Innkalling til Årsmøte 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte 2009"

Transkript

1 Valnesvatnet Grunneierlag v/ Formann Eugen Ludvigsen, Tlf.: Mob.: Nymoveien 3, 8050 Tverlandet E-post.: Innkalling til Årsmøte 2009 Tir kl. 19:00 på Rica Diplomat Hotell 1. Åpning ved formannen 2. Godkjenne innkallingen 3. Valg av møtedirigent og referent 4. Godkjenne dagsorden 5. Godkjenne antall stemmeberettige 6. Presisering av Vedtektenes 3 og Endring av Vedtektenes 8 Styret foreslår å endre tidspunktet for å avholde årsmøtet fra innen utgangen av februar måned til innen utgangen av mars måned. Dette for å få bedre tid til å få gjort ferdig regnskap, budsjett og årsmelding, samt få inn oppgjør og resultat fra utsalgsstedene for fiskekort. Likedan for å få ut innkallingen med en 3-ukers frist før årsmøtet avholdes, og at det er tid for å komme med innspill, dersom medlemmer ønsker saker tatt opp på årsmøtet. 8. Behandle Styrets årsberetning 9. Behandle styrets regnskap 10. Behandle revisjonsberetning 11. Arbeidsplan for kommende år a. Utarbeide ny Driftsplan for Valnesvassdraget (Styret v/form) b. Grillplasser ved vatnet (dugnad, samarbeid OK-avd) c. Rydding adkomst Djupvatnet (dugnad) d. Flytte den ene stolpen med sensor nærmere innkjøringen fra Rv17 og bytte ut lyset med en pæretype som gir full effekt straks. I dag tar det for lang tid før lyseffekten er god nok, og da er gjerne objektet passert. e. Vindmølla må flyttes, da terrenget omkring vindmølla fungerer slik at det er mest vindstille akkurat der propellen står. Det kan blåse mye på bakken når en står ved foten av vindmølla, mens hvis en klatrer opp til propellnivået, så er det vindstille eller tilnærmet vindstille. f. Arbeide med forslag til justering av vedtektene og fornying av medlemsskap og fullmakter. g. Evt. andre forslag på tiltak 12. Valg: a. Formann 2 år (Valgkomitéens innstilling: Gjenvalg Eugen Ludvigsen) b. Styremedlem 2 år (Valgkomitéens innstilling: Gjenvalg Oddvar Freding) c. Valgkomité 2 personer 1 år (Velges direkte av årsmøtet) 13. Eventuelt Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, forslag til ny valgkomité, evt. andre forslag på formann eller styremedlem må være innsendt til formannen innen (Formannens adresse, telefon og e-postadresse finner du øverst på arket). Vedlagt følger styrets årsberetning, og regnskap m/noter. Bodø, Eugen Ludvigsen formann

2 Valnesvatnet Grunneierlag v/ Formann Eugen Ludvigsen, Tlf.: Mob.: Nymoveien 3, 8050 Tverlandet E-post.: STYRETS ÅRSBERETNING 2008 Styret har i 2008 bestått av : Formann: Eugen Ludvigsen - Valgt på årsmøtet i 2007 for 2 år Tlf.: E-post: Sekretær: Asbjørn Martinussen - Valgt på årsmøtet i 2008 for 2 år Tlf.: E-post: Kasserer: Stein Petersen - Valgt på årsmøtet i 2008 for 2 år Tlf.: E-post: Styremedlem: Oddvar Freding - Valgt på årsmøtet i 2007 for 2 år Tlf.: E-post: Styremedlem: Matti Jäntti - Bodø Kommunes representant Tlf.: E-post: 1. vara Johnny Berg - Valgt på årsmøtet i 2008 for 2 år Tlf.: E-post: 2. vara Gunnar Lund - Valgt på årsmøtet i 2008 for 2 år Tlf.: E-post: Andre verv : Revisor: Johnny Berg - Valgt på årsmøtet i 2008 for 2 år Tlf.: E-post: Valgkomité: Arvid Freding - Valgt på årsmøtet i 2008 for 1 år Tlf.: E-post: Rune Freding - Valgt på årsmøtet i 2008 for 1 år Tlf: E-post: Dugnadsansvarlig: Odd Kåre Freding Tlf.: (valgt 2007 inntil videre..) - E-post: Styremøter : Det har ikke vært avholdt styremøter etter årsmøtet i 2008, men 1 styremøte i 2009 (før årsmøtet). Har ellers brukt telefon og e-post i forbindelse med oppgaver/saker i løpet av året. Valnesvatnet Grunneierlag

3 Utførte oppgaver / Dugnadsinnsats : Det har vært noe aktivitet i år, men vi har likevel ikke pådratt oss noen større kostnader i år, da vi har fått en del tilskudd fra Bodø Kommune ved Kulturavdelingen. 1. Det ble søkt Fylkesmannen i Nordland om å få utvidet fiskesesong for elva i år, under forusetning av at vi fikk oppdatert Driftsplanen for Valneselva. Stein var i kontakt med Sæthre hos Fylkesmannen i Nordland, men det ble avslag på søknaden, og vi måtte forholde oss til tildelt fiskesesong i Forskrift for fiske i vassdrag og munningssoner i Nordland Fylke. Så sesongen i 2008 var i perioden 15/7 17/8, noe som innebar kraftig redusering i inntekter på fiskekort i elva. 2. Rullering av Driftsplanen for Valneselva. Det ble gjort forsøk på å få kontakt med han som sist hjalp oss med å få laget Driftsplanen for Valneselva, men han var umulig å få tak i. Han hadde sluttet der han var tidligere, og i og med at vi heller ikke fikk respons hos Fylkesmannen i Nordland på søknaden om utvidet fiskesesong, så kokte hele Driftsplanen bort i kålen, og det skjedde ikke noe mer, da det for ikke hadde noen konsekvenser for (Kommer tilbake til dette i arbeidsplanen for 2009.) 3. Har fått laget nytt skilt og satt opp oppe i bakken ved den gamle vegen som går opp langs Valneselva, samt fått oppdatert de øvrige skiltene med riktig sesongstart og sesongslutt. 4. Grusing av vegen på Vasshau et er utført, og arbeidet ble utført på dugnad, anført av Oddvar. Kostnad til grusmasser og maskinarbeid ble dekket av Bodø Kommune. 5. Fendring av kaia på Vasshau et er utført, uten kostnad v/eugen. 6. Forlengelse av båtutsettet på Halsan er utført og ble meget bra. Utsettet ble både og gjort bredere og er nå blitt meget brukervennlig. Arbeidet ble anført av Odd Kåre. Kostnader av betong, tilkjøring og forskalling ble dekt av Bodø Kommune. 7. Rydding adkomst fra P-plass Djupvatnet (vinterveg) ned til Valnesvatnet er utført på dugnad, anført av Odd Kåre. Her stilte mange arbeidsvillige opp med ryddesag, øks, motorsager, godt humør og masse arbeidslyst. Her ble det veldig bra. Godt jobba! 8. Opprensking av Valneselva ble utført av UL Fossedur, som fikk et tilskudd fra Bodø Kommune Kulturavdelingen for å gjøre jobben. Her var stk. i sving helt fra fossen og ned til fjorden. Det var lite vann i elva og særdeles gunstige forhold for å få gjort jobben. 9. Søknad ble sendt til NVE om å heve minstevannstanden 20 cm i elva, Etter at saken har vært til høring hos Bodø Kommune og Fylkesmannen fikk vi svar. Vedtak: Med hjemmel i vannressursloven 18 og delegering til NVE fra Olje- og enerigidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at tiltaket trenger konsesjon etter vannressurslovens 8. Vi må her bruke litt tid på å sette oss inn i konsesjonsvilkårene, og de reelle mulighetene for å komme videre med saken. Gunnar Lund har sagt seg villig til å se nærmere på dette for oss, og diskutere det med sine kontakter i miljøet, for så å komme tilbake med et råd om hva vi skal gjøre. D.v.s. om vi skal gå videre å prøve å søke konsesjon, eller om vi bare sakal avslutte saken. Valnesvatnet Grunneierlag

4 Prøvefiske i Valnesvatnet : De endelige resultatene av prøvefiske er ikke ferdig behandlet, men ut i fra de data som har kommet fram bør vi fortsette med samme maskevidde i hvert fall tre år framover. Fjorårets prøvefiske ble utført etter Direktoratet for naturforvaltning sine retningslinjer. Dette ble ikke gjort ved forrige prøvefiske, så fjordårets vil være mal for fremtidig prøvefiske. Da det nå er foretatt en biologisk undersøkelse og prøvefiske, vil jeg bruke resultatene til å komme med forslag til driftsplan for Valnesvatnet. (Gunnar Lund) Overvåkningsanlegg : Oddvar har oppsyn med overvåkningsanlegget, og det fungerer tilsynelatende som forventet, både hva gjelder sensorene, kameraer og lys som tennes og slukkes. I vinter har det ikke vært kjørt, men det ser likevel ut til å ha en preventiv effekt. 1. Det vil være behov for å flytte den ene stolpen med sensor nærmere innkjøringen fra Rv17 og bytte ut lyset med en pæretype som gir full effekt straks. I dag tar det for lang tid før lyseffekten er god nok, og da er gjerne objektet passert. 2. Vindmølla, ser fortsatt ikke ut til å fungere som den skal. Den må flyttes, da terrenget omkring vindmølla fungerer slik at det er mest vindstille akkurat der propellen står. Det kan blåse mye på bakken når en står ved foten av vindmølla, mens hvis en klatrer opp til propellnivået, så er det vindstille eller tilnærmet vindstille. Spørsmål fra Årsmøtet Jonny Berg etterlyste rapport fra prøvefiske som ble utført av 2 personer fra UIT, og denne skulle utsendes når vi mottok den (ref. Odd Kåre). Det tok tid før vi fikk den, men nå følger den vedlagt (Rapport Miljøgifter). 2. Resultatene av vannprøvene som ble tatt viser at Valnesvatnet har en høy bufferevne (ph 7,5-7,8). Det vil si at vatnet kan eksponeres for mye sur nedbør uten at det får alvorlige konsekvenser for ørreten. De fleste organismer i ferskvann har sin toleransegrense mellom ph 4,5 og ph 9,5, men flere fiskearter og viktige næringsdyr dør når ph nærmer seg 5,0. Verdiene av tungmetaller viser at vatnet er lite eksponert for det (bly, kadmium, nikkel og krom) og vatnets tilstand kan betegnes som god. Høringsuttalelse til Fylkesmannens Forslag til ny fiskeforskrift : Det ble innkalt til ekstra styremøte i januar, for å diskutere gjennom Fylkesmannens forslag, og enes om en uttalelse på vegne av grunneierlaget. Formannen sendte inn høringsuttalelse til Fylkesmannens Forslag til NY fiske-forskrift for Nordland, innen høringsfristen som var 15. januar (Se vedlegg). Oppsynsrapport : Det ble rapportert særdeles liten aktivitet i Valnesvatnet i år, og oppsynet har ikke registrert nevneverdig garnsett. Fra Valneselva ble det rapportert om tilfredsstillende tilstander og at det ikke var nevneverdige tilfeller for rapportering. Valnesvatnet Grunneierlag

5 Fangstrapport 2008 : Laks Ørret Antall Fisk Antall kg Fisk 16 7,95 Gjennomsnittsvekt 1,6 0,61 Største fisk 3,3 1,8 Antall Over 6 kg 0 0 Antall 5-6 kg 0 0 Antall 4-5 kg 0 0 Antall 3-4 kg 1 0 Antall 2-3 kg 2 0 Antall 1-2 kg 2 1 Antall 0-1 kg 5 12 Salg av fiskekort i Valnesvatnet : Sesongkort og døgnkort Netto (10% provisjon) kr ,- Antall solgte fiskekort i Valneselva : 59 Netto (10% provisjon) kr ,- Trykk m.m. kr ,- NETTO INNTEKT FISKEKORT kr ,- Innrapporterte fiskekort Valneselva 2008 (1.juli 16.august): 51 Innrapporterte fiskekort Valneselva 2007 for samme periode(1.juli 16.august): 102 Konklusjon: Fisket halvert pga lite vann i elva. I et normalår vil fiskekortsalget for elva sannsynligvis øke med kroner. Statistikk for Rapportering: o 2008: 51 av 59 o 2007: 149 av 236 Fiskekortpriser: o Elva: døgnkort kr.100,- o Vatnet: døgnkort kr. 75,- o sesongkort kr.200,- Eugen Ludvigsen formann Valnesvatnet Grunneierlag

6 bilag tekst kasse bank fiskekort brukskonto høyrente Valnesvatnet Startsaldo ,96 Valnesvatnet Grunneierlag - regnskap 2008 oppsyn/adm. bank diverse Valneselva 1 03.jan Styremøte jan Diesel m.m./vasshaue jan Avdrag banklån jan Fiskekort/Gild.Bil&Båt feb Avdrag banklån feb Rep.kamera/Vasshaue mar Årsmøte/Rica mar Avdrag banklån mar Gebyr 158,5 158, apr Avdrag banklån okt Småbåtregisteret mai Avdrag banklån jun Veigrus jun Transport veigrus jun Planering veigrus jun Arbeid veigrus m.m jun Avdrag banklån mar Årsmøte/Bodø Kommune jun Gebyr 13,5 13, jul Grusing Vasshaue jul Trykk fiskekort jul Avdrag banklån jul Trykk fiskekort jul Skilt 808, aug Nordl Utmarkslag aug Festeavg nausttomt aug Avdrag banklån sep Avdrag banklån sep Forlengelse utsett Halsan sep Armering/Vasshaue sep Gebyr 13,5 13, okt Betong Halsan okt Avdrag banklån nov Avdrag banklån nov Fiskekort/G-Sport nov Fiskekort/Løvold nov Diesel m.m./vasshaue des Fiskekort Coop Saltstraumen 32062, , des Forsikring des Avdrag banklån des Kreditrenter des Gebyr 6 sum , ,63 13,96 0, , , , , , , ,50 62, , ,00 Sluttsaldo ,87 13,96

7 Noter til Regnskap Resultat ,- Mangler innbetaling fra Bodø Kommune på kr ,- for utsett Halsan. Denne vil føres som inntekt i Innbetaling fra Bøckmann kr. 850,- for fiskekort 2007 ført som inntekt Denne ble ikke innbetalt og dermed ikke ført på Fiskekortsalg Valneselva: Det ble solgt kun 59 fiskekort i Fisketidene ble innskrenket til å gjelde fra 1.juli til 17.august. For 2007 var fiskeperioden 15.juni til 1.september. I perioden 1.juli til 17.august ble det solgt over dobbelt så mange kort i Svikten i salget skyldes med stor sikkerhet ekstrem lav vannføring i Stein Petersen Kasserer

8 VALNESVATNET GRUNNEIERLAG Inntekter 2008: Salg fiskekort netto Kom.andel rep av bru Vasshaue Renter 63 sum inntekter Utgifter 2008: Oppsyn/adm. 186 Bank Diverse sum utgifter Resultat Inntekter 2007: Salg fiskekort netto Renter 58 sum inntekter Utgifter 2007: Oppsyn/adm Bank Diverse Vasshaue sum utgifter Resultat Saldo Kasse Brukskonto 27868, , ,95 Høyrentekonto 13,96 12,96 12,96 12, , , , ,91 Lån Nordlandsbanken netto -9938, , , ,09 Salg fiskekort: Coop Saltstr.elva Coop Saltstr.vatnet ,5 Bøckmann Nilsen-Nygård Coop Nygård Joker Saltstraumen Løvold Gildeskål Bil&Båt gavekort/gevinst trykk fiskekort netto ,5

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag

Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag Innkalling til årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik Grunneierlag Tid: Lørdag 21. juli 2007 kl 1800 Sted: Arnheim (gamle skolen) i det store klasserommet Foreløpig dagsorden: 1. Konstituering inkl. Godkjenning

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE

ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ÅRSBERETNING LØVLIA BOLIGSAMEIE 2002 ẋx Styret i Løvlia Boligsameie har i 2002 bestått av følgende medlemmer: Katrine Haugli

Detaljer

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30

Innkalling til årsmøte for 2013. i klubbhuset på Fagerstrand. onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Innkalling til årsmøte for 2013 i klubbhuset på Fagerstrand onsdag 12. mars 2014 kl. 18.30 Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste beslutningsmyndighet.

Detaljer

Alle dokumenter vil i tillegg være utlagt på årsmøtet, Valgkomiteens innstilling deles også ut på årsmøtet og vil ikke være tilgjengelig før det.

Alle dokumenter vil i tillegg være utlagt på årsmøtet, Valgkomiteens innstilling deles også ut på årsmøtet og vil ikke være tilgjengelig før det. Leirsund: 27.12.2008 Innkalling til ÅRSMØTE i Leirsund Velforening Sted : Leirsund Velhus Dato : 18.03.2009 Klokken: 19.00 INNKALLING og DAGSORDEN Leirsund Velforenings årsmøte 18.03.2009 Sak 1 Sak 2 Sak

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Fiskeprosjeket 2003-2008

Fiskeprosjeket 2003-2008 Færgeli hytteeierforening Fiskeprosjeket 2003-2008 Litlferja, Storferja, Rundhaugvatnet og Langvatnet Innholdsfortegnelse: 1 Prosjektets bakgrunn... 3 2 Økonomi... 3 2.1 Innkjøp av utfiskingsgarn:... 3

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L 2001 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TIRSDAG 12. Mars 2002 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 2 3 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Våren er over oss igjen!

Våren er over oss igjen! Nr. 1 2005 Ansv: Rita 1. april 2005. Våren er over oss igjen! Det ble med de gode forsette om å utgi et vinternummer av Hai derfor blir det et kombinert oppsamlings- og vårnummer. Vi er inne i et spennende

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 Den 97. ordinære generalforsamling holdes mandag 26. januar 2015 kl. 1900 i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst),

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2014. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Generalforsamling Dalsåsen Vel 214 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 19. mars kl. 18.3 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte

Detaljer