Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr"

Transkript

1 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Folketal og demografi Nr. 1-21

2

3 Forord Også i 29 har det vore rekordstor vekst i Hordaland. Folketalet har auka med 1,6 %, dvs. om lag 75 fleire hordalendingar. Dette er ein høgare vekst enn på landsbasis. 14 av kommunane i Hordaland har hatt vekst over det nasjonale gjennomsnittet. I resten av fylket kan det med andre ord være fare for stagnasjon, sjølv om folketalet aukar. Dette mønsteret gjer seg enno mer gjeldande i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, mens Rogaland kan vise til vekst over det nasjonale gjennomsnittet i store delar av fylket. Veksten i Bergen har også auka. Bergen og Stavanger har dei siste to åra hatt lik prosentvis vekst. Avstanden fram til Oslo sin vekst har minka i 29. Det er verd å leggje merke til at etter Oslo er det Bergen som har hatt flest innanlands innflyttarar av dei norske storbyane på heile 2-talet. Askøy er den kommunen som har hatt størst prosentvis vekst av kommunane i Hordaland på 2-talet og er på 5. plass på landsbasis. I 29 passerte også Askøy Fjell i talet på innanlands innflyttarar etter at Fjell har lege på topp på heile 2-talet, riktignok etter Bergen. Det er framleis innvandring som står for mesteparten av veksten i folketalet i Hordaland. Veksten i Hordaland vart sterkare enn SSB si framskriving la opp til, på grunn av at det var lagt inn ein reduksjon i netto tilflytting frå utlandet i prognosane. Det har riktignok vore ein reduksjon i netto innvandring i Hordaland, men ikkje så stor som prognosane la opp til. Samstundes ser vi at både netto innanlands flytting og fødselsoverskotet har auka noko samanlikna med året før. I SSB si oppdaterte folketalsframskriving ligg det framleis an til vekst i store delar av Hordaland både i eit 5 års-, 1 års- og eit 2-års perspektiv. Prognosane er likevel noko dårlegare enn det tala for 29 skulle tilseie. Dette skuldast at det framleis er forventa ein reduksjon i netto innvandring til Hordaland og landet for øvrig. Tal frå Eurostat viser at andel eldre i forhold til den yrkesaktive befolkninga er under 25 % i storparten av Noreg, inkludert Vestlandet, mens i Sverige og Finland er andelen eldre monaleg høgare i fleire eller alle regionane. Det same mønsteret finn vi i land som Tyskland, Spania og Italia, medan dei aust-europeiske landa gjennomgåande har ein mykje lågare andel eldre i forhold til den yrkesaktive befokninga. Bergen, juni 21 Kathrin Jakobsen Leiar, Analyse, utgreiing og dokumentasjon 3

4 Innhald Forord 3 Folketalsutvikling 5 Folketalsutviklinga i kommunane 6 Flyttemønster 9 Fødslar og fruktbarheit 12 Bydelar i Bergen 13 Folketalsutviklinga i ulike delar av landet 13 Befolkningsstruktur 15 Folketalsframskriving 18 Flyktningar 2 Bustadbygging 21 Bustadmarknaden 23 Europa 24 Kjelder og meir informasjon 25 4

5 Folketalsutvikling Vekst i vest, men fare for stagnasjon? Kartet over folketalsutviklinga på Vestlandet i 29 viser utviklinga i kommunane etter fire kategoriar: nedgang, auke under det nasjonale gjennomsnittet, auke over det nasjonale snittet, og auke meir enn to gonger det nasjonale snittet. Auke som ligg under det nasjonale snittet er eit teikn på stagnasjon, då kommunane ikkje følgjer etter den nasjonale utviklinga. Kartet viser at stagnasjonen er nokså jamt spreidd, medan nedgangen er konsentrert om dei indre fjordstroka, med Hardanger som eit unntak i 29. Det skal presiserast at kartet berre viser utviklinga gjennom eit einskild år, og seier ikkje noko om den langsiktige utviklinga. I Noreg budde det personar ved siste årskifte, ein auke på 59 (1,2%) frå året før. Dette er noko lågare enn veksten i 28 (62 ). Veksten var størst i Oslo (2,%), Rogaland (1,8), Akershus (1,7) og Hordaland (1,6). Veksten var lågast i Hedmark (,3), Nordland og Telemark (,4), Finnmark og Oppland (,5) og Sogn og Fjordane (,6). Møre og Romsdal hadde ein vekst på 1%, altså noko under den nasjonale veksten. Det var busett utanlandske statsborgarar i Noreg (6,9%). Talet på utanlandske statsborgarar auka med 31, ein nedgang i auken frå året før på nesten 6. Polske statsborgarar utgjer framleis den største gruppa på landsbasis, følgt av svenskar, tyskarar og danskar. Den største auken har vore i polakkar, svenskar og litauarar. Kjelde: SSB Statistikkbanken Teiknforklaring Tettstad Kommunegrense Fylkesgrense Folkevekst 29 Nedgang Vekst under nasjonalt gj.snitt Vekst over nasjonalt gj.snitt Vekst over 2x nasj. gj.snitt 5

6 Folketalsutviklinga i kommunane Den sterke folkeveksten held fram Tabellen viser folketal og folketalsutvikling i kommunane. Prosentvis vekst i Hordaland: 26:,9 % 27: 1,3 % 28: 1,5 % 29: 1,6 % Endring per år % % Tal % Etne ,3 -,1 28,7 Sveio ,1,8 93 1,9 Bømlo ,,5 19 1,7 Stord ,1, ,6 Fitjar ,3 -,2 23,8 Tysnes ,2 -,2-13 -,5 Kvinnherad ,1 -, 75,6 Austevoll ,5, ,5 Sunnhordland ,5, ,4 Jondal ,9-1, 14 1,4 Odda ,7 -,9-7 -,1 Ullensvang ,1 -,5 31,9 Eidfjord ,3 -,8 13 1,4 Ulvik ,1 -,8 34 3,1 Granvin ,1-1, -3 -,3 Kvam ,2 -,3 22,3 Hardanger ,5 -,6 14,5 Voss ,2,1 34,2 Fusa ,1,4 32,8 Samnanger ,6,4-4 -,2 Os , 1, ,5 Bjørnefjorden ,6 1, ,2 Bergen ,8 1, ,8 Askøy ,6 2, ,3 Bergen og Askøy ,8 1, ,8 Sund ,4 1,7 18 3,1 Fjell ,1 1, ,5 Øygarden ,4 1,6 44 1, Øygarden og Sotra ,7 1,8 54 1,7 Vaksdal ,7 -,2-3 -,1 Modalen ,4 -,3-7 -2, Osterøy ,,6 69,9 Osterfjorden ,3,3 59,5 Meland ,7 2, ,4 Radøy ,1,5, Lindås ,5 1,4 25 1,8 Austrheim ,6, ,3 Fedje ,7-1,4-2 -,3 Masfjorden ,6 -, , Nordhordland ,4 1, ,8 Hordaland ,6 1, ,6 Landet ,6, ,2 Hdl i % av landet 9,6 9,6 9,7 9,8 9,8 Bergen i % av Hdl 52,2 53,1 53,4 53,7 53,8 Kjelde: SSB Statistikkbanken, statistikk.ivest.no. 6 Folketalet i Hordaland auka med personar i 29, ein auke på 1,6 %. Bergen kommune hadde noko sterkare vekst, med 1,8% (4 549 personar). 24 av 33 kommunar hadde auke i folketalet. Alle regionar hadde auke i 29, men sjølv om Hardanger no har ein auke i folketalet, er auken nest lågast i fylket (i prosent). Veksten var størst i Austrheim (6,3%) og Austevoll (3,5%). Det var ingen vekst i Radøy, mens åtte kommunar i fylket hadde nedgang. Størst var reduksjonen i Modalen (-2%) og Masfjorden (-1%). Saman med Tysnes hadde desse kommunane større tap i 29 enn gjennomsnittstapet deira dei siste ti åra.

7 Folketalsutviklinga i kommunane Innvandring framleis avgjerande for den sterke folkeveksten Fødselsoverskot Netto innanlandsk flytting Netto innvandring I alt Samla folketilvekst Etne * Sveio Bømlo * Stord * Fitjar Tysnes Kvinnherad * Austevoll * Sunnhordland * Jondal Odda * Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin * Kvam Hardanger * Voss * Fusa * Samnanger * Os * Bjørnefjorden * Bergen * Askøy * Bergen og Askøy * Sund * Fjell * Øygarden * Øygarden og Sotra * Vaksdal Modalen Osterøy Osterfjorden Meland * Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden * Nordhordland * Hordaland * Endring Hdl frå * (63 %) av befolkningsveksten i fylket kom frå netto tilflytting, resten var fødselsoverskot. Sju kommunar hadde utflyttingsoverskot, dei fleste nord og midt i fylket. Av den store nettoinnflyttinga kom 596 frå innanlandske flyttingar fleire personar flytta frå utlandet til ein kommune i Hordaland, enn talet på flyttarar andre vegen. Dette inneber ein auke i innanlandsk nettoinnflytting frå året før, og ein reduksjon i nettoinnflytting frå utlandet. 19 kommunar og 4 regionar hadde innanlandsk flytteunderskot. 1 kommunar hadde fødselsunderskot, størst i Odda (-45), Ullensvang (-16) og Jondal (-11). Ingen hardangerkommunar hadde fødselsoverskot, men Ulvik gjekk i. Nokre hardangerkommunar hadde innanlandsk flytteoverskot, men folkeveksten i Hardanger skuldast i hovudsak innvandring. Kjelde: SSB Statistikkbanken, statistikk.ivest.no. Tabellen viser korleis folkeveksten fordeler seg mellom flytting og fødselsoverskot. * markerer samla tal for folketilvekst frå SSB som ikkje samsvarer med summen av fødselsoverskot og nettoflytting. Dette kan skuldast forsinka meldingar, annulleringar, korreksjonar o.a. 7

8 Folketalsutviklinga i kommunane Netto innvandring Netto innanlands flytting Fødselsoverskot Figuren viser befolkningsutviklinga i Hordaland, fordelt på fødselsoverskot, netto innanlands flytting og netto innvandring frå 1997 til 29. Figuren er basert på samla tal for folketilvekst frå SSB. Kjelde: SSB Statistikkbanken / statistikk.ivest.no Fødselsoverskotet synast å ha vore jamt aukande sidan 22, mens den innanlandske flyttinga har vore mindre stabil. Den kraftige auken i innvandring kjem tydeleg fram i figuren. Flyttemønster Same flyttemønster i Hordaland som i Oslo og Sør-Trøndelag Hordaland Oslo Hordaland har liten innalands nettotilflytting samanlikna med osloregionen og Sør-Trøndelag. Den gjennomsnittlege nettotilflyttinga til Hordaland i perioden 2 til 29 er berre 89 personar per år. Tilsvarande tal for Rogaland er 134, Sør-Trøndelag 48 og Oslo/Akershus Flyttestraumen inn og ut av Hordaland følgjer det same mønsteret som inn og ut av Oslo og Sør-Trøndelag, men i mindre skala. Det er nettotilflytting av personar mellom 16 og 29 år, mens det er netto utflytting i dei fleste andre alderstrinn. Kjelde: SSB Statistikkbanken

9 Flyttemønster Sør-Trøndelag Figurane viser innanlands nettoflytting i 27, 28 og 29 i ulike aldersgrupper i prosent av antal innbyggjarar i kvar gruppe Sogn og Fjordane Akershus viser tydeleg det motsette mønsteret: nettoutflytting av personar mellom 16 og 29 år, og nettoinnflytting av personar mellom 3 og 49 år med borna deira. Sogn og Fjordane har med få unnatak nettoutflytting i alle aldersgrupper, men tapet er klart størst i aldersgruppen 2 29 år. Rogaland har også størst mobilitet i gruppene mellom 16 og 39 år, men nettoflyttinga i høve til innbyggjartalet i kvar gruppe er låg, og det framgår ikkje noko klart mønster Akershus Rogaland

10 Flyttemønster Same mønster mellom Bergen og resten av Hordaland som mellom Oslo og Akershus Figuren viser innanlandsk nettoflytting på ulike alderstrinn i prosent av antal innbyggjarar på kvart trinn i regionane i Hordaland i 28. Vi har ikkje tilgjengelege kommunedata om alder på dei som flytta i Bergen og Askøy Øygarden og Sotra Bjørnefjorden Nordhordland Osterfjorden Sunnhordland Voss Hardanger Kjelde: Næringsanalyse Hordaland 29, Telemarksforskning Internt i Hordaland får vi eit bilete som liknar på høvet mellom Oslo og Akershus, og motsetnaden mellom Bergen og resten av fylket forklarar kvifor det samla mønsteret for Hordaland er såpass moderat. Dei andre regionane i Hordaland (utanom Bergen) har alle stor netto utflytting av unge vaksne, og varierande grad av netto tilflytting av familiar. Både Øygarden og Sotra, Bjørnefjorden, Nordhordland og Voss har innflytting av personar i 3-årane og barn. Hardanger har nesten ikkje innanlandsk nettoinnflytting, og har samtidig høgast netto utflytting av 2-åringar saman med Voss. Fleire innflyttarar til Askøy enn til Fjell Tal innflyttarar Stord Odda Voss Kvam Os Fjell Askøy Askøy, Fjell og Os er dei tre kommunane med flest innflyttarar utanom Bergen i 21. Alle desse pluss Kvam hadde ein topp i 27. Den prosentvise nedgangen etter 27 har vore størst i Os, Kvam og Fjell. Askøy hadde ein vekst i tal innflyttarar frå 28 til 29. Askøy har hatt den største veksten gjennom heile perioden og har no for første gang passert Fjell i tal innflyttarar Figuren viser tal innflyttarar til regionsentera og dei største omlandskommunane til Bergen i perioden Meland Lindås Innflyttinga til regionsentera Stord, Voss og Odda har variert noko over tid. Medan Stord og Voss er på om lag same nivå i 29 som for 1 år sidan, hadde Odda ein nedgang til tal tilflyttarar i byrjinga av perioden og har deretter hatt nokonlunde stabile tilflyttingstal.

11 Flyttemønster Bergen mest populære storby etter Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø Figuren viser tal innflyttarar til dei største byane i Noreg utanom Oslo. Etter Oslo som hadde om lag 24 innflyttarar i 29, er det Bergen som har hatt flest innflyttarar i heile perioden, deretter følgjer Trondheim og Stavanger. Trondheim hadde ein monaleg auke i tal innflyttarar på byrjinga av 2-talet, man har deretter hatt nedgong. Stavanger har lege på om lag 5 innflyttarar per år. Det er berre Bergen som har hatt auke i tal innflyttarar frå 28 til 29. Dette kan ha samanheng med vervekampanjen - Er du ein snikbergensar...??? 11

12 Fødslar og fruktbarheit Svak stigande tendens i tal fødde Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Austevoll Sunnhordland Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Hardanger Voss Fusa Samnanger Os Bjørnefjorden Bergen Askøy Bergen og Askøy Sund Fjell Øygarden Sotra og Øygarden Vaksdal Modalen Osterøy Osterfjorden Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Nordhordland Hordaland Kjelde: SSB Statistikkbanken, statistikk.ivest.no Fødselstala har, som figurane viser, variert noko over tid. Det er Bergen som pregar denne utviklinga mest på grunn av sin storleik. Etter nokre år kring 198 med låge fødseltal, steig desse på slutten av 8-talet og har etter det vore rimeleg stabil men med ein liten tendens til auke dei siste fem åra. Denne tendensen ser ut til å halde fram også i 29 - det blir fødd stadig fleire barn i Hordaland. Det er Sunnhordland og Bergen og Askøy som utmerkar seg med den største auken i fødselstalet siste året. I Sunnhordland er det Stord og Bømlo som trekkjer opp fødselstala. Nordhordland har også hatt ein jamn auke i fødselstala dei siste tre åra. I Sotra og Øygarden er det Øygarden som kan vise til ein viss auke. Figurane viser tal fødde per år etter region og fylke i perioden Hordaland Bergen og Askøy Sunnhordland Hardanger Voss Bjørnefjorden 5 4 Sotra og Øygarden Osterfjorden Nordhordland

13 Bydelar i Bergen Størst vekst i Ytrebygda og Fana Endring 2-21 Endring % % Bergenhus ,9 2,1 Ytrebygda ,6 2,3 Årstad ,3 1,4 Fana ,6 2,4 Laksevåg ,9 2, Arna ,3 1,4 Åsane ,7 1, Fyllingsdalen ,2 1,7 Bergen ,8 1,8 Tabellen viser folketalsutviklinga i bydelane i Bergen 2-21 og Totalt har folketalet i Bergen stige med 11,8 % i frå 2 til 21 Ytrebygda er den bydelen som har hatt den relativt største veksten om vi ser heile perioden under eitt. I denne bydelen har folketalet stige med over 28 %. Den lågaste veksten finn vi i Fyllingsdalen med ein auke på 1,2 % for perioden. Om ein ser på endringane frå 29 til 21, er det bydelane Bergenhus, Ytrebygda og Fana som har hatt den største relative veksten. Åsane er den bydelen som har hatt den relativt lågaste veksten det siste året. Folketalsutviklinga i ulike delar av landet Austrheim var den nest mestveksande kommunen i landet i 29 Kommune Endring i tal Eindring i % Træna (No) ,5 Austrheim (Ho) ,3 Ulstein MR) ,8 Hemsedal (Bu) ,6 Gjerdrum (Ak) ,6 Rennesøy (Ro) ,8 Austevoll (Ho) ,5 Klepp (Ro) ,5 Sola (Ro) ,4 Ullensaker (Ak) ,4 Ås (Ak) ,3 Værøy (No) ,1 Ulvik (Ho) ,1 Sund (Ho) ,1 Klæbu (ST) , Skaun (ST) ,9 Sirdal (Ro) ,9 Stordal (No) ,9 Sørum (Ak) ,9 Hitra (ST) ,7 Det er i små og middels store kommunar at ein finn den største relative veksten. Hordaland er representert med fire kommunar på lista over dei 2 kommunane som har hatt den største relative veksten det siste året. I tillegg til Austrheim som ligg på andreplass, etter Træna kommune i Nordland, er også Austevoll, Ulvik og Sund inne på lista. Som tidlegare år er det nokre fylke som går att på denne oversikten. I tillegg til Hordaland har Akershus og Rogaland både i år og tidlegare fleire kommunar som har høg relativ befolkningsvekst. I år har alle tre fylka fire kommunar kvar på lista. Tabellen viser dei 2 kommunane med størst prosentvis vekst i folketalet frå 28 til 29 13

14 Folketalsutviklinga i ulike delar av landet Askøy og Meland på topp 1 på 2-talet Personar Endring i tal Endring i % Ullensaker ,6 Rennesøy ,4 Sørum ,3 Gjerdrum , Askøy ,4 Skedsmo ,9 Klepp ,9 Meland ,5 Sandnes ,1 Sola , Kjelde: SSB Statistikkbanken Det er kommunane som ligg i same bu- og arbeidsmarknadsregion som storbyane Oslo, Bergen og Stavanger, som har hatt den største prosentvise veksten på 2-talet. Askøy og Meland har lege høgt oppe på lista i heile perioden. Os er på 11. plass, Fjell på 16. plass, Sund på 18. plass og Lindås på 32. plass. Tabellen viser dei 1 mestveksande kommunane i Noreg Bergen og Stavanger veks i same takt Personar Endring i tal Endring i % Oslo , Stavanger ,8 Bergen ,8 Trondheim ,6 Kristiansand ,5 Tromsø ,2 Kjelde: SSB Statistikkbanken Oslo har også siste år (29-21) hatt den største veksten i tal personar og den største relative veksten med 2, %. Veksten i Oslo er likevel monaleg mindre enn året før (2,7 %). Bergen og Stavanger har like stor relativ vekst frå 29 til 21. Veksten er litt høgare enn året før og er no nesten like stor som i Oslo og større enn i Tromsø og Trondheim. Tabellen viser folketalsutviklinga i landsdelssentra frå

15 Befolkningsstruktur Hordalendingane er blitt 14 dagar eldre Innb. tal Prosentfordeling -5 år 6-12 år år år 2-29 år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7-79 år 8+ år Etne ,8 9,5 4,2 4,9 12,1 11,8 13,1 13,2 11, 6,9 6,6 4,4 Sveio , 1,8 4,7 6,1 11,4 13,2 12,7 13,4 1,5 5,2 4, 37,3 Bømlo ,5 1,6 4,6 6,3 12,8 12,6 12,9 12, 9,6 5,1 5, 36,9 Stord ,2 1,2 4,7 6,5 12,8 13,3 14, 11,6 9,8 5,2 3,6 36,4 Fitjar ,3 1,5 5,1 5,8 11,5 12,7 12,1 14,5 9,4 5, 5,3 37,6 Tysnes ,4 8,6 3,8 6,4 1,8 9,1 12,7 13,6 12,7 8,7 8, 43, Kvinnherad ,3 9,6 4,4 5,9 11,1 11,3 13,5 12,9 11,3 7,2 5,3 39,5 Austevoll ,2 1, 4,5 6,4 13,1 12,2 12,5 13, 9,5 5,8 4,8 37,3 Sunnhordland ,8 1,1 4,6 6,2 12,2 12,3 13,3 12,5 1,3 5,9 4,8 37,9 Jondal ,5 8,2 4, 5,6 9,8 9,3 11,6 13,9 16, 7, 8,1 43,4 Odda ,8 8,4 3,8 5,3 1,4 11, 14, 14, 11,2 8,5 7,5 42,5 Ullensvang ,8 8,5 4,4 5, 1,3 11,2 13,5 12,8 12,4 9, 7,2 42,6 Eidfjord 958 6,1 7,2 3,7 6,9 1,2 1,2 17,5 14,1 11, 7,1 6,1 41,5 Ulvik ,5 8,2 5,1 5,9 7,6 9,8 14,9 12,8 13,4 6,8 9,9 43,6 Granvin 947 5,2 7,7 4,3 6,1 12,2 8,3 13,1 15, 12, 7,3 8,7 42,9 Kvam ,6 8,7 4,2 6,2 11,3 1,7 13,3 13,2 11,6 7,2 7, 4,9 Hardanger ,1 8,4 4,1 5,7 1,6 1,6 13,7 13,5 11,9 7,9 7,4 42, Voss ,7 9,1 3,9 5,6 11,4 1,9 13,3 13,4 11,1 8, 6,7 41,1 Fusa ,3 1,1 4,4 5,6 1,3 12,2 12,7 13,2 1,7 7,5 6, 39,9 Samnanger ,7 8,3 4,1 5,4 11,6 11,5 13,8 14,4 12, 5,3 6, 4, Os ,2 9,9 4,3 5,9 12,6 14,1 13,5 12,3 1,1 5, 3, 36,2 Bjørnefjorden ,8 9,8 4,3 5,8 12,1 13,5 13,4 12,6 1,4 5,5 3,8 37,2 Bergen ,6 8,2 3,8 5,1 15,3 15, 14,1 11,6 9,2 5,8 4,4 37,8 Askøy ,8 1,9 4,3 5, 11,9 15,7 13,7 11,5 9,5 4,7 3, 35,5 Bergen og Askøy ,8 8,4 3,8 5,1 15, 15,1 14,1 11,6 9,2 5,7 4,3 37,6 Sund ,8 9,7 4,2 5,5 13,6 13,6 13, 13,4 1,1 4,8 3,2 36,5 Fjell ,9 11,4 5,6 6,3 11,3 14,7 15,4 11,5 8,8 3,8 2,3 34,5 Øygarden ,5 9,9 4,8 5,9 11,9 12,6 13,4 13,2 9,8 5,3 4,9 37,5 Øygarden og Sotra ,8 1,9 5,2 6,1 11,8 14,2 14,7 12,1 9,1 4,2 2,8 35,3 Vaksdal , 8,3 4,2 5,5 11,6 1,5 12,9 12,9 1,5 8,1 8,5 41,8 Modalen 344 8,7 8,1 5,5 7, 12,5 9,6 14,8 12,8 9,9 7,8 3,2 37,7 Osterøy ,2 1,2 4,5 6,3 11,7 12,4 12,7 12,5 1,6 6,1 5,8 38,7 Osterfjorden ,2 9,5 4,4 6, 11,7 11,7 12,8 12,7 1,5 6,9 6,7 39,7 Meland ,2 1,9 4,4 6,1 11,8 14,7 14, 12,3 9, 4,4 3,2 35,5 Radøy ,8 9,3 4,6 5,4 11,8 12,7 13,8 13,3 11, 5,9 5,3 39,2 Lindås ,5 9,8 4,3 5,4 11,6 14, 12,9 13,3 1,7 5,3 4,3 37,7 Austrheim ,6 9,7 3,5 6, 11, 12,7 14,4 13, 13,4 6,2 4,5 4,2 Fedje 594 5,2 9,6 4,9 4,7 9,3 1,3 12, 15,3 1,3 1,3 8,2 43,4 Masfjorden ,7 8,6 5,1 6, 1,9 8,4 13,2 14,3 11,7 9,1 7,1 42,3 Nordhordland ,9 9,9 4,3 5,6 11,5 13,5 13,4 13,1 1,7 5,6 4,4 38, Hordaland ,8 9, 4,1 5,4 13,7 14,1 13,8 12,1 9,7 5,8 4,5 37,8 Landet ,5 8,8 4, 5,3 12,6 13,9 14,4 12,6 1,4 6, 4,5 38,6 Gj.sn. alder Kjelde: SSB Statistikkbanken, statistikk.ivest.no Tabellen viser korleis folketalet i kommunane fordeler seg etter aldersgrupper, i %. 1. januar 21. Gjennomsnittsalderen i Hordaland var om lag den same 1. januar 21 som 1. januar 29. Forskjellen står om knappe 14 dagar: 37 år og 33 dagar i 21 mot 37 år og 289 dagar i 29. Nordmenn derimot har blitt 22 dagar eldre: 38 år og 215 dagar i 21 mot 38 år og 193 dagar i 29. Sjølv om hordalendingane samla har blitt marginalt eldre har dei fleste kommunane fått yngre befolkning. Gjennomsnittsalderen har gått ned i heile 23 kommunar og opp i berre ti. Størst nedgang hadde Modalen med 237 dagar og Masfjorden med 169 dagar. Størst auke hadde Ulvik med 137 dagar og Austevoll med 89 dagar. Gjennomsnittsalderen er lågast i Fjell og Askøy med høvesvis 34 år og 65 dagar og 35 år og 165 dagar. Hardanger og Voss har dei eldste innbyggjarane. Aller høgast er gjennomsnittsalderen i Ulvik og Jondal med høvesvis 43 år og 36 dagar og 43 år og 215 dagar. 15

16 Befolkningsstruktur Modalen Fedje Austrheim Masfjorden Radøy Voss Øygarden Meland Lindås Vaksdal Ulvik Askøy Bergen Osterøy Granvin Fjell Samnanger Kvam Eidfjord Sund Os Fusa Jondal Ullensvang Austevoll Tysnes Kvinnherad Fitjar Stord Odda Bømlo Etne Sveio 16 T e i k n f o r k l a r i n g Forklaring Kakediagramma representerar del kvinner og menn i aldersgruppa 2 til 29 år i kvar kommune. Arealet på diagramma varierer proposjonalt med talet på innbyggarar i den einskilde kommune. Bakgrunnskartet syner gjennomsnittleg alder i kvar kommune. Kommunegrense Del kvinner og menn Gjennomsnittleg alder Kvinner 2 til 29 år Menn 2 til 29 år 34 til 35 år 35 til 37 år 37 til 39 år 39 til 42 år 42 til 45 år

17 Befolkningsstruktur Størst overskot av unge menn i Hardanger 2-29 år 3-39 år 2-39 år Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Austevoll Sunnhordland Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Hardanger Voss Fusa Samnanger Os Bjørnefjorden Bergen Askøy Bergen og Askøy Sund Fjell Øygarden Øygarden og Sotra Vaksdal Modalen Osterøy Osterfjorden Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Nordhordland Hordaland Landet Dei aller fleste kommunane i fylket, 29 av 33, har fleire menn enn kvinner i alderen 2-39 år. Det er også forventa at det skal vere slik i denne aldersgruppa, fordi det vert fødd fleire gutar enn jenter, og denne skilnaden ikkje jamnar seg ut før seinare. Det vert fødd omlag 95 kvinner per 1 menn. Det er særleg i den yngste aldersgruppa (2-29 år) at kvinneunderskotet er stort i mange kommunar. Det er Etne som har den lågaste kvinneandelen i denne aldersgruppa med 79 kvinner pr. 1 menn i alderen 2 til 29 år. Den høgaste kvinneandelen totalt sett finn vi i Eidfjord, Meland, Fjell, Øygarden og Masfjorden. På regionsnivå totalt er det Hardanger som har det største kvinneunderskotet, tett følgd av Sunnhordland og Nordhordland. Om vi ser på aldersgruppa 2-39 år under eitt, er Eidfjord den kommunen i fylket som har den største andelen kvinner pr. 1 menn med 116. Den lågaste andelen kvinner pr. 1 menn finn vi i Tysnes der den er på 77 kvinner. På regionsnivå er det størst overskot av menn i Hardanger, 89 kvinner pr. 1 menn, mens Øygarden og Sotra har overskot av kvinner, med 11 kvinner pr 1 menn. Samanlikna med heile landet er det litt færre kvinner pr. 1 menn i Hordaland i denne aldersgruppa. Kjelde: SSB/statistikk.ivest.no Tabellen viser kvinner per 1 menn i dei aldersgruppene som flyttar mest, og der fordelinga mellom kvinner og menn dermed kan avvike ein del frå gjennomsnittet på kommunenivå. Det vert fødd litt fleire gutar enn jenter, men på grunn av høgare dødelegheit for gutar/ menn reduserast overskotet med aukande alder. Frå 4-5 årsalderen er det fleire kvinner i dei fleste befolkningsgrupper. Dødelegheita er høgare for menn i alle aldersgrupper, men forskjellen er minst i dei yngste og dei eldste aldersgruppene. Størst forskjell i dødelegheita er det i års alderen, der dødelegheita for menn er rundt tre gongar så høg som for kvinner. I aldersgruppa 2-39 vil det normalt vere eit overskot av menn, men på grunn av stor flytteaktivitet vil det likevel kunne vere kvinneoverskot i nokre område. 17

18 Folketalsframskriving 1 fleire hordalendingar om 19 år 18 Kjelde: SSB Statistikkbanken Tabellen viser tal frå Statistisk sentralbyrå si folketalsframskriving per , middelalternativet (MMMM). 21: Faktisk folketal. Statistisk sentralbyrå si folketalsframskriving frå juni 21 viser ei lita nedjustering av prognosane frå 29. Veksten i 29 vart endå sterkare enn det såg ut til i dei føregåande fram- Tal Endring % per år Etne ,1 Sveio ,2 Bømlo ,8 Stord , Fitjar ,3 Tysnes ,2 Kvinnherad ,2 Austevoll ,7 Sunnhordland ,7 Jondal ,7 Odda ,2 Ullensvang ,3 Eidfjord ,92 Ulvik ,1 Granvin ,6 Kvam ,1 Hardanger ,1 Voss , Fusa ,5 Samnanger ,4 Os ,6 Bjørnefjorden ,3 Bergen ,1 Askøy ,8 Bergen og Askøy ,1 Sund ,3 Fjell ,3 Øygarden ,7 Øygarden og Sotra ,2 Vaksdal , Modalen ,8 Osterøy ,6 Osterfjorden ,4 Meland ,8 Radøy ,7 Lindås ,1 Austrheim ,3 Fedje ,4 Masfjorden ,6 Nordhordland ,1 Hordaland , skrivingane. 1. januar 21 var det 871 fleire innbyggjarar i fylket enn SSB si framskriving frå juni 29 viste (ikkje publisert i Hordaland i tal). Hovudgrunnen til dette var større tilflytting frå utlandet enn venta. Ifølgje framskrivinga ligg det an til at 21 av kommunane i Hordaland får vekst i folketalet fram mot 22, dette er fire færre kommunar enn ved framskrivinga publisert i Hordaland i tal nr Dei fire kommunane som endrar status frå vekst til nedgong er Modalen, Ullensvang, Vaksdal og Voss. Dei to siste vil ha nedgang på kort sikt, men etter 22 vil nedgangen snu, og Vaksdal og Voss vil berre ha ein gjennomsnittleg nedgang i heile perioden fram mot 23 på høvesvis,1% og,5%. I Modalen og Ullensvang er det venta at nedgangen aukar fram mot 23. Den sterkaste prosentnedgangen for heile perioden fram mot 23 vil kome i Ulvik og på Fedje. Ein kommune som er venta å ha stogga nedgangen er Kvam. I førre Hordaland i tal var det venta ein kraftig nedgang i Kvam fram mot 22, men Kvam hadde vekst i folketalet i 28 og 29, og no er den venta nedgangen berre ein tiandedel av kva vi tidligare har venta, og den snur tidlegare (215). Med litt ekstra tilflytting kan utviklinga snu i Kvam endå tidlegare. Den kraftigaste prosentveksten er venta å kome i Meland og på Askøy. Begge kommunane vil ligge på det dobbelte av det nasjonale gjennomsnittet. Også Os vil ha sterk vekst. Om framskrivinga: Føresetnader for framskrivinga (alternativ MMMM): Framskrivinga føreset eit samla fruktbarheitstal på 1,95 barn per kvinne frå 212 (1,98 i 29). Den forventa levealderen for nyfødde er føresett å auke frå 78,6 år for menn og 83 år for kvinner i 29 til 87,1 for menn og 9,3 år for kvinner i 26. Det innanlandske flyttemønsteret er føresett å vere som observert i perioden med ein svak demping i mobiliteten fram mot 214. Den årlege nettoinnvandringa til landet føresettast å minke frå 34 5 i 21 til 22 i 215, for deretter å vere konstant. Meir om framskrivinga og alle tal for heile landet:

19 Folketalsframskriving Fedje Austrheim Masfjorden Modalen Øygarden Radøy Meland Askøy Lindås Osterøy Vaksdal Voss Granvin Ulvik Fjell Bergen Samnanger Kvam Eidfjord Sund Os Fusa Jondal Ullensvang Austevoll Tysnes Fitjar Kvinnherad Odda Stord Bømlo Etne Sveio T e i k n f o r k l a r i n g Prognose 23 Vekst over 1.5x nasjonalt gj.snitt Vekst over nasjonalt gj.snitt Vekst under nasjonalt gj.snitt (.9) Nullvekst (-.1 til.1) Nedgang Kommunegrense 19

20 Flyktningar Få flyktningar i høve til folketalet, over halvparten er blitt norske statsborgarar Flyktningar Prosent kvinner Prosent norske statsborgarar Prosent av totalbefolkning 1 75 Talet på flyktningar har vore svakt, men jamt aukande. Frå 1998 til 29 har talet auka frå til 1 25, og andelen i høve til totalbefolkninga i Hordaland har auka frå 1,2 til 2,2% ,2 5 46, 125 Over tid har andelen kvinner blant flyktningane halde seg konstant, men andelen som har norsk statsborgarskap har auka frå 38,1% i 1998 til 53,2% i 29. Kjelde: SSB Statistikkbanken ,2 Figuren viser tal på innbyggjarar i Hordaland med flyktningbakgrunn, Flyktningar er her definerte som personar med bakgrunn som kvoteflyktningar eller asylsøkjarar, samt deira utanlandsfødde slektningar busett i Noreg (familiesamanføringar). Norskfødde slektningar av flyktningane er ikkje medrekna Oslo Akershus 53,2 46, 125 2,2 Rogaland Østfold Hordaland Buskerud Vest-Agder Vestfold Sør-Trøndelag Flyktningar Prosent kvinner Prosent norske statsborgarar Prosent av totalbefolkning Telemark Oppland Hedmark Nordland Møre og Romsdal Aust-Agder Troms Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Finnmark Figuren viser tal på innbyggjarar i Noreg med flyktningbakgrunn i Hordaland er Noregs tredje største fylke i innbyggjartal, men femte største fylke i talet på innbyggjarar med flyktningbakgrunn. I heile 12 av fylka er andelen med flyktningbakgrunn som er norske statsborgarar over 5%. Hordaland kjem soleis midt på treet når det gjeld dette målet. Andelen kvinner med flyktningbakgrunn er nokså stabil også på tvers av fylka. Her kjem Hordaland på ein 12.-plass i Noreg. Kjelde: SSB Statistikkbanken 2

21 Bustadbygging Nedgangen i bustadbygginga held fram, men oppgang i Sunnhordland og Nordhordland Etter ein kraftig auke i bustadbygginga i fylket frå 23 til 25 gjekk bustadbygginga ned i 28 og blei endå lågare i Igangsette boligar Igangsette fritidsbygningar Figuren viser talet på igangsette boligar og fritidsbygningar i Hordaland i perioden Øygarden og Sotra Osterfjorden Sunnhordland Hardanger og Voss Bjørnefjorden Bergen og Askøy Nordhordland I Bergen og Askøy gjekk talet på igangsette boligar monaleg ned også i 29. I 29 utgjorde tal igangsette boligar i Bergen berre 36 % av alle igangsette boligar i fylket, mot 52 % året før. Både i Bergen og Askøy og i Øygarden og Sotra var det ein topp i byggjeaktiviteten i 25. Tal igangsette boligar var i 29 på om lag same nivå som i 22 i begge desse regionane. I Sunnhordland og Nordhordland har det vore ein auke i tal igangsette boligar i 29 samanlikna med året før, men nivået frå 27 er likevel ikkje nådd. Kjelde: SSB Statistikkbanken, statistikk.ivest.no Figuren viser talet på igangsette boligar i regionar/grupper av regionar i Hordaland

22 Bustadbygging Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Einebustader Rekkehus m.v. Blokker m.v. Andre bustader Andre bygg enn boligbygg Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Austevoll Sunnhordland Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Hardanger Voss Fusa Samnanger Os Bjørnefjorden Bergen Askøy Bergen og Askøy Sund Fjell Øygarden Øygarden og Sotra Vaksdal Modalen 11 Osterøy Osterfjorden Meland Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Nordhordland Hordaland Bergen i % av Hdl 39,2 48,8 45, 52,1 5,2 35,6 42,4 26,9 16,4 19,6 67,9 92,2 1,5 Tabellen viser bustadbygginga (igangsette bustader) i kommunar og regionar. 22

23 Bustadmarknaden Prisane nærmar seg toppnivå 35 Leilegheit ca 7m 2 Bergen Leilegheit ca 7m 2 Hordaland utanom Bergen Delt bustad ca 115m 2 Bergen Delt bustad ca 115m 2 Hordaland inkl. Bergen Einebustad ca 15m 2 Bergen 1 5 Einebustad ca 15m 2 Hordaland utanom Bergen an.. 2 juni. 2 nov.. 2 apr.. 3 ep.. 3 feb.. 4 juli. 4 des.. 4 mai. 5 okt.. 5 ars. 6 ug.. 6 an.. 7 juni. 7 nov.. 7 apr.. 8 ep.. 8 feb.. 9 juli. 9 des.. 9 Einebustader utanom Bergen nådde i april 21 sitt høgaste nivå i nominelle prisar, men justert for konsumprisindeksen er vi ikkje heilt på høgde enno. Pristoppen på einebustader rundt 15 m 2 i juni 27 ville i april 21-prisar svare til 17 7 kroner, mot 16 4 i gjennomsnittspris i april 21. Leilegheiter på rundt 7 m 2 var i Hordaland utanom Bergen i gjennomsnitt prisa til 25 1 kroner per kvadratmeter i april 21, mens dei i Bergen var prisa til 3 4 kr/kvm. I 21-prisar er dette høvesvis 2 6 og 5 kroner under toppnoteringane. Figuren viser gjennomsnittleg kvadratmeterpris på sjølveigarbustader i Hordaland, januar 22 til april 21. Brot i serien for leilegheiter i Hordaland utanom Bergen skuldast manglande data. På grunn av måten Norges Eiendomsmeglerforbund har aggregert sine data på, lar det seg ikkje gjere å oppgje prisar for Hordaland utanom Bergen for delte bustader. Det gjer at det er lite som skil desse to seriane. Kjelde: Norges Eiendomsmeglerforbund 23

24 Europa Befolkningssamansetning i Europa Old age dependency, population ratio by age: > 64 / 15-64, by NUTS 2 regions, 27 (1) (%) <= 21 > 21 and <= 25 > 25 and <= 3 > 3 Data not available Guadeloupe (FR) 25 Guyane (FR) Martinique (FR) 2 Réunion (FR) (1) Denmark, country level; Belgium, Denmark, France, Austria and the former Yugoslav Republic of Macedonia, 26; United Kingdom, 24. Data source: Eurostat EuroGeographics Association, for the administrative boundaries Cartography: Eurostat GISCO, 1/29 Açores (PT) 1 2 Madeira (PT) 6 km 1 2 Canarias (ES) Malta 1 1 Ísland 1 Kartet viser andelen av befolkninga over 64 år i forhold til andelen mellom 15 og 64. Jo større andelen over 64 år er i forhold til andelen mellom 15 og 64 år, jo mørkare farge får regionen på kartet. Kartet er på NUTS 2-nivå, det vil seie landsdelsnivå. I Noreg ligg store delar av landet på ein andel eldre i forhold til yrkesaktiv befolkning (15-64 år) på %, det same gjeld vestlandet. Det er berre i innlandet aust i Noreg at andelen er større. For Europa er hovudtendensen at andelen eldre i forhold til den yrkesaktive befolkninga er større i sør, vest og sentraleuropa enn den er i aust. Mellom anna har Tyskland, Spania og Italia fleire landsdelar der andelen er over 3 %. Det same har også Sverige og Finland. Kjelde: Eurostat 24

25 Kjelder og meir informasjon Hordaland fylkeskommune: Norges Eiendomsmeglerforbund: Historikk boligpriser ( ); Statistisk sentralbyrå (SSB): SSB Statistikkbanken: Befolkningsstatistikk generelt: Kvartalsvise befolkningstal: Innvandrarbefolkninga og utanlandske statsborgarar: Innanlandsk flytting: Folketalsframskrivingar: Vareide 29: Næringsanalyse for Hordaland PANDA (Plan- og analysesystem for næringsliv, demografi og arbeidsmarked): Eurostat: 25

26 26

27

28

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Folketal og demografi. Nr. 1-2011 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Folketal og demografi Nr. 1-2011 Forord Dette nummeret av Hordaland i tal omhandlar temaet folketal og demografi. Fokuset er på utviklinga siste året, men vi prøver også

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 20 Hordaland i tal Nr. 1-20 3 Forord Folketalsvekst er i vår del av verden eit teikn på suksess. At folketalet i ein region aukar, viser først og fremst at

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Nr. 1 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Nr. 1 / 2007 Forord Hordaland i tal har fått ny utforming! Innhaldet er bygd opp på samme måte som før, men vi håpar at den nye utforminga gjer det lettare for deg som

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 2014 Foto på framsida: Eva Mostraum, flickr CC - 17. mai i Bergen. Hordaland i tal Nr. 1-2014 3 Forord Folketalet i Hordaland held fram med å stige. Hordaland

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Folketal og demografi

Folketal og demografi Foto: Arne Dag Myking/Kondis HORDALAND I TAL Nr. 1-2017 Folketal og demografi 2 Føreord Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Statistikk er eit viktig verkty for å forstå

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 20 Hordaland i tal Nr. 1-20 3 Forord Hordaland har no over ein halv million innbyggjarar. Mange år med sterk vekst, og ny rekord i 20 med nye innbyggjarar,

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 04-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014 Fylkesprognose Sogn og Fjordane 214 www.sfj.no Samandrag Fylkeskommunen har utarbeidd ein prognose over folketal og bustadbehov i Sogn og Fjordane fram til 23. Prognosen viser at det i 23 vil vera 117

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Bedrifter i Hardanger

Bedrifter i Hardanger Bedrifter i Hardanger 211 216 25 234 2 1948 1739 1729 188 1853 15 Alle næringar Utan tilsette 1 162 154 163 163 176 116 Alle næringar Med tilsette 5 211 212 213 214 215 216 Bedrifter i Hardanger 211 216

Detaljer

Hordaland og Akershus på veksttoppen

Hordaland og Akershus på veksttoppen Nr. 1/ 2005 Hordaland og Akershus på veksttoppen 1990-99 2000-05 Frogn (Ak) 2,5 Ullensaker (Ak) 4,0 Fjell (Ho) 2,1 Nannestad (Ak) 2,5 Førde (SF) 2,1 Askøy (Ho) 2,2 Gjesdal (Ro) 2,1 Gjerdrum (Ak) 2,1 Hemsedal

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009

Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 Kulturrekneskap for Hordaland 2008 April 2009 AUD-rapport nr. 2-09 Kulturrekneskap Hordaland 2008 Alle tal er for 2008 og er henta frå KOSTRA 1, SSB. Tala er ureviderte per 30.03.09. til kulturføremål

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Hordaland i tal. Folketal og demografi

Hordaland i tal. Folketal og demografi Hordaland i tal Folketal og demografi Nr. 1 2016 Foto på framsida: Gro Sivertsen Hordaland i tal Nr. 1-2016 3 Forord Folketalet i Hordaland vaks med 1,0 % i 2015. Ved inngangen til 2016 budde det 516 497

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Bustad AUD-rapport nr. 1.2-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Data til Klimaplan for Hordaland

Data til Klimaplan for Hordaland Data til Klimaplan for Hordaland Klimagassutslepp, energibruk, bygningar, avfall Juli 2009 AUD- rapport nr. 8-09 1 Innleiing Denne rapporten inneheld statistikk som er innsamla og bearbeidd som ein del

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjonar

Om Fylkesprognoser.no. Definisjonar 1 Innhald Samandrag... 2 Om Fylkesprognoser.no... 3 Kort om føresetnader og metode for befolkningsprognosen... 4 Historisk flytting... 5 Flytteprognose... 7 Prognose for fødde og døde... 8 Prognose for

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Fjell kommune si personaloppfølging

Fjell kommune si personaloppfølging Fjell kommune si personaloppfølging Kven gjer kva? Tenestestadsleiar Personalsjefen si avdeling Arbeidsmiljøutvalet IA-gruppa i Fjell kommune Bedriftshelseteneste AktiMed NAV Legane i Fjell IA-målsettingar

Detaljer

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her

Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Dagens kommune Tidlegare inndeling Sorenskrivarembete Pantebøker i Statsarkivet i Bergen fram til 1951 dersom ikkje anna er oppgjeve her Askøy 1247 Askøy 1668-1852 (Skjold skibrede) Nordhordland -1852

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2016-2040: Bustadbehov r appo rt DU A Nr. 1.2-16 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet:

Samla oversikt over talet på innbyggjarar og befolkningsutvikling i kommunane i Helse Fonnaområdet: Dette dokumentet viser datagrunnlaget for Odda sjukehus sitt opptaksområde for 2015, slik det ble utarbeidd våren 2016 for prosjektet «Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme

Attraktive stader og attraktive regionar. Barometer for planlegging. Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal. Forståingsramme Attraktive stader og attraktive regionar Barometer for planlegging Norsk planmøte 2012 Solveig Svardal telemarksforsking.no Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for bedrifter, besøk og

Detaljer

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Fortsatt under trendvekst klare regionale forskjeller Indikator på 0,5 samsvarer

Detaljer

Utviklingstrekk Fræna kommune

Utviklingstrekk Fræna kommune Folkemengde Utviklingstrekk Fræna kommune Grunnlagsdokument til Kommunal Planstrategi 2012-2015 Vedlegg i sak 62/2012, PLØK den 11. juni 2012 Dette dokumentet dannar eit grunnlag for behandling av den

Detaljer

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio

Næringsanalyse Stord, Fitjar og Sveio Næringsanalyse, og Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 35/2007 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra SNU AS. Hensikten var å få fram utviklingen i næringslivet

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

1Vaksne i grunnskoleopplæring

1Vaksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Vaksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 vaksne fekk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gjekk på ordinær grunnskoleopplæring, medan 40 prosent

Detaljer

Konkurransedyktige steder

Konkurransedyktige steder Konkurransedyktige steder HORDALAND EIN STRATEGI FOR ROBUST NÆRINGSUTVIKLING 2013-2017 Bergen 23. mars 2012 Knut Vareide Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre

Detaljer

Bustadbehov

Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland: Bustadbehov 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 02-14 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Fylkesprognosar

Detaljer

Næringsanalyse Hordaland

Næringsanalyse Hordaland Næringsanalyse Hordaland Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 22/2007 Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 22/2007 ISSN 0802-3662 Telemarksforsking-Bø Postboks 4 3833 Bø i Telemark

Detaljer

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium

Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 2005 til 2025 Middels scenarium Befolkningsutvikling i helseforetakene i Helse Vest Fra 25 til 225 Det er forventet store er innen den del av befolkningen i Norge de neste 2 årene. Det er også forventet forskyvninger av bosettingen fra

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 46/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for Hordaland TF-notat nr: 46/2009 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 3944804 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 6031922 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5916008 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Foto: Creativ Commons CC - Daryl Fritz DU r appo rt A Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Nr. 9-15 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Planlegging for berekraftig utvikling Føremålet med planlegging etter plan- og bygningslova er å

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035: Bustadbehov Nr. 3.2-15 AUD-rappor t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence

Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Ny vekst i Hardanger? Jostein Ryssevik dagleg leiar, ideas2evidence Næringsbarometeret for Hordaland, mai 2015 Utvikling i samla forventingsindeks i ulike delar av fylket frå mai 2014 til mai 2015 Oljenedturen

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Det får være grenser. Om kommunereformen. NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Det får være grenser. Om kommunereformen NHO Hordalands årskonferanse Bergen 22.4.2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema De aller villeste kommunegrensene Grensevandring i Hordaland Hvis det blir tid:

Detaljer

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/2708-2 Saksbehandlar: hans Inge Gloppen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 30.03.2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte

Detaljer