INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15"

Transkript

1 2008 Årsrapport

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 12 KONSOLIDERT BALANSE 13 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL 15 KONSOLIDERT KONTANTSTRØM 16 NOTER TIL REGNSKAPET 17 RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP 61 BALANSE MORSELSKAP 62 KONTANTSTRØMOPPSTILLING MORSELSKAP 64 NOTER TIL MORSELSKAPETS REGNSKAP 65 REVISJONSBERETNING 73

3 2

4 ÅRSBERETNING 2008 Konsernets etablering - lokalisering - virksomhetens art - organisering Hansa Property Group AS har forretnings- og virksomhetsadresse i Oslo. Virksomheten omfatter eiendomsutvikling i sentrale regioner i Norge. Selskapet ble stiftet 5. juni Ved inngangen til 2008 eide Hansa Property Group AS fire utviklingsporteføljer i Norge, med prosjekter i Stavangerregionen, Tønsberg, Lørenskog og prosjekter i og rundt Bergen. Oslo porteføljen, som er eid 70 % av Hansa Property Group AS og 30 % av Selvaag Bolig AS, ble ervervet sommeren Med denne transaksjonen har konsernet fått et godt fotfeste i og rundt hovedstaden, og en bedre geografisk spredning og balanse i porteføljen. Hansa Property Group AS er konsernspiss og er organisert med tre underkonsern hvor HPG Øst AS er morselskap for porteføljene i Stavangerregionen, Tønsberg og på Lørenskog. H-Pro 5 AS er morselskap for porteføljen i Oslo-området, og HPG Vest AS er morselskap for porteføljen i Hordaland. Redegjørelse for Årsregnskapet Årsregnskapet for 2008 omhandler perioden som er den perioden selskapet har drevet virksomhet. Hansa Property Group AS ervervet eiendomsporteføljene i Tønsberg og Lørenskog den 23. november 2007, eiendomsporteføljene i Stavanger og Bergen 28. november Porteføljen i Oslo-området ble overtatt den 14. juli Selskapsregnskapet til Hansa Property Group AS er avlagt etter regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet er avlagt etter IFRS. Resultat På konsolidert nivå var konsernets omsetning i 2008 TNOK Årsresultatet var negativt med TNOK Konsernet har endret regnskapsprinsipp for inntektsføring uten at dette har vesentlig betydning for regnskapet for For Hansa Property Group AS isolert var omsetningen TNOK med et årsresultat som var negativt med TNOK I lys av de svake konjunkturene har selskapet nedskrevet verdien av eiendomsporteføljen, inkludert relativ andel i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper, med ca NOK 900 millioner. Selskapet har benyttet takster utført av eksterne konsulenter i denne prosessen, parallelt med egne vurderinger. Selskapet har behandlet eiendomsprosjektene som varelager og målt dette til den laveste av netto realisasjonsverdi og anskaffelseskost. Verdivurderingen er utført med basis i neddiskonterte kontantstrømmer. Kontantstrømmene er fastsatt med basis i den utbyggingstakt og det marginbildet selskapet ser for seg i årene som kommer. Det er brukt eksterne konsulenter, makroøkonomer og prognoser fra 4 3

5 blant annet SSB som støtte ved fastsettelse av disse forutsetningene og utviklingen over tid. Kontantstrømmene er neddiskontert med et avkastningskrav som representerer risikofri rente, lånekostnader og risikopremie er bestemt ut fra prosjektets underliggende risiko og kommersielle betraktninger. Styret vil gjøre oppmerksom på at ved eventuell forsert realisasjon av eiendeler i et stramt marked kan resultatet bli at oppnådd salgspris avviker fra de verdiberegninger som selskapet har lagt til grunn for sin eiendomsportefølje. Balanse Totalkapitalen på konsolidert nivå var ved utgangen av 2008 TNOK Egenkapitalen pr var TNOK som består av aksjekapital på TNOK , overkursfond og annen innbetalt egenkapital på TNOK med fradrag av (negativ) annen egenkapital på TNOK Egenkapitalen i konsernet utgjorde 23 % av totalkapitalen pr For Hansa Property Group AS isolert viser balansen pr en totalkapital på TNOK ,- og egenkapital på TNOK som gir en egenkapitalgrad på 48,9 %. Selskapet har ingen fri egenkapital. Konsernet har på en gjeld på ca NOK millioner. I tilegg kommer den relative andel av felleskontrollerte virksomheters gjeld på ca NOK 385 millioner. Rentekostnader, i størrelsen NOK 104 millioner, er i all hovedsak aktivert på eiendomsprosjektene. Det er i 2008 bokført TNOK som investering i Tilknyttet Selskap (TS) og Felles Kontrollert Virksomhet (FKV), TNOK i eiendomsprosjekter, tomter og ferdige bygg. Utarbeidelsen av konsernregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen foretar vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser som ikke fremgår klart fra andre kilder. Estimatene og tilknyttede forutsetninger er basert på tidligere erfaringer og andre faktorer som er vurdert å være relevant. Faktisk resultat kan avvike fra disse estimatene. Kontantstrøm Konsernets kontantstrøm gjenspeiler at konsernet var i en oppstartsfase, leverte leiligheter som ble ferdigstilt på Lørenskog, bygget med tilhørende opptrekk av byggelån for to kontorbygg på Kaldnes, samt hentet inn kapital med tilhørende kjøp og finansiering av prosjektporteføljen i Oslo-området. Endring av kapitalbinding i varelager og betalte renter utgjør sammen med elementer som ikke har kontantstrømseffekt, nedskrivninger og resultat fra Tilknyttet(TS)- og Felleskontrollert virksomhet(fkv), de vesentlige postene som forklarer avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. 5 4

6 Disponeringer Morselskapets underskudd foreslås dekket som følger: Overført til Opptjent egenkapital: TNOK Sum overføringer: TNOK Fortsatt drift I henhold til regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at det er grunnlag for fortsatt drift og at årsregnskapet for 2008 er satt opp basert på dette. Det vises for øvrig til avsnitt 2 og omtale av konsernets restrukturering. Restrukturering av gruppen hendelser etter balansedagen Bakgrunn Etter etableringen av Hansa Property Group AS i november 2007 har de globale konjunkturene utviklet seg negativt. Den negative utviklingen ble ytterligere forsterket ved at finanskrisen akselererte i siste halvdel av Den planlagte børsintroduksjonen ble utsatt, og i juni 2008 ble det hentet inn kapital fra eierne for å dekke likviditetsbehovet inn i Emisjonen i juni 2008 ble dels gjort som tingsinnskudd knyttet til kjøp av 70 % av porteføljen i Oslo-regionen og dels som kontant innbetaling. Selskapet mottok NOK 207 millioner i kontanter. Da det utover høsten 2008 ble klart at finansmarkedet og eiendomsmarkedet forverret seg ytterligere så administrasjonen og styret at konsernet ville få likviditetsproblemer i løpet av 2009 dersom ikke situasjonen endret seg. Det ble på den bakgrunn besluttet å iverksette tiltak. Styret vedtok høsten 2008 å iverksette en plan for restrukturering av konsernet. Planen skulle bidra til å sikre finansiell handlekraft og likviditet til å betjene renter og drift frem til utløpet av første halvår Selskapet ble også omdannet fra et ASA til et AS. Restruktureringsprosessen inneholdt en rekke elementer, slik det er beskrevet nedenfor. Hele restruktureringen ble godkjent i ekstraordinær generalforsamling den 20. mai Kostnadsreduksjoner Etter overtakelse av de forskjellige porteføljene i november 2007, ble det inngått drift- og utviklingsavtaler med noen av de tidligere prosjekteierne, samt med PWC som skulle ivareta selskapets økonomi- og regnskapsfunksjon. Disse avtalene er nå avviklet. I tillegg ble det gjennomført enkelte bemanningstilpasninger som ytterligere reduserte kostnadsbasen. Samlet sett resulterte disse tiltakene i en kostnadsreduksjon på ca 40 %. 6 5

7 Selgerkreditt relatert til ervervet av Bo 1 AS Etter avtalen om erverv av porteføljen i Stavanger, hadde selgerne av denne en usikret selgerkreditt, med forfall i to transjer i 2009, samlet på ca NOK 221 millioner. Denne kreditten er reforhandlet i 2009, og hovedpunktene i den reviderte avtalen er følgende: Selgerne tegnet seg for aksjer i Hansa Property Group AS til kurs NOK 25,- pr aksje i mars I denne sammenheng ble NOK 12,4 millioner av kreditten konvertert til egenkapital. Selgerne av porteføljen i Stavanger er blitt deleiere i prosjektene i Stavanger med et 37,5 % eierskap i holdingselskapet Bo En AS. Selgerne har mottatt et kontantvederlag på NOK 25 millioner. Den resterende selgerkreditten på NOK 10 millioner, vil komme til betaling først når prosjektene i Stavanger genererer en kontantstrøm. Løsningen innebærer at selskapet har fått en reduksjon ca NOK 59 millioner på totalforpliktelsen overfor Stavangerselgerne. Denne reduksjonen vil bli reflektert i regnskapet for Selgerkreditt til Selvaag Bolig AS Selskapet etablerte en pantesikret selgerkreditt i størrelsesorden NOK 177 millioner ved overtakelsen av porteføljen i Oslo-området fra Selvaag Bolig AS sommeren Etter reforhandlinger er marginen på denne kreditten redusert med 100bp til 175bp. Videre er det avtalt at kreditten frem til utgangen av 2011 først vil forfalle til betaling når prosjektene genererer en kontantstrøm. Obligasjonslånet Hansa Property Group AS har et obligasjonslån på NOK 400 millioner med en opprinnelig avtalt margin på NIBOR + 400bp. Lånet hadde avtalt forfall i november Den reforhandlede avtalen med obligasjonseierne medfører at løpetiden er forlenget med 2 år, samt at marginen er redusert til NIBOR + 200bp. I tillegg er låneavtalens vilkår (covenants) endret til å være bedre tilpasset Hansa Property Group AS i dagens situasjon. Salg av prosjekter I tråd med konsernets ønsker om å fokusere på større og regulerte områder, ble større deler av den uregulerte prosjektporteføljen i Hordaland avhendet. Selskapet sitter igjen med prosjektet på Stord sammen med Aker Solutions, som er et prosjekt med leieinntkter, samt Moldegaard prosjektet i Os kommune. Uavhengig av restruktureringen, men som følge av et resultat av et vanskelig bankmarked, ble det inngått avtale om salg av et prosjekt på Lørenskog til en pris som lå nær nivået fra toppen i I sum har disse tiltakene redusert investeringsbehovet og selskapets gjeld betydelig. 7 6

8 Restrukturering av bankgjeld Utviklingen i markedet med tilhørende verdifall på konsernets tomter medførte at konsernet så at man ville komme i brudd med inngåtte låneavtaler. Det ble derfor nedlagt et betydelig arbeid gjennom en seks måneders fase for å sikre tilslutning fra alle selskapets finansielle kreditorer til restruktureringsplanen. Alle bankene ga sin tilslutning til denne. Dette har gitt selskapet forutsigbare lånebetingelser i relasjon til forlenget løpetid og avdragsutsettelser (med mindre det realiseres underliggende pant), marginfrys samt lånebetingelser (covenants) som er tilpasset dagens situasjon. Emisjon Hovedelementet i restruktureringsplanen var en emisjon som i hovedsak ble rettet mot eksisterende aksjonærer. Kapitalbehovet ble beregnet til i størrelsesorden NOK 300 millioner. Med de andre elementene i restruktureringsplanen på plass lyktes selskapet å reise NOK 313 millioner i løpet av mai 2009, noe høyere enn det måltall som var kommunisert på forhånd. Risikoforhold og risikostyring Generelt Risikostyring skal sikre at eventuelle risikofaktorer av betydning for Hansa Property Group AS sin virksomhet blir avdekket og håndtert på en tilfredsstillende måte. Mulighetene for vekst vil løpende bli vurdert mot de risikofaktorer som finnes. For å kunne tilby verdiskapning for aksjonærer, kunder og samarbeidspartnere kan ikke risiko fjernes, men må håndteres på en effektiv måte. Finansiell og markedsmessig risiko Konsernets primære risiko er knyttet opp mot finansiell uro og internasjonal usikkerhet. Dette har i stor grad medvirket til et svakere marked for boligutvikling, samt et strammere bank- og finansmarked. Konsernet har ikke igangsatt nye boligprosjekter i Konsernet har inngått to fastrenteavtaler på til sammen NOK 300 millioner. Formålet er å sikre renterisiko relatert til løpende utleieforhold. Selskapet har hatt en positiv effekt av å være eksponert i det flytende rentemarkedet med sine langsiktige tomtelån. Det synes å være en sammenheng mellom utvikling i rentenivå og verdiutvikling på tomter. Selskapet har således nytt godt av et fallende rentenivå og tilhørende lavere lånekostnader i en tid hvor verdiutviklingen på tomter og eiendomsprosjekter har vært nedadgående. Det vurderes løpende hvorvidt flere slike avtaler skal inngås. Selskapet er ikke eksponert for valutarisiko av betydning. Konsernet har en likviditetsbeholdning som er tilstrekkelig for å møte kjente kommersielle fremtidige forpliktelser. Konsernet søker til enhver tid å ha en likviditetsreserve som gir fleksibilitet i forhold til uforutsette hendelser og timing av prosjektene i markedet. Hansa Property Group AS er eksponert mot konjunkturendringer i eiendomsmarkedet. For øyeblikket befinner vi oss i en 8 7

9 situasjon der markedet for salg av nye boliger er svakt. Dette påvirker selskapets salgsinntekter og derfor også likviditeten. Av den grunn ble det tatt initiativ til å gjennomføre en restruktureringsprosess som er nærmere beskrevet ovenfor, hvor et at hovedelementene var å få på plass ny egenkapital. Det ble i den sammenheng reist ca NOK 313 millioner, noe som har gitt konsernet en tilfredsstillende likviditetssituasjon for de nærmeste årene. Kreditt- og motpartsrisiko følges opp på konsernnivå i Hansa Property Group. Konsernet blir eksponert for motpartsrisiko når selskaper i gruppen inngår salgsog leiekontrakter på bolig- og næringsbygg. Konsernet er videre eksponert gjennom bankinnskudd. Gruppens vesentlige bankinnskudd er plassert i banker med god kredittrating slik at denne risikoen anses som lav. Ved inngåelse av salgs- og leiekontrakter blir det foretatt en kredittsjekk av kundene. De samme rutinene gjelder også for inngåelse av kontrakter med entreprenører. Risikoen på leverandørsiden knytter seg til potensielle negative konsekvenser på fremdrift i prosjekter som følge av problemer hos entreprenør. Det er knyttet visse lånebetingelser (covenants) til konsernets innlån. Gjennom siste halvdel av 2008 ble det klart at konsernet ville komme i brudd med vesentlige betingelser i løpet av første del av Et viktig element i restruktureringsprosessen ble således å sikre at løpende lånebetingelser gir konsernet forutsigbarhet, og bedre samsvar mellom estimert utbyggingstakt for porteføljen og løpetidene på låneporteføljen. Målt opp mot utfallet av restruktureringsprosessen overholder nå konsernet de avtalte lånebetingelser. Eiendomsporteføljer Hansa Property Group AS ser potensialet for en stor aktør innenfor markedet for eiendomsutvikling i Norge. Eiendomsutvikling har tradisjonelt gitt høy avkastning, men med tilsvarende høy risiko. Ved å samle flere utviklingsporteføljer vil vi opprettholde den høye avkastningen, men redusere noe risiko gjennom en differensiert portefølje av eiendommer for ulike formål, i ulike regioner og i ulike utviklingsfaser. Videre er det mulig å oppnå noen stordriftsfordeler, bl.a. på innkjøp av entreprenørtjenester og fremmedkapitalfinansiering. Selskapets mål er på kort sikt å skape realiserbare verdier på eksisterende porteføljer. På lengre sikt er ambisjonen å bygge opp en mer differensiert utviklingsportefølje innen ulike segmenter av markedet, spredt på ulike geografiske områder og i ulike faser av utviklingssyklusen. Nøkkelkompetansen er eiendomsutvikling og verdier for aksjonærene vil kunne skapes gjennom realisering av prosjekter, enten ved å fullføre prosjektene eller ved salg av delutviklede prosjekter. Utviklingsarbeidet vil primært skje gjennom hel- eller deleide selskaper. Eiendomsporteføljen vil også kunne inneholde forvaltningseiendommer, enten i påvente av videreutvikling eller i påvente av salg. Eiendomsporteføljen er sammensatt av utviklingseiendommer som befinner seg i ulike faser av verdikjeden, samt har potensial for utvikling til bolig, næring, handel og offentlige formål. Største delen av porteføljen består av regulerte eiendommer til boligformål. 9 8

10 Stavanger-regionen Stavangerporteføljen er organisert under Bo En AS som er et ledende boligutviklingsselskap i Stavangerregionen og består av (i) Lervig Brygge som er et sentrumsnært havneområde i Stavanger regulert til utvikling av bolig og næring med et utviklingspotensial på ca m2. (ii) Jaasund prosjektet som er et sjønært område i Sola regulert til småhusbebyggelse og hvor forventet regulering er i løpet av Utviklingspotensialet er på ca m2. (iii) Aase Gaard prosjektet som er attraktivt beliggende villaområde i Sandnes under regulering til ca m2 småhusbebyggelse, og hvor forventet regulering er i løpet av våren Lørenskog Lørenskog porteføljen er et langt fremskredet område av utviklingseiendommer med over 300 boliger solgt så langt. Prosjektene består av et boligpotensial på ca m2 og et næringspotensial på ca m2. Prosjektet har en fleksibel regulering som gir mulighet for å igangsette ulike produkter sett opp mot markedets etterspørsel. Det ble tidlig på året igangsatt et arbeid med tanke på å realisere to næringsprosjekter. I 2009 har dette resultert i salg av en utviklingstomt samt igangsetting av et nytt kontorbygg for NAV. Kaldnes Brygge Porteføljen på Kaldnes Brygge er organisert under Sjølyst Eiendom AS med lokal prosjektledelse ansatt i Kaldnes Byutvikling AS. Porteføljen består av et sentralt havneområde i Tønsberg sentrum. En vesentlig del av prosjektet er realisert. Gjenværende del består av et boligpotensial på ca m2, et næringspotensial på ca m2, samt et større antall parkerings- og båtplasser. I 2008 ble et kontorprosjekt på til sammen ca m2 ferdigstilt. Prosjektet har en fleksibel regulering som gir mulighet for å sette i gang prosjekter og produkter som det etterspørres i markedet. Hordaland Porteføljen i Hordaland består etter restruktureringen av to ulike utviklingseiendommer. Prosjektet på Stord, som eies sammen med Aker Solutions og hvor det genereres løpende leieinntekter, har et betydelig potensial for næringsutvikling. Det andre prosjektet er lokalisert på Bjåneshalvøyen i Os kommune. Prosjektet har et potensial for omfattende boligutbygging, men er ikke regulert. Oslo-regionen Hansa Selvaag porteføljen består av seks større boligutviklingsprosjekter i Oslo området. Til sammen foreligger det konkrete planer om å utvikle over boliger de kommende årene. Disse er fordelt på ca 640 boliger i to prosjekter på Lørenplatået, 330 boliger på Kornmoenga i Oppegård, 78 boliger på Mortensrud, 500 boliger på Lillohøyden i Nydalen og ca 250 boliger på Bjørnåsen syd. Prosjektene er administrert via en prosjektlederavtale med Selvaag, men hvor Hansa har representanter i besluttende posisjoner. Boligutviklingsselskapet Selvaag Bolig AS eier 30% direkte i hvert av de seks prosjektene. Ambisjonen er å få i gang salgstart på Mortensrud, Løren og Kornmoenga prosjektene i løpet av 10 9

11 2009. Risikoprofilen for alle prosjektene vurderes i utviklingssammenheng som lav, forutsatt et normalisert marked. Personal og organisasjon likestilling og arbeidsmiljø Konsernet hadde pr til sammen 15 ansatte, hvorav 8 i morselskapet Hansa Property Group AS, 4 i Stavanger, 2 på Kaldnes og 1 på Lørenskog. I tillegg er det inngått konsulentavtaler om prosjektutvikling for enkelte prosjekter. For øyeblikket er det ansatt 14 i organisasjonen, hvorav 2 er kvinner. Styret har som ambisjon at man ved fremtidige ansettelser vil søke å bedre forholdstallet mellom kjønnene. Styret består av fire medlemmer, alle menn. Arbeidsmiljøet anses for å være tilfredsstillende og det har derfor ikke vært iverksatt spesielle tiltak. Det var ikke sykefravær, skader eller ulykker i Med virkning fra 18. desember 2008 har Pål Tronstad erstattet Egil Bauer-Nilsen som administrerende direktør i konsernet. Tronstad var tidligere viseadministrerende direktør og sikrer kontinuitet i konsernets ledelse. I løpet av fjoråret har konsernet fått etablert egne ansatte i alle posisjoner i konsernets ledergruppe, samt i hele prosjektporteføljen til gruppen med unntak av Hordaland og Hansa Selvaag. Ytre miljø Konsernets aktiviteter som består i eiendomsutvikling forårsaker minimalt med forurensning for det ytre miljø før bygging starter. Deler av virksomheten foregår på tomteområdet som innbærer en viss håndtering av gammel forurensning i grunnen. Arbeidet med denne type forurensning gjøres iht. prosedyrer fastlagt av myndigheter og i nært samarbeid med disse. Konsernet vil i sin virksomhet søke å benytte de løsninger som er miljømessig mest hensiktsmessige, både når det gjelder byggekonstruksjon, valg av materialer og energiløsninger. Fremtidsutsikter Styret vil innledningsvis presisere at det normalt er heftet betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. Norsk økonomi er påvirket av internasjonal finansielle nedgangstider. Et lavt rentenivå kombinert med en fortsatt høy sysselsetting og reduksjon i entreprisekostnadene tilsier imidlertid at marginbildet for boligutviklere vil være akseptabelt på kort og mellomlang sikt. Etterspørselen i brukt boligmarkedet har etter hvert stabilisert seg noe, mens salg av nye prosjekter fortsatt ligger på et 11 10

12 11

13 Konsolidert resultatregnskap 13 12

14 Konsolidert balanse 14 13

15 14

16 Endringer i konsernets egenkapital 16 15

17 Konsolidert kontantstrøm 17 16

18 Noter til regnskapet 1. Generell informasjon Hansa Property Group AS ( HPRO, selskapet og konsern ) har som mål å bygge opp en differensiert utviklingsportefølje innen ulike segmenter av eiendomsmarkedet spredt på ulike geografiske områder og i ulike faser av utviklingssyklusen. Nøkkelkompetansen er eiendomsutvikling, og verdier for aksjonærene vil kunne skapes gjennom realisering av prosjekter, enten når de er fullført eller delutviklet. Utviklingsarbeidet vil primært skje gjennom hel- eller deleide selskap. Eiendomsporteføljen vil også kunne inneholde forvaltningseiendommer, enten i påvente av videreutvikling eller i påvente av salg. HPRO er et aksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge. Morselskapet ble etablert 5. juni 2007 med etterfølgende konserndannelse ved etablering av datterselskaper hhv. 30. august og 26. september Selskapet kjøpte i november 2007 sine første eiendommer, fire større utviklingsporteføljer i Stavanger, Bergen og i Østlandsområdet (Lørenskog og Tønsberg). Totalverdien var om lag 2,3 milliarder NOK. Utviklingspotensialet er på over m2, fordelt på om lag 2/3 boligprosjekter og resten næringsprosjekter. Noen av prosjektene var under utvikling og oppførelse ved overtakelse. Sommeren 2008 ble det gjennomført en ny emisjon og selskapet benyttet dels provenyet til å erverve en 70% andel av Selvaags portefølje i Oslo-regionen. Totalt utbyggingspotensial for denne porteføljen er ca m2, hvorav bolig utgjør m2. Selskapet har hovedkontor i Stortingsgaten 2 i Oslo. Det er notert på OTC listen som administreres av Norges Fondsmeglerforbund Det konsoliderte regnskapet pr 31. desember 2008 er vedtatt og godkjent for offentliggjøring i styremøte den 8. juni Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Basisprinsipper HPRO sitt konsoliderte regnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) og vedtatt av EU. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note

19 Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner: finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi. Resultatregnskapet er presentert etter art (IAS 1). a) Benyttede standarder og fortolkninger i nåværende periode De følgende fortolkninger til publiserte standarder er obligatoriske for årsregnskap som gjelder regnskapsåret avsluttet 31. desember 2008, men er ikke antatt å være relevant for konsernet. IFRIC 11, IFRS 2 "Group and treasury share transactions" IFRIC 12*, "Service concession arrangements" IFRIC 14, IAS 19 "The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction" b) Tidlig anvendelse av regnskapsstandarder og fortolkninger Konsernet har tidligimplementert IFRS 8 "Operating segments" som erstatter IAS 14 - "Segment reporting". Den nye standarden er obligatorisk for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. HPRO har valgt å anvende denne standarden fra og med regnskapsåret IFRS 8 krever bruk av en ledelsestilnærming hvor segmentformasjon presenteres på samme måte som ved intern rapportering. Konsernet har opprettholdt samme definisjon på segmenter som ble lagt til grunn for fjoråret. Dette innebærer at konsernets virksomhet ikke er delt opp i ulike segmenter i inneværende år. c) Følgende standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort og vil være obligatoriske for konsernet i årsregnskap som begynner 1. januar 2009 eller senere, men uten at konsernet har valgt tidlig anvendelse: IAS 1 (endret), "Presentation of financial statements" IFRS 2 (endret), "Share-based payment" (ikrafttredelse fra 1. januar 2009) IFRS 3* (revidert), "Business combinations" IFRS 7** (endret), "Financial Instruments: Disclosures" IAS 23 (endret), "Borrowing Costs" IAS 27* (endret), "Consolidated and separate financial statements" IAS 32 (endret), "Financial instruments" IAS 39** (endret), "Financial instruments: Recognition and measurement" IFRIC 15* "Agreements for the Construction of Real Estate" Ledelsen antar at de overnevnte endringene vil bli gjennomført i konsernets regnskap når de blir relevante og at gjennomføringen ikke vil ha vesentlig innvirkning på regnskapet ved første gangs anvendelse. Effektene av revidert IFRS 3 vil påvirke fremtidige perioder og vil avhenge av faktum for hvert evt. virksomhetskjøp og virkningen kan derfor ikke estimeres pålitelig. I tillegg til endringene nevnt ovenfor er det innført en rekke endringer i et antall standarder i forbindelse med IASBs årlige forbedringsprosjekt, publisert i mai 2008 og i april 2009*. Disse endringene vil sannsynligvis ikke påvirke konsernregnskapet og har derfor ikke blitt analysert i detalj. d) Fortolkninger og endringer til eksisterende standarder som ikke har trådt i kraft og som ikke er relevante for konsernet IFRS 1* (revised), "First time adoption of IFRS" 19 18

20 IFRIC 13, "Customer loyalty programmes" IFRIC 16*, "Hedges of a net investment in a foreign operation" IFRIC 17*, "Distributions of Non-Cash Assets to Owners" IFRIC 18*, "Transfers of Assets from Customers" * er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet ikke godkjent av EU. ** det er gjennomført flere endringer i IAS 39 og IFRS 7, Ikke alle er godkjent av EU på tidspunktet for avleggelse av regnskapet. 2.2 Konsolideringsprinsipper Det konsoliderte årsregnskapet inkluderer regnskapene til HPRO og enheter hvor HPRO har bestemmende innflytelse over enhetens finansielle og operative strategi. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet har makt til å utøve faktisk kontroll over enhetens finansielle og operative styring for å oppnå fordeler fra enhetens aktiviteter. Minoritetsinteressenes andel av netto eiendeler i konsernregnskapet er identifisert som en del av konsernets totale egenkapital. Minoritetsinteressene består av interessene på starttidspunktet og minoritetens andel av endringer i egenkapitalen fra dette tidspunktet. Tap henført til minoriteten utover minoritetens interesse i datterselskapets egenkapital allokeres til majoritetens interesser i den grad minoriteten ikke har en forpliktelse til, og samtidig er i stand til å dekke tapene. a) Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter (inklusive foretak med avgrenset formål - Special Purpose Entities) der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. HPRO har ved kjøp av holdingsselskap med eiendomsprosjekter vurdert dette som kjøp av enkelt eiendeler, og ikke som kjøp av virksomhet. IFRS 3 får derfor ikke anvendelse. Merverdi utover bokført verdi på eiendeler og eventuelle virkelig verdi av finansielle derivater tilordnes relevante balanseposter. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen

21 Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. b) Transaksjoner og minoritetsinteresser Transaksjoner med minoritetsinteresser behandles som transaksjoner med tredjepart. Ved salg av aksjer i datterselskap til minoritetsinteresser, resultatføres konsernets gevinst eller tap. c) Tilknyttede selskaper (TS) Tilknyttede selskaper er enheter der konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20% og 50% av stemmeberettiget kapital. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført verdi av investeringen blir negativ (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapets forpliktelser. Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper elimineres. Det samme gjelder for urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen. Der det har vært nødvendig er regnskapsprinsipper i de tilknyttede selskaper endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. d) Felles kontrollert virksomhet (FKV) Felles kontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet regulert ved avtale mellom to eller flere deltakere slik at disse har felles kontroll over virksomheten. Konsernets felles kontrollerte virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. 2.3 Omregning av utenlandsk valuta a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernregnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til alle selskapene i konsernet. b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. Dersom valutaposisjonen anses som kontantstrømsikring er gevinster og tap regnskapsført direkte i egenkapitalen 21 20

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008

IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 IFRS Oppdatering. 22. oktober 2008 Nytt og obligatorisk fra 2008-regnskapet 2008-REGNSKAPET For regnskapsår som begynner fra og med Amendments to IAS 39 og IFRS 7: Reclassification of financial assets

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Dr. Wendtsgt. 10-12, Lørenskog. 2010/3. kvartal. 2010 Årsrapport. Lørenhagen, Oslo

Dr. Wendtsgt. 10-12, Lørenskog. 2010/3. kvartal. 2010 Årsrapport. Lørenhagen, Oslo Dr. Wendtsgt. 10-12, Lørenskog 2010/3. kvartal 2010 Årsrapport Lørenhagen, Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD 2 ÅRSBERETNING 3 KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 13 KONSOLIDERT BALANSE 14 ENDRINGER I KONSERNETS

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer