INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s s s s s s s s s. 96 s s s. 106 s s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 213

2 INNHOLD s. 4 s. 5 s. 8-9 s s s s s s s s s. 96 s s s. 16 s s. 11 Hovedtall konsern Administrerende direktørs rapport Selskapets visjon og strategi Selskapets markeder Finansiell analyse Styrets beretning Regnskap Blom konsern Noter Blom konsern Regnskap Blom ASA Noter Blom ASA Revisors beretning Erklæring fra styret og daglig leder Eierstyring og ledelse Redegjørelse om samfunnsansvar Styret Informasjon om Blom-aksjen Blom-kontorer

3

4 4 hovedtall konsern HOVEDTALL KONSERN (beløp i NOK 1 ) IFRS 213 IFRS 212* IFRS 211 IFRS 21 IFRS 29 Omsetning: Driftsinntekter Resultat: EBITDA EBIT Resultat videreført virksomhet Kapital: Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalbalanse Marginer: Netto driftsmargin (%) Netto fortjenestemargin (%) -2,75-23,14 4,54-8,2-47,87-92,82-69,72-92,41-7,31-11,26 Rentabilitet: Totalrentabilitet (%) Egenkapitalrentabilitet (%) -23,65-126,8-1,18 N/A -44,94 N/A -55,23-14,3-9,3-1,69 Soliditet: Egenkapitalprosent (%) 28,79 9,59-33,13 13,34 49,34 Likviditet: Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 1,38,75 1,8,45 1,11,73,72,47 2,16 1,35 Nøkkeltall pr. aksje: Resultat videreført virksomhet Cash flow Utbytte -45,1 19,2, -11,82 77,52, -1,5-1,5, -13,58-4,2, -2,4 1,55, Ordinært nettoresultat Cash flow Netto driftsmargin Netto fortjenestemargin Totalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet Egenkapitalprosent Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 Resultat før skatt - skatter Resultat til disposisjon + ordinære avskrivninger Driftsresultat x 1 / netto driftsinntekter Resultat til disposisjon x 1 / netto driftsinntekter (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader) x 1 / gjennomsnittlig totalkapital Resultat til disposisjon x 1 / gjennomsnittlig egenkapital Egenkapital x 1 / totalkapital Omløpsmidler / kortsiktig gjeld (Likvider + finansinvesteringer + debitor) / kortsiktig gjeld * 212 korrigert for solgt virksomhet i Italia og Romania

5 5 administrerende direktørs rapport ADM. DIREKTØRS RAPPORT En krevende start på 213 ble etterfulgt av et år med mye utfordringer og store endringer. Selskapet går derimot inn i 214 med mer positive utsikter enn på flere år. Vi har nå lagt bak oss en periode hvor mye av vårt fokus har vært rettet mot restrukturering og implementering av ulike tiltak for å sikre en videre drift. Dette har vært arbeidskrevende, men det har gitt resultater. Styret har konkludert med at vi sammen har gjennomført de tiltak som synes påkrevet for å sikre en god plattform for å videreutvikle selskapet. Selskapet gikk inn i 214 som en gjeldfri og nedskalert bedrift. Vår geografiske ekspo nering innebærer nå mindre risiko og kostnadsbasen for selskapet er betydelig redusert. I løpet av 213 ble både det italienske og det rumenske datterselskapet solgt, i tillegg til betraktelige nedskjæringer i de gjenstående datterselskaper og nedleggelse av flere mindre lokale kontorer. Vi ser frem til 214 hvor vi vil bruke alle våre ressurser på verdiskapende aktiviteter for nye og gamle kunder som over mange år har hatt glede av tilgang til vår kompetanse. Selskapet har arbeidet målrettet for å evaluere om selskapets kjernekompetanse kunne danne grunnlaget for inntektsstrømmer fra nye kunder og markedsområder. Vi vil i tiden fremover søke å utvide vår del av verdikjeden innenfor våre tradisjonelle forretningsområder. Videre vil selskapet søke vekst gjennom bruk av et bredere spekter av flybårne sensorer. I begynnelsen av 214 signerte selskapet en avtale for is-overvåking ved hjelp av flybårne sensorer. To-års-avtalen har en årlig verdi på NOK 35-5 millioner, med opsjon på ytterligere to år. Denne avtalen stadfester at vi er i stand til å infiltrere nye markeder basert på vår kjernekompetanse, og er en sterk motivasjon for selskapet. Selskapet har søkt å redusere sin eksponering gjennom en mer fokusert drift med mindre geografisk eksponering. Omsetningen for den del av selskapet som skal videreføres, var NOK 265 millioner i 213, hvilket er på linje med fjoråret. Årets resultat er lavere enn forventet. Det skyldes hovedsakelig ekstraordinære av- og nedskrivninger av anleggsmidler, varelager og kundefordringer, men også et driftsresultat fra ordinær virksomhet som ikke var tilfredsstillende. Gjennom nedbygging og salg av virksomheter har operasjonell og geografisk eksponering blitt redusert og er nå bedre tilpasset selskapets finansielle struktur. Etter at selskapets rentebærende obligasjonsgjeld ble konvertert til egenkapital, er det etablert en ny eierstruktur og valgt et nytt styre som har uttrykt tillit til den planen som er utarbeidet til forbedret inntjening i 214. Jeg vil benytte anledning til å takke alle kollegaer som har bidratt gjennom den utfordrende tid vi har bak oss. Jeg ser frem til et spennende 214, hvor vi kan vise at vi er verdige den tillit vi har blitt til del. Dirk

6 6 BLOM INTRODUKSJON visjon og strategi Powered by CycloMedia

7 7

8 8 selskapets visjon og strategi SELSKAPETS VISJON OG STRATEGI VISJON Bloms ambisjon er å være markedsleder innen geografisk informasjon gjennom innovasjon, teknologi og kompetanse. Blom bistår sine kunder med å levere best mulig geografisk informasjon og tjenester som kommer organisasjoner og mennesker til nytte. MÅL Blom skal være et etablert, anerkjent internasjonalt selskap som kontinuerlig arbeider med innovasjon og utvikling for å videreutvikle verdiene i selskapet. Blom vil styrke sine aksjonærverdier gjennom å oppnå lønnsom vekst ved å videreutvikle attraktive løsninger, basert på optimal utnyttelse av selskapets ressurser og kompetanse. Selskapet skal produsere og levere geografisk informasjon og geografiske informasjonstjenester for det offentlige og private markedet Selskapets primære markeder er i Europa, men definerte prosjekter skal kunne gjennomføres over hele verden Vekst og økt lønnsomhet skal gjennomføres ved hjelp av organisk vekst, ekspansjon i eksisterende og nye markeder, oppkjøp og strukturelle tiltak Lønnsomhet skal kontinuerlig forbedres gjennom utvikling og salg av innovative og skalerbare løsninger, samt kontinuerlige effektiviseringstiltak Konsernet skal til enhver tid organiseres slik at synergimuligheter utnyttes for økt produktivitet og samarbeid mellom selskapene Selskapet skal ha et godt omdømme ved kontinuerlig å levere produkter og tjenester med høy kvalitet og nøyaktighet Virksomheten skal drives etisk og sosialt ansvarlig. Selskapet skal ha en sterk og tydelig miljømessig profil STRATEGI Viktige tiltak for å nå målene er følgende: Marked Blom skal kontinuerlig videreutvikle eksisterende markeder og kunder. Nærhet og tett dialog med kundene er nødvendig for å sikre vekst og kundetilfredshet. Blom arbeider kontinuerlig for å videreutvikle salgs- og markedsapparatet slik at det effektivt møter kundenes behov. Blom arbeider aktivt i markeder gjennom alliansepartnere. Strategisk alliansebygging er vesentlig for å kunne videreutvikle markeder og kunder. Blom vinner oppdrag og markedsandeler gjennom et godt omdømme og ved kontinuerlig å levere produkter og tjenester med høy kvalitet og nøyaktighet. Selskapet arbeider aktivt med å beholde sin sterke posisjon. I tillegg vil selskapet fortsette å sikre omsetningsvekst og økt lønnsømhet gjennom å videreutvikle innovative og unike produkter og tjenester. Vekst og endringer Selskapet vil fortsette å arbeide aktivt for å øke veksten og aksjonærverdiene gjennom å utvikle nye produkter for nye markeder.

9 9 selskapets visjon og strategi Strukturelle endringer kan være nødvendig for å utvikle selskapets markedsposisjon. Kompetanse og innovasjon Kunnskap, kompetanse og erfaring er noen av Bloms viktigste konkurransefortrinn. Blom legger vekt på kompetanseutvikling ved å tilby attraktive og utfordrende arbeidsoppgaver til sine ansatte. Gjennom medarbeideres kompetanse, erfaring og innovasjonsevne videreutvikler selskapet kontinuerlig sine produkter, tjenester og databaser. Finansiell strategi Selskapet legger vekt på en solid og lønnsom vekst som gir finansiell handlefrihet. Finansiering av vekst og strukturendringer skal først og fremst være basert på egen inntjening og frigjøring av kapital. Selskapet bestreber å følge regnskapsmessige retningslinjer i alle land hvor det opererer, og det er et mål og kontinuerlig forbedre forutsigbarheten og redusere risiko. Produkt- og teknologiutvikling Teknologiutvikling og innovasjon er helt sentralt i Bloms produktstrategi. Selskapet investerer årlig en betydelig del av omsetning i utvikling av produkter, tjenester og databaser. Produktutviklingen er både kunde- og egenfinansiert og det vil alltid være markedsbehovene som er styrende for prioriteringer og investeringer. Bloms produktutvikling innebærer bruk av ny teknologi for innsamling, prosessering og distribusjon av geografisk informasjon, etablering av nye databaser og verdiøkning av data. Samfunnsansvar og etikk Konsernet arbeider aktivt med å følge forretningsetiske retningslinjer knyttet til samfunnsansvar og det ytre miljø. Dette er grunnleggende elementer for å bygge en bærekraftig og lønnsom forretningskultur hvor det også tas hensyn til medarbeidernes behov.

10 1 selskapets markeder SELSKAPETS MARKEDER Blom er en ledende europeisk leverandør av geografisk informasjon. Våre kunder omfatter virksomheter i offentlig sektor samt privat næringsliv. Selskapet leverer et bredt spekter av tilpassede kart- og geografiske produkter og tjenester. Blom leverer i tillegg skreddersydde løsninger tilpasset kunders spesifikke behov. Bloms unikhet ligger i medarbeidernes kompetanse og selskapets trofaste kundebase. Bloms produkter og tjenester er hovedsakelig delt inn i følgende: Kart- og 3D-modellering LiDAR / laserskanning Flyfotografering GIS-tjenester Internettbaserte karttjenester (BlomURBEX ) Blom leverer tjenester og produkter i hele verdikjeden. Verdikjeden dekker: Datafangst (flybåren fotografering og laserskanning) Prosessering av kart og modeller Analyse (GIS) Leveranse (online og offline) Blom fremstiller et bredt spekter av geografiske data og modeller til ulike kunder, alt avhengig av behov og krav. Bloms hovedkundesegmenter er: Forsvar & sikkerhet Miljø og naturressurser Statlig og offentlig forvaltning Energi og infrastruktur Web og navigasjon Blom tilbyr sine løsninger levert som selvstendige produkter og tjenester, f.eks. gjennom en plug-in eller integrert i et GIS-system. Løsningene er uavhengige av system og vil kunne tilpasses de systemer som den enkelte kunde bruker. Den moderne bruken av geografisk informasjon støtter kundene i håndteringen av kontinuerlige endringer, dynamisk planlegging og i utviklingen av byer, landskap og kystsoner. Det stilles stadig større krav til den digitale arbeidsflyten i prosjekter. Nye arbeidsmetoder, prosesser og samarbeidsformer overtar i stadig større grad. Dette krever endringsvilje og ny kunnskap om bruk av nye verktøy som bidrar til at man ser prosjektene i ett mer helhetlig «livsløp». Bruk av nye tverrfaglige 3D-modeller er et slikt verktøy for en bedre samordnet arbeidsmåte. FORSVAR & SIKKERHET Forsvarsorganisasjoner er viktige brukere av digitale kart og er dermed et viktig markedssegment for Blom. Blom leverer kartleggings- og modelleringstjenester til flere NATO-land. Faktorer som kunnskap om lokalområder, representasjon av sensitiv informasjon, hendelseshåndtering og koordinering av regionale tjenesteoperatører, er alle avgjørende for å håndtere samfunnets sikkerhet. Bloms bibliotek med geografiske data gjør det mulig å implemen tere strategiske dashbord som støtte for oppdragsplanlegging, overvåking av dynamikk og koordinering av territoriell overvåking. All slik overvåking kan utføres med både statiske og mobile objekter. Bloms biblioteker omfatter hele land og dekker større urbane områder. Dataen består av ortofoto, og vertikale og skråstilte perspektiver levert i et bredt spekter av detaljeringsgrader, typisk mellom 2 cm og 5 cm.

11 11 selskapets markeder Bloms løsninger for nød- og sikkerhe t omfatter bl.a. skråbilder for å hjelpe operatørene på nødsentraler, som for eksempel 112. Operatørene bruker Bloms skråstilte flyfoto, BlomOBLIQUE, til navigasjon og for å få best mulig oversikt over et rammet område. Dette forbedrer deres beslutningsprosesser i kritiske situasjoner. Bloms skråbilder er i ntegrert i nødsentral-applikasjonenene og gir øyeblikkelig visuell informasjon om stedet nødanropet kommer fra, samt mål og dimensjoner. Dette gjør det lettere for nød-operatøren å bedømme en situasjon og dirigere utrykningskjøretøy og redningsmannskap til ulykkesstedet. Skråbilder kan for eksempel umiddelbart formidle bredden på en vei slik at redningsmannskaper kan vite om visse utrykningskjøretøy kan bruke veien, hvor høye stigene må være for å nå opp til toppen av en bygning, hvordan fremkommeligheten er langs alternative ruter osv. Kanskje enda viktigere er det faktum at skråbilder gir en mulighet til å vise lokaliseringen for nød s- situasjonen i dagslys, selv om den faktiske utrykningen skjer om natten eller stedet er omringet av røyk. Slik informasjon er helt sentral for enhver utrykningstjeneste for at den skal kunne yte effektiv og sikker assistanse. Blom er opptatt av å støtte alle europeiske 112-nødnummertjenester. MILJØ OG NATURRESSURSER Bloms tjenester for flybasert sensorteknikk og modellering kan brukes for å overvåke og analysere påvirkningen av miljøforandringer i landskapet, som for eksempel ved flom og jorderosjon. Vegetasjonens vekstmønstre kan også overvåkes og analyseres for å vurdere vekst i skog- og landbruk. Blom bygger opp databaser med informasjon fra en kombinasjon av flyfotografering, laser og hyperspektral skanning for å fremskaffe data om terrenget. Dette kan for eksempel være informasjon om landdekning, snømengder og vegetasjon. Flommodelleringssystemer og skogforvaltningsverktøy er eksempler på verdiskapende tjenester Blom tilbyr basert på selskapets modeller og informasjonsdatabaser. Miljømyndigheter og private selskaper, for eksempel skogforvaltere, bruker Bloms informasjonsdatabase i sine informasjonssystemer og applikasjoner for forretningsmessige og administrative beslutninger. STATLIG OG OFFENTLIG FORVALTNING Blom leverer ulike produkter og løsninger til offentlig sektor, som bidrar til bedre og mer effektiv saksbehandling. Tjenestene om fatter blant annet innsamling av data og utarbeidelse av kart og modeller, matrikkelkart og eiendomsdatabaser. Matrikkelkart legger grunnlag for en effektiv håndtering av fast eiendom og er en basis for en hver økonomisk utvikling og vekst. ENERGI OG INFRASTRUKTUR Blom leverer ulike produkter og løsninger til både nye prosjekter og for løpende vedlikehold. For energiselskaper og jernbane vil dette kunne være for eksempel planlegging av nye linjetraseer, digitalisering og vedlikehold av eksisterende linjenett. For infrastruktur vil dette ofte inkludere planlegging av nye traseer og anlegg, samt oppfølgning i byggeperiode for å sikre bedre kontroll og oversikt over fremdrift. Bloms løsninger muliggjør overvåking og vedlikehold av kritisk infrastruktur, som for eksempel gassrørledninger, kraftledninger, jernbaner, veier og flyplasser. Bloms teknikker omfatter bruk av helikopter og fly til laserskanning og fotografering. Resultatene gir nøyaktighet og detaljrikdom på et høyt nivå.

12 12 selskapets markeder Mobilkommunikasjon krever investeringer i nettverksinfrastruktur. Slike investeringer er avgjørende for en vellykket utrulling og optimalisering. For å muliggjøre geografiske analyser for planlegging, vedlikehold og optimalisering av ulike kommunikasjonsnettverk tilbyr Blom bl.a. digitale overflatemodeller (DSM). Ulike offentlig og private aktører involvert i byplanlegging og infrastruktur er i dag noen av de viktigste bransjene som benytter seg av Bloms skråbildedatabase. Dette inkluderer offentlige organer, energi- og vannverk samt ingeniør og entreprenørvirksomheter. De geografisk refererte dataene bidrar til å oppnå et høyere nivå av nøyaktighet under planlegging og bidrar til økt effektivitet. Utbyggere av vann-, avløp- og strømnett arbeider aktivt for å øke effektiviteten ved planlegging av nettutbygging eller vedlikehold av eksisterende nett. Bloms skråbilder bidrar til at planleggingen får en informasjon som det ellers ville være vanskelig å innhente uten å være fysisk til stede på plassen. WEB OG NAVIGASJON Blom leverer kartdata, tjenester og løsninger til ulike webportaler for kommersiell og offentlig bruk. Dette omfatter ulike typer kart, gate- og flyfoto samt 3D-modeller over enkelte veier eller større byområder. Blom leverer unikt innhold og onlinetjenester til bruk i geografiske søketjenester, nettbaserte kartløsninger og katalogtjenester. Bloms bilder og 3Dmodeller gjør det mulig for tjenesteleverandører å forbedre brukeropplevelsen og gi virkelighetsnære opplevelser online. Selskapets kunder er ute etter å øke trafikken på sine nettsteder gjennom å tilby unikt innhold, bl.a. i form av bilder og modeller av høy kvalitet fra Blom. Eiendomsmeglere må kunne presentere eiendommene på best mulig måte for potensielle kunder og partnere. Blom tilbyr en unik måte å fremstille egenskapene til eiendommer på. I tillegg til å levere høyoppløselige skråbilder og 3D-modeller av en eiendom eller et område, leverer Blom verktøy som lar brukerne måle eksempelvis bygningers høyde, grunnflate eller avstand til nærmeste park, jernbanestasjon, skole osv. Interaktive turistguider, der brukere kan reise virtuelt til en destinasjon eller finne avstander mellom interessante monumenter, hoteller osv., forventes i økende grad av moderne turistinformasjonsguider, som for eksempel Travel Guide fra Repsol Petrol Company. Blom leverer informasjonen som skal til for å utvikle disse tredimensjonale opplevelsene, og tilbyr unike flybilder og 3D-modeller som dekker byer over hele Europa. I Bloms data kan brukere enkelt zoome til et detaljnivå som tidligere ikke har vært tilgjengelig i et slikt omfang og som muliggjør for å kunne se mindre detaljer i bygningsfasader og andre objekter på bakkenivå. Smarttelefoner som støtter GPS er i dag blitt «hverdagskost» i telekom-industrien. Dette har gitt et økt fokus på lokasjonsbaserte tjenester (LBS). Bloms plattform for LBS gir brukerne online-tilgang til Blom egen online server, BlomURBEX, fra hvilken som helst enhet. BlomURBEX er en database som inneholder alle Bloms flyfoto og 3D-modeller over hele Europa. I BlomURBEX kan data og bilder som er relevante for brukerens lokasjon lastes ned direkte eller «streames».

13 13 selskapets markeder BLOMURBEX BlomURBEX er Bloms egen geografiske online-server hvor alle selskapets bilder og modeller ligger tilgjengelig. Gjennom BlomURBEX utvikler og tilbyr Blom nye produkter og tjenester basert på selskapets unike innhold, samt innhold og tjenester som tilbys av vårt partnernettverk. I flere av markedene der Blom opererer ønsker kundene tilgang til geografisk informasjon som en online-tjeneste. BlomURBEX -plattformen kan levere produkter og tjenester både offline og online. BlomURBEX har et sett verktøy for å gjøre alt innhold tilgjengelig på ulike plattformer og i ulike applikasjoner. Disse verktøyene støtter pålitelig, enkel og rask integrasjon med kundenes sluttbrukerapplikasjoner og muliggjør direkte tilgang til store mengder informasjon og datamodeller i BlomURBEX. Verktøyene i BlomURBEX støtter pålitelige applikasjoner med høy ytelse for det offentlige markedet og bedriftsmarkedet samt storforbrukermarkedet for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. Inte greringsverktøy som for eksempel plugin-moduler, utviklingsverktøykasser og programmeringsgrensesnitt er tilgjengelig for de fleste programvareutviklere og systemintegratorer. BlomURBEX er en moderne og fremtidsrettet plattform skapt for å betjene fremvoksende markeder innen alt fra forsvar og sikkerhet (innbefattet privat sikkerhet), finans og forsikring, media, telekom, transport og infrastruktur.

14 FINANSIELL ANALYSE

15 Powered by CycloMedia

16 16 finansiell analyse FINANSIELL ANALYSE RESTRUKTURERING GIR NYTT UTGANGSPUNKT FOR LØNNSOM DRIFT PÅ TROSS AV SVAKERE RESULTATER Selskapets omfattende arbeid med å restrukturere selskapet ser nå endelig ut til å gi resultat. Redusert kostnadsbase, tiltak for å redusere geografisk eksponering og mer fokusert drift har gradvis gitt positive effekter. En omfattende konvertering av rentebærende obligasjonsgjeld kombinert med nedleggelse av datterselskaper, slik at antall ansatte er redusert med mer enn 5 prosent, har gitt selskapet et nytt utgangspunkt for en langsiktig og lønnsom vekst. NOK 426 millioner til NOK 195 millioner. Selskapets obligasjonsgjeld har blitt konvertert til egenkapital og resultateffekt ved konvertering av gjelden vises som andre gevinster/tap i resultatoppstillingen. Resultatet for 212 er påvirket positivt som følge av endelig forlik med Pictometry. Resultatet for den solgte virksomheten i Romania er nettoført under «Virksomhet under avhendelse» på egen linje i regnskapet. OMSETNING FOR : 5 4 (beløp i NOK millioner) 213 har også vært preget av utfordrende økonomiske rammebetingelser i en del av de land hvor Blom har virksomhet. På denne bakgrunn ble det i november 213 inngått en avtale om salg av virksomhetens rumenske datterselskap, Blom Romania SRL., til Rambøll Danmark AS/Rambøll Romania SRL * * Med flat omsetningsvekst og svak lønnsomhet i 213 er selskapets resultater ikke tilfredsstillende. Det er gjennomført, og det vil bli gjennomført, ytterligere tiltak for å bedre selskapets lønnsomhet. Omsetningen i konsernet fra videreført virksomhet var NOK 264,6 millioner i 213 mot NOK 265,1 millioner i 212. EBITDA for 213 endte på NOK 32,4 millioner med en margin på 12,3 prosent, sammenlignet med en EBITDA på NOK 49,5millioner og en margin på 18,6 prosent i 212. Driftsresultatet for konsernet målt som EBIT endte på NOK -54,9 millioner mot NOK 12, millioner for 212. Selskapets eiendeler har vært gjenstand for store av- og nedskrivninger, og selskapets totalbalanse er redusert fra EBITDA FOR : * * *Korrigert for den solgte rumenske virksomheten (beløp i NOK millioner)

17 17 finansiell analyse MARKED 213 har vært preget av utfordrende økonomiske rammebetingelser i en del av de land hvor Blom har virksomhet. Dette har, i likhet med i 212, medført et fall i etterspørselen fra en del offentlige kunder. For å bedre lønnsomheten under de markedsforhold som har preget deler av Europa de senere år, har Blom valgt å fokusere mer på markedsnisjer hvor selskapet har en konkurransefordel, eller geografiske regioner hvor vi enten ser et økende behov for selskapets tjenester eller hvor vi kan utvikle nye forretningsmuligheter. I Sverige har selskapets økte fokus på spesifikke kundesegmenter samt endret produktmiks medført omsetningsvekst og resultatforbedring. Enkelte viktige kunde-segmenter i Norge har vist til dels betydelig volumnedgang, hvilket har medført reduserte priser. Blom har dog opprettholdt sin markedsandel. I sum skaper markeds situasjonen i Norden behov for nytenkning og en fokusert vekststrategi hvor selskapets kompetanse kan eksponeres mot nye markeder med bedre vekstmuligheter. Bloms største markeder i form av omsetning er Norden, jfr. note 1. Implementerte effektiviseringstiltak i Mid-Europe i 213 forventes å bedre marginen fremover. I november 213 ble det inngått avtale om salg av Blom Romania SLR. Etter at salget er gjennomført i første kvartal 214 vil selskapet ha begrenset kommersiell eksponering i Eastern-Europe. De utfordrende makroøkonomiske rammebetingelsene i Iberia vedvarer. Gjennomføringen av en redusert geografisk eksponering kombinert med et mer fokusert produktspekter, vil danne grunnlag for selskapets aktivitet i denne regionen i 214. Til tross for at underliggende drift for selskapet samlet viser mindre svak lønnsomhet i 213 enn i 212, er selskapets resultater ikke tilfredsstillende. Blom arbeider derfor målrettet med å videreutvikle produkter og tjenester for å øke verdiskapningen for selskapets kunder. Som et resultat av dette arbeidet inngikk selskapet den 5. februar 214 en 2-års avtale med Viking Supply Ships AS (VSS) om leveranse av flybårne sensortjenester i 214 og 215. Tjenesten er knyttet til VSS sin operasjon i nordlige farvann og vil være et ledd i et større program for is-overvåking. Kontrakten forventes å gi en årlig omsetning på NOK 35-5 millioner, med tilfredsstillende marginer. For Blom er kontrakten en viktig bekreftelse på at selskapet evner å omstille seg og nyttiggjøre sin kompetanse i nye markeder. VSS har på visse vilkår opsjon på ytterligere to år. SENTRALE REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak av finansielle instrumenter som er målt til markedsverdi. Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelsen av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutset-

18 18 finansiell analyse ninger knyttet til fremtiden. De viktigste vurderingsposter for Blom ASA er knyttet til beregning av utsatt skattefordel, inntektsføring av prosjekter og avsetning fordringer. OMSETNING Omsetningen i konsernet fra videreført virksomhet var NOK 264,6 millioner i 213 mot NOK 265,1 millioner i 212. Mange av de regionale markeder hvor Blom har virksomhet har vært preget av makro økonomisk uro og tilhørende reduksjon og utsettelse av ordre fra statlige og kommunale kunder. For å bedre lønnsomheten under de gjeldende markedsforhold har Blom fokusert på markedsnisjer hvor selskapet har en konkurransefordel og geografiske regioner som har økende behov etter selskapets produkter og tjenester. Driftsinntektene for 213 og 212 er justert for salget av det rumenske datterselskapet Blom Romania SRL. FINANSKOSTNADER Netto finanskostnader i 213 utgjør NOK 9,3 millioner mot NOK 31,8 millioner i 212, hvilket hovedsakelig kan føres tilbake til konvertering av rentebærende obligasjonsgjeld. SKATTEFORHOLD Selskapet har per 31. desember 213 ikke balanseført utsatt skattefordel. Utsatt skatte fordel knyttet til framførbart skattemessig underskudd som ikke er balanseført per 31. desember 213 utgjør NOK 188 millioner, jfr. note 9. IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill er differansen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill fra oppkjøp av datterselskaper er behandlet som immateriell eiendel. Goodwill testes årlig for verdifall, og blir bokført til anskaffelseskost minus akkumulerte nedskrivninger. Selskapet foretok i 211 en full nedskrivning av goodwill. Patenter og lisenser er bokført til historisk kost. Patenter og lisenser har begrenset økonomisk levetid og bokføres til historisk kost minus akkumulerte avskrivninger. Patenter og lisenser avskrives etter den lineære metode over forventet levetid (3-1 år). SEGMENTINFORMASJON Som en følge av innføringen av IFRS 8 den 1. januar 29 har selskapet fra og med dette regnskapsåret rapportert de til en hver tid gjeldende driftssegmenter. Konsernets videreførte virksomhet rapporteres fra 213 primært i fire segmenter: Nordic, Mid-Europe, Eastern Europe og Iberia & Latin America, hvilket er separate kontantstrømgenererende enheter. AVSETNING FORDRINGER Avsetning for potensielt tap på fordringer er basert på ledelsens skjønnsmessige vurderinger av framtidig mulig tap på kunde fordringer. Kundene til selskapet er hovedsakelig kommuner, statlige organer og selskaper eller institusjoner som har dominerende innflytelse fra ulike kommuner eller statlige organer. Selskapet vurderer risikoen for framtidig mulig tap mot denne kundetypen for lav. Selskapet har satt av for potensielle tap mot spesifikke kunder og gjort en vurdering på hvor stort det mulige tapet kan bli. Selskapet har pr. 31. desember 213 en avsetning på NOK 2,6 millioner til framtidig mulig tap på spesifikke kundefordringer.

19 19 finansiell analyse VALUTA- OG RENTEFORHOLD Selskapet er noe eksponert mot endringer i valutakurser da vesentlige inntekter er i annen valuta enn NOK, primært EUR. Selskapet har relativt store operative datterselskaper i syv europeiske land hvorav tre bruker Euro som funksjonell valuta, mens de resterende fire andre datterselskapene bruker fire andre ulike funksjonelle valutaer. Selskapet har enkelte investeringer i utenlandske datterselskaper der netto eiendeler er utsatt for valutarisiko ved omregning. Valutaeksponering fra konsernets nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet styres vesentlig gjennom låneopptak i den relevante utenlandske valutaen. Selskapet fokuserer på å redusere eventuell valutarisiko i kontantstrømmer og fokuserer ikke på å redusere valutarisiko på eiendeler og gjeld. Datterselskapene har generelt kostnader og inntekter i samme valuta slik at kontantstrømseksponering for konsernet i en valuta reduseres vesentlig. Vurdering av behov for, og eventuell sikring av, valutarisiko i kontantstrømmer håndteres av sentral finansfunksjon. Selskapet har i 213 ikke funnet det nødvendig å sikre mot valutarisiko i kontantstrømmer gjennom terminkontrakter. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået på selskapets rentebærende gjeld og kontantbeholdning. Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktig lån, finansiell leasing og kassakreditt. Selskapets rentebærende gjeld er hovedsakelig knyttet til flytende rente. Selskapet har ikke benyttet seg av rente-swapper eller andre finansielle instrumenter. LIKVIDITET OG KAPITALSTRUKTUR Konsernet hadde ved utgangen av året NOK 42,7 millioner i likviditet sammenlignet med NOK 54,4 millioner året før. Bundne bankinnskudd utgjorde NOK 4,2 millioner og totalt tilgjengelige likvide midler var dermed på NOK 38,5 millioner. Likviditeten følges opp ukentlig og månedlig via rullerende kontantstrømprognoser fra datterselskapene, som også danner grunnlag for løpende plassering av overskudds likviditet. Dersom selskapet skulle komme til at selskapets drift i perioder ikke genererer tilstrekkelig likviditet, vil selskapet tilstrebe å bedre likviditetsreservene ved salg av aktiva og/eller gjeldsopptak og/eller økning av selskapets aksjekapital. Med utgangspunkt i selskapets tilgjengelig likvide midler på NOK 38,5 millioner ved årsslutt og proveny fra avhendet virksomhet (ref. note 24 og 25), vil våren på grunn av den sesongmessig relativt høye bindingen av arbeidskapital være den periode under året hvor likviditeten er lavest. Selskapet har i denne perioden lave likviditetsmessige reserver for uforutsette hendelser. Selskapet har i 212 og 213 gjennomført en omfattende restrukturering av virksomheten. Selskapets eiendeler har vært gjenstand for store av og nedskrivninger, og selskapets totalbalanse er redusert fra NOK 426 millioner til NOK 195 millioner. Selskapets obligasjonsgjeld er blitt konvertert til egenkapital. Med dette utgangspunktet vurderer selskapet likviditeten til å være tilstrekkelig. Sammensetningen av langsiktig gjeld og kortsiktig rentebærende gjeld er beskrevet i note 8.

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009 Reitangruppen Årsrapport 2009 Nøkkeltall (Beløp i NOK mill.) OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2009 2008 2007 Omsetning inkl. provisjon 57 253 57 026 45 841 Vekst i omsetning REMA 1000 14,7 % 17,8 % 10,6 % Vekst

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P

Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P Å R S R A P P O R T 2 0 0 8 D E L I I - Å R S B E R E T N I N G O G Å R S R E G N S K A P 3 Innhold Årsberetning 4 Konsernets årsregnskap 9 Noter til regnskapet 14 Morselskapets årsregnskap 35 Noter til

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSERNSJEFEN HAR ORDET 3 ORGANISJON 6 Forretningsområde energi 6 Forretningsområde nett 7 Forretningsområde marked 7 Øvrig virksomhet 8 1. ÅRSBERETNING 9 Strategi 10

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning ¹) 81 644 76 848 Vekst i omsetning REMA 1000 ¹) 6,7 % 11,2 % Vekst

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer