Hedmark Sau og Geit Org.nr Årsmelding 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013"

Transkript

1 1 Årsmelding 2013

2 2

3 3 Innhold Sakliste til årsmøtet 2014 s. 4 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit s. 5 Årsmøtet 2013 s. 5 Styrets arbeid s. 7 Møter og representasjon s. 8 Profilering og sponsorer s. 9 Medlemstall i lokallaga s. 10 Lokallagsledere s. 10 Hjemmeside s. 11 Regnskap Hedmark Sau og Geit s. 12 Revisjonsberetning Hedmark Sau og Geit s. 13 Småfeholdet i Hedmark s. 14 Organisert beitebruk i Hedmark s. 15 Rovdyrskader og erstatning s. 16 Avslutning fra styret i Hedmark Sau og Geit s. 17 Avlsutvalget for sau i Hedmark / Værring 30 s. 18 Regnskap for Værring 30 s. 22 Revisjonsberetning s. 23 Fagråd Geit i Hedmark s. 24 Hedmark Gjeterhundlag s. 25 Regnskap Hedmark Gjeterhundlag s. 27 Revisjonsberetning Hedmark Gjeterhundlag s. 27

4 4 Sakliste til årsmøte i Hedmark Sau og Geit 2014 Møtested: Gammelstu Stai, Imsroa Møtestart: 19. februar 2014 Kl Sakliste: 1. Åpning 2. Opprop av utsendinger 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen sammen med møteleder Valg av 2 personer til tellekorps 5. Årsmelding for fylkeslaget Regnskap Saker til behandling 8. Valg a. Leder for 1 år b. 2 styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år c. Nestleder for 1 år d. 3 varamedlemmer for 1 år e. 2 revisorer og 1 vara for 2 år f. 1 medlem til valgkomiteen m/ personlig vara for 3 år g. Møteleder og vara for årsmøtet 2014 h. Godtgjørelse til tillitsvalgte i. Ingen landsmøtedeltakere i år 9. Behandling av saker 10. Arbeidsplan og budsjett Tid og sted for årsmøte 2014

5 5 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit 2013 Styret: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer: Sekretær/kasserer: Regnskapsfører: Revisorer: Ole Jakob Akre, Rendalen Martin Mostue, Stange Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal Kjell Eierholen, Grue Charlotte Ryen, Folldal 1. Marit Mjøen Solem, Kvikne 2. Ole Anton Brænd, Sollia 3. Elin Baugslien, Alvdal Toril Hårdnes, Nortura Vekstra Nord-Øst BA v/ Ole Nyhus Sigurd Stølan og Knut Magnar Holmen Fv. Ola Dagfinn Gløtvold, Ole Jakob Akre, Toril Hårdnes og Martin Mostue, Spitsbergseter Foto: Oppland Sau og Geit. Årsmøtet i Hedmark Sau og Geit 2013 Årsmøtet ble holdt på Gudbrandsdal Spitsbergseter Hotell, Ringebu lørdag 16. februar Nestleder Øystein Sørby ønsket velkommen og redegjorde for at leder Hege Brendryen var sjukmeldt og ikke kunne stille. Sørby overlot ordet til ordstyrer Erik Danielsen. I leders fravær talte Ola D. Gløtvold fra styret til årsmøteforsamlingen.

6 6 Under oppropet ble det registrert 32 stemmeberettigede. Totalt er det 41 representantplasser. 13 av 21 lokallag var representert. Torgunn Brohaug og Ulf Skårholen ble utnevnt til å skrive under møteprotokollen. Resolusjon vedtatt av årsmøtet 2013: Ulveforvaltningen må endres nå! Fagråd Geit fremmet en sak angående representasjon på fylkesårsmøtet for geitprodusentene utover lokallagskvotene. Det er nødvendig med vedtektsendring i lagslovene for å gi stemmerett til geit-representanter utenom lokallagsrepresentantene. Geitprodusentene må derfor gå veien via representasjon i fylkesstyret og lokallaga. Jan Aarskog, Ringsaker ble tildelt vandrepremie for beste avkomsgranska NKS-vær i Hedmark i 2012 for væren Filops med O-indeks 147. Vandrepremie for beste avkomsgranska spælvær i 2012 ble tildelt Anne Ingeborg og Magne Horten, Os for væren Kurt Hort med indeks 130. Nortura ved tilførselsleder Erling Skurdal overrakte vandrepremie for gjeterhund som skal gå til fylkesmesteren. Den ble tildelt Jo Agnar Hansen og hunden Tysswg Kate. Erling Skurdal, Nortura deler ut vandrepremier for gjeterhund til fylkesmester Torkjell Solbakken i Oppland og Jo Agnar Hansen i Hedmark.

7 7 Styrets arbeid Det er avholdt 7 styremøter. Totalt har det vært behandla 43 saker. Bl.a. kan følgende saker nevnes: Arrangert tre dialogmøter med lokallagene i samarbeid med FKT- prosjektleder. Fordelt over tre regioner Telefonkontakt med lokallagene Planlegge markdag i et fellesbeiteområde i Vingelen i 2014 Forslag på representanter til råd og utvalg i NSG Midler til dommerkurs Søknad om midler til en rovdyrkontakt i fylkeslagets regi Utmerkelse for beste geitebukk i fylket Utarbeidet en felles mal som brukes ved klage på avkortning av erstatning ved rovviltskader Samarbeid med andre organisasjoner i fylket. Også landbruksavdelingen hos fylkesmannen. Få til større trykk fra organisasjonene her i fylket og nabofylker inn mot statlige organer. (LD, MD, DN) Felles anmodning fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukerlag til klima og miljøvernministeren og mat og landbruksministeren om å trekke høring om forskrift for erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Dette er videresendt til fylkesrådet i Hedmark, fylkesordføreren i Hedmark, regionråda i Hedmark, rovviltnemnda i Hedmark og til de politiske partiene som er representert på Stortinget. Hedmark Sau og Geit har uttalt seg i følgende saker: 21 februar: Støtteerklæring til Løten og Vang Beitelag angående stans av lisensjakt på gaupe. 28. februar: Høring angående satser til forebyggende tiltak mot rovviltskader mars: Klage på ulvefellingsområde sammen med Hedmark Bondelag og Hedmark Bondeog Småbrukerlag 13. juni: Pressemelding angående miljøforvaltningas handtering av rovdyrpolitikken i samarbeid med Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukerlag, Elgå Reinbeitedistrikt og TYR 14. november: Høring om forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark 23. november: Høring om Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt Hedmark Sau og Geit har arrangert: 17. juni: Regionmøte for lokallaga i midt-fylket, Løten: Ole Jakob og Martin 18. juni: Regionmøte for lokallaga i nord-fylket, Tolga: Ole Jakob og Ola D juni: Tur til Skottland for medlemmene i samarbeid med Oppland SG hvor det var 70 deltakere og nesten halvparten var fra Hedmark. Det var innvilget BSF-midler til turen. 5. september: Regionmøte for lokallaga i sør-fylket, Kirkenær: Ole Jakob, Martin og Kjell. Leder i NSG, Tone Våg deltok. Regionmøtene ble arrangert i samarbeid med Øyvind Løken i FKT-prosjektet.

8 8 Fra Skottlandsturen Foto: Pål Kjorstad Kontakt med lokallaga Styret har prøvd å bedre kontakten med lokallaga gjennom telefonkontakt med lokallagslederne. Målet er å få flere lokallag til å rapportere inn til fylkeslaget og få innspill på hva medlemmene ønsker. Generelt oppleves det som om mye av aktiviteten skjer gjennom beitelaga. Småfeprogrammet bør utnyttes bedre. Organisering av ullinnsamling går greit i de fleste lag. Det gis uttrykk for at det er vanskelig å holde gløden oppe i en del lokallag. Det var ønsker om fagdager, seminkurs og økt satsing på å få fram lam til kåring. Det var en gjennomgående bekymring rundt rovdyrkonflikten og erstatningsproblematikken. Sammenslåing av små lag ble også nevnt i tillegg til ønske om pengestøtte til lokallaga. Lokallagsansvar: Charlotte: Alvdal, Folldal, Kvikne, Sollia, Tynset Kjell: Eidskog, Elverum, Grue, Kongsvinger, Odal, Øvre Solør Ola Dagfinn: Engerdal, Os, Rendalen, Tolga, Trysil Martin: Løten og Vang, Ringsaker, Romedal og Stange, Stor-Elvdal, Åmot Møter/representasjon 3. januar: Rovdyrutvalget i Hedmark Bondelag: Øystein Knutsen. 21. januar: Møte om felles rovdyrforvaltning i Forollhogna: Magne Horten 11. februar: Dialogmøte med rovviltnemnda i Hedmark: Øystein Knutsen og Ola D. Gløtvold 12. februar: Styremøte i Hedmark Bondelag - innspill til jordbruksforhandlingene: Øystein Sørby 5. mars: Nasjonal Beitekonferanse, Oslo: Ole Jakob Akre 7. mars: Beitekonferanse, Fylkesmannen i Hedmark, Elverum: Ole Jakob Akre, Martin Mostue og Kjell Eierholen 12. mars: Representantskapsmøte NSG: Ole Jakob mars: Landsmøte NSG: Ole Jakob, Martin og Marianne Rønning 18. mars: Rovviltnemnda i Hedmark, Fordeling av FKT-midler: Ola D.

9 9 21. mars: Fylkesmannen i Hedmark, Rovvilterstatning og dokumentasjonsgrad: Martin 22. mars: Landbruksdepartementet, Rovdyrproblematikken: Martin og Ola D. 21. mai: Møte i Styringsgruppa for Småfeprogrammet: Charlotte Ryen 3. juni: Samarbeidsmøte med Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukerlag, Tyr, Elgå Reinbeitedistrikt og leder i Rovviltnemnda: Ole Jakob, Martin og Ola D. 11. juli: Samarbeidsmøte med Oppland Sau og Geit og Oppland Bonde og Småbrukerlag, Ringebu: Ole Jakob og Martin 31 juli: Fellesmøte om rovdyr og beitebruk med Oppland Sau og Geit, Oppland Bonde og Småbrukerlag, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukerlag og landbruksavdelingen i Hedmark og Oppland fylke, Lillehammer: Ole Jakob og Martin 1. august: Representantskapsmøte i NSG, Oppfølgingsmøte fra møte 31. juli om rovdyrproblematikken: Martin 4. august: 100 års jubileum Norsk Bonde og Småbrukerlag, Finnskogen: Ola D 25. august: Åpen gard i Alvdal, Alvdal Bondelag: Toril 20. september: Fjøsåpning Søberg, Alvdal. Toril 24. oktober: Representantskapsmøte i NSG, Toril Profilering og sponsoravtaler Styret fikk i samråd med ledere i Avlsutvalget for sau, Fagråd Geit og Hedmark Gjeterhundlag, produsert 4 roll-ups som kan brukes til å profilere Hedmark Sau og Geit på ulike arrangement. Det er i tillegg til avtale med Nortura om gratis sekretærtjeneste, inngått sponsoravtale med Os ID og Fjøssystemer.

10 10 Medlemstall i lokallaga Lokallag Hoved.m. Husst.m. Æresm. Støttem Alvdal Eidskog Elverum Engerdal Folldal Grue Kongsvinger Kvikne Løten/Vang Odal Os Rendalen Ringsaker Romedal/Stange Sollia Stor-Elvdal Tolga Trysil Tynset Øvre Solør Åmot Hedmark Fylkeslaget hadde ved årsskiftet 523 hovedmedlemmer, 103 husstandsmedlemmer, 11 æresmedlemmer og 8 støttemedlemmer. Totalt er det 645 medlemmer som er det samme som fjoråret. Lokallagsledere Lokallag Leder Tlf. E-post Alvdal Tor Eggestad Eidskog Asbjørn Andersen Elverum Britt Gran Engerdal Ingrid Langfloen Folldal Jorunn Haugland Støen Grue Øystein Sørby Kongsvinger Amund Wormstrand Kvikne Mona M. Arntzen Løten / Vang Per H. Lindholt Odal Trond Bjørnstad Os John Ryen jr Rendalen Karstein Bergset Ringsaker Gjermund Danielsberg Romedal / Stange Martin Mostue Sollia John Audun Furuseth Stor-Elvdal Ingvald Landet Tolga Odd Rune Enget Trysil Knut Nordgård Tynset Per Morten Brekken Øvre Solør Tore H. Christensen Åmot Bjørn Thingstad

11 11 Hjemmeside På hovedsida til Hedmark Sau og Geit er det i 2013 lagt ut 25 nyhetsartikler. Det har vært ca treff på hjemmesida til HSG i løpet av året som er på nivå med fjoråret. Antallet besøk var høyest i uke 7 som var den uka årsmøtet ble avholdt. Oversikt over de 10 mest besøkte artiklene i 2013: Artikkel Dato Ant. Besøk Årsmøte 2013 i Hedmark Sau og Geit 15/1 249 Årsmeldinga til Hedmark Sau og Geit 2/2 257 Over 200 påmeldte til årsmøte- og seminarhelg* 6/2 413 Ole Jakob Akre ny leder i Hedmark Sau og Geit 18/2 278 Satelittbaserte e-bjøller i salg på Kvikne 18/2 277 Trivelige mediainnslag fra sauemiljøet i Hedmark 1/5 195 Kåringsdommerkurs i region Øst** 19/8 300 Kåringer i Hedmark /9 367 Kjøp av kåra værlam 30/9 462 Salg av indeksværer i Hedmark 3/ *Publisert på Oppland SG sine sider I tillegg ** Publisert i hele Region Øst

12 12 Regnskap for Hedmark Sau og Geit 2013

13 13 Revisjonsberetning Hedmark Sau og Geit 2013

14 14 Småfeholdet i Hedmark Småfe Hedmark Bruk Antall Pr bruk Bruk Antall Pr bruk Bruk Antall Pr bruk Mjølkegeit , , ,2 Søyer , , ,0 Ammegeiter , , ,5 Antall søyer over ett år er redusert med dyr (-17 %) siste 10 år, og det har blitt 30 % færre sauebesetninger. Gjennomsnittbesetningen i 2013 var 67 søyer over ett år, mot 57 søyer 10 år tidligere. Det har vært en nedgang i antall besetninger med mjølkegeiter på 32 % siste 10 år. I dag er gjennomsnittsbesetningen på 76 geiter, noe som innebærer en økning på ca. 30 geiter i perioden. Tilsagn gitt av Innovasjon Norge til sauefjøs År Ant søknader innvilget Innvilget tilskudd Endring driftsomfang , , , , Tabellen viser at det siste år en økning i tilskudd og endring i driftsomfang. Dette er gledelig trend.

15 15 Organisert beitebruk i Hedmark og beitesituasjonen Sluppet Tapt Tapsprosent Kommune Bruk Sau Lam Geit Sau Lam Geit Sau Lam Geit Kongsvinger ,55 25,82 0,00 Grue ,00 0,00 0,00 Løten/Hamar ,48 13,73 0,00 Ringsaker ,58 7,09 0,00 Stange ,64 10,87 0,00 Odal ,41 14,42 0,00 Eidskog ,00 0,00 0,00 Åsnes ,82 34,74 0,00 Elverum ,98 4,48 0,00 Trysil ,01 23,18 0,00 Åmot ,83 11,51 0,00 Stor-Elvdal ,30 17,02 0,00 Rendalen ,48 14,91 0,00 Engerdal ,83 9,44 0,00 Tolga ,18 8,94 0,00 Tynset ,99 13,60 1,47 Alvdal ,75 9,71 0,00 Folldal ,34 10,16 0,22 Os ,67 7,01 5,53 Hedmark ,19 11,02 1,78 Hedmark ,00 10,40 0,60 Kilde: Fylkesmannens Landbruksavdeling. Fortsatt virker det som om antall registrerte beitedyr ikke er i samsvar med det reelle antall dyr som er på beite, men dette kan bl.a. ha sin forklaring i at enkelte besetninger ikke er registrert i noe beite- eller sankelag. Antall beitedyr har gått dramatisk ned etter de tall som blir presentert for Fra 2012 til 2013 er antall voksne dyr sluppet på beite redusert med omlag og antall lam er redusert med nesten 800. Tapsprosenten for sau har fra 2012 til 2013 steget fra 8,4 prosent til 8,84 prosent i Hedmark. For geit har tapsprosenten økt fra 0,2 til 1,76 og for storfe er økningen fra 0,6 til 1,76 prosent. Nærmere 20 beite/sankelag har i 2013 et tap på over 10 prosent. De mest dramatiske tallene er fra Lauvdalen Beitelag i Solør der tapsprosenten er på hele 35,1 og lammetapet er på nærmere 45 prosent. Forøvrig viser oversikten at rovdyrskadene er store over hele fylket. Flere områder har en tapsprosent på over 20. Det er også grunn til å merke seg at tap av geit og storfe er økende. Storfetapet var i 2012 på 0,6 % og i 2013 økte det til 1,02%. Situasjonen er slik at på kort sikt må midlene til forebygging og konfliktdemping økes radikalt. Bl.a. må tilsyn/gjeting styrkes da dette gir mulighet for rask reaksjon og inngripen om og når det skjer rovdyrangrep. Videre må rovdyrpolitikken både på kort og lang sikt endres slik at rovdyrpresset kan fjernes fra beiteområdene. Dette er av største betydning om beitnæringa skal ha ei framtid og kunne produsere på en miljømessig og ressursmessig forsvarlig måte. Utmarksbeite gir produkter som er etterspurt og det er behov for om matproduksjonen i Norge skal økes.

16 16 Rovviltskader og erstatninger Det er som i fjor rovdyr og skader forvoldt av disse som er den største utfordringa for næringa når det gjelder bruken av utmarksressursene i Hedmark. Årets krav til erstatning er 6 % høyere enn fjoråret. Nedgangen i rovdyrtap i forhold til de tidligere store tapsårene skyldes nok like mye nedgang i antall dyr slept, som god rovdyrforvaltning. I følge tabellen under er det jerv og ulv som er den klart største skade gjøreren. Signaler fra de nye styresmakter tyder dessverre på at det ikke vil bli tilført mer midler til FKT-potten. Dette er beklagelig da denne har gått ned de siste år og er utilstrekkelig som den er. På denne tiden i fjor ventet vi på resultatet fra Krokan saken. Denne har nå kommet og har gitt full seier til beitenæringen. Den er grei og forlanger at Fylkesmannens miljøvernavdeling må bevise hva dødsårsaken er til de som SNO ikke mener er tatt av fredet rovdyr. Trass i rundskriv fra tilliggende departement, har fylkesmennene sett bort fra dommen og gitt avslag over en lav sko. Det er tatt ut en besetning i Hedmark som skal kjøres i rettssystemet, hvis det ikke blir gjennomslag for anker på erstatninger som er sendt Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. Under har vi tatt med noen plansjer og kommentarer utarbeidet av FM i Hedmark.

17 17 Avslutning Styret vil takke alle for godt samarbeid i året som har gått, og håper samtidig at vi i framtiden kan bruke mer tid på en positiv utvikling for småfeholdet Ole Jakob Akre (s) Martin Mostue (s) Ola Dagfinn Gløtvold (s) Kjell Eierholen (s) Charlotte Ryen (s) Toril Hårdnes (s)

18 18 Avlsutvalget for sau i Hedmark / Værring 30 Hedmark Styret har bestått av: Vara: Magne Horten, avd.25-leder 1.Ole Gunnar Krogsrud, avd.28 Martin Opsal, avd.28 2.Birger Steihaug, avd.24 Per Lindholt, avd.21 Martin Mostue, - HSGs representant Styret har avholdt 2 styremøter, begge ble gjennomført som nettmøter. Det er behandlet 23 saker. Leder har deltatt på 2 møter i region Øst, på et av disse var alle avlsregionene representert. Leder har deltatt på et styremøte i HSG. Årsmøtet i værring 30 Hedmark ble avholdt 15.februar 2013 på Gudbrandsdal Hotell Spitbergseter. Dette ble avviklet samtidig med årsmøtene i HSG, OSG og værring 41 Oppland. En avdeling var fraværende på årsmøtet. Det er avviklet et avlsmøte på Storsteigen etter initiativ fra avdeling 35. Temaet var ulike vinklinger på hvordan forbedre o-indeksen på kåringslamma ved innsett til gransking. Fra NSG møtte avlsjef Thor Blichfeldt og regionkonsulent Anne Grete Stabekk. Styret i Værring 30 var representert ved leder, over 30 avls- interesserte møtte frem. Værer av 2012 årgangen: Etter H5-indekskjøringa er følgende værer på topp i sin avdeling: Avd. Vær nr Navn Avkom etter O ind. Oppdretter 21 Løten/Vang/ Høystasen Høysak 137 Øystein Knutsen Stange 24 Alvdal Otto Steihaug Otto Bryn 137 Birger Steihaug 25 Os/Alvdal Sprellen Ha Skistad 136 Toril Hårdnes og Hans Bakke 26 Tolga Svartøre Finbek 128 Ola Trøeng 28 Ringsaker Opsalgutt Filops 138 Anders Opsal 29 Kvikne Tveråfin Finbek 130 Erik Tveråen 35 Folldal Finnskogen Finbek 135 Ingar Eide og Mariann Bjørnbakken Det ble høsten 2012 kjøpt inn 124 værer til gransking, dette er 12 flere en i Av disse har 119 fått indeks, 11 spæl og 108 NKS. De 5 uten indeks har enten vært steril eller udugelig til å gjøre jobben de er tiltenkt. Ganskingstilskudd for 2012 årgangen blir utbetalt i februar Av de 119 med indeks er det 6 NKS værer som ikke er berettiget tilskudd. De 6 værene må avdelingene betale tilskuddet på. Dette er i henhold til årsmøtevedtak i ringen. Ved forrige utbetaling var det 3 værer som ikke fikk tilskudd fra NSG.

19 19 Granskingsresultat o-indeks sammenlignet med resten av landet NKS Rangering Spæl Rangering Avdeling Avdeling Ringsaker Os/Alvdal Alvdal Antall ringer/avd Tolga Kvikne Folldal Løten/Vang/Stange Totalt antall ringer/avd Store svingninger begge veier for avdelingene i Kåring. Kåringssted Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka [Gardskåring] % 10 67% 3 20% 2 13% Alvdal % 52 72% 2 3% 18 25% Folldal % 56 58% 12 13% 28 29% Kvikne % 56 66% 0 0% 29 34% Løten og Vang % 25 76% 1 3% 7 21% Os % 58 83% 4 6% 8 11% Ringsaker % % 2 1% 43 28% Stange 8 100% 6 75% 0 0% 2 25% Tolga % 17 57% 0 0% 13 43% Hedmark % % 24 4% % Det ble sendt felles søknad for hele fylket til Mattilsynets regionkontor om dispensasjon for å avholde kåringssjå. Det med smittehensyn ble spesielt lagt vekt på i søknaden. Mattilsynet innvilget søknaden uten merknader. Kåringsdommere ble forespurt i forkant av kåringene og alle stilte velvillig opp. Det ble avviklet felles dommerkurs for Region Øst i Ringsaker. 3 dommere og 2 aspiranter deltok fra Hedmark. Det er benyttet kåringsdommere fra Oppland både på spæl og NKS(Ringsaker). Gardskåring av pelslam er også utført av dommer fra Oppland. Alle kåringsstedene fikk sitt ønske om kåringstidspunkt oppfylt. Det ble innleid sekretær fra Nortura ved de fleste kåringene, mens egne krefter i form av Per Lindholt ble brukt på resten. Det ble i Hedmark stilt 563 værlam til kåring, en økning på 20 fra året før. Av disse ble 413 kåra og det er 30 flere enn i NKS, 71 spæl, 5 charollais, 14 farga spæl, 7 blæset, 5 suffolk, 2 texel, 7 norex, 7 gml.norsk spæl og 8 pelslam. Mange flere av smårasene er stilt til kåring i år. Dette gir større utfordringer til dommerene med de spesielle kåringskriteriene disse har.

20 20 Avdelinger- medlemmer og antall vinterfôra sau Avdeling 21 Løten, Vang og Stange - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt ØYSTEIN KNUTSEN, 2324 VANG PÅ HEDMARK Medlemmer: 6 Avdeling 24 Alvdal - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt BIRGER STEIHAUG, 2560 ALVDAL Medlemmer: 10 Avdeling 25 Alvdal og Os - Spæl Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt KJELL HORTEN, 2550 OS I ØSTERDALEN Medlemmer: 9 Avdeling 26 Tolga - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt NILS EIDE, 2540 TOLGA Medlemmer: 9 Avdeling 29 Ringsaker - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt MARTIN OPSAL, 2380 BRUMUNDDAL Medlemmer: 12 Avdeling 29 Kvikne - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt ODD JARLE SKOGSTAD, 2512 KVIKNE Medlemmer: 9 Avdeling 35 Folldal - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt INGAR EIDE, 2584 DALHOLEN Medlemmer: 13 Totalt 68 medlemmer, nedgang på 1 fra Antall søyer i avdelingene er i år 7170, en økning på 75 fra forrige år. Det er en gledelig økning på antall spælsøyer Vi har de senere årene akkurat klart å dekke etterspørselen etter elite spælværer, så her er det rom for å granske noen flere.

21 21 Salg av granska værer Vi skulle ønske at avdelingene ble flinkere til å se over de avkomsgranska værene i god tid om høsten før de blir bydd fram for salg. Økonomien vår er avhengig av salget av avkomsgranska værer, så det er meget viktig at vi har fornøyde kjøpere. Det ble solgt 4 værer til NSG semin, 3 NKS og 1 spæl, og en håper at dette fortsetter i årene fremover. Det er morro å se at vi i Hedmark også kan bidra i avlen på landsbasis med å få frem gode værer. Av 133 NKS værer går 16 som elite i NKS avdelingene, 56 solgt/leid, 54 slaktet (6 i feb./mars) og 7 død. Av 14 spælværer går 2 som elite i avd. 25, 7 solgt, 4 slaktet (2 i jan. og juni) og 1 går som snusevær. Totalt salg/leid blir da 63 av 147 værer. I 2011 ble det solgt 62 av 141 værer. Vi selger nesten alle brukbare værer i sør-fylket, mens vi i nord-fylket selger bare halvparten. Potensialet for å selge flere NKS- værer bør absolutt være til stede i Nord-Østerdal. I Hedmark er det nå kun værholdslag 341 Ringsaker som er i drift. I 2013 var de 5 medlemmer med 356 søyer. De leier for sesongen avkomsgranska værer fra avdeling 28 Ringsaker. Det ble forsøkt å selge værene ut fra kjøpers prioriterte ønskeliste i Mange ønsker seg de samme værene, men vi prøver å fordele dem så godt som det lar seg gjøre. Tusen takk til Per for den jobben han gjør med værsalget. Til slutt en takk til alle avdelingene og alle gode hjelpere for innsatsen i 2013! Magne Horten/s/ Per Lindholt/s/ Martin Opsal/s/

22 22 Regnskap for Avlsutvalget for sau / Værringen i Hedmark 2013

23 23

24 24 Fagråd for Geit i Hedmark Fagråd for Geit i Hedmark har i 2013 bestått av følgende 3 personer. Leder: Marianne Rønning, Kvikne. Sekretær: Hans Bondal, Sollia. Styremedlem: Storsteigen vgs, v/ingar Moldstad, Alvdal. Fagrådet har i år ikke hatt møter, grunnet det har ikke vært saker å diskutere. Det jobbes godt i geitnæringa. Med friske geiter, og stadig økt kunnskap om foring og avl, er resultatet økt mjølkekvalitet og dermed bedre økonomi for geitebonden. Det satses på bruk av semin i geiteholdet, det er viktig at så mange som mulig benytter seg av dette. Avlsbesetningene er pliktig å bruke en viss andel semin, for å granske bukker i egen besetningen. I 2011 ble det kåra 17 bukkekje i totalt 3 besetninger i Hedmark. Av disse ble sju satt inn til gransking og fem har fått offentlig indeks i Følgende bukker har fått off. indeks: Bukker avkomsgranska hos M. Rønning og V. Nybu: Bukker avkomsgranska hos Movollen gård DA: Det er bukken LUDVIK som kommer ut med høyest indeks i desember 2013, og som da er beste avkomsgranska bukk i Hedmark i Det ble stilt 21 bukkekje i Hedmark i 2013 til kåring og 19 av disse ble kåra. Av disse hadde 17 den gunstigste genstatusen, «Ikke-null*Ikke-null», og to bukker genstatus «Ikkenull*Null». Ingen bukker hadde ugunstig genstatus. Fagråd for Geit ønsker alle et godt og produktivt Marianne Rønning(s) Hans Bondal(s) Storsteigen v/ingar Moldstad(s)

25 25 Hedmark Gjeterhundlag Styret har i 2013 bestått av: Leder: Jo Agnar Hansen Kasserer: Ole Martin Nymoen Lokallagskontakt: Randi V. Alvseike Styremedlem: Arne Hegg Sekretær: Line Torp Styret har avholdt et styremøte 11. april 2013 og har utover dette hatt kontakt via mail og telefon. Lokallagskontakten har holdt løpende kontakt via mail og telefon med hvert lokallag av NSG i Hedmark og gjeterhundnemnda der dette er opprettet, for å gi informasjon om laget og få tilbakemeldinger om gjeterhundrelaterte aktiviteter i distriktet. Dette har fungert godt, med bra respons fra medlemmer og lag. Det har vært varierende grad av aktivitet i distriktet i løpet av året. HGL og HGL sine medlemmer har arrangert gjeterprøver gjennom året både i Løten, Alvdal og på Galterud. Nymoen har arrangert gjeterhundtreff i Os i Østerdalen i august, som var populært blant lagets medlemmer og andre gjeterhundentusiaster. HGL har avholdt 6 prøver i år. Fylkesmesterskapet var i Alvdal der Jo A. Hansen vant med Tysswg Kate. Desverre ingen påmeldte i Klasse 1, så det ble ingen kåring av «Hedmark mester» i Avdelingen hadde 3 hundeførere med 7 hunder kvalifisert til finalen i Norgesserien. Dette var: Jo Agnar Hansen med Sisko Jo Agnar Hansen med Tika Karin Matsson med Trim Karin Matsson med Lyn Henry Alvseike med Rina Jo Agnar Hansen med Kemi Gaga Karin Matsson med Bill Totalt ble det tre plasseringer blandt topp 10: Jo Agnar Hansen med Tika på 4. plass, Karin Matsson med Trim på 6.plass og Jo Agnar Hansen med Sisko på 7.plass. I NM stilte Hedmark med 5 hundeførere og 8 hunder. 2. Jo Agnar Hansen og Sisko 4. Karin Matsson og Bill 5. Karin Matsson og Trim 7. Jo Agnar Hansen og Tika 12. Randi Alvseike og Dot 25. Henry Alvseike og Rina

26 Randi Alvseike og Queen 90. Ole Martin Nymoen og Tinka Nordisk: 2. Jo Agnar og Tika 3. Jo Agnar og Sisko 4. Karin og Trim Jo Agnar Hansen, Karin Matsson og Henry Alvseike representerte Norge og Hedmark under CSC i Nederland (tilsvarer EM i gjeterhund). Jo Agnar med Tika og Sisko, Karin med Trim. Henry med Rina. Resultatet var helt fantastisk: Jo Agnar og Sisko vant, Jo Agnar og Tika ble nr. 2, Karin og Trim ble nr. 3. Henry og Rina kvalifiserte seg til finalen. Gratulerer til alle! HGL har i 2013 opprettet en nettside under NSG sin fane og en Facebook side som gjør at laget er mer tilgjengelige på nett. For styret HGL Line Torp

27 27

28 28 Hedmark Sau og Geit takker våre annonsører for støtten!

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2013 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2013 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga. I noen fylker er

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2014 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall I 2014 hadde NSG, for første gang på svært lenge, en økning i medlemstallet. Selv om det var en

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2010 gjensidige.no ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER VI TRYGGER HVERDAGEN FOR DEG OG DINE, OG GIR DEG GODE RABATTER NAR DU SAMLER FORSIKRINGENE DINE HOS OSS. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmelding Akershus 2012. Å rsmelding 2012. Side 1

Årsmelding Akershus 2012. Å rsmelding 2012. Side 1 Å rsmelding 2012 Side 1 Styret 2012-2013: Helge Olaf Aas, leder, Aas, 2080 Eidsvoll Tlf: 63 96 03 38 Mobil: 918 19 067 leder.akershus@sauoggeit.no Mina Sjuve, nestleder 2093 Feiring Mobil: 482 05 984 mina.sjuve@hotmail.com

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2009. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2009. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2009 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2009 har holdt seg ganske stabilt i de fleste fylkeslaga. I 2009 hadde NSG 11.679

Detaljer

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Innhold Forord 3 Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Fylkestyret 2012 5 Andre utvalg, styrer og representasjonsoppgaver 6 Arbeidsfordeling representasjonsoppgaver for fylkesstyret 6 Utsendinger til Norges

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013

Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013 Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013 Lokallagsledermøte i Valdres/Vestoppland 9. januar 2013 på Nordsinni Bedehus, Dokka 19 frammøtte, 13 lag var representert. (Øye, Snertingdal, Søndre Land og Hadeland

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: A Loftsgarden Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura)

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG

ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG ÅRSMELDING 2004 NORSK SAU- OG GEITALSLAG - På lag med naturen - PÅ LAG MED NATUREN Året vi har lagt bak oss har ført med seg mange viktige saker for NSG og for det enkelte medlem. I denne sammenheng gis

Detaljer

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17 Årsmelding 2009 Hedmark Bondelag Høyvangveien 40, 2322 Ridabu Telefon: 62 55 53 10 e-post: hedmark@bondelaget.no Internett: www.bondelaget.no/hedmark Bankkonto: 1800.07.00912 Innhold Bondesangen 3 Forord

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av:

Fylkesstyrets arbeid. Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: 1 av 11 Fylkesstyrets arbeid Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2012 bestått av: Leder: Asbjørn Helland, Egge og Kvam (2012) Nestleder: Kåre Peder Aakre, Nærøy (2012) Styremedlemmer: Anders Røflo,

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi - Det har vore mange harde tak 16 Satser stort på økologisk sau 20 Frå rå natur til rått design

Detaljer

Mennesker eller flere rovdyr?

Mennesker eller flere rovdyr? www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK 1-2004 Hva mener Stortinget at Bygde-Norge trenger: Mennesker eller flere rovdyr? NY LEDELSE I FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK ROVDYR PÅ HELSA LØS STORTINGSMELDING

Detaljer

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Formål Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008

Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2000-2008 Fylkesmannen i Hedmark Utviklingen i Hedmarksjordbruket 2-28 Faktagrunnlaget er utarbeidet i samarbeid med: FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 1 Telefaks 62

Detaljer