INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011"

Transkript

1 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl Velkommen 2. Valg av møtedirigent 3. Valg av 2 referenter og 2 møtevitner 4. Vedta dagsorden 5. Behandle styrets årsberetning for Behandle revidert regnskap for Behandle innkomne forslag - Forslag fra styret om å redusere styrets størrelse. Vedtektsendring. 8. Drøfte handlingsplan for kommende periode 9. Behandle budsjett for kommende periode 10. Valg av styre og vara 11. Valg av revisor 12. Valg av valgkomite Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet, ca kl 19, holder advokat Erik Mørch foredrag med tittel Barnelovens konsekvenser for barn. Har du selv gått i fella? Sliter du? Setter den andre forelderen barna opp mot deg? Hva kan du gjøre? Velkommen! Med vennlig hilsen For Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus Sølvi Leander leder

2 Årsberetning Foreningen 2 Foreldre Fylkeslag: Oslo og Akershus År: 2010 Foreningens formål Foreningen 2 Foreldre arbeider for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem. Vi mener dette best oppnås ved å sikre at barna får beholde begge foreldre som ressurser og kan motta livslangt foreldreskap fra begge foreldre, også om mor og far ikke er kjærester lenger. Barns rett til et familieliv med begge foreldre er nedfelt i så vel FNs barnekonvensjon som i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Foreningen jobber for at begge biologiske foreldre gis felles foreldreansvar og felles omsorg og ansvar for felles barn, og for likestilling og likeverd på det familiepolitiske området. Det vises for øvrig til Foreningen 2 Foreldres vedtekter. Styret Styret består ved inngangen til 2011 av følgende personer: Ansvar Adresse Telefon E-post Leder: Sølvi Leander Salmakertunet 5, 1400 Ski Kasserer: Rune Harald Rækken Røsslyngen 16, Harestua Nestleder: Bjørnar Strøm Styremedlem: Peter Meidell Pilestredet Park 32, seksjon 55, 0176 Oslo Styremedlem: Erik Mørch Styremedlem: Stener Bjørnstad Styremedlem: Dag Backer Maridalsveien 309, 0872 Oslo vara: Ole Andreas Berg Rusten vara Runar Åsgård 3. vara: Lill Hege F. Høimyr Messepromenaden 11, Oslo 4. vara: Roger Sollied Johansen Lalienveien 6, 1453 Bjørnemyr Styrets møter Styret har i denne årsmøteperioden hatt 11 styremøter : 10. mars, 13. april, 11. mai, 8. juni, 24. august, 14. september, 12. oktober, 9. november, 7. desember, og i og 25. januar. Økonomi Fylkeslaget søkte Oslo kommune om kroner i driftsstøtte for Oslo kommune tildelte fylkeslaget en grunnstøtte (driftsstøtte) på kroner Driftsresultat for F2F Oslo og Akershus i 2010: kroner 3.865,-. Egenkapitalen per : kroner 9.326,-. Medlemsoversikt Fylkeslaget hadde per : 334 medlemmer. Tilsvarende per : 359 medlemmer, en nedgang på 25. Side 1/3

3 Saker i perioden Roger Sollied Johansen, Erik Mørch og Rune H. Rækken har vært aktive i trykte media og etermedia på vegne av F2F. Sølvi Leander har levert til reportasjer skrevet av journalist Linn Herredsvela om samlivsbrudd og sykefravær på bakgrunn av Sorg uten blomster til Ukebladet Ledelse og Tara. Peter Meidell og Rune Harald Rækken inngår i redaksjonen for medlemsbladet Foreningen 2 Foreldre, og Lill Hege Høimyr og Sølvi Leander har bidratt med artikler og informasjon til bladet. Fylkeslaget er privilegert som etter landsmøtet 2009 har styremedlemmer som også sitter i hovedstyret. Roger Sollied Johansen leder hovedstyret, Rune H. Rækken er nestleder, Peter Meidell og Lill Hege Furulund Høimyr er styremedlemmer og Bjørnar Strøm er vara til hovedstyret. Fylkeslaget har bistått hovedstyret med planlegging og gjennomføring av F2F-seminaret i oktober som også var en markering av foreningens 25-års jubileum. Sorg uten blomster Undersøkelsen Sorg uten blomster fra 2006 om samlivsbrudd og sykefravær har blitt gjenopptatt etter fylkeslagets kontakt med Folkehelseinstituttet, og det er inngått avtale med F2F hovedstyre om å forske videre på restdataene fra undersøkelsen. Resultatene vil bli presentert i artikler i fagtidsskrifter fremlagt av de to forskerne Anne Reneflot og Melanie Straton. Lokale aktiviteter F2F Oslo og Akershus har i perioden betjent F2Fs vakttelefon på dagtid ved Peter Meidell. Hver tirsdag kveld har Øystein Rudjord stått for dette i vårt fylkeslag, mens Sølvi Leander har vikariert og hatt vakter ved behov. Fylkeslaget har arrangert temamøter i perioden. Familievernkontoret i Follo har snakket om mekling, jurist Øystein Rudjord har snakket om mekling og veien fram mot rettsprosess, og advokat og psykolog Grethe Nordhelle har snakket om manipulasjon. Jussens begreper og betydning for barn og foreldre har vært tema på flere av møtene hvor advokat Erik Mørch har snakket om tiden etter bruddet, muligheten for rettsmekling og hva skjer hvis det blir rettssak. Det har vært anledning til å stille spørsmål uavhengig av temaene, og tilbakemeldingene har vist at møtene har vært både nyttige og bevisstgjørende. Møtene har samlet fra en håndfull og opp til 45 personer. Web Fylkeslagets websider har vært oppdatert med lokale aktiviteter og lokale nyheter. Derimot har prosjektet om videreutvikling av nettsidene som fylkeslaget har på oppdrag fra hovedstyret blitt forsinket grunnet arbeidsmessige forhold for leder av prosjektet. Kontakt med medlemmene Alle medlemmene i Oslo Akershus og omkringliggende fylkeslag har mottatt invitasjon til temamøtene i F2Fs kontor ble i februar 2010 nedlagt og administrativ leder oppsagt grunnet anstrengt økonomi i foreningen, noe som har gjort det vanskeligere for medlemmene i Oslo og Akershus å motta personlig bistand fra foreningen gjennom fremmøte på kontoret. Dette var Side 2/3

4 et viktig tilbud for enkelte, og var mulig så lenge foreningen hadde en administrasjon i hovedstadsområdet. Peter Meidell tilbyr gratis rettshjelp til F2Fs medlemmer, og han besvarer også F2Fs telefon på dagtid og e-post. En stor takk til Peter som er i kontakt med 2-3 medlemmer hver dag. Øvrige tillitsvalgte og vakttelefonen mottar også henvendelser fra medlemmene. Det ble i 2009 vedtatt en fadderordning slik at nyinnmeldte medlemmer kan få tettere oppfølging av sin fadder. Denne ordningen har ikke kommet ordentlig i gang ennå, dog får alle nyinnmeldte i fylkeslaget personlig velkomstmelding fra leder med relevant informasjon. Egenevaluering Handlingsplan 2010 versus hva som er utført? En gjennomgang viser at vi har dekket bra de oppgavene som er prioritert i handlingsplanen, til tross for få ressurser som har dratt lasset. Handlingsplanens oppgaver som skulle følges opp har vært dekket mindre bra. Hva har vært bra? Ingen interne konflikter Bra faglige møter, bra oppslutning og diskusjoner Svært fornøyd med at F2F-bladet igjen utkommer regelmessig i papirutgave Hva er vi mindre fornøyd med? Oppsigelsen av F2Fs administrasjonsleder pga svak økonomi i foreningen Barneministerens reservasjoner til likeverdig foreldreskap i forbindelse med foreldrepermisjonen Reverseringen av flere viktige endringer foreslått av barnelovutvalget i NOU 2008:9 og vedtatt ny barnelov Vanskelighetene med å skape en samfunnsdebatt rundt barneloven og dens betydning for barn og foreldre. Websiden fungerer ikke godt nok, er for statisk, noe som skyldes få innspill om saker Fortsatt liten aktivitet i gruppen F2F på Facebook Det understrekes at de fleste av disse negative faktorer har vært utenfor fylkeslagets herredømme. Oppsummering Fylkesstyrets linje med bevisst å være en støttefunksjon for hovedstyret har båret gode frukter, og halvparten av hovedstyrets medlemmer kommer fra Oslo og Akershus. Det har vært arbeidsro og godt klima for gjennomføring av aktiviteter, både sentralt og lokalt. Den viktigste aktiviteten i denne perioden har etter styrets syn vært bidrag til gjenopptagelse av undersøkelsen Sorg uten blomster som blir forsket videre på av Folkehelseinstituttet. Oslo, 13. januar 2011 Styret F2F Fylkeslag Oslo og Akershus Sølvi Leander (Sign.) leder Side 3/3

5 Regnskap for 2010 F2F, Oslo og Akershus Fylkeslag Budsjettpost Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Saldo 1/ ,52 Inntekter Ut Inn Medlemskontingent 04.jan bankomkostninger 102 Seminarer (inngangspenger) 02.feb bankomkostninger 122,5 Andre Tilskudd/tilbakeføring fra DNB 09.feb Støtte fra hovedlaget Driftstilskudd fra Oslo Kommune mar bankomkostninger 160,5 Støtte hovedstyret apr bankomkostninger 133,00 Sponsing annonse 06.apr Utlegg årsmøte Sølvi Leander 1546,00 Diverse Salg 03.mai bankomkostninger 143 Renter 14, mai Møteromsleie 2550,00 Møteromsleie 15/3 Sum Inntekter jun bankomkostninger 113,50 07.jun Møteromsleie 1550,00 Møteromsleie 12/5 Kostnader 01.jul bankomkostninger 157,50 Kontorleie jul Møteromsleie 2732,00 Møteromsleie 8/6 Strøm/vannavg. 02.aug bankomkostninger 124,50 Telefon/internett 19.aug Tilskudd fra Oslo Kommune 20000,00 Lønnsbidrag til Hovedstyret sep bankomkostninger 149,50 Kotorutg./rekv. 01.okt bankomkostninger 137,50 Bøker/litteratur 01.nov bankomkostninger 134,00 Oppdatering WEB sider F2F nov Møteromsleie 3420,00 Møteromsleie 14/9 Fremmedspråk, oversettelse to språk 29.nov Forskudd S Leander for juleavsl. 5000,00 Stand materiell/stand arr 01.des bankomkostninger 154,50 Stand arrangement 16.des Møteromsleie 2910,00 møteromsleie 24/8 Styremøter des Møteromsleie 4810,00 møteromsleie 12/10 Årsmøtekostnader des Rente 14,67 Landsmøte Gaver/blomster 250 Reklamemateriell i hht avtalte m/oslo Kom 2005 Medlemsaktiviteter/sosiale aktiviteter Medlemsmøter Seminarer rådgivning, vår og høst Sum Utgifter 26150,00 Bankomkostninger Sum Inntekter 30014,67 Reklame/annonse Div. Utlegg (porto mm) Sum Saldo 9326,19 Resultat ,67 Balanse pr Ar 2010 Ar 2009 År 2008 Eiendeler og omløpsmidler Bankinnskudd Sum eiendeler og omløpsmidler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld til F2F Hovedlag Note 1 Gjeld til Oslo Kommune Note 2 Tilført i form av driftsresultat Sum egenkapital og gjeld

6

7

8 Forslag fra styret til årsmøtet Bakgrunn for forslaget: Det kan synes som at antall styremedlemmer er for mange i forhold til en moderne livsstil og travel hverdag, noe som medfører mye forfall til styremøtene og derfor lite tilfredsstillende saksbehandling. På bakgrunn av dette foreslår styret for årsmøtet å redusere dagens 6 styremedlemmer og 4 vararepresentanter i tillegg til leder til 4 styremedlemmer i tillegg til leder og 2 nummererte vara. Dette betyr en reduksjon på antall personer fra 11 til totalt 7. Dette betyr at vedtak er gyldig med minimum 3 styremedlemmer til stede på møtene. Forslaget krever vedtektsendring og som krever 2/3 flertall, jfr vedtektenes 9.1. Det nevnte forslaget krever endring i F2F Oslo og Akershus vedtekter 2.4 nr 8 og lyder: Ordinært årsmøtet skal: 1. Velge ordstyrer, 2 referenter og 2 møtevitner til å underskrive protokollen. 2. Godkjenne innkalling og sakliste. 3. Behandle styrets årsmelding for foregående år. 4. Behandle fylkeslagets reviderte regnskap for foregående år. 5. Vedta ansvarsfrihet for styret 6. Behandle innkomne saker og saker fremmet av fylkeslagets styre eller av hovedstyret. 7. Behandle handlingsplan for kommende år. 8. Foreta valg av: a) styreleder (fylkesleder). b) 6 styremedlemmer. c) minimum 4 nummererte varamedlemmer. d) revisor. e) valgkomité med minst 2 medlemmer. Alle kandidater må ha fulle medlemsrettigheter i F2F. Forslag til ny 2.4 Ordinært årsmøtet skal: 1. Velge ordstyrer, 2 referenter og 2 møtevitner til å underskrive protokollen. 2. Godkjenne innkalling og sakliste. 3. Behandle styrets årsmelding for foregående år. 4. Behandle fylkeslagets reviderte regnskap for foregående år. 5. Vedta ansvarsfrihet for styret 6. Behandle innkomne saker og saker fremmet av fylkeslagets styre eller av hovedstyret. 7. Behandle handlingsplan for kommende år. 8. Foreta valg av: a) styreleder (fylkesleder). b) 6 4 styremedlemmer.

9 c) minimum 4 2 nummererte varamedlemmer. d) revisor. e) valgkomité med minst 2 medlemmer. Alle kandidater må ha fulle medlemsrettigheter i F2F. 2.4 lyder Styremøter holdes etter styreleders innkalling, eller når minst 4 styremedlemmer forlanger det. Observatører kan innkalles etter behov. Styreleder, eventuelt nestleder, leder styremøter, og har ansvaret for at det føres protokollreferat. Vedtak er gyldig når minst 4 styremedlemmer er til stede og når leder eller nestleder er blant disse. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Forslag til ny 2.4 Styremøter holdes etter styreleders innkalling, eller når minst 4 3 styremedlemmer forlanger det. Observatører kan innkalles etter behov. Styreleder, eventuelt nestleder, leder styremøter, og har ansvaret for at det føres protokollreferat. Vedtak er gyldig når minst 4 3 styremedlemmer er til stede og når leder eller nestleder er blant disse. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Oslo, 13. januar 2011 Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus Styret

10 OSLO AKERSHUS Handlingsplan F2F Oslo og Akershus Periode: 2011 Faste aktiviteter - Rådgivningstjeneste og juridisk veiledning mandag, onsdag, torsdag, fredag kl Rådgivningstjeneste tirsdag kl Arrangere faglig orienterte medlemsmøter Prioriterte aktiviteter - styrke og tilrettelegge for aktivitet som genererer medlemskap i F2F og styrker økonomien - arbeid mot media og medlemsbladet - oppdatering av F2Fs webside - bruke sosiale media i større grad Følges opp - Organisasjonsutvikling i samarbeid med hovedstyret og andre fylkeslag F2F Oslo Akershus Styret

11 Budsjett 2011 F2F, Oslo og Akershus Fylkeslag Drift Oslo og Akershus fylkeslag Budsjettpost Budsjett 2011 Budsjett 2010 til sammenligning Inntekter Aktivitetsstøtte Oslo Kommune Grunnstøtte Oslo Kommune Prosjektstøtte fra hovedstyret Sum Inntekter Kostnader Oppdatering WEB sider F2F Stand materiell/stand arrangement Styremøter Årsmøtekostnader Landsmøte Medlemsaktiviteter/sosiale aktiviteter Medlemsmøter Seminarer rådgivning hele F2F Bankomkostninger Reklame/annonse Sum Resultat

12 Til Årsmøtet 2011 i Foreningen 2 Foreldre - Oslo og Akershus fylkeslag INNSTILLING FRA VALGKOMITÈEN I henhold til fylkeslagets vedtekter skal styret bestå av 7 faste styrerepresentanter og 4 vararepresentanter. Valgkomitèen har ikke lykkes med tilstrekkelig antall kandidater til å fylle alle styreplassene. Vi er også kjent med at Årsmøtet 2011 skal behandle en vedtektsendringer som hvis den blir vedtatt vil redusere antall styremedlemmer. Valg av styremedlemmer Styreleder: Valgkomitèen har ikke funnet noen kandidater som har vært villige til å påta seg styreledervervet. Faste styremedlemmer: Sølvi Leander Rune Harald Rækken Erik Mørch Bjørnar Strøm Ole Andreas Berg Rusten NN NN Varamedlemmer: Lill Hege Furulund Høimyr Peter Meidell NN NN Revisor: Christian Dye. Alle kandidater er forespurt og villig til å ta de nevnte verv. Oslo, den 14. januar 2011 Øystein Rudjord (sign) Bjørn Kristian Rudaa (sign)

13 OSLO AKERSHUS Valgkomité neste styreperiode Styret innstiller på følgende personer til valgkomité for neste styreperiode: Øystein Rudjord og Bjørn Kristian Rudaa. Begge er forespurt og villig til å ta på seg oppgaven. F2F Oslo Akershus Styret

14 Vedtekter for Foreningen 2 Foreldre, Oslo og Akershus fylkeslag. Vedtatt på ordinært årsmøte Navn, formål og virkeområde 1.1. Foreningen 2 Foreldre, Oslo og Akershus, er et fylkeslag av Foreningen 2 Foreldre (F2F). Fylkeslaget omfatter F2F-medlemmer i Oslo og Akershus fylke Fylkeslaget skal arbeide i samsvar med hovedorganisasjonens formålsparagraf og øvrige vedtekter. Oppstår det motstrid mellom fylkeslagets og hovedorganisasjonens vedtekter, skal hovedorganisasjonens bestemmelser gå foran. Fylkeslaget skal fremme F2Fs målsetninger og virksomhet innen sitt geografiske virkeområde. Fylkeslaget skal i tillegg til lokaldrift ha en støttefunksjon til hovedstyret Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 2 Årsmøtet 2.1. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet, der alle medlemmene har møte-, tale-, forslagsrett og stemmerett Ordinært årsmøte skal holdes innen utløpet av januar hvert år. Styret plikter å varsle om årsmøtet direkte til medlemmene minst 4 uker før møtet avholdes. Varselet skal angi tid og sted for møtet. Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig 2 uker før årsmøtet. Innkalling med sakliste skal sendes medlemmene minst 1 uke før årsmøtet, med kopi til hovedstyret. Saksdokumenter skal på forespørsel sendes medlemmene. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Postadresse sekretariat Telefon Elektronisk post Postboks 2777 Solli Oslo Internett Org. nr

15 2.3. Årsmøtet skal holdes i den kommune som fylkeslaget har sitt hovedkontor. Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av foreningen. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på saklisten i innkallingen. Ingen har mer en én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det skal føres protokoll fra årsmøtet Ordinært årsmøtet skal: 1. Velge ordstyrer, 2 referenter og 2 møtevitner til å underskrive protokollen. 2. Godkjenne innkalling og sakliste. 3. Behandle styrets årsmelding for foregående år. 4. Behandle fylkeslagets reviderte regnskap for foregående år. 5. Vedta ansvarsfrihet for styret 6. Behandle innkomne saker og saker fremmet av fylkeslagets styre eller av hovedstyret. 7. Behandle handlingsplan for kommende år. 8. Foreta valg av: a) styreleder (fylkesleder). b) 6 styremedlemmer. c) minimum 4 nummererte varamedlemmer. d) revisor. e) valgkomité med minst 2 medlemmer. Alle kandidater må ha fulle medlemsrettigheter i F2F Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig dersom noen krever det. Ved skriftlig avstemming kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som kan føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater enn det som velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. 3 Ekstraordinært årsmøte 3.1. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 ukers varsel dersom fylkeslagets styre finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det fremmes skriftlig krav om det av hovedstyret eller av minst 1/4 av fylkeslagets medlemmer.

16 Innkallingen skal skje etter de samme reglene som for ordinært årsmøte. 4 Styret 4.1. Styret er fylkeslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene og er fylkeslagets utøvende organ. Forvaltningen av fylkeslaget hører under styret. Styret skal sørge for at fylkeslagets formål ivaretas, og at aktiviteter foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal holde seg orientert om fylkeslagets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll Styret konstituerer seg selv og velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer og evt. sekretær. Styrets leder kan ikke være kasserer Styret skal: 1. Sørge for at fylkeslagets godkjente årsmeldinger, årsregnskaper, protokoll fra årsmøter og styremøter, handlingsplan og budsjett sendes til hovedstyret innen den frist hovedorganisasjonens vedtekter oppstiller. Fylkeslagen årsregnskaper skal godkjennes av hovedstyret. 2. Følge opp pålegg fra årsmøtet eller hovedstyret. 3. Ta opp til behandling og arbeide med andre saker som fremmer fylkeslagets og F2Fs formål Styremøter holdes etter styreleders innkalling, eller når minst 4 styremedlemmer forlanger det. Observatører kan innkalles etter behov. Styreleder, eventuelt nestleder, leder styremøter, og har ansvaret for at det føres protokollreferat. Vedtak er gyldig når minst 4 styremedlemmer er til stede og når leder eller nestleder er blant disse. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme Fylkeslaget forpliktes ved styret. Styret kan meddele prokura. 5 Medlemskap 5.1. Medlemsrettigheter og plikter følger til enhver tid vedtektene til hovedorganisasjonen.

17 6 Økonomi, regnskap og revisjon 6.1. Kasserer er ansvarlig for fylkeslagets midler og den daglige regnskapsførsel Kasserer avslutter og gjør opp regnskapet hvert år pr. 31.desember. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet Fylkeslagets årsmeldinger og regnskaper skal avgis av styret og underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom noen har innvendinger mot årsregnskapet eller årsmeldingen skal vedkommende underskrive med forbehold, og gi en nærmere redegjørelse for sine innvendinger i merknad til årsmeldingen eller regnskapet. 7 Hovedorganisasjonens landsmøte 7.1. Fylkeslagets styre har ansvaret for å forberede og behandle innkomne saker til hovedorganisasjonens landsmøte, samt velge delegat(er) med stemmerett til dette landsmøte. Minst en av delegatene skal være valgt styrerepresentant. 8. Oppløsning 8.1. Oppløsning av Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus fylkeslag kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Dersom mindretallet består av flere enn 15 medlemmer, kan de bringe vedtaket om oppløsning inn for hovedstyret. Hovedstyret kan da forlange ny behandling. Dersom minst 3/4 av Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus på ekstraordinært årsmøte opprettholder vedtaket, er fylkeslaget oppløst Ved Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus oppløsning tilfaller fylkeslagets midler og utstyret F2F's hovedorganisasjon. 9 Vedtektsendringer 9.1. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endring av fylkeslagets vedtekter skal godkjennes av hovedstyret.

18 10 Ikrafttredelse Vedtektene gjelder for Foreningen 2 Foreldre, Oslo-Akershus fylkeslag av Foreningen 2 Foreldre og gjøres gjeldende fra den

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013)

LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) LOVER FOR TERTNES IDRETTSLAG ALLIANSE (Vedtatt på Årsmøte 23.4.2013) Punkter fremhevet med rød skrift = nye bestemmelser i lovnormen som ikke allerede fremkommer i våre gamle vedtekter. Punkter med grønn

Detaljer

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF INNHOLDSFORTEGNELSE I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer... 3 4 Medlemskontingent og avgifter... 4 II. TILLITSVALGTE OG

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 1, stiftet 21. august 1952, med senere endringer, senest av 6. november 2012

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for Arendal Undervannsklubb (AUK), stiftet 1 september 1966, med senere endringer, senest av 15 januar 2013. godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 24.01.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Klubbens

Detaljer

LOV for Cirrus RC Flyklubb

LOV for Cirrus RC Flyklubb LOV for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklybb, stiftet 5. mars 1969, med senere endringer, senest av 14. november 2013, godkjent av Lovutvalget i Oslo idrettskrets den 27. januar 2014. I. INNLEDENDE

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

LOV FOR ELLINGSRUD RYTTERKLUBB (basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR ELLINGSRUD RYTTERKLUBB (basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR ELLINGSRUD RYTTERKLUBB (basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Ellingsrud rytterklubb 1, stiftet 26.10.1972 med senere endringer, senest av 18.03.2013

Detaljer