Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013"

Transkript

1 Oversikt søknader til Regionale utviklingsmidler for Midt-Buskerud 2013 Tittel Søker Søkt 1 Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet Buskerud Idrettskrets Søknad om tilskudd til oppdrettsanlegg Tyrifjordfisk AS NettOpp for unge Modum Bad Fiskeopplevelser i Midt-Buskerud/ Norefjellregionen Norefjell Destinasjon AS VisitNorefjell Norefjell Destinasjon AS Felles tjenesteproduksjon ved frisklivssentralene Midt-Buskerud Helseetaten Modum, Sigdal, Krødsherad Redusere fravær og frafall fra ungdomsskole og videregående skole Modum kommune Etablererveiledning Modum kommune Kjøp av Vikersundheisen Vikersundheisen AS Digital fotoarv Modum bibliotek God tur-prosjektet Modum, Sigdal, Krødsherad kommuner Haugfossen rundt del 2 Blaafarveværket Kunstnertunet Anders Kjær Krødsherad kommune OL-søknad Krødsherad kommune Audun Mjøs

2 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Aktiv365 Midtfylket - Ungdomsløftet Kort beskrivelse Kommunene i Midtfylket har særlig gode forutsetninger for å skape en positiv samhandling mellom de viktigste instansene i et barns oppvekstmiljø. Med utgangspunkt i det etablerte skoleprosjektet, Aktiv365, fokuserer vi på ungdom som ressurs i barns oppvekst, dannelsen av positive skolemiljøer og inkluderende fellesskap. Vårt arbeid vil styrke linken mellom skole og idrettslag, det frivillige og det offentlige og derved sikre regionens identitet som et sunt, attraktivt og aktivt oppvekstmiljø. Prosjektbeskrivelse Grunntanken i Aktiv365 er at utvalgte elever i ungdomsskolen kurses som aktivitetsledere og siden bidrar til å bygge en positiv aktivitetskultur for sine medelever. Idrettskretsens bidrag har i all hovedsak vært denne kursingen mens skolene selv har stått for den daglige aktiviteten. Her er det vår opplevelse at samarbeidsskolene i Modum, Krødsherad og Sigdal, er blant de beste vi har i Buskerud. Vi ønsker derfor å intensivere støtten og oppfølgingen av denne regionen og samtidig bidra til en videreutvikling i samsvar med lokale satsningsområder. Aktiv365 gir skolene mulighet til å fokusere på positiv elevatferd og bruke rollemodeller i elevgruppa til å bygge en positiv skolekultur. I denne videreutviklingen vil vi gi ressurselevene en styrket oppfølging i skolen og arbeide målrettet med å koble dem til frivillige og betalte roller i idrettslaget. Alle de tre skolene har hatt aktivitetstiltak i regi av ressurselever for lokale barneskoler. Dette er et spor vi vil styrke og stimulere med ressurser som letter gjennomføringen, eksempelvis økonomisk støtte til transport. Rosthaug videregående skole blir et annet viktig forankringspunkt da elevene fra de tre kommunene i all hovedsak ender her. Midftylket har utfordringer knyttet til fullføringsraden av dette skoleløpet og vi vil sammen med skolen se hvordan vi best bidrar til å styrke skolemotivasjonen hos elevene. Lærere og elever ved Idrettslinja blir viktige samarbeidspartnere. Vi ønsker i fellesskap med dem å følge opp en henvendelse om å bidra på aktivitetssiden overfor elevene ved Arbeidsinstituttet på Åmot. Vi vil også understøtte det arbeidet Frisklivssentralen på Modum har påbegynt med prosjektet "Aktiv Ung". Et av våre bidrag blir å rekruttere flere unge aktivitetskontakter. Det er dessuten naturlig at vi stimulerer Idrettslagene direkte via klubbutviklingstiltak og at disse får et tydelig ungdomsfokus, hvilket igjen vil understøtte satsningen på det konkurransefrie alternativet; "Aktivitet for moro skyld!" - 1 -

3 RF I siste fase av prosjektet ønsker vi å involvere ungdomsressursene på arrangementssiden. Krødsherad Idrettslag har søkt NM på ski i Og ungdoms-ol arrangeres på Lillehammer i Vårt mål er at ungdommen fra Midtfylket skal få være med å farge begge arrangementene. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Buskerud Idrettskrets Øyvind Thorsen Øyvind Thorsen Buskerud Idrettskrets Idrettens Hus Schwartz gate DRAMMEN Buskerud Idrettskrets Idrettens Hus Schwartz gate DRAMMEN Buskerud Idrettskrets Idrettens Hus Schwartz gate DRAMMEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Buskerud Idrettskrets mottar rammetilskudd fra Norges Idrettsforbund og Buskerud Fylkeskommune. Arbeidet med Aktiv365 er igjen finansiert med fylkeskommunale partnerskapsmidler, tilskudd fra Helsedirektoratet (via NIF) og kommunale egenandeler. Denne finansieringen gjelder imidlertid basismodellen i Aktiv365. Modellen vi her forsøker å etablere i Midtfylket har ikke mottatt tidligere støtte. Spesifikasjon Bakgrunn Fysisk inaktivitet er ferd med å bli en av velferdsstatens fremste helseutfordringer. En rapport publisert av Helsedirektoratet i 2012 viser at norske 15-åringer er mer stillesittende enn pensjonister. Andelen overvektige i befolkningen er stadig stigende, hvilket igjen gir flere tilfeller av diabetes type 2. De offentlige utgiftene til helsetjenester har vært sterkt økende, med psykisk helsevern for barn og unge som et av flere områder med tiltagende behov. Tidligere undersøkelser har dessuten påvist sterkt samsvar mellom utdanningsnivå og fysisk aktivitet i voksen alder. Helse er i det hele tatt svært ujevnt fordelt i befolkningen. Aktivitetsutviklingen blant barn og ungdom går i retning av en sterkere polarisering - de mest aktive trener mer enn før, mens de minst aktive blir stadig mer passivisert. Vi tror at kommunene i Midtfylket har forutsetninger for å bekjempe en slik uheldig utvikling og at man på tross av et utdanningsnivå under landsgjennomsnittet, vil kunne skape attraktive lokalsamfunn med gode skoler og velfungerende idrettslag. Regionen har sterke idrettstradisjoner og utmerker seg i dag med nasjonale (Norefjell) og internasjonale (Vikersund) arrangement. Det er grunn til å tro at dette bidrar til en positiv identitet for innbyggerne i regionen. For å ivareta disse tradisjonene er det behov for å rekruttere nye frivillige. Prosjektet Aktiv365 er et skole- og idrettsprosjekt med fokus på utdanning av unge ledere og trenere med skolen, SFO og idrettslaget som aktivitetsarenaer. I skrivende stund deltar 14 skoler i Buskerud

4 RF Idrettskretsen har med politisk forankring i NIF, arbeidet for økt fysisk aktivitet i skolen i mer enn ti år. Nylig resulterte det i et gjennombrudd ved to Lierskoler, som fra skolestart 2013 starter opp med 60 minutter daglig fysisk aktivitet. Det legges opp til omfattende erfarings- og kompetanseutveksling mellom disse prosjektskolene og andre samarbeidsskoler i Fylket. Midtfylket er i våre øyne det stedet hvor forholdene ligger best til rette for å maksimere den potensielle effekten av Aktiv365. Her er prosjektet godt etablert ved ungdomsskolene som igjen har god samhandling med barneskolene. Elevene fra de tre kommunene samles for en stor del på Rosthaug videregående som også har et idrettsfaglig tilbud. Regionen har dessuten en sterk folkehelseaktør i Frisklivssentralen på Modum og nasjonal ekspertise ved Modum Bad. Norefjell har den siste tiden fremstått som en troverdig og kompetent arrangørkandidat for de alpine grenene ved en eventuell norsk OL-søknad for De har dessuten søkt om å være NMarrangør for ski i Det vil være naturlig å knytte prosjektet; skolene, idrettslagene og ungdommene som er berørt opp til selve gjennomføringen. Et slikt arrangement kan i seg selv styrke rekrutteringen og oppslutningen om frivillig arbeid i regionen. Idrettslinja ved Rosthaug bør kunne ta en koordinerende rolle i arbeidet. Erfaringen elevene vil kunne få ved et slikt arrangement vil ha stor fremtidig verdi. Vi vil arbeide for en offisiell relasjon til Ungdomslekene på Lillehammer i Et mål vil da være at minst en klasse fra idrettslinja reiser dit opp for å bidra på arrangementsiden under lekene. Prosjektmål Idrettskretsens overordnede mål med å engasjere seg i arbeidet for mer og bedre aktivitet i skolen er å bidra til livslang bevegelsesglede for barn og ungdom. Hovedmål 1: Kartlegge og utnytte ungdomsressurser til ny aktivitetsutvikling i Midtfylket. Delmål 1.1: - Kartlegge hvilke tidligere Aktiv365-elever som ønsker et videre kompetansetilbud. Delmål 1.2: - Utdanne ungdom i videregående alder gjennom kursene "Lederkurs for ungdom" og "Aktivitetsleder barneidrett". Delmål 1.3: - La elever ved idrettslinja på Rosthaug bidra til aktivitetsutvikling for medelever og elever ved Åmot AI. Hovedmål 2: Styrke ungdoms engasjement og påvirkning på eget oppvekstmiljø

5 RF Delmål 2.1: - Sørge for at kompetente ungdommer får tilgang på relevant praksis i skolen og idrettslaget. Hvert år skal 30 nye ungdommer kobles til praksis i idrettslaget, SFO og Frisklivssentralen. Delmål 2.2: - Alle idrettslag i regionen skal tilbys klubbutviklingstiltak og ha gjennomført minst ett i løpet av prosjektperioden. Disse tiltakene vil vinkles mot ungdomsaktivitet og frivillighet. Hovedmål 3: Skape kompetanseutvikling hos ungdom gjennom lokale arrangement. Delmål 3.1: - Ungdomsressursene i Midtfylket skal farge NM på ski på Norefjell i Delmål 3.2: Ungdomsressurser fra Midtfylket skal bidra på arrangementssiden og høste verdifull erfaring under Ungdoms-OL på Lillehammer i Disse målene fokuserer på barn og ungdoms aktivitet og sistnevntes forutsetninger for å bidra positivt til eget oppvekstmiljø. Å styrke regionens identitet som fylkesledende på aktivitets- og folkehelseområdet innebærer også at man tydeliggjør en kvalitet ved oppvekstmiljøet som trolig vil ha ha innvirkning på fremtidig tilflytting av barnefamilier. Målene støtter også oppunder ambisjonen om "Læring hele livet". Det er all mulig grunn til å tro at en positiv og inkluderende aktivitetskultur ved skolen bidrar til økt skolemotivasjon som på sikt vil kunne hindre noe av frafallet i videregånde skole. Forankring Buskerud Fylkeskommune har lange tradisjoner for å jobbe målrettet med folkehelsearbeid og opererer i dag med visjonen: Gode og aktive hverdager. Loven om Folkehelsearbeid er en naturlig forankring kommunalt. I barneskolen har man "Fysak-ordningen" for trinn. Et nytt forankringspunkt i ungdomsskolens planverk vil være det nye valgfaget; Fysisk aktivitet og helse. Basismodellen for Aktiv365 har hentet støtte og en kommunal egenandel via de kommunale folkehelsekoordinatorene. Dette samarbeidet har en fireårig historie. I denne perioden har vi også fått god kontakt med Frisklivssentralen i Modum og Idrettslinja ved Rosthaug foruten samarbeidsskolene; Søndre Modum, Krøderen og Sigdal Ungdomsskole. Internt i Idrettskretsen er satsningen vel forankret i kretsstyret og vår strategiplan for perioden Denne er igjen forankret i Idrettspolitisk Dokument som fremhever Ungdomsidretten og aktivitet i skolen som særlig viktige innsatsområder

6 RF Sist, men ikke minst er prosjektet forankret i reelle fremtidige arrangementsplaner i regionen som vil by gyldne erfaringsarenaer for målgruppa. Prosjektorganisering I grunnmodellen har hver skole en lærer som er kontaktperson for Aktiv365-elevene ved sin skole og sørger for at disse får aktivitetslederoppgaver som kommer resten av skolen til gode. Idrettskretsen står som prosjekteier og har arbeidsgiveransvar for prosjektleder som igjen er ansvarlig for all kontakt med skoler og idrettslag, samt arrangement av kurs. Prosjektleder har samfunnsvitenskapelig bakgrunn, høyere trenerutdannelse, solid erfaring innen barneidrett og nærmere ti års erfaring fra arbeid på fagfeltet skole og idrett. I dette arbeidet har han hatt roller på ulike nivå, fra ledelse og administrasjon til praktisk gjennomføring. I idrettskretsen har han dessuten støttespillere med økonomi- og markedsutdanning, samfunnsøkonomi og formell sertifisering som kurslærere for ungdom. Det vil være naturlig å organisere prosjektet med en arbeidsgruppe hvor skolene ble representert av prosjektets kontaktlærere. Samtidig bør prosjektet ha en styringsgruppe hvor Idrettskretsen representeres av organisasjonssjefen. Her vil det være ønskelig med en representant fra Regionsrådet, en representant fra idretten og en skoleleder. Samarbeidspartnere Samarbeidet med følgende skoler danner utgangspunkt for prosjektet: Søndre Modum ungdomsskole Sigdal ungdomsskole Krødsherad ungdomsskole Rosthaug vgs. - særskilt samarbeid med Idrettslinja Disse vil dessuten bli viktige i gjennomføringen: Frisklivssentralen på Modum Folkehelsekoordinatorer i Sigdal og Krødsherad De lokale idrettslagene Krødsherad IL som potensiell NM-arrangør Vikersund som WC-arrangør i skiflyging YOG 2016 på Lillehammer - 5 -

7 RF Foruten støtten vi her søker fra Regionsrådet, vil vi stille egne midler til disposisjon, først og fremst i form av arbeidsressurser. Det er ikke utenkelig at vi vil forsøke å finne andre økonomiske samarbeidspartnere i etterkant for å dekke disse utgiftene. Tiden fra utlysningen kom og til beslutningen om å søke ble tatt, var imidlertid for knapp til at noen slike finansieringsavtaler er inngått. En potensiell samarbeidspartner for fremtiden kan være Modum Sparebank. Aktiviteter I grunnmodellen er malen at skolene på slutten av 8. trinn plukker ut såkalte ressurselever som aktivitetsledere og rollemodeller for sine medelever. Idrettskretsens primære oppgave er kursing og oppfølging av disse elevene. Det holdes en oppstartssamling hvor nye Aktiv365-elever samles på en av skolene i regionen. De sentrale aktivitetslederkursene går over tre dager og holdes for elevene på 9. trinn. Disse er lagt til kursstedet Killingen i Drammensfjorden. Etter å ha gjennomført denne får ressurselevene aktivitetslederoppgaver ved egen skole. I løpet av året holdes det også et aktivitetskurs i regi av utvalgte særidretter. Elevenes deltagelse i prosjektet rundes av med en avslutningssamling på Killingen på våren i 10. trinn. I Aktiv365 Midtfylket vil følgende aktiviteter tilkomme: - Lederkurs for Ungdom. Dette er første steg på lederutviklingsstigen i Norges Idrettsforbund og forbereder deltagerne på ulike lederverv i klubbdriften. Kurset går over en helg med en oppfølgingssamling i ettertid. I 2013 vil vi spore opp tidligere Aktiv365-elever og tilby dem å delta. Kurset vil også gjennomføres i 2014 for nye deltagere. Målet er å utdanne 20 nye ungdommer ved hver av disse. - Aktivitetssamlinger ved skolene. Foruten samlingene i grunnmodellen skal Aktiv365-elevene i Midtfylket tilbys ytterligere tre årlige samlinger; en ved hver av skolene. Det som et svar på den stadige etterspørselen fra skolene om ytterligere oppfølging av elevene. Innholdet i denne typen kurs vil fortrinnsvis være en fordypning i utvalgte særidretter som dans, innebandy, volleyball og friidrett. Varigheten vil være en halv skoledag. - Skolene som sender sine Aktiv365-elever ut på aktivitetsoppdrag til nærliggende barneskoler vil få tilført ressurser slik at transportutgifter ikke blir den bøygen det er i dag. - Aktivitetslederkurs for barneidrett. Dette er et eget kurs myntet på de som skal være aktivitetsledere for barn, enten det er i skolen, SFO eller idrettslaget. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Målet er å utdanne 20 nye kursledere hvert år i prosjektperioden. Kurset er på 16 timer

8 RF Kompetansesamling for Idrettslinjeelevene fra Rosthaug. Vi vil avholde årlige samlinger med et ledelsesfokus for denne gruppa i prosjektperioden. Idrettslinja vil få ressurser slik at elevene derfra kan bistå Arbeidsinstituttet på Åmot med motiverende fysisk aktivitet. - Klubbutviklingstiltak. Idrettskretsen vil arbeide målrettet for å engasjere idrettslagene i regionen i prosjektet. Deres rolle vil være å ta i mot og skape praksisplasser for ungdom som ønsker å bidra. - Det skal holdes årlige stimuleringssamlinger for lærerne som er involvert i prosjektet. - Vinteren 2015 bidrar Aktiv365-elevene og idrettslinjeelevene fra Rosthaug til ny aktivitetsutvikling under NM på Norefjell/Vikersund. - Prosjektperioden avrundes med at en ungdomsdelegasjon fra Midtfylket reiser til Lillehammer for å bidra på arrangementssiden under Ungdoms-OL på Lillehammer vinteren Målgrupper Den utvidede målgruppa for tiltaket er barn og ungdom i alderen 5-23 år. De yngste i denne gruppa vil først og fremst berøres via aktivitet i regi av den primære målgruppa som er ungdom i alderen Resultat Det forventes at prosjektet vil resultere i følgende: - En styrket aktivitetsutvikling i grunnskolen. - Økt samhandling skolene i mellom på området fysisk aktivitet; eksempelvis Aktiv365-elever som bidrar i barneskolen og idrettslinjeelever som bidrar ved AI på Åmot nye ungdommer skal gjennomføre "Lederkurs for ungdom" i 2013 og nye aktivitetsledere i barneidrett utdannes i 2014 og Satsningen på kurstiltak skal lede til økt ungdomsrekruttering til frivillig arbeid i idretten. - Alle idrettslag i regionen skal ha deltatt på et klubbutviklingstiltak med ungdomsfokus i løpet av prosjektperioden. - NM på ski på Norefjell i 2015 skal preges av unge frivillige og gi synlige ringvirkninger i form av aktiviteter for barna i regionen

9 RF Ungdom fra Midtfylket deltar på arrangementssiden under Ungdoms-OL på Lillehammer og høster verdifull erfaring. Effekter En satsning på positive aktivitetsopplevelser i grunnskolen kan bidra til økt skolemotivasjon og at flere fullfører videregående. Suksesskriteriet her er at aktivitetstilbudet engasjerer og inkluderer alle elever. Positive, eldre elever som aktivitetsledere og rollemodeller, bidrar til å styrke barns holdninger og motivasjon for fysisk aktivitet. En satsning på ung frivillighet og aktivitetsledelse vil bidra til å sikre idrettslagene og andre frivillige organisasjoner helt nødvendige ressurser i framtida. Det fremste suksesskriteriet her vil være å skape arenaer hvor de slipper til og får erfaring. En særlig egnet arena for kompetanseutvikling er større og mindre lokale arrangement. Å gi regionens unge fremadstormende adgang til disse erfaringene vil være viktig for å sikre Midtfylkets fremtid som ledende arrangør på idrettsfeltet. En siste langsiktig og indirekte effekt av å satse på skolen, idrettslaget, oppvekstmiljøet og ungdommene i regionen kan være en økt tilflytting. Med sin landlige beliggenhet på det sentrale Østlandet har kommunene i Midtfylket alle forutsetninger for å bli attraktive for barnefamilier som ønsker seg ut av Oslogryta. Gode skoler og velfungerende idrettslag er et stadig mer attraktivt kriterium for valg av bosted. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Forprosjekt Vår Spore tidligere Aktiv365-elever - Kartlegge interessen for videre kursing og oppfølging - Etablere samarbeid med partnere; skoler og idrettslag Prosjektoppstart Høst "Lederkurs for ungdom" holdes for aldersgruppa år - 3 oppfølgingssamlinger for Aktiv365-elever på ungdomsskoler - Sammen med Idrettslinja utvikle og gjennomføre aktivitet for AI på Åmot - 8 -

10 RF Klubbutvikling - Ungdomsløft; hvordan engasjere og slippe til ungdommen i eget idrettslag? - Utvikling og gjennomføring samling/nettverk lærere Vår Aktivitetslederkurs barneidrett; 16 timers kurs - Aktiv365-elevene løser aktivitetsoppdrag på barneskoler - Videreutvikle og gjennomføre aktivitet for AI på Åmot - Ny runde klubbutviklingstiltak - Evaluering første prosjektår; hva lykkes vi med og hva må justeres? Høst Nytt "Lederkurs for ungdom" - 3 oppfølgingssamlinger for Aktiv365-elever på ungdomsskoler - Stimuleringssamling for lærernettverket Vår Nytt Aktivitetslederkurs barneidrett - Ny runde klubbutviklingstiltak - Erfaringssamling for idrettslag Arrangementsfasen: Vinter 2015 og vinter Ungdomsressurser bidrar som frivillige ved NM på Ski, Norefjell - Frivillige fra Midtfylketdeltar under Ungdoms-OL på Lillehammer, eventuelt også i en fakkelstafett i 2015 Kostnadsplan Tittel SUM Aktivitetslederkurs barneidrett

11 RF Aktivitetsoppdrag - utvikling/gjennoføring Forprosjekt - etablere samarbeid partnere Forprosjekt - utvikle modeller nettverksbygging Forprosjekt- spore tidligere Aktiv365 elever Frivillig arrangement NM Ski Norefjell Klubbutviklingungdomsløft Lederkurs for ungdom Oppfølgingsamling Aktiv365 på 3 skoler Prosjektledelse/ -admin (aug13-feb16) Rosthaug vgs - utvikle aktivitet AI UNgdoms OL Lillehammer, event fakkelstafett Utvikle nettverkssamling lærere Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Buskerud fylkeskommune Regionale utviklingsmidler Sum finansiering Geografi 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato

12 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Søknad om tilskudd til oppdrettsanlegg Kort beskrivelse Tyrifjordfisk as er etablert med tanke på å produsere stor ørret (1-3 kg). Dette er med tanke på å øke interessen hos ungdom, dessuten å forbedre fiskemulighetene med tanke på å utvikle turistnæring, generelt å forbedre fiskemulighetene for regionen. Prosjektbeskrivelse Søknad om tilskudd til ferdigstillelse av oppdrettsanlegget til Tyrifjordfisk AS Siden oppstarten av arbeidet med Tyrifjordfisk AS i 2007 med store investeringer og veldig mange arbeidstimer nærmer vi oss ferdigstillelsen av anlegget. Derfor søker vi herved om tilskudd fra Regionale utviklingsmidler for Midtfylket i Buskerud. Nærmere begrunnelse følger under. Den berørte delen av Midtfylket består i vesentlig grad av Modum Kommune. Modum Kommune har mange fine vann og vassdrag. For å nevne noen kan vi nevne Simoa, Drammenselva(Embretsfoss- Kaggefoss,Nybrua-Vikerfoss-Kaggefoss), strekningen ved fellesbeite/kløftefoss og en del fine skogsvann. Hemsedal har skapt millionindustri grunnlag på fisketurisme. Iflg uttalelser fra et møte med fiskeguide Thor Grøthe selges det fiskekort for ca. 1,1 mill. i Hemsila i løpet av året. Ringvirkninger av denne fisketurismen beløper seg til ca. 10 mill kroner. Modum har et vesentlig større potensiale sett ut fra ovennevnte steder med sitt fundament i ørretstammen fra Tyrifjorden. Denne ørretstammen er blant verdens fineste og mest hurtigvoksende. En fiskestamme er ikke tillatt å flytte fra ett vassdrag til et annet. Mulighetene er derfor unike for å skape bærekraftig reiselivsnæring. Ut fra beliggenhet i den mest sentrale delen av Østlandet med 1,5 mill mennesker innen en reisetid på 2 timer. Vi har også Kielfergen med forbindelse til hele Europa. Sverige har utnyttet fiskeressursene sine bedre enn Norge til tross for dårligere utgangspunkt. De har klart å skape reiselivsnæring til flere titalls millioner(veneren/vetteren). Nyere forskning har kommet fram til at tilbakeført kapital til nærmiljøet er kroner pr kilo fisk. I tillegg til dette kommer overnattinger, restaurantbesøk, handel i lokale butikker og bensinstasjoner. På toppen av dette kommer fiskekort og utstyr. Modum har en unik mulighet til å oppnå tilsvarende, ved utsetting av stor fisk. Tyrifjordfisk AS har ifm oppbyggingen av selskapet hatt en løpende kontakt med konsulent Tor Gunnar Austjord fra Fyresdal, Austjord er en av de personene i landet som har størst kompetanse på oppdrett av innlandsfisk og fisketurisme. Austjord har lagt ned et omfattende arbeid med forretningsplan for Tyrifjordfisk AS. Han mener regionen har stor mulighet til å utvikle vesentlig fisketurisme ved utsetting av stor fisk. Tyrifjordfisk AS har hatt møte med Thor Grøthe fra Hemsedal som er fiskeguid og tilrettelegger, han er av samme oppfatning at for å oppnå dette må det settes ut stor fisk. Her kommer Tyrifjordfisk AS inn i bildet, på nåværende tidspunkt finnes det ingen andre i regionen som har kapasitet til å levere stor fisk- 1 til 3 kilo i noen grad. Slik det ligger an nå er Tyrifjordfisk AS en nødvendighet for å kunne oppnå de riktige forutsetningene for - 1 -

13 RF et bærekraftig sportsfiske. Det som gjør anlegget spesielt egnet til formålet er bruksrett til det gamle vanninntaket til Tyristrand Vannverk. 200mm rørdimensjon med 17 meter fallhøyde. Ut fra dette vil man kunne etablere et oppdrettsanlegg med høy kvalitet og stor driftssikkerhet med muligheter til å utvide kapasiteten ved den store vanntilførselen med topp kvaliet. Dette vil Morten Eken ved Modum Kommuen kunne bekrefte. Det er derfor behov for en videre investering for å få anlegget i gang. Tyrifjordfisk AS søker derfor om økonomisk bistand til å fullføre anlegget. Siden prosjektet omfatter så mange ulike elementer hadde det vært fint med et møte for utfyllende informasjon. Mvh Tyrifjordfisk AS - Knut Einar Dølven Sørensen. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Tyrifjordfisk AS Idrettsveien VIKERSUND Knut Einar Dølven Sørensen Idrettsveien VIKERSUND Knut Einar Dølven Sørensen Idrettsveien VIKERSUND Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Med basis i bruksrett til det gamle vanninntekt til Tyristrand Vannverk skaper dette muligheter som ingen andre i regionen har. Prosjektmål Etablere et mere interessant fiske med tanke på fisketurisme og skape større interesse for fiske og natur blant barn og ungdom. Forankring Tyrifjordfisk as er forankret i samarbeid med Vikersund Fisk, Tyristrand Jeger og Fisk, Ringerike Sportsfiskere og Ringerike Skogeierlag. Prosjektorganisering Tyrifjordfisk AS er organisert som et aksjeselskap med Knut Einar Dølven Sørensen som hovedaksjonær og prosjektleder, har erfaring som selvst.næringsdrivende skogeier gjennom 35 år og er spesielt interessert i fiske og natur. Samarbeidspartnere Vikersund Fisk, Tyristrand Jeger og Fisk, Ringerike Sportsfiskere og Ringerike Skogeierlag. Aktiviteter Ferdigstille påbegynte fiskedammer. Målgrupper - 2 -

14 RF Barn og ungdom, turister og befolkningen generelt for å øke interessen for natur og fiske. Resultat Økt turisme til regionen og økt interesse for barn og unge for fiske og natur. Effekter Det vil på sikt føre til behov for utbygging av rimelig overnatting basert på fisketurisme. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Gjennomført i begynnelse av juni 2013 Kostnadsplan Tittel SUM jfr forretningsplan Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Buskerud fylkeskommune Sum finansiering Geografi 600-Buskerud Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato DIV VEDLEGG TIL SØKNAD.pdf FORRETNINGSPLAN FOR TYRIFJORD FISK.pdf

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud NettOpp for unge Kort beskrivelse Det søkes støtte til å utvikle interaktive tjenester NettOpp for unge for å forebygge utvikling av psykiske lidelser. Tjenesten er en chat bemannet av fagpersoner, og som gir mulighet for å varsle registrerte grupper om når tjenesten er tilgjengelig. Prosjektbeskrivelse Se vedlegg Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Modum Bad Kristin Tafjord Lærum Gry Finsrud Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Regionale utviklingsmidler ,8 mill. kroner. Kildehuseet - på nett med de fleste Badeveien 3370 VIKERSUND Badeveien 3370 VIKERSUND Badeveien 3370 VIKERSUND Spesifikasjon Bakgrunn Omfanget av psykiske lidelser blant ungdom er stort. Dette gjelder også vår region, Midtfylket. Spesielt er angst og depresjon av våre største samfunnsutfordringer, både om vi måler i antall mennesker rammet, alvorlighet av plagene og samfunnskostnad (Mykletun, Knudsen & Mathiesen, 2009). På grunn av problemomfanget er det avgjørende å utvikle og få kunnskap om forebyggingstiltak som kan nå mange og ikke koste mye. For å nå unge med forebyggende tiltak, er det nødvendig å tilpasse seg deres behov og måter å kommunisere på. Det innebærer at vi som tjenesteytere må snu forestillinger om hva som kan være virksom hjelp, og om når, hvor og hvordan den skal tilbys. For mange unge er det internett og sosiale medier som er kommunikasjonsarena nummer en. Får vi - 1 -

34 RF som fagpersoner slippe inn der kan vi kanskje også komme i posisjon til å få med de som trenger det inn på arenaer der møtene foregår ansikt til ansikt og gjennom samtale, samhandling og eventuelt behandling. Andre aktører i feltet, slik som Kirkens SOS, Ung.no og Kors på halsen rapporterer en dobling av henvendelser på chat det siste året. Det alarmerende er at halvparten av henvendelsene dreier seg om unge mennesker i alderen år med selvmordstanker. Erfaringen viser med andre ord at flere åpner seg på chat enn de gjør per telefon. I år er Buskerud fylkeskommune prosjekteier for Statens konkurranse for tjenestedesign, og det skal gjennomføres et prosjekt på Rosthaug videregående skole. Modum Bad ønsker å utvikle chatten i samarbeid med vinnerne av konkurransen og skal være en del av ressursgruppen rundt prosjektet. På denne bakgrunn søkes det om mill NOK til videreføring og utvidelse gjennom delprosjektet NettOpp for unge. Det søkes støtte til deler av utviklingsarbeidet, til informasjonsarbeid og til å gi fagpersoner opplæring i å håndtere chatten som kommunikasjonsmedium. Prosjektmål Målet er å utvikle interaktive tjenester NettOpp for unge for å forebygge utvikling av psykiske lidelser. Tjenesten er en chat bemannet av fagpersoner, og som gir mulighet for å varsle registrerte grupper om når tjenesten er tilgjengelig. Dette gjør at tjenesten kan bli svært effektiv og målrettet for grupper det er viktig å nå. Vi kan for eksempel registrere brukere på en skole, og reservere tid for lærere og elevgrupper. Det er mulig å annonsere problemstillinger via sms, og vi kan gi informasjon om kompetansen til dem som er online på et bestemt tidspunkt. Hvis en skole jobber med et bestemt tema, for eksempel psykisk helse, så kunne denne tjenesten være en oppfølging til skoleprogram som ViP eller Zippys venner. Forankring Prosjektet NettOpp er en utvidelse av prosjektet På nett med de fleste, som er en storsatsing ved Kildehuset kurs- og kompetansesenter. Kildehuset kurs- og kompetansesenter søkte i 2012 om 1.5 mill NOK og mottok 0.8 mill NOK i Regionale utviklingsmidler til prosjektet På nett med de fleste - utvikling av en kommunikasjonsplattform og design av online tjenester for den brede befolkning. Sammen med stor egeninnsats fra Modum Bad gjorde støtten det mulig å starte et spennende og viktig utviklingsarbeid. I løpet av prosjektperioden har vi fått ny kunnskap og erfaring som har vist med all tydelighet hvilket kraftfullt potensial det ligger i å utvikle online tjenester for å forebygge psykiske lidelser blant unge. Kildehuset skal på basis av egen kompetanse og i samarbeid med andre fagmiljøer utvikle et variert utvalg av kortvarige og lett tilgjengelige tilbud for enkeltpersoner, par og familier i ulike livssituasjoner. I tillegg til tilbudene og informasjonsarbeidet det søkes midler til, vil Kildehuset arrangere forebyggende lærings- og mestringskurs, og ta i mot mennesker som står midt i en krise til rådgivningssamtaler. Vi finansierer tilbudene gjennom egenbetaling, prosjektmidler, støtte fra arbeidsgivere og offentlige midler. I utviklingen og bemanningen av tilbudet vil Kildehuset trekke - 2 -

35 RF veksler på kompetanse fra samtlige faggrupper på Modum Bad. Kompetanseområdene er angstlidelser, depresjon og komplisert sorg, eksistensielle problemstillinger, familie- og samliv, traume, allmennpsykiatri, helsesport og utbrenthet. Prosjektorganisering Prosjektet er forankret i Kildehuset kurs- og kompetansesenter, og har en styringsgruppe ledet av adm.dir. Medlemmer av styringsgruppen er Klinikkdirektør Modum Bad, leder for Kildehuset, lnformasjonsleder Modum bad, representanter fra helsestasjon og skole. Vi ønsker å ha en ungdom fra Mental Helse representert i styret. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen. Samarbeidspartnere Kildehuset samarbeider med Modum kommune og Buskerud fylkeskommune om å utvikle et ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse. Modum kommune har mottatt prosjektmidler til å tilby Rask psykisk helsehjelp et tilbud som inngår i ressurssenteret og som er lokalisert ved Kildehuset. Snarvei til hjelp når livet blir vanskelig er et annet prosjekt, finansiert av SpareBank1 Modum, som tilbyr lavterskelhjelp til Modums befolkning. Fagteamet som arbeider på disse prosjektene ved Kildehuset vil være sentrale i utviklingen og bemanningen av interaktive tjenester for ungdom. Vi vil samarbeide med vinnerne av Statens designkonkurranse for pilotprosjekt på Rosthaug Vgs. - og er representert i ressursgruppen rundt dette prosjektet. Aktiviteter Forberedelser til tjenesteutvikling Tjenesteutvikling i samarbeid med ungdom og fagpersoner Opplæring til fagpersoner (om hvordan kommunisere på chat). Markedsføring, kommunikasjon og informasjonsarbeid Nettverksbygging (leger, lærere, helsesøstre, NAV mv) Rekrutteringsarbeid (ungdom) Chattetjeneste og nettportal Utprøving Rapportering fra prosjektet Målgrupper Målgrupper for prosjektet er: 1) barn og unge i alderen år som ønsker å snakke med en voksen fagperson om hvordan de kan håndtere ulike utfordringer i livet. 2)Lærere og andre som trenger veiledning omkring hvordan de skal håndtere psykiske vansker hos barn og unge er en annen viktig målgruppe for tjenesten. Resultat Resultatet av prosjektet vil være en svært fleksibel interaktiv tjeneste som gir anledning til målrette innsats mot grupper det er viktig å nå for å forebygge eller avhjelpe psykiske lidelser. Når de tekniske løsninger og form på tjenesten først er designet, så kan tjenesteomfange utvides svært enkelt - ved å øke kapasitet. Tjenesten kan naturligvis spres utover geografiske grenser, dersom ulike faginstanser, - 3 -

36 RF skoler mv ønsker å delta i ordningen. Deler av tjenesten vil være universell - i betydningen en vanlig hjelpelinje som er bemannet et visst antall timer per uke. Effekter Produktet/tjenesten vil kunne skape en rekke positive effekter. Det begynner etterhvert å bli god dokumentasjon på at kortvarige intervensjoner som gir veiledning og informasjon om psykiske lidelser har en positiv effekt, i betydningen forebyggende. Det er også økende dokumentasjon på at interaktive tjenester også kan frembringe like gode resultater som kognitiv atferdsterapi, og er et virksomt hjelpemiddel til å drive oppfølging etter behandling. Det er derfor en tjeneste som vi forventer å kunne bidra til store helsemessige gevinster dersom den tilbys i et stort omfag. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Oppstart for prosjektet er tenkt i april Gitt finansiering vil tjenesten være klar til bruk ved utgangen av året. Kostnadsplan Tittel SUM konsulenthjelp (opplæring av fagpersonale) konsulenthjelp(tekniske løsninger) Møte og reiseutgifter prosjektleder 60% stillingsandeler utforming av informasjonsmateriale Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Buskerud fylkeskommune Egeninnsats Modum Bad SpareBank Modum Sum finansiering Geografi 600-Buskerud, 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato - 4 -

37 RF Dokumentnavn Filstørrelse Dato Kildekatalogen.pdf SCAN pdf

38

39

40

41

42 åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful 29 PMeningsfulle opplevelser - Påfyll - Faglig kompetanse - Naturopplevelser - Kultur -

43 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Fiskeopplevelser i Midt-Buskerud/ Norefjellregionen Kort beskrivelse Det er lange tradisjoner for innlandsfiske i Norge. I Modum, Krødsherad og Sigdal er fiske, i form av salg av fiskekort, merkede fiskeplasser etc., organisert og tilrettelagt i naturen noen få steder, men utviklingsmulighetene er store, bl.a. med å synliggjøre tilbudene på nettet. I dette forprosjektet ønsker Krødherad fiskeforening i samarbeid med Visit Norefjell ND + SET og flere fiske- og grunneierforeninger å styrke et mer helhetlig fiskeprodukt i kommunene. Synliggjøring og markedsføring. Prosjektbeskrivelse I kommunene Krødsherad, Sigdal og Modum er fiske, både i form av lokal bruk og físketurisme delvis tilrettelagt av fiske- og grunneierforeninger. Dette i form av salg av fiskekort og merkede fiskeplasser. Men variasjonen er stor i kommunene. Med Krødsherad fiskeforening som initiativtaker, ønsker Norefjell Destinasjon i samarbeid med Sigdal og Eggedal Turistservice og fiske- og grunneierforeninger å synliggjøre og løfte muligheten for fiskeopplevelser i kommunene. Potensialet til å utvikle denne næringen er stor. Salg av fiskekort generer inntekter som i hovedsak dekker vedlikehold av fiskebestandene i vann og vassdrag, f. eks i form av utsetting av fisk, oppfisking av småfisk ol. Det er i tilstøtende næringer, som overnatting, utstyrsutleie og guiding, det er mulig å øke innteksgrunnlaget. Tradisjonelt har fiske vært forbundet med det "enkle friluftsliv". I takt med økte inntekter blant befolkningen, en lavere kunnskap om fiske generelt, og at folk flest har mindre tid til planlegging og organisering, er mulighetene for mer helhetlige fiskeopplevelser økende. I forprosjektet vil vi derfor ha hovedfokus på å utvikle noen begynnende pakkeløsninger innen f. eks. overnatting, utleie og guiding samt bedre og synligere tilrettelegging av fiskeplassene. Et annet hovedfokus er markedsføring av fiskeopplevelsene i området. Det søkes i denne omgang om midler til et forprosjekt hvor vi oppsummerende ønsker å se på disse punktene: Fase 1:Kartlegging av samarbeidsvilje, forankring av prosjektet og hva som finnes av tilbud. Fase 2: Hva skal til for å få dette tilrettelagt - Hvordan selge tilbudene? Bruke Inatur.no, destinasjonenes hjemmesider, Facebook, Ørretens Rike etc. Fase 3: Hvordan markedsføre tilbudene

44 RF Pakketering hvordan presentere disse produktene, skilting og merking, båter og utstyr samt kvalitetsstandard på hyttene. Fiskeguiding MÅL for forprosjektet: Først må en avklare med de ulike grunneierlag og fiskeorganisasjoner - er det vilje til å bli med i et forprosjekt? Videre er det et mål å få utført konkrete tiltak som kan være piloter videre. Målet er 3 tilrettelagte fiskeplasser, 5 konkrete pakker, og synliggjøring av minst 10 tilbud på nettsider og i sosiale medier. Hvis dette lykket er målet å få klart en videre søknad om et hovedprosjekt, gjerne i dialog med Innovasjon Norge, Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud om mulig videreføring av hovedprosjekt. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Norefjell Destinasjon AS Norefjell Destinasjon AS 3536 Noresund 3536 NORESUND Norefjell Destinasjon AS Norefjell Destinasjon AS 3536 Noresund 3536 NORESUND Tone Ranheim Rolfstad Athene Prosjektledelse AS Næringshagen 3350 Prestfoss 3350 PRESTFOSS Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Har ikke mottatt tilskudd til formål fiske tidligere, men bedriften har mottatt til andre formål: - Regionale utviklingsmidler: kr i tre år totalt Innovasjon Norge kurs tilskudd: Totalt kr , Fordelt på To Vertskapskurs og utvikling av lokal modul. Webkurs, Pakking Salg og Distribusjon, Bærekraft. - BFK markedsmidler: Kr ,- til extra kampanje DK 2012 Spesifikasjon Bakgrunn Innlandsfisket i kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal preges av varierende synlighet og tilrettelegging for brukeren. Krødsherad fiskeforening er initiativtaker, i samarbeid med andre fiske og grunneierforeninger i Sigdal og Modum. I samarbeid med Visit Norefjell - de to destinasjonselskapene Norefjell Destinasjon og Sigdal og Eggedal Turistservice ønsker de å få til et samarbeid for å heve og utvikle fiskeopplevelsene i området. Forskning viser at salg av fiskekort skaper ikke det store næringsgrunnlaget for de involverte parter. Innlandsfiske har tradisjonelt hatt mer form av det enkle friluftsliv tilrettelagt av den enkelte fisker. Dette står i kontrast til for eksempel laksefisket som i større grad har vært pakket og tilrettelagt av - 2 -

45 RF eksterne aktører. Dette gjør at pakking av fiskeopplevelser har et stort potensial for utvikling og næringsverdi i innlandet. Markedsføring av disse produktene står da selvfølgelig sentralt. I data tatt fra Norsk institutt for naturforsknings veileder "Innlandsfisketurisme i Norge. Muligheter og utfordringer" fra 2010 vises det til et anslagsvis antall og hvem innlandsfiskere i Norge er: Nasjonale undersøkelser i perioden 1995 til 2004 oppgir at mellom 19 og 28 % av befolkningen over 16 år fisket i ferskvann minst 1 gang per år, noe som tilsvarer mellom og fiskere. Realistiske tall på aktive ferskvannsfiskere i 2010, hvorav ca fisker etter anadrome laksefisk, er trolig mellom 300 og fiskere. Av disse er mindre enn fisketurister (overnatter borte for å fiske i salt- eller ferskvann). Det kommer årlig omtrent utlendinger til Norge årlig for å fiske i ferskvann. Ca av disse fisker anadrome laksefisk. Disse tallene viser til potensialet i næringen for utvikling av fiskeopplevelser. Kommunen Krødsherad, Sigdal og Modum ligger sentralt plassert på Østlandet. Dessuten kan området skilte med fjorder, elver både i lavlandet og på høyfjellet. Dette tilsier at markedsgrunnlaget for utvikling av fiskeoppleveser burde være godt. Et forprosjekt innen fiskeopplevelser støtter seg på en rekke aktuelle planer: Handlingsplan 2013 Regional Delplan for Reiselivet i Buskerud jfr. punkt Samspill mellom reiseliv og landbruk. Regionalt Bygdeutviklingsprogram Fylkemannen i Buskerud Strategi for Grønt reiseliv IN LMD sin handlingsplan for innlandsfiske Strategi og Aktivitetsplan for VisitNorefjell Prosjektmål Hovedmål: Gjennom prosjektet Fiskeopplevelser i Midt-Buskerud vil det bli satt sammen fiskeprodukt og synliggjørt fiskemulighetene som en aktivitet. Visjon fra prosjekteierne: «Et mangfold av tilbud innen forskjellige fiskeopplevelser» Delmål: 1. Få til et samarbeid mellom fiskeorganisasjonene for å få en bred forankring og synliggjøring av muligheter, samt for å få fullfinansiert prosjektet nye pakketilbud mellom flere aktører - som skal markedsføres. 3. Bruke sosiale medier aktivt, og starte egen Facebookside. 4. Samhandle informasjon med Sigdal og Eggedal Turistservice og VisitNorefjell sine sider fiskeplasser skal skiltes og tilrettelegges. Der grunneier bistår med skiltet parkeringsplass, sti ned til elva/fjorden og ryddet kantvegetasjon der det er nødvendig og gjerne satt opp en benk eller lignende. 6. Lage en plan for videre samarbeid. Forankring - 3 -

46 RF Initativet til dette prosjektet kom fra lederen i Krødsherad fiskeforening, Knut Ringnes etter at han deltok på et informasjonsmøte i Sigdal Grunneierlag. Han kontaktet Ivar Blystad ved Norefjell Destinasjon(ND) og Tone Ranheim Rolfstad, Athene prosjektledelse. Han ønsket å få til en bedre samhandling mellom fiskeforeninger/grunneierlag/destinasjonsselskap om samarbeid og markedsføring av fiskeopplevelser i kommunene Krødsherad, Sigdal og Modum. Sigdal og Eggedal Turstservice( SET) hadde også parallellt med dette satt opp en handlingsplan med ønske om å synliggjøre aktivitetsmuligheter i Sigdal for hyttefolk og fastboende som spiller på ekte naturopplevelser i det stille og rolige - tilbake til naturen - opplevelser. SET har derfor også vært aktivt involvert i søknadsprosessen og vil være en sentral aktør gjennom hele prosjektet. De vil sammen med ND spille en sentral rolle med å få informasjon ut på lokale nettsider og i sosiale medier. Dette vil være en del av videreføringen av Visit Norefjell, og det er en forutsetning at de får finansiert denne videreføringen. Krødsherad fiskeforening ønsker å samarbeide med flere om å synliggjøre lokale fisketilbud, og det er i forkant av søknaden til dette forprosjektet kontaktet følgende: Snarum Elveeierlag, Sigdal grunneierlag, Eggedal Utmarkslag, enkeltaktører ved Tyrifjorden og Viken Skog Krødsherad og Modum. Disse er informert om det planlagte prosjektet og de har signalisert at de kan være interesserte i å bli med, men det må i så fall avklares i de ulike styrer om de kan bidra økonomisk, etter at man vet om det blir et prosjekt. Den foreslåtte prosjektleder har deltatt på medlemsmøte hos Ørretens Rike, sammen med Sigdal Grunneierlag i desember Det kan bli aktuelt for grunneierlag eller enkeltgrunneiere å bli medlem i Ørretens rike. Det er etablerte god kontakt mellom de ulike prosjektene med tanke på mulig videre samarbeid. Prosjektorganisering Prosjektansvarlig: Norefjell Destinasjon AS, i tett samarbeid med SET Prosjektleder: Tone Ranheim Rolfstad, Athene Prosjektledelse AS Prosjektmedarbeidere: Elisabeth Braathen Skare, SET, Live Skinnes og Ulla Elisabeth Kalager Dahlum, Athene Prosjektledelse as Initativtaker: Krødsherad fiskeforening Styringsgruppe/arbeidsgruppe? Forslag: Knut E. Ringnes, Krødsherad fiskeforening, Ronny Høgåsen, Sigdal Grunneierlag, En fra Eggedal Utmarkslag, en fra et grunneierlag i Modum. Prosjektleder har lang prosjekterfaring gjennom Athene Prosjektledelse. Hun har tidligere jobbet innen en rekke fiskeprosjekt; tilrettelegging for Krødsherad fiskeforening, NÆRFISK - tilrettelegging for næringsfiske i hele Norge for Norsk Innlandsfiskelag, tilrettelegging for småbedrifter for Hanen, Fiskeopplevelser i Buskerud m.m. Prosjektmedarbeiderne er gode på å skrive tekster for nettet, synliggjøre tilbudene ved hjelp av gode bilder, og til å finne innovative måter å markedsføre fisket på. I Athene Prosjektledelse benyttes prosjektledermodellen PLP. Det er samme prosjektledermodell som Innovasjon Norge benytter på sine prosjekter. Dette skal bidra til å kvalitetssikre prosjektprosessen samt framdriften i prosjektet

47 RF Samarbeidspartnere Sigdal grunneierlag, Eggedal Utmarkslag, Viken Skog Krødsherad og Modum, Snarum Elveeierlag, Hanen Buskerud (organiserer flere av de små overnattingstilbudene), Norefjell Destinasjon, Sigdal og Eggedal Turistservice. Samt at man ønsker å videreføre eksisterende samarbeid med Ørretens rike SA. Lokale overnattingssteder, serveringssteder, kokker, utstyrsbutikker og fiskeguider er også aktuelle samarbeidspartnere. Solbua i Prestfoss begynte å selge fiskeutstyr; mark på boks m.m., og om sommeren kan de vise til at omtrent halvparten av omsetningen er fiskeutstyr. Et økt fisketilbud vil være viktig for dem. Aktiviteter Aktivitet 1: Lage pakketilbud innen fiskeopplevelser Oppgave: Kontakte aktører; hytte/overnatting, fiskeguider, utstyrsutleie etc. Aktivitet 2: Gode nettsider Oppgave: Få fram «fisketurismeprodukt» og pakketilbud på nettsidene til destinasjonsselskapene, Ørretens rike, inatur.no m.m. Aktivitet 3: Bruke sosiale medier Oppgave: Lage egen Facebook-side, linke til gode fiskehistorier, finne gode blogginnlegg lokalt som det kan linkes til, m.m. Aktivitet 4: Redaksjonell omtale Oppgave: Kontakte journalister. Omtale i fagblader, aviser, nettsider etc. Samarbeide med blant annet ekspertfiskere som Tor Grøthe, Pål Andersen og Knut Einar Dølven Sørensen. Aktivitet 5: Samarbeid med Kryllingen og lokale kokker Oppgave: Lage gode pakketilbud for å få flere til å oppdage fiskemulighetene. For eksempel båttur fiske egen fisk spise den etterpå. Aktivitet 6: Samhandle med intatur.no Oppgave: Hva er kriteriene for synliggjøring på deres nettsider? Aktivitet 7: Gode skilt og plakater langs fiskeplasser om mulighetene for fiske og tilrettelegging av det. Oppgave 1: Finne minst tre fiskeplasser som kan være gode eksempler (piloter) der nye skilt må opp, synliggjøre mulige P-plasser. Oppgave 2: Se på ulike skiltmaler; eks. Innovativ fjellturisme eller Kunstnerdalen Rundt sine maler. Aktivitet 8: - 5 -

48 RF Tilrettelegging. Oppgave: Avklare med grunneier for adkomst til fiskeplass; parkering, plass ved elven/vann etc. Målgrupper Prosjektet skal henvender seg både til hobbyfiskeren og de som driver med sportsfiske. Både lokale og tilreisende. Det ikke nødvendigvis så mye penger å tjene på selve fiskekortsalget, men for grunneierne så er dette også en viktig del av forvaltning av vassdraget. Samt at enkeltgrunneiere og andre kan tjene penger ved å tilrettelegge pakketilbud innen fiskeopplevelser. Aktørene som vil være med å legge til rette for dette som båtutleie, guiding, overnatting og servering, samt å salg av fiskeutstyr - vil ha muligheter for økt omsetning. Dette betyr at prosjektet henvender seg både de som oppsøker den enkle fiskeopplevelsen til den mer komplekse. Her inngår både enkeltindivider og grupper. Resultat Enkeltgrunneiere kan tjene penger ved å tilrettelegge for fiske. Grunneierlag kan få flere inntekter til eget lag, og til videre forvaltningsarbeid. Andre samarbeidspartnere innen reiselivet vil også få økte inntekter ved økt aktivitetsnivå, blant annet lokale utstyrsbutikker og fiskeguider. Effekter Flere grunneiere blir opptatt av forvalterrollen sin i forhold til vann og vassdrag. Noen av dem kan ha økt muligheter for inntekter. Grunneierlag og fiskeforeninger kan få økte inntekter til å drive fiskeforvaltning for. Reiselivet i Norefjell-regionen har hatt som mål å skape flere aktiviteter på sommeren, her vil de samtidig kunne få til et positivt samarbeid med grunneiere og landbruksnæringa i området. For SET er det også viktig at ved å synliggjøre aktivitetstilbud i regionen, så kan det bety at flere velger å bygge hyttene sine her, og det vil også ha effekter for bedriftene som lever av hyttebygging. Totalt sett gir det mange gode ringvirkninger. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Vår kontakt med grunneierlag og fiskeforeninger før de skal ha sine respektive årsmøter forankre og delfinansiere prosjektet MILEPÆL 1. mai kan vi igangsette prosjektet? Vår/forsommer synliggjøre eksisterende tilbud på nettsider og facebook Sommer befare og ev. tilrettelegge for P-plass og fiskesti på aktuelle pilotsteder. Sommer teste ut aktuelle pakketilbud der båt, guide og overnatting/servering er inkludert sammen med fiske. Høst/vinter evaluere pilotene og vurdere behov og ønsker for videreføring på flere steder enn pilotprosjektene

49 RF Vinter se på muligheter for videreføring og ev. søke om tilleggsfinansiering Kostnadsplan Tittel SUM Servering/møterom - alle møter skilt og enkel tilrettelegging - fiskeplasser Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Andre grunneierlag Eggedal utmarkslag Krødsherad fiskeforening Regionale utviklingsmidler Midt-Buskerud Sigdal elveeierlag Snarum Elveeierlag Visit Norefjell (ND og SET) Sum finansiering Geografi 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato kostnad+finansieringsbudsjett_vn_fiske_feb2013.xlsx NINA-veileder_Innlandsfisketurisme i Norge_2010.pdf

50 Budsjett og finansieringsplan Budsjett Finansieringsplan Kostnadsart (Hovedposter) NOK Kilde NOK Motivasjonsmøter for grunneielag (6 stk) Regionale utviklingsmidler tilskudd Servering / møterom til motivasjonsmøter og møter Egeninnsats, Visit Norefjell (ND i styringsgruppa og SET ) Møtedeltakelse fra styringsgruppa (=kostnad sjøl om det er egeninnsats, 3 møter* 2 t * 5 pers* kr) Skilt til 3 pilotplasser Krødsherad fiskeforening Bilder til nettsider og handouts på pakketilbud Sigdal grunneierlag Prosjektledelse, inkl utforming pakketilbud Eggedal Utmarkslag Prosjektansvarlig, inkl. regnskapsføring Snarum elveeierlag Diverse uforutsatt Andre grunneierlag SUM SUM

51 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud visitnorefjell Kort beskrivelse Videreføring av reiselivsprosjektet visitnorefjell. visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som regionalt destinasjons prosjekt. Positive resultater er oppnådd. Samtidig står reiselivet i Norge foran spennende strategiske utfordringer og forandringer. I påvente av dette ønsker man å videreføre det arbeid som så langt er gjort i visitnorefjell. Prosjektbeskrivelse Med ønske om å utvikle, profilere og markedsføre Midtfylke Buskerud (Norefjell regionen) som en samlet reiselivsdestinasjon ble visitnorefjell etablert i Som underlag bl.a. BFKs regionale delplan Først mot framtiden samt Reiselivsstrategi for Midtfylke Buskerud (utarbeidet av Athene) Prioriterte arbeidsområder: Fellesfunksjoner Kompetanseheving Produkt- og reisemålsutvikling Profilering og produktmarkedsføring Det ble etablert en styringsgruppe og et markedsråd som bl.a. utarbeidet årlige markeds- og aktivitetsplaner. Det er gjennom de tre årene oppnådd gode resultater både i økning av gjestedøgn og en genrell økning i besøk på attraksjonene. Det søkes nå om midler til videreføring av prosjektet. I første omgang fram til en avklaring rundt ny Nasjonal Reiselivsstrategi, Destinasjon Norge. Målet er å vidreføre og utvikle de positive effektene visitnorefjell har hatt så langt. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Norefjell Destinasjon AS Ivar Blystad Ivar Blystad Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja - Regionrådet, Midtfylke Buskerud: visitnorefjellhar fått kr hvert år i 3 år, - Innovasjon Norge kurs tilskud - 1 -

52 RF Spesifikasjon Bakgrunn Ønske om et regionalt destinasjons selskap som skulle være en profesjonell aktør for reiselivsrelaterte bedrifter i regionen var bakgrunnen for visitnorefjells etablering i Regionen har et variert og stort mangfold av overnattings bedrifter og attraksjoner / opplevelser. Men det er relativt få store aktører og mange små. For en effektiv utvikling, profilering og markedsføring er man avhengig av samarbeid, også økonomisk, og ikke minst med det offentlige virkemiddel apparatet. Det er et stort utviklings potensiale i regionen generelt og blandt enkelt bedrifter spesielt, kanskje spesielt for sommersesong, men også vintern har sine utviklingsmuligheter. Samtidig viser Ringvirkningsanalysen av Reiselivet i Buskerud at mye annen næring (anlegg, håndverk, handel etc) er helt avhengig av et sterk reiseliv i vår region. I 2012 la Nærings og Handelsdep fram skissen til en ny Nasjonal Reiselivsstrategi. Denne vil også få strategisk betydning for Norefjell regionen. I påvente av gjennomføringen av denne er det viktig at prosjektet visitnorefjell, med sine prioriterte arbeidområder og målsetninger, videreføres slik at den positive utviklingen kan fortsette. Det er laget en skisse til revidert strategiplan Vedlagt. Denne bygger på strategiplanen Den regionale delplan for reiselivet i Buskerud ligger fortsatt til grunn sammen med handlingsplanen til Team Reiseliv. Prosjektmål Hovedmål: visitnorefjell skal være med å styrke konkurransekraft og markedsposisjon slik at verdiene til gjestene, tilbyderne og kommunene økes. I treårsperioden som har gått har antall gjestedøgn økt med 240% til totalt ca gjestedøgn. Det har også vært en generell økning av besøk på attraksjonene. visitnorefjell skal være med å løfte denne utviklingen videre. Ved enda bedre å utnytte både sommer og vinter, strekke seg mot gjestedøgn rundt Gjestedøgnene måles av SSB Besøkstatistikken føres av hver enkelt bedrift. visitnorefjell skal også være en ressurs og pådriver for at regionen finner sin riktige plass i et nytt Destiansjon Norge. Forankring Det var i sin tid kommunene sammen med Norefjell Destinasjon As og Sigdal og Eggedal Turistservice As som tok initiativet til visitnorefjell. Forankringen av visitnorefjell er gjennom medlemmene i Sigdal og Eggedal Turisservice og Norefjell Destinasjon samt positve holdninger fra de tre kommunene Sigdal, Krødsherad og Modum. Prosjektorganisering - 2 -

53 RF visitnorefjell har en styringsgruppe som i dag består av Bjørn Viker, Norefjell Destinasjon Hellik Kolbjørnsrud, Sigdal og Eggedal Turistservice Erik Dalheim, Blaafarveværket / Modum Olav Skinnes, Regionrådet for Norefjell regionen Et markedsråd bestående av: Elisabeth B Skare, Sigdal og Eggedal Turistservice Helle Mikkelsen, Blaafarveværket Anne R Varden, QSRN Bøseter Mette Nielsen, Vassfaret Bjørnepark Prosjektleder er Ivar Blystad, ansatt som daglig leder i Norefjell Destinasjon. Daglig leder i Sigdal og Eggedal Turisservice, Elisabeth B Skare vil dele oppgavene sammen med prosjektleder. Samarbeidspartnere Innovasjon Norge bidrar, ved søknad, til prosjektet via kursstøtte. Kommunene bidrar direkte ved drift av Turistinformasjonene. Kommunen bidrar også til prosjekt som visitnorefjell står ansvarlig for, eks. God Tur, sti og sykkelstiprosjekt. Regionrådet og innovasjon Norge har også bidratt til prosjetkter som visitnorefjell står som ansvarlig for, eks. Bryllupsbygda. visitnorefjell deltar også i samarbeidsprosjektet Fjell & Fjord (tidlg. Eventyrveien) Aktiviteter Vintermarkedsføring: Kampanjer i samarbeid med Norske Fjell (alpint utland) Norske Spor (langrenn utland) Kampanjer rettet mot hjemme- og nærmarkedene (dagsturisme) Sommermarkedsføring: Kampanjer som deltager i Fjell & Fjord samarbeidet (tidl. Eventyrveien) Temabasert mot utland. Trykksaker: VinterMagasin 2 x HytteMagasin Sommerbrosjyre. Messer: Reiselivsmesser og Skimesser i Norge og utland. Workshops i Norge og utland for å treffe og selge til turoperatører. Videreutvikle og vedlikeholde web-side og sosiale media. Kompetanseheving: Med støtte fra Innovasjon Norge fortsette gjennomføringen av kursene i deres regi. (Vertskapskurs, Bærekraftkurs, Opplevelsesproduksjon) Med kommunal bistand sluttføre God Tur prosjektet. Initiere fiskeprosjekt for regionen. (Egen søknad) jobbe for bedre infrastruktur, off. kommunikasjon og skilting. Gjennomføre gjesteundersøkelser med tilskudd fra BFK Målgrupper - 3 -

54 RF Norge: Hytteeirne i regionen. Dagsturmarkedet fra områdene rundt Oslofjorden og i sentrale Østlandsområdet (ca 2 mill mennesker) Turistmarked, Aktive barnefamilier, enslige og voksne. Utland: Aktive barnefamilier, enslige og voksne i prioriterte land vinter og sommer. Resultat visitnorefjell skal være med å styrke konkurransekraft og markedsposisjon slik at verdiene til gjestene, tilbyderne og kommunene økes. Trekke til seg fler besøkende som blir lenger og legger igjen mer kroner. Effekter Forsterket posisjonen som en atraktiv turist destinasjon, sommer og vinter. Økt forståelse blandt befolkningen generelt, næringsdrivende spesielt, for reiselivets betydning for regionen. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Nåværende prosjektperiode går ut pr. april Videreføring starter 1. mai og går et år fram t.o.m. april Ny vurdering når resultatene av forslag til ny Nasjonal Reiselivs strategi foreligger utover neste vinter/vår. Kostnadsplan Tittel SUM Adm, regnskap, rev Fiskeprosjekt Kampanjer Kurs Lønn, honorar, kostgodtgj Medlemsaktiviteter Messer, workshop Trykksaker Undersøkelser WEB, sosiale media Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM BFK Buskerud fylkeskommune Deltageravgift kurs

55 RF Tittel SUM Egenandel kampanjer Egenandel messer Egenandel ND og SET Innovasjon Norge, støtte kurs Salgsinntekter annonser Sum finansiering Geografi 615-Flå, 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Oppsumering docx ReiselivsstrategivisitSkisse13 20.docx

56 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå målet om å bli en av Norges ledende reiselivsregioner. Om visitnorefjell - Turistkontorene Selskapene / prosjektet skal være koordinerende organ for reiselivsnæringen i regionen. Forretningside visitnorefjell skal være en profesjonell aktør for reiselivsrelaterte bedrifter i regionen. visitnorefjell skal være med å styrke konkurransekraft og markedsposisjon slik at verdiene til gjestene, tilbyderne og kommunene økes. Organisering i dag I dag er Norefjell Destinasjon og Sigdal og Eggedal Turistservice medlems organisasjonene. visitnorefjell er et samarbeid mellom disse to samt Krødsherad, Sigdal og Modum kommuner og Flå som samarbeidspartner. I samarbeidet inngår bedriftene i Modum kommune via medlemskap i ND Det er en ansatt i Sigdal og Eggedal Turistservice og en ansatt Norefjell Destinasjon. Sistnevnte er også prosjektleder for visitnorefjell. Morgendagens organisering April 2012 kom Nærings- og Handelsdep. med regjeringens forslag til ny nasjonal reiselivsstrategi. Denne vil utvilsomt, uansett hvilke løsninger man lander på, få stor innvirkning på vår region. Det er formulert tre vesentlige mål for arbeidet med Destinasjon Norge:. 1. Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen. 2. Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distrikts-norge. 3. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy betalingsvillighet.. For å nå disse målene, blir det listet opp 3 tiltak, eller innsatsområder 1. Organisering - en bedre reiselivsstruktur 2. Opplevelses- og reisemålsutvikling 3. Salg og markedsføring Foreslått organisering: Man tenker seg etablert et Landsdelsselskap for hvert landsdelsområde: Nord-Norge, Midt-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge, Øst-Norge og Fjell-Norge (fjellbeltet i triangelet Oppdal Trysil Setesdal). Disse skal i sin tur organisere et antall Destinasjonsselskaper. (maks 8 i hver landsdel er foreslått)

57 Under hvert Destinasjonsselskap skal det organiseres lokale Turistkontor som skal ha ansvar for kontakten med de lokale bedriftene, informasjon og nærmere definerte oppgaver som lokal og nær profilering og markedsføring. Det er ansatt en prosjektleder i NHD som sammen med en representativ arbeids gruppe for hver av de foreslåtte Landsdelsselskapene skal jobbe fram endelig struktur og implementering av reiselivsstrategien. Norefjellregionen må i denne sammenheng ta noen overordnede beslutninger: Hvilken region definerer man seg som? Hvor ligger de naturlige skillelinjene? Hvor ligger motorene i den profileringen / markedsføringen man ønsker å være en del av? Vil man inn i Fjellregionen eller vil man inn i Østlandsregionen? Eller skal man dele opp regionen i reiselivs sammenheng: Modum kommune går inn i Østlandsregionen og Sigdal og Krødsherad velger Fjellregionen? Dernest, og i sammenheng, kommer spørsmålet om destinasjonsselskap. I den nye strukturen blir Norefjell Destinasjon og SET for små som destinasjonsselskap. Det samme med Modum alene. Hva er da alternativene? Hallingdal Reiseliv omorganiseres første kvartal 2013 til et destinasjonsselskap, visithallingdal visitdrammensregionen ble etablert i august 2012 med alle kommunene rundt Darmmensfjorden og opp mot Modum. Det er selvfølgelig et alternativ og stå alene, men dette kan bety mindre / ikke noe tilskudd /stønad fra det offentlige og man vil utvilsomt tape i det lange løp. Som destinasjonsselskap for Sigdal og Krødsherad er kanskje et alternativ å se mot Nummedal, men dette henger igjen dårlig sammen bl.a. infrastrukturmessig. Det er ikke tvil om hvor motoren i fjell markedsføringen vil ligge: Hallingdal som destinasjonsselskap og FjellNorge som landsdels selskap? Uansett hvilken overordnet organisering man velger, Norefjell Destinasjon og Sigdal og Eggedal turistservice som Turistkontorer med definerte oppgaver for egen region må bestå. Som kontaktpunktet for de lokale medlemmene. Med det formål og forretnings ide som skissert over og med de mål og arbeidsoppgaver som skissert videre i denne strategien. Og som lokal premissgiver for et evt. større, framtidig Destinasjonsselskap. Samtidig, med de utfordringer en omlegging av Rv7 vil få for vår region, er det viktig å se på prosjekter knyttet til dette. En oppgave som naturlig hører hjemme under de lokale Turistkontorene. Turistkontorene er selvfølgelig også viktige som turistinformasjoner. En del av de oppgavene som skisseres videre vil i en ny organisering ligge under Destinasjonsselskapet, i hovedsak alt som skjer mot utland, men i å ivareta lokale interesser og input til Destinasjonsselskapet spiller de lokale turistkontorene en viktig rolle. I vår region med stor dags turisme er det også viktig med lokal styring på denne markedsføringen. Samtidig må det legges mer vekt på en samordnet markedsføring mot. og pleie av. alle hyttene i vår region.

58 Finansiering I dag har økonomien bestått av medlemskontingenter og et betydelig tilskudd via Regionrådet. For videre drift, med de skisserte målsettinger og aktiviteter, må et minimum være at en tilsvarende økonomi stilles til rådighet. Medlemsavgifter Det kan kanskje hentes ut noe mer via medlemsavgifter, i første rekke få med flere bedrifter som direkte og indirekte lever av reiselivet. (bl.a. håndverkere etc) Men det er få, store bedrifter, så summene vil være begrenset. Vi vil også fra neste år jobbe med revidering av medlemsavgiftene for å høyne disse. Tilskudd fra kommunene / regionrådet. Hvordan stiller Regionrådet seg til at regionen i reiselivssammenheng kanskje splittes opp? Hvordan og i hvilken størrelsesorden vil Regionrådet kunne bevilge tilskudd med nye skillelinjer? Kan kommunen hver for seg yte tilskudd? Uavhengig av ny nasjonal strategi bør visitnorefjell samarbeidet videreføres for ikke å miste den framdrift som har vært siste 3 år. Da må en finansiering på plass for i år og kanskje 2014, avhengig av hvor fort prosessen går. visitnorefjells prioriterte arbeidsområder (Strategiske hovedområder) Profilering og produktmarkedsføring Produkt og reisemålsutvikling (Vinteropplevelse, sommeropplevelse) Kompetanseheving (Vertskap, pakketering / salg, bærekraft m.m.) Infrastruktur (Tilgjengelighet) Fellesfunksjoner (Informasjon, vertskap, tilrettelegging) Arrangement? Visjon Gjennom samarbeid og ekte opplevelse skal visitnorefjell regionen bli en av Fjell Norges ledende helårs destinasjoner. Hovedmål Innen 2020 skal visitnorefjell regionen ha kommersielle gjestedøgn fordelt på vinter sommer Xxx.xxx hyttegjeste døgn Dagsturisme Vinter: Sommer: Målgrupper Hytteeiere / brukere Aktive barnefamilier med barn i alle aldre. Nasjonalt / Internasjonalt Voksne uten barn. Nasjonalt / Internasjonalt Idrettsturisme; aktive utøvere og mosjonister Profilering og produktmarkedsføring Styrke kjennskap til og kunnskap om merkenavnet Utarbeide en helhetlig kommunikasjonsstrategi rundt merkevaren Herunder vidreutvikle WEB løsning og bruk av sosiale media.

59 Sigdal ønsker å utvikle en egen Sigdals web, som vil bli et samarbeid med Sigdal kommune, Buskerud næringshage og Sigdal Industriforening. samtidig som vi videreutvikler visitnorefjell websiden som den overbyggende reiselivsportalen. Dette bl.a. for allerede nå forbrede en evt. organisering under ny nasjonal strategi. PR strategi basert på dette Vinter usp: Nærhet til markedene. Variasjon, nedover/bortover, familievennelig, høydeforskjell. Sommer usp: Nærhet til markedene, variasjon i opplevelse, vandring, sykkel, fiske. Etablere i samarbeid med Turforeningene en komunikasjonskanal mot hytteiere. For eksempel et hyttemagasin x ganger i året. Produkt og reisemålsutvikling Pådriver for å organisere pakkeløsninger Videreutvikle det totale vinterproduktet med skiopplevelse i sentrum Videreutvikle det totale sommerproduktet med opplevelse, vandring, sykkel og fiske. (Eget fiskeprosjekt) Videreutvikle familieprofilen Utnytte nærheten til Oslo Utnytte produktet QSRN Videreføre God Tur prosjektet med tilrettelegging av stier, sykkelstier og kartmateriell. Videreføre Bryllupsbygda. Utnytte oppmerksomheten prosjektet har. Kompetanseheving Videreføre tiltak som kan gi bedre forståelse av vertskapsrollen inkludert lokalkunnskap og samtidig stimulere til samarbeid mellom aktørene. Arbeide for at ansatte i bedriftene, innbyggerne og andre blir bevisst reiselivets viktige rolle og dermed blir gode ambassadører! Videreføre tiltak i samarbeid med Innovasjon Norge som skal øke kunnskapen om reiseliv generelt samt bl.a. målgrupper, markedstrender og produktutvikling og pakking. Videreføre kunnskapen om bærekraftig reiseliv, herunder sette i gang et prosjekt med sertifisering av medlemsbedriftene. Infrastruktur Pådriver mot bl.a. Vegvesen for god skilting inn til og i regionen Pådriver for å få til bedre offentlig kommunikasjon fra Oslo og Gardermoen. Evt. private løsninger i samarbeid med andre. Løyper, stier og sykkelstier, tilrettelegging. Ref. Produkt- og reisemålsutv. Fellesfunksjoner Identifisere og utvikle fellesoppgaver. Være med å plassere eierskap. Søke finansieringsløsninger. Når destinasjons sertifisering er klart; SertifisereND og SET som bærekraftig selskap og utnytte dette i all markedsføring. Ref. Kompetanseutvikling Koordinere driften av Turistinformasjonene

60 Arbeidsområder som, ved gitte forutsetninger, også kan ligge under ND og eller SET Arrangementer og aktiviteter Videreutvikle eksisterende arrangementer Utvikle nye arrangementer Koordinere driften av arrangementene Søke finansiering til arrangementene

61 visitnorefjell Status Rapport Innledning visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som profilerings- og markedsføringsprosjekt for Norefjell regionen. Denne rapporten er en oppsummering av de prosjekter og tiltak det er jobbet med og hvilke resultater dette har gitt. Vedlagt bl.a. Gjestedøgns statistikk og Besøks statistikk Styringsgsgruppe: Bjørn Viker, Norefjell Destinasjon Hellik Kolbjørnsrud, Sigdal og Eggedal Turistservice Erik Dalheim, Blaafarveværket / Modum Olav Skinnes, Regionrådet for Norefjell regionen Markedsgruppe: Elisabeth B Skare, Sigdal og Eggedal Turistservice (Åse Camilla Medalen, SET, ) Helle Mikkelsen, Blaafarveværket Anne R Varden, QSRN Bøseter (Henrik Bjørdal, QSRN, 2010) (Tom Myrseth, QSRN, 2011) Mette Nielsen, Vassfaret Bjørnepark Med underlag i BFKs regionale delplan Først mot framtiden samt Reiselivsstrategi for Midtfylke Buskerud (utarbeidet av Athene) ble markeds- og aktivitetsplan for visitnorefjell utarbeidet og hvert år revidert. I samsvar med avslutningen av den treårige prosjektperioden og denne rapporten er det utarbeidet skisse til strategi for årene Vedlagt. Her ligger vesentlige spørsmål om strategiske valg knyttet opp mot videre satsning på visitnorefjell og midtfylke Buskerud som reiselivsregion. Norefjell Destinasjon, Sigdal og Eggedal Turistservice og kommunenes strategi og holdninger til samarbeid samt enkelbedriftenes strategi og holdninger til samarbeid er avgjørende i denne sammenheng. I tillegg stilles det viktige spørsmål knyttet til regjeringen og departementets forslag til ny Nasjonal Reiselivsstrategi. Prosjektperioden har vært hektiske og spennende år. Først og fremst de enkelt prosjektene som er gjennomført og de kampanjene som er kjørt, men samtidig den generelle utviklingen som har skjedd og det arbeidet som er på gang i henhold til nye strategier, nasjonalt og regionalt. Nye senger ga regionen et byks på overnattingsstatistikken til SSB / Statistikknett. En økning som fortsetter, bedre enn for de vi kan sammenligne oss med, men det kunne vært bedre. Viktig nå blir i samarbeid å evaluere de tiltak som er gjort og trekke konklusjoner om hvor man skal konsentrere innsatsen videre innenfor de rammen som gis. Hovedmålsettingen er å få flere turister inn til regionen sommer og vinter, resultatene av det grunnlaget som er lagt og de videre valg vil vise seg i sesongene framover. Det er viktig at man ser på visitnorefjell som et langsiktig prosjekt hvor det jobbes parallelt med økonomiske løsninger og strategiske valg. Det er viktig å jobbe videre med å etablere en vi følelsen i regionen og en forståelse for at fellesskap er en suksessfaktor. At enkeltbedriftene, egenarten og den lokale kulturen blir tatt vare på.

62 Hva har skjedd i 2011 Gjestedøgnsstatistikken Statistikknett gir oss månedlig oversikt over antall gjestedøgn i regionen. Fordelt på hotell, camping, hytter osv. Igjen fordelt på land / markeder. Fra har Norefjell regionen en økning i antall gjestedøgn, totalt alle boformer, fra til , en økning på gjestedøgn eller ca 240% Økningen har fra år til år variert fra drøyt 60% ned til ca 10%, men det er fremdeles en økning. Hallingdal hadde i samme periode en nedgang på ca 5% Vintersesongen (Jan-april) hadde en økning i gjestedøgn totalt på drøyt 247%. Nordmenn 234% og utlendinger ca 500 % Sommersesongen (Juni-august) hadde en økning i gjestedøgn totalt på drøyt 182%. Nordmenn 177% og utlendinger ca 222 % Utlandet og kampanjer. Ser vi på de landene hvor vi har vært med i vinterkampanjer, Danmark, Svarige og Russland, har alle landene hatt betydelig økning. Sverige gikk sågar forbi Danmark en periode. For sommerne og kampanjene sammen med Fjell & Fjord, er det betydelig økning i gjester fra Tyskland og Nederland, økning også på vinter fra disse landene. Kampanjesamarbeidet i utlandet, inkludert messedeltagelse, har gitt resultater. Besøksstatistikken for de viktigste attraksjonene i regionen viser noe variasjon. Noen har en jevn økning, mens andre går litt opp og ned. Vedlagt. Det siste skyldes utvilsomt den interessen Årets utstilling skaper og om det er bjørneunger eller ikke. Men i sum er utviklingen positiv, samtidig som noen har store uutnyttede potensialer. Strategiske samarbeid Visitoslo / MØ (Markedssamarbeid Østlandet) MØ samarbeidet har hatt sitt siste år. Markedssamarbeidet mot utland, mellom Oslo lufthavn, MØ (Oppland, Hedemark, Akershus, Oslo og VisitNorefjell/BFK) et flyselskap (forskjellig fra land til land), og Innovasjon Norge har skapt stor oppmerksomhet også mot Norefjellregionen. Årets største kampanjer var rettet mot Tyskland og USA. Økningen av Tyske gjester også vinter stammer nok noe fra denne kampanjen. Besøk av journalister og flere presse oppslag i USA har nok også vært med på økningen av gjester herfra (små tall!) Men oppsummert over 2,5 år har ikke dette samarbeidet nådd de målsetninger vi hadde håpet på. Visitoslo ønsker å videreføre prosjektet, men innstillingen er at visitnorefjell ikke blir med videre. Fjell&Fjord (Eventyrveien) Eventyrlige opplevelser mellom Oslo og Bergen på sommeren. Norefjell har fått god synlighet i dette samarbeidet. Web og brosjyremateriell på norsk, engelsk, tysk og nederlandsk og distribuert på messer i Tyskland, Nederland og Danmark samt internt fra Oslo til Bergen. Fjell&Fjord 360 visning på nett er en suksess. Det ble i 2012 også lansert en Fjell & Fjord app for smart telefoner.

63 Kampanjesamarbeidet gir oss gode sommer resultater for begrensede midler.. Smitteeffekt vinter. visitnorway Partnerskap. Synlighet på visitnorway sidene. Sommer og vinter. Team Reiseliv BFK s referansegruppe for reiseliv. Revidering av Handlingsplan og tilhørende budsjetter. Fylkestinget vedtok forslagene tuil Handlingsplan og budsjetter.. visitnorefjell søkte i 2011 på potten BFK satte til rådighet i henhold til Handlingsplanen. Vi fikk tildelt kr ,- til ekstra vinterkampanje i samarbeid med StenaLine og ColorLine. Denne ga gode resultater. Begge ferjeselskapene var tilfreds med de bookinger de hadde med Norefjell som mål. StenaLine hadde bl.a. betydelig suksess med sine dagsturer til Norefjell. Turer de vil fortsette med. Innovativ Fjellturisme (IFT) Norefjell Destinasjon / visit Norefjell har plass i styret. Samtalene mellom IFT og Fjell Norge (som dekker regionene i Oppland) om en sammenslåing for å bli en sterk aktør for alle fjellregionene i Sør Norge, først og fremst sommer, resulterte i 2011 i et prosjekt med en prosjektleder betalt av fylkene Hedemark, Oppland og Buskerud. Undertegnede satt i arbeidsgruppen sammen med Trysil, Hemsedal, Lillehammer og representanter for fylkene. En skisse til forretningsplan for FjellNorge AS ble ferdigstilt høst 2012 og bl.a. presentert på Fjellturismekonferansen Underveis kom regjeringens forslag til ny Nasjonal Reiselivsstrategi hvor FjellNorge er nevnt som et av 6 landsdelselskap. Den skisserte forretningsplanen blir nå en del av det grunnlaget som skal lede fram til det evt. nye landsdelsselskapet. VisitNorefjell/Norefjell Destinasjon stod som arrangør av Fjellturismekonferansen høsten 2012 med drøyt 150 deltagere og et variert og interessant program. Vi fikk samtidig presentert noe av det regionen vår står for til andre reiselivsaktører. Trykksaker Magasiner Vintermagasin er utgitt i hele perioden. Norsk med engelsk summary. Distribuert på messer i Norge og Danmark samt sportsbutikker og turistinformasjoner i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Oppland og Buskerud samt alle medlemsbedrifter. Totalt nærmere 300 steder. Sommermagasinet ble utgitt t.o.m Norsk med engelsk summary. Distribuert som Vintermagasinet visitnorefjell Sommerbrosjyre. Norsk, engelsk, tysk. Produsert i Strategisk beslutning å produsere brosjyre istedenfor Magasin. Oversikt over alle medlemsbedriftene i regionen, med kart. Distribuert på messer i Norge, Tyskland og Danmark i tillegg til distribusjon som Magasinene.

64 Messer Reiselivsmessen Lillestrøm, januar Deltatt 2010, Ny messevegg med bilder fra sommer/vinter hele regionen enkelt bedrifter stilte på messen under visitnorefjell, samtidig som alle medlemsbedriftene fin synlighet via brosjyremateriell. Godt utbytte for de sommerbedriftene som var med. Reiselivsmessen TeleNor Arena, januar Deltatt 2012 med egen stand. ( besøkende) 2013 i samarbeid med hele Hallingdal. ( besøkende) Reiselivsmessen på Lillestrøm ble nedlagt og ny etablert på TeleNor Arena. Så langt en publikumsmessig suksess. Vakantibeurs Nederland, januar Reiselivsmesse. Deltagelse via Fjell&Fjord/InnovasjonNorge i 2011, 12 og 13 I 2011 med egen representant i 3 dager. En del av sommerkampanjen i Nederland. Grüne Woche, Berlin, januar Invitert og betalt av Fylkesmannen i Buskerud representert visitnorefjell Buskerud under denne mat- og reiselivsmessen i Berlin. Ferie for alle, Herning Danmark, februar. Reiselivsmesse. Deltagelse via Fjell&Fjord/InnovasjonNorge i 2011 og 12. I 2012 med egen representant. Ikke til forventningene og ingen deltagelse i SkiExpo Lillestrøm November. Deltatt alle tre år, Pudderkassen ble født og umidelbar suksess som trakk mye folk. Godt besøkt. Bedre messe år for år. HafenGeburtstag, Hamburg mai Norefjell deltok som på den norske pavilionen og som sponsor av ColoLine s Peer Gynt oppsetning. SkiShow London, november Samarbeidsprosjekt med Geilo, Hemsedal, Beitostølen og Voss. Prosjekt under tittelen Norway home of skiing. Meget bra messe. Prosjektet fikk max oppmerksomhet. Avtaler gjort med to store turoperatører. WorkShop Norwegian Travel Workshop (NTW) april Haugesund 2011: 28 møter med turoperatører fra Norge, Danmark, Sverige, Russland, Tyskland og Nederland. Alle fulgt opp i etterkant og fordelt til overnattingsbedriftene alt etter forespørsel og kundegruppe.. Fredrikstad 2012: 31 møter med turoperatører fra Norge, Danmark, Sverige, Russland, Tyskland og Nederland. Alle fulgt opp i etterkant og fordelt til overnattingsbedriftene. Travel Workshop Russland. August/September 2011: 42 møter med rusiske turoperatører i Moskva og St.Petersburg. Alle fulgt opp sentralt eller via hotellene. 2012: 41 møter med rusiske turoperatører i Moskva og St.Petersburg. Alle fulgt opp sentralt eller via hotellene.

65 WEB / sosiale media visitnorefjell sidene ny i Kontinuerlig oppdatering fordelt mellom ND og SET. Planer om total revidering av siden i løpet av Facebookside for visitnorefjell. Viktig at alle markedsfører og bruker denne Kunne vært bedre tilslutning, jobbes med fra alle admin. Visningsturer Pressetur fra Russland i 2011, 2012 og deltagere fra betydningsfulle media. Foreligger detaljerte rapporter. Turoperatører fra Russland i 2011, 2012 og deltagere. De enkelte overnattingsbedriftene gjort avtaler. En russisk TO arrangerte i 2012 egen tur for sine agenter. Pressetur fra USA vinter (Markedssamarbeid Østlandet) 9 journalister/fotografer. Varierende aktuelle media. Gode artikler først og fremst på nett. Turoperatører fra England nov Resultat av Norway-home of skiing samarbeidet. Avtale gjort med overnattingsbedrifter. Kompetanse visittnorefjell har valgt å kjøre kursene som anbefales av Innovasjon Norge. Dette gir 75% støtte til gjennomføring. Vertskapskurs Generelt vertskapskurs kjørt i 2010 og 2012 Over to dager med henholdsvis 21 og 35 deltagere. Lokalmodul utarbeidet og tilbudt alle deltagerne. Medlemstur kjørt som oppfølging i etterkant av kurset. Denne tar for seg konkrete medlemsbedrifter på omgang år til år. Web/sosiale media kurs deltagere fra 20 bedrifter Pakking, salg og distribusjons kurs deltagere fra 18 bedrifter. Fulgt opp med workshop. Bærekraft deltagere fra 15 bedrifter. Følges opp med sertifiserings prosess i henhold til BFK og Først mot Framtiden. Nettverk prosess. Medlemspleie Medlemsverving. Kontinuerlig. 6 nye medlemmer i perioden. 3 meldt ut. Medlemsmøter. Temamøter og strategimøter 2011: Vikersundbakken og Borgerstua 2012: Sole Hotell og Blaafarveværket Medlemstur. Medlemsbedriftene/ansatte blir kjent med medlemsbedriftene 2010: Noresund, Flå, Norefjell 2011: Prestfoss Eggedal Haglebu 2012: Flå Noresund - Modum

66 Diverse God Tur. Samarbeidsprosjekt mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommuner. VisitNorefjell som prosjektansvarlig. Ansatt prosjektleder i 60% stilling f.o.m. 1. feb Mål: - Kartlegge tur og sykkelstier i de tre kommunen. - Beskrive hva som må til av tilrettelegging, rydding, merking osv. - Produsere materiell, kart digitale og papir, app - For og gjennom alle trinn søke finansiering. Arbeidet er godt i gang. De fleste turene er i løpet av sommeren gått opp og GPS merket. Arbeidet med kart, kartark og framtidig merking etc påbegynt. Gjesteundersøkelse I samarbeid med Høyskolen i Buskerud gjennomføres vinteren 2013 en gjesteundersøkelse. Meningen å utarbeide en sommervariant som kan kjøres allerede Trainee Trainee ansatt januar mai (Samarbeid med visitdrammen, juli desember 2012) Hovedarbeidsoppgaver: Gjesteundersøkelsen. Trafikkundersøkelse Krødsherad, grunnlag for egne prosjekt i forbindelse med omlegging av Rv7 Produktpakking; manual for turoperatører. Oppsummering visitnorefjell har utvilsomt gitt resultater og lagt grunnlag for videre utvikling av regionen som hel årlig reisemål. Derfor viktig å videreføre dette arbeidet innenfor den strategien man ender opp med. Ny finansiering må på plass innen mars Den kan evt. være kortsiktig, 1 2 år, i påvente av hvordan arbeidet med ny nasjonal strategi konkluderes. Men viktig ikke å stoppe opp!

67 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Felles tjenesteproduksjon ved frisklivssentralene Midt-Buskerud Kort beskrivelse Utvikling og utprøving av modell for systematisk kommunesamarbeid knyttet til tjenesteproduksjon ved frisklivssentralene i Midt Buskerud. Prosjektbeskrivelse Modellen som utvikles skal bidra til: Effektiv oppgaveløsning på områder med felles interesse innen tjenesten. Robuste og attraktive fagmiljøer med høy kompetanse. Kvalitetsikre og styrke tilbudet til målgruppene. Styrke bærekraft og kvalitet i tjenestetilbudet. Fleksible vikarløsninger. Effektiv drift av tjenesten i møte med fremtidens helseutfordringer. Som i stor grad vil preges av sykdom relatert til den enkeltes helseadferd og sosiale kontekst.( Folkehelseinstituttet 2010). Med bakgrunn i erfaringen knyttet til prosjektet vil det gis anbefalinger i forhold til videre arbeid. Erfaringene spres og gjøres tilgjengelig lokalt, regionalt og nasjonalt. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Helseetaten Modum, Sigdal, Krødsherad Furumo Idrettspark 3360 GEITHUS Kontaktperson Prosjektleder Hege Fåsen Postboks VIKERSUND Jorunn Killingstad Furumo Idrettspark 3360 GEITHUS Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Kommunene har ikke fått støtte til tilsvarende prosjekt tidligere. Spesifikasjon Bakgrunn I handlingsplan for region Midt-Buskerud er et av målene at regionen skal ha en positiv - 1 -

68 RF utvikling innen levekår og folkehelse. En av strategiene for å nå dette målet er fellessatsing på tvers av kommunegrenser og tiltak i planperioden er samarbeid om helsefremmende og forebyggende tiltak. (punkt 7 folkehelse) Å stimulere til gode levevaner er en viktig del av det totale folkehelsearbeidet. St.meld. nr. 47 ( ) peker på at endringer i sykdomsbildet vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Det gjøres for lite for å begrense og forebygge sykdom. Interkommunale samarbeid fremheves som en hensiktsmessig måte å løse flere av lovpålagte oppgavene for kommunene. Gjennom interkommunalt samarbeid kan kommunene dele på hverandres ressurser. Dette kan gi stordriftsfordeler og mer robuste fagmiljø. Midt-Buskerud har lang erfaring med forebyggende helsearbeid gjennom frisklivssentralene. Arbeidet i Modum vært førende for utvikling av tjenesten nasjonalt. Frisklivssentralene er en kommunal forebyggende helsetjeneste og beskrives i Nasjonal helse- og omsorgsplan (St.meld ) som et viktig tiltak for å nå målene om å forebygge mer og bedre, ved å gi tilbud til personer som har økt risiko for eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. Samarbeidet mellom frisklivssentralene i Midt- Buskerud har vært preget av tilfeldigheter. Det er ønskelig med et systematisk arbeid i forhold til kommunesamarbeid knyttet til tjenesteproduksjon innen friskliv. Viser til tidligere arbeidet knyttet til prosjektet Vi samler trådene, Samarbeid om tjenesteproduksjon folkehelse/ friskliv og samarbeid Helsefremmende ressurssenter innen psykisk helse. Prosjektmål Utvikling og utprøving av modell for systematisk kommunesamarbeid i Midt-Buskerud knyttet til tjenesteproduksjon ved frisklivssentralene. Med bakgrunn i prosjektet gi anbefalinger til videre arbeid. Erfaringene fra prosjektet gjøres tilgjengelig for andre. Forankring Prosjektet forankres i helsetjenesten i de tre kommunene som et prosjekt innen forebyggende helsetjenester. Prosjektorganisering Det etableres en styringsgruppe bestående av helsesjefene i de tre kommunene. Folkehelsekoordinator i Modum er sekretær for styringsgruppen. Arbeidsgruppen består av lederne for frisklivssentralene i de tre kommunene. Samarbeidspartnere Fastleger, primærhelsetjenesten for øvrig, helseforetakene, Helsefremmende ressurssenter psykisk helse, bedriftshelsetjenestene, lokale frivillige og private aktivitetsaktører, brukerorganisasjoner. Aktiviteter Effektiv oppgaveløsning på områder med felles interesse innen tjenesten. - Kartlegging av nåværende aktivitet og sta - 2 -

69 RF Målgrupper Kommunesamarbeidet vil gi et bedret tilbud til innbyggere som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer knyttet til fysisk og psykisk helse. Målgruppen er personer som trenger hjelp til å endre levevaner. Tjenestetilbudet vil være et bidrag i forhold til å utjevne sosiale helseforskjeller. Tjenestetilbudet omfatter tilbud til barn og unge. Resultat Kriterier for måloppnåelse: Antall tilbud (kurs, aktiviteter, temasamlinger) tilgjengelig for alle innbyggerne Antall deltakere på kurs, aktiviteter og temasamlinger Antall henvisninger til frisklivsresept/ antall helsesamtaler Antall kollegabaserte veiledninger - Kompetansenivå og områder Kartlegging målgruppe: Oversikt henvisningsårsaker til frisklivsresept Andel arbeidsføre, sykemeldte, uføre blant deltakere - Andel med grunnskole som høyeste utdanning Effekter Resultatmål - Antall tilbud og type tilbud som er tilgjengelig for målgruppene - Antall henvendelser til frisklivssentralene Antall deltakere som øker sin arbeidsdeltakelse Endringer i fysisk form Antall som har sluttet å røyke Endringer i selvopplevd helse Data sammenlignes med tall fra frisklivssentralene fra 2012, før felles tjenesteproduksjon. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Prosjektstart 1.mars. Fellessamling styringsgruppe og arbeidsgruppe Utvikling av modell med mål og plan ffor felles tjenesteproduksjon. Innhold: Samordning av tilbud til målgruppene: Kurs, aktivitet og temasamlinger Samordning av samarbeid med fastleger, NAV og annet helsepersonell Samordning felles informasjon til målgrupper og helsepersonell/ NAV Styrke kompetanse gjennom kollegabasert veiledning og andre kompetansehevene tiltak. Tiltak barn og unge Bidra til stabilitet i tilbudene ved å etablere vikarløsninger ved fravær. 1. mai: Oppstart felles tjenesteproduksjon. Mai-nov: Videreutvikling, evaluering av modellen og iverksatte tiltak. Kompetanseheving forebyggende helsearbeid innen aktuelle fagmiljø Nov- des Sluttevaluering, anbefalinger for videre arbeid, spredning av erfaringer

70 RF Kostnadsplan Tittel SUM 50 % stillingsressurs Egeninnsats Informasjonsarbeid Kompetansehevende tiltak Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Eksterne prosjektmidler/ kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad Sum finansiering Geografi 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato - 4 -

71 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Redusere fravær og frafall fra ungdomsskole og videregående skole Kort beskrivelse Det søkes om stilling til prosjekt som skal ha fokus på å hindre at ungdom faller ut av ungdomsskole og videregående skole. Prosjektbeskrivelse Prosjektsøknaden kan sees på som et tillegg til og en videreføring av dagens prosjekt innenfor rusforebyggende tiltak, men med et bredere fokus. Det vil bl.a. være fokus på avhengighet i utvidet betydning, som for eksempel problematisk nettbruk og spilling og psykisk helse generelt. Et viktig mål for prosjekt vil være å videreutvikle og kvalitetssikre systemer for samarbeid mellom helse, skole og NAV slik at ungdommer det gjelder fanges opp på et tidligst mulig tidspunkt. Målgruppen er ungdom i ungdomsskole og videregående skole. Det skal jobbes med ulike tiltak i samarbeid med det eksisterende hjelpeapparatet mot ungdom som av ulike grunner strever på ungdomsskolen og mot de som står i fare for å falle ut av videregående. Det er ønskelig at personen som ansettes i prosjektet har minimum 3 årig helse/sosialfaglig utdanning på høgskolenivå samt relevant videreutdanning. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Modum kommune P.b VIKERSUND Hege Fåsen P.b VIKERSUND Hilde Øverby P.b VIKERSUND Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Modum kommune har ikke fått støtte fra Buskerud fylkeskommune til tilsvarende prosjekt tidligere. Spesifikasjon Bakgrunn Det følger av den nylig vedtatte handlingsplanen for Region Midt-Buskerud at folkehelse er et overordnet satsningsområde. Regionen har som mål å ha en positiv utvikling innen levekår og - 1 -

72 RF folkehelse. En strategi er å arbeide for å hindre frafall i videregående skole, jf. handlingsplanens pkt. 7, bokst.b. Som tiltak anfører handlingsplanen utvikling av samarbeidet med Rosthaug videregående skole, kommunene og andre aktører for å hindre frafall i videregående skole samt samarbeid om helsefremmende og forebyggende tiltak. Den regionale planstrategien for Buskerud viser til Strategi for folkehelse hvor folkehelsetiltak rettet mot ungdom år er et satsningsområde. Det understrekes i strategien at Å fullføre videregående skole er en av de viktigste enkeltfaktorene for å utjevne sosiale ujevnheter i helse (Helsedirektoratet 2008, J.I. Elstad, Utdanning og helseulikhet). Kommunene har en viktig oppgave i å tilrettelegge for at ungdom gjennomfører ungdomsskolen og kvalifiserer seg for videregående utdanning. Modum kommune har satt som mål i økonomiplanperioden at frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres. Flere indikatorer viser at det er utfordringer knyttet til ungdomsgruppa i Modum. Tall for frafall i videregående, unge på sosialhjelp og andel unge uføre er høye. I 2011 lå Modum på 2,6 % arbeidsledighet i aldersgruppa år, mens snittet for landet var 1,9 %. Tiltak for å forebygge dette må settes inn gjennom hele oppveksten og i samarbeid med mange aktører, jfr. økonomiplan vedlegg 5, pkt Folkehelsebarometeret for 2012 viser at Modum har en frafallsprosent fra videregående skole på 33. Barometeret for 2013 viser en frafallsprosent på 32. Dette er tall som ligger 5 % høyere enn gjennomsnittet for Buskerud fylke. I denne frafallsprosenten ligger de som slutter helt på skolen, de som fullfører, men uten å bestå, de som fullfører, men mangler karakterer i ett eller flere fag og de som er på alternativ plan. I skoleåret var det 39 elever som sluttet på Rosthaug hvor skolen ikke hadde oversikt over hva disse elevene skulle gjøre videre. Prosjektmål Hovedmålsetningen med tilskuddsøknaden er å redusere frafallet fra videregående skole. Dette måles årlig i folkehelsebarometeret. Forankring Prosjektet skal være organisert under helsestasjonen i kommunen. Prosjektarbeider skal være kommunalt ansatt, og inngå som en del av staben på helsestasjonen. Prosjektorganisering Ved å organisere prosjektet inn i helsestasjonen får man til et tettere samarbeid med helsesøster på videregående skolen, helsestasjon for ungdom, helsesøstre i ungdomsskolene, samt med psykolog ansatt ved helsestasjonen. Samarbeidspartnere Helsestasjonen inngår i en rekke samarbeidsmøter med ulike deler av hjelpeapparatet, som for eksempel skole, PPT, NAV, barneverntjenesten etc. Det antas at personen som ansettes deltar i de samarbeidsmøter som anses som nyttige for jobben med målgruppen. Det er naturlig at det her etableres at samarbeid med våre nabokommuner som har elever ved Rosthaug videregående skole. Aktiviteter Et viktig mål for prosjektstillingen vil være å videreutvikle og kvalitetssikre systemer for samarbeid - 2 -

73 RF mellom helse, skole og NAV slik at ungdommene det gjelder fanges opp på et tidligst mulig tidspunkt. Målgrupper Målgruppen er ungdom i ungdomsskole og videregående skole. Det skal jobbes med tiltak mot ungdom som av ulike grunner strever på ungdomsskolen og mot de som står i fare for å falle ut av videregående. Resultat Frafallet fra skole skal reduseres. Effekter Økt andel ungdommer som fullfører videregående skole er en av de viktigste faktorene for å utjevne sosiale ulikheter i helse. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Milepel 1: Utlysning av stilling i prosjektet, mars 2013 Milepel 2: Ansettelse, tidligst april/mai 2013 Milepel 3: Videreutvikle og kvalitetssikre systemer for samarbeid mellom helse, skole og NAV, juni september 2013 Milepel 4: Delta i strukturert tverrfagelig og tverretatelig samarbeid samt jobbe med konkrete tiltak mot ungdom som av ulike grunner strever på ungdomsskolen og mot de som står i fare for å falle ut av videregående, september mars 2014 Milepel 5: Sluttevaluering/måloppnåelse, anbefalinger for videre arbeid april/mai 2014 Tidsplanen vil avhenge av når stillingen i prosjektet vil være på plass. Kostnadsplan Tittel SUM Andre driftsutgifter Egeninnsats Prosjektstilling Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Buskerud fylkeskommune Modum kommune, egeninnsats, driftsutgifter Sum finansiering

74 RF Geografi 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato - 4 -

75 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Etablererveiledning Kort beskrivelse Modum kommune har på vegne av Regionrådet i Midt-Buskerud lyst ut anbud på etablererveiledning i regionen, jf. regionrådets sak 3/2012. Anbudsfrist Modum kommune søker partene om støtte til ordningen og vil betale tilbyder etter fakturering. Prosjektbeskrivelse Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region for næringslivet med økning i antall bedrifter og arbeidsplasser. Felles etablererveiledning i regionen er et viktig verktøy for å nå dette målet. Regionrådet skal tilby veiledning til etablerere bosatt i Modum, Sigdal og Krødsherad. Målet for ordningen er å øke antallet vellykkede etableringer. I tillegg ønsker oppdragsgiver å avdekke eventuelt potensial for vekst og internasjonalisering og formidle bistand til bedrifter med slikt potensial til å lykkes med sine strategier og satsinger. Etablererveiledning skal være et tilbud til den som har en forretningsidé og et ønske om å starte egen bedrift. Det er mange forhold, både personlig og faglig, som avgjør om en bedriftsetablering lykkes eller ikke. Etablererveiledningen skal tilby: Faglig kunnskap om etablering generelt og spesielt Veiledning om personlige forutsetninger for etablering Tilbud om tilknytning til relevante nettverk for gründer- og bedriftsutvikling Avholde etablererkurs og andre temakurs etter behov, minst ett pr. halvår Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Modum kommune Audun Mjøs Audun Mjøs Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Vi er kommune

76 RF Spesifikasjon Bakgrunn Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner har samarbeidet om felles etablererveiledning siden 2010, sammen med Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Regionrådet vedtok i sak 3/2012 at tjenesten skulle lyses ut på anbud for perioden Prosjektmål Målet for ordningen er å øke antallet vellykkede etableringer. I tillegg ønsker oppdragsgiver å avdekke eventuelt potensial for vekst og internasjonalisering og formidle bistand til bedrifter med slikt potensial til å lykkes med sine strategier og satsinger. Forankring Felles etablererveiledning inngår som konkret punkt i handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud, vedtatt av de tre kommunestyrene desember Prosjektorganisering Modum kommune er sekretariat for Regionrådet i Midt-Buskerud. Modum kommune er oppdragsgiver for anbud om etablererveiledning. Modum kommune vil innhente midler fra de samarbeidende partene og betale ut til tjenesteleverandøren etter faktura. Samarbeidspartnere Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner Buskerud fylkeskommune Innovasjon Norge Aktiviteter Veiledning til personer som vurderer å starte bedrift samt foretak med stort vekstpotensiale. Målgrupper Potensielle etablerere i regionen. Resultat Øke antall etableringer i regionen og bedre overlevelsesraten for etablerte foretak. Effekter Økt sysselsetting og økt antall arbeidsplasser i Midt-Buskerud Tids- og kostnadsplan Tidsplan Godkjenning av tilbyder: Oppstart ca april 2013 Oppdraget går ut Kostnadsplan Tittel SUM Kjøp av tjenester

77 RF Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Buskerud fylkeskommune Innovasjon Norge Krødsherad kommune Modum kommune Sigdal kommune Sum finansiering Geografi 621-Sigdal, 622-Krødsherad, 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Anbud Etablererveiledning 2013.docx

78 KONKURRANSEGRUNNLAG Etablererveiledning for Midt-Buskerud (Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner) Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende vedlegg: Tilbudsmal og kontraktsutkast samt standardvilkår for konsulentkontrakter Tilbudsfrist: Tirsdag 12. februar 2013 kl Modum kommune på vegne av Regionrådet i Midt-Buskerud

79 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver: Modum kommune på vegne av Regionrådet for Midt-Buskerud Regionrådet for Midt-Buskerud er et politisk samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner med formål om strategisk utvikling av regionen. Regionrådet i Midt-Buskerud skal utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende samarbeid med formål å utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen næring, kompetanse og infrastruktur være arena for samspill og samarbeid og utvikle tiltak på tvers av kommunegrensene ta vare på regionens interesser overfor fylke, stat, øvrige regionsamarbeid, næringsliv og andre Modum kommune har sekretariatet for Regionrådet Regionrådsleder er ordfører Terje Bråthen. Audun Mjøs er Regionrådets sekretær. Modum kommune, org. nr , er avtalepart på vegne av Regionrådet i Midt-Buskerud og øvrige parter i samarbeidet. Vedtak om valg av anbyder fattes av Regionrådet. 1.2 Informasjon om regelverket Konkurransen er regulert av lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift (FOA). 2 Generelle betingelser MERK: Underpunkt 2.1, 3.1 osv. mangler i dette dokument av tekniske årsaker. 2.2 Anskaffelsens omfang Regionrådet for Midt-Buskerud skal anskaffe etablererveiledning for innbyggerne i Modum, Sigdal og Krødsherad for perioden i samarbeid med nevnte kommuner, Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Rammen for ordningen var i 2012 kr og det forventes en årlig videreføring på samme nivå i perioden. Anbud på etablererveiledning lyses ut med forbehold om Regionrådets godkjenning og finansiering av ordningen. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Tilbudet skal inneholde alle de opplysninger som denne tilbudsinnbydelsen stiller krav om og følge samme inndeling/nummerering som konkurransegrunnlagets vedlegg 1 (Tilbudsmal). Ufullstendige tilbud kan bli forkastet. 2.3 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som Åpen anbudskonkurranse i henhold til Del II, 5-1 i forskrift til lov om offentlige anskaffelser Etter at tilbudene har kommet inn vil det bli vurdert om leverandørene tilfredsstiller kvalifiseringskriteriene i konkurransegrunnlaget. De leverandørene som ikke tilfredsstiller kvalifiseringskriteriene vil ikke komme videre i konkurransen. Det blir deretter foretatt en evaluering av tilbudene til de leverandørene som blir kvalifisert. Ved denne anskaffelsesformen kan det ikke gjennomføres forhandlinger om tilbudene. Det kan kun gjennomføres samtaler for å oppklare eventuelle uklarheter eller for å få tilleggsinformasjon. Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 2 av 8

80 2.4 Avtalens varighet og omfang Avtalen har en varighet på tre år og avsluttes senest I kontraktsperioden kan avtalen sies opp med fire måneders varsel dersom særlige grunner foreligger. Manglende finansiering regnes som saklig grunn. Anbud på etablererveiledning lyses ut med forbehold om Regionrådets godkjenning og finansiering av ordningen. Det tas forbehold om årlig finansiering av ordningen og størrelsen på bevilgningen. For 2013 og 2016 vil årlig bevilgning bli redusert forholdsmessig med antall driftsmåneder. 2.5 Forbehold Anbyder har ikke anledning til å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist. Eventuelle andre forbehold til konkurransegrunnlaget skal være presise og entydige og beskrives i eget punkt i tilbudsbesvarelsen. Eventuelle forbehold skal prissettes dersom de har en prismessig konsekvens. Dersom det tas forbehold som gjør det umulig å sammenligne tilbudet med øvrige tilbud, skal tilbudet avvises. 2.6 Tilbudsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest: Tirsdag 12. februar 2013 kl For sent innleverte tilbud vil bli avvist. Tilbud pr. e-post aksepteres ikke. 2.7 Innlevering av tilbud Tilbudet skal sendes/leveres skriftlig og elektronisk på cd/minnepenn i åpent format, fullstendig utfylt, i nøytralt lukket forsendelse merket Tilbud Etablererveiledning til: Virksomhet Kontaktperson: Postadresse: Besøksadresse: Modum kommune Regionrådssekretær Audun Mjøs Pb 38, 3371 Vikersund Rådhusveien 1, 3370 Vikersund Tilbudet skal være utformet på norsk, men brosjyrer kan leveres på engelsk, dansk eller svensk. Det skal vedlegges en kopi av tilbudet som enkelt kan kopieres, samt alle filer levert på minnepenn/cd. All kommunikasjon skal foregå på norsk. Etter at tilbudet er mottatt aksepterer partene kommunikasjon pr. epost. 2.8 Offentlighet I henhold til offentleglova 23 (3) er anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er disse dokumentene i utgangspunktet offentlig tilgjengelige. Etter FOA 3-6 har oppdragsgiver likevel plikt til å sørge for at opplysninger i tilbudene som for eksempel er å anse som forretningshemmeligheter, ikke gjøres offentlig tilgjengelig, jf. forvaltningsloven 13. Taushetsplikten er pålagt oppdragsgiver og det er derfor oppdragsgiver som til syvende og sist må vurdere hvilke opplysninger som omfattes av bestemmelsen i FOA 3-6. Ved denne Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 3 av 8

81 vurderingen er oppdragsgiver avhengig av leverandørens synspunkt med hensyn til hva vedkommende selv oppfatter som forretningshemmeligheter i tilbudet. Dersom det er aktuelt å utlevere tilbudet, vil tilbyder bli kontaktet av Regionrådets sekretær for avklaring av hva som er forretningshemmeligheter. 2.9 Vedståelsesfrist Tilbyder må stå ved sitt tilbud i to måneder etter innleveringsfristen Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbudene vil bli åpnet av to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført. Tilbud som ikke er i samsvar med konkurransegrunnlaget kan bli forkastet Omkostninger Omkostninger som tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet vil ikke bli refundert av oppdragsgiver Kontraktstildeling og kontrakt Oppdragsgivers beslutning om innstilling til valg av leverandør vil bli skriftlig meddelt alle deltakerne i konkurransen i rimelig tid før kontrakt inngås. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi frist for leverandører til å klage over beslutningen. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud samt å avlyse konkurransen, dersom det foreligger saklig grunn. Endelig beslutning om valg av leverandør blir foretatt av Regionrådet, planlagt i møte den 28. februar Det vil bli inngått kontrakt med den leverandør som får sitt tilbud antatt Orientering til tilbyder Alle spørsmål i forbindelse med tilbudet skal rettes til: Kontaktperson: Regionrådssekretær Audun Mjøs Avd./adresse: Modum kommune Pb Vikersund Telefon: E-post: Spørsmål i forbindelse med tilbudet skal være fremsatt skriftlig (gjerne e-post) i god tid før tilbudsfristens utløp, senest innen De spørsmål som medfører svar som kan ha betydning for leverandørenes tilbud, vil bli anonymisert og likelydende svar vil bli sendt til alle som har bedt om konkurransegrunnlaget, via Doffin. Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 4 av 8

82 3 Kvalifikasjonskrav til leverandør Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra følgende dokumentasjon (vedlegges tilbudet): 3.2 Attest for betalt skatt og trygdeavgift Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet (*), som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelsene i landet (*). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. (*) hvor leverandøren hører hjemme. 3.3 Attest for betalt merverdiavgift Attest utstedt av den kompetente myndighet i medlemslandet (**), som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift) i samsvar med lovbestemmelsene i landet (**). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. (**) hvor leverandøren/entreprenøren hører hjemme. 3.4 HMS-erklæring HMS-erklæring i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 5-16 og Finansiell og økonomiske stilling Leverandøren må ha en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling. Dersom det gjennom kredittsjekk framkommer opplysninger om forhold som gir grunn til å tvile på leverandørens evne til å gjennomføre oppdraget på en tilfredsstillende måte, kan tilbyderen bli avvist. Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav kan føre til at tilbudet blir avvist. Merk at skjema RF-1244 i pkt og 3.3 må fremskaffes fra to instanser. 4 Beskrivelse av varen/tjenesten Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region for næringslivet med økning i antall bedrifter og arbeidsplasser. Felles etablererveiledning i regionen er et viktig verktøy for å nå dette målet. Regionrådet skal tilby veiledning til etablerere bosatt i Modum, Sigdal og Krødsherad. Målet for ordningen er å øke antallet vellykkede etableringer. I tillegg ønsker oppdragsgiver å avdekke eventuelt potensial for vekst og internasjonalisering og formidle bistand til bedrifter med slikt potensial til å lykkes med sine strategier og satsinger. Etablererveiledning skal være et tilbud til den som har en forretningsidé og et ønske om å starte egen bedrift. Det er mange forhold, både personlig og faglig, som avgjør om en bedriftsetablering lykkes eller ikke. Etablererveiledningen skal tilby: Faglig kunnskap om etablering generelt og spesielt Veiledning om personlige forutsetninger for etablering Tilbud om tilknytning til relevante nettverk for gründer- og bedriftsutvikling Avholde etablererkurs og andre temakurs etter behov, minst ett pr. halvår 4.2 Krav til tjenesten Etablererveiledning skal tilbys lokalt i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. Etablererveiledningen må kunne utøves med stor grad av mobilitet og uavhengig av veiledernes lokalisering. Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 5 av 8

83 Etablererveiledningen skal ha to hovedtyper av tilbud: et breddetilbud med faglig bistand og opplæring for nyetablerere generelt et spesialtilbud i oppfølging av etableringer med spesielt potensial og / eller faglig behov særlig rettet mot satsingsområder det offentlige har prioritert og bidratt med støtte, planlegging, produkt- og forretningsutvikling til Breddetilbud: Et bredt tilbud til alle reelle nyetablerere. Oppdragstaker må ha svært god kunnskap om forutsetningene for etablering av ny bedrift og evne til å formidle dette. Det skal omfatte både generell informasjon og kontaktformidling. Oppdragsgiver skal formidle strukturert oversikt og tilgang til relevante brosjyrer, skjema, nettsider, kontaktformidlere i andre institusjoner / organer, opplæringstiltak, undervisnings- og kompetanseinstitusjoner, FoU-institusjoner og ulike deler av virkemiddelapparatet. Breddetilbudet krever høy henvisningskompetanse. Informasjon skal være tilgjengelig på internett og formidles gjennom personlige samtaler. Gjennom personrettet veiledning skal nyetablereren gjennomgå sin forretningsidé og få råd og veiledning om videre fremdrift både faglig og personlig. Personer med stort potensiale for å lykkes skal få tilbud om individuell oppfølging og veiledning etter behov innen tema som markedsføring, drift av virksomhet, nettverksbygging, produktutvikling, økonomistyring, jus, ledelse / strategisk planlegging med mer Spesialtilbud: Spesialtilbud for oppfølging av etableringer med spesielt potensial og/eller faglig behov for bistand i form av mentor og oppfølgingsaktiviteter, er rettet mot områder som er spesielt ønskelig å få gjennomført, og hvor stor risiko gjør det viktig å sikre suksess. Fokusområder for spesialtilbudet er: Etablering med nyutviklet teknologi Etablering med særlig stort vekst- og verdiskapingspotensial Etablering med internasjonalt markedspotensial Tilbudet bør inneholde kontinuerlig oppfølging i ca. et år gjennom mentorprogram med kurs, råd, veiledning, diskusjonspartner, eventuelt styredeltagelse mv. Samarbeid med Innovasjon Norges FRAM-program vurderes her som formålstjenlig. Spesialtilbudet kan også benyttes av etablerte bedrifter som satser på nye markeder og nye produkter som er innenfor fokusområdene Arenaer for nettverksbygging Oppdragstaker skal aktivt bidra til at etablerere kan delta i relevante nettverk for faglig og sosial støtte med andre etablerere og mer erfarne næringsdrivende. I nettverksarbeidet kan etablererkurs og andre temasamlinger inngå. Nettverksarbeidet bør ha strukturerte ordninger for mentoring og involvering med etablert næringsliv som kan tilbys etablerere med stort potensiale Kursvirksomhet Opplæring og oppfølging av etablerere er viktig for å sikre bedriftens overlevelse. For at etableringer skal føre til lønnsomme arbeidsplasser må det tilbys aktiv oppfølging og opplæring gjennom etableringsprosessen. Målet med opplæringen er å øke etablerernes personlige og faglige forutsetninger for planlegging og iverksetting av virksomheten. En viktig del av opplæringen er å gi deltagerne støtte og veiledning i arbeidet med egne planer slik at grunnlaget Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 6 av 8

84 for etableringen er best mulig. Det skal tilbys kurs innen forretningsmessige emner, i relasjon til mål- og strategivalg samt til personlige avklaringer. Etablererkurs skal baseres på følgende skisse: Formålet er å lage en forretningsplan, og det stilles krav til at deltakerne har en egen forretningsidé som de arbeider med. Tema som skal inngå i kurssamlingene er: personlige forutsetninger (egenskaper, kompetanse, relasjoner/nettverk, mm.) forretningsidé, idéutvikling og kommersialisering produkt-/tjenesteutvikling økonomi og økonomistyring, kapitalbehov og finansiering marked (markedsvurderinger, -planer, markedsføring og salg) kritiske faktorer for suksess ledelse, administrasjon og organisasjon nettverksbygging formelle krav patenter forretningsjus, skatt, særlover, forsikring, trygdeordninger Oppdragsgiver stiller kvalitetskrav til opplæringsvirksomheten, både til innhold og faglige emner, til pedagogisk utførelse, til brukervennlighet og oppfølgingskvalitet. Det bør utstedes kursbevis ved fullført opplæring. Oppdragstaker vurderer selv omfanget av og aktuell metode for veiledning for den enkelte etablerer etter konkret vurdering, innenfor ordningens finansielle rammer Generelle krav Det forutsettes at anbyder legger frem oversikt over tiltak på de ulike punktene ovenfor inkludert plan for etablererkurs med forslag til praktisk gjennomføring av samlingene (kurssteder, tidspunkter, varighet samlinger m.m.). Oppdragstaker skal tilby første veiledning innen en uke etter henvendelsen er mottatt. Oppdragstakeren må sørge for å gjøre sitt tilbud kjent slik at alle henvendelser om etablering av næring kanaliseres riktig. Oppdragstaker må påse at kommunene legger informasjon om etablererveiledningen lett tilgjengelig på kommunenes egne hjemmesider. Kontrakt for oppdraget vil følge Standardvilkår for konsulent, utarbeidet av BTV Innkjøp, se vedlegg 3 og 4. Kravspesifikasjon er videre beskrevet i vedlegg 5. 5 Priser og betingelser Modum kommune som sekretariat for Regionrådet for Midt-Buskerud skal anskaffe etablererveiledning for regionsamarbeidet mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner, Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Rammen for ordningen var i 2012 kr og det forventes videreføring på samme nivå årlig i perioden. Rammen kan variere og oppdragstaker må tilby etablererveiledning innenfor aktuell ramme for det enkelte år. Dersom det ligger an til overskridelse av rammen må oppdragstaker kontakte oppdragsgiver for avklaring. Når det avtales tidspunkt for oppstart av ny kontrakt vil rammen for 2013 bli redusert forholdsvis til antall måneder som gjenstår av året. Det samme vil bli gjort ved avslutning i Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 7 av 8

85 Anbyder skal i tilbudet opplyse timepris for etablererveiledningen. Timeprisen skal inkludere leie av lokaler, reisekostnader mv. Kurskostnader skal spesifiseres for seg. Modum kommune vil innhente tilskudd fra de samarbeidende partene. Oppdragstaker fakturerer Modum kommune for antall timer benyttet pr. måned. Betalingsfrist er inneværende måned pluss 30 dager. Faktura sendes Modum kommune, Pb 38, 3371 Vikersund, ATT: Regionrådet. Prisene skal oppgis eksklusive mva. og inkludert alle leverandørens øvrige kostnader som husleie, kjøregodtgjørelse, gebyrer og lignende. Fakturagebyr eller andre former for gebyrer aksepteres ikke. 6 Tildelingskriterier Ut fra kriteriene som er listet nedenfor, vil økonomisk mest fordelaktige tilbudet bli valgt: Timepris og pris for etablererkurs, Vekt 40 % Kvalitet, Vekt 60 %: Tyngde og bredde i veiledningskompetansen, vekt 20 % Dokumenterte resultater fra tilsvarende arbeid, Vekt 20 % Tilgang til relevant nettverk for etablerere, Vekt 20 % Anbyder skal i tilbudet opplyse om aktuelt oppstartstidspunkt for ordningen. Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av Etablererveiledning 8 av 8

86 RF Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kjøp av Vikersundheisen Kort beskrivelse Anlegget driftes i dag på frivillig basis av Vikersundheisen sammen med Vikersund alpin-og snowboardklubb, som er en av gruppene i VIF. Planen er anlegget fortsatt skal driftes på frivillig basis. Ved kjøpet av anlegget vil det bli en sikker drift og invistering for fremtiden. Modum kommune prioriterer drift av anlegget høyt. Alpinsenteret prioriteres høyt av ungdommenes kommunestyre jfr. kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Prosjektbeskrivelse Anlegget blir på folkemunne kalt Modums lengste ungdomsklubb, der det var i fjor barn i aktivitet hver kveld på hverdagene, mens det i løpet av helgedagene i snitt var barn i bakken. Det blir arrangert jibbekurs, der klubbens voksne ungdommer er veiledere. Det blir gjennomført 3 Telenor renn. Ski or Die er et arrangement organisert av klubbens ungdommer for ungdommer. Det blir lagt stor vekt på å engasjere alle brukerne i forhold til ansvar i senteret. På den måten har klubben fått med seg barn og ungdommer som ellers faller utenfor organiserte aktiviteter. Klubben har fått konkrete tilbakemeldinger fra skoler i kommunen, der det fremkommer at enkeltelever med adferds problemer har endret holdninger. Skolen selv knytter det opp mot deltagelsen og aktiviteter i alpinsenteret. Vi har også sett av vennskap på tvers av alder og bostedsadresse knyttes. Dette er meget positivt. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Vikersundheisen AS Pål Wilhelm Krogstad Pål Wilhelm Krogstad Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Har ikke søkt tidligere. Knartenveien 3370 VIKERSUND Knartenveien 3370 VIKERSUND Knartenveien 3370 VIKERSUND Spesifikasjon Bakgrunn Anlegget driftes i dag på frivillig basis av Vikersunheisen/Vikersund Alpin & Snowboardklubb (VASK), - 1 -

87 RF som er en av gruppene i VIF. Planen er anlegget fortsatt skal driftes på frivillig basis. Siste sesong ble det kjørt ca turer. Anlegget var i drift 72 virkedager. Vikersund Alpin & Snowboardklubb er en undergruppe av Vikersund idrettsforening. Gruppen har 103 aktive medlemmer frivillige jobbet dugnadstimer. Ingen har fått utbetalt lønn eller annen form for godtgjørelse i forbindelse med driften. Vi har allerede solgt 186 sesongkort i Det har vært mellom 70 og 110 besøkende hver dag siden oppstart Brukerne kommer fra hele Modum samt kommunene rundt. Prosjektmål Dette er et viktig tilbud til alle i bygda. Her får alle vært aktive samtidig som de får vært sammen med kammerater. Vi ser også at bånd på kryss og tvers av aldersgrupper blir knyttet. Vi i Vikersund alpin og snowboardklubb er veldig stolte av hva vi har fått til i alpinbakken. Vårt mål er å sikre en aktivitet i bygda for alle aldersgrupper. Forankring Vikersundheisen starten første gang i Den har vært et solid knytepunkt i bygda. Prosjektorganisering En undergruppa av Vikersund IF. Samarbeidspartnere På sikt ønsker vi et samarbeid med Skiflyvning Vikersund. Aktiviteter Anlegget blir på folkemunne kalt Modums lengste ungdomsklubb, der det var i fjor barn i aktivitet hver kveld på hverdagene, mens det i løpet av helgedagene i snitt var barn i bakken. Det blir arrangert jibbekurs, der klubbens voksne ungdommer er veiledere. Det blir gjennomført 3 Telenor renn. Ski or Die er et arrangement organisert av klubbens ungdommer for ungdommer. Målgrupper Barn, ungdom og voksne i alle aldre. Vi har besøk av mange som faller utenom alle andre idretter. Resultat Vi driver med overskudd vært år, siden ingen tar ut lønn. Effekter Aktivisere alle til et sunn og frisk hverdag. Tids- og kostnadsplan Tidsplan 1 år. Kostnadsplan Tittel SUM - 2 -

88 RF Tittel SUM Kjøp Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Buskerud fylkeskommune Egenkapital Lån i Modum Sparebank Tippemidler Sum finansiering Geografi 623-Modum Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato 2005_ JPG jpg Prosjektplan for Vikersundheisen.docx

89 Selvvalgt Prosjekt BUS436 Vikersund alpinanlegg BUS436 Prosjektanalyse Vikersund alpinanlegg Norges Handelshøyskole 20.mars 2011 Oppdatert 28. juni 2011 Karen Bjørnsund S105609, Gard Gustav Havelin S072670, Silje Talsæte S105059, Knut Anders Thorset S071706

90 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Analyse... 5 Konkurranseanalyse... 5 Forutsetninger... 6 Økonomisk analyse... 9 Sensitivitetsanalyse Strategisk analyse Sosialdemografisk Teknologisk avveining Klimatiske forhold Andre momenter for beslutningsgrunnlaget Konklusjon Ved spørsmål ta kontakt med: Knut Anders Thorset Mobil: Epost: 2 Side

91 Styrerapport Innledning Denne rapporten er utarbeidet som en del av kurset Prosjektanalyse ved Norges Handelshøyskole våren I den påfølgende analysen vil vi se på Vikersund alpinanlegg og eieren Modum Idrettsforening sine muligheter til å investere i en utvidelse av anlegget. Alpinanlegget ligger i tettstedet Vikersund som er administrativt senter i Modum kommune, sentralt plassert mellom Ringerike og Øvre Eiker i Buskerud. Øverst i alpinanlegget ligger Kudalen, mens det midterste partiet kalles Sauesletta. Den øvre delen har ikke vært en del av driften på mange år (jfr. kart på forsiden). Analysen er i tillegg til andre offentlige kilder basert på intervju av leder i henholdsvis idrettsforeningen og alpingruppa, samt regnskaper fra de siste årene. I rapporten vil vi først presentere et kort sammendrag. Deretter går vi inn på beslutningsalternativene og bakgrunnen for prosjektet. Videre presenterer vi konkurransesituasjonen. Før vi går inn på den økonomiske analysen presiserer vi forutsetningene vi har lagt til grunn. Til slutt kommenterer vi prosjektets sensitivitet og gir en analyse av anleggets strategiske utfordringer. I konklusjonen presenterer vi vår anbefaling. Sammendrag Vi har gjennomført en investeringsanalyse på vegne av Vikersund Idrettsforening. Idrettsforeningen har kjøpt Vikersund Alpinsenter, et konkursbo som tilfalt Sparebank1 Modum for to år siden. Anlegget driftes i dag på frivillig basis av Vikersund Idrettsforening. Det er et ønske fra lokalbefolkningen, Sparebank1 Modum og kommunen om at anlegget driftes videre. I dag består anlegget av en skålheis og en nedfart fra Sauesletta til bunn. Det vurderes å investere i en ny skålheis som skal gå fra Sauesletta til Kudalen. Investeringen vil beløpe seg til cirka kroner Forutsatt at man finner en løsning for kjøp eller langsiktig leie av tomt vil man kvalifisere for statlig tilskudd i form av spillemidler. Dette kan dekke en tredjedel av investeringsbeløpet. Det gir netto investeringsbeløp på cirka 3 Side

92 kroner Vi forutsetter at idrettsforeningen finansierer kroner av prosjektet med egenkapital. Nødvendig låneopptak vil i dette tilfellet være kroner De to største usikkerhetsmomentene er knyttet til investeringen er sesonglengde og forutsetningen om videre drift basert på frivillig arbeidskraft. Lønnsomhetsvurderingen er basert på nominell kontantstrøm til totalkapitalen etter skatt. Gitt et nominelt avkastningskrav til totalkapitalen etter skatt på 4,6 % har prosjektet en positiv nåverdi i overkant av kroner Likviditetsmessig er den nominelle kontantstrømmen til egenkapitalen etter skatt positiv fra og med andre driftsår. På bakgrunn av dette og forbedringen av det lokale idrettstilbudet som utvidelsen fører til, vil vi anbefale å investere i ny skålheis fra Sauesletta til Kudalen. Bakgrunn I Norge ser man en økende satsing på nasjonal helse. I følge Norsk Folkehelseinstitutt er det indikasjoner på at det har vært en jevn økning i andelen overvektige blant barn og unge de siste 30 årene. Det er liten tvil om at fysisk aktivitet de siste årene blitt erstattet med mer stillesittende aktiviteter. Staten legger til rette for organisert idrett ved å tilby gode støtte og tilskuddsordninger. Norges Skiforbund sine hovedmål er blant annet at gode anlegg og løyper skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke ski uavhengig av ferdighetsnivå. Videre skal de gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstvilkår, fine naturopplevelser og god folkehelse. Vikersund Idrettsforening er i samtaler om kjøp av Vikersund Alpinsenter som konkursbo av Sparebank1 Modum. Utstyr, heis og bygningsmasse tilhørte konkursboet. Årsaken til konkursen er sammensatt og vanskelig å fastslå, men det er rimelig å tro at organisatoriske forhold samt høye strøm- og lønnskostnader kan ha vært avgjørende. Idrettsforeningen drifter anlegget på frivillig basis. Som rådgivere mener vi idrettsforeningen står overfor to alternativ: Alternativ 1: Drifte anlegget slik det står i dag, med en skålheis fra bunn til Sauesletta. Alternativ 2: Investere i ny skålheis fra Sauesletta og til Kudalen med tilhørende snøkanon. Investeringsbeløp kr Side

93 Tidligere hadde Vikersund alpinanlegg to heiser, en stolheis og en skålheis. Stolheisen gikk fra bunnstasjonen til Kudalen, der de bratteste og beste partiene ligger. Skålheisen gikk opp til den første flate delen av nedfarten, Sauesletta. I dag er det bare skålheisen som er i drift og stolheisen er for lengst vraket. Skålheisen er i god stand og danner alene grunnlag for videre drift, men potensialet i alpinanlegget er ikke fullt utnyttet. Derfor er det interessant å vurdere alternativ to. Dette vil være vårt fokus i rapporten. Analyse Konkurranseanalyse Nåværende anlegg er såpass lite at det kun retter seg mot kommunens innbyggere. Ved utbygging kan man derimot konkurrere med andre anlegg i distriktet og tiltrekke seg kunder også utenfor Modum. Innenfor en radius på 30 km fra Vikersund er den samlede befolkning i overkant av Det vil være urealistisk å tiltrekke seg kunder utenfor fylket, ettersom det er hele 44 alpinanlegg og god infrastruktur på Østlandet. Vi anser Kongsberg, Norefjell og Drammen alpinsenter som våre sterkeste konkurrenter. Ambisjonen er ikke å kapre deres kjernekunder, men å sikre at innbyggerne i Modum og omegn velger det lokale alternativet i Vikersund. Utbyggingen gir lokale skientusiaster kortere reisevei til en forbedret skiopplevelse. Av de mer indirekte konkurrentene finner vi store skisteder som Geilo, Hafjell, Hemsedal og Trysil. Disse stedene er typisk skiferiedestinasjoner og konkurrerer i et annet segment. Vi tror ikke skiferiene vil bli byttet ut ved at det bygges ny heis i Vikersund, men at skianlegget i større grad kan bli benyttet på dager man ikke har ønske om å reise langt. Utbyggingen fører til at Vikersund alpinanlegg blir mer konkurransedyktig. Målt i høydemeter vil Vikersund passere for eksempel Drammen- og Kongsbergskisenter, og faktisk nærme seg Geilo (se figur neste side: Høydemeter) Det er derimot viktig å påpeke at Vikersund ikke kan sammenligne seg med større anlegg i forhold til antall nedfarter og heiser, samt fasiliteter som skiutleie, restauranter og snowboardpark. For snowboardere vil fortsatt steder som Kongsberg og Norefjell være bedre alternativ. 5 Side

94 Ved å bygge ut alpinanlegget vil skiutfordringene bli større. Barn og ungdom som driver med skisport i lokalmiljø vil få bedre treningsforhold, noe som kan øke interessen og føre til økt rekruttering av skikjørere til idrettsforeningen. Vikersund kan også tilby treningsforhold for mer erfarne utøvere enn hva de kan i dag. I tillegg vil sannsynligheten for at voksne også vil benytte anlegget øke. Aktiviteter gjennom alpingruppa vil konkurrere med andre fritidsaktiviteter som langrenn, skihopp, turn og håndball. Selv om alpinanlegget blir mer spennende kan man ikke være sikker på at interessen for alpint øker blant de unge i Vikersund. I Vikersund kan for eksempel skihopping være en like populær aktivitet på grunn av kommunens gode hoppfasiliteter. Forutsetninger Vi ser på investering i ny heis og hvilke endringer det vil føre til i kontantstrømmen. Nødvendige investeringer som må gjøres uavhengig av alternativene blir sett bort fra, med mindre en ny heis påvirker størrelsen på disse, et eksempel her er ny rørgate for vann fra Hvalsdammen. Investeringsbeløpet vi har forutsatt er basert på intervju med Margareth Krogstad, leder Alpingruppa VIF. Vi tok utgangspunkt i et pristilbud fra Doppelmayr på kr samt et anslag på en brukt snøkanon til kr (I beregningene trekker vi fra 33 % i spillemidler) 6 Side

95 Vi antar at idrettsforeningen har mulighet til å finansiere kr av investeringsbeløpet med egenkapital. Som idrettsforening er man ikke skattepliktig, jamfør skatteloven Dette medfører at kontantstrømmen til totalkapitalen før skatt er lik kontantstrømmen til totalkapitalen etter skatt. For å avgrense prosjektets planperiode har vi satt en restverdi på heisen det siste året (år 10) på kr og lagt inn nedbetaling av restlån på dette tidspunktet. Selv om en heis antagelig fortsetter å generere kontantstrøm, må dette gjøres for å kunne vurdere det avgrensede prosjektets lønnsomhet. Etter prosjektets slutt må man vurdere om man ønsker å gjenskaffe heisen til restverdien eller kjøpe ny heis, og deretter se på de respektive kontantstrømmene de ulike alternativene genererer. Dette blir en ny lønnsomhetsvurdering som vi ser bort ifra her. I analysen har vi ikke tatt med kioskdrift og dermed ikke endring i kiosksalg som følge av heisinvesteringen. Vi har fått inntrykk av at kioskdrift vurderes satt bort. Dette mener vi er en fornuftig avgjørelse fordi idrettsforening er avhengig av frivillig arbeidskraft som begrenser deres kapasitet. En god avtale med potensiell overtager kan blant annet inkludere husleie og prosenter av kiosksalg. Men dette tas ikke med i beregningene. Det finnes mange produktvarianter av skikort i Vikersund, men vi har valgt å basere analysen på dagskort og sesongkort. De variable enhetskostnadene for disse er knyttet til produksjon av heiskort. Disse kostnadene er såpass lave at de har liten betydning for lønnsomheten. Vi mener investeringen vil øke etterspørselen forholdsvis mye, ettersom anlegget i dag er relativt lite og at dagens kundemasse antagelig består av Modums innbyggere. Vi har antatt at etterspørselen øker med 50 % av dagens salgsvolum for begge produkter. Den nye heisen medfører dermed at det selges 1000 dagskort og 100 sesongkort ekstra i første driftsår (økning fra henholdsvis 2000 og 200 til 3000 og 300). Senere forutsetter vi at etterspørselen vokser med varierende satser i planperioden. I analysen har vi operert med høyere priser enn dagens nivå. Vi øker dagskort fra 200,- til 275,- og sesongkort fra 2000,- til 2500,-. En økning i pris kan forsvares av investering i ny heis, som vil føre til at produktets opplevde kvalitet øker. Vi mener det er rimelig å anta at man er villig til å betale mer for å stå i en alpinbakke som er lengre og bedre. I tillegg ligger Vikersund Alpinsenter i dag under prisnivået sammenlignet med lignende tilbud i Norge. For eksempel koster et dagskort for voksen kr 220 i Vikersund, mens Middagsåsen i Våler kommune tilbyr det samme til kr 260. I modellen har vi satt ny snittpris på dagskort til kroner 275 og ny snittpris på 7 Side

96 sesongkort til kroner Snittpris er basert på et gjennomsnitt mellom pris til voksen og barn. Videre øker prisen årlig i takt med inflasjon. Dette for å realprisene fast. I analysen har vi oppgitt sesonglengde i antall uker. I utgangspunktet har vi satt 16 uker som en normal sesong. Sesonglengden vil i stor grad være avhengig av snøfall og temperatur, selv om idrettsforeningen har tilgang på snøkanoner som også avhenger av temperaturen. Kostnader knyttet til drift av tråkkemaskin er opplyst av alpingruppa til å være kroner 2000 per dag. Selv om dette fremstår som høyt, er dette vårt beste estimat grunnet manglende kunnskap om slike maskiner. Da anlegget driftes på frivillig basis har vi budsjettert med relativt lave lønnskostnader. Det finnes en risiko for at frivilligheten vil avta over tid. Dersom frivilligheten er basert på noen få ildsjeler og disse faller fra, kan alpinanlegget risikere å måtte ansatte folk i faste stillinger. Dette vil gjøre lønnsomheten for prosjektet usikker. Vi har tatt hensyn til usikkerheten ved å inkludere lønnskostnader i vår sensitivitetsanalyse. Det skal nevnes at denne usikkerheten delvis er uavhengig av investeringen. Ildsjelene kan falle fra selv om driften fortsetter som i dag. Vi har sett bort fra investeringer i arbeidskapital. Dette fordi det er rimelig å anta at verken omløpsmidler eller kortsiktig gjeld påvirkes av den omtalte investeringen. Grunneier for ny trasé, Albert Christian Hæhre, antas å leie vekk tomt gratis. Dette er opplysninger fra idrettsforeningen ,- WACC: 4,6 % 500' Egenkapital 50 % økt salg Prisøkning: 10 års planperiode 1 mill restverdi 16 uker sesong 10 % dagskort 25 % sesongkort 8 Side

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2014-0121 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 BAKGRUNN Ungdomsløftet i praksis En kjent utfordring: Frafallet av ungdom i norsk idrett. Vi hører om det

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015

Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Arbeidsdokument; skjema status Handlingsplan for Region Midt- Buskerud 2012-2015 Satsingsområder Hva er gjennomført Hva gjenstår Ansvar 1. NÆRINGSUTVIKLING Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS

PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS PRESENTASJON AV SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE AS Hva er SET? AS dannet i 1995. Kun private eiere. 1 årsverk. Kommersielle. 2/4 av SETs inntekt tjener vi inn på salg av varer og tjenester. ¼ er medlemsavgifter.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2011-2015 Behandling: Rådmannsforum 9.11.2011 Regionrådet 25.11.2011, sak 11/21 Årsmelding 2010, sak 5/11 i Regionrådet, beskriver status for Midt-Buskerud. Tidligere

Detaljer

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Tittel Forprosjekt toppidrett Søker Gyldigtil dato Olympiatoppen Midt- Norge 23.01.2017

Detaljer

Fisketurisme og verdiskaping

Fisketurisme og verdiskaping Fisketurisme og verdiskaping Samhandling Grunneiere Reiselivsbedrifter Sportsfiskere Rica Hell Hotell 6. desember 2011 Finn Erlend Ødegård - Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! 08.12.2011 1 Historisk

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Utgangspunkt for prosjektsamarbeidet

Utgangspunkt for prosjektsamarbeidet Utgangspunkt for prosjektsamarbeidet Eksempler på tiltak/tilbud fra Ressurssentersamarbeidet helsefremmende arbeid innen psykisk helse- «Lav terskel Høy kompetanse» Rask psykisk helsehjelp Angstmestringskurs

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Søknad Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Kort beskrivelse I den nationale satsningen

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets

- et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland. Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets - et prosjekt for og med idrettsungdom i Nordland Prosjektleder Hilde Ånneland, Nordland idrettskrets Bakgrunn for prosjektet - Det er stort frafall blant ungdom i norsk idrett - Ungdomsidretten i Nordland

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Integrerende arbeidsliv Kort beskrivelse For å øke bosatte flyktningers trivsel og reelle mulighet for å få jobb

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Utviklingsfondet for Trillemarka

Utviklingsfondet for Trillemarka Utviklingsfondet for Trillemarka Status og strategi for videre arbeid med verdiskapning i og omkring verneområdet, i kommunene Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal - Prestfoss 24.03.2014 - Innhold 1. Status,

Detaljer

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike

Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike Kortreist Kvalitet i Buskerud - presentasjon på Ringerike 17.06 2015 Fra «Tvedt-rapporten», via «Kortreist Kvalitet» til «Den norske toppidrettsmodellen 2022» 18. juni 2015 2 Norges Idrettsforbund Den

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad

Saknr. 13/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Saknr. 13/3498-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om finansiering av tiltak for universell utforming ved Sorkodden Prosjekt for universell utforming av reiselivet i Engerdal Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Søknad Søknadsnr. 2017-0248 Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Støtteordning Prosjektnavn Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland Virkningsstudie avvikling Bodø hovedflystasjon og verdiskapsningsstudie

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0129 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Helårsdrift i Vikersund Hoppsenter

Søknadsnr. 2015-0129 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Helårsdrift i Vikersund Hoppsenter Søknad Søknadsnr. 2015-0129 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Helårsdrift i Vikersund Hoppsenter Kort b eskrivelse Generelt: Vikersund Hoppsenter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn High Camp Turtagrø 2015

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn High Camp Turtagrø 2015 Søknad Søknadsnr. 2015-0058 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn High Camp Turtagrø 2015 Kort beskrivelse High Camp Turtagrø blir arrangert

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE Prosjektperiode: 2005, 2006 og 2007 Kåfjord kommune Ved: Silje Hovdenak, FYSAK og folkehelse-koordinator - April 2007 - 1.0 Innledning FYSAK startet opp i Kåfjord i november

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme)

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) HØRINGSUTTALELSE TOLGA KRAFTVERK FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) TIL: NVE Prosjekt Fishspot har arbeidet med tilrettelegging og utvikling av sportsfiske i Østerdalen

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer