Protokoll fra Årsmøtet i Marikova vel 16. mars 2006 i Oppsal Samfunnshus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Årsmøtet i Marikova vel 16. mars 2006 i Oppsal Samfunnshus"

Transkript

1 Protokoll fra Årsmøtet i Marikova vel 16. mars 2006 i Oppsal Samfunnshus 1. Åpning, konstituering og godkjenning av dagsorden Velstyrets formann Stein Erik Grønland ønsket velkommen. Årsmøtet erklærte møtet for lovlig satt. Det var 61 velmedlemmer representert. Båtforeningen var representert med 45 medlemmer. Vannverket var representert med 46 medlemmer. Det var ingen innsigelser til dagsorden og denne ble med dette enstemmig vedtatt. 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll Ole T. Rolfsjord ble valgt til møteleder. Arve G. Myrvang ble valgt til referent. Gunnar Løwe og Hans Løken ble valgt til å undertegne protokollen etter møtet. Valgene var enstemmige. 3. Styrets beretning for året 2005 Ole T. Rolfsjord gav ordet til styrets formann Stein Erik Grønland som redegjorde for styrets beretning for I løpet av året har det vært avholdt 7 styremøter. Det har vært gjennomført arrangement ved St Hans med etter forholdende brukbart fremmøte. Fremmøte på dugnadene har hatt svakt fremmøte med unntak av stranddugnaden om våren som har tilfredsstillende fremmøte. Det er etablert utvidet postkassestativ med ytterligere 28 postkasser som nå har kommet opp i 87 stk. Ønske om postkasse meldes til Bjørn Røising. Det planlegges påsetting av vann i vannverkets ledningsnett fra 1.4., men dette er avhengig av temperatur og de klimatiske forhold for øvrig. Det ble minnet om at den enkeltes vannkran må holdes stengt ved påkobling. Vannverkets anlegg og ledningsnett står foran betydelige vedlikeholdsoppgaver og nødvendig oppgradering for å tilfredsstille både kvalitative og kapasitetsmessige krav. Styret foreslår derfor en øking i vannavgiften for Styremedlem for båtplasser og motorhus, Knut Ødegård redegjorde for situasjonen i båtforeningen. Bryggeforbedringer i midtfeltet vil bli påbegynt i år dersom man klarer å skaffe kvalifisert bistand til dette. Bøyene vil bli satt ut før 17. mai og tas inn en av de tidlige helgene i oktober. Båtforeningen tar sikte på å etablere et skadefond som alternativ til forsikring (som ikke lar seg skaffe) Det var ingen øvrige kommentarer til styrets beretning og årsmøtet tok dermed denne til etterretning. Styrets beretning inkl. beretning fra Marikova Båtforening og Vannverket ble deretter enstemmig godkjent av årsmøtet. Side: 1 av 7

2 4. Regnskap for 2005 Ole T. Rolfsjord gav ordet til regnskapsfører, Øivind Gjetanger som gjennomgikk regnskapet for velet, båtforeningen og vannverket for året 2005 inkl. noter og balanse pr Vel Velets inntekter er tilnærmet som budsjett. Den budsjettmessig overskridelsen gjennom totale kostnader på kr 209,430 mot budsjett på kr skyldes at veivedlikehold er belastet driftsregnskapet i stedet for vedlikeholdsfondet som er avsatt tidligere. Vedlikeholdsfondet for veier var ved årsskiftet kr Dette påregnes å komme til anvendelse når tungtrafikken på vellets veier igjen kommer på et normalnivå etter installasjonene av renseanlegg. Velregnskapet ble gjort opp med et overskudd på kr mot budsjett på kr Vellets egenkapital på kr pr som anses som tilfredsstillende. Vann Vannverket hadde noe høyere inntekter enn budsjettert, noe som følger av at det har vært tilgang på nye medlemmer (innmeldingsavgift og årsavgift). Vedlikeholdskostnader ble også høyere enn budsjett, noe som totalt førte til at også kostnadene ble høyere enn budsjettert. Vannverkets resultat ble dermed negativt med kr mot budsjettert positivt med kr Vannverkets egenkapital er pr mot budsjettert kr som er et nivå som anses påkrevd sett i lys av fremtidige kostnader til oppgradering og vedlikehold. Båtforeningen Båtforeningen regnskap ble gjort opp med et lavere overskudd enn budsjettert. Dette kom av lavere salg av andeler knyttet til Midtfeltet enn forutsatt i budsjettet som også forutsatte kostnader til bygge og utbedringsaktiviteter. Det ikke mulig å gjennomføre de planlagte bygge- og utbedringsaktivitetene i 2005 men planlegges gjennomført i Båtforeningen har bygget opp et skadefond på kr som planlegges økt ytterligere, da det ikke er mulig å etablere tilfredsstillende forsikringsordninger til akseptable priser. Båtforeningens egenkapital pr er mot budsjettert kr Det avsatte skadefondet kommer i tillegg. Det ble ikke reist ytterligere spørsmål vedr. regnskapene. 5. Revisjonsberetning for 2005 Revisjonsberetningen fra Ole T. Rolfsjord og Gunnar Løwe ble lest opp. Årsregnskap, balanse inkl. noter for Marikova vel, Båtforeningen og Vannverket ble deretter enstemmig godkjent av årsmøtet. 6. Budsjett for 2006 Regnskapsfører Øivind Gjetanger redegjorde deretter for de ulike budsjetter for 2006 inkl. de foreslåtte velavgifter inkl vannverk og båtforening (budsjettene var vedlagt årsmøteinnkallingen). Følgende kontingenter, avgifter og verdier av anleggbevis ble foreslått for 2006 Side: 2 av 7

3 Marikova Vel Velkontingent: kr. 800 (årlig for alle medlemmer) Anleggsbidrag (kun nye medl.) kr (ved innmelding i Vannverket) Vannavgift Vannverk kr (årlig for medlemmer av Vannverket) Totalt vel og vann kr (ekskl. anleggsbidrag nye medlemmer) Nye avgifter tatt inn her av praktiske grunner: Postkassesavgift kr. 50 (årlig - gjelder de som har postkasser) Anleggsbidrag - ny postkasse kr. 500 (ved tildeling av ny postkasse) Dugnadsbidrag kr. 250 (frivillig maksimalbidrag for 2006) Båtforeningen Anleggsbidrag Innskudd / grunnavgift: Motorhus innskudd Anleggbidrag brygge Anleggbidrag akterfeste/bøye Årlig avgift Årsavgift Motorhusavgift Kategori 1 Kategori 2 og 3 kr (ved innmelding) kr (ved tildeling) kr (ved tildeling av bryggeplass) kr (ved tildeling av bøyefeste) kr. 150 (uansett plasstildeling) kr. 200 (gjelder de som har motorhus tildelt) kr. 400 (enkleste plass uten brygge / bøye) kr (brygge / bøyeplasser ved brygge) Styrehonorarer beholdes uendret. Vellets, vannverkets og båtforeningens budsjett inkl. avgifter m.v. ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 7. Innkomne forslag: 7.1. Vedtektsendring i vellets vedtekter: Øivind Gjetanger foreslår at vedtektenes 7 pkt 6 endres slik at varamedlem utgår og erstattes med styremedlem uten spesifikt ansvarsområde: Forslaget ble enstemmig vedtatt Oppdaterte vedtekter følger vedlagt Honorar til medlemmer av båtforeningsutvalget Stein Erik Grønland og Arve G. Myrvang foreslår: Velvedtektenes 10 Båtforeningsutvalget endres med følgende tillegg: Leder av båtforeningen samt medlemmene av båtforeningsutvalget fritas fra å betale årlig avgift til båtforeningen Forslaget ble enstemmig vedtatt Oppdaterte vedtekter følger vedlagt Side: 3 av 7

4 7.3 Postkasseordning Øivind Gjetanger foreslår: For å dekke de løpende utgifter vedlikehold og drift av stativet foreslås innført tildelingsavgift på kr 500 og en årsavgift på kr 50,- for alle som har postkasse på stativet. Avgiften innkreves samtidig med den årlige velavgiften. Forslaget ble vedtatt mot en stemme. 7.4 Frivillig dugnadsbidrag Arve G. Myrvang foreslår: For å finansiere dugnadsgodtgjørelse til medlemmer som møter på fastsatte dugnader og innleie av bistand til rydding langs veier, bortkjøring av kvister og annet avfall fra dugnader m.v. foreslås det innført et frivillig dugnadsbidrag på inntil kr. 250 som kan innbetales sammen med årskontingentene. Dette er ment som alternativ til å møte på dugnadene for de som ønsker dette. Det ble enstemmig vedtatt å innføre frivillig dugnadsbidrag maksimert til kr 250 for regnskapsåret Slikt bidrag innbetales sammen med årsavgiftene som tillegg til de fastsatte årsavgifter m.v. Innbetalingen merkes med beløp og tekst dugnadsbidrag. 8. Valg Øivind Gjetanger i valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag til styremedlemmer og andre tillitsvalgte på årsmøtet. Det fremkom ikke andre forslag og forslaget ble derfor enstemmig valgt. Etter årsmøtet har Marikova Vel og tilhørende utvalg m.v. følgende sammensetning: Personer som fremstår med 2005 ved sitt navn er valgt eller gjenvalgt på dette årsmøtet STYRET: Valgt Leder: Stein Erik Grønland, Husebybakken 9, 0379 Oslo 2005 Islia 8, tlf.: / / e-post: Styremedlem Natur/miljø: Oddbjørn Høvik, Gml. Enebakkvei 65, 1188 Oslo 2006 Dyreskaret 4, tlf / / Sekretær: Arve Myrvang, Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo 2005 Eikelia 2, tlf.: / / e-post: Styremedlem båtplasser/motorhus: Knut Ødegård, Bjartveien 10b, 0687 Oslo 2006 Maristien 12, tlf.: / e-post: Side: 4 av 7

5 Styremedlem grendeutvalg: Bjørn Røising, Karl Andersens v. 131, 1086 Oslo 2006 Islia 3 tlf.: / / e-post: Styremedlem: Berit Gjellan, Leirfivelveien 5, 1346 Gjettum 2005 Sønderstøveien 37, tlf e-post: BÅTUTVALGET: Felt 1: Morten Søhagen, Skylleviga 46, 4625 Flekkerøy, 2005 Dyreskaret 9, tlf / Felt 2: Geir Solvin, Skogfaret 7, 1340 Ås 2006 Båtmannskaret 4, tlf Felt 3: Tore Nilsen, Åsveien 9a, 1472 Fjellhamar 2006 Sønderstøveien 20, tlf / VANNVERK - VEDLIKEHOLD: Bjørn Røising, Karl Andersens v. 131, 1086 Oslo, Islia 3 tlf / / Oppnevnt GRENDEUTVALGET: Grend 1: Evy Jacobsen, Langemyrgrenda 87, 0867 Oslo 2005 Revjebakken 22, tlf.: / Grend 2: Vidar Kvam, Øvre Skjold vei 9, 0881 Oslo 2006 Båtmannskaret 9, tlf / Grend 3: Rolv Blakar, Kristianiasvingen 34, 0321 Oslo 2005 Mariveien 42, tlf Grend 4: Petter Thoresen, Brannfjellveien 96 e, 1181 Oslo 2005 Maristien 6, tlf Grend 5: Arve Rognsaa, Ravnåsveien 35 F, 1254 Oslo 2005 Elgtråkka 14, tlf , Grend 6: Olav Barlund, Lyngveien 5, 1470 Lørenskog 2005 Elgtråkka 19, tlf / Grend 7: Audun Rage Jensen, Sleiverudåsen 5, 1354 Bærums Verk 2005 Sønderstøveien 3, tlf Grend 8: Tore Opperud, Kurveien 17, 0495 Oslo 2006 Dyreskaret 5, tlf Grend9: Geir Fredenlund, Langebåtveien 8, 1454 Fagerstrand 2006 Langebåtveien 8, tlf.: VALGKOMITE: Anne-Lise Myhre, Oberst Rodes vei 114b, 1165 Oslo 2006 Båtmannskaret 15, tlf.: / e-post: Mariann Sundvor, Skogfaret 7, 1430 Ås 2006 Båtmannskaret 4, tlf.: e-post: Øyvind Gjetanger, Kirkeveien 90 d, 0364 Oslo 2005 Dyreskaret 13, tlf.: / e-post: Side: 5 av 7

6 REVISORER: Ole Rolfsjord, Kurlandstien 38, 1052 Oslo 2006 Eikelia 9, tlf.: Gunnar Løwe, Liaveien 21, 1410 Kolbotn 2005 Elgtråkka 2, tlf / e-post: REGNSKAP: Øivind Gjetanger, Kirkeveien 90 D, 0364 Oslo Dyreskaret 13, tlf.: / e-post: Oppnevnt 5. Avslutning av årsmøtet Årsmøtet ble deretter avsluttet med invitasjon om å delta i orienteringer og diskusjoner etter den formelle delen. Ole T. Rolfsjord taket for fremmøtet og avsluttet deretter årsmøtet. Oslo Referent Arve G. Myrvang Gunnar Løwe Hans Løken Side: 6 av 7

7 Etter årsmøtet ble det åpnet for øvrig informasjon og diskusjon: 1. Veisaken med Båtstø vel Leder i Revjebakken veilag Kristin Lynau orienterte om status i saken. Det er avtalt fornyet befaring fra kommunen inkl. politikere. Veilaget frykter tvungen åpning av veien for trafikk til hytter i Båtstø vel. Revjebakken veilag vil søke kontakt med Marikollen veilag som er i samme situasjon. Det ble samlet inn underskrifter fra de tilstedeværende på lister for å fremlegge dette som en samlet protest mot økt biltrafikk gjennom Marikova vel. 2. Renseanlegg for gråvann m.v. Spørsmål fra salen om varianter av anlegg og tilknyttede kostnader ble besvart. Rammeplanen finnes på nettstedet marikova.no som også inneholder linker til aktuelle leverandører og Frogn kommune. Frogn kommune fastsetter hvilke anleggstyper som godkjennes. Vi må i tiden fremover være forberedt på at kommunen starter kartlegging av ulovlige utslipp. Medlemmer som ikke har søkt om utslippstillatelse bør være forberedt på reaksjoner fra kommunens side. 3. Naturvernkomiteen Einar Lillebye i Naturvernkomiteen orienterte om arbeidet så langt og planene fremover. Naturvernkomiteen påregner å ha sin rapport klar høsten 2006 slik at denne kan sendes ut til medlemmene sammen med innkallingen til neste årsmøte. Komiteens forslag vil dermed kunne behandles på dette møtet. Neste årsmøte vil bli avholdt i Oppsal Samfunnshus torsdag 15. mars 2007 kl 1830 Dugnadsdatoer Stranddugnader: kl 1200 (alle strendene) Ishustomta / Bjellegrunna: 17. og kl Det vil bli satt opp oppslag i god tid før dugnadene som påminnelse Side: 7 av 7

Velkommen til Marikova Orientering til nye hytteeiere / medlemmer Oppdatert pr. juni 2013

Velkommen til Marikova Orientering til nye hytteeiere / medlemmer Oppdatert pr. juni 2013 Velkommen til Marikova Orientering til nye hytteeiere / medlemmer Oppdatert pr. juni 2013 1 av 8 Styret i forening vil med dette ønske deg og dine hjertelig velkommen til vårt lille sommerparadis. Vi håper

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2004 den 23. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 51 sameiere, og 15 var representert ved fullmakt.

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004

Til andelseierne. Del 3: Den kommende periode: Sak 8/04 Planer for 2004/2005 Sak 9/04 Styrets forslag og innkomne saker Sak 10/04 Budsjett år 2004 1 Til andelseierne Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag torsdag 25. mars 2004, kl. 1800 på Ekrom skole Dagsorden Del

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med

Detaljer

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25.

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25. Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT 1. Åpning Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011

REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 REVIERHAVNENS BAATFORENING 1853-2011 INNKALLING TIL ÅRSMØTE NR 153-2011 DAGSORDEN: Lørdag 30. april 2011, kl 11:30 (fergen går kl. 10.45) i Restauranten 1. Dagsorden og fullmakter 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2010

Referat fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2010 Referat fra årsmøte i Etterstad kolonihager 2010 Tid: Onsdag 29. september 2010 Sted: Huset Tidsramme: Kl.18.30-21.00 1. Åpning og konstituering Styreleder Larz Tvethaug, p32, ønsket velkommen til årsmøtet.

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 Den 97. ordinære generalforsamling holdes mandag 26. januar 2015 kl. 1900 i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst),

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING

SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING SKJELLUM- OG KIRKEFJELLET VEL ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 17.06.2012-15.06.2013. 1. Skjellum- og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i tidligere Onsøy kommune, men som

Detaljer