Sakskart 2 til møte i fylkestinget med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato Tid 11:00 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 23/14 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap /14 Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune 25/14 Vurdering av Akershus fylkeskommunes medlemskap i Vestregionen 26/14 Rettslig vurdering av muligheten til å si opp deltakerforholdet i TKØ 27/14 De frivillige organisasjonene og studieforbundene - status og utfordringer 28/14 Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - evt forlengelse av søknadsfrist 29/14 Styrking av lavterskeltilbud for ungdom i Akershus vedrørende psykisk helse og rus 30/14 Kulturelle fyrtårn i Akershus 31/14 Tannhelse - Regionale forskjeller innen tannhelsebehandling 32/14 Samfunnskontrakten for flere læreplasser - oppfølging av verbalforslag og oversendelsesforslag i FT-sak 106/13 33/14 Flerbrukshall Skedsmo videregående skole - evaluering av prosessen 34/14 Årsmelding 2013 for Rådet for mennesker med nedsatt funsjonsevne 35/14 Sunniva Pallin (NAV) - søknad om fritak fra verv i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 36/14 AFK Eiendom FKF - Årsrapport /14 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse - årsrapport /14 Akershus KollektivTerminaler FKF - årsrapport og særregnskap /14 Østlandssamarbeidets årsrapport for /14 Nedlegging av offentlig støttet bredbåndstilbud i Akershus 41/14 Årsmelding 2013 Styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon 42/14 Finansiering av E18 Vestkorridoren Prinsippvedtak 43/14 Oppfølging av sak 3/14 om vikarløse timer i videregående skoler i Akershus fylkeskommune 44/14 Tim Holmvik (H) - søknad om fritak fra politiske verv i Akershus fylkeskommune 45/14 Kontrollutvalgets årsmelding for /14 KU-sak Forvaltningsrevisjon - fylkesrevisjonens undersøkelse av Akershus fylkeskommunes modell for identifisering, kartlegging og oppfølging av elever 47/14 Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo - statusgjennomgang Interpellasjoner 7/14 Interpellasjon fra repr. Ruth Solveig Birkeland (SV) om hvitvasking og dumping 8/14 Interpellasjon fra repr. Ruth Solveig Birkeland (SV) om røykfritt utemiljø 2

3 9/14 Interpellasjon fra repr. Øyvind Rideng (H) krav til lærlingeordning ved anskaffelser Spørsmål 5/14 Spørsmål fra repr. Ole-Erik Yrvin (Ap) om gangveier på trafikkfarlige strekninger 6/14 Spørsmål fra repr. Torunn Skottevik (Ap) om konseptutvalgsutredning (KVU) Ahusbanen 7/14 Spørsmål fra repr. Torunn Skottevik (Ap) om idrettshall ved Lørenskog vgs. 3

4 FT-sak 23/14 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2013 Innstilling fra FU Fylkesrådmannens innstilling: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2013 i henhold til Årsregnskap Tallregnskap med noter. 2. Fylkestinget tar den framlagte Årsrapport Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget til orientering. 3. Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 179,2 mill. kr disponeres slik: (tall i kr) Gjenbevilgninger mindreforbruk Inndekking merforbruk Sum gjenbevilgninger netto Dekkes inn i Avsettes bundet fond - Fremmings legat + 75 Tilbakeføres fra bundet fond fagopplæring Avsettes disposisjonsfond Sum Vegfinans AS korreksjon av tidligere vedtak: Akershus fylkeskommune justerer regnskapet slik at det balanseføres kr i aksjer samt kr i utlån til Vegfinans AS i henhold til inngått avtale. Utvalgets behandling: Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV, Ap og Sp: Alternativt til pkt 3: Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 179,2 mill. kr disponeres slik: a) Styrke det forebyggende tannhelsearbeidet i de kommunene som har særskilte utfordringer. Det pågående prosjekter styrkes med 5 mill. Kr b) Utstyrsfond yrkesfag. 15 mill. Kr c) Billigere ungdoms- og studentkort, 20 mill. Kr. Deretter følger satsingen opp i økonomiplanen for d) Fylkeskommunalt tilskudd til full bredbåndsdekning med inntil 5 mill.kr, jf FU-sak 78/14 Resterende overskudd avsettes på disposisjonsfond Tilleggsforslag: FU ber og at det i kommende årsrapporter også rapporteres på omfanget av ufrivillig deltid. Votering: 4

5 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og fylkesrådmannens innstilling med de forslag fremmet av Birkeland (SV) ble fylkesrådmannens innstilling vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV og Sp). Fylkesutvalgets innstilling: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2013 i henhold til Årsregnskap Tallregnskap med noter. 2. Fylkestinget tar den framlagte Årsrapport Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget til orientering. 3. Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 179,2 mill. kr disponeres slik: (tall i kr) Gjenbevilgninger mindreforbruk Inndekking merforbruk Sum gjenbevilgninger netto Dekkes inn i Avsettes bundet fond - Fremmings legat + 75 Tilbakeføres fra bundet fond fagopplæring Avsettes disposisjonsfond Sum Vegfinans AS korreksjon av tidligere vedtak: Akershus fylkeskommune justerer regnskapet slik at det balanseføres kr i aksjer samt kr i utlån til Vegfinans AS i henhold til inngått avtale. Innspill fra hovedutvalgene Hovedutvalg for utdanning og kompetanse som fylkesrådmannens innstilling Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse som fylkesrådmannens innstilling Hovedutvalg for samferdsel som fylkesrådmannens innstilling Hovedutvalg for plan, næring og miljø tok saken til orientering Innspill fra administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget innspill: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innsendte forslag fra organisasjonene til økonomiplanen følger protokollen. 5

6 Innspill som følger protokollen: Innspill fra Utdanningsforbundet til økonomiplan : I inneværende ØP, kan ikke Utdanningsforbundet se at fylkeskommunen legger opp til noen stor satsing på utdanning og kompetanse. De foreslåtte bevilgningene på programområdet kan sies i beste fall og stå på stedet hvil, i realiteten legges det opp til en tilbakegang (riktignok svak) i andel av totalbudsjettet. Dette til tross for at fylkeskommunen har lagt opp til en høyere aktivitet gjennom sine klare ambisjoner for videregående opplæring i Akershus, noe vi støtter. Vi vil i de neste avsnittene kommentere noen av disse ambisjonene og hvorfor vi mener det må tas noen grep økonomisk. Størrelse på elevgruppen Etter vårt syn har man gjort mye bra med både Ny GIV og Den gode Akershusskolen i å ta nye grep, organisere ting annerledes og med økt fokus på det som gir god opplæring. Men det kan virke som om disse grepene ikke løser alt. I forbindelse med spissing av opplæringstilbudet har man med organisatorisk grep økt elevgruppenes størrelse i flere utdanningsprogram. Dette skjer samtidig som skolene pga trang økonomi også slår sammen elevgrupper i flere fag og i flere timer. Dette gjør det vanskeligere å gi hver enkelt elev den oppmerksomhet og den tilpassede undervisning som opplæringsloven krever. Vi er bekymret for at dette vil gå utover kvaliteten på opplæringen, og de konsekvenser det vil få for elevenes gjennomføring. Prosjekt til fordypning og tid til å følge opp elevene Prosjekt til fordypninger et viktig fag for yrkesfagelevene og utgjør ca 21 prosent av elevenestimetall. Dette faget er en svært viktig inngangsport for elevene til å få lærlingeplass. Gjennom dette faget får bedriften mulighet til å se den enkelte elevs kompetanse og interesse for yrket og bedriften vil i mange tilfeller tilbylæreplass til elever som ikke ville blitt vurdert som aktuelle for læreplass bare basert på vitnemålet. Utdanningsforbundet mener at det er viktig å støtte opp under dette faget blant annet ved å sikre at lærere får tilstrekkelig tid til å følge opp eleven og samarbeidet med bedriften Vi mener også at fylkeskommunen i større grad må sikre at elevene gjennomfører prosjekt til fordypning i bedrift og ikke bare på egen skole for å sikre flere lærlingeplasser. Forpliktelsen som ligger i samfunnskontrakten som ble undertegnet i 2012 av partene i arbeidslivet kan følges opp blant annet ved å satse på faget prosjekt til fordypning. Oppfølging av lærlinger Fylkestinget har vedtatt at lærerne skal ha ansvaret for oppfølging av lærlingene i læretiden på utplasseringsstedet/arbeidsstedet. Dette er et godt tiltak, men det må følges opp med økte budsjetter og det må sikres nok tilgang på pedagoger. Akershus fylkeskommune har satt seg et mål om at seks prosent flere elever skal fullføre og bestå innen utgangen av Lærekandidatordningen er en viktig mulighet for svake og skoletrøtte elever. Utdanningsforbundet mener at AFK i større grad bør opplyse om og tilby denne ordningen for nevnte elevgrupper. Lærekandidatordningen er en normalordning innen videregående opplæring som fører fram til et kompetansebevis og vi mener at ordningen krever økonomisk satsing fra skoleeiers side. 6

7 IKO Alle videregående skoler i Akershus skal jobbe etter IKO-modellen(identifisering, kartlegging og oppfølging av svake elever) som en av flere gode tiltak for å øke andelen gjennomført og bestått. Arbeidet som IKO-modellen legger opp til er tidkrevende. Utdanningsforbundet mener at det er nødvendig med mer ressurser slik at involverte ansatte får tid nok til å gjennomføre dette arbeidet. Internasjonalisering Akershus fylkeskommune ønsker økt innsats innen internasjonalisering av videregående opplæring, dette kan være en fornuftig satsing sett i lys av globaliseringen. Utdanningsforbundet har fått flere tilbakemeldinger om at elever på flere skoler betaler egenandel på reiser som er i skolens regi. Dette er i strid med Opplæringsloven. Vi ser samtidig at en tilbakevendende problemstilling er den manglende bruken av SGS 1010, særavtalen som skal styre godgjøring av lærere på reise med elever. Utdanningsforbundet Akershus 30. april 2014 Ine-Lill Hjelm Gabrielsen, HTV1 Eyvind Martinsen, HTV2 Marit Danielsen, HTV3 Steinar Thoresen, fylkesstyret Innspill fra Akademikerne til økonomiplan Livsfasepolitikk Det bør prioriteres ressurser for å beholde arbeidstakere over 50 år (seniorer) og yngre arbeidstakere (juniorer). IA-avtalen for 2014 til 2018 har som mål: «yrkesaktivitet etter 50 år forlenges med 12 måneder sammenlignet med 2009.» Se også saksnr. 5/14 til møte i Administrasjonsutvalget for mer bakgrunnsinformasjon. Internkontroll Internkontrollen må evalueres. Det bør være balanse mellom tillit og kontroll. Arbeidstidsavtale Arbeide for at fylkeskommunen avtaler lokal arbeidstidsavtale i henhold til Hovedavtalen 4-6 «lokale forsøksordninger». Arbeidstidsavtalen bør bygge på undervisningsoppdrag, se Lønn Arbeide for at fylkeskommunen inngår forsøksordning slik at undervisningspersonale forhandler lønn i kapittel 5 i Hovedtariffavtalen. Lønnsforhandlinger i kapittel 5 innebærer kollektive individuelle forhandlinger på fylkeskommunalt nivå, se Hovedtariffavtalen for KS-området (pdf) s.53 Kompetanse Kompetanse for kvalitet, i all hovedsak finansiert av staten og fylkeskommunen, treffer i liten grad lektorer som har undervist lang tid. Det er stort behov for korte faglige kurs for at denne gruppen av undervisningspersonale skal holde seg faglig oppdatert. Fylkespolitikerne bør bevilge ytterligere ressurser til dette formålet. 7

8 Tonivåmodell Fylkeskommunen bør beholde nåværende tonivåmodell slik at virksomhetsledere fortsatt har stor grad av autonomi. Organisering og praktisering av tonivåmodellen er et konkurransefortrinn for Afk sammenlignet med andre skoleeiere. Oppfølging Virksomheter som ikke har fått tilfredsstillende resultater i medarbeiderundersøkelsen må følges opp spesielt. Virksomheter med høyt sykefravær som har sammenheng med dårlig arbeidsmiljø, må følges opp spesielt. Asker 27. april 2014 Morten Trudeng hovedtillitsvalgt Norsk lektorlag Innspill fra fagforbundet til økonomiplan Utdanning og kompetanse Nytt punkt under Hovedmål: Elever med behov for eller krav om tilrettelagt opplæring skal få et best mulig tilbud. Tiltak: Elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring sikres relevant faglig kompetanse. Dette er viktige støttefunksjoner til undervisningen på tilrettelagt med elever med ulik funksjonshemming. Disse yrkesgruppene består av både faglærte og ufaglærte ansatte. De følger elevene hele skoledagen, og det er viktig med god og riktig kompetanse for å kunne gi elevene god og riktig støtte. Hovedmål 8: Fylkeskommunen skal ha en helsefremmende politikk Nytt tiltak: Skolene skal bidra til sunne kostvaner blant ungdom. Resultatindikatorer: Skolenes kantiner har vareutvalg og prising av varer som oppfordrer elevene til å velge sunn mat. Et sunt kosthold er investering i framtidig helse. Bør komme inn under punkt 5E Folkehelse. Fellesområder og sentrale styringsorganer Hovedutfordringer: Arbeide for likelønn og likestilling mellom kjønnene. Likelønn må defineres som lik lønn mellom sammenlignbare yrkesgrupper og mellom kjønn. Statistikk fra arbeidsgiver før siste lønnsoppgjør viste at gjennomsnittslønn for samme stillingskode for kvinner fortsatt ligger under gjennomsnittslønn for menn. Arbeide for å minske antall ansatte med ufrivillig deltid. Støttefunksjoner i skolen som i hovedsak tilbys «skoleårsstillinger» på 89 %, har i dag stor overvekt av kvinnelige ansatte. Undersysselsetningen denne gruppen representerer, er i hovedsak ufrivillig, slik at dette også er et likestillings- og likelønnsproblem. For at fylkeskommunen skal bli en attraktiv arbeidsgiver for disse yrkesgruppene og tiltrekke seg søkere av begge kjønn, må det arbeides med å fylle stillingene til heltidsstillinger. 8

9 Satsningsområder innen arbeidsmiljøområdet Skolene skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø for elever og ansatte. Renhold er et av de viktigste vedlikeholdsfaktorer i et bygg. Det økende elevtallet er en stor utfordring for fylkeskommunen, og løsning med fortetting av pulter i klasserommene vanskeliggjør renholdet. I den forbindelse må man se på styrking av renholdet. Renholdere er samtidig en utsatt gruppe med tungt arbeid. Både tilrettelegging av arbeid, arbeidsredskap og et godt arbeidsmiljø kan bidra til at fylkeskommunens målsetting om at ansatte står i jobb lengst mulig kan nås for denne gruppen. Når det gjelder anskaffelser, innkjøp og etisk handel bør fylkeskommunen etterstrebe at kontraktører oppfyller HMS-avtalen og sørger for et godt arbeidsmiljø blant egne ansatte. Fylkeskommunen må sikre at kontraktører ikke driver privat drift i fylkeskommunens lokaler. Vedlegg (vedlegg 1-3 fulgte med i sakskart 1). Vedlegg 4-7 er vedlegg fra kontrollutvalget Vedlegg 4 oversendelsesbrev Vedlegg 5 Revisjonsberetning 2013 (pdf) Vedlegg 6 Redegjørelse til årsregnskapet fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon (pdf) Vedlegg 7 Kontrollutvalgets uttalelse til Akershus fylkeskommunes årsrapport og regnskap 2013 (PDF) 9

10 Vedlegg 4 Oversendelsesbrev 10

11 Vedlegg 5 Revisjonsberetning

12 12

13 Vedlegg 6 Redegjørelse til årsregnskapet fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Vedlegg 7 Kontrollutvalgets uttalelse til Akershus fylkeskommunes årsregnskap for

30 30

31 31

32 FT-sak 24/14 Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Innstilling fra FU Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: Fylkestinget tar utkast til fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus til orientering med følgende innspill: Det utarbeides eget reglement for yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: Fylkestinget tar utkast til fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus til orientering med følgende innspill: Det utarbeides eget reglement for yrkesopplæringsnemnda, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Innspill fra Adm.utvalget Som fylkesrådmannens innstilling 32

33 Ft-sak 25/14 Vurdering av Akershus fylkeskommunes medlemskap i Vestregionen Innstill fra FU Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: Akershus fylkeskommunes medlemskap og regionalpolitiske engasjement i Vestregionen videreføres. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: Akershus fylkeskommunes medlemskap og regionalpolitiske engasjement i Vestregionen videreføres. 33

34 FT-sak 26/14 Rettslig vurdering av muligheten til å si opp deltakerforholdet i TKØ Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannens innstilling: Fylkestinget tar saken til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling: Fylkestinget tar saken til orientering. 34

35 FT-sak 27/14 De frivillige organisasjonene og studieforbundene status og utfordringer Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Utvalgets behandling: Representantene Morten Vollset (Sp) og Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende forslag: Fylkesrådmannen utarbeider nye retningslinjer for bruk av skoler og andre fylkeskommunale lokaler til frivillige organisasjoner. Bedre økonomiske rammevilkår vurderes i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen. Votering: 1. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 2. Vollset/Søviks forslag fikk 5 stemmer (Ap + Sp) og falt. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling: Saken tas til orientering. 35

36 Ft-sak 28/14 Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn evt. forlengelse av søknadsfrist Innstilling fra FU Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: 1. Søknadsperioden for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn utvides med ett år, slik at søknadsfristen blir Vedtektens 9 gis følgende ordlyd (endring er understreket): «Oppreisningsordningen trer i kraft fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar i mot søknader. Søknader om oppreisning må fremsettes innen tre år fra kunngjøringsdato. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene er behandlet. Etter dette faller ordningen bort.» 2. Kommunene Asker, Bærum, Ski og Oppegård, som har sluttet seg til oppreisningsordningen, anmodes om å gjøre tilsvarende endring i sine vedtekter. Utvalgets behandling: Representanten Siri Hov Eggen (Ap) fremmet følgende forslag: søknadsperioden utvides med to år, slik at søknadsfristen blir Votering: Ved alternativ votering over fylkesrådmannens innstilling og forslaget fremmet av Eggen (Ap) ble Eggens forslag enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: 1. Søknadsperioden for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn utvides med to år, slik at søknadsfristen blir Vedtektens 9 gis følgende ordlyd (endring er understreket): «Oppreisningsordningen trer i kraft fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar i mot søknader. Søknader om oppreisning må fremsettes innen tre år fra kunngjøringsdato. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene er behandlet. Etter dette faller ordningen bort.» Kommunene Asker, Bærum, Ski og Oppegård, som har sluttet seg til oppreisningsordningen, anmodes om å gjøre tilsvarende endring i sine vedtekter. 36

37 FT-sak 29/14 Styrking av lavterskeltilbud for ungdom i Akershus vedrørende psykisk helse og rus Innstilling fra FU Saksprotokoll i Fylkesutvalg Fylkesrådmannens innstilling: Lavterskeltilbudene for ungdom vedrørende psykisk helse og rus i Akershus styrkes. Styrkingen skjer ved at eksisterende tjenester som bidrar til å sikre best mulig kvalitet i opplæringen for alle, gjøres mer effektive og tilgjengelige. Følgende tiltak gjennomføres: 1. Kompetanseheving for lærerne og sosialpedagogiske rådgivere - med vekt på områdene relasjonskompetanse og kommunikasjonsteknikker inn mot elever med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. 2. I tillegg til lavterskel styrkes tilbudet om skjermet opplæring, etter samme modell som per i dag tilbys på Romerike, i alle tre regioner. Tilbudene legges fysisk og administrativt til videregående skoler. Dette omtales nærmere i forbindelse med ØP Utvalgets behandling: Møteleder Anette Solli (H) foreslo å legge innspillet fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse til grunn for voteringen og fikk fylkesutvalgets støtte til dette: Lavterskeltilbudene for ungdom vedrørende psykisk helse og rus i Akershus styrkes. Styrkingen skjer ved at eksisterende tjenester som bidrar til å sikre best mulig kvalitet i opplæringen for alle, gjøres mer effektive og tilgjengelige. Følgende tiltak gjennomføres: 1. Kompetanseheving for lærerne og sosialpedagogiske rådgivere - med vekt på områdene relasjonskompetanse og kommunikasjonsteknikker inn mot elever med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. 2. I tillegg til lavterskel styrkes tilbudet om skjermet opplæring, etter samme modell som per i dag tilbys på Romerike, i alle tre regioner. Tilbudene legges fysisk og administrativt til videregående skoler. Dette omtales nærmere i forbindelse med ØP Det legges fram en sak for hovedutvalget for utdanning og kompetanse om omfanget av skolehelsetjenestetilbudet (inkludert andre relevante yrkesgrupper) på de videregående skolene i Akershus. Representanten Solveig Schytz (V) gjenopptok forslaget fremmet av Camilla Hille (V) i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse: Fylkeskommunen søker om midler fra Utdanningsdirektoratet til et prøveprosjekt med mobbeombud og søker innen fristen 10. mai d.d. Representanten Vibeke Limi (Frp) gjenopptok eget forslag fremmet i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse: Basert på de erfaringene man gjør, etter forskningsarbeidet ved to prøveskoler, ber hovedutvalget om en ny sak der modell for kompetanseheving av lærere og omfanget av denne tydeliggjøres. 37

38 Votering: Innstillingen fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse med innspillene fra Schytz (V) og Limi (Frp) ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: Lavterskeltilbudene for ungdom vedrørende psykisk helse og rus i Akershus styrkes. Styrkingen skjer ved at eksisterende tjenester som bidrar til å sikre best mulig kvalitet i opplæringen for alle, gjøres mer effektive og tilgjengelige. Følgende tiltak gjennomføres: 1. Kompetanseheving for lærerne og sosialpedagogiske rådgivere - med vekt på områdene relasjonskompetanse og kommunikasjonsteknikker inn mot elever med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Basert på de erfaringene man gjør, etter forskningsarbeidet ved to prøveskoler, ber fylkestinget om en ny sak der modell for kompetanseheving av lærere og omfanget av denne tydeliggjøres. 2. I tillegg til lavterskel styrkes tilbudet om skjermet opplæring, etter samme modell som per i dag tilbys på Romerike, i alle tre regioner. Tilbudene legges fysisk og administrativt til videregående skoler. Dette omtales nærmere i forbindelse med ØP Det legges fram en sak for hovedutvalget for utdanning og kompetanse om omfanget av skolehelsetjenestetilbudet (inkludert andre relevante yrkesgrupper) på de videregående skolene i Akershus. 4. Fylkeskommunen søker om midler fra Utdanningsdirektoratet til et prøveprosjekt med mobbeombud og søker innen fristen 10. mai d.d. Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse Utvalgets behandling: Representanten Mani Hussaini (Ap) fremmer tilleggsforslag på vegne av Ap og SV: Nytt punkt 3: Det legges fram en sak for hovedutvalget for utdanning og kompetanse om omfanget av skolehelsetjenestetilbudet (inkludert andre relevante yrkesgrupper) på de videregående skolene i Akershus. Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslaget fremmet av Hussaini (Ap) ble enstemmig vedtatt. Innspill fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse: Lavterskeltilbudene for ungdom vedrørende psykisk helse og rus i Akershus styrkes. Styrkingen skjer ved at eksisterende tjenester som bidrar til å sikre best mulig kvalitet i opplæringen for alle, gjøres mer effektive og tilgjengelige. Følgende tiltak gjennomføres: 4. Kompetanseheving for lærerne og sosialpedagogiske rådgivere - med vekt på områdene relasjonskompetanse og kommunikasjonsteknikker inn mot elever med psykiske 38

39 helseproblemer og rusproblematikk. 5. I tillegg til lavterskel styrkes tilbudet om skjermet opplæring, etter samme modell som per i dag tilbys på Romerike, i alle tre regioner. Tilbudene legges fysisk og administrativt til videregående skoler. Dette omtales nærmere i forbindelse med ØP Det legges fram en sak for hovedutvalget for utdanning og kompetanse om omfanget av skolehelsetjenestetilbudet (inkludert andre relevante yrkesgrupper) på de videregående skolene i Akershus. Innspill fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Utvalgets behandling: Representanten Sebastian Næss Langaas (H) fremmet følgende forslag på vegne av H: Pkt. 1: «Kompetanseheving for lærere og sosialpedagogiske rådgivere gjennom Ny giv og den gode Akershusskolen, primært på mellomledernivå med vekt på» Leder Vibeke Limi (FRP) fremmet følgende forslag: Basert på de erfaringene man gjør, etter forskningsarbeidet ved to prøveskoler, ber hovedutvalget om en ny sak der modell for kompetanseheving av lærere og omfanget av denne tydliggjøres. Representanten Camilla Hille (V) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av V: Fylkeskommunen søker om midler fra Utdanningsdirektoratet til et prøveprosjekt med mobbeombud og søker innen fristen 10. mai d.d. Votering: 1. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 fikk 5 stemmer (Ap, Sp) og falt. Punkt 2 i fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 2. Næss Langaas forslag til punkt 1ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer (Ap, Sp) 3. Limi og Hilles forslag ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill: Lavterskeltilbudene for ungdom vedrørende psykisk helse og rus i Akershus styrkes. Styrkingen skjer ved at eksisterende tjenester som bidrar til å sikre best mulig kvalitet i opplæringen for alle, gjøres mer effektive og tilgjengelige. Følgende tiltak gjennomføres: 1. Kompetanseheving for lærerne og sosialpedagogiske rådgivere gjennom Ny giv og den gode Akershusskolen, primært på mellomledernivå med vekt på områdene relasjonskompetanse og kommunikasjonsteknikker inn mot elever med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Basert på de erfaringene man gjør, etter 39

40 forskningsarbeidet ved to prøveskoler, ber hovedutvalget om en ny sak der modell for kompetanseheving av lærere og omfanget av denne tydliggjøres. 2. I tillegg til lavterskel styrkes tilbudet om skjermet opplæring, etter samme modell som per i dag tilbys på Romerike, i alle tre regioner. Tilbudene legges fysisk og administrativt til videregående skoler. Dette omtales nærmere i forbindelse med ØP Fylkeskommunen søker om midler fra Utdanningsdirektoratet til et prøveprosjekt med mobbeombud og søker innen fristen 10. mai d.d. 40

41 FT-sak 30/14 Kulturelle fyrtårn i Akershus Innstilling fra hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Fylkesrådmannens innstilling: - I tiden fremover bør fylkeskommunen i større grad fokusere sin ressursinnsats på kulturelle utviklingsprosjekter i de byene og tettstedene hvor den største befolkningsveksten i Akershus skal komme. På den måten kan det regionale kulturutviklingsarbeidet også være en positiv forsterker for øvrige satsinger knyttet til utviklingen ved de store kollektivknutepunktene, og overordnende prioriteringer i plansamarbeidet. - Det forventes vesentlige økonomiske bidrag fra aktuelle vertskommuner ved kulturelle utviklingsprosjekter der fylkeskommunen går inn med ressurser. - Arbeidet med utvikling av kulturelle fyrtårn på Eidsvoll Verk og Oscarsborg videreføres i henhold til vedtak. Men fylkeskommunen vil vurdere å endre sin prioritering når prosjektperiodene er over, og disse fyrtårnene etter intensjonen har en etablert drift med flere finansieringskilder. Utvalgets behandling: Saksprotokoll fra møtet i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble lagt over bordet i møtet. Representanten Morten Vollset (Sp) fremmet følgende alternative forslag: 1. Kulturelle fyrtårn kan både være definert gjennom sin historiske rolle og beliggenhet og kan bygges gjennom en sterk ide, gjennomføringsevne og vilje. Det er viktig at fylkeskommunen som regional aktør bidrar i å videreutvikle og skape nye kulturelle utviklingsprosjekter i byer og tettsteder hvor den største befolkningsveksten i Akershus kommer. Akershusbefolkningen må sikres tilgang til og deltakelse i det lokale kulturlivet og fylkeskommunen må bidra til å øke tilgangen på mangfoldige kulturuttrykk av høy kvalitet. Det forventes vesentlige økonomiske bidrag fra aktuelle vertskommuner ved kulturelle utviklingsprosjekter der fylkeskommunen går inn med ressurser. 2. Arbeidet med utvikling av kulturelle fyrtårn på Eidsvoll verk og Oscarsborg videreføres i henhold til vedtak. 3. Det forventes at de kulturelle fyrtårnene på sikt finansieres av flere aktører innen både offentlig og privat sektor. Leder Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag til fylkesrådmannens innstilling: - Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse ønsker en politisk gjennomgang av Kunstpolitisk plans satsningsområder og se dette i relasjon til styringssignalene i juni/øp. Votering: 41

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 30.04.2014 Tid: 09:30 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 29.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 29.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 29.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 29.04.2014 Tid: 15:00 17:15 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2014 Tid: 09:30 10:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møtested: Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo Møtedato: 29.04.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 27.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.04.2016 Tid: 09:30 10:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 31.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.05.2017 Tid: 09:00 10:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 26.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:15 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hulda Tronstad Medlem V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hulda Tronstad Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Møterom - 275, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 25.04.2017 Tid: 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Granerud Leder

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 24.04.2017 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.05.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 21.11.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 21.11.16 Tid 10:00 1 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 275 Tidspunkt: 03.06.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 275 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Rom 211 Møtedato: 25.04.2016 Tid: 13:00 15:05 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 08:30 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 11.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 11.09.2013 Tid: 09:00 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget

Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger og innspill fra andre utvalg til møte i fylkestinget 5.12.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 05.12.2016 Tid 14:00 1

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 16.10.2017 Tid: 13:05 14:40 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 05.12.2017 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 25.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 25.04.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: Tid: 09:00 09:25

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: Tid: 09:00 09:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested: Fylkestingssalen, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: 03.02.2016 Tid: 09:00 09:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 07.10.2014 Møtested: Filmparken AS, Wedel Jarlsbergsvei 36, 1358 JAR Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 17:15 Faste medlemmer

Detaljer

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning.

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saknr. 12/5323-1 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: Tid: 12:00 12:48 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.11.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: 803 Møtedato: 06.11.2017 Tid: 12:00 12:48 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 06.05.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 06.05.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 06.05.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg (ingen nye saker) Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 6.

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 23.11.2016 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 23.11.2016 Tid: 10:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 05.12.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Rom 211 Møtedato: 05.12.2016 Tid: 11:00 12:25 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 17:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 17:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 05.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 05.05.2014 Tid: 15:00 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 10.09.2013 Tid: 15:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 25.04.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 25.04.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 06.05.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, møterom 211 Møtedato: 06.05.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:30 11:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 21.06.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 21.06.2017 Tid: 09:30 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: Tid: 10:15 12:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 212 Møtedato: 04.11.2013 Tid: 10:15 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 10:00 10:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 30.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 30.10.2017 Tid: 10:00 10:40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 -

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 - Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 24.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo fylkestingsalen Møtedato: 24.06.2013 Tid: 09:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.12.2014 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet, Møterom 211 Møtedato: 17.06.2013 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato Tid 15:00

Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 05.05.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 05.05.2014 Tid 15:00 Innledningsvis i møtet vil det holdes en presentasjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.05.2015 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:30 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 18.05.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 18.05.2015 Tid: 13:30 13:55 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.09.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 04.09.2017 Tid: 14:40 15:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.10.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 24.04.2013 Tid: 14:00 16:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.01.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 08:15 08:45 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 14.10.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: Tid: 14:00 16:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 07.11.2016 Møtested: Alfaset 3, Industrivei 27, 0668 Oslo Møtedato: 07.11.2016 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 27.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 11.10.2016 Møtested: Ski vgs., Gymnasveien 6, 1400 Ski Møtedato: 11.10.2016 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Møterom Fylkestingssal Øst Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: Tid: 13:00 13:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested: NELFO, Stanseveien 25 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 13:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Hauge

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 06.12.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møtedato: 06.12.2016 Tid: 15:00 16:40 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.10.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Rom 211 Møtedato: 10.10.2016 Tid: 13:00 15:00 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 01.12.2015 Møtested: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11 Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:15 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 15:00 15:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 20.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.01.2014 Tid: 15:00 15:35 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 15:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 15:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 28.11.2017 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon 98 20 48 70 Varamedlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 24.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 24.11.2014 Tid: 09:30 11:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:00 09:50

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: Tid: 09:00 09:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 06.09.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 782 Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 09:50 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 06.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssal Øst Møtedato: 06.10.2015 Tid: 15:00 16:30 Faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00

Møteinnkalling. Kontrollutvalget. Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom Tidspunkt: kl. 14:00 Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 21.03.2017 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 07.11.2017 Møtested: Galleriet Shweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal øst Møtedato: 07.11.2017 Tid: 15:00 17:30

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 08.11.2016 Tid: 15:00 17:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 28.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2014 Tid: 15:00 17:30 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 07.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.12.2015 Tid: 09:30 10:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.08.2016 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget

Møteinnkalling Kontrollutvalget Møteinnkalling Kontrollutvalget Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom - 275 Tidspunkt: 26.01.2016 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Hans-Olaf Lunder, telefon. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 16.06.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 16.06.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 16.06.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 16.06.14 Tid 11:00

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 09:00 09:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.09.2016 Møtested: Galleriet Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 26.09.2016 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer