KULTURARVEN SOM RESSURS OG PREMISS FOR BYUTVIKLINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURARVEN SOM RESSURS OG PREMISS FOR BYUTVIKLINGEN"

Transkript

1 1 Kulturarven som ressurs og premiss i byutviklingen KULTURARVEN SOM RESSURS OG PREMISS FOR BYUTVIKLINGEN Forelesning i seminar om byutvikling i Levanger 26.april (Hvert billednummer representerer et billedskift i tilhørende ppsx-visning. To nummer i en ramme viser til fade-in /overlapping) Aller først: Hjertelig takk for innbydelsen til å forelese i dette seminaret. Det varmer at noen fortsatt mener det vil være vel verdt å lytte til en forholdsvis gammel mann. Jeg regnet jeg med at dette kunne jeg klare forholdsvis greit jeg har jo snakket og skrevet en del om dette opp gjennom årene men nå skal det inn på minutter samtidig som foreleserrutinen nok er noe svekket. Det oppleves litt som å skulle gi en komprimert oppsummering av noen tiårs teoretisk og praktisk virke i feltet. Det var ikke så lett som jeg trodde! Oppgaven har jeg definert nærmere som å gi innspill til situasjons- og konsekvensanalyser der kulturarv i form av eldre bebyggelse inngår. Så vil det vise seg om jeg stiller med foreldet tankegods eller ikke. 2 Kulturminnevernets samfunnsmessige sammenheng Og jeg starter med litt teori uten vakre bilder, men med en oversikt over fenomenet kulturminnevern for å minne om den samfunnsmessige konteksten det har. Det springer ut av og er avhengig av en rekke parametre for samfunnmessig virksomhet. Bare et fåtall av parametrene er poengtert i oversikten sosiale parametre kan med fordel markeres. Disse parametrene er bestemmende for hvorfor og hvordan vi verner bygninger og byer. 3 Analyseskjema Sammenhengen vernet har med andre sektorer i samfunnet tilsier at vi bør gjennomføre integrerte analyser og vurderinger. Her en relativt enkelt modell som viser hva slags verdier som kan være knyttet til de forskjellige deler av et fysisk miljø. Og som kan antyde noe om hvor ansvar for forvaltningen av miljøet ligger. 4 Interessenivåer Interesse- og ansvarsområdene kan også framstilles slik, hvor poenget er at den lokale interessen og ansvaret omslutter helheten, mens den nasjonale normalt er snevrere og knyttet til kjerneverdier.

2 5 Bevaringsplan med delplaner Det er også slike sammenhenger som fører til at verneplaner er forholdsvis sammensatte og nødvendigvis må ha grunnlag i en mangesidig dokumentasjon som grunnlag for de forskjellige delplaner som den samlete planen inneholder. Forvaltningsplanen er den som sier noe om hvordan vi bør utføre vernet. Hvordan vi verner, dvs. premissene for behandling av kulturarv, bør begrunnes med hvorfor vi verner. Kort og litt spissformulert er svaret på dette hvorfor, at vi har bruk for det. Dvs. at det er en ressurs med egenskaper som kan gå tapt i byutvikling eller andre endringsforløp. 6 Tomt slide (grått) Vi skal leve med eksisterende bebyggelse og eksisterende byer i ganske så lang tid. Eksempelvis: Ca. 50% av eksisterende boliger er bygget før 1960, ca. 10% fra før Det rives 0,6% og netto tilgang er ca 05,% pr.år. Med andre ord; bygningsarven er en betydelig materiell ressurs som vil være den dominerende delen av det bygde miljøet i overskuelig framtid. 7 Bryggen i Bergen steinkjeller før 8 etter istandsetting I løpet av de siste femti årene har vi lært mye om hvordan gamle og andre eksisterende bygninger kan settes i stand, hvordan vi kan mishandle dem gjennom bruk av feil teknologi og ukyndige endringer transformasjoner som det med et motebegrep heter i dag. (Hvorfor brukes fremmedordet transformasjon når det man snakker om er forandring?) Det bør ikke være nødvendig å gå nærmere inn på disse forhold i dagens sammenheng, men jeg vil gjerne dvele litt ved de immaterielle egenskapene til denne ressursen. Og ber dere huske at prinsipielt er det ikke forskjell på hus og gamle hus. Alle hus er bygget, alle har rot i en fortid, har en historie - kort eller lang. Vi snakker bare om gradsforskjeller. Én av mange immaterielle egenskaper ved by og bygningsarven er at den også utgjør kulturminner, dvs. minnelser om gjøre- eller 2

3 9 Tomt slide (grått) handlemåte, om være- og levemåter. Jeg framholder det som en av de viktigste begrunnelsene for å verne hus: De forteller oss, minner oss om at det er mulig å tenke, tro og leve annerledes enn vi gjør akkurat her og nå. Uten slike minner er det stor fare for at vi fungerer særdeles slett både individuelt og kollektivt. Dersom det skal ha mening å drøfte kulturarven som premiss, må derfor minneverdien stilles sentralt. Vi snakker altså om materielle og immaterielle verdier. Drøftingene kan derfor ikke være verdinøytrale. Vi tvinges til å bruke et etisk grunnlag for å vurdere løsninger. Det er meget vanskelig, sannsynligvis umulig, å skille det vakre fra det gode. Et eksempel på dét ga Erling Lægreid i et seminar om estetikk og samfunnsbygging i Årdal i Sogn: Ingen skal få meg til å seie at fabrikkrøyk er stygt! Hans referanse var barndomsopplevelsen av den rurale fattigbygden i rivende nydannelse til industribygd. Fabrikkrøyken var selve symbolet på den gode, nye tid. En annen bekjent synes det lukter godt av aluminiumsindustrien fordi den første store forelskelsen fant sted på Sunndalsøra. Men begrepene vi bruker i drøftingene bør være nøytrale, dvs. uten å lade dem i retning av én bestemt måte for utførelse eller én bestemt estetikk eksempelvis ved tilpassing. 10 behov, vilje, resultat Hvordan oppstår minneverdiene? Med en litt forenklet formulering hentet hos den svenske arkitekten Ove Hidemark, forstår jeg bygninger og bygningsmiljøer som resultater av behov, vilje og mulighet. Samlet definerer disse begrepene de byggende handlinger. Men jeg føyer til at et hus eller et bygningsmiljømiljø er ikke bare ett resultat; de fleste består av mange resultater oppstått etter hvert som behov, vilje og mulighet har endret seg. I tillegg til resultatene av de byggende handlingene kommer resultatene av de brukende. 3

4 11 Brygge ved Nidelven i Trondheim med flere til- og påbygginger Gjennom denne prosessen hvor lag føyer seg til lag, form til form, får huset og miljøet identitet. Lagenes forskjellighet gir lesbarhet i det arkitektoniske uttrykket. Dermed hevder vi også at arkitektur - bygget form - er et språk, ikke bare, men også et språk. Bygget form har uttrykk, den gir utsagn som vi kan oppfatte og ta stilling til. Med andre ord; i arkitektur betyr det å forme "å si". Men NB! det er kanskje ikke riktig å sidestille arkitektur helt ut med språk, fordi arkitektur nok i høyere grad består av spor og tegn enn utsagn i klartekst. Svein Hatløy formulerte det slik: Arkitektur er språket som står ute om natten. Dette språket talar til oss heile tida 1. Et av de problemene vi strir med i utforming og behandling av bygninger er at de vanligvis må uttrykke mange ting samtidig. Den bygde formen må på samme tid være mangetydig og tydelig. Eksempelvis er den historiske lesbarheten som er nøye knyttet til minneverdien, bundet til de samme formene som uttrykker andre ting, som f.eks. åpent i forhold til lukket og med det gir utsagn om hvordan vi kan bevege oss i rommet. Fordi det enkelte hus og ennå mer miljøene skal tilfredsstille flere forskjellige behov, blir resultatene og identitetene mangetydige - selv i forholdsvis enkle situasjoner. 12 Tomt slide (grått) Det aner meg at det er når arkitektur samtidig oppnår mangetydighet og tydelighet at den får de dimensjoner av poesi som er et kjennetegn på god arkitektur, enten det nå dreier seg nye eller gamle hus. 13 Jorenholmen, Stavanger Men tilbake til temaet identitet: Når vi bygger nytt eller bygger om endrer vi identiteten i den eksisterende situasjonen. Hvordan vi endrer er avgjørende for om vi gjenkjenner noe som hva det virkelig er. Med andre ord om det nye resultatet gir troverdige utsagn om seg selv. Dette er ikke en særegen problemstilling for behandling av historiske omgivelser, den foreligger ved all bygging. 1 Fra Å koma vidare i vedlegg til Arkitektur N

5 13 forts. Fruktbare teorier for behandling av eksisterende bygninger og miljøer må derfor være en del av allmenn arkitekturteori. Eller omvendt: Fruktbar arkitekturteori er også teori om rehabilitering, restaurering og tilpassing. Derfor må den også være en teori for historieforståelse. For meg er det igjen en vesentlig del av virkelighetsforståelsen, fordi all virkelighet har historiske betingelser og forutsetninger på et individuelt eller kollektivt nivå. 14 Hanaberg Én del av virkelighetsforståelsen er at bygging eller byutvikling aldri skjer i et historisk tomrom: Det er ALLTID noe der fra før 15 Hanaberg 1 Gravhaug 2 Hustufter 3 Stakktufter 4 Steingjerder 5 Bunker 6 Sauer I dette bildet av et åpent, forholdsvis nakent landskap på Jæren har jeg markert bare et fåtall av arvete elementer fra en periode på 3,5 4 tusen år. Like ved ligger restene av en landsbylignende struktur som kan være ennå eldre. Området vernes, mye er automatisk fredet og forvaltes nå av Jærmuseet. Det er delvis en økonomisk, bruksmessig ressurs som beiteland, delvis er det en kunnskaps- og opplevelsesressurs. Jeg sa at det er ALLTID noe der fra før. Når isen trekker seg tilbake i fjellheimen, dukker sporene av flere tusen år gammel veidekultur frem. Vi må alltid ta stilling til om det som er der fra før, skal tas hensyn til, brukes, og være et premiss for våre handlinger. Det dreier seg alltid om å få noe nytt til å passe i en eksisterende situasjon - enten denne situasjonen er enkel eller sammensatt, om den har en lang eller kort historie bak seg. For eksempel nytt hus i gammelt landskap, eller gamle materialer i nytt hus. Begrepet tilpassing blir derfor helt sentralt i drøftingene våre. Det beskriver det eneste fellestrekk i samtlige av de utviklingsoppgaver, planl- og prosjekteringsoppgaver vi står overfor: Det kan være tilpassing som krever radikal endring eller motsatt minimale inngrep. Situasjonsanalysen, dvs. klarleggingen av verdier og problemer i den konkrete situasjonen er derfor helt grunnleggende for å kunne oppnå god tilpassing. Like grunnleggende er konsekvensanalysen, dvs. betydningen av mulige inngrep i situasjonen. 5

6 16 Fortetting av drabantby i Oslo Dominerende mantra i dag er: Tettere 17 Den kompakte forstaden og høyere 18 Se hvor omsorgsfullt vi har tatt vare på den gamle bydelen Noen mulige konsekvenser ble illustrert, riktignok karikert, allerede mer enn 50 år tilbake. 19 Og hermed bortsprænger vi den siste skamplet på vor kultur Men som andre gode karikaturer har de en kjerne av sannhet. 20 Egersund jernbanestasjon Og gravemaskinen har hittil i vårt småskalaland vært vanligere enn dynamitten, her illustrert med en liten situasjonsrapport fra rivingen av Egersund jernbanestasjon i Collage Kultur er et mangslungent begrep og kulturarven ikke mindre. Begrepene er også såpass vanskelige å definere at jeg lar det være. Men en viss avgrensning er hensiktsmessig. I mitt hode dreier kultur seg i høy grad om måter å gjøre noe på, handle på. Her og nå dreier det seg hvordan vi handler når vi bygger og bygger om bygninger og byer måter som kan ha gått i arv. Én egenskap ved by og bygningsarven er som nevnt at den også utgjør kulturminner, 6

7 21 forts. om minnene som vekkes av sporene av menneskelig virksomhet i landskapet representerer, eller som det heter i kulturminneloven: spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Byer setter og er av de største sporene i landskapet Mye kan bevares og brukes lenge, men alt kan ikke bevares til en hver tid. Vi må prioritere og må derfor spørre: Hva er viktige kulturminner i by og hvordan er byer viktige kulturminner? Noen kulturminneverdier er felles for mange små og store byer. De dreier seg i høy grad om bebyggelse, om bygninger og alt annet som er bygget. Men byene er også rommene mellom dem plasser, streder, gater, veier og ubebygde arealer som kan inneholde vesentlige, men annerledes kulturminner enn de bebygde områdene. 22 Bergen historisk bylandskap 23 Bryggen 1965 Den materielle byen er rammen for de mange menneskenes liv og kan best forstås som uttrykk for det og for de samfunn og samfunnsendringer som til en hver tid har preget byen. Det dreier seg om kultur og samfunn som avspeiles i, har fotavtrykk i fysisk miljø og har konsekvenser for hva vi definerer som kulturminner. Forståelse av byen og byens kultur er derfor i høy grad et spørsmål om forståelse av samfunn, og kulturminnene gir grunnlag for å forstå samfunnet. I Bergen er tusenårige ferdselstraseer fremdeles strukturerende for de sentrale bydelene med sine møter mellom landverts og sjøverts transport hvor stapelplassen med brygger og boder fant sted. Noen av byens kulturminner har først og fremst betydning på det private nivå, andre har betydning på fellesskapets nivå. For å sondre må vi etablere en helst felles forståelse av byens «vesen»: 7

8 24 Sogndalstrand - broen Byens vesen er møte- og markedsplassen. Møteplasser og markeder oppstår hvor ferdselsårer krysses og møtes, og ferdsel utvikles i forhold til møteplasser. Om jeg ikke har misforstått er det også Levangers situasjon, et marked i overgangen landverts og sjøverts ferdsel. Kommunikasjon er derfor et av de viktigste stikkordene for forståelse av hvorfor byer oppstår og hvordan de utvikler seg. Tilsvarende er de fysiske mulighetene i landskapet for ferdsel og transport blant de viktigste forklaringsfaktorene for historisk stedsdannelse og utvikling. I Sogndalstrand et av våre få fredete kulturmiljøer er elven, landeveien og en liten fjord hovedelementer, med broen som binder sammen de to sidene av ladestedet. Historiske kommunikasjonsårer er derfor vesentlige kulturminner. Broen som sådan, byggverket, er også et vesentlig kulturminne. 24 Banska Stiavnica (Slovakia) 25 Røros Byer oppstår også som produksjonssteder med utgangspunkt i materielle ressurser for eksempel gruvebyer og kultplasser kan være medvirkende. Den slovakiske byen Banska Stiavnica med et par tusen års gruvetradisjon lå en tid i grenseområdet mot det ottomanske imperiet og måtte beskyttes med festningsverk som i dag er bokstavelig talt et ragende landemerke i byens utkant. Her ligger teknologisk, arkitektonisk, håndverksmessig og sosial historie av stor betydning langt utover byen i seg selv. Røros og Kongsberg er qua funksjon de norske parallellene, hvor kirkene ble de mest markante landemerkene. 26 Praha torget Men det mest gangbare globale kjennetegnet på by er sannsynligvis markedet. Det har nødvendigvis offentlighet som forutsetning. Det dreier seg i første rekke om torget som grunnleggende offentlig rom. I Europa ble de offentlige rommene byenes adelsmerke. Det var de offentlige rom som gjorde offentlig samhandling og meningsutveksling mulig. De var forutsetningen for at demokratiet oppsto i byen. 8

9 26 forts. Demokratiet er på sin side en forutsetning for det sosiale og kulturelle mangfoldet som kjennetegner den europeiske kultursfæren og det mangfold av impulser som byene representerer. De historiske offentlige rommene - gater og streder, plasser og torg i syntese med historiske bygninger som arena og uttrykk for den mangfoldige offentlig samtale og samvirke, og som uttrykk for den kollektive hukommelsen, er kanskje byenes viktigste kulturminner. Illustrasjonene her hentet fra det gamle torget i Praha hvor rådhus, kirke og borgerboliger kranser samme rom. Det er et av de minst autoritære plassrom jeg kjenner. 27 Stavanger domkirke og torget årene En annen illustrasjon er fra det litt mer beskjedne, men likevel uttrykksfulle Stavanger, jeg tror en søndag i 1920-årene. Katedralen var omgitt av en park og videre kranset av katedralskolen som vi bare ser en liten snipp av på høyre side i bildet, torget, fengslet med brannmuren, banken skjult bak fengslet og brannstasjonen med sine store porter. I dette ensemblet var mange sentrale fellesskapsfunk sjoner samlet i et markant uttrykk. I dag er Domkirkeplassen først og fremst en bankplass. Ressurs? Temaet gatenett og plasser dreier seg i meget høy grad om eksisterende infrastruktur som vi har bruk for, som må vedlikeholdes og pleies! Byer kan forstås som resultater av felles innsatser og/eller innordning av mer individuelle innsatser i kollektive strukturer. Den velfungerende byen må derfor også til enhver tid trekke grenser mellom stimulerende mangfold og unødig variasjon, mellom destruktivt kaos og nødvendig orden. Byborgeren må kunne orientere seg i det sosiale, kulturelle og fysiske bylandskapet for å fungere for vite hvor hun er i tid og rom. Og orienteringen er avhengig av varige kjenne- og landemerker som gjenkjennes av generasjon etter generasjon, med grunnlag i det kollektive minnet. Så 9

10 27 forts. vel fysisk form som symbolsk innhold har betydning for dét minnet. Romlige og volummessige landemerker - «tårn og tegn» og strøkenes karakterer er derfor vesentlige tema. 28 Søndre og Nordre Skøyen, Oslo stabbur og gravhaug Noen av dem her et stabburstårn og en gravhaug stammer egentlig fra det gamle bygdesamfunnet og representerer annen historie, en annen kulturell og sosial sammenheng enn den opprinnelige byens historie. I deler av de moderne byene - slik de har utviklet seg de siste 50 årene - står fysiske rester av det gamle bygdesamfunnet fram som viktige kjenne- og landemerker, og de blir paradoksalt nok viktige kulturminner for byen. 29 Rodeløkka kolonihage, Oslo Industrialiseringen medførte sterke behov for rekreasjon i «grønne omgivelser». Mens industriarbeideren skulle slippe fri fra fysiske anstrengelser i røyk og larm, hadde funksjonæren behov for å oppsøke fysiske anstrengelser - mosjonen i frisk luft. Fritidskulturen som spenner fra stell av egen hage til mer sportslig og idrettslig utfoldelse ble viktig fra de siste tiårene av 1800-årene og fikk økende betydning utover i det 20. århundre. De samme arealene som mot slutten av 1800-årene og tidlig i 1900-årene ble viktige rekreasjonsområder, er viktige også i dag, selv om de nå brukes annerledes enn før. Det dreier seg om skoger, fjord, øyer og restene av jordbrukslandskap. Og noen av dem er sterkt fristende for eiendomsutvikling, som hagekoloniene med sin betydelige rekreasjonsverdi for trangbodde byborgere og folkelige bygningskulturelle verdi. Rekreasjonsarealene er et viktig tema. Her uttrykkes ofte fritidskulturen i samspill med eldre tiders kulturminner i kulturlandskapet. 10

11 30 Ekebergrestauranten Offentlige forlystelser og fornøyelser ble utover i 1800-årene en del av rekreasjonen også for arbeiderklassen. I 1900-årene utviklet dette seg for alvor til å bli et gode for brede lag av befolkningen og har satt spor etter seg i blant annet betydelige bygninger og anlegg som kinoer og idrettsarenaer. Restauranten i parklandskapet og kolonihager er begge uttrykk for den demokratiserte fritidsutfoldelsen. 31 Parti av Oslos murby Jeg skal ikke trekke dere gjennom hele Oslo-historien frem til midten av 1800-tallet, men Oslo er et meget tydelig eksempel på den norske industrialiseringen som for en stor del gjorde seg nytte av vasskraftressursene i byenes elver. Det skjer samtidig med framveksten av nasjonalstaten og det norske demokratiet. Det er et vesentlig sosialt og kulturelt trekk som preger Oslo mer konsentrert og omfattende enn noe annet sted i landet. Og er en del av den 1800-talls urbaniteten som mer enn noe annet er karakteristisk historisk norsk urbanitet. Vi kan trekke mange små og mindre små paralleller til Oslo rundt om i landet, men ofte med fisk, ikke tømmer og tekstil som drivkraft. Denne utviklingen som preger tiden fram til 1914 riktignok med et avbrudd på grunn av krakket i 1899 sammenfaller med en rask befolkningsvekst og helt nye økonomiske og sosiale forhold. Ett av de vesentlige nye trekkene er skillet mellom arbeidssted og bolig. Meget kort oppsummert nedfeller denne historien seg i Oslo som «murbyen», som mer enn noe annet gir Oslo dens arkitektoniske og bymessige særpreg i kontrast til de «urnorske» trebyene ved kysten. Som hovedstad har Oslo betydelig karakter av sosialt likeverd, selv om også sosiale ulikheter og variasjoner kommer til uttrykk. Med leiegårder, industribebyggelsen, forretningsgårder, kirker og gravlunder, skoler og parker, sykehus og andre institusjonsbygninger, med landemerker i tårn, spir og skorsteiner er den tettbygde murbyen fra 1800-årene det dominerende bygningsmiljøet i indre Oslo. 11

12 32 Murbyen Oslo Oslo - Kart murbybebyggelsen 1800-tallsbyen, hvor de fleste gater de offentlige rommene ble stukket ut og anlagt i samme tid, gir Oslo indre by en helhet. Den er det arkitektoniske «limet» eller «bakteppet» som holder bybildet sammen. Den gir en målestokk til byen der leiegårder og monumentalbygninger er nøye avstemt i forhold til hverandre. Levanger har analog historie og egenskaper, men som treby og vel først og fremst som handelsby. 33 boligtetthet Det er verdt å merke seg at den sentrale tettbygde leigårdsbebyggelsen er det høyest utnyttete arealet og den tettest befolkede delen av Oslo. Her er det forholdsvis minst å hente for økt boligproduksjon gjennom fortetting. At den største delen av leiegårdene anslagsvis 2/3 eies av beboerne, enten som brettslag eller sameier, betyr også at storstilte totalsaneringer neppe er realistiske. Det ligger større, mer interessante og mindre konfliktfylte muligheter for boligproduksjon i indre Oslo ved omstilling av tidligere næringsområder. Dette er et av mange eksempler på at nøkterne, egentlig enkle samordnete analyser kan dempe debatter som tilsynelatende har meget høyt konfliktnivå, ofte fordi de føres på et ideologisk nivå uten kunnskap om de forutsetninger virkeligheten byr på. 34 Bergen sett fra Laksevåg Så lenge vi aksepterer at byer utvikler seg, må vi for å være realistiske erkjenne at byens fysiske miljø er mangfoldig. Det vil i prinsippet bestå av store og små fragmenter av historiske helheter. Gjenskaping av den gamle byen slik den en gang så ut, er aldri et realistisk alternativ. Vi kan bare pleie det som er der. Tilsvarende gjelder for bygningene. De består også av fragmenter. I beste fall men ytterst sjelden er de så godt dokumentert at troverdig gjenskaping kan gjennomføres. Om så må vi sikre oss at vi kan bruke den gjenskapte bygningen. Dette er særtilfellet og normalt et musealt prosjekt. Selv gjennomførte jeg ingen gjenskapinger utover rene avdekninger og reparasjoner i de rundt 30 årene jeg praktiserte 12

13 34 forts. som arkitekt med eksisterende bygninger som grunnlag,. Gjenskapning, basert på sammenligning med andre bygninger, uten nøye dokumentarisk grunnlag, vil være mer eller mindre gjetning med høy risiko for å skape uekte, falske historiske identiteter og minner. 35 København Det kgl. bibliotek Dette er en problemstilling som i høy grad også berører spørsmålet om hvordan vi passer nye bygninger til de gamle. I tabloid debatt snakkes om helst stor kontrast eller maksimal likhet. Etter min erfaring og mitt skjønn bør man heller bruke begrep som nødvendig ulikhet av hensyn til historisk lesbarhet, samhørighet og fremmedgjøring begreper som egner seg til den nyanserte samtalen. Tydelig samhørighet finner vi i Det kgl. Bibliotek i København kombinert med at modernitet og alderdommelighet lever i beste velgående side om side. Materialvalget og den arkitektoniske henvendelse spiller en stor rolle i dette resultatet. Bildet fra 1991 viser situasjonen før tilbygget med Den sorte diamant som kontrasterer meget og forstyrrende sterkt. 36 Bergen Kong Oscars gate 37 Bryggesporen Forsøket noen har gjort i Kong Oscars gate i Bergen på å oversette et tradisjonelt arkitektonisk tema til moderne formspråk, resulterte i det en kollega har kalt u-artikulert vrøvl. Og jeg tenderer til å være enig. Det sannsynlige forbildet ligger et par tre hus hitover med adresse Bryggesporen. 40 Helsinki I 38 Bergen Markens gate mot sør 39 mot nord Markens gate i Bergen føyet Anna og Jostein Molden inn et nybygg som nettopp har tilstrebet tilhørighet i et forholdsvis sammensatt, mangfoldig bygningsmiljø. Overordnet volumform, grad av åpenhet og materialbruk i fasaden er beslektet med omliggende bygninger, kanskje tydeligst i blikket mot nord. De ganske så forskjellige boligleiegårdene i Helsinkis Eira-strøk er 13

14 et annet vitnesbyrd om verdien av samhørighet gjennom slektskap i materialer og geometri, på tvers av egentlig ulik stil. 41 Lillehammer Storgata Én viss grad av samhørighet mellom en forholdsvis ny bygning og de omliggende bygningene i Storgata i Lillehammer bunner i respekt for den grunnleggende målestokken formatet takform og materialbruk, mens fargebruken motarbeider samhørigheten. 42 Maridalsveien 3, Oslo - Byarkivet I Oslo finner vi Byarkivet i rød tegl føyet inn av Fredrik Torp i et gammelt industrikvartal bryggeri hvor samhørigheten først og fremst bunner i målestokksforholdene og analoge forhold mellom bærende og båret. Materiallikhet er også ute og går, men til en tredje, en teglbygning i kvartalet, som ikke sees her. I denne historien inngår at den høye sokkeletasjen i utgangspunktet var Noras fruktlager i primitiv betongkonstruksjon. Dvs. at en materiell ressurs ble inkorporert i et nytt resultat. 43 Nordnesboder, Bergen før utbygging 44 Nordnesboder med Fiskeridirektoratet 45 fade ut 42 Det kan passe å avslutte her: HUS OG BYER VERNES FORDI DE ER RESSURSER. Min overbevisning er at det er ved å ta ressursbegrepet på alvor at vi kan lære oss å leve med gammelt og nytt side om side, lære oss å bygge bro mellom det heslige nye og det tilsynelatende forfalne gamle. For hus slutter ikke å være ressurser fordi de blir gamle. De blir bare gamle ressurser. Fra andre sammenhenger vet vi at gamle ressurser kan være spesielt verdifulle. De er tekniske og økonomiske ressurser med allerede anvendte materialer og arbeid. De er kulturelle ressurser som gir oss kulturelle impulser og innsikt. De er miljømessige ressurser som gir oss variasjon i de fysiske omgivelsene og variasjon i det sosiale innhold. 46 Slutt Takk for oppmerksomheten! 14

15 KULTURARVEN SOM RESSURS OG PREMISS FOR BYUTVIKLINGEN

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Det er ALLTID noe der fra før Bronsealder gravhaug 2 Hustufter fra folkevandringstid 3 Stakktufter og gardfar 4 Steingjerder nyere tid 5 Bunker med mitraljøsestilling 2. verdenskrig 6 Sauer 1987

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Murbyen Oslo: 1800-talls leiegårder, skoler, kirker, industri

44

45 København Foto Dag Nilsen

46 Bergen Foto Dag Nilsen

47

48 Helsinki Foto Dag Nilsen

49

50

51

52 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle

Den femte nattevakt. Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Den femte nattevakt Prosjektrapport i aar 4912 eksperter i team, våren 2008, bærekraftig arkitektur for alle Elin Kristina Tangen - Caroline Therese Tjernås - Bjarne Josefsen - Tormod Haugen Steinbakken

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer

VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer VI og DE En håndbok om kommunikasjon på tvers av kulturer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Idé, tekst, oppgaver og illustrasjoner: Siv Lakou Noen tekster og fotos: IMDi Forord I perioden 1999-2001

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen

HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Nils Jacobsen HVA ER EN BY? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. Er dette en by? foto: N. Jacobsen Nils Jacobsen Faggruppe for byutvikling og urban design Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier.

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier. hehabstract. Menneskenes natursyn har endra seg gjennom tidene. Vårt syn på naturen preger selvsagt våre handlinger overfor den. Denne utredninga fokuserer på hvordan mennesker som jobber i næringslivet,

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid ISSN nr. 1501-6064 ISBN-978-82-488-0037-8 FO 17/2010 FO 17/2010 Trine-Lise Offergaard løfter med denne boken frem sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid. Bærekraftig utvikling har

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer