MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013"

Transkript

1 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND

2 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland Visjonen til Sunnhordland er: "Sunnhordland skal vera den mest føretrekte regionen for tematiserte aktivitetar i Fjord Noreg". Med utgangspunkt i dette blir marknadsaktivitetane valt år for år. Eksterne forhold og samarbeidspartnarar i marknadsarbeidet Mange av marknadsaktivitetane som gjennomførast er i samarbeid med Innovasjon Norge, Fjord Norge, Hordaland Fylkeskommune og dei andre destinasjonane i fylket. For å nå ut i dei store marknadene tilbyr samarbeidspartnarane oss å vera med på marknadskampanjar og andre marknadstilbod. Innovasjon Norge marknadsføring IN skal koordinera og samla næringa til hovudsakeleg internasjonal marknadsføring av Noreg. IN gjer og nokre tiltak på den norske marknaden. Fjord Norge Landsdelsselskap som primært driv med internasjonal marknadsføring av dei fire vestlandsfylka. Samarbeidsrådet er aksjonær i Fjord Norge. Fjord Norge deltek i fleire av IN sine tiltak. Hordaland fylkeskommune og dei andre destinasjonane i fylket HFK kanaliserar midlar til felles Hordalandssamarbeid på marknadsføring. Dette har blitt brukt på blant anna felles deltaking i IN sin Norgeskampanje og eigne Hordaland magasin Marknad/segment Val av marknader/segment skal vera i tråd med Innovasjon Norge og Fjord Norge sine langsiktige satsingar. Samarbeidsrådet for Sunnhordland skal i første rekke jobbe mot ferie- og fritidsmarknaden. Fylgjande land er prioritert: Noreg, Storbritannia, Tyskland og Nederland. Samarbeidsrådet for Sunnhordland skal jobbe mot segment og marknader som me finn i Fjord Norge sine prioriteringar. 2

3 Innhold 1. INTERNETT OG BOOKING Internett Biletbase på internett Online booking E-katalog av Sunnhordlandguide 2013 på PUBLIKASJONAR OG BROSJYRAR Produktmanual Sunnhordland Sykkelturar i Sunnhordland Profileringsmateriell Sunnhordlandsguide MESSER / WORKSHOPS / PRESSE Outdoor messe i Stuttgart NTW Presse/operatørbesøk Workshop med frontlinjepersonell i Bergen Workshop Hamburg Workshop i København Monter og skjerm Bergen Turistinformasjon og Hordalandsskranken ANNONSE OG KAMPANJAR Fjord Norge reiseguide Produktmanual, Fjord Norge Bergensguiden Rundturguide for Bergen og fjordane m/kart Annonse på Norgeskampanjen med Innovasjon Norge Internasjonalt vandreprosjekt, Innovasjon Norge Internasjonalt sykkelprosjekt, Innovasjon Norge Søkemotorannonsering, Google Adwords Søkemotorannonsering, Kvasir

4 1. INTERNETT OG BOOKING 1.1 Internett Samarbeidsrådet for Sunnhordland har ansvar for å utvikle og drifte som er Sunnhordland sin offisielle reiselivsportal. Srs har med internettportalen som målsetjing å gje turistar informasjon om flest mogleg små og store næringsaktørar i Sunnhordland (kommersielle og ikkje kommersielle produkt). Dei kommersielle aktørane kan kjøpe seg presentasjon. Vår database (Tellus) er felles med Fjord Norge og Innovasjon Norge (visitnorway) og oppdatering av Sunnhordland sine produkt vert styrt gjennom Samarbeidsrådet. I 2009 fekk Sunnhordland og ny publiseringsplattform gjennom å inngå samarbeid med FjordNett. No er heile vestlandet samla gjennom same løysing. Løysinga krev ein kontinuerleg oppdatering, både av produktinformasjon i Tellus basen, samt andre produktnyhende. Frå 1. januar 2011 til og med 1.desember 2011 har det vore vitjande på heimesida. Det er ein nedgang på 11 %, og grunnen til dette er nok at me ikkje har nytta oss av google AdWords kampanjen denne i akkurat denne perioden. Me er med på den kampanjen igjen, og dette vil gjera visitsunnhordland mykje meir synleg på nett når folk gjer internettsøk. Frå 1.januar 2012 til og med 1.desember 2012 har det vore vitjande på heimesida. Ein ser altså tydeleg resultat av deltakinga i google AdWords kampanjen. Det er viktig å jobbe med å utvikle og oppdatere nettportalen framover for å oppretthalde interessa og gjera Sunnhordland som reisemål enda meir kjent blant både nasjonale og internasjonale turistar. Visitsunnhordland har og eiga Facebook og Twitterside kor oppdatering og utlegging av nyhender skjer kontinuerleg heile året. Målgruppe: Nasjonalt og internasjonalt. Individuelle, turoperatørar, reisebyrå mv., som planlegg å reise til Sunnhordland eller som er allereie her. Kostnad: ,- årleg drift (Tellus Destinator og Fjordnettløysinga) 1.2 Biletbase på internett Visualisering av regionen i form av gode bilete er ei viktig oppgåve. Bilete er heilt avgjerande for å kunne kommunisere ferieopplevingar. Samarbeidsrådet har dei siste åra bygd opp eit biletarkiv beståande av over 500 bilete, der me har bruksrettighetar til ikkje-kommersiell bruk ved marknadsføring av Sunnhordland. Desse bileta legg me i fotoarkivet me har via som er knytt opp til Fjord Norge sitt arkiv og vert nytta av turoperatørar, media, verksemder, kommunar og reiselivsaktørar i Sunnhordland mv. i inn- og utland. Fotoarkivet vart oppdatert og fekk ein ny og meir brukarvenleg layout i Målgruppe: Turoperatørar, reisebransje, media, verksemder og kommunar i Sunnhordland. Kostnad: ,- drift/programvare. 4

5 1.3 Online booking Stadig fleire kundar føretrekker å bestilla direkte på nettet. Heile Hordaland og Fjord Norge har no slutta seg til same administrasjons- og bookingsystem. Systemet er lagt til rette for små og store reiselivsaktørar. Bookingportalen under har som hovudmål å leggja til rette for at flest mogleg av reiselivsaktørane i Sunnhordland skal gjerast bookbare på Internett. Dette fordi besøkjande på skal få eit så komplett bilete av tilboda i Sunnhordland som mogleg. Samstundes skal bookingportalen opna for nye distribusjonskanalar. Systemet legg til rette for booking på og Srs har ansvar for kvalitetssikring, opplæring og support for tilbydarane. I 2012 var 7 tilbydarar bookbare i portalen. Tal på bookingar i 2012 er 531. Det var ein total omsetnad i bookingportalen i 2012 på kr , i 2011 låg denne på kr Me vil i 2013 fortsetja arbeidet med å få fleire verksemder bookbare i portalen. Kostnad: ,- 1.4 E-katalog av Sunnhordlandguide 2013 på Dette går i hovudsak ut på å distribuera Sunnhordlandsguiden til forbrukarar i utlandet via Visitnorway.com. Me distribuerer våre tre språk fordelt på dei fem marknadane Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia og Nederland. Per 30.desember 2011 var tal på unike lesarar av e-katalogen på norsk 851, på engelsk 744 og på tysk 468. Per 31.desember 2012 var tal på unike lesarar av e-katalogen på norsk 831, på engelsk 598 og på tysk Kostnad:13.000,- 2. PUBLIKASJONAR OG BROSJYRAR 2.1 Produktmanual Sunnhordland 2013 Produktmanualen er eit verktøy for bransjen, og distribuerast utelukkande til turoperatørar og reisebransje nasjonalt og internasjonalt. Produktmanualen er på mange måtar ein utvida Sunnhordlandsguide med skildring av alle tilbod, inklusiv oppdaterte nettoprisar på hotell mv. Produktmanualen vert produsert på engelsk. Det vert gjort oppdateringar, endringar og skifting av bileta i denne brosjyren kvart år, dette er noko me gjer sjølv, med litt hjelp av reklamebyrå. I 2012 vart det trykket opp eit større opplag enn åra før då me deltok på fleire messer og workshops enn tidlegare år. Målgruppe: Turoperatørar og incoming-operatørar. Tidspunkt: Ferdig i slutten av mars 2013 Kostnad: ,- 5

6 2.2 Sykkelturar i Sunnhordland Samarbeidsrådet for Sunnhordland har gjennom prosjektet Sykkelturisme i Sunnhordland utarbeida ein brosjyre med oversikt over sykkelturar i Sunnhordland. Det er dei regionale rutene som har vore presentert. I tillegg har det vore oversikt over syklistvelkommen verksemder, sykkelutleige og pakketurar. Denne har behov for å oppdaterast og utvidast med meir informasjon og fleire sykkelruter. Me vil gjera den så informativ og brukarvenleg som mogleg. I 2012 vart sykkelbrosjyren berre trykka på norsk då me ikkje hadde sykkelruter i alle kommunane. I 2013 ynskjer me å få samla alle kommunane i brosjyren og å få trykka den på både norsk og engelsk. Det vil då vera to språk i ein brosjyre, og me ynskjer å trykke den opp for to år om gongen. Målgruppe: Turoperatørar og individuelle. Tidspunkt: Mars/april 2013 Kostnad: ,- 2.3 Profileringsmateriell I 2012 vart det kjøpt og teke mange bilete frå Sunnhordland med fokus på folk i aktivitet i tillegg til det vakre naturlandskapet. Det er framleis behov for nye bilete, og i 2013 vil me i samarbeid med kommunane ta bilete sjølve og kjøpe bilete av fotograf ved behov. Fokuset for 2013 er framleis å få gode bilete med fokus på å fremja aktivitetar og opplevingar knyta opp mot temasatsingane til Sunnhordland. Kostnad: ,- 2.4 Sunnhordlandsguide 2014 Den offisielle guiden for Sunnhordland er hovudbrosjyren som vert gitt ut av Srs. Guiden inneheld nyttig informasjon om bl.a. attraksjonar, aktivitetar, arrangement, overnatting, servering og transport. Vert distribuert i Sunnhordland, naboregionar, innfartsårer, på fergjer, snøggbåtterminalar, Turistinformasjonen i Bergen, messer/workshops, utsendingar, e-katalog på visitnorway osb. Den vert laga på tre språk i ca eks. i 2013, der er norske, engelske og tyske. For 2014 vil det vurderast ei auke om det er naudsynt. Målgrupper: Individuelle turistar, grupper og andre besøkande som planlegg å reise til Sunnhordland, er på veg til eller er allereie i Sunnhordland. Turoperatørar og reisebyrå som planlegg gruppe-, buss-, møter og andre reiser til Sunnhordland. Tidspunkt: Ferdig trykt medio januar 2014 Kostnad: ,- 3. MESSER / WORKSHOPS / PRESSE 3.1 Outdoor messe i Stuttgart Messa heiter Fahrrad- & ErlebnisReisen mit Wandern og avhaldast i sørtyske Stuttgart. Denne messa er retta mot tematurisme og spesielt vandring og sykkelferie som er eit 6

7 sterkt aukande segment i Tyskland. Denne messa køyrast parallelt med CMT som er Tysklands største reiselivsmesse med over vitjande. Dette gir moglegheit til å nå eit stort publikum i ein kjøpesterk region. Både vandring og sykling er to av våre fem satsingsområder på aktiviteter i Sunnhordland, derfor kan det vera lønsamt å delta på denne messa. I Kvinnherad er det gjennomført eit turstiprosjekt kor det er blitt laga eit oversiktlig kart over 69 vandreturar. Samarbeidsrådet for Sunnhordland har i 2011 og 2012 leia prosjektet Vandring i Hordaland. Det vart tilrettelagt og skilta turstiar i heile Hordaland, og i november 2012 vart eit eige vandrekart for Hordaland trykka. Det er og jobba med å opparbeide sykkelruter i Sunnhordland, som det er laga ein sykkelbrosjyre for. Me vil delta med ein person på messa i Målgruppe: Turistar som søker vandring og sykkelferie Tidspunkt: januar 2013 Kostnad: 7.000,- 3.2 NTW Norwegian Travel Workshop, Røros. Dette er den viktigaste salsarenaen me er med på, kor det vert lagt til rette for møter mellom norske reiselivsaktørar og utanlandske turoperatørar frå heile verda. Samarbeidsrådet står saman med resten av Fjord Noreg regionen. Srs vil delta med 1 person i Målgruppe: Utanlandske turoperatørar og norske incoming operatørar. Tidspunkt: april 2013 Kostnad: 1 person ,- 3.3 Presse/operatørbesøk Det er ynskjeleg å få til ein eller fleire visningsturar i samband med visningsturar via Fjord Norge eller andre samarbeidspartnare. Dette er eit satsingsområde som er sers viktig for å at Sunnhordland skal bli kjent blant utanlandske turoperatørar, slik at dei igjen kan anbefala turistar å reise til Sunnhordland. Me har eit samarbeid med både Fjord Norge og Innovasjon Norge om at de kan anbefale vår region til turoperatørar. I 2012 har det vore to visningsturar i Sunnhordland som me har fått gjennom deltaking i vandreprosjektet til Innovasjon Norge. Målgruppe: Turoperatørar, incoming - operatørar, individuell reisande og grupper Kostnad: ,- 3.4 Workshop med frontlinjepersonell i Bergen Bergen Reiselivslag arrangerer kvart år i mai ein informasjonskveld for å oppdatera frontpersonell i overnattingsbedrifter, trafikkterminalar, attraksjonar, turistinformasjonar, etc. før sesongstart. Arrangementet samlar fleire hundre deltakarar kvart år. Dette er viktig for å vite at rett informasjon og viktig informasjon om regionen Sunnhordland når ut til turistane. Dette er ein effektiv og grei måte å nå mange på kort 7

8 tid. Som i fjor vil Samarbeidsrådet delta på dette igjen i 2013, da vi ser nytten av å gjera Sunnhordland sine reiselivsprodukt kjent for dei som skal selje reiselivsopplevingar til turistar i Bergen og omegn. Målgruppe: Frontlinjepersonell i Bergen. Tidspunkt: April/mai 2013 Kostnad: 5.000,- 3.5 Workshop Hamburg Tyskland er eit av dei største marknadene me har her i Sunnhordland. Me har mange fisketuristar, men me ynskjer å nå ein større og meir nyansert marknad frå Tyskland. Dette er og ein workshop som ikkje er så altfor stor, så her får ein god kontakt med turoperatørane, og knyter enklare kontaktar. I 2012 var det fleire turoperatørar som ynskja informasjon om verksemder i Sunnhordland, og ein turoperatør reiste for å møte aktørar her. Målgruppe: Turoperatørar Sted: Tyskland, 23. mai 2013 Kostnad: 5.000,- (1 pers.) 3.6 Workshop i København Dette er ein eindags workshop i Danmark kor ein treff incoming turoperatørar. Det er ein forholdsvis liten workshop, men på den måten får ein god kontakt med operatørane. Operatørane sel Noregsreiser til turister frå heile verda. Målgruppe: Incoming turoperatørar Sted: Danmark, Ultimo September 2013 Kostnad: Ca ,- (1 pers.) 3.7 Monter og skjerm Bergen Turistinformasjon og Hordalandsskranken I april 2012 flytta Bergen Turistinformasjon inn i nye lokale i Mathallen på Fisketorget i Bergen. Her er det ein Hordalandskranke kor Sunnhordlandregionen vert godt profilert og anbefalt av turistvertar som står i skranken. Visitsunnhordland har i tillegg fått ein ny utstillingsmonter for Sunnhordlandsregionen der det heng ein skjerm som syner passande dags- og fleirdagsutflukter frå Bergen til Sunnhordland. Frå tidlegare år har Frescohallen(det gamle lokalet til Bergen Turistinformasjon) hatt om lag vitjande og er sett på som heile fylkets turistinformasjon. Ein stor del av dei vitjande er utanlandske. For Sunnhordland er det sers viktig å koma i inngrep med turistar som er komen til Hordaland. Me gjorde i 2012 ein treårig avtale på monterplass og drift av skjermvisning då me ser nytten av å vera godt synlege i Bergen Turistinformasjon. Målgruppe: Individuelle turistar som er på besøk i Bergen. Kostnad: ,- 8

9 4. ANNONSE OG KAMPANJAR 4.1 Fjord Norge reiseguide 2014 Fjord Noreg sin reiseguide 2013 vart laga i eksemplar på 9 språk. Reiseguiden fungerer som planleggingsverktøy for turistar både før og under reisa. Det er ein godt innarbeida brosjyre og vart utgitt for 19. gong i år. Fjord Norge er ein av dei mest kjende destinasjonane i Norge hos den utanlandske turisten, Sunnhordland er ein del av Fjord Norge, og derfor er det viktig at me er synlege i denne katalogen. Samarbeidsrådet vil kjøpe seg inn med ein annonse i Målgruppe: Individuelle turistar Tidspunkt: Materiellfrist medio august 2013, utgjevnad januar 2014 Kostnad: ,- (1/2 side). 4.2 Produktmanual, Fjord Norge Fjord Norges produktmanual er godt kjent blant turoperatørar og reisebransjen nasjonalt og internasjonalt. Annonse i produktmanualen sikrar at informasjon om Sunnhordland som eit reisemål vert distribuert på fagmesser, workshops og gjennom 800 årlige sals samtalar med turoperatørar. Ei spørjeundersøking gjort i Sunnhordland syner at dei fleste som kjem til vår region nyttar seg av turoperatørar og reisebyrå når dei søkjer informasjon om Sunnhordland. Dette er difor ein svært viktig marknadskanal for Sunnhordland. Målgruppe: Turoperatørar og incoming operatørar Tidspunkt: Gjeld Kostnad: ,- (1/2 side) 4.3 Bergensguiden 2014 Bergen Guide er hovudbrosjyren for Bergen. Den vert laga i eksemplar på 4 språk (Norsk, engelsk, tysk og spansk). Meir enn halvparten av opplaget vert distribuert utanfor Bergen (30 % utanlands), som stadfestar verdien av Bergen Guide som eit salsverktøy. Me vil i 2014 gå inn med ½ sides annonse i Bergensguiden. Målgruppe: Norske og utanlandske turistar som er i Bergen Tidspunkt: Materiellfrist haust 2013, utgjevnad januar 2014 Kostnad: ,- 4.4 Rundturguide for Bergen og fjordane m/kart 2014 Viser rundturmoglegheiter ut frå Bergen med offentleg transport og/eller eiga kjøretøy, med særleg vekt på fjordturtilbod. Rundturguiden nyttast i stort omfang i Turistinformasjonen. I tillegg vert den nytta av personalet i til dømes ein rekke forretningar og overnattingsverksemder i Bergensområdet. Det er stor etterspurnad etter rundturar i fjordriket, og for Sunnhordland å vera på kartet kan vera med på å auka turiststraumen til Sunnhordland. Alle turpresentasjonar vert lagt ut på 9

10 Målgruppe: Individuelle turistar som vitjar Bergen, både nasjonale og internasjonale Tidspunkt: Materiellfrist haust 2013, utgivelse januar 2014 Kostnad: 9.000,- 4.5 Annonse på Portalen har stort besøk kvart år. Bergen er den viktigaste innfallsporten for internasjonale vitjande til Sunnhordland, med heile 2,2 millionar vitjande årleg. Me vil kjøpe bannerannonse på portalen. Målgruppe: Norske og utanlandske turistar som planlegg å reise til Bergen eller er i Bergen og som dermed er potensielle gjester i Sunnhordland. Kostnad: 9.000,- 4.6 Norgeskampanjen med Innovasjon Norge Norgesmagasinet vert trykt opp i eksemplar og vert distribuert ut i postkassene til husstandar rundt om i Noreg. Dette skjer i midten av april. Hovudmålet med magasinet er å få fleire nordmenn til å leggja ferien til Noreg. Me deltek med ei heilsides annonse i Norgesmagasinet (Norges DM). I tillegg får me høve til å delta i ein PR-konkurranse der verksemder kan bli omtalt i ulike media gjennom sommaren. I 2012 vart bl.a. Fengselet Mat og Vinkjellar og Bekkjarvik Gjestgiveri omtalt i Dagbladet grunna vår deltaking i Norgeskampanjen. Målgruppe: Den norske ferie- og fritidsmarknaden/skrankepersonell Tidspunkt: April -august 2013 Kostnad: ,- 4.7 Internasjonalt vandreprosjekt, Innovasjon Norge 2013 Dette er eit prosjekt som skal auke turiststraumen av vandreturistar frå satsingsmarknadene, som er: Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Danmark. Det skal og vera med på å auka produktutvikling av vandring i den enkelte regionen. Prosjektet inneber 1/1 sides presentasjon i vandrekatalogen med eit opplag på brosjyrar (i tillegg e-brosjyrar på dei aktuelle visitnorway sidene), kor katalogen vert distribuert på messer og gjennom friluftsmagasin i satsingsmarknadene. Det vert og lagt opp til presse og visningsturar, temaworkshop og studietur. Å vera med i dette prosjektet gjer det mogleg å skapa eit nettverk med verksemder som tilbyr vandring i Noreg. Det styrker Noregs posisjon som vandredestinasjon, og gjer dermed kvar enkelt region med vandretilbod meir attraktivt. Det vil vera med på å skapa ein langsiktig sterk posisjon innan tematurisme VANDRING. Målgruppe: Turoperatørar, turistar som ynskjer å vandre når de er på ferie Kostnader: ,- 10

11 4.8 Internasjonalt sykkelprosjekt, Innovasjon Norge 2013 I 2012 starta Innovasjon Norge eit nytt internasjonalt prosjekt; «Sykkelprosjekt 2013». Her deltek Visitsunnhordland med grunnpakken til ,- i Det vert bl.a. oppretta nye sykkelsider på Visitnorway.com og produsert ein sykkelbrosjyre som skal nyttast på messer f.o.m. januar 2013 og utover året. Det kortsiktige målet er å skape merksemd for Noreg som sykkeldestinasjon. På lengre sikt vil ein auke tal på sykkelturistar til prosjektdeltakarane. Då Sunnhordland er komen langt på utvikling av sykkelprodukt i regionen ser me dette som eit viktig prosjekt å delta i. I 2013 vil me vurdere om me i tillegg til grunnpakken skal delta med ekstrapakken til ,-. Målgruppe: Forbrukarar i Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark som har sykkel som hobby. Turoperatørar. Tidsbruk: Heile året 2013 Kostnad: ,- (Ev. ekstrapakke ,-). 4.9 Søkemotorannonsering, Google Adwords Internett er ein av dei viktigaste informasjonskanalane for innhenting av informasjon. Me bør vera på topp når det gjelder ei rekke søkeord i vår region. Gjennom å bruke midlar på søkemotorannonsering vil me kunne treffa dei som aktivt søkjer etter informasjon på nett. Google representerer nærare 80 % av alle norske søk. Google AdWords er dei tekstannonsane (sponsored links) som ofte er plassert på høgre side og øvst i søkeresultatet når du gjer søk i Google. Google AdWords vert styra slik at du kan syne ulike annonsetekstar for ulike søkeord. AdWords er basert på bodgjevnad, slik at ditt bod, saman med andre faktorar, avgjer kor prominent den enkelte annonsar vert syna. Ein betalar pr. klikk. Me får rapport to gonger i året. Målgruppe: Dei som aktivt søkjer etter produkt på nettet.. Kostnad: ,- (Maksgrense på 5000,- i månaden) Søkemotorannonsering, Kvasir Sponsede lenkjer er korte tekstannonser som vert aktivert og syner når nokon søkjer på eit eller fleire av dine registrerte nøkkelord. Det gir deg sindigheit berre for dei kundane som aktivt er på jakt etter dine varer og tenester. Sponsede Lenkjer vert betala etter ein PPC-modell (Pay per click). Du betalar då berre når nokon klikkar på din annonse og vert leia vidare inn til di heimeside - ikkje før. Målgruppe: Dei som aktivt søkjer etter produkt på nettet Kostnad: 6.000,- årleg. 11

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Marknadsplan 2011 Destinasjon Voss Godkjent av Reiselivsrådet okt 2010

Marknadsplan 2011 Destinasjon Voss Godkjent av Reiselivsrådet okt 2010 Marknadsplan 2011 Destinasjon Voss Godkjent av Reiselivsrådet okt 2010 Innleiing Voss si utfordring, som alle andre reisemål, er å skape produkt og verdiar for kunden, deretter kommunisere desse ut til

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Syklistvelkommen destinasjon Sunnhordland

Syklistvelkommen destinasjon Sunnhordland Syklist Velkommen Destinasjon Sunnhordland Prosjektplan Prosjektnavn: Syklist Velkommen Destinasjon Sunnhordland Prosjektansvarlig(PA): Gro Jensen Gjerde Prosjektleder(PL): Gro Røhne Andersen Prosjektperiode:

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Informasjon og brukarrettleiing

Informasjon og brukarrettleiing Informasjon og brukarrettleiing Om kartløysinga Kartløysinga er tenarbasert. Alle operasjonar blir utførde av ein sentralt plassert tenar (server). Dette inneber at du som brukar berre treng å ha ein pc

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND Prosjektansvarlig (PA): Hordaland fylkeskommune v/kjartan Pettersen Prosjektleiar (PL): Hordaland Reiseliv v/anne Grethe Bakke Start: 24.11.2006 Slutt: 30.06.2008 Bakgrunn

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall

Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall Prosjektplan rundtur Sognefjorden og Dalsfjorden i et nøtteskall 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Prosjektet er starta av tidlegare Reisemål Sunnfjord as, Stiftinga Jansbua og Fjord Tours as for å få meir

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012

Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt. Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Eit felles nyskapande løft på eit tradisjonsrikt felt Ved prosjektleiar Jan Morten Wiland Nesse Hotell Norge 11.12.2012 Prosjekta kan sjåast på som ein totrinnsrakett, der Gjensidigemidlane skal nå ut

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND

MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND MEETINGS INCENTIVE CONVENTIONS EVENTS - HORDALAND 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn for MICE Hordaland 1 Medan Nordhordland, Hardanger og Sunnhordland dei siste åra har hatt fin utvikling innan ferie og fritidsmarknaden,

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Tiltaksforum. - Etablerartilskot

Tiltaksforum. - Etablerartilskot Tiltaksforum - Etablerartilskot 11. November 2014 Vi gjev lokale idéar globale moglegheiter Vår strategi 2013-2016 Føremål: Innovasjon Noreg sitt føremål er å vere Staten og Fylkeskommunane sitt verkemiddel

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Korleis konvertera kikkarar til kjøparar?

Korleis konvertera kikkarar til kjøparar? Korleis konvertera kikkarar til kjøparar? Tips og triks for bruk av web og sosiale medier til auka sal. 1. Skap trafikk inn til nettsida 2. Konverter kikkarar til kjøparar Bre til hav 2015 Linda Løvfall,

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland

Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Prosjektplan for Båt- og kystturisme i Hordaland 1 Prosjektplan for Båt-og kystturisme i Hordaland Sunnhordland og Nordhordland 1. BAKGRUNN OG MÅL 1.1 Bakgrunn Gode økonomiske tider i Norge og meir fritid,

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Innhald Føremål... 5 Bakgrunn... 7 Visjon... 8 Mål... 8 Strategiar... 9 Konkretisering av satsing knytt til strategiane... 11 Resultatmål for alle strategiane

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Mål - Prinsippskisse 2017

Mål - Prinsippskisse 2017 Destinasjon Voss Mål - Prinsippskisse 2017 Destinasjon Voss (20) 20 40 0 80 Hotell Festival (-20) Sal (-40) Attraksjon (5) Næring (250) Servering Handel (NB! Talstorleikar må her sjåast på som prinsi pi

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer