INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s s s s s s s s s. 96 s s s. 106 s s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 213

2 INNHOLD s. 4 s. 5 s. 8-9 s s s s s s s s s. 96 s s s. 16 s s. 11 Hovedtall konsern Administrerende direktørs rapport Selskapets visjon og strategi Selskapets markeder Finansiell analyse Styrets beretning Regnskap Blom konsern Noter Blom konsern Regnskap Blom ASA Noter Blom ASA Revisors beretning Erklæring fra styret og daglig leder Eierstyring og ledelse Redegjørelse om samfunnsansvar Styret Informasjon om Blom-aksjen Blom-kontorer

3

4 4 hovedtall konsern HOVEDTALL KONSERN (beløp i NOK 1 ) IFRS 213 IFRS 212* IFRS 211 IFRS 21 IFRS 29 Omsetning: Driftsinntekter Resultat: EBITDA EBIT Resultat videreført virksomhet Kapital: Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalbalanse Marginer: Netto driftsmargin (%) Netto fortjenestemargin (%) -2,75-23,14 4,54-8,2-47,87-92,82-69,72-92,41-7,31-11,26 Rentabilitet: Totalrentabilitet (%) Egenkapitalrentabilitet (%) -23,65-126,8-1,18 N/A -44,94 N/A -55,23-14,3-9,3-1,69 Soliditet: Egenkapitalprosent (%) 28,79 9,59-33,13 13,34 49,34 Likviditet: Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 1,38,75 1,8,45 1,11,73,72,47 2,16 1,35 Nøkkeltall pr. aksje: Resultat videreført virksomhet Cash flow Utbytte -45,1 19,2, -11,82 77,52, -1,5-1,5, -13,58-4,2, -2,4 1,55, Ordinært nettoresultat Cash flow Netto driftsmargin Netto fortjenestemargin Totalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet Egenkapitalprosent Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 Resultat før skatt - skatter Resultat til disposisjon + ordinære avskrivninger Driftsresultat x 1 / netto driftsinntekter Resultat til disposisjon x 1 / netto driftsinntekter (Resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader) x 1 / gjennomsnittlig totalkapital Resultat til disposisjon x 1 / gjennomsnittlig egenkapital Egenkapital x 1 / totalkapital Omløpsmidler / kortsiktig gjeld (Likvider + finansinvesteringer + debitor) / kortsiktig gjeld * 212 korrigert for solgt virksomhet i Italia og Romania

5 5 administrerende direktørs rapport ADM. DIREKTØRS RAPPORT En krevende start på 213 ble etterfulgt av et år med mye utfordringer og store endringer. Selskapet går derimot inn i 214 med mer positive utsikter enn på flere år. Vi har nå lagt bak oss en periode hvor mye av vårt fokus har vært rettet mot restrukturering og implementering av ulike tiltak for å sikre en videre drift. Dette har vært arbeidskrevende, men det har gitt resultater. Styret har konkludert med at vi sammen har gjennomført de tiltak som synes påkrevet for å sikre en god plattform for å videreutvikle selskapet. Selskapet gikk inn i 214 som en gjeldfri og nedskalert bedrift. Vår geografiske ekspo nering innebærer nå mindre risiko og kostnadsbasen for selskapet er betydelig redusert. I løpet av 213 ble både det italienske og det rumenske datterselskapet solgt, i tillegg til betraktelige nedskjæringer i de gjenstående datterselskaper og nedleggelse av flere mindre lokale kontorer. Vi ser frem til 214 hvor vi vil bruke alle våre ressurser på verdiskapende aktiviteter for nye og gamle kunder som over mange år har hatt glede av tilgang til vår kompetanse. Selskapet har arbeidet målrettet for å evaluere om selskapets kjernekompetanse kunne danne grunnlaget for inntektsstrømmer fra nye kunder og markedsområder. Vi vil i tiden fremover søke å utvide vår del av verdikjeden innenfor våre tradisjonelle forretningsområder. Videre vil selskapet søke vekst gjennom bruk av et bredere spekter av flybårne sensorer. I begynnelsen av 214 signerte selskapet en avtale for is-overvåking ved hjelp av flybårne sensorer. To-års-avtalen har en årlig verdi på NOK 35-5 millioner, med opsjon på ytterligere to år. Denne avtalen stadfester at vi er i stand til å infiltrere nye markeder basert på vår kjernekompetanse, og er en sterk motivasjon for selskapet. Selskapet har søkt å redusere sin eksponering gjennom en mer fokusert drift med mindre geografisk eksponering. Omsetningen for den del av selskapet som skal videreføres, var NOK 265 millioner i 213, hvilket er på linje med fjoråret. Årets resultat er lavere enn forventet. Det skyldes hovedsakelig ekstraordinære av- og nedskrivninger av anleggsmidler, varelager og kundefordringer, men også et driftsresultat fra ordinær virksomhet som ikke var tilfredsstillende. Gjennom nedbygging og salg av virksomheter har operasjonell og geografisk eksponering blitt redusert og er nå bedre tilpasset selskapets finansielle struktur. Etter at selskapets rentebærende obligasjonsgjeld ble konvertert til egenkapital, er det etablert en ny eierstruktur og valgt et nytt styre som har uttrykt tillit til den planen som er utarbeidet til forbedret inntjening i 214. Jeg vil benytte anledning til å takke alle kollegaer som har bidratt gjennom den utfordrende tid vi har bak oss. Jeg ser frem til et spennende 214, hvor vi kan vise at vi er verdige den tillit vi har blitt til del. Dirk

6 6 BLOM INTRODUKSJON visjon og strategi Powered by CycloMedia

7 7

8 8 selskapets visjon og strategi SELSKAPETS VISJON OG STRATEGI VISJON Bloms ambisjon er å være markedsleder innen geografisk informasjon gjennom innovasjon, teknologi og kompetanse. Blom bistår sine kunder med å levere best mulig geografisk informasjon og tjenester som kommer organisasjoner og mennesker til nytte. MÅL Blom skal være et etablert, anerkjent internasjonalt selskap som kontinuerlig arbeider med innovasjon og utvikling for å videreutvikle verdiene i selskapet. Blom vil styrke sine aksjonærverdier gjennom å oppnå lønnsom vekst ved å videreutvikle attraktive løsninger, basert på optimal utnyttelse av selskapets ressurser og kompetanse. Selskapet skal produsere og levere geografisk informasjon og geografiske informasjonstjenester for det offentlige og private markedet Selskapets primære markeder er i Europa, men definerte prosjekter skal kunne gjennomføres over hele verden Vekst og økt lønnsomhet skal gjennomføres ved hjelp av organisk vekst, ekspansjon i eksisterende og nye markeder, oppkjøp og strukturelle tiltak Lønnsomhet skal kontinuerlig forbedres gjennom utvikling og salg av innovative og skalerbare løsninger, samt kontinuerlige effektiviseringstiltak Konsernet skal til enhver tid organiseres slik at synergimuligheter utnyttes for økt produktivitet og samarbeid mellom selskapene Selskapet skal ha et godt omdømme ved kontinuerlig å levere produkter og tjenester med høy kvalitet og nøyaktighet Virksomheten skal drives etisk og sosialt ansvarlig. Selskapet skal ha en sterk og tydelig miljømessig profil STRATEGI Viktige tiltak for å nå målene er følgende: Marked Blom skal kontinuerlig videreutvikle eksisterende markeder og kunder. Nærhet og tett dialog med kundene er nødvendig for å sikre vekst og kundetilfredshet. Blom arbeider kontinuerlig for å videreutvikle salgs- og markedsapparatet slik at det effektivt møter kundenes behov. Blom arbeider aktivt i markeder gjennom alliansepartnere. Strategisk alliansebygging er vesentlig for å kunne videreutvikle markeder og kunder. Blom vinner oppdrag og markedsandeler gjennom et godt omdømme og ved kontinuerlig å levere produkter og tjenester med høy kvalitet og nøyaktighet. Selskapet arbeider aktivt med å beholde sin sterke posisjon. I tillegg vil selskapet fortsette å sikre omsetningsvekst og økt lønnsømhet gjennom å videreutvikle innovative og unike produkter og tjenester. Vekst og endringer Selskapet vil fortsette å arbeide aktivt for å øke veksten og aksjonærverdiene gjennom å utvikle nye produkter for nye markeder.

9 9 selskapets visjon og strategi Strukturelle endringer kan være nødvendig for å utvikle selskapets markedsposisjon. Kompetanse og innovasjon Kunnskap, kompetanse og erfaring er noen av Bloms viktigste konkurransefortrinn. Blom legger vekt på kompetanseutvikling ved å tilby attraktive og utfordrende arbeidsoppgaver til sine ansatte. Gjennom medarbeideres kompetanse, erfaring og innovasjonsevne videreutvikler selskapet kontinuerlig sine produkter, tjenester og databaser. Finansiell strategi Selskapet legger vekt på en solid og lønnsom vekst som gir finansiell handlefrihet. Finansiering av vekst og strukturendringer skal først og fremst være basert på egen inntjening og frigjøring av kapital. Selskapet bestreber å følge regnskapsmessige retningslinjer i alle land hvor det opererer, og det er et mål og kontinuerlig forbedre forutsigbarheten og redusere risiko. Produkt- og teknologiutvikling Teknologiutvikling og innovasjon er helt sentralt i Bloms produktstrategi. Selskapet investerer årlig en betydelig del av omsetning i utvikling av produkter, tjenester og databaser. Produktutviklingen er både kunde- og egenfinansiert og det vil alltid være markedsbehovene som er styrende for prioriteringer og investeringer. Bloms produktutvikling innebærer bruk av ny teknologi for innsamling, prosessering og distribusjon av geografisk informasjon, etablering av nye databaser og verdiøkning av data. Samfunnsansvar og etikk Konsernet arbeider aktivt med å følge forretningsetiske retningslinjer knyttet til samfunnsansvar og det ytre miljø. Dette er grunnleggende elementer for å bygge en bærekraftig og lønnsom forretningskultur hvor det også tas hensyn til medarbeidernes behov.

10 1 selskapets markeder SELSKAPETS MARKEDER Blom er en ledende europeisk leverandør av geografisk informasjon. Våre kunder omfatter virksomheter i offentlig sektor samt privat næringsliv. Selskapet leverer et bredt spekter av tilpassede kart- og geografiske produkter og tjenester. Blom leverer i tillegg skreddersydde løsninger tilpasset kunders spesifikke behov. Bloms unikhet ligger i medarbeidernes kompetanse og selskapets trofaste kundebase. Bloms produkter og tjenester er hovedsakelig delt inn i følgende: Kart- og 3D-modellering LiDAR / laserskanning Flyfotografering GIS-tjenester Internettbaserte karttjenester (BlomURBEX ) Blom leverer tjenester og produkter i hele verdikjeden. Verdikjeden dekker: Datafangst (flybåren fotografering og laserskanning) Prosessering av kart og modeller Analyse (GIS) Leveranse (online og offline) Blom fremstiller et bredt spekter av geografiske data og modeller til ulike kunder, alt avhengig av behov og krav. Bloms hovedkundesegmenter er: Forsvar & sikkerhet Miljø og naturressurser Statlig og offentlig forvaltning Energi og infrastruktur Web og navigasjon Blom tilbyr sine løsninger levert som selvstendige produkter og tjenester, f.eks. gjennom en plug-in eller integrert i et GIS-system. Løsningene er uavhengige av system og vil kunne tilpasses de systemer som den enkelte kunde bruker. Den moderne bruken av geografisk informasjon støtter kundene i håndteringen av kontinuerlige endringer, dynamisk planlegging og i utviklingen av byer, landskap og kystsoner. Det stilles stadig større krav til den digitale arbeidsflyten i prosjekter. Nye arbeidsmetoder, prosesser og samarbeidsformer overtar i stadig større grad. Dette krever endringsvilje og ny kunnskap om bruk av nye verktøy som bidrar til at man ser prosjektene i ett mer helhetlig «livsløp». Bruk av nye tverrfaglige 3D-modeller er et slikt verktøy for en bedre samordnet arbeidsmåte. FORSVAR & SIKKERHET Forsvarsorganisasjoner er viktige brukere av digitale kart og er dermed et viktig markedssegment for Blom. Blom leverer kartleggings- og modelleringstjenester til flere NATO-land. Faktorer som kunnskap om lokalområder, representasjon av sensitiv informasjon, hendelseshåndtering og koordinering av regionale tjenesteoperatører, er alle avgjørende for å håndtere samfunnets sikkerhet. Bloms bibliotek med geografiske data gjør det mulig å implemen tere strategiske dashbord som støtte for oppdragsplanlegging, overvåking av dynamikk og koordinering av territoriell overvåking. All slik overvåking kan utføres med både statiske og mobile objekter. Bloms biblioteker omfatter hele land og dekker større urbane områder. Dataen består av ortofoto, og vertikale og skråstilte perspektiver levert i et bredt spekter av detaljeringsgrader, typisk mellom 2 cm og 5 cm.

11 11 selskapets markeder Bloms løsninger for nød- og sikkerhe t omfatter bl.a. skråbilder for å hjelpe operatørene på nødsentraler, som for eksempel 112. Operatørene bruker Bloms skråstilte flyfoto, BlomOBLIQUE, til navigasjon og for å få best mulig oversikt over et rammet område. Dette forbedrer deres beslutningsprosesser i kritiske situasjoner. Bloms skråbilder er i ntegrert i nødsentral-applikasjonenene og gir øyeblikkelig visuell informasjon om stedet nødanropet kommer fra, samt mål og dimensjoner. Dette gjør det lettere for nød-operatøren å bedømme en situasjon og dirigere utrykningskjøretøy og redningsmannskap til ulykkesstedet. Skråbilder kan for eksempel umiddelbart formidle bredden på en vei slik at redningsmannskaper kan vite om visse utrykningskjøretøy kan bruke veien, hvor høye stigene må være for å nå opp til toppen av en bygning, hvordan fremkommeligheten er langs alternative ruter osv. Kanskje enda viktigere er det faktum at skråbilder gir en mulighet til å vise lokaliseringen for nød s- situasjonen i dagslys, selv om den faktiske utrykningen skjer om natten eller stedet er omringet av røyk. Slik informasjon er helt sentral for enhver utrykningstjeneste for at den skal kunne yte effektiv og sikker assistanse. Blom er opptatt av å støtte alle europeiske 112-nødnummertjenester. MILJØ OG NATURRESSURSER Bloms tjenester for flybasert sensorteknikk og modellering kan brukes for å overvåke og analysere påvirkningen av miljøforandringer i landskapet, som for eksempel ved flom og jorderosjon. Vegetasjonens vekstmønstre kan også overvåkes og analyseres for å vurdere vekst i skog- og landbruk. Blom bygger opp databaser med informasjon fra en kombinasjon av flyfotografering, laser og hyperspektral skanning for å fremskaffe data om terrenget. Dette kan for eksempel være informasjon om landdekning, snømengder og vegetasjon. Flommodelleringssystemer og skogforvaltningsverktøy er eksempler på verdiskapende tjenester Blom tilbyr basert på selskapets modeller og informasjonsdatabaser. Miljømyndigheter og private selskaper, for eksempel skogforvaltere, bruker Bloms informasjonsdatabase i sine informasjonssystemer og applikasjoner for forretningsmessige og administrative beslutninger. STATLIG OG OFFENTLIG FORVALTNING Blom leverer ulike produkter og løsninger til offentlig sektor, som bidrar til bedre og mer effektiv saksbehandling. Tjenestene om fatter blant annet innsamling av data og utarbeidelse av kart og modeller, matrikkelkart og eiendomsdatabaser. Matrikkelkart legger grunnlag for en effektiv håndtering av fast eiendom og er en basis for en hver økonomisk utvikling og vekst. ENERGI OG INFRASTRUKTUR Blom leverer ulike produkter og løsninger til både nye prosjekter og for løpende vedlikehold. For energiselskaper og jernbane vil dette kunne være for eksempel planlegging av nye linjetraseer, digitalisering og vedlikehold av eksisterende linjenett. For infrastruktur vil dette ofte inkludere planlegging av nye traseer og anlegg, samt oppfølgning i byggeperiode for å sikre bedre kontroll og oversikt over fremdrift. Bloms løsninger muliggjør overvåking og vedlikehold av kritisk infrastruktur, som for eksempel gassrørledninger, kraftledninger, jernbaner, veier og flyplasser. Bloms teknikker omfatter bruk av helikopter og fly til laserskanning og fotografering. Resultatene gir nøyaktighet og detaljrikdom på et høyt nivå.

12 12 selskapets markeder Mobilkommunikasjon krever investeringer i nettverksinfrastruktur. Slike investeringer er avgjørende for en vellykket utrulling og optimalisering. For å muliggjøre geografiske analyser for planlegging, vedlikehold og optimalisering av ulike kommunikasjonsnettverk tilbyr Blom bl.a. digitale overflatemodeller (DSM). Ulike offentlig og private aktører involvert i byplanlegging og infrastruktur er i dag noen av de viktigste bransjene som benytter seg av Bloms skråbildedatabase. Dette inkluderer offentlige organer, energi- og vannverk samt ingeniør og entreprenørvirksomheter. De geografisk refererte dataene bidrar til å oppnå et høyere nivå av nøyaktighet under planlegging og bidrar til økt effektivitet. Utbyggere av vann-, avløp- og strømnett arbeider aktivt for å øke effektiviteten ved planlegging av nettutbygging eller vedlikehold av eksisterende nett. Bloms skråbilder bidrar til at planleggingen får en informasjon som det ellers ville være vanskelig å innhente uten å være fysisk til stede på plassen. WEB OG NAVIGASJON Blom leverer kartdata, tjenester og løsninger til ulike webportaler for kommersiell og offentlig bruk. Dette omfatter ulike typer kart, gate- og flyfoto samt 3D-modeller over enkelte veier eller større byområder. Blom leverer unikt innhold og onlinetjenester til bruk i geografiske søketjenester, nettbaserte kartløsninger og katalogtjenester. Bloms bilder og 3Dmodeller gjør det mulig for tjenesteleverandører å forbedre brukeropplevelsen og gi virkelighetsnære opplevelser online. Selskapets kunder er ute etter å øke trafikken på sine nettsteder gjennom å tilby unikt innhold, bl.a. i form av bilder og modeller av høy kvalitet fra Blom. Eiendomsmeglere må kunne presentere eiendommene på best mulig måte for potensielle kunder og partnere. Blom tilbyr en unik måte å fremstille egenskapene til eiendommer på. I tillegg til å levere høyoppløselige skråbilder og 3D-modeller av en eiendom eller et område, leverer Blom verktøy som lar brukerne måle eksempelvis bygningers høyde, grunnflate eller avstand til nærmeste park, jernbanestasjon, skole osv. Interaktive turistguider, der brukere kan reise virtuelt til en destinasjon eller finne avstander mellom interessante monumenter, hoteller osv., forventes i økende grad av moderne turistinformasjonsguider, som for eksempel Travel Guide fra Repsol Petrol Company. Blom leverer informasjonen som skal til for å utvikle disse tredimensjonale opplevelsene, og tilbyr unike flybilder og 3D-modeller som dekker byer over hele Europa. I Bloms data kan brukere enkelt zoome til et detaljnivå som tidligere ikke har vært tilgjengelig i et slikt omfang og som muliggjør for å kunne se mindre detaljer i bygningsfasader og andre objekter på bakkenivå. Smarttelefoner som støtter GPS er i dag blitt «hverdagskost» i telekom-industrien. Dette har gitt et økt fokus på lokasjonsbaserte tjenester (LBS). Bloms plattform for LBS gir brukerne online-tilgang til Blom egen online server, BlomURBEX, fra hvilken som helst enhet. BlomURBEX er en database som inneholder alle Bloms flyfoto og 3D-modeller over hele Europa. I BlomURBEX kan data og bilder som er relevante for brukerens lokasjon lastes ned direkte eller «streames».

13 13 selskapets markeder BLOMURBEX BlomURBEX er Bloms egen geografiske online-server hvor alle selskapets bilder og modeller ligger tilgjengelig. Gjennom BlomURBEX utvikler og tilbyr Blom nye produkter og tjenester basert på selskapets unike innhold, samt innhold og tjenester som tilbys av vårt partnernettverk. I flere av markedene der Blom opererer ønsker kundene tilgang til geografisk informasjon som en online-tjeneste. BlomURBEX -plattformen kan levere produkter og tjenester både offline og online. BlomURBEX har et sett verktøy for å gjøre alt innhold tilgjengelig på ulike plattformer og i ulike applikasjoner. Disse verktøyene støtter pålitelig, enkel og rask integrasjon med kundenes sluttbrukerapplikasjoner og muliggjør direkte tilgang til store mengder informasjon og datamodeller i BlomURBEX. Verktøyene i BlomURBEX støtter pålitelige applikasjoner med høy ytelse for det offentlige markedet og bedriftsmarkedet samt storforbrukermarkedet for navigasjon og lokasjonsbaserte tjenester. Inte greringsverktøy som for eksempel plugin-moduler, utviklingsverktøykasser og programmeringsgrensesnitt er tilgjengelig for de fleste programvareutviklere og systemintegratorer. BlomURBEX er en moderne og fremtidsrettet plattform skapt for å betjene fremvoksende markeder innen alt fra forsvar og sikkerhet (innbefattet privat sikkerhet), finans og forsikring, media, telekom, transport og infrastruktur.

14 FINANSIELL ANALYSE

15 Powered by CycloMedia

16 16 finansiell analyse FINANSIELL ANALYSE RESTRUKTURERING GIR NYTT UTGANGSPUNKT FOR LØNNSOM DRIFT PÅ TROSS AV SVAKERE RESULTATER Selskapets omfattende arbeid med å restrukturere selskapet ser nå endelig ut til å gi resultat. Redusert kostnadsbase, tiltak for å redusere geografisk eksponering og mer fokusert drift har gradvis gitt positive effekter. En omfattende konvertering av rentebærende obligasjonsgjeld kombinert med nedleggelse av datterselskaper, slik at antall ansatte er redusert med mer enn 5 prosent, har gitt selskapet et nytt utgangspunkt for en langsiktig og lønnsom vekst. NOK 426 millioner til NOK 195 millioner. Selskapets obligasjonsgjeld har blitt konvertert til egenkapital og resultateffekt ved konvertering av gjelden vises som andre gevinster/tap i resultatoppstillingen. Resultatet for 212 er påvirket positivt som følge av endelig forlik med Pictometry. Resultatet for den solgte virksomheten i Romania er nettoført under «Virksomhet under avhendelse» på egen linje i regnskapet. OMSETNING FOR : 5 4 (beløp i NOK millioner) 213 har også vært preget av utfordrende økonomiske rammebetingelser i en del av de land hvor Blom har virksomhet. På denne bakgrunn ble det i november 213 inngått en avtale om salg av virksomhetens rumenske datterselskap, Blom Romania SRL., til Rambøll Danmark AS/Rambøll Romania SRL * * Med flat omsetningsvekst og svak lønnsomhet i 213 er selskapets resultater ikke tilfredsstillende. Det er gjennomført, og det vil bli gjennomført, ytterligere tiltak for å bedre selskapets lønnsomhet. Omsetningen i konsernet fra videreført virksomhet var NOK 264,6 millioner i 213 mot NOK 265,1 millioner i 212. EBITDA for 213 endte på NOK 32,4 millioner med en margin på 12,3 prosent, sammenlignet med en EBITDA på NOK 49,5millioner og en margin på 18,6 prosent i 212. Driftsresultatet for konsernet målt som EBIT endte på NOK -54,9 millioner mot NOK 12, millioner for 212. Selskapets eiendeler har vært gjenstand for store av- og nedskrivninger, og selskapets totalbalanse er redusert fra EBITDA FOR : * * *Korrigert for den solgte rumenske virksomheten (beløp i NOK millioner)

17 17 finansiell analyse MARKED 213 har vært preget av utfordrende økonomiske rammebetingelser i en del av de land hvor Blom har virksomhet. Dette har, i likhet med i 212, medført et fall i etterspørselen fra en del offentlige kunder. For å bedre lønnsomheten under de markedsforhold som har preget deler av Europa de senere år, har Blom valgt å fokusere mer på markedsnisjer hvor selskapet har en konkurransefordel, eller geografiske regioner hvor vi enten ser et økende behov for selskapets tjenester eller hvor vi kan utvikle nye forretningsmuligheter. I Sverige har selskapets økte fokus på spesifikke kundesegmenter samt endret produktmiks medført omsetningsvekst og resultatforbedring. Enkelte viktige kunde-segmenter i Norge har vist til dels betydelig volumnedgang, hvilket har medført reduserte priser. Blom har dog opprettholdt sin markedsandel. I sum skaper markeds situasjonen i Norden behov for nytenkning og en fokusert vekststrategi hvor selskapets kompetanse kan eksponeres mot nye markeder med bedre vekstmuligheter. Bloms største markeder i form av omsetning er Norden, jfr. note 1. Implementerte effektiviseringstiltak i Mid-Europe i 213 forventes å bedre marginen fremover. I november 213 ble det inngått avtale om salg av Blom Romania SLR. Etter at salget er gjennomført i første kvartal 214 vil selskapet ha begrenset kommersiell eksponering i Eastern-Europe. De utfordrende makroøkonomiske rammebetingelsene i Iberia vedvarer. Gjennomføringen av en redusert geografisk eksponering kombinert med et mer fokusert produktspekter, vil danne grunnlag for selskapets aktivitet i denne regionen i 214. Til tross for at underliggende drift for selskapet samlet viser mindre svak lønnsomhet i 213 enn i 212, er selskapets resultater ikke tilfredsstillende. Blom arbeider derfor målrettet med å videreutvikle produkter og tjenester for å øke verdiskapningen for selskapets kunder. Som et resultat av dette arbeidet inngikk selskapet den 5. februar 214 en 2-års avtale med Viking Supply Ships AS (VSS) om leveranse av flybårne sensortjenester i 214 og 215. Tjenesten er knyttet til VSS sin operasjon i nordlige farvann og vil være et ledd i et større program for is-overvåking. Kontrakten forventes å gi en årlig omsetning på NOK 35-5 millioner, med tilfredsstillende marginer. For Blom er kontrakten en viktig bekreftelse på at selskapet evner å omstille seg og nyttiggjøre sin kompetanse i nye markeder. VSS har på visse vilkår opsjon på ytterligere to år. SENTRALE REGNSKAPSPRINSIPPER Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, med unntak av finansielle instrumenter som er målt til markedsverdi. Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelsen av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutset-

18 18 finansiell analyse ninger knyttet til fremtiden. De viktigste vurderingsposter for Blom ASA er knyttet til beregning av utsatt skattefordel, inntektsføring av prosjekter og avsetning fordringer. OMSETNING Omsetningen i konsernet fra videreført virksomhet var NOK 264,6 millioner i 213 mot NOK 265,1 millioner i 212. Mange av de regionale markeder hvor Blom har virksomhet har vært preget av makro økonomisk uro og tilhørende reduksjon og utsettelse av ordre fra statlige og kommunale kunder. For å bedre lønnsomheten under de gjeldende markedsforhold har Blom fokusert på markedsnisjer hvor selskapet har en konkurransefordel og geografiske regioner som har økende behov etter selskapets produkter og tjenester. Driftsinntektene for 213 og 212 er justert for salget av det rumenske datterselskapet Blom Romania SRL. FINANSKOSTNADER Netto finanskostnader i 213 utgjør NOK 9,3 millioner mot NOK 31,8 millioner i 212, hvilket hovedsakelig kan føres tilbake til konvertering av rentebærende obligasjonsgjeld. SKATTEFORHOLD Selskapet har per 31. desember 213 ikke balanseført utsatt skattefordel. Utsatt skatte fordel knyttet til framførbart skattemessig underskudd som ikke er balanseført per 31. desember 213 utgjør NOK 188 millioner, jfr. note 9. IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill er differansen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill fra oppkjøp av datterselskaper er behandlet som immateriell eiendel. Goodwill testes årlig for verdifall, og blir bokført til anskaffelseskost minus akkumulerte nedskrivninger. Selskapet foretok i 211 en full nedskrivning av goodwill. Patenter og lisenser er bokført til historisk kost. Patenter og lisenser har begrenset økonomisk levetid og bokføres til historisk kost minus akkumulerte avskrivninger. Patenter og lisenser avskrives etter den lineære metode over forventet levetid (3-1 år). SEGMENTINFORMASJON Som en følge av innføringen av IFRS 8 den 1. januar 29 har selskapet fra og med dette regnskapsåret rapportert de til en hver tid gjeldende driftssegmenter. Konsernets videreførte virksomhet rapporteres fra 213 primært i fire segmenter: Nordic, Mid-Europe, Eastern Europe og Iberia & Latin America, hvilket er separate kontantstrømgenererende enheter. AVSETNING FORDRINGER Avsetning for potensielt tap på fordringer er basert på ledelsens skjønnsmessige vurderinger av framtidig mulig tap på kunde fordringer. Kundene til selskapet er hovedsakelig kommuner, statlige organer og selskaper eller institusjoner som har dominerende innflytelse fra ulike kommuner eller statlige organer. Selskapet vurderer risikoen for framtidig mulig tap mot denne kundetypen for lav. Selskapet har satt av for potensielle tap mot spesifikke kunder og gjort en vurdering på hvor stort det mulige tapet kan bli. Selskapet har pr. 31. desember 213 en avsetning på NOK 2,6 millioner til framtidig mulig tap på spesifikke kundefordringer.

19 19 finansiell analyse VALUTA- OG RENTEFORHOLD Selskapet er noe eksponert mot endringer i valutakurser da vesentlige inntekter er i annen valuta enn NOK, primært EUR. Selskapet har relativt store operative datterselskaper i syv europeiske land hvorav tre bruker Euro som funksjonell valuta, mens de resterende fire andre datterselskapene bruker fire andre ulike funksjonelle valutaer. Selskapet har enkelte investeringer i utenlandske datterselskaper der netto eiendeler er utsatt for valutarisiko ved omregning. Valutaeksponering fra konsernets nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet styres vesentlig gjennom låneopptak i den relevante utenlandske valutaen. Selskapet fokuserer på å redusere eventuell valutarisiko i kontantstrømmer og fokuserer ikke på å redusere valutarisiko på eiendeler og gjeld. Datterselskapene har generelt kostnader og inntekter i samme valuta slik at kontantstrømseksponering for konsernet i en valuta reduseres vesentlig. Vurdering av behov for, og eventuell sikring av, valutarisiko i kontantstrømmer håndteres av sentral finansfunksjon. Selskapet har i 213 ikke funnet det nødvendig å sikre mot valutarisiko i kontantstrømmer gjennom terminkontrakter. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået på selskapets rentebærende gjeld og kontantbeholdning. Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktig lån, finansiell leasing og kassakreditt. Selskapets rentebærende gjeld er hovedsakelig knyttet til flytende rente. Selskapet har ikke benyttet seg av rente-swapper eller andre finansielle instrumenter. LIKVIDITET OG KAPITALSTRUKTUR Konsernet hadde ved utgangen av året NOK 42,7 millioner i likviditet sammenlignet med NOK 54,4 millioner året før. Bundne bankinnskudd utgjorde NOK 4,2 millioner og totalt tilgjengelige likvide midler var dermed på NOK 38,5 millioner. Likviditeten følges opp ukentlig og månedlig via rullerende kontantstrømprognoser fra datterselskapene, som også danner grunnlag for løpende plassering av overskudds likviditet. Dersom selskapet skulle komme til at selskapets drift i perioder ikke genererer tilstrekkelig likviditet, vil selskapet tilstrebe å bedre likviditetsreservene ved salg av aktiva og/eller gjeldsopptak og/eller økning av selskapets aksjekapital. Med utgangspunkt i selskapets tilgjengelig likvide midler på NOK 38,5 millioner ved årsslutt og proveny fra avhendet virksomhet (ref. note 24 og 25), vil våren på grunn av den sesongmessig relativt høye bindingen av arbeidskapital være den periode under året hvor likviditeten er lavest. Selskapet har i denne perioden lave likviditetsmessige reserver for uforutsette hendelser. Selskapet har i 212 og 213 gjennomført en omfattende restrukturering av virksomheten. Selskapets eiendeler har vært gjenstand for store av og nedskrivninger, og selskapets totalbalanse er redusert fra NOK 426 millioner til NOK 195 millioner. Selskapets obligasjonsgjeld er blitt konvertert til egenkapital. Med dette utgangspunktet vurderer selskapet likviditeten til å være tilstrekkelig. Sammensetningen av langsiktig gjeld og kortsiktig rentebærende gjeld er beskrevet i note 8.

20 2 finansiell analyse EGENKAPITAL Blom har per 31. desember 213 en egen kapitalgrad på 28,8 prosent, mot 9,6 prosent pr. 31. desember 212. I 213 ble selskapets samlede utestående obliga sjonsgjeld på NOK 97,3 millioner konvertert til egenkapital samt at det ble gjennom ført en kapital nedsettelse og spleis av aksjen jfr. Note 16: Aksjekapital og aksjonærinformasjon.

Salg av datterselskap og stor kontrakt

Salg av datterselskap og stor kontrakt Side 2 Salg av datterselskap og stor kontrakt Som et ledd i arbeidet med å restrukturere selskapet har Blom inngått avtale om salg av datterselskapet Blom Romania. Dette bidrar til en mer fokusert drift

Detaljer

Side 2. Blom ser fremover

Side 2. Blom ser fremover Side 2 Blom ser fremover Omfattende restrukturering har preget selskapets rapporter de siste årene. I første kvartal 2014 ble salget av det rådgivende ingeniørselskapet i Romania sluttført. Videre vil

Detaljer

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s.

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s. ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 14-2 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-13 s. 14-15 s. 16 s. 17-19 s. 11 Hovedtall konsern Administrerende direktørs rapport

Detaljer

Side 2. Forbedret resultat

Side 2. Forbedret resultat Side 2 Forbedret resultat Selskapets fokus og ressurser har i år vært rettet mot å ivareta og videreutvikle selskapets lønnsomme virksomhet. Samtidig har selskapet søkt vekstmuligheter ved å benytte den

Detaljer

Overskudd og positiv kontant strøm

Overskudd og positiv kontant strøm Side 2 Overskudd og positiv kontant strøm Selskapets fokus og ressurser har i 2014 vært rettet mot å ivareta og videreutvikle selskapets lønnsomme virksomhet. Samtidig har selskapet søkt vekstmuligheter

Detaljer

Fortsatt utfordrende. Resultatforhold

Fortsatt utfordrende. Resultatforhold Side 2 Fortsatt utfordrende Selskapet hadde i 1. kvartal en omsetning på NOK 52 millioner mot NOK 62 millioner samme kvartal 2012. EBITDA for kvartalet er NOK -10 millioner mot NOK - 13 millioner i tilsvarende

Detaljer

Side 2. Bedret resultat

Side 2. Bedret resultat Side 2 Bedret resultat Selskapets fokus og ressurser har i kvartalet vært rettet mot å ivareta og videreutvikle selskapets lønnsomme virksomhet. I tillegg har selskapet fokusert på å utvikle en bærekraftig

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Restrukturering og gjeldskonvertering

Restrukturering og gjeldskonvertering Side 2 Restrukturering og gjeldskonvertering Selskapets omfattende arbeid med å restrukturere selskapet ser nå endelig ut til å gi resultat. Redusert kostnadsbase, tiltak for å redusere geografisk eksponering

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Salg av datterselskap i et utfordrende marked

Salg av datterselskap i et utfordrende marked Side 2 Salg av datterselskap i et utfordrende marked Selskapet hadde i 4. kvartal en omsetning fra videreført virksomhet på NOK 72 millioner mot NOK 67 millioner samme kvartal 2011. EBITDA for kvartalet

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Bedret lønnsomhet i et fortsatt utfordrende marked

Bedret lønnsomhet i et fortsatt utfordrende marked Side 2 Bedret lønnsomhet i et fortsatt utfordrende marked Selskapets omsetning og resultat er i 3. kvartal noe bedre enn fjoråret. Makroøkonomisk uro i Sør-Europa og en utfordrende værsituasjon i Norden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat

Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Kvartalet underbygger forventinger om et sterkt årsresultat Resultat for 1. kvartal 2005 viser et overskudd før skatt på NOK 5,5 millioner etter en omsetning på NOK 67 millioner. Dette er en meget sterk

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA - rapporterer sterk resultatvekst Styret i Blom er tilfreds med å kunne presentere et resultatregnskap for 2. kvartal med en omsetning på Nok 46,6 millioner, mot

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Rapport for 2.kvartal 2007

Rapport for 2.kvartal 2007 Rapport for 2.kvartal 2007 Vellykket kvartal Blom har avsluttet et svært godt kvartal for aksjonærene i selskapet. Det er gjennomført en vellykket utfisjonering av selskapets offshore divisjon. Aksjonærene

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

R a p p o r t f o r 3. k v a r t a l 201 1

R a p p o r t f o r 3. k v a r t a l 201 1 R a p p o r t f o r 3. k v a r t a l 201 1 Utfordrende rammebetingelser og fortsatt kostnadskutt I flere av de land hvor Blom har virksomhet er de makroøkonomiske rammebetingelsene fortsatt utfordrende,

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Global Reports LLC. Rapport for 3.kvartal 2007

Global Reports LLC. Rapport for 3.kvartal 2007 Rapport for 3.kvartal 2007 I henhold til plan Selskapet har utfisjonert offshore virksomheten i eget børsnotert selskap, Scan Subsea ASA. Dette har synliggjort de underliggende verdiene i denne virksomheten.

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s s s s s s s s s. 76 s s. 82 s. 83 s s.

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s s s s s s s s s. 76 s s. 82 s. 83 s s. ÅRSRAPPORT 214 INNHOLD s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-11 s. 14-16 s. 18-2 s. 23-27 s. 3-58 s. 6-63 s. 66-73 s. 74-75 s. 76 s. 78-81 s. 82 s. 83 s. 84-85 s. 86 Hovedtall konsern Administrerende direktørs rapport

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer