MarkedsUndersøkelsen NOVEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MarkedsUndersøkelsen NOVEMBER 2013"

Transkript

1 MarkedsUndersøkelsen NOVEMBER ÅDNE KVERNELAND, HER SAMMEN MED MEGLER KRISTIAN UR, HAR PLANENE KLARE FOR YTTERLIGERE ETT NYBYGG PÅ FORUS. NÆRINGSEIENDOM

2 Eiendomsmarkedet i Stavangerregionen LEDIGHETEN ØKER, FORTSATT HØY NYBYGGINGSAKTIVITET PÅ FORUS I løpet av 2013 har vi fått høyere ledighetstall innenfor næringseiendom i Stavanger-regionen. Dette viser høstens eiendomsundersøkelse som nettopp er gjennomført. Ikke uventet er ledigheten størst på Forus, men også i andre områder i regionen er det nå flere kvadratmeter ledige kontorbygg enn tilsvarende tall fra i vår. Fortsatt holder den totale ledigheten seg på et lavt nivå. Dette skyldes først og fremst at det er stor etterspørsel etter kombinerte bygg med verksted, lager og kontor på samme eiendom. Vi har også en svært lav ledighet på butikkareal. På transaksjonssiden har vi sett økt aktivitet i høst og vi har omsatt en stor eiendom på Forus til mer enn 400 mill. NOK. Leder megling, Jan Inge Røyland. Den totale ledigheten i vår region er per oktober på 4 %. Dersom man fordeler på ulike arealtyper viser undersøkelsen at kontorareal har en ledighet på 7 %, mens det for kombinasjonslokaler er en ledighet på 3 %. Butikkarealer har en ledighet på 1,1 %. Det er større usikkerhet omkring veksten i næringslivet nå. Vi har lagt til grunn omtrent samme vekst i syssel settingen i 2013 som i 2012, med nærmere 5000 nye arbeidsplasser i Rogaland. Prognosene for 2014 er mer usikre. Vi tror fortsatt på vekst i sysselsettingen i årene fremover. Det er stor byggeaktivitet i regionen, men det er så langt i år registrert færre nye prosjekter. En rekke eiendomsprosjekter er i ferd med å ferdigstilles, og til sammen mer enn kvm næringseiendom er og vil bli tatt i bruk i 2013 og 2014, hvorav kontorarealer utgjør nærmere kvm. Nærmere kvm av arealet som ferdigstilles er på Forus. Vi tror veksten i næringslivet og dermed utviklingen i sysselsettingen vil være den viktigste faktor til om vi ser mye nybygging fremover. Usikkerheten i sysselsettingen og den fortsatt høye byggeaktiviteten danner grunnlag for forventninger om en arealledighet på om lag 7 % det neste året for kontorlokaler og 4 % for markedet som helhet i samme periode. Vi meldte tidligere i år om en svak økning i leieprisene. Den største økningen har vi sett på Forus og i Stavanger sentrum. Utviklingen i høst tyder på at prisene ikke vil fortsette med den økningen vi har sett det siste året. Til tross for et tøft marked har vi i høst hatt god aktivitet på utleiesiden, og Forusparken Eiendom AS sin signering av leiekontrakt med Siemens har vært den største kontrakten så langt i år. Arealledigheten i vår region har hatt en vekst det siste året og utgjør nå samlet for alle arealtyper 4 %. Dette er fortsatt lavt totalt sett, men utviklingen på kontorareal som nå er på 7 %, utgjør en ledighet omtrent på samme nivå som større regioner for øvrig i Norge. Ledigheten har steget i hele perioden fra 2011, men økningen i ledigheten har vært større i høst enn tidligere. Særlig på Forus har økning i ledighet vært stor og på kontorareal er ledigheten på Forus nå på 7,3 %. Årsaken til den økte ledigheten skyldes hovedsakelig at det er tilført og tilføres mange nye bygg på markedet, og vi ser en tendens til at etterspørselen etter kontorarealer er noe redusert. Dette i kombinasjon med en utflating av veksten i næringslivet er faktorer som til sammen medvirker til at vi får en høyere ledighet. Dette har selvsagt også en sammenheng med at det er inngått flere store leiekontrakter de senere år, hvor bygging og innflytting skal skje i 2013 og første halvdel av Går vi nærmere inn på tallene, ser vi at det er ledige arealer i både etablerte og nye bygg. Selv om det ikke er grunn til spesiell uro, mener vi det er noe foruroligende at flere av Ledige arealer høsten 2013 Kontor Butikk Kombi Totalt OKTOBER 13 OKTOBER 12 OKTOBER 13 OKTOBER 12 OKTOBER 13 OKTOBER 12 OKTOBER 13 OKTOBER 12 Stavanger sentrum Stavanger randsone Forus Sandnes Sola/Tananger/Randaberg Sum m Ledighet i prosent 7,0 5,2 1,1 1,1 2,9 2,7 4,0 3,2

3 de nye store prosjektene har ledige areal. Det er mye som tyder på at vekstprognosene hos dem som har inngått leiekontrakter i nye kontorbygg, nok har vært noe optimistiske. Flere har hatt et høyere vekstanslag enn det som har blitt realiteten. I tillegg til dette er det fortsatt lav aktivitet på sanering av næringsbygg. Det samme gjelder konvertering fra næring til bolig. Dersom boligmarkedet ikke utvikler seg veldig negativt fremover, tror vi på økt konvertering og dermed flere næringsbygg som tas ut av markedet. Vi ser allerede en viss utvikling eksempelvis i østre bydel i Stavanger. Det samme er tilfelle langs dobbeltspor- og kollektivaksen for buss mellom Paradis og de østlige områdene av Forus. Større tilbud vil selvsagt kunne føre til en lavere prisvekst. Leieprisene har vært svakt stigende i lengre tid, men nå ser vi en utflating her. Forskjellen i leieprisene mellom moderne og tidsriktige bygg i forhold til eldre bygg er økende. Dette er et forhold som kan være medvirkende til å dempe prisoppgangen på kontorlokaler i markedet. De eldre eiendommene vil ofte tilbys i markedet på lave nivåer. Et annet forhold er at flere nye kombinasjonsbygg på Forus har en forholdsvis stor kontorandel, opptil 50 %. Brukeren av produksjonsarealene har sjelden bruk for kontorlokaler av denne størrelsen. Vi ser derfor at kontorarealer i kombibygg markedsføres for utleie. Erfaringsmessig får en ikke samme leie for kontorer i kombibygg som i rene kontorbygg. Dette er også en faktor som kan være med på å hindre videre oppgang i leieprisene for kontorlokaler. Etterspørselen etter industri og lagerlokaler fortsetter å stige fra 1. kvartal. Det er fortsatt stor etterspørsel etter kombinasjonslokaler med sentral beliggenhet. Ledigheten for slike lokaler ligger fortsatt lavere enn den generelle ledigheten i markedet. De siste større etableringene har skjedd ved at man har satt i gang oppføring av nybygg, f.eks. Oceaneering, Maersk Drilling og Proserv, alle på Forus. Transaksjonsmarkedet Det har vært begrenset med antall transaksjoner av større næringseiendommer i vår region i Til sammen er det registrert transaksjoner på i overkant av 1 mrd. NOK. Vi har gjennomført en større transaksjon på Forus i høst på mer enn 400 MNOK. Det er også signaler som tyder på at det er større aktivitet innenfor transaksjonsmarkedet nå i høst enn tidligere. Vår vurdering av yieldnivået i regionen er uendret og ligger i området 6,5 % til 7,5 % avhengig av beliggenhet, leietagersoliditet og lengde på kontraktene. På grunn av relativt få transaksjoner er det vanskelig å ha sikre oppfatninger om yieldnivået nå og fremover. Markedet etterspør fortsatt eiendommer med sikre leietagere og lange kontantstrømmer. Bankene opprettholder fortsatt en streng kredittpraksis, selv om signaler kan tyde på at dette kan utvikle seg mer positivt fremover. På den ene siden taler lave renter og et fortsatt positivt næringsliv i regionens leiemarked Utvikling i ledigheten % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Leieprisnivåer i regionen november 2013 for en reduksjon i yield. På den andre siden fører bankenes utlånspraksis til høyere finansieringskostnader og dermed høyere yieldnivå. Transaksjonene som er gjennomført, bekrefter vår oppfatning om at vi vil se en utvikling hvor forskjellen i yield mellom de beste eiendommene og de mindre attraktive vil øke. Dette gjelder også forskjellen mellom lange og korte kontrakter. Mangelen på boliger i vår region tror vi vil medføre økt interesse for eldre næringseiendommer som kan egne seg for konvertering til boligformål. Som vi har nevnt tidligere vil dette selvfølgelig avhenge av hvordan boligmarkedet utvikler seg fremover. Kontor Butikk Kombi Totalt Høy standard God standard fra til fra til Kontorlokaler Stavanger sentrum Stavanger randsone Hinna Park N/A N/A Forus Sandnes Lagerlokaler Verksted- /produksjonslokaler Kommentarer: Når det gjelder leiepriser er disse angitt i intervaller. Innenfor hvert intervall gjenspeiles forskjeller i arealenes effektivitet, standard, m.v. Vi kjenner til at det er inngått avtaler over de angitte nivåene. Her kan det ligge spesielle forhold bak, som for eksempel spesialtilpasninger gjort for leietaker.

4 Eiendomsmarkedet i Stavangerregionen REGIONEN STÅR STØTT, MEN USIKKERHETEN STILLER STØRRE KRAV TIL NÆRINGSLIVET Ådne Kverneland har planene klare for ytterligere ett nybygg på Forus. I likhet med aktørene innen næringseiendom har han fokus på utviklingen i det regionale næringslivet de neste årene. Vi har lagt bak oss tidenes vekst i Stavangerregionen og Rogaland for øvrig. I et perspektiv fra 1998 til i dag, med unntak av finanskrisen som berørte oss i 2008 og 2009, har pilene pekt én vei opp! Høsten 2013 er tonen en annen. Selv om aktiviteten fortsatt er høy og ordrebøkene rimelig velfylte, er utsiktene mer usikre. Det påvirker også markedet for næringseiendom. Her er hva ekspertene ser for seg de neste 3-5 årene i vår region. Vi møter sjef for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank, Tore Medhus, sjeføkonom i banken, Kyrre M. Knudsen og leder for megling i EiendomsMegler 1 NæringsEiendom, Jan Inge Røyland. Fra hvert sitt ståsted følger de tre næringslivet i regionen. Med utgangspunkt i tre scenarier sier de dette om hvor vi står, og hvilken vei utviklingen peker. Kyrre M. Knudsen: Vi har en historisk god periode bak oss fra 1998 og fram til i dag. Regionen har hatt en veldig høy vekst, og har vært gjennom en lang periode der vi har løpt etter utviklingen, eksempelvis når det gjelder infrastruktur og bolig. Befolkningsveksten i denne perioden har også vært rekordstor. Vi må helt tilbake til 1946 for å finne maken. Tore Medhus: Ser vi på det som har skjedd de siste 15 årene, er det vanskelig å forestille seg hvordan en nedtur kan bli. Vi er blendet av sola, samtidig som folk flest erkjenner at veksten ikke kan vedvare de neste 15 årene. Knudsen: Oljeprisen er firedoblet de siste 10 årene fra 25 dollar i 2003 og til i dag. Ingen tror at nivået skal firedobles igjen det neste tiåret. Jan Inge Røyland: Ett av områdene av infrastrukturen hvor man har lykkes med planlegging og gjennomført prosjekter med tanke på høy vekst, er næringseiendom. I årene 2006 og 2007 var veksten i regionen på mer enn 5000 kontorarbeidsplasser per Positive utsikter, men større utfordringer, konstaterer Jan Inge Røyland, Tore Medhus og Kyrre M. Knudsen. år. Tilnærmet et nytt Statoil i antall lokale arbeidsplasser per år. Ser vi på 2011 var det tilsvarende tallet cirka 4000, i 2012 i overkant av Selvsagt er det knyttet forventninger til tallet for Stavangerregionen og Rogaland for øvrig er preget av oljeselskaper som jobber med utgangspunkt i langsiktige tidshorisonter. Vårt panel trekker fram Johan Sverdrup- feltet som eksempel. Første gang boret for 30 år siden. De senere år nye funn, som i sin tur kan gi produksjon fra 2018 og i tiår framover. Samtidig er bransjen følsom for marked og pris. Dagens oljepris minus 40 prosent er ofte parameteret når prosjekter planlegges. I hvilken grad ser vi usikkerhet om oljeprisen, og hvordan vil eventuelt den påvirke utviklingen i vår region? Panelet er enig om at en viss usikkerhet om oljeprisen er mer aktuelt nå enn for noen år siden. Medhus: Tilbudssiden er mer usikker i den forstand at det er nye ressurser på vei inn. Samtidig er det en viss frykt for at etterspørselen skal falle. De siste årene har finanskrisen vært i fokus for alles oppmerksomhet. Når

5 den etter hvert er avklart, ser vi at fokus på miljø igjen øker. Det kan i sin tur ha betydning for veksttakten i næringslivet. Knudsen: Produksjonen har økt betydelig i USA. Stikkordene er skifergass og skiferolje. Ett av spørsmålene er i hvor stor grad vi vil se slik produksjon også utenfor USA. Dette vil kunne påvirke løftekostnadene og markedsprisen. Historien viser at vi må forvente svingninger i oljeprisen. Pluss/minus 10 dollar fatet må vi kalle normalt. Vi ser at en del prosjekter går til utlandet. Riktig nok kommer oppdrag tilbake til det regionale næringslivet. Men vi må bare erkjenne at innen eksempelvis verft/stålkonstruksjon er vi ikke konkurransedyktige, noe som skyldes kapasitet og pris. Medhus: En viktig del av bildet er selvsagt markedet innen vedlikehold og modifikasjon. Feltene og installasjonene på norsk sokkel blir ikke akkurat yngre, og vi ser et stort behov for modifikasjon i årene som kommer. Dette vil medvirke til at investeringene vil holde seg høye i år framover. Petroleum er én av flere sektorer. Vårt ekspertpanel har selvsagt også fokus på andre vekstmuligheter. Medhus: Vi har spesielle forutsetninger innen flere næringer i regionen. Sjømat, shipping og vannkraft er bare tre av dem. Medhus, Knudsen og Røyland er selvsagt opptatt av rammebetingelser. Skatteforholdene innen petroleumsnæringen har betydning. Det samme har utviklingen Statoil står overfor i forhold til tilstedeværelse og organisasjon. På plussiden trekker de fram de mange utenlandske operatørselskapene som har vist interesse for Norge og Stavanger-regionen de senere år. Medhus: Det viktigste for vår region, er at organisasjonene opprettholdes. Vi må være rimelig trygge på at arbeidsplassene ikke forsvinner ut av regionen. Samtidig er knapphet på arbeidskraft en reell utfordring og til en viss grad en trussel. Og boligprisene, selvsagt. Vi vet at store kommende prosjekter som Johan Svedrup må kjøres. Men ting kan selvsagt skje fra andre steder enn Stavanger. Høsten 2013 representerer mer usikkerhet enn på lenge, vil noen hevde. Her er hva vårt panel sier. Medhus og Knudsen: Signalene fra næringslivet nå, er en litt mer avventende holdning. Det er mye som skal gjøres, og det er rimelig gode ordrebøker rundt omkring. Men folk flest tærer mer på egne penger. Og kapitalen koster mer. Vi setter tæring etter næring. Det er nok mer positivt enn negativt. Røyland: Vi ser for oss fortsatt vekst innen næringseiendom, men kanskje ikke like sterk som det som har vært tilfellet de senere år. Men det er mange nye prosjekter på tegnebrettet, klare for å imøtekomme vekst og utvikling i regionen. TRE SCENARIER FOR ROGALAND Vårt ekspertpanel har tatt utgangspunkt i tre scenarier, utviklet av sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank. LAVT Fallende pris på olje og gass, større usikkerhet om tilbudssiden. Skiferolje sprer seg fra USA. OPEC mister markedsmakt og blir mindre samstemt. Svakere utvikling i verdens økonomien bidrar til lavere etterspørsel etter olje. Prisen under 100 dollar tidlig neste år, under 90 før sommeren og stabilisert omkring 80 dollar i Oljeselskapene strammer inn på letebudsjetter og aktivitet. Det påvirker investeringene. Lavere priser, aktivitet og lønnsom het innebærer kostnadsfokus. Offshorebedriftene tilpasser seg ved nedskalering/ outsourcing. Veksten i sysselsetting faller. Dette påvirker behovet for næringseiendom. Det gir svak etterspørsels vekst. Færre mindre nybyggingsprosjekter ser dagens lys. Ledigheten holder seg på relativt høyt nivå. Leieprisene er stabile og kanskje noe lavere enkelte steder. MIDDELS Oljeprisen holder seg omkring dagens nivå. Etterspørselen øker med bedring i verdensøkonomien. Prisen holder seg på omkring 110 USD fatet i 2014/15. Oljeselskapenes investeringer øker, men er preget av større usikkerhet. Investeringene på norsk sokkel dempes. Veksttakten halveres det kommende året i forhold til 8 % årlig gjennomsnittlig vekst fra 2009 til Oljeservice og øvrige næringer vokser, men mindre enn de siste år. Nye utbygginger har ringvirkninger, men dempes av at oppdrag går til utlandet. Innen næringseiendom er det fortsatt en viss etterspørselsvekst. Mange av de planlagte nybyggingsprosjektene blir ikke realisert. Ledigheten avhenger av om ny vekst dekkes gjennom eksisterende bygningsmasse eller nye prosjekter. Leieprisen forblir stabile og kanskje svakt stigende. HØYT Økt oljepris som følge av geo politisk usikkerhet og dempet produksjon, samtidig som forholdet til Iran kjølner. Etterspørselen stiger mer enn i middelscenariet som følge av økt vekst i verdensøkonomien. På grunn av oljeprisen er flere nye prosjekter lønnsomme. Vedlikehold av eksisterende innretninger fører til at aktivitetsnivået stiger. Viktig i dette scenariet er kapasitet hos selskapene, samt om de øker bemanning, kapasitet og investeringer. Samtidig tas det grep for å sikre bolig- og infrastrukturutbygging. Høyere aktivitet i oljesektoren påvirker flere næringer positivt. Etterspørselen etter nærings eiendom øker betydelig. Flere prosjekter realiseres. På grunn av økt bemanning vil flere bedrifter ha nye lokaler. Det resulterer i lavere ledighet og leieprisene som stiger.

6 Eiendomsmarkedet i Stavangerregionen STORE MULIGHETER FOR LOKALT NÆRINGSLIV, MEN KOSTNADENE TYNGER KONKURRANSEEVNEN Den gir næring til en hel region. Det handler om verdiskaper nr. 1 i Rogaland og landet for øvrig olje og gass. Den forestående kjempeutbyggingen av Johan Sverdrup-feltet og andre store prosjekter. Kompetanse og ny teknologi på den ene siden, kostnadsnivå og konkurranseevne på den andre. Hvor går veien? Ingen tvil om at aktørene innen olje og gass i perioder opplever utfordringer. Men i en næring som planlegger og arbeider langsiktig, vil vi måtte regne med ett og annet hvileskjær, mener NHO-sjefen i Rogaland, Hallvard Ween. Han er grunnleggende optimistisk med tanke på utviklingen i Stavangerregionen og Rogaland for øvrig de kommende årene. Grunnlaget for det, finner han blant annet i planene for norsk sokkel, hvor Ween venter at det vil bli fattet beslutninger om store prosjekter og utbygginger her hjemme de kommende årene. Det gir grunnlag for fortsatt høy aktivitet i det regionale næringslivet, inklusive behovet for nye næringslokaler. For ved siden av det som gjelder olje og gass direkte, ser vi at bedriftene for øvrig går godt, sier NHO-sjefen. -Den underliggende trenden er klar vil gi oss tidenes høyeste investeringsnivå med cirka 214 milliarder kroner. Med dette som utgangspunkt er det viktig at vi ser opp og fram og at vi ikke blir så opptatt av utfordringer her og nå, at det negative blir selvforsterkende negativt. Mulighetene for utvikling og vekst er fortsatt store, framholder han. Samtidig konstaterer Ween at det faktum at noen oppdrag går til Østen, viser at kostnadsutfordringene her hjemme er betydelige. I sum betyr dette at vi taper terreng og andeler til tross for et økende totalmarked. Det er selvsagt en hovedsak for både NHO og andre aktører i arbeidslivet å fokusere på økt konkurransekraft. -Innen leverandørindustrien har det gjennom flere år vært en utvikling der topplinjen har økt, mens bunnlinjen har blitt mindre. Det betyr at konkurransekraften avtar. I tillegg er det ingen tvil om at det er trangt i vår region, både når det gjelder areal for næringslivet og boligbygging. Generelt stilles det store krav til å forsere utbygging, enten vi snakker om boliger, næring, vei eller bane. Alt dette gir oss utfordringer, men ikke større enn at vi klarer dem når vi løfter sammen, framholder Hallvard Ween som ikke er i tvil om at Stavangerregionen og Rogaland for øvrig står sterkt også i framtidens olje- og gassindustri. -Vi har ingen grunn til å tro at andre kan utfordre oss på vår posisjon her. Stavanger har vært hovedsete for denne næringen i over 40 år. Og selv om petroleumsvirksomheten utvikles og vi etter hvert skal så langt nord som til iskanten, vil kompetanseklyngen ligge her både på undervannsløsninger og ellers, sier Hallvard Ween. Fra sin plass i Norsk olje & gass ser informasjonssjef Thina Hagen optimistisk på de neste årene innen næringen. Det høye investeringsnivået på norsk sokkel opprettholdes. Med utgangspunkt i det som trolig blir en topp i 2014, vil det ligge på omkring 200 milliarder per år fram mot Samtidig preges bildet av flere usikkerhetsfaktorer. Utviklingen i energiprisene, er én av dem. En annen er selvsagt kostnader. -Når det gjelder sistnevnte, er situasjonen fortsatt den at vi ligger langt over kostnadsnivået i de landene vi sammenligner oss med innen olje og gass. Timekostnader opp mot 70 prosent over våre konkurrenter, skaper en krevende situasjon. Norske bedrifter har kunnet tillate seg dette fordi vi har hatt svært spiss kompetanse. Den kunnskap har vi fått ved at mange oppdrag knyttet til norsk sokkel, nettopp er gjort her hjemme. Nå er vi i en situasjon hvor flere offshoreoppdrag den siste tiden har gått til utlandet. Det er det viktig å være obs på. For det er ingen tvil om at oppdrag betyr at aktørene samtidig bygger kompetanse. Med utgangspunkt i dette er det grunn til å tro at antallet ansatte i næringen her regionalt i hvert fall ikke vil øke de kommende årene, sier Thina Hagen i Norsk olje & gass.

7

8 Er du på jakt etter nye næringslokaler? Snakk med oss. Vi kan markedet! KOLON Foto: Katharina Lærdal & Øyvind Hagen/Statoil (s.8) EiendomsMegler 1 NæringsEiendom, Petroleumsveien 6, postboks 250, 4066 Stavanger. Tlf

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Klar med tomt og planer for nybygg NÆRING. Et komplett fagmiljø innen næringseiendom UTBYGGER ÅDNE KVERNELAND OG MEGLER KRISTIAN UR:

Klar med tomt og planer for nybygg NÆRING. Et komplett fagmiljø innen næringseiendom UTBYGGER ÅDNE KVERNELAND OG MEGLER KRISTIAN UR: Annonsebilag - 12 november 2013-9 NÆRING UTBYGGER ÅDNE KVERNELAND OG MEGLER KRISTIAN UR: Klar med tomt og planer for nybygg Sponsorlauget støtter nytt sykkelverksted Side 2 Apply konsernet med signalbygg

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Markedsvurdering. Ryggstranden båthavn, 4070 R AN D AB E RG Del gnr. 48, bnr. 7, gnr 48, bnr 42 og 91 mv i Randaberg. Randaberg Kommune.

Markedsvurdering. Ryggstranden båthavn, 4070 R AN D AB E RG Del gnr. 48, bnr. 7, gnr 48, bnr 42 og 91 mv i Randaberg. Randaberg Kommune. Markedsvurdering Ryggstranden båthavn, 4070 R AN D AB E RG Del gnr. 48, bnr. 7, gnr 48, bnr 42 og 91 mv i Randaberg Randaberg Kommune April 2016 EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Fakturaadresse: Fakturamottak

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

God Jul! NR. 11/2011. Oslo, 12.12.2011. for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3709.1 NR. 11/2011 OSLOS KONTORMARKED TROSSER KRISETIDENE MED PRISREKORD FOR NYE KONTORLOKALER. KONTORLEIEMARKEDET I OSLO UTVIKLER SEG MER POSITIVT ENN I DE STØRSTE BYENE. KUN STAVANGER HAR REGISTRERT

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

MarkedsUndersøkelsen. Optimisme, økende aktivitet og behov for arealer. våren 2011. Foto: Johnny Engelsvoll

MarkedsUndersøkelsen. Optimisme, økende aktivitet og behov for arealer. våren 2011. Foto: Johnny Engelsvoll MarkedsUndersøkelsen 2011 våren 2011 Optimisme, økende aktivitet og behov for arealer Foto: Johnny Engelsvoll DIN SPESIALIST PÅ NÆRINGSEIENDOM Eiendomsmarkedet i Stavangerregionen Økende aktivitet -skaper

Detaljer

Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland?

Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland? Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland? Key takeaways 1. Verden preges av moderat vekst, mye rart og høy usikkerhet. Kan Trump bli mannen som puster liv i vekst og renter i USA og resten av verden? 2.

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29.

Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser. Står vi foran en krise i oljenæringen? SpareBank 1 SR-Bank Markets. Kontaktmøte oljeservice 29. SpareBank 1 SR-Bank Markets Markedsutsikter, kapitaltilgang og priser Står vi foran en krise i oljenæringen? Kontaktmøte oljeservice 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

www.vaagen-eiendom.no

www.vaagen-eiendom.no VågenEiendom Nytt fra...din spesialist på næringseiendom Nr. 2-2009 - 7. årgang Domkirkeplassen 1 er et nytt bygg i Vågen Eiendoms forvaltningsportefølje www.vaagen-eiendom.no Markedskommentaren: ved eiendomsmegler/daglig

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft

Optimismen øker. fortsatt fokus på konkurransekraft Optimismen øker fortsatt fokus på konkurransekraft Hovedpunkter fra undersøkelsen 1 Økt optimisme Hovedindeksen har fått et betydelig løft i løpet av våren og indeksen har steget fra 54 til 59%. Det innebærer

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene CME, BI 17. desember 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Norge har tjent gode penger på oljeøkonomien Oljesektoren krever

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer