Hedmark Sau og Geit Org.nr Årsmelding 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013"

Transkript

1 1 Årsmelding 2013

2 2

3 3 Innhold Sakliste til årsmøtet 2014 s. 4 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit s. 5 Årsmøtet 2013 s. 5 Styrets arbeid s. 7 Møter og representasjon s. 8 Profilering og sponsorer s. 9 Medlemstall i lokallaga s. 10 Lokallagsledere s. 10 Hjemmeside s. 11 Regnskap Hedmark Sau og Geit s. 12 Revisjonsberetning Hedmark Sau og Geit s. 13 Småfeholdet i Hedmark s. 14 Organisert beitebruk i Hedmark s. 15 Rovdyrskader og erstatning s. 16 Avslutning fra styret i Hedmark Sau og Geit s. 17 Avlsutvalget for sau i Hedmark / Værring 30 s. 18 Regnskap for Værring 30 s. 22 Revisjonsberetning s. 23 Fagråd Geit i Hedmark s. 24 Hedmark Gjeterhundlag s. 25 Regnskap Hedmark Gjeterhundlag s. 27 Revisjonsberetning Hedmark Gjeterhundlag s. 27

4 4 Sakliste til årsmøte i Hedmark Sau og Geit 2014 Møtested: Gammelstu Stai, Imsroa Møtestart: 19. februar 2014 Kl Sakliste: 1. Åpning 2. Opprop av utsendinger 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen sammen med møteleder Valg av 2 personer til tellekorps 5. Årsmelding for fylkeslaget Regnskap Saker til behandling 8. Valg a. Leder for 1 år b. 2 styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år c. Nestleder for 1 år d. 3 varamedlemmer for 1 år e. 2 revisorer og 1 vara for 2 år f. 1 medlem til valgkomiteen m/ personlig vara for 3 år g. Møteleder og vara for årsmøtet 2014 h. Godtgjørelse til tillitsvalgte i. Ingen landsmøtedeltakere i år 9. Behandling av saker 10. Arbeidsplan og budsjett Tid og sted for årsmøte 2014

5 5 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit 2013 Styret: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer: Sekretær/kasserer: Regnskapsfører: Revisorer: Ole Jakob Akre, Rendalen Martin Mostue, Stange Ola Dagfinn Gløtvold, Engerdal Kjell Eierholen, Grue Charlotte Ryen, Folldal 1. Marit Mjøen Solem, Kvikne 2. Ole Anton Brænd, Sollia 3. Elin Baugslien, Alvdal Toril Hårdnes, Nortura Vekstra Nord-Øst BA v/ Ole Nyhus Sigurd Stølan og Knut Magnar Holmen Fv. Ola Dagfinn Gløtvold, Ole Jakob Akre, Toril Hårdnes og Martin Mostue, Spitsbergseter Foto: Oppland Sau og Geit. Årsmøtet i Hedmark Sau og Geit 2013 Årsmøtet ble holdt på Gudbrandsdal Spitsbergseter Hotell, Ringebu lørdag 16. februar Nestleder Øystein Sørby ønsket velkommen og redegjorde for at leder Hege Brendryen var sjukmeldt og ikke kunne stille. Sørby overlot ordet til ordstyrer Erik Danielsen. I leders fravær talte Ola D. Gløtvold fra styret til årsmøteforsamlingen.

6 6 Under oppropet ble det registrert 32 stemmeberettigede. Totalt er det 41 representantplasser. 13 av 21 lokallag var representert. Torgunn Brohaug og Ulf Skårholen ble utnevnt til å skrive under møteprotokollen. Resolusjon vedtatt av årsmøtet 2013: Ulveforvaltningen må endres nå! Fagråd Geit fremmet en sak angående representasjon på fylkesårsmøtet for geitprodusentene utover lokallagskvotene. Det er nødvendig med vedtektsendring i lagslovene for å gi stemmerett til geit-representanter utenom lokallagsrepresentantene. Geitprodusentene må derfor gå veien via representasjon i fylkesstyret og lokallaga. Jan Aarskog, Ringsaker ble tildelt vandrepremie for beste avkomsgranska NKS-vær i Hedmark i 2012 for væren Filops med O-indeks 147. Vandrepremie for beste avkomsgranska spælvær i 2012 ble tildelt Anne Ingeborg og Magne Horten, Os for væren Kurt Hort med indeks 130. Nortura ved tilførselsleder Erling Skurdal overrakte vandrepremie for gjeterhund som skal gå til fylkesmesteren. Den ble tildelt Jo Agnar Hansen og hunden Tysswg Kate. Erling Skurdal, Nortura deler ut vandrepremier for gjeterhund til fylkesmester Torkjell Solbakken i Oppland og Jo Agnar Hansen i Hedmark.

7 7 Styrets arbeid Det er avholdt 7 styremøter. Totalt har det vært behandla 43 saker. Bl.a. kan følgende saker nevnes: Arrangert tre dialogmøter med lokallagene i samarbeid med FKT- prosjektleder. Fordelt over tre regioner Telefonkontakt med lokallagene Planlegge markdag i et fellesbeiteområde i Vingelen i 2014 Forslag på representanter til råd og utvalg i NSG Midler til dommerkurs Søknad om midler til en rovdyrkontakt i fylkeslagets regi Utmerkelse for beste geitebukk i fylket Utarbeidet en felles mal som brukes ved klage på avkortning av erstatning ved rovviltskader Samarbeid med andre organisasjoner i fylket. Også landbruksavdelingen hos fylkesmannen. Få til større trykk fra organisasjonene her i fylket og nabofylker inn mot statlige organer. (LD, MD, DN) Felles anmodning fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukerlag til klima og miljøvernministeren og mat og landbruksministeren om å trekke høring om forskrift for erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Dette er videresendt til fylkesrådet i Hedmark, fylkesordføreren i Hedmark, regionråda i Hedmark, rovviltnemnda i Hedmark og til de politiske partiene som er representert på Stortinget. Hedmark Sau og Geit har uttalt seg i følgende saker: 21 februar: Støtteerklæring til Løten og Vang Beitelag angående stans av lisensjakt på gaupe. 28. februar: Høring angående satser til forebyggende tiltak mot rovviltskader mars: Klage på ulvefellingsområde sammen med Hedmark Bondelag og Hedmark Bondeog Småbrukerlag 13. juni: Pressemelding angående miljøforvaltningas handtering av rovdyrpolitikken i samarbeid med Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukerlag, Elgå Reinbeitedistrikt og TYR 14. november: Høring om forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark 23. november: Høring om Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt Hedmark Sau og Geit har arrangert: 17. juni: Regionmøte for lokallaga i midt-fylket, Løten: Ole Jakob og Martin 18. juni: Regionmøte for lokallaga i nord-fylket, Tolga: Ole Jakob og Ola D juni: Tur til Skottland for medlemmene i samarbeid med Oppland SG hvor det var 70 deltakere og nesten halvparten var fra Hedmark. Det var innvilget BSF-midler til turen. 5. september: Regionmøte for lokallaga i sør-fylket, Kirkenær: Ole Jakob, Martin og Kjell. Leder i NSG, Tone Våg deltok. Regionmøtene ble arrangert i samarbeid med Øyvind Løken i FKT-prosjektet.

8 8 Fra Skottlandsturen Foto: Pål Kjorstad Kontakt med lokallaga Styret har prøvd å bedre kontakten med lokallaga gjennom telefonkontakt med lokallagslederne. Målet er å få flere lokallag til å rapportere inn til fylkeslaget og få innspill på hva medlemmene ønsker. Generelt oppleves det som om mye av aktiviteten skjer gjennom beitelaga. Småfeprogrammet bør utnyttes bedre. Organisering av ullinnsamling går greit i de fleste lag. Det gis uttrykk for at det er vanskelig å holde gløden oppe i en del lokallag. Det var ønsker om fagdager, seminkurs og økt satsing på å få fram lam til kåring. Det var en gjennomgående bekymring rundt rovdyrkonflikten og erstatningsproblematikken. Sammenslåing av små lag ble også nevnt i tillegg til ønske om pengestøtte til lokallaga. Lokallagsansvar: Charlotte: Alvdal, Folldal, Kvikne, Sollia, Tynset Kjell: Eidskog, Elverum, Grue, Kongsvinger, Odal, Øvre Solør Ola Dagfinn: Engerdal, Os, Rendalen, Tolga, Trysil Martin: Løten og Vang, Ringsaker, Romedal og Stange, Stor-Elvdal, Åmot Møter/representasjon 3. januar: Rovdyrutvalget i Hedmark Bondelag: Øystein Knutsen. 21. januar: Møte om felles rovdyrforvaltning i Forollhogna: Magne Horten 11. februar: Dialogmøte med rovviltnemnda i Hedmark: Øystein Knutsen og Ola D. Gløtvold 12. februar: Styremøte i Hedmark Bondelag - innspill til jordbruksforhandlingene: Øystein Sørby 5. mars: Nasjonal Beitekonferanse, Oslo: Ole Jakob Akre 7. mars: Beitekonferanse, Fylkesmannen i Hedmark, Elverum: Ole Jakob Akre, Martin Mostue og Kjell Eierholen 12. mars: Representantskapsmøte NSG: Ole Jakob mars: Landsmøte NSG: Ole Jakob, Martin og Marianne Rønning 18. mars: Rovviltnemnda i Hedmark, Fordeling av FKT-midler: Ola D.

9 9 21. mars: Fylkesmannen i Hedmark, Rovvilterstatning og dokumentasjonsgrad: Martin 22. mars: Landbruksdepartementet, Rovdyrproblematikken: Martin og Ola D. 21. mai: Møte i Styringsgruppa for Småfeprogrammet: Charlotte Ryen 3. juni: Samarbeidsmøte med Hedmark Bondelag, Hedmark Bonde- og Småbrukerlag, Tyr, Elgå Reinbeitedistrikt og leder i Rovviltnemnda: Ole Jakob, Martin og Ola D. 11. juli: Samarbeidsmøte med Oppland Sau og Geit og Oppland Bonde og Småbrukerlag, Ringebu: Ole Jakob og Martin 31 juli: Fellesmøte om rovdyr og beitebruk med Oppland Sau og Geit, Oppland Bonde og Småbrukerlag, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukerlag og landbruksavdelingen i Hedmark og Oppland fylke, Lillehammer: Ole Jakob og Martin 1. august: Representantskapsmøte i NSG, Oppfølgingsmøte fra møte 31. juli om rovdyrproblematikken: Martin 4. august: 100 års jubileum Norsk Bonde og Småbrukerlag, Finnskogen: Ola D 25. august: Åpen gard i Alvdal, Alvdal Bondelag: Toril 20. september: Fjøsåpning Søberg, Alvdal. Toril 24. oktober: Representantskapsmøte i NSG, Toril Profilering og sponsoravtaler Styret fikk i samråd med ledere i Avlsutvalget for sau, Fagråd Geit og Hedmark Gjeterhundlag, produsert 4 roll-ups som kan brukes til å profilere Hedmark Sau og Geit på ulike arrangement. Det er i tillegg til avtale med Nortura om gratis sekretærtjeneste, inngått sponsoravtale med Os ID og Fjøssystemer.

10 10 Medlemstall i lokallaga Lokallag Hoved.m. Husst.m. Æresm. Støttem Alvdal Eidskog Elverum Engerdal Folldal Grue Kongsvinger Kvikne Løten/Vang Odal Os Rendalen Ringsaker Romedal/Stange Sollia Stor-Elvdal Tolga Trysil Tynset Øvre Solør Åmot Hedmark Fylkeslaget hadde ved årsskiftet 523 hovedmedlemmer, 103 husstandsmedlemmer, 11 æresmedlemmer og 8 støttemedlemmer. Totalt er det 645 medlemmer som er det samme som fjoråret. Lokallagsledere Lokallag Leder Tlf. E-post Alvdal Tor Eggestad Eidskog Asbjørn Andersen Elverum Britt Gran Engerdal Ingrid Langfloen Folldal Jorunn Haugland Støen Grue Øystein Sørby Kongsvinger Amund Wormstrand Kvikne Mona M. Arntzen Løten / Vang Per H. Lindholt Odal Trond Bjørnstad Os John Ryen jr Rendalen Karstein Bergset Ringsaker Gjermund Danielsberg Romedal / Stange Martin Mostue Sollia John Audun Furuseth Stor-Elvdal Ingvald Landet Tolga Odd Rune Enget Trysil Knut Nordgård Tynset Per Morten Brekken Øvre Solør Tore H. Christensen Åmot Bjørn Thingstad

11 11 Hjemmeside På hovedsida til Hedmark Sau og Geit er det i 2013 lagt ut 25 nyhetsartikler. Det har vært ca treff på hjemmesida til HSG i løpet av året som er på nivå med fjoråret. Antallet besøk var høyest i uke 7 som var den uka årsmøtet ble avholdt. Oversikt over de 10 mest besøkte artiklene i 2013: Artikkel Dato Ant. Besøk Årsmøte 2013 i Hedmark Sau og Geit 15/1 249 Årsmeldinga til Hedmark Sau og Geit 2/2 257 Over 200 påmeldte til årsmøte- og seminarhelg* 6/2 413 Ole Jakob Akre ny leder i Hedmark Sau og Geit 18/2 278 Satelittbaserte e-bjøller i salg på Kvikne 18/2 277 Trivelige mediainnslag fra sauemiljøet i Hedmark 1/5 195 Kåringsdommerkurs i region Øst** 19/8 300 Kåringer i Hedmark /9 367 Kjøp av kåra værlam 30/9 462 Salg av indeksværer i Hedmark 3/ *Publisert på Oppland SG sine sider I tillegg ** Publisert i hele Region Øst

12 12 Regnskap for Hedmark Sau og Geit 2013

13 13 Revisjonsberetning Hedmark Sau og Geit 2013

14 14 Småfeholdet i Hedmark Småfe Hedmark Bruk Antall Pr bruk Bruk Antall Pr bruk Bruk Antall Pr bruk Mjølkegeit , , ,2 Søyer , , ,0 Ammegeiter , , ,5 Antall søyer over ett år er redusert med dyr (-17 %) siste 10 år, og det har blitt 30 % færre sauebesetninger. Gjennomsnittbesetningen i 2013 var 67 søyer over ett år, mot 57 søyer 10 år tidligere. Det har vært en nedgang i antall besetninger med mjølkegeiter på 32 % siste 10 år. I dag er gjennomsnittsbesetningen på 76 geiter, noe som innebærer en økning på ca. 30 geiter i perioden. Tilsagn gitt av Innovasjon Norge til sauefjøs År Ant søknader innvilget Innvilget tilskudd Endring driftsomfang , , , , Tabellen viser at det siste år en økning i tilskudd og endring i driftsomfang. Dette er gledelig trend.

15 15 Organisert beitebruk i Hedmark og beitesituasjonen Sluppet Tapt Tapsprosent Kommune Bruk Sau Lam Geit Sau Lam Geit Sau Lam Geit Kongsvinger ,55 25,82 0,00 Grue ,00 0,00 0,00 Løten/Hamar ,48 13,73 0,00 Ringsaker ,58 7,09 0,00 Stange ,64 10,87 0,00 Odal ,41 14,42 0,00 Eidskog ,00 0,00 0,00 Åsnes ,82 34,74 0,00 Elverum ,98 4,48 0,00 Trysil ,01 23,18 0,00 Åmot ,83 11,51 0,00 Stor-Elvdal ,30 17,02 0,00 Rendalen ,48 14,91 0,00 Engerdal ,83 9,44 0,00 Tolga ,18 8,94 0,00 Tynset ,99 13,60 1,47 Alvdal ,75 9,71 0,00 Folldal ,34 10,16 0,22 Os ,67 7,01 5,53 Hedmark ,19 11,02 1,78 Hedmark ,00 10,40 0,60 Kilde: Fylkesmannens Landbruksavdeling. Fortsatt virker det som om antall registrerte beitedyr ikke er i samsvar med det reelle antall dyr som er på beite, men dette kan bl.a. ha sin forklaring i at enkelte besetninger ikke er registrert i noe beite- eller sankelag. Antall beitedyr har gått dramatisk ned etter de tall som blir presentert for Fra 2012 til 2013 er antall voksne dyr sluppet på beite redusert med omlag og antall lam er redusert med nesten 800. Tapsprosenten for sau har fra 2012 til 2013 steget fra 8,4 prosent til 8,84 prosent i Hedmark. For geit har tapsprosenten økt fra 0,2 til 1,76 og for storfe er økningen fra 0,6 til 1,76 prosent. Nærmere 20 beite/sankelag har i 2013 et tap på over 10 prosent. De mest dramatiske tallene er fra Lauvdalen Beitelag i Solør der tapsprosenten er på hele 35,1 og lammetapet er på nærmere 45 prosent. Forøvrig viser oversikten at rovdyrskadene er store over hele fylket. Flere områder har en tapsprosent på over 20. Det er også grunn til å merke seg at tap av geit og storfe er økende. Storfetapet var i 2012 på 0,6 % og i 2013 økte det til 1,02%. Situasjonen er slik at på kort sikt må midlene til forebygging og konfliktdemping økes radikalt. Bl.a. må tilsyn/gjeting styrkes da dette gir mulighet for rask reaksjon og inngripen om og når det skjer rovdyrangrep. Videre må rovdyrpolitikken både på kort og lang sikt endres slik at rovdyrpresset kan fjernes fra beiteområdene. Dette er av største betydning om beitnæringa skal ha ei framtid og kunne produsere på en miljømessig og ressursmessig forsvarlig måte. Utmarksbeite gir produkter som er etterspurt og det er behov for om matproduksjonen i Norge skal økes.

16 16 Rovviltskader og erstatninger Det er som i fjor rovdyr og skader forvoldt av disse som er den største utfordringa for næringa når det gjelder bruken av utmarksressursene i Hedmark. Årets krav til erstatning er 6 % høyere enn fjoråret. Nedgangen i rovdyrtap i forhold til de tidligere store tapsårene skyldes nok like mye nedgang i antall dyr slept, som god rovdyrforvaltning. I følge tabellen under er det jerv og ulv som er den klart største skade gjøreren. Signaler fra de nye styresmakter tyder dessverre på at det ikke vil bli tilført mer midler til FKT-potten. Dette er beklagelig da denne har gått ned de siste år og er utilstrekkelig som den er. På denne tiden i fjor ventet vi på resultatet fra Krokan saken. Denne har nå kommet og har gitt full seier til beitenæringen. Den er grei og forlanger at Fylkesmannens miljøvernavdeling må bevise hva dødsårsaken er til de som SNO ikke mener er tatt av fredet rovdyr. Trass i rundskriv fra tilliggende departement, har fylkesmennene sett bort fra dommen og gitt avslag over en lav sko. Det er tatt ut en besetning i Hedmark som skal kjøres i rettssystemet, hvis det ikke blir gjennomslag for anker på erstatninger som er sendt Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. Under har vi tatt med noen plansjer og kommentarer utarbeidet av FM i Hedmark.

17 17 Avslutning Styret vil takke alle for godt samarbeid i året som har gått, og håper samtidig at vi i framtiden kan bruke mer tid på en positiv utvikling for småfeholdet Ole Jakob Akre (s) Martin Mostue (s) Ola Dagfinn Gløtvold (s) Kjell Eierholen (s) Charlotte Ryen (s) Toril Hårdnes (s)

18 18 Avlsutvalget for sau i Hedmark / Værring 30 Hedmark Styret har bestått av: Vara: Magne Horten, avd.25-leder 1.Ole Gunnar Krogsrud, avd.28 Martin Opsal, avd.28 2.Birger Steihaug, avd.24 Per Lindholt, avd.21 Martin Mostue, - HSGs representant Styret har avholdt 2 styremøter, begge ble gjennomført som nettmøter. Det er behandlet 23 saker. Leder har deltatt på 2 møter i region Øst, på et av disse var alle avlsregionene representert. Leder har deltatt på et styremøte i HSG. Årsmøtet i værring 30 Hedmark ble avholdt 15.februar 2013 på Gudbrandsdal Hotell Spitbergseter. Dette ble avviklet samtidig med årsmøtene i HSG, OSG og værring 41 Oppland. En avdeling var fraværende på årsmøtet. Det er avviklet et avlsmøte på Storsteigen etter initiativ fra avdeling 35. Temaet var ulike vinklinger på hvordan forbedre o-indeksen på kåringslamma ved innsett til gransking. Fra NSG møtte avlsjef Thor Blichfeldt og regionkonsulent Anne Grete Stabekk. Styret i Værring 30 var representert ved leder, over 30 avls- interesserte møtte frem. Værer av 2012 årgangen: Etter H5-indekskjøringa er følgende værer på topp i sin avdeling: Avd. Vær nr Navn Avkom etter O ind. Oppdretter 21 Løten/Vang/ Høystasen Høysak 137 Øystein Knutsen Stange 24 Alvdal Otto Steihaug Otto Bryn 137 Birger Steihaug 25 Os/Alvdal Sprellen Ha Skistad 136 Toril Hårdnes og Hans Bakke 26 Tolga Svartøre Finbek 128 Ola Trøeng 28 Ringsaker Opsalgutt Filops 138 Anders Opsal 29 Kvikne Tveråfin Finbek 130 Erik Tveråen 35 Folldal Finnskogen Finbek 135 Ingar Eide og Mariann Bjørnbakken Det ble høsten 2012 kjøpt inn 124 værer til gransking, dette er 12 flere en i Av disse har 119 fått indeks, 11 spæl og 108 NKS. De 5 uten indeks har enten vært steril eller udugelig til å gjøre jobben de er tiltenkt. Ganskingstilskudd for 2012 årgangen blir utbetalt i februar Av de 119 med indeks er det 6 NKS værer som ikke er berettiget tilskudd. De 6 værene må avdelingene betale tilskuddet på. Dette er i henhold til årsmøtevedtak i ringen. Ved forrige utbetaling var det 3 værer som ikke fikk tilskudd fra NSG.

19 19 Granskingsresultat o-indeks sammenlignet med resten av landet NKS Rangering Spæl Rangering Avdeling Avdeling Ringsaker Os/Alvdal Alvdal Antall ringer/avd Tolga Kvikne Folldal Løten/Vang/Stange Totalt antall ringer/avd Store svingninger begge veier for avdelingene i Kåring. Kåringssted Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka [Gardskåring] % 10 67% 3 20% 2 13% Alvdal % 52 72% 2 3% 18 25% Folldal % 56 58% 12 13% 28 29% Kvikne % 56 66% 0 0% 29 34% Løten og Vang % 25 76% 1 3% 7 21% Os % 58 83% 4 6% 8 11% Ringsaker % % 2 1% 43 28% Stange 8 100% 6 75% 0 0% 2 25% Tolga % 17 57% 0 0% 13 43% Hedmark % % 24 4% % Det ble sendt felles søknad for hele fylket til Mattilsynets regionkontor om dispensasjon for å avholde kåringssjå. Det med smittehensyn ble spesielt lagt vekt på i søknaden. Mattilsynet innvilget søknaden uten merknader. Kåringsdommere ble forespurt i forkant av kåringene og alle stilte velvillig opp. Det ble avviklet felles dommerkurs for Region Øst i Ringsaker. 3 dommere og 2 aspiranter deltok fra Hedmark. Det er benyttet kåringsdommere fra Oppland både på spæl og NKS(Ringsaker). Gardskåring av pelslam er også utført av dommer fra Oppland. Alle kåringsstedene fikk sitt ønske om kåringstidspunkt oppfylt. Det ble innleid sekretær fra Nortura ved de fleste kåringene, mens egne krefter i form av Per Lindholt ble brukt på resten. Det ble i Hedmark stilt 563 værlam til kåring, en økning på 20 fra året før. Av disse ble 413 kåra og det er 30 flere enn i NKS, 71 spæl, 5 charollais, 14 farga spæl, 7 blæset, 5 suffolk, 2 texel, 7 norex, 7 gml.norsk spæl og 8 pelslam. Mange flere av smårasene er stilt til kåring i år. Dette gir større utfordringer til dommerene med de spesielle kåringskriteriene disse har.

20 20 Avdelinger- medlemmer og antall vinterfôra sau Avdeling 21 Løten, Vang og Stange - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt ØYSTEIN KNUTSEN, 2324 VANG PÅ HEDMARK Medlemmer: 6 Avdeling 24 Alvdal - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt BIRGER STEIHAUG, 2560 ALVDAL Medlemmer: 10 Avdeling 25 Alvdal og Os - Spæl Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt KJELL HORTEN, 2550 OS I ØSTERDALEN Medlemmer: 9 Avdeling 26 Tolga - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt NILS EIDE, 2540 TOLGA Medlemmer: 9 Avdeling 29 Ringsaker - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt MARTIN OPSAL, 2380 BRUMUNDDAL Medlemmer: 12 Avdeling 29 Kvikne - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt ODD JARLE SKOGSTAD, 2512 KVIKNE Medlemmer: 9 Avdeling 35 Folldal - NKS Søyer (2012) Avdelingsleder - ansvarlig for avlsarbeidet i avdelingen Avd Totalt INGAR EIDE, 2584 DALHOLEN Medlemmer: 13 Totalt 68 medlemmer, nedgang på 1 fra Antall søyer i avdelingene er i år 7170, en økning på 75 fra forrige år. Det er en gledelig økning på antall spælsøyer Vi har de senere årene akkurat klart å dekke etterspørselen etter elite spælværer, så her er det rom for å granske noen flere.

21 21 Salg av granska værer Vi skulle ønske at avdelingene ble flinkere til å se over de avkomsgranska værene i god tid om høsten før de blir bydd fram for salg. Økonomien vår er avhengig av salget av avkomsgranska værer, så det er meget viktig at vi har fornøyde kjøpere. Det ble solgt 4 værer til NSG semin, 3 NKS og 1 spæl, og en håper at dette fortsetter i årene fremover. Det er morro å se at vi i Hedmark også kan bidra i avlen på landsbasis med å få frem gode værer. Av 133 NKS værer går 16 som elite i NKS avdelingene, 56 solgt/leid, 54 slaktet (6 i feb./mars) og 7 død. Av 14 spælværer går 2 som elite i avd. 25, 7 solgt, 4 slaktet (2 i jan. og juni) og 1 går som snusevær. Totalt salg/leid blir da 63 av 147 værer. I 2011 ble det solgt 62 av 141 værer. Vi selger nesten alle brukbare værer i sør-fylket, mens vi i nord-fylket selger bare halvparten. Potensialet for å selge flere NKS- værer bør absolutt være til stede i Nord-Østerdal. I Hedmark er det nå kun værholdslag 341 Ringsaker som er i drift. I 2013 var de 5 medlemmer med 356 søyer. De leier for sesongen avkomsgranska værer fra avdeling 28 Ringsaker. Det ble forsøkt å selge værene ut fra kjøpers prioriterte ønskeliste i Mange ønsker seg de samme værene, men vi prøver å fordele dem så godt som det lar seg gjøre. Tusen takk til Per for den jobben han gjør med værsalget. Til slutt en takk til alle avdelingene og alle gode hjelpere for innsatsen i 2013! Magne Horten/s/ Per Lindholt/s/ Martin Opsal/s/

22 22 Regnskap for Avlsutvalget for sau / Værringen i Hedmark 2013

23 23

24 24 Fagråd for Geit i Hedmark Fagråd for Geit i Hedmark har i 2013 bestått av følgende 3 personer. Leder: Marianne Rønning, Kvikne. Sekretær: Hans Bondal, Sollia. Styremedlem: Storsteigen vgs, v/ingar Moldstad, Alvdal. Fagrådet har i år ikke hatt møter, grunnet det har ikke vært saker å diskutere. Det jobbes godt i geitnæringa. Med friske geiter, og stadig økt kunnskap om foring og avl, er resultatet økt mjølkekvalitet og dermed bedre økonomi for geitebonden. Det satses på bruk av semin i geiteholdet, det er viktig at så mange som mulig benytter seg av dette. Avlsbesetningene er pliktig å bruke en viss andel semin, for å granske bukker i egen besetningen. I 2011 ble det kåra 17 bukkekje i totalt 3 besetninger i Hedmark. Av disse ble sju satt inn til gransking og fem har fått offentlig indeks i Følgende bukker har fått off. indeks: Bukker avkomsgranska hos M. Rønning og V. Nybu: Bukker avkomsgranska hos Movollen gård DA: Det er bukken LUDVIK som kommer ut med høyest indeks i desember 2013, og som da er beste avkomsgranska bukk i Hedmark i Det ble stilt 21 bukkekje i Hedmark i 2013 til kåring og 19 av disse ble kåra. Av disse hadde 17 den gunstigste genstatusen, «Ikke-null*Ikke-null», og to bukker genstatus «Ikkenull*Null». Ingen bukker hadde ugunstig genstatus. Fagråd for Geit ønsker alle et godt og produktivt Marianne Rønning(s) Hans Bondal(s) Storsteigen v/ingar Moldstad(s)

25 25 Hedmark Gjeterhundlag Styret har i 2013 bestått av: Leder: Jo Agnar Hansen Kasserer: Ole Martin Nymoen Lokallagskontakt: Randi V. Alvseike Styremedlem: Arne Hegg Sekretær: Line Torp Styret har avholdt et styremøte 11. april 2013 og har utover dette hatt kontakt via mail og telefon. Lokallagskontakten har holdt løpende kontakt via mail og telefon med hvert lokallag av NSG i Hedmark og gjeterhundnemnda der dette er opprettet, for å gi informasjon om laget og få tilbakemeldinger om gjeterhundrelaterte aktiviteter i distriktet. Dette har fungert godt, med bra respons fra medlemmer og lag. Det har vært varierende grad av aktivitet i distriktet i løpet av året. HGL og HGL sine medlemmer har arrangert gjeterprøver gjennom året både i Løten, Alvdal og på Galterud. Nymoen har arrangert gjeterhundtreff i Os i Østerdalen i august, som var populært blant lagets medlemmer og andre gjeterhundentusiaster. HGL har avholdt 6 prøver i år. Fylkesmesterskapet var i Alvdal der Jo A. Hansen vant med Tysswg Kate. Desverre ingen påmeldte i Klasse 1, så det ble ingen kåring av «Hedmark mester» i Avdelingen hadde 3 hundeførere med 7 hunder kvalifisert til finalen i Norgesserien. Dette var: Jo Agnar Hansen med Sisko Jo Agnar Hansen med Tika Karin Matsson med Trim Karin Matsson med Lyn Henry Alvseike med Rina Jo Agnar Hansen med Kemi Gaga Karin Matsson med Bill Totalt ble det tre plasseringer blandt topp 10: Jo Agnar Hansen med Tika på 4. plass, Karin Matsson med Trim på 6.plass og Jo Agnar Hansen med Sisko på 7.plass. I NM stilte Hedmark med 5 hundeførere og 8 hunder. 2. Jo Agnar Hansen og Sisko 4. Karin Matsson og Bill 5. Karin Matsson og Trim 7. Jo Agnar Hansen og Tika 12. Randi Alvseike og Dot 25. Henry Alvseike og Rina

26 Randi Alvseike og Queen 90. Ole Martin Nymoen og Tinka Nordisk: 2. Jo Agnar og Tika 3. Jo Agnar og Sisko 4. Karin og Trim Jo Agnar Hansen, Karin Matsson og Henry Alvseike representerte Norge og Hedmark under CSC i Nederland (tilsvarer EM i gjeterhund). Jo Agnar med Tika og Sisko, Karin med Trim. Henry med Rina. Resultatet var helt fantastisk: Jo Agnar og Sisko vant, Jo Agnar og Tika ble nr. 2, Karin og Trim ble nr. 3. Henry og Rina kvalifiserte seg til finalen. Gratulerer til alle! HGL har i 2013 opprettet en nettside under NSG sin fane og en Facebook side som gjør at laget er mer tilgjengelige på nett. For styret HGL Line Torp

27 27

28 28 Hedmark Sau og Geit takker våre annonsører for støtten!

Årsmelding 2014. Hedmark Sau og Geit. Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked.

Årsmelding 2014. Hedmark Sau og Geit. Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked. Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2014 Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked. -Produksjonsvilkår -Faglige utfordringer. - Egen organisasjon -Politikerkontakt,

Detaljer

Første vararepresentant til styret har vært innkalt og har møtt på alle styremøtene.

Første vararepresentant til styret har vært innkalt og har møtt på alle styremøtene. Hedmark Sau og Geit s styre 2007 Leder Anne Ulvig, Koppang 1.v.repr. Amund Wormstrand, Kongsvinger Nestl. Eirik Sletten, Folldal 2. Magne Horten, Os Arne Sund, Grue 3. Ole Anton Brænd, Sollia Knut Narve

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2011. Hedmark Sau og Geit

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2011. Hedmark Sau og Geit 1 Årsmelding 2011 Hedmark Sau og Geit 2 Innholdsfortegnelse Styret i Hedmark Sau og Geit 2011 s. 3 Årsmøte 2011 s. 3 Styrets arbeid 2011 s. 4 Møter/representasjon s. 5 Lokallag s. 6 Lokallagsledere 2011

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Årsmelding for avlslaget 2011

Årsmelding for avlslaget 2011 Årsmelding for avlslaget 2011 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Martin Mostue Jan Roar Lillehagen Bjørg Karin Ringen Grethe Standerholen Styremed. Johan B. Mangerud Vara Kjell Joar

Detaljer

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586. Årsmøtereferat 2014

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586. Årsmøtereferat 2014 Årsmøtereferat 2014 1 Innhold Sak 1. Åpning s. 3 Sak 2. Opprop av utsendinger s. 3 Sak 3. Godkjenning av innkalling og sakliste s. 4 Sak 4. Valg av 2 personer til å skrive under møteprotokollen s. 4 Valg

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE FEBRUAR 2012

REFERAT ÅRSMØTE FEBRUAR 2012 REFERAT ÅRSMØTE 17. -18. FEBRUAR 2012 Leder Kjetil Granrud ønsket velkommen. Leder redegjorde for forfall fra Jan Aarskog og Jorunn H. Støen som var valgt som møteleder og vara på årsmøtet i 2011. Han

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006 Styret 2006-2007 Johan Persbråten, leder, Persbråten gård, 1340 Skui Tlf: 67 13 60 52 Mobil: 915 77 904 E-post: joludper@online.no Leif Fredheim, nestleder, Årnesvn. 14, 2093 Feiring Mobil: 906 02 663

Detaljer

Møte m/ob 24/11 2010. Generellt Rovvilt Jordbruksavtala

Møte m/ob 24/11 2010. Generellt Rovvilt Jordbruksavtala Møte m/ob 24/11 2010 Generellt Rovvilt Jordbruksavtala NSG sine logoer NSG fakta/tal Stifta 1947 18 fylkeslag, 390 lokallag og ikring 12500 medlemmar Mange år kontorlokaler i Oslo, selde eigedommen i 2008

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Protokoll fylkesårsmøte 2011 Vestheim, Lista Fly- og Næringspark Møtet startet kl. 10.35. Åpning Einar Grødem åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han ga ordet til Bernt Erik Spinnangr fra Farsund Næringsselskap

Detaljer

Hotell Central, Elverum

Hotell Central, Elverum 4. mars 2011 1 Hotell Central, Elverum Leder Kjetil Granrud ønsket velkommen og ga ordet til Kåre Kleiva fra Elverum som orienterte om rettsaken han og kona har ført mot Staten for manglende erstatning

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Vår ref.:586/jpl Dato: 15.12.2014 Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2013

REFERAT ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2013 REFERAT ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2013 Gudbrandsdal Hotell, Spitsbergseter, Ringebu lørdag 16. februar 2013 kl. 09.00-15.00 Sakliste: 1. Åpning Nestleder Øystein Sørby ønsket velkommen og redegjorde for at leder

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 23.februar 2013 THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ

REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 23.februar 2013 THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE i BUSKERUD SAU OG GEIT 23.februar 2013 THOEN HOTELL BJØRNEPARKEN, FLÅ Leder, Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for året 2012 og leste opp «leders tale» fra årsmelding for 2012.

Detaljer

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info.

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ledersamling på Eid 23 oktober 2012-10-23 Velkommen fra leder i Eid Sau og Geit Arve Dal Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ønsker en person som

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Referat årsmøte den 25. februar 2012 på Heddan Gard Åpning Kl. 10.00 ønsket Sven Haughom velkommen til årsmøte. Han ga all ære til Albert Hommen og resten av Hægebostad Sau og Geit for en trivelig kveld

Detaljer

Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30.

Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30. Oppland Sau og Geit Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30. Møtet ble holdt hos Fylkesmannen i Oppland. Tilstede var: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen, Susanne Ramstad Brenna, Håkon

Detaljer

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen Årsmøte I Nordland sau og geit for 2014. Sak 1.14. Godkjenning av saksliste og innkalling. Godkjent. Navne opprop. 23 Stemmeberetige. Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild

Detaljer

Oppland Sau og Geit. Referat fra styremøte onsdag 16. januar 2013.

Oppland Sau og Geit. Referat fra styremøte onsdag 16. januar 2013. Oppland Sau og Geit Referat fra styremøte onsdag 16. januar 2013. Møte ble holdt hos Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer. Deltagere: Pål Kjorstad, Håkon Gjelstad, Tobias Stubrud, Anna Ulmo, Alf Ouren,

Detaljer

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau

Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Referat Møte nr 4/2009 i Avlsrådet for sau Tid: Tirsdag 20. oktober 2009 kl 15.30 onsdag 21. oktober kl 12:00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell og Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Deltakere:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT

REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT REGLER FOR NSGS AVLSBESETNINGER MED NORSK MELKEGEIT Vedtatt i Fagrådet for geit 10.10.2013 Godkjent av styret i NSG xx.xx.2013 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde og definisjoner... 2 2 Organisering... 2

Detaljer

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dialogmøte Sør-Trøndelag Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dagens program 19.00 Velkommen og kort orientering om FKT- prosjektet. Gjennomgang av programmet. Øivind Løken, FKT-prosjektet Orientering

Detaljer

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG

Fagdag Geit. Lemonsjøen Fjellstue. 10. juni 2010. Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Fagdag Geit Lemonsjøen Fjellstue AVL 10. juni 2010 Trine Bjørnerås Rådgiver geit NSG Gjennomgang av: Avlsbesetninger Bruksbesetninger Kaseingen Avlsnivå i øst Avlsframgang Avlsmodell Avlsbesetninger Bukkeringer

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012

Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012 Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012 1. Forvaltningsplan for region 3/Oppland 2. Konfliktdempende og forebyggende tiltak hvordan kan rovviltnemndene og kommunene samarbeide Sidsel Røhnebæk Ny rovviltnemnd

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park DAGSORDEN Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kaffe/te og rundstykker Åpning v/ leder Marthe Ruud Opprop av utsendingene Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Svarskjema/uttalelse fra

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Svarskjema/uttalelse fra Høring om avlsarbeidet på sau i NSG Felles høringssvar fra Ring 41 Oppland alle 11 avdelinger og fra Oppland Sau og Geit. Vi føler at det er noe uklart hva avlsrådetets oppgave og ansvar er. Særlig er

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Torsdag 29. januar kl.13:00 - fredag 30. januar kl.15:30, 2009 Sted: Til stede: Forfall: Garder kurs- og konferansesenter, Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Ingrid

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30

REFERAT. Møte i Avlsrådet for geit. Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 REFERAT Møte i Avlsrådet for geit Tidspunkt: Onsdag 14. september 2005, kl. 09.30 15.30 Deltok: Forfall: Åge Lohn (leder), Veronika Fagerland, Tormod Ådnøy, Vibeke Vonheim, Heiko Paulenz, Thor Blichfeldt

Detaljer

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. Disse var med på møtet: Kristian K. Kleppe Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer

FKT prosjektet 2011-2014

FKT prosjektet 2011-2014 FKT prosjektet 2011-2014 Presentasjon av fellesprosjekt Beitekonferansen 2012, Oppdal Bakgrunn De siste to årene gjennomført flere kontaktmøter mellom organisasjonene Behov for å samordne innsatsen i rovviltarbeidet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG

REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG REFERAT FRA ÅRSMØTE BUSKERUD SAU OG GEIT 12.3.2011 LAMPELAND HOTELL, FLESBERG Leder Jon Sand ønsket velkommen til årsmøte for året 2010 Sak 1. Konstituering - Valg av møteleder. Leder ble enstemmig valgt

Detaljer

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12

REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12 REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG GJELDENDE FRA AVLSSESONGEN 2011/12 Vedtatt av Avlsrådet for sau i NSG 20.10.2011 1 Formål Væreringer og væreholdslag er organisasjoner der medlemmene samarbeider om

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften.

Høring om endring av rovviltforskriften. Løten 16.02.2012 Høring om endring av rovviltforskriften. Stortingsforliket av 16. juni 2011 om endringer i forvaltningen av rovvilt, legger grunnlag for en rekke endringer i forvaltningen av gaupe, jerv,

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

Referat styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit

Referat styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit Referat styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit Felleskjøpet, Skei 16. august 2012 Tilstede: Lars Nesse, Mirjam Friberg, Rune Myklebust, Eva Høydal, Håvard Øyrehagen, Audun Nedrebø (avlsutvalet), Kurt Magne

Detaljer

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00.

Har du spørsmål kan du kontakte oss ved å sende e-post til postmottak@hedmark.org eller ringe 62 54 40 00. Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Rendalen kommune. 2485 RENDALEN Fylkeskommunale vassdragsmidler 2016 - Søknadsfrist Vedlagt følger brev fra Hedmark fylkeskommune. Har du

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tid: Onsdag 19. november kl. 09.00-10.10, 2014 Deltakere: Forfall: Tone Edland (leder), Sigurd Vikesland, Helga Kvamsås, Håkon Gjelstad, Thor Blichfeldt, Tormod

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 23. januar 2014 kl. 15.30 21.00. Møtet ble holdt på Statens Hus på Lillehammer.

Referat fra styremøte torsdag 23. januar 2014 kl. 15.30 21.00. Møtet ble holdt på Statens Hus på Lillehammer. Oppland Sau og Geit Referat fra styremøte torsdag 23. januar 2014 kl. 15.30 21.00. Møtet ble holdt på Statens Hus på Lillehammer. Deltakere: Håkon Gjelstad, Anne Kari Veikleenget, Alf B. Ouren, Berit Leine

Detaljer

SAK 26/2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE... 2 SAK 27/2009 REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDET 1.-2. JULI 2009... 2

SAK 26/2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE... 2 SAK 27/2009 REFERAT FRA MØTE I AVLSRÅDET 1.-2. JULI 2009... 2 Referat Møte nr 3/2009 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 28. september kl 19:00 21:15 Sted: Deltakere: Telefonmøte Bjørn Høyland, leder Eirik Larsen, region Nord Kent Berg, region Midt Audun Nedrebø, region

Detaljer

Referat - Årsmøte 2012

Referat - Årsmøte 2012 Referat - Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

NORSK SAU- OG GEITALSLAG NORSK SAU- OG GEITALSLAG Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 09 november 2004 Referat

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen, Lars Erik Wallin, Tone Våg Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

Hunden Easy på vei med sau til Vestmarka. Foto: Cathinka Kjelstrup. Akershus Sau og Geit

Hunden Easy på vei med sau til Vestmarka. Foto: Cathinka Kjelstrup. Akershus Sau og Geit Hunden Easy på vei med sau til Vestmarka. Foto: Cathinka Kjelstrup Akershus Sau og Geit Årsmelding 2014 1 Innhold Leders tale 3 Styret 2014-2015 5 Lokallagene i Akershus 6 Styrets arbeid 7 Årsmelding fra

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6740 ART-VI-KMV 30.06.2009 Arkivkode: 445.24 Avslag på søknader om fellingstillatelse på radiomerket ulv Stange og Kongsvinger kommuner

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 58/13 Forvaltningsstyret 18.11.2013 51/13 Kommunestyret 12.12.2013

Saksnr. Utvalg Møtedato 58/13 Forvaltningsstyret 18.11.2013 51/13 Kommunestyret 12.12.2013 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/856 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING -FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM ERSTATNING FOR TAP OG FØLGEKOSTNADER NÅR HUSDYR BLIR DREPT ELLER SKADET AV ROVVILT Saksnr.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2010

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2010 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2010 Klippekurs hos Andres Bauman 7. november med Bjørnar Bakken som instruktør. 1. Tillitsvalgte 2010 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg (kasserer) Sigmund

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00

Referat fra ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00 Referat fra ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00 Tilstede: ca. 60 personer Sak 1) Sak 2) Sak 3) Sak 4) Sak 5) Sak 6) Sak 7) Innkalling og sakliste ble enstemmig

Detaljer

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit

REFERAT. Telefonmøte i Fagrådet for geit REFERAT Telefonmøte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Fredag 15. juni 2007, kl. 09.30 12:30 Deltakere: Ingrid Arneng (leder), Magnhild Nymo, Veronica Fagerland, Ola Søgnesand, Tormod Ådnøy, Helga Kvamsås,

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Sakliste: Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Referat Møte i Avlsrådet for sau Tid: 27. oktober 2005, kl 10:00-12:00 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Tilstede: Medlemmer Bjørn Høyland - leder Øivind Gurandsrud Per Liahagen Rolf Aass Tormod Åndnøy

Detaljer

Nettverkssamling høsten 2016

Nettverkssamling høsten 2016 Etablere i Hedmark Nettverkssamling høsten 2016 Etablereropplæringen i Hedmark AButvikling as Rådhuset Vingelen AS Duplus AS Hedmark Fylkeskommune Agenda Erfaringer etablererkursene høsten 2016 Erfaringer

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2014/302 433.52 04.02.2014 Utkast til referat fra møte 1/2014 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 29. januar 2014 Sted: Fylkesmannen

Detaljer

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Oslo, 29. juni 2016 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Forespørsel om møte med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk

Detaljer

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging REFERAT Fra møtet i Gjetarhundrådet tirsdag 18. februar 2004 Disse var med på møtet: Egil Lutdal (leder) Bjørn Ola Vaagaasarøygard Per Helge Lindholt Arne Flatebø (sekretær) Saksliste: Sak 01/2004 - Innspill

Detaljer

Rundskriv nr 3/2006 til væreringene

Rundskriv nr 3/2006 til væreringene Til væreringene v/kontaktperson Kopi: Regionutvalgene (alle medlemmene) Avlsrådet for sau NSG Sauekontrollen www.nsg.no Saksbehandler: Thor Blichfeldt Telefon: 901 99 560 E-post: tb@nsg.no Vår referanse:

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG)

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG) Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Saksbehandler: Karoline Salmila Telefon: 984 71 193 E-post: ks@nsg.no Vår referanse: 12/1130/06_høring Deres referanse: 2012/14642

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 90:5 /666% Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003 Møtested: Lagskontortet, Parkveien 71, Oslo Deltakere: Sigurd Krekke Kjell Horten Ken Lunn Tormod Ådnøy Per Liahagen Rolf Aass (Observatør) Tone

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. Disse var med på møtet: Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit

REFERAT. Møte i Fagrådet for geit REFERAT Møte i Fagrådet for geit Tidspunkt: Tirsdag 29. april kl. 12:30 onsdag 30. april kl. 14:30, 2008 Sted: Deltakere: Forfall: Gardermoen Airport Hotel Ingrid Arneng (leder), Veronica Fagerland, Ola

Detaljer

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011

Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5161 ART-VI-KMV 03.05.2011 Arkivkode: 445.23 Avslag på søknader om skadefelling av jerv i region 5 - våren 2011 Det vises til søknader

Detaljer

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN.

ELGREGIONEN TRÅ REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. 1 REFERAT FRA ÅRSMØTE 20. MAI 2005 PÅ SJØVANG I RENDALEN. Deltakere: Se vedlagte liste. Møtet startet klokken 12.00 med lunch, selve årsmøtet startet kl 12.45. Styreleder Ole Erik Sjølie ønsket velkommen.

Detaljer

Endringer i forskrift om erstatningsordning for husdyr tatt av rovvilt

Endringer i forskrift om erstatningsordning for husdyr tatt av rovvilt Endringer i forskrift om erstatningsordning for husdyr tatt av rovvilt Representantskapsmøte Gardermoen 24. Oktober 2013 Kari Anne Kaxrud Wilberg Beite- og utmarksrådgiver Norsk Sau og Geit Saksbehandling

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: A Loftsgarden Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura)

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

ÅRSMØTE Lørdag10.02.07 LAMPELAND HOTELL

ÅRSMØTE Lørdag10.02.07 LAMPELAND HOTELL Leder ønsket velkommen til årsmøtet. ÅRSMØTE Lørdag10.02.07 LAMPELAND HOTELL Møte startet med en runde rundt bordet med informasjon fra lokallag. Leder oppfordret styrene i lokallag til å opprette e-post

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014 Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION REFERAT ÅRSMØTET 2014. 28.04.14 Sømådalen, Engerdal kommune kl. 19.00 A Åpning (godkjenning innkalling og saksliste). Godkjent B Valg av referent. Kristian Lund-Vang C Valg

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer