bookingportalen under har som hovudmål å leggja til rette for at flest mogleg av reiselivsaktørane i Sunnhordland skal gjerast bookbare på Internett. Dette fordi besøkjande på skal få eit så komplett bilete av tilboda i Sunnhordland som mogleg. Samstundes skal bookingportalen opna for nye distribusjonskanalar. Systemet legg til rette for booking på og Srs har ansvar for kvalitetssikring, opplæring og support for tilbydarane. I 2012 var 7 tilbydarar bookbare i portalen. Tal på bookingar i 2012 er 531. Det var ein total omsetnad i bookingportalen i 2012 på kr , i 2011 låg denne på kr Me vil i 2013 fortsetja arbeidet med å få fleire verksemder bookbare i portalen. Kostnad: ,- 1.4 E-katalog av Sunnhordlandguide 2013 på Dette går i hovudsak ut på å distribuera Sunnhordlandsguiden til forbrukarar i utlandet via Visitnorway.com. Me distribuerer våre tre språk fordelt på dei fem marknadane Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland. Per 30.desember 2011 var tal på unike lesarar av e-katalogen på norsk 851, på engelsk 744 og på tysk 468. Per 31.desember 2012 var tal på unike lesarar av e-katalogen på norsk 831, på engelsk 598 og på tysk Kostnad:13.000,- 2. PUBLIKASJONAR OG BROSJYRAR 2.1 Produktmanual Sunnhordland 2013 Produktmanualen er eit verktøy for bransjen, og distribuerast utelukkande til turoperatørar og reisebransje nasjonalt og internasjonalt. Produktmanualen er på mange måtar ein utvida Sunnhordlandsguide med skildring av alle tilbod, inklusiv oppdaterte nettoprisar på hotell mv. Produktmanualen vert produsert på engelsk. Det vert gjort oppdateringar, endringar og skifting av bileta i denne brosjyren kvart år, dette er noko me gjer sjølv, med litt hjelp av reklamebyrå. I 2012 vart det trykket opp eit større opplag enn åra før då me deltok på fleire messer og workshops enn tidlegare år. Målgruppe: Turoperatørar og incoming-operatørar. Tidspunkt: Ferdig i slutten av mars 2013 Kostnad: ,- 5

6 2.2 Sykkelturar i Sunnhordland Samarbeidsrådet for Sunnhordland har gjennom prosjektet Sykkelturisme i Sunnhordland utarbeida ein brosjyre med oversikt over sykkelturar i Sunnhordland. Det er dei regionale rutene som har vore presentert. I tillegg har det vore oversikt over syklistvelkommen verksemder, sykkelutleige og pakketurar. Denne har behov for å oppdaterast og utvidast med meir informasjon og fleire sykkelruter. Me vil gjera den så informativ og brukarvenleg som mogleg. I 2012 vart sykkelbrosjyren berre trykka på norsk då me ikkje hadde sykkelruter i alle kommunane. I 2013 ynskjer me å få samla alle kommunane i brosjyren og å få trykka den på både norsk og engelsk. Det vil då vera to språk i ein brosjyre, og me ynskjer å trykke den opp for to år om gongen. Målgruppe: Turoperatørar og individuelle. Tidspunkt: Mars/april 2013 Kostnad: ,- 2.3 Profileringsmateriell I 2012 vart det kjøpt og teke mange bilete frå Sunnhordland med fokus på folk i aktivitet i tillegg til det vakre naturlandskapet. Det er framleis behov for nye bilete, og i 2013 vil me i samarbeid med kommunane ta bilete sjølve og kjøpe bilete av fotograf ved behov. Fokuset for 2013 er framleis å få gode bilete med fokus på å fremja aktivitetar og opplevingar knyta opp mot temasatsingane til Sunnhordland. Kostnad: ,- 2.4 Sunnhordlandsguide 2014 Den offisielle guiden for Sunnhordland er hovudbrosjyren som vert gitt ut av Srs. Guiden inneheld nyttig informasjon om bl.a. attraksjonar, aktivitetar, arrangement, overnatting, servering og transport. Vert distribuert i Sunnhordland, naboregionar, innfartsårer, på fergjer, snøggbåtterminalar, Turistinformasjonen i Bergen, messer/workshops, utsendingar, e-katalog på visitnorway osb. Den vert laga på tre språk i ca eks. i 2013, der er norske, engelske og tyske. For 2014 vil det vurderast ei auke om det er naudsynt. Målgrupper: Individuelle turistar, grupper og andre besøkande som planlegg å reise til Sunnhordland, er på veg til eller er allereie i Sunnhordland. Turoperatørar og reisebyrå som planlegg gruppe-, buss-, møter og andre reiser til Sunnhordland. Tidspunkt: Ferdig trykt medio januar 2014 Kostnad: ,- 3. MESSER / WORKSHOPS / PRESSE 3.1 Outdoor messe i Stuttgart Messa heiter Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern og avhaldast i sørtyske Stuttgart. Denne messa er retta mot tematurisme og spesielt vandring og sykkelferie som er eit 6

7 sterkt aukande segment i Tyskland. Denne messa køyrast parallelt med CMT som er Tysklands største reiselivsmesse med over vitjande. Dette gir moglegheit til å nå eit stort publikum i ein kjøpesterk region. Både vandring og sykling er to av våre fem satsingsområder på aktiviteter i Sunnhordland, derfor kan det vera lønsamt å delta på denne messa. I Kvinnherad er det gjennomført eit turstiprosjekt kor det er blitt laga eit oversiktlig kart over 69 vandreturar. Samarbeidsrådet for Sunnhordland har i 2011 og 2012 leia prosjektet Vandring i Hordaland. Det vart tilrettelagt og skilta turstiar i heile Hordaland, og i november 2012 vart eit eige vandrekart for Hordaland trykka. Det er og jobba med å opparbeide sykkelruter i Sunnhordland, som det er laga ein sykkelbrosjyre for. Me vil delta med ein person på messa i Målgruppe: Turistar som søker vandring og sykkelferie Tidspunkt: januar 2013 Kostnad: 7.000,- 3.2 NTW Norwegian Travel Workshop, Røros. Dette er den viktigaste salsarenaen me er med på, kor det vert lagt til rette for møter mellom norske reiselivsaktørar og utanlandske turoperatørar frå heile verda. Samarbeidsrådet står saman med resten av Fjord Noreg regionen. Srs vil delta med 1 person i Målgruppe: Utanlandske turoperatørar og norske incoming operatørar. Tidspunkt: april 2013 Kostnad: 1 person ,- 3.3 Presse/operatørbesøk Det er ynskjeleg å få til ein eller fleire visningsturar i samband med visningsturar via Fjord Norge eller andre samarbeidspartnare. Dette er eit satsingsområde som er sers viktig for å at Sunnhordland skal bli kjent blant utanlandske turoperatørar, slik at dei igjen kan anbefala turistar å reise til Sunnhordland. Me har eit samarbeid med både Fjord Norge og Innovasjon Norge om at de kan anbefale vår region til turoperatørar. I 2012 har det vore to visningsturar i Sunnhordland som me har fått gjennom deltaking i vandreprosjektet til Innovasjon Norge. Målgruppe: Turoperatørar, incoming - operatørar, individuell reisande og grupper Kostnad: ,- 3.4 Workshop med frontlinjepersonell i Bergen Bergen Reiselivslag arrangerer kvart år i mai ein informasjonskveld for å oppdatera frontpersonell i overnattingsbedrifter, trafikkterminalar, attraksjonar, turistinformasjonar, etc. før sesongstart. Arrangementet samlar fleire hundre deltakarar kvart år. Dette er viktig for å vite at rett informasjon og viktig informasjon om regionen Sunnhordland når ut til turistane. Dette er ein effektiv og grei måte å nå mange på kort 7

8 tid. Som i fjor vil Samarbeidsrådet delta på dette igjen i 2013, da vi ser nytten av å gjera Sunnhordland sine reiselivsprodukt kjent for dei som skal selje reiselivsopplevingar til turistar i Bergen og omegn. Målgruppe: Frontlinjepersonell i Bergen. Tidspunkt: April/mai 2013 Kostnad: 5.000,- 3.5 Workshop Hamburg Tyskland er eit av dei største marknadene me har her i Sunnhordland. Me har mange fisketuristar, men me ynskjer å nå ein større og meir nyansert marknad frå Tyskland. Dette er og ein workshop som ikkje er så altfor stor, så her får ein god kontakt med turoperatørane, og knyter enklare kontaktar. I 2012 var det fleire turoperatørar som ynskja informasjon om verksemder i Sunnhordland, og ein turoperatør reiste for å møte aktørar her. Målgruppe: Turoperatørar Sted: Tyskland, 23. mai 2013 Kostnad: 5.000,- (1 pers.) 3.6 Workshop i København Dette er ein eindags workshop i Danmark kor ein treff incoming turoperatørar. Det er ein forholdsvis liten workshop, men på den måten får ein god kontakt med operatørane. Operatørane sel Noregsreiser til turister frå heile verda. Målgruppe: Incoming turoperatørar Sted: Danmark, Ultimo September 2013 Kostnad: Ca ,- (1 pers.) 3.7 Monter og skjerm Bergen Turistinformasjon og Hordalandsskranken I april 2012 flytta Bergen Turistinformasjon inn i nye lokale i Mathallen på Fisketorget i Bergen. Her er det ein Hordalandskranke kor Sunnhordlandregionen vert godt profilert og anbefalt av turistvertar som står i skranken. Visitsunnhordland har i tillegg fått ein ny utstillingsmonter for Sunnhordlandsregionen der det heng ein skjerm som syner passande dags- og fleirdagsutflukter frå Bergen til Sunnhordland. Frå tidlegare år har Frescohallen(det gamle lokalet til Bergen Turistinformasjon) hatt om lag vitjande og er sett på som heile fylkets turistinformasjon. Ein stor del av dei vitjande er utanlandske. For Sunnhordland er det sers viktig å koma i inngrep med turistar som er komen til Hordaland. Me gjorde i 2012 ein treårig avtale på monterplass og drift av skjermvisning då me ser nytten av å vera godt synlege i Bergen Turistinformasjon. Målgruppe: Individuelle turistar som er på besøk i Bergen. Kostnad: ,- 8

9 4. ANNONSE OG KAMPANJAR 4.1 Fjord Norge reiseguide 2014 Fjord Noreg sin reiseguide 2013 vart laga i eksemplar på 9 språk. Reiseguiden fungerer som planleggingsverktøy for turistar både før og under reisa. Det er ein godt innarbeida brosjyre og vart utgitt for 19. gong i år. Fjord Norge er ein av dei mest kjende destinasjonane i Norge hos den utanlandske turisten, Sunnhordland er ein del av Fjord Norge, og derfor er det viktig at me er synlege i denne katalogen. Samarbeidsrådet vil kjøpe seg inn med ein annonse i Målgruppe: Individuelle turistar Tidspunkt: Materiellfrist medio august 2013, utgjevnad januar 2014 Kostnad: ,- (1/2 side). 4.2 Produktmanual, Fjord Norge Fjord Norges produktmanual er godt kjent blant turoperatørar og reisebransjen nasjonalt og internasjonalt. Annonse i produktmanualen sikrar at informasjon om Sunnhordland som eit reisemål vert distribuert på fagmesser, workshops og gjennom 800 årlige sals samtalar med turoperatørar. Ei spørjeundersøking gjort i Sunnhordland syner at dei fleste som kjem til vår region nyttar seg av turoperatørar og reisebyrå når dei søkjer informasjon om Sunnhordland. Dette er difor ein svært viktig marknadskanal for Sunnhordland. Målgruppe: Turoperatørar og incoming operatørar Tidspunkt: Gjeld Kostnad: ,- (1/2 side) 4.3 Bergensguiden 2014 Bergen Guide er hovudbrosjyren for Bergen. Den vert laga i eksemplar på 4 språk (Norsk, engelsk, tysk og spansk). Meir enn halvparten av opplaget vert distribuert utanfor Bergen (30 % utanlands), som stadfestar verdien av Bergen Guide som eit salsverktøy. Me vil i 2014 gå inn med ½ sides annonse i Bergensguiden. Målgruppe: Norske og utanlandske turistar som er i Bergen Tidspunkt: Materiellfrist haust 2013, utgjevnad januar 2014 Kostnad: ,- 4.4 Rundturguide for Bergen og fjordane m/kart 2014 Viser rundturmoglegheiter ut frå Bergen med offentleg transport og/eller eiga kjøretøy, med særleg vekt på fjordturtilbod. Rundturguiden nyttast i stort omfang i Turistinformasjonen. I tillegg vert den nytta av personalet i til dømes ein rekke forretningar og overnattingsverksemder i Bergensområdet. Det er stor etterspurnad etter rundturar i fjordriket, og for Sunnhordland å vera på kartet kan vera med på å auka turiststraumen til Sunnhordland. Alle turpresentasjonar vert lagt ut på 9

10 Målgruppe: Individuelle turistar som vitjar Bergen, både nasjonale og internasjonale Tidspunkt: Materiellfrist haust 2013, utgivelse januar 2014 Kostnad: 9.000,- 4.5 Annonse på Portalen har stort besøk kvart år. Bergen er den viktigaste innfallsporten for internasjonale vitjande til Sunnhordland, med heile 2,2 millionar vitjande årleg. Me vil kjøpe bannerannonse på portalen. Målgruppe: Norske og utanlandske turistar som planlegg å reise til Bergen eller er i Bergen og som dermed er potensielle gjester i Sunnhordland. Kostnad: 9.000,- 4.6 Norgeskampanjen med Innovasjon Norge Norgesmagasinet vert trykt opp i eksemplar og vert distribuert ut i postkassene til husstandar rundt om i Noreg. Dette skjer i midten av april. Hovudmålet med magasinet er å få fleire nordmenn til å leggja ferien til Noreg. Me deltek med ei heilsides annonse i Norgesmagasinet (Norges DM). I tillegg får me høve til å delta i ein PR-konkurranse der verksemder kan bli omtalt i ulike media gjennom sommaren. I 2012 vart bl.a. Fengselet Mat og Vinkjellar og Bekkjarvik Gjestgiveri omtalt i Dagbladet grunna vår deltaking i Norgeskampanjen. Målgruppe: Den norske ferie- og fritidsmarknaden/skrankepersonell Tidspunkt: April -august 2013 Kostnad: ,- 4.7 Internasjonalt vandreprosjekt, Innovasjon Norge 2013 Dette er eit prosjekt som skal auke turiststraumen av vandreturistar frå satsingsmarknadene, som er: Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Danmark. Det skal og vera med på å auka produktutvikling av vandring i den enkelte regionen. Prosjektet inneber 1/1 sides presentasjon i vandrekatalogen med eit opplag på brosjyrar (i tillegg e-brosjyrar på dei aktuelle visitnorway sidene), kor katalogen vert distribuert på messer og gjennom friluftsmagasin i satsingsmarknadene. Det vert og lagt opp til presse og visningsturar, temaworkshop og studietur. Å vera med i dette prosjektet gjer det mogleg å skapa eit nettverk med verksemder som tilbyr vandring i Noreg. Det styrker Noregs posisjon som vandredestinasjon, og gjer dermed kvar enkelt region med vandretilbod meir attraktivt. Det vil vera med på å skapa ein langsiktig sterk posisjon innan tematurisme VANDRING. Målgruppe: Turoperatørar, turistar som ynskjer å vandre når de er på ferie Kostnader: ,- 10

11 4.8 Internasjonalt sykkelprosjekt, Innovasjon Norge 2013 I 2012 starta Innovasjon Norge eit nytt internasjonalt prosjekt; «Sykkelprosjekt 2013». Her deltek Visitsunnhordland med grunnpakken til ,- i Det vert bl.a. oppretta nye sykkelsider på Visitnorway.com og produsert ein sykkelbrosjyre som skal nyttast på messer f.o.m. januar 2013 og utover året. Det kortsiktige målet er å skape merksemd for Noreg som sykkeldestinasjon. På lengre sikt vil ein auke tal på sykkelturistar til prosjektdeltakarane. Då Sunnhordland er komen langt på utvikling av sykkelprodukt i regionen ser me dette som eit viktig prosjekt å delta i. I 2013 vil me vurdere om me i tillegg til grunnpakken skal delta med ekstrapakken til ,-. Målgruppe: Forbrukarar i Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark som har sykkel som hobby. Turoperatørar. Tidsbruk: Heile året 2013 Kostnad: ,- (Ev. ekstrapakke ,-). 4.9 Søkemotorannonsering, Google Adwords Internett er ein av dei viktigaste informasjonskanalane for innhenting av informasjon. Me bør vera på topp når det gjelder ei rekke søkeord i vår region. Gjennom å bruke midlar på søkemotorannonsering vil me kunne treffa dei som aktivt søkjer etter informasjon på nett. Google representerer nærare 80 % av alle norske søk. Google AdWords er dei tekstannonsane (sponsored links) som ofte er plassert på høgre side og øvst i søkeresultatet når du gjer søk i Google. Google AdWords vert styra slik at du kan syne ulike annonsetekstar for ulike søkeord. AdWords er basert på bodgjevnad, slik at ditt bod, saman med andre faktorar, avgjer kor prominent den enkelte annonsar vert syna. Ein betalar pr. klikk. Me får rapport to gonger i året. Målgruppe: Dei som aktivt søkjer etter produkt på nettet.. Kostnad: ,- (Maksgrense på 5000,- i månaden) Søkemotorannonsering, Kvasir Sponsede lenkjer er korte tekstannonser som vert aktivert og syner når nokon søkjer på eit eller fleire av dine registrerte nøkkelord. Det gir deg sindigheit berre for dei kundane som aktivt er på jakt etter dine varer og tenester. Sponsede Lenkjer vert betala etter ein PPC-modell (Pay per click). Du betalar då berre når nokon klikkar på din annonse og vert leia vidare inn til di heimeside - ikkje før. Målgruppe: Dei som aktivt søkjer etter produkt på nettet Kostnad: 6.000,- årleg. 11

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Destinasjon Voss 2007 2011

Destinasjon Voss 2007 2011 Destinasjon Voss 2007 2011 Fyrste fase med drift etter plan av 2007 2017 Fokus: Samhandling Innhald Helsing frå styreleiar... 3 Helsing frå dagleg leiar... 3 1 Marknadssituasjonen sommar og vinter... 4

Detaljer

Bookingtenester i reiselivet

Bookingtenester i reiselivet Vestlandsforsking-rapport nr. 5/2013 Bookingtenester i reiselivet Ei undersøking av bookingvanar og bruk av globale bookingtenester Svein Ølnes og Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV SAK 10/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 31.10. 2012 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell & Fjord (http://www.fjellandfjord.com/

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.1. Bakgrunn... 4 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET... 5 2.1. Prosjektmål... 5 2.1.1. Hovudmål...

Detaljer

Kva meiner turistane?

Kva meiner turistane? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 5 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 15/24 Kva meiner turistane? Brukarundersøking for Sognefjord.no Øyvind Heimset Larsen og Svein Ølnes VF Notat

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL REISELIV

SØKNAD HALLINGDAL REISELIV SAK 18/10 SØKNAD HALLINGDAL REISELIV Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev: dat. 3.3.2010 om regionale utviklingsmidler til vidareutvikling av Eventyrveien og Eventyrkortet 2010 med kr. 800.000,

Detaljer

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 SAK 18/11 HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 11.2.2011 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell &

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Travelistics. Styringsinformasjon for reiselivet. Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013. Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte

Travelistics. Styringsinformasjon for reiselivet. Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013. Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013 Travelistics Styringsinformasjon for reiselivet Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side

Detaljer

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 6.2. 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007

Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Sak 18/07, vedlegg 3 Regionrådet for Hallingdal N3570 ÅL Att.: Knut Arne Gurigard Deres ref.: Vår ref.: 4-231/Trond Asle Da 12. mars 2007 Søknad om nærings- og utviklingsmidler til Eventyrveien og Eventyrferden.

Detaljer

Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar

Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar Rapport 3/2007 Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar Ståle Brandshaug (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Carlo Aall, Jan Erik Weinbach og Hogne Sataøen (Vestlandsforsking)

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer